Handling skaper vekst - Arendal kommune

arendal.kommune.no

Handling skaper vekst - Arendal kommune

Dette er et annonsebilag fra Magnet MediaUrban by - med storeinternasjonale virksomheterArendal bysentrum har utviklet seg til en kompakt by med gangavstandtil de fleste tilbudene. Store internasjonale bedrifter ønsker å utvikle segi bykjernen og tett på byen. De siste 5 årene er det investert i utbygging forflere milliarder kroner – og utviklingen fortsetter – i Sørlandet Kunnskapshavntett på bykjernen (se neste side).Det siste skuddet på stammen er K-Line Offshore somet stort internasjonalt japansk rederi. De legger sinoffshoresupport-skipsflåte til byen. Aker Solutions,National Oilwell Varco er lokalisert i nær tilknytningtil bykjernen. UNEP Grid Arendal – et tyngdepunktfor FNs miljøinformasjon – er lokalisert i byen.Kulturhus – FN-hus – Nytt varehus – restauranter– utbygging av hoteller med mer. Dette kombinertmed en rekke arrangementer ikke bare i kulturhuset,men også i byen for øvrig.Internasjonal skole og tilrettelegging av møteplasserfor kompetanse fra store deler av verden. Dette er heltavgjørende i kampen om både den nasjonale og deninternasjonale kompetansen.Nye bedrifter utvikles innenfor klimarelaterte utfordringer– med basis i områdets kjernekompetansesom er marin virksomhet, elektronikk ofte relaterttil det maritime, lystbåtbygging (som er nede i enbølgedal) og andre nisjepregede områder somfiskeutstyr og smykker.faktaPollen er «Arendals sjel»Byen utvikler urbane, internasjonalekvaliteter som er attraktive for fremtidenskompetanse• NCE NODE ( Norwegian Center of Expertice)– et cluster av oljerelatrete bedrifter på Sørlandeter verdensledende på sitt område innenfor offshoreloading, achering and drilling systemermed en omsetning fra 60 – 80 milliarderNOK pr år• Gard – er verdensledende innenfor sjøforsikring• I tillegg til en lang rekke bedrifter som er internasjonalteksponert med store markedsandelerI Arendal bygger Aust-Agder Fylkeskommune nye SamEyde videregående skole og nytt idrettsanlegg medstorhall med mer hvor byens håndballag og stolthetØ.I.F. Arendal vil kunne spille sine hjemmekamper.Veksthuset «Going for the new green deal» er etablertog vil videreutvikles i Sørlandet Kunnskapshavn –som vil stå ferdig høsten 2012.Ny taxiflyplass på 1200 meter vil stå klar høsten 2012.Dette vil kunne gi innbyggerne og næringslivet enkortere og mer effektiv vei ut i verden.Næringsstrukturen er i stor grad tilpasset fremtidensutfordringer.Det er tilrettelagt for fortsatt stor investeringsaktivitetfrem mot 2015 – 2020.Vi er bygd for vekst!Arendal kommuneEinar HalvorsenOrdfører Arendal kommuneTlf.: 90 59 12 50E-post: einar.halvorsen@arendal.kommune.noTrond G. HansenNæringsrådgiverStyreleder Etablerersenteret IKSE-post: trond.gunnar.hansen@arendal.kommune.noTlf.: 91 34 66 77www.arendal.kommune.nobygd for fremtiden13


Dette er et annonsebilag fra Magnet Mediaillustrasjon:Sørlandet Kunnskapshavn -storsatsing på kompetanseUtbyggingen av Sørlandet Kunnskapshavn er i gang.Etter at Arendal Havn er flyttet ut av sentrum, ble degamle byggene på kaia revet. Flotte, sentrumsnærearealer ble prioritert som byens viktigste satsing påmange år. I oktober 2012 stilles 13.000m 2 nærings-og læringslokaler til disposisjon for en rekke lokale,regionale og nasjonale bedrifter og kunnskapsmiljøer.I 2013/14 kommer ytterligere 8.000 m 2 . Med en reservepå 20-30.000 m 2 vil hele miljøet ferdig utbygd bli enbetydelig nærings-læringsklynge på Sørlandet.I kunnskapshavna vil vi i tillegg til en sterk bedriftsklyngesamle viktige institusjoner som har fokuspå voksenopplæring, etter- og videreutdanning,innovasjon og realfag. Sørlandet kunnskapshavnskal bli et kraftsenter for læring på Sørlandet.Vitensenteret SørlandetEtablering av Vitensenteret Sørlandet er Agders nyerealfagssatsning for barn og unge. Hos oss lærer dumatematikk, naturvitenskap og teknologi gjennomå gjøre.Vi har startet opp i det små i vårt «minivitensenter»,hvor vi utvikler stadig nye tilbud for ulike trinni skolen og ikke minst den populære VitenKlubben;et fritidskurs for 10-12 åringer som så langt arrangeresi Kristiansand og Arendal.Når vil flytter inn i nytt bygg i 2012 vil du finne ettilbud enten du er 3, 18 eller 70 år. Vi skal være et stedfor hele familien, fastboende, tilreisende, turister ognæringslivet.Våre hovedsamarbeidspartnere Gard, Skeie Groupog flere andre bidrar til at vi kan fylle vårt nye byggmed spennende, utfordrende, morsomme og lærerikeaktiviteter. De investerer i fremtiden!Har du eller din bedrift lyst til å bidra til utviklingenav Vitensenteret Sørlandet; ta kontakt medkine@vitensor.no – følg oss på Facebook, så blir duholdt oppdatert med alle våre nye aktiviteter.Velkommen!www.vitensor.no Vitensenteret Sørlandetwww.vitensenter.no Foreningen norske vitensentre,se hvor ditt lokale vitensenter er!14 bygd for fremtiden

More magazines by this user
Similar magazines