Arbeidsplattform og vareheis 1400 kg.pdf

basutleie.no
  • No tags were found...

Arbeidsplattform og vareheis 1400 kg.pdf

HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8ForankringsspesifikasjonerTypeMaks.mastelengde(frittstående)Maks. mastelengde(forankret)L total =Avstand mellomforankringerL1=Første forankringved maks.L6=Fri mastehøyde oversiste forankringspunktL2=PT1000 0 m 150 m 12 m 6 m 4 mPT1500 0 m 150 m 12 m 6 m 4 mPT2000 0 m 150 m 12 m 6 m 4 mFigur 3


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8Elektriske spesifikasjonerPT1000toPT1500toPT2000tohastigheter hastigheter hastigheterEffekt kW 2 / 3 5,5 / 7,5 5,5 / 7,5Spenning/frekvens V / 400 / 50 400 / 50 400 / 50HzSikring A 63 treg 63 treg 63 tregTilkoblingsledning 5 x 10 2Kontaktspenning(plattform)V 230Tilbehør (enten inkludert med grunnenheten eller tilgjengelig som tilleggsutstyr)- Kabelførere- Skyvedører for avsats- Utløserkam for endebrytere ved avsats- Utløserkam for endebryter øverst (standard med grunnenhet)- Forankringsutstyr- Løfteøye for lasting/avlessing/posisjonering med en kran- Monteringskran med manuell vinsj for montering av mast- Forlengelsesmast, ca. 1,5 m- Strømledning- Avsatskontrollenheter med skjøteledninger- Signalknapper for avsatser med skjøteledninger- Kontrollenhet for falltest(Se kapittel 8 for detaljerte beskrivelser og artikkelnumre)


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.81.3 SikkerhetsanordningerNØDSTOPPELEKTRISK BESKYTTEDERAMPER, SVINGDØRER OGSKYVEDØRERGRENSE FORARBEIDSÅMRÅDEROTASJONSRETNINGELEKTRISKOVERBELASTNING(KONTROLLSTRØM)MEKANISK BEGRENSNING AVSENKEHASTIGHETBEVEGELSE NEDOVERVERNOVERBELASTNINGPlattformbevegelse stoppes eller blokkeres.Plattformen kan ikke begynne eller fortsette å bevege seg hvisrampen og skyvedøren ikke er helt lukket.Sikkerhetsbeskyttelse gjennom utløserkam for endebryter ognødendebryter øverst, med mekanisk aktiverte endebrytere.Mekanisk begrensning gjennom manglende tannstangsegment.Begrensning av bevegelse på nederste avsats gjennommekanisk aktivert endebryter (utløserkam for endebryternederst) og nødendebryter.Korrekt rotasjonsretning for motoren garanteres gjennom enfaseovervåker.Kontrolleren for passasjer-/vareheisen skrus også av hvis éneller flere faser forsvinner.Kontrollstrømmen vil slås av hvis kretsen overbelastes.Hvis maksimal senkehastighet overskrides, vil nødbremsenkobles inn og stoppe plattformen og holde den i posisjon.Heiskontrollene deaktiveres også ved aktiveringen avnødbremsen.Etter at plattformen har blitt senket til en høyde på 2 meter overbakkenivå, vil plattformen stoppe i 3 sekunder før den kanfortsette å gå ned.Bevegelige deler og masten er dekket med vern i samsvar medaktuelt regelverkEn valgfri overbelastningsenhet kan installeres som forhindrerat plattformen beveger seg når den er overbelastet.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.82. SIKKERHETSANVISNINGER2.1 GenereltDen generelle konstruksjonen av en DE JONG passasjer-/vareheis garanterer komplettsikkerhet, både under oppføring og demontering og under normal bruk. Alle komponenter erkonstruert for å være pålitelige.Imidlertid er det mulig at farlige situasjoner kan oppstå under arbeid med heisen.Det er derfor alle som er involverte i montering, demontering, betjening, vedlikehold ogreparasjon av passasjer-/vareheisen må ha lest og forstått denne håndboken.Passasjer-/vareheisen kan kun brukes hvis det ikke er fare for at ting kan falle avplattformen.En passasjer-/vareheis må alltid være i god stand (dette inkluderer galvaniserte deler).Reparasjoner må være utført med materialer i god stand som passer til det tiltenkteformålet.Vedlikehold og reparasjoner må kun utføres av sakkyndige fagfolk og må kun utføres mensheisen er fullstendig stoppet.Passasjer-/vareheisen må kun betjenes av personale som er godt kjent med betjening avheisen.Og disse personene må være minst 18 år gamle.2.2 FORSKRIFTER2.2.1 OPPFØRINGForsikre deg om at:1. alle styringsruller, braketter osv. som sørger for at plattformen beholder en korrektposisjon i forhold til masten er godt festet uten noen deformering.2. nødbremsen har blitt kontrollert for riktig drift (inspeksjonsdato ikke har utløpt).3. alle tannstangelementer er festet riktig til masten.4. alt forankringsmateriell (bolter, muttere og annet forankringsmateriell) har riktige mål ogkvalitet som spesifisert av produsenten.5. hver forlengelsesmast er korrekt festet før plattformen beveger seg over den masten.6. plattformen ikke beveges høyere over en masteseksjon som ikke er forankret, sombeskrevet i denne håndboken.7. etter installasjon av alle forlengelsesmaster festes toppmasten på masten, som aktivererendebryterne.8. bakre panel og taket er montert.9. Ingen oppførings- eller demonteringsarbeid må utføres under stormforhold(vindhastigheter på 8 Bft eller mer).


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8Forsikre deg om at:heisen er plassert så vertikalt og stabilt som mulig under bruk. (Grunnenheten må værestøttet opp skikkelig for å forhindre at den synker. Støttematerialet må ikke bestå av steinetmateriale.)plattformen har tilstrekkelig ledig plass (minst 500 mm) rundt plattformen langs helebevegelsesområdet (se figur 4). Dette er for å forhindre at den setter seg fast.Figur 4heisen aldri plasseres foran åpninger, dører eller andre plasser der det er en kontinuerligstrøm av mennesker.kontrollknappene på avsatsene og bakkenivå er posisjonert der operatøren har god sikt tilområdet.heisen er forankret til konstruksjonen i henhold til produsentens forskrifter (se kapittel 6).dører er installert på hver avsats, minst 0,5 meter unna heissjakten, som passer for brukmed PT-serien Transport plattform.enheten er montert slik at det ikke er noen fare for at noen sitter fast eller kommer i klem.heisen er kun tilgjengelig for bruk etter at den har bestått en inspeksjon utført av etgodkjent organ oppnevnt av arbeidstilsynet for inspeksjon av "enheter for løfting avpersoner som involverer en risiko for å falle fra en vertikal høyde på mer enn tre meter"(maskindirektiv 98/37/EF,tillegg IV, avsnitt A16).


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.82.2.2 DRIFTKabinettet som inneholder det elektriske panelet må alltid være låst etter arbeidstid, ogskillebryteren må være slått av.Dette er også obligatorisk under pauser når heisen ligger i et boligområde og ikke er synlig fraanleggskontorene.Plattformen må ikke gjøres større enn målene spesifisert av produsenten.Laster må plasseres forsiktig på plattformen for å sikre at lasten eller deler av den ikke kanendre posisjon eller falle av under transport.Små eller løse materialer må kun transporteres i heisen i skrin eller lignende beholdere.Heisen må settes ute av drift under stormforhold (vindhastigheter på 8 Bft eller mer).Dette betyr at heisen må bringes tilbake til laveste avsats (bakkenivå) og strømmen måslås av.Det må tas høyde for lokale forhold som kan i betydelig grad påvirke vindstyrken (dvs.når heisen løftes langs en høy bygning der virvelvinder kan oppstå som fører til en raskøkning i lokal vindhastighet).Brukeren må sørge for god belysning av heissjakten og spesielt tilgangspunkter til heisen ogrundt bakkestasjonen.Alle materialer som skal transporteres må plasseres i heiskurven. Det er forbudt å plasserematerialer på taket av heiskurven. Hvis det er nødvendig å transportere materialer som erstørre enn plattformen, må en annen type transport arrangeres.2.2.3 DEMONTERINGFør du demonterer heisen, vær spesielt oppmerksom på følgende:1. Har alle sikkerhetskomponenter blitt kontrollert for riktig drift?2. Er tannstangsegmentene festet rett til forlengelsesmastene?3. Er heisen fortsatt forankret rett?4. Mastebolter og forankringer skal aldri fjernes før plattformen har flyttet forbi det punktet.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.82.3 HEISINSPEKSJONER1. DAGLIGE INSPEKSJONERVISUELL:- Det er ingen oljelekkasjer.- Heissjakten er fri for hindringer.- Tannstang og drev er i god stand.- Boltene for forlengelsesmastene er i god stand.- Enheten er forankret riktig.- Stige kabelen er i god stand og er slynget riktig i tønnen.- Heisen må settes ute av drift under stormforhold (vindhastigheter på 8 Bft ellermer).UNDER DRIFT:- Motoren og de elektromagnetiske bremsene fungerer korrekt.- De elektromagnetiske låsene på plattformrampene fungerer korrekt.- Stoppfunksjonene for avsatser/topp/bunn fungerer korrekt.- Planlagt vedlikehold og smøring har blitt utført.Du må aldri la personale jobbe med heisen før de har lest denne håndboken.Du må aldri la varer transporteres utenfor heisen og/eller på taket av heiskurven.Du må aldri la enheten bli overbelastet.2. UKENTLIGE INSPEKSJONERHvis en passasjer-/vareheis brukes jevnlig, må den inspiseres én gang i uken, med spesielloppmerksomhet rettet mot smøring av bevegelige deler og tannstangen, og korrekt drift avbremsen og endebrytere.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.83. ETTER OPPFØRING OG HVER SJETTE MÅNEDPT-serien Transport plattform må inspiseres hver gang de monteres og hver sjette måned etterdet. Denne inspeksjonen skal være utført av et godkjent organ oppnevnt av arbeidstilsy sosialogarbeidsdepartementet for inspeksjon av "enheter for løfting av personer som involverer enrisiko for å falle fra en vertikal høyde på mer enn tre meter" (maskindirektiv 98/37/EF, tilleggIV, avsnitt A16).4. ÅRLIG INSPEKSJONEn detaljert inspeksjon av heisen må utføres av en ekspert minst én gang i året. Dette mågjøres i henhold til dette inspeksjonsskjemaet (tillegg B), som skal fylles ut underinspeksjonen.Denne inspeksjonen må utføres av en teknisk ekspert ansatt av eieren, brukeren, produsenteneller leverandøren av passasjer-/vareheisen eller av et uavhengig organ.Hvis enheten består denne årlige inspeksjonen, skal år, måned og dag stanses inn i skiltetmontert på rammen.En kopi av inspeksjonsskjemaene som følger med tillegg A og B sammen med eventuelleskriftlige merknader skal plasseres i den tekniske mappen for den aktuelle heisen.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.83. OPPFØRING/DEMONTERING AV PASSASJER-/VAREHEISENLES ALLE ANVISNINGENE FØR DU STARTER ARBEIDETFølgende anvisninger gjelder for oppføring og demontering:1. Oppføring og demontering av passasjer-/vareheisen må kun utføres av sakkyndige fagfolksom er minst 18 år gamle.2. Montøren skal være beskyttet mot å falle med en sikkerhetssele.3. Sikkerhetsselen skal til enhver tid benyttes ved bruk av arbeidsplattformen.4. Ingen oppførings- eller demonteringsarbeid må utføres under stormforhold(vindhastigheter på 8 Bft eller mer).Side 14 av 58


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.83.1 OPPFØRINGFLYTT HEISEN TIL FASADE ELLER STILLASET OG PLASSER DEN I POSISJONOppføringsstedet må være flatt og fast nok til å kunne støtte hele heiskonstruksjonen(inkludert enhver belastning). Se figur 1a og tabell 1 for stabiliseringstrykk somforekommer ved forskjellige mastehøyder.PT1000 PT1500 PT2000mastehøyde(m)områdeAområdeBområdeAområdeBområdeAområdeB10 3018 323 3543 380 4018 43120 3531 378 4056 435 4532 48630 4045 433 4570 490 5045 54140 4558 488 5083 545 5558 59650 5071 543 5596 600 6072 65160 5585 598 6110 655 6585 70670 6098 653 6623 710 7098 76180 6611 708 7136 765 7612 81690 7125 763 7650 820 8125 871100 7638 818 8163 875 8638 926110 8151 873 8676 930 9152 981120 8665 928 9190 985 9665 1036130 9178 983 9703 1040 10178 1091140 9691 1038 10216 1095 10692 1146150 10205 1093 10730 1150 11205 1201merk: alle trykkrefter vises i kgFigur 5


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8PLASSER AVSTIVENDE TREVERKFor å sikre at heisen monteres på et stabilt underlag og at totallasten vil være jevnt fordeltpå bakken, må heisen plasseres på avstivende treverk.- Steinet materiale er forbudt.- Det avstivende treverket må være av tilstrekkelig størrelse og styrke til å tålestabiliseringstrykkene angitt i tabell 1.- Det avstivende treverket må plasseres under de justerbare stabiliseringsbeinene ogmasten. Hvis ingen stabiliseringsbein finnes, må det avstivende treverket plasseres påsted A, B og C som vist i figur 5.RETT OPP HEISENMålinger må utføres langs masten - den må være helt loddrett.FJERN LØFTEØYET (hvis det finnes)Figur 6PLASSER BAKKESTASJONEN1 - standard bakkestasjonStandardversjonen av heisen inkluderer en 1,1 meter høy bakkestasjon, som (på grunn avmaksimale transportmål) må monteres som del av oppføringen av heisen.Figur 72 - ikke-standard bakkestasjonHvis bakkeinngjerdingen ikke er inkludert med heisen, må brukeren konstruere den.Inngjerdingen må tilfredsstille kravene i avsnitt 5.5.2.2 av EN 12158-1:2000 og EN 12158-2:2000. Avsatsdøren på inngjerdingen må også være utstyrt med en sikringsbryter somgjenkjenner den lukkede posisjonen til avsatsdøren og forhindrer plattformen fra å starte ellerfortsette å bevege seg hvis avsatsdøren ikke er lukket.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8PLASSER DAVITEN (hvis en ekstern kran ikke brukes)Daviten må plasseres i sporene tiltenkte formålet, på en slik måte at den ikke vil treffe ellergni mot noe.MERK: Festepunktet for daviten er utstyrt med en endebryter som sørger for at heisen ikkekan bevege seg hvis daviten ikke er i nøytral posisjon (en trygg posisjon, bort fraheissjakten).KONTROLL UNDER OPPFØRINGUnder oppføring av heisen kan kontrollknappene P2 + P4 (hold-for-å-kjøre-kontroll) påplattformen brukes. For å gjøre dette må heisen stilles inn til Transport plattformmodus.Som alternativ er det mulig å bruke en separat "oppføringskontroll", som må være tilkobletplattformkabinettet (P9).Figur 8PLASSER MASTESEKSJONENE PÅ PLATTFORMENMERK: En enkel masteseksjon veier ca. 110 kg og må derfor installeres av to personer. Entralle eller lignende bør brukes hvis det er mulig. Hvis mastene aldri har værtbrukt før, må de først monteres, som vist på figurene nedenfor.Bolter M16x70kv 8.8Nyloc mutterM16Tannstangelementart. H230-037For frameArt. H230-061Side frameArt. H230-045DiagonalArt. H110-209Figur 9Bolter M16x170kv 8.8Nyloc mutterM16Høy modell(DIN982)Figur 10


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8FLYTT PLATTFORMEN TIL ARBEIDSHØYDEPlattformen er i arbeidshøyde hvis toppen av endebryterne (inkludert masteføler) oginitiatoren er ca. 5 cm under toppen av den øverst monterte masteseksjonen. (Se ogsåFigur 11).Figur 11MERK: Fordi utløserkammene for endebryteren og nødendebryteren øverst endaikke er installert på masten under oppføringen, er ikke heisen beskyttet av enmekanisk bryter.Den eneste sikkerhetsanordningen som finnes er masteføler.Dette bør derfor ses på som et hjelpemiddel og ikke som ensikkerhetsgaranti, så vær oppmerksom til alle tider på at plattformen ikkekjører av masten.Det er derfor kontrollen har hold-for-å-kjøre-knapper. Kontrolleninkluderer også en nødstoppknapp.ELEKTRISK FORHINDRING AV BEVEGELSE AV PLATTFORMENFor å sikre sikkerheten, må nødstoppbryteren trykkes inn og skillebryteren må være stiltinn på "0" for å forhindre uforutsett bevegelse av plattformen før masteseksjonene erinstallerte eller en del av kroppen er plassert mellom masten og plattformen.PLASSER OG FEST LØFTEHJELPEMIDDELET FOR MASTESEKSJONEN PÅPLATTFORMENSjekk nøye at masteseksjonen ikke kan falle ut av løftehjelpemiddelet ved et uhell.PLASSER OG FEST MASTESEKSJONEN PÅ PLASS MED BOLTERMontøren kan stå på arbeidsplattformen mens alle masteboltene festes.Figur 12


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8MERK: En sikkerhetssele må alltid benyttes og festes til kroken på plattformen når du stårpå arbeidsplattformen (se figur 12).Bruk kun følgende bolter og muttere:-Bolt DIN 931 M16 kvalitet 8,8 lengde 170 mm-Nyloc mutter DIN 982 M 16 kvalitet 10-Trekkmoment maks. 195 NmFARE!Ikke bruk gjengelim og/eller smøremiddel ved festing av mastene.Dette medfører sprekker i masten og boltene kan brekke.DU MÅ ALLTID FESTE MASTESEKSJONENE FØR DU KOBLER DEM FRAKRANEN.VRI DAVITEN BORT OG PLASSER DEN I NØYTRAL STILLING.MERK: Daviten beskrevet over er beskyttet elektrisk.LØS UT NØDSTOPPBRYTERENNødstoppbryteren kan løses ut ved å vri den i retningen pilene peker, og deretter kanskillebryteren angis til posisjon "1".FORANKRINGMasten må være forankret i intervallene angitt i kapittel 6.INSTALLER MASTESEKSJONER OG FORANKRINGER INNTIL ØNSKETMASTELENGDE OPPNÅSGjenta trinnene over så mange ganger som nødvendig.MERK: Av sikkerhetsgrunner må den øverste masten være 0,5 meter over høyesteposisjon som nås av plattformen.PLASSER TOPPMASTToppmasten må plasseres over øverste masteseksjonved hjelp av:-Bolter DIN 931 M16 kvalitet 8,8 lengde 170 mm-Nyloc mutter DIN 982 M16 kvalitet 8Utløserkammen for endebryteren øverst er integrert i sikkerhetshetten for masten.Figur 13


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8INSTALLER UTLØSERKAMMER FOR ENDEBRYTERE FOR AVSATSER OGØVERSTUtløserkammene for endebryter øverst og for avsatser må installeres.- Det må også installeres en utløserkam for endebryter ved hver avsats(se også avsnitt 6.3). Disse sørger for at heisen vil stopp ved korrekt høyde for hveretasje.- Utløserkammen for endebryteren øverst må også installeres ved siste (høyeste) avsats.Dette sikrer at heisen vil alltid stoppe ved øverste avsats, uansett hvilken kommandosom gis av operatøren.Kammer holderenUtløserkammerFigur 14Figur 15Kammer holderenUtløserkammerFigur 17Figur 16MONTER KABELFØRERNEKabelførerne må monteres som vist i figur [18], i intervaller på mindre enn 4,5 meter. Hvisheisen er oppført på et sted med uforutsigbare vinder (nær kysten eller på utsiden av en høybygning), anbefales liten avstand mellom kabelførerne (f.eks. hver tredje meter).


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8Figur 18INSTALLER ETGDØRENEEtgidører må installeres ved hver avsats.Dørtypen avhenger av forskriftene i landet der heisen brukes.Skyvedører som vist i Figur 20 er inkludert som standardutstyr.Pass på at blindplugg er plassert i den øverste skyvedøren.Sørg for at fri avstand mellom døren og fronten på heisen er minst 500 mm,for å forhindre klemming/knusing mellom heisen og avsatsen.Figur 19Figur 20Figur 21


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8- Et skilt må settes opp på bygningssiden av laste-/avlessingsrampen sominformerer brukeren om riktig bruk av døren på avsatsen (se figur 21-b).Figur 21-bHvis ikke noe skilt er satt opp eller reglene i landet for installasjonen krever det,må døren utstyres med en lås (element 3). Dette gjør det umulig å åpneskyvedøren hvis rampen for lasting-/avlessing for plattformen ikke er i åpenposisjon. Ved installasjon av heisen og skyvedøren, må de justeres slik at rampenfor lasting-/avlessing kan låse opp døren (Figur21, venstre bilde).Merk!Vurderinger må tas når det gjelder lasten som vil tas i bruk på avsatsene underlasting/avlessing av heisen. Med andre ord må avsatsene konstrueres for å kunne håndteredisse lastene (se avsnitt 5.4 for kreftene).PLASSER KONTROLLTABLÅENE FOR AVSATSERFJERN DAVITENMONTER BAKRE PANELER / TAKPANELER PÅ HEISENFYLL UT SJEKKLISTEN (se tillegg A)STILL INN HEISEN ENTEN FOR BRUK SOM PASSASJER- ELLER VAREHEIS, OGTEST DERETTER HEISEN FOR RIKTIG DRIFTETTER AT DEN HAR BLITT GODKJENT AV ET GODKJENT ORGAN, SETTHEISEN I DRIFTGI NØKLENE OG HÅNDBOKEN TIL PERSONEN ANSVARLIG FOR HEISENUNDER BRUK


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.83.2 DEMONTERINGKONTROLL UNDER OPPFØRINGUnder demontering av heisen kan kontrollknappene på plattformen brukes. Dette krever atheisen er stilt inn til Transport plattformmodus.PLASSER DAVITENDaviten må plasseres i sporene beregnet på dette formålet, på en slik måte at den ikke viltreffe eller gni mot noe.MERK: Festepunktet for daviten er utstyrt med en endebryter som sørger for at heisen ikkekan bevege seg hvis daviten ikke er i nøytral posisjon (en trygg posisjon, bort framasten).FJERN TOPP MASTENFjern toppmasten.FLYTT PLATTFORMEN TIL ARBEIDSHØYDE FOR Å FJERNE MASTESEKSJONENArbeidshøyde er ca. 5 cm under nederste tilkobling til øverste masteseksjon.Merk! Mastebolter og forankringer skal aldri fjernes før plattformen er flyttet forbi detpunktet.ELEKTRISK FORHINDRING AV BEVEGELSE AV PLATTFORMENHver gang arbeid utføres fra plattformen, må nødstoppbryteren trykkes og skillebryteren(S2) være slått av.PLASSER OG SIKRE LØFTEHJELPEMIDDELET I ØVERSTE MASTESEKSJONFJERN MASTESEKSJONENEEtter at masteboltene har blitt fjernet, kan daviten brukes til å plassere de løsnedemasteseksjonene på plattformen.DEMONTER MASTEN TIL GRUNNMASTESEKSJONEN.PLASSER PLATTFORMEN I LAVESTE POSISJON.FJERN AVSTIVINGER OG TREKK INN STABILISERINGSBEIN (hvis de finnes)Heisen er nå klar for transport.FESTE LØFTEØYET.Fest løfteøyet med M16 x 240 bolter, slik at en kran kan brukes til å laste grunnenhetenpå en lastebil.FOLD INN / FJERN INNGJERDINGEN FOR BAKKESTASJONEN


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.84. DRIFTGenerelle anvisningerKabinettet som inneholder det elektriske panelet må alltid være låst etter arbeidstid, ogskillebryteren må være slått av.Plattformen må ikke gjøres større enn målene spesifisert av produsenten.Laster må plasseres forsiktig på plattformen for å sikre at lasten eller deler av den ikke kanendre posisjon eller falle av under transport.Små eller løse materialer må kun transporteres i heisen i skrin eller lignende beholdere.Heisen må settes ute av drift under stormforhold (vindhastigheter på 8 Bft eller mer, opptil17,2 m/s). Dette betyr at heisen må bringes tilbake til laveste avsats (bakkenivå) og strømmenmå slås av.Det må tas høyde for lokale forhold som kan i betydelig grad påvirke vindstyrken (dvs.når heisen løftes langs en høy bygning der virvelvinder kan oppstå som fører til en raskøkning i lokal vindhastighet).Brukeren må sørge for god belysning av heisområdet og spesielt adkomsten til heisen og rundtbakkestasjonen.For PT-serien med heiser kan vi skille mellom to typer bruk:1. Bruk som Transport plattform2. Bruk som vareheis


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.84.1 Bruk som Transport plattformVed bruk som Transport plattform må et skilt settes opp som angir maksimal tillatt belastningog maksimalt tillatt antall passasjerer (se eksemplet i Figur 25).Figur 22P1 = SkillebryterP2 = 230 V kontaktP3 = Knapp: plattform oppP4 = Knapp: plattform nedP5 = Indikatorlampe: passasjermodusP6 = Indikatorlampe: varemodusP7 = Nøkkelbryter: passasjer-/varemodusP8 = Belysning på/avP9 = Kontakter for falltest og oppføringskontrollP10 = Nødstoppbryter.P11 = Varsellampe: sikkerhetskrets åpenP12 = Varsellampe: termisk overbelastningP13 = Knapp: alarmP14/15 = Lampe: stopp ved neste avsatsP16 = Visningsfelt: kontrollreléP17 = Knapp: stopp ved neste avsatsB1 = Visningsfelt: faseovervårkerB2 = FasesekvensbryterB3 = Kontakt: kontrolltablåer for avsatsB4 = SkillebryterB5 = Kontakt: skyvedørerB6 = Kontakt: skyvedører for avsatsFigur 23Heisen må tilkobles den spesifiserte spenningen.Deretter må skillebryteren (B4) slås på.Hvis forsyningsspenningen er feil, vil lampen for faseovervåkeren lyse (B1). Hvis ikke, kanfasesekvensen enkelt byttes om på ved å flytte fasesekvensbryteren (B2).


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8Figur 24 Figur 25GÅ OPP FRA BAKKENIVÅ TIL EN AVSATS(se også Figur 22, Figur 26, Figur 27, Figur 28)Åpne vippedøren (A2) ved bakkestasjonen (denne døren er beskyttet elektrisk; heisen vilalltid stoppe når denne er åpnet). Nå kan lasterampen (A3) åpnes ved å frigjøre portklinken(A4).Når døren for lasting/lossing foran heisen (se Figur 27) vil bli brukt, må vippedøren(6) åpnesfør de to svingdørene på plattformen kan frigjøres (A9) og åpnes.Når alle passasjerer og varer har blitt lastet på plattformen, må lasterampen (A3) ogvippedøren ved bakkestasjonen lukkes i omvendt rekkefølge.Figur 26 Figur 27Vri nøkkelbryteren (P7) til "passasjer"-posisjonen og hold deretter inne "plattform opp"-knappen (P3). Heisen vil starte å gå opp (ved 2 meter over bakken vil enheten bytte fra lavtil høy hastighet).Når du vil stoppe ved neste avsats, trykk på knappen for "stopp ved neste avsats" (P17).Heisen vil da stoppe ved neste avsats.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8Figur 28For å gå fra heisen til avsatsen må operatøren først åpne lasterampen (A10), og deretter kanskyvedøren åpnes ved å trykke ned på spaken (A11) og skyvedøren vil da åpnes (se figur28).Etter at du har gått ut av heisen, lukk alltid skyvedøren først og deretterplattformlasterampen.GÅ NEDOVER FRA EN AVSATS TIL EN LAVERE AVSATS ELLER BAKKENIVÅHvis heisen ikke er ved avsatsen, må den signaliseres med "opp" eller "ned" knappen påavsatstablået. Når plattformen nesten har nådd avsatsen, trykkes knappen "stopp ved nesteavsats" og heisen stoppes automatisk når den når avsatsen.Når den har gjort det, åpne først lastedøren og deretter skyvedøren.Etter at alle passasjerer og varer er på plattformen må skyvedøren lukkes først og deretterplattformlasterampen.Hold inne "plattform ned"-knappen (P4) og heisen vil begynne å bevege seg nedover.Når du vil stoppe ved neste avsats, trykk på knappen for "stopp ved neste avsats" (P17).Heisen vil da stoppe ved neste avsats. Når den har gjort det, åpne først lastedøren ogderetter skyvedøren for å gå ut av heisen.Hvis du vil gå ned til bakkenivå, hold inne "plattform ned"-knappen. Når enheten er ca. tometer over bakkenivå vil enheten stoppe i ca. tre sekunder og en varseltone høres. For å gåden siste delen nedover må brukeren slippe knappen opp og deretter trykke og holde dennede igjen. Heisen vil nå gå ned til bakkenivå.For å gå ut av heisen, må svingdøren på bakkeinngjerdingen åpnes først og deretterplattformlasterampen.NØDSTOPP (P10)Hvis nødstopp er nødvendig, trykk på "nødstopp"-knappen, og enheten vil stoppeumiddelbart.START IGJEN ETTER ET NØDSTOPPKontroller årsaken til eventuelle feil, slipp opp nødstoppbryteren og trykk på knappen"plattform opp" eller "plattform ned" avhengig av ønsket retning.KNAPP FOR Å AKTIVERE ALARMSIGNALET (P13)Hvis det er nødvendig (feil på heis eller strømbrudd), skal "alarm"-knappen trykkes, som vilaktivere en alarm som høres ved bakkenivå.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.84.2 Bruk som vareheisHeisen må tilkobles den spesifiserte spenningen.Deretter må skillebryteren (B4) slås på.Figur 29Figur 30Hvis forsyningsspenningen er riktig, vil lampen for faseovervåkeren lyse. Hvis ikke, kanfasesekvensen enkelt byttes om ved å slå på fasesekvensbryteren (B2) på det elektriske paneletpå bakkestasjonen.For å sende plattformen, må alle skyvedører og flyttbare plattformvern være lukket.HEVINGHold inne "plattform opp"-knappen og heisen vil begynne å bevege seg oppover.Når du vil stoppe ved neste avsats, trykk på knappen "stopp ved neste avsats" (Q).Plattformen vil nå stoppe ved neste avsats.SENKINGHold inne "plattform ned"-knappen (S) og heisen vil begynne å bevege seg nedover.Når du vil stoppe ved neste avsats, trykk på knappen "stopp ved neste avsats" (Q).Plattformen vil nå stoppe ved neste avsats. Når plattformen har gått ned til en høyde på tometer over bakkenivå, må "plattform ned"-knappen trykkes og holdes inne for å gå nedresten av veien.Q) Knappen stoppved neste avsatsR) Knappen“Plattform opp”S) Knappen“Plattform ned”T) NødstoppFigur 31: Kontrollpanel ved bakkestasjonen


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8NØDSTOPP (T):Hvis nødstopp er nødvendig, trykk på "nødstopp"-knappen, og enheten vil stoppeumiddelbart.START IGJEN ETTER ET NØDSTOPPKontroller årsaken til eventuelle feil, slipp opp nødstoppbryteren og trykk på knappen"plattform opp" eller "plattform ned" avhengig av ønsket retning.KONTROLL FRA AVSATSERHEVINGHold inne "plattform opp"-knappen og heisen vil begynne å bevege seg oppover.Når du vil stoppe ved neste avsats, trykk på knappen "stopp ved neste avsats" (S).Plattformen vil nå stoppe ved neste avsats. (Hvis det kun finnes én avsats, vil heisen stoppeautomatisk ved den avsatsen.)SENKINGHold inne "plattform ned"-knappen (U) og heisen vil begynne å bevege seg nedover.Når du vil stoppe ved neste avsats, trykk på knappen "stopp ved neste avsats" (S).Plattformen vil nå stoppe ved neste avsats.Når plattformen har gått ned til en høyde på to meter over bakkenivå, må "plattform ned"-knappen trykkes og holdes inne for å gå ned resten av veien. (Figur 31: Kontrollpanel vedbakkestasjonen)Q) Knappenstopp ved nesteavsatsR) Knappen“Plattform opp”S) Knappen“Plattform ned”T) NødstoppFigur 32: Kontrolltablå ved avsatsNØDSTOPPKNAPP (T)Hvis nødstopp er nødvendig, trykk på "nødstopp"-knappen, og enheten vil stoppeumiddelbart.START IGJEN ETTER ET NØDSTOPPKontroller årsaken til eventuelle feil, slipp opp nødstoppbryteren og trykk på knappen"plattform opp" eller "plattform ned" avhengig av ønsket retning.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.84.3 FeilsøkingsprosedyrerDette avsnittet beskriver prosedyrene for feilsøking.Når heisplattformen stopper plutselig mens den går ned eller opp, finnes det flere muligeårsaker. De to vanligste problemene beskrives nedenfor sammen med de handlingene som måutføres for å redde heisbrukere som sitter fast.• FEIL PÅ DET ELEKTRISKE SYSTEMETADVARSELDet er forbudt å jobbe med elektriske komponenter som får strøm.Ethvert unntak må godkjennes av overordnet leder.I spesielt farlige situasjoner må en ekstra person være til stede i tillegg til den som utfører arbeidet. Kunelektrikere har godkjenning for å få tilgang til elektriske paneler.Hvis et elektrisk problem ikke kan løses på en enkel måte (for eksempel gjenoppretting avstrøm etter et strømbrudd), må heispassasjerer evakueres.For å sikre at dette gjøres på en trygg måte, må følgende fremgangsmåte følges.• Pass på at heisen ikke uventet kan begynne å bevege seg igjen. For å gjøre dette,trykk på nødstoppknappen og koble fra strømforsyningen ved å slå avskillebryteren og låse den med en hengelås.• Hvis heisen er ved en avsats, skal lasterampen låses opp med en standardtrekantnøkkel (den følger med heisen som standardutstyr).• Passasjerene kan da gå ut til avsatsen.• Hvis heisplattformen er stoppet mellom to avsatser, må heisen først senkes ned tilneste avsats gjennom bruk av den manuelle motorbremsutløseren, før passasjerenekan gå ut til avsatsen.Denne nødmetoden for å senke plattformen med motorbremsutløseren kan kunutføres av en kvalifisert ekspert som er godt kjent med fremgangsmåten.Denne personen må følge fremgangsmåten vist ved den manuellemotorbremsutløseren.• Hvis du er i tvil om passasjerene kan reddes ut trygt, ring alltid en kvalifisertekspert (som en heismontør eller brannvesenet).


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8• AKTIVERING AV NØDBREMSENHvis nødbremsen er aktivert, er det vanligvis et resultat av feil på motorbremsene. Hvisnødbremsen er aktivert, vil det ikke være mulig med bevegelse opp eller ned for heisen, selvmed bruk av motorbremsutløseren. Nødbremsen kan kun tilbakestilles av en kvalifisertekspert.ADVARSELNår nødbremsen er aktivert, må heisen alltid inspiseres av kvalifiserte eksperter før den kan tas i brukigjen.Se kapittel 6 for fremgangsmåten for å tilbakestille nødbremsen.For å evakuere passasjerer fra plattformen må følgende fremgangsmåte følges:• Pass på at heisen ikke uventet kan begynne å bevege seg igjen. For å gjøre dette,trykk på nødstoppknappen og koble fra strømforsyningen ved å slå avskillebryteren og låse den med en hengelås.• Lastedøren kan låses opp på bygningssiden med en standard trekantnøkkel (denneer inkludert med heisen som standardutstyr).• Passasjerer som evakueres fra heisen må sikres med en sikkerhetssele slik at detrygt kan gå fra heisen til avsatsen.• Hvis heisen ikke er ved en avsats (f.eks. fordi heisen er oppført langs en bygningsom kun har en utgang på taket), må passasjerene evakueres med spesialutstyr(f.eks. stige fra en stigebil eller en kran med kurv).• Hvis du er i tvil om passasjerene kan reddes ut trygt, ring alltid en kvalifisertekspert (som en heismontør eller brannvesenet).SENKING VED NØDSTILFELLERMerk! Operatører må være godt kjent med alle anvisningene i håndboken.Hvis det er nødvendig å utføre en senking i nødstilfelle, må følgende fremgangsmåte følges(denne fremgangsmåten vises også i kurven, nær motorbremsutløseren):- Flytt skillebryteren til "0".- Fjern den beskyttende sperren i kurven (fjern begge vingemutterne).- Frigjør forsiktig motorbremsutløseren for å senke kurven. Hvis senkehastighetenblir for stor, vil nødbremsen kobles inn og forhindre videre senking.- Etter maksimalt fem meter med senking, må plattformen holdes i ro i to minutterfor at bremsene kan kjøles ned.- Senk heisen til neste avsats og gå ut av heisen som beskrevet over.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.85. FORANKRING AV HEISEN5.1 Forankringsavstander og -krefterMERK! PT-SERIEN TRANSPORT PLATTFORMER KAN IKKE BRUKES"FRITTSTÅENDE" (UTEN FORANKRING).FORANKRINGSAVSTANDER:TypeMaks.mastelengde(frittstående)Maks. mastelengde(forankret)=L totaltAvstand mellomforankringerL1=Første forankringved maks.=L6Fri mastehøyde overøversteforankringspunkt=L2PT1000 0 m 150 m 12 m 6 m 4 mPT1500 0 m 150 m 12 m 6 m 4 mPT2000 0 m 150 m 12 m 6 m 4 mFigur 33


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8FORANKRINGSKREFTER:type L1 (m) ±H (N) ±P (N) ±Fw (N) ±Fh (N)PT1000 (1,5 x 2,2) 12 4797 2235 9524,7 2235PT1000 (1,5 x 3,2) 12 7976 2742 12731 2742PT1000 (1,5 x 4,2) 12 8354 3463 15219 3463PT1500 (1,5 x 2,2) 12 9351 2658 13150 2658PT1500 (1,5 x 3,2) 12 9774 2913 14175 2913PT1500 (1,5 x 4,2) 12 9975 3144 15012 3144PT2000 (1,5 x 2,2) 12 11172 2827 14600 2827PT2000 (1,5 x 3,2) 12 11595 3167 15895 3167KREFTER I NEWTON OG MÅL I METERFigur 35 SluttkrefterFigur 34 Krefter i mastebrakett


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.85.2 Generell forankringFigur 36 og 37 viser to eksempler på måter heisen kan forankres. All forankring som brukesskal undersøkes av en ekspert og styrken skal vurderes.type 1: normalFigur 36MERK!!! FORANKRINGSRØR MÅ LEVERES Å BRYTE SHORTENERS NÅRAFSTANDEN MELLOM TRANSPORT PLATTFORM OG VEGG MER ENN 1,2 METER IS.DEN FORANKRING SKAL ALLTID SAMLET I FORBINDELSE MED VEKT VERTIKALRETNINGNummer Beskrivelse Delenummer1 Mastebrakett H220-0222 Forankringsbolt (venstre) H220-0353 Forankringsbolt (høyre) H220-0364 Veggplate - firkantet H220-0335 Veggplate - lang H220-0396 Rør 60 x 60 x 4 --7 Rør 60 x 60 x 4 --8 Skjærbolt - lang 60.12.014.0029 Fjærbelastet pinne dl=610 Skjærbolt - kort 60.12.014.00111 Bolt M16 x 80 K8,8 --12 Nylock mutter M16 --13 Krysstillasklemme 1,5 1,514 Vegganker Materialavhengig


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8type 2: under gulvetFigur 37MERK!!! FORANKRINGSRØR MÅ LEVERES Å BRYTE SHORTENERS NÅRAFSTANDEN MELLOM TRANSPORT PLATTFORM OG VEGG MER ENN 1,2 METER IS.DEN FORANKRING SKAL ALLTID SAMLET I FORBINDELSE MED VEKT VERTIKALRETNINGNummer Beskrivelse Delenummer1 Mastebrakett H220-0222 Forankringsbolt (venstre) H220-0353 Forankringsbolt (høyre) H220-0364 Balkonggulvplate H220-0335 Rør 60 x 60 x 4 --6 Skjærbolt - lang 60.12.014.0027 Fjærbelastet pinne dl=68 Bolt M16 x 80 K8,8 --9 Nylock mutter M16 --10 Skjærbolt - kort 60.12.014.00111 Krysstillasklemme 1,5 1,5


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.85.3 Generelle anvisninger om forankringsmateriellFølgende må tas med i betraktningen ved valg av riktig forankringsmateriell for å festeenheten til bygningen:Forankringsmaterialet (f.eks. betongankere) må passe flaten der det forankres. (Det krevesf.eks. spesiell aktsomhet ved forankring til en mursteinvegg.)Alt forankringsmateriale må installeres i henhold til anvisningene fra produsenten.Forankringsmaterialet må være passende for de forventede kreftene, som spesifisert ikapittel 5.Kreftene og målene spesifisert i dette kapittelet er maksimalverdier. Ikke-standardforankringer må undersøkes av en kvalifisert ekspert, og hvis det er nødvendig, måberegninger utføres.5.4 Krefter som påføres avsatsene under lasting og avlessingVurderinger må tas når det gjelder lasten som vil tas i bruk på avsatsene underlasting/avlessing av heisen. Med andre ord må avsatsene konstrueres for å kunne håndteredisse lastene. Disse kreftene vises i figuren nedenfor.Denne kraften tilsvarer maksimalbelastningen av heisen (1000, 1500 eller 2000 kg). Dennekraften vil belastes langs hele lengden av lastedøren (standard lastedør er 1500 mm bred).Makt til åstoppeFigur 38


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.86. VEDLIKEHOLD6.1 GenereltVedlikehold og reparasjoner må kun utføres av sakkyndige fagfolk og må kun utføres menspassasjer-/vareheisen er fullstendig stoppet.Hvis reparasjon er nødvendig, må kun originaldeler benyttes.SIKKERHETSADVARSEL: Når bevegelse av heisen er farlig forvedlikeholdspersonale, for eksempel ved jobbing under plattformen eller jobb med etelektrisk panel, må skillebryteren flyttes til av (posisjon "0") og sikres med en hengelås.6.2 MEKANISK VEDLIKEHOLDUkentlig1. Utfør alle inspeksjoner som beskrevet i "daglige inspeksjoner" (se avsnitt 2.3).2. Bytt ut alle deler det er feil på.3. Tannstangen må smøres ukentlig med FINLUBE-fett med TEFLON(delenr. 28.0006).Hver tredje måned1. Utfør alle inspeksjoner som beskrevet i "månedlige inspeksjoner" (se avsnitt 2.3).2. Kontroller tannstangen, drev og rullelager for slitasje som vist i figurene nedenfor.Deler som har blitt brukt mer enn maksimal slitasjegrense, må byttes ut.Rullelager (fig. 7).Plattform-/kurvkombinasjonen har seks rullelager og fire sideruller som er montert i fasteposisjoner og ikke kan justeres.Kontroller at vertikalbjelkene i kurven er parallelle til rørene i forlengelsesmasten. Bytt ut allerullelagerne for kurven hvis de er mer slitte enn spesifikasjonene vist nedenfor.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8Etter oppføring og hver sjette månedPT-SERIEN TRANSPORT PLATTFORM MÅ INSPISERES HVER GANG DEMONTERES OG HVER SJETTE MÅNED ETTER DET. DENNE INSPEKSJONENSKAL VÆRE UTFØRT AV ET GODKJENT ORGAN OPPNEVNT AVARBEIDSTILSYNE FOR INSPEKSJON AV "ENHETER FOR LØFTING AVPERSONER SOM INVOLVERER EN RISIKO FOR Å FALLE FRA EN VERTIKALHØYDE PÅ MER ENN TRE METER" (maskindirektiv 98/37/EF, tillegg IV, avsnittA16).1. Utfør alt arbeidet beskrevet i inspeksjonen hver tredje måned.2. En gang i året, helst under den årlige inspeksjonen, må førerne og motorglideplaten smøresmed "RETINAX A".3. Sikkerhetsbremsen må også testes som beskrevet nedenfor.Testing av fallbremsenFallbremsen (sentrifugalbremsen) må testes én gang i året med den nominelle lasten påplattformen.Utføring av denne inspeksjonen må skrives ned i loggboken for heisen.Før denne fremgangsmåten kan startes, må dekselet rundt motorenhetene på plattformen førstfjernes for å gi uhindret tilgang til motorenhetene og sentrifugalbremsen. Kontroller også førstat motorbremsene fungerer korrekt med den nominelle lasten på plattformen.Fallbremsen må testes av en kvalifisert ekspert.Y) Nøkkelbryteren„Falltest”Z) Knappen“Omgå falltest”Figur 391. Koble falltestboksen til det elektriske panelet på plattformen.2. Bruk kontrollpanelet på bakkestasjonen til å flytte plattformen til en posisjon som er ca.seks meter over bakkestasjonen.3. Før du utfører falltesten, sjekk at det er ingen i umiddelbar nærhet av heisen ellerplattformen (kabelen til falltestboksen er lang nok).4. For å "slippe" heisen, må både "falltest"-nøkkelbryteren og "omgå falltest"-knappenholdes inne til heisen har stoppet på nødbremsen.Hvis av en eller annen grunn nødbremsen ikke har koblet inn før heisen har faltned til 1,5 meter over bakkestasjonen, må nøkkelbryteren og "omgå falltest"-knappen løses ut. Motorbremsene vil da stoppe heisen før plattformen trefferstøtputene, som vil forhindre skade på drivsystemet til heisen.5. Falltestboksen lar deg frigjøre motorbremsene, som gjør at heisen vil falle. Nårplattformen når en hastighet på ca. 1,6 til 2 ganger nominell hastighet, vil nødbremsenaktiveres som vil bringe heisen til et kontrollert stopp og holde den i posisjon.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8MERK:MERK:Hvis heisen enda ikke har stoppet før den når en hastighet på ca. 1,5 meter overbakkestasjonen, slipp nøkkelen (den vil gå tilbake til nøytral stilling automatisk)for å forhindre at heisen spretter på støtputene.Fallbremsen er forseglet.Justeringer og reparasjon av fallbremsen kan kun utføres av produsenten. DeJong’s liften b.v.Tilbakestille fallbremsenFølgende fremgangsmåte må følges for å tilbakestille heisen:- Trykk på knappen "omgå falltest" samtidig som du holder inne "plattform opp"-knappen pådet normale kontrollpanelet på bakkestasjonen. Send heisen til neste avsats.- Gå inn i heisen fra denne avsatsen og fjern falltestboksen.- Inspiser nødbremsen visuelt for skade.- Tilbakestill endebryteren for nødbremsen tilbake til den normale, vertikale posisjonen.- Monter dekselet på nytt over nødbremsen.- Senk plattformen til bakkenivå ved bruk av den normale "plattform ned"-knappen påplattformen.- Kontroller nå heisen for korrekt drift.Hvert fjerde årNødbremsen av typen Mrad-3 må skiftes ut med en ny eller erstatningsenhet hvert fjerde (4)år. Begge er tilgjengelige fra De Jong's liften b.v. (se kontaktopplysninger i starten av dennehåndboken).


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.86.3 Forklaring og justering av alle endebrytere og utløserkammerDette avsnittet beskriver endebrytere og tilknyttede utløserkammer i tillegg til alt valgfrittutstyr for heisen.bildetekstS1S2S3S4S5S6S7S8S9beskrivelseNødendebryter øverstMastdetektorEndebryter øverstEndebryter for avsatsNødendebryter nederstEndebryter nederstStoppbryter 2 meterBryter nødbremsDavitbryterFigur 40NØDENDEBRYTER ØVERST (Figur 41)Bryter S3 aktiveres når den kommer i kontakt med utløserkam A2 (utløserkam A2 erforhåndsinstallert på sikkerhetshetten for masten) og sørger for at heisen vil stoppe selvom endebryteren øverst ikke virker.ENDEBRYTER ØVERST (Figur 42)Bryter S3 kommer i kontakt med utløserkam A1.Endebryteren øverst sikrer at heisen alltid vil stoppe ved øverste avsats, uansett hvilkenkommando som er gitt.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8MASTDETEKTOR (Figur 41)Den induktive bryteren S2 gjenkjenner om et tannstangsegment fortsatt er til stede. Dennesikkerhetsanordningen er primært beregnet på gi en sikkerhetsmargin under oppføringen avheisen og sikrer at heisen ikke kan gå over toppen av masten (under oppføringen ersikkerhetshetten for masten enda ikke til stede).Figur 41ENDEBRYTER FOR AVSATS (Figur 43)Endebryteren for avsats (S4) aktiveres når den kommer i kontakt med utløserkam A3.Utløserkammen kan flyttes oppover eller nedover for å bestemme øverste posisjon forplattformen ved en avsats.Figur 43 Figur 42


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8STOPPBRYTER 2 METER (Figur 44)Stoppbryteren ved to meter sørger for at plattformen stopper to meter over bakkenivå.Figur 44Figur 45ENDEBRYTER NEDERST (Figur 45)Endebryteren nederst (S5) sikrer at heisen alltid vil stoppe ved bakkestasjonen undernedfart, uansett hvilken kommando som er gitt. Under justeringen er det viktig atavstanden mellom utløserkammen for endebryteren nederst (A5) og utløserkammen fornødendebryteren nederst (A6) er fire til fem centimeter.NØDENDEBRYTER NEDERST (Figur 45)Nødendebryteren nederst (S6) sørger for at heisen alltid vil stoppe, selv hvis endebryterennederst ikke fungerer. Utløserkammen for nødendebryteren nederst (A6) må justeres slik atplattformen stopper før den treffer støtputene.


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.86.4 Justering av overbelastningssystemetInnstilling av nullpunktet med en tom plattform:Still inn multimeteret til å måle DC-spenning (maks. 20 V).Plasser probene på 6 og 8.Vri skruen Z (6) til målingen på multimeteret er så nær som mulig 0 V.(Verdien må absolutt ikke gå under 0 V, men kan være så høy som rundt 2 V.)Hvis målingen faller under 0 V, må du vri skruen I (4) med klokken for å vende feltetslik at – blir + igjen.Innstilling av maksimalpunktet med nominell vekt på heisen:Plasser den maksimalt tillatte vekten på heisplattformen.Still inn multimeteret til å måle DC-spenning (maks. 20 V).Plasser probene på 6 og 8.Vri skruen S (6) til målingen på multimeteret er så nær som mulig 8 V.(Verdien må absolutt ikke overskride 8 V.)Hvis målingen overskrider 8 V, må du vri skruen I (4) mot klokken for å vende feltet.Justering av aktiveringspunktet for overbelastning:Plasser ytterligere vekt på heisplattformen for å overskride maksimal belastning med10 %.Still inn multimeteret til å måle DC-spenning (maks. 20 V).Plasser probene på 6 og 8. Noter ned målingen vist på multimeteret.Still inn multimeteret til å måle DC-spenning (maks. 20 V).Flytt testprobene til de to kobberterminalene på sensoren.Vri nå SP1 til målingen er lik forrige avlesning.Test I Z S ZmA SmASP1 D11 2 3 4 5 6 7 89SP1-justering


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.87. TILLEGGSUTSTYR7.1 STANDARD-/TILLEGGSUTSTYRFALLTESTBOKSY) Nøkkelbryteren„Falltest”Z) Knappen“Omgå falltest”Figur 46: FalltestboksTOPPMAST (standard)Figur 47: ToppmastUTLØSERKAM FOR ENDEBRYTER ØVERST (standard)Kammer holderenUtløserkammerFigur 48: Utløserkam for endebryter øverst (komplett)


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8DAVITDaviten er en løfteenhet som er nyttig for trygg og enkel installasjon og fjerning avmasteseksjoner.SKYVEDØRERSkyvedørene er låst mekanisk og overvåket av en endebryter for å sikre at de er lukket og låstkorrekt.Figur 49: Skyvedør for avsatsKABELFØREREKabelførere sikrer at bærekabelen tvinnes riktig i tønnen. Disse førerne skal monteres ca. hver4,5 meter.De første kabelførerne må alltid installeres rett over trommelen.Figur 50


HÅNDBOK FOR PT1000/1500/2000 VERSJON 1.8UTLØSERKAMMER FOR ENDEBRYTERE VED AVSATSDisse er installert på masten ved hver avsats for å bestemme nøyaktig høyden der plattformenstopper.Kammer holderenUtløserkammerFigur 51 Utløserkam for endebryter ved avsats5. MASTESEKSJONERFigur 526. AUTOMATISK SMØREENHETPumpeNivåmålerreservoaretÅpningFigur 53: Oljepumpe

More magazines by this user
Similar magazines