1 Handelshøyskolen BI / Institutt for regnskap revisjon og jus ...

home.bi.no

1 Handelshøyskolen BI / Institutt for regnskap revisjon og jus ...

Handelshøyskolen BI / Institutt for regnskap revisjon og jusSensorveiledning:BØK 2302 - Operativ økonomistyringDato: 04.06.04, kl. 09.00 – 14.00Antall sider: 4Oppgave 1 (10%)a) Kr. -0,40 i budsjettert dekningsbidrag for T2b) Det budsjetteres med 285.011 enheter i innkjøpc) Det budsjetteres med en økning i ferdigvarelager på ca. kr. 45.000,- i 2.kvartal. (44.000 godtas også)d) Det budsjetteres med ca. kr. 19.581.000 (alt. kr. 14.881.000) imaterialkostnader i 2004.e) Det budsjetteres med en økning i kundefordringene på ca. kr.3.038.000 i 2004f) Resultatet før skatt er budsjettert til ca. kr. -3.870.000 for 2004g) Selvkostkalkylen viser et tap per enhet for T1 på kr. 3,22h) Summen av alle aktivitetskostnadene er budsjettert til kr. 21 589 928for 2004.i) Kostnadene for ledig kapasitet er budsjettert til kr. 739 091 for 2004.j) De fire produktene, T1, T2, H1 og H2 gir følgende bidrag etter ABCmodelleni samme rekkefølge: kr. 2.336.159, kr. – 3.366.469, kr -1.316.875 og kr. – 64.445.Oppgave 2 (25%)a) Inntektsøkning som følge av avtalen: (45,- x 100.000)= kr. 4.500.000,-Økning i direkte kostnader:- Råvarer (14,40 x 100.000) kr. 1.440.000,-- Produksjonslønn (24 x 100.000) kr. 2.400.000,-Variable aktivitetskostnader:- Innkjøp (1.262 x 12) kr. 15.144,-- Kvalitetskontroll (1.397 x 20) kr. 27.970,-- Omstillinger (2.577 x 8) kr. 20.616,-- Produksjon (539 x 100) kr. 53.900,-- Distribusjon (3.550 x 24) kr. 85.200,-Resultatbidrag som følge av tilleggsordren: kr. 457.170,-Mossefår har på ettårs sikt tilstrekkelig ledig kapasitet i alle aktiviteter til åhåndtere tilleggsordren. Faste aktivitetskostnader skal derfor ikke belastesresultatberegningen. Avtalen er lønnsom.1


) Kostnader for ledig kapasitet synker som følge av økt kapasitetsutnyttelse:Innkjøp: (1.578 x 12) kr. 18.936Kvalitetskontroll (547 x 20) kr. 10.940Omstillinger (3.545 x 8) kr. 28.360Produksjon (236 x 100) kr. 23.600Distribusjon (1.091 x 24) kr. 26.184Reduksjon i kostnader for unyttet kapasitet:kr.108.020c) Endringer i tabell 5a) – 5d):EndringTotaltBudsjetterte inntekter (T2) kr. 4.500.000 kr.19.500.000DM (T2) kr. 1.440.000 kr. 5.708.839DL (T2) kr. 2.400.000 kr 9.514.732Faste aktivitetskostnader (T2) kr. 108.020Var.aktivitetskostnader (T2) kr. 202.830Aktivitetskostnader (T2) kr. 310.850 kr. 6.332.209Bidrag til fortjeneste oganleggsbaserte kostnaderfør korreksjon for lagerendr kr 349.150 kr. – 2.055.780Anleggsbaserte kostnadertil (T2) kr. 204.381 kr. 1.165.919Fordeling av anleggsbasertekostnader til T1, H1 og H2 kr. 2.834.081Bidrag fra T2 til resultatfør korreksjoner for lager,m.m kr. 144.769 kr. -3.221.699Kostnad for unyttet kapasitetreduseres med kr. 108.020Fordeling av anleggsbasertekostnader til T1, H1 og H2kr.-204.381Økning i Mossefårs ressom følge av ordre kr. 457.1702


Oppgave 3 (20%)a)Måned Januar Februar Mars AprilBudsjettert salgi enheter 21.000 36.000 61.000 41.000UB ferdigvarelager 7.200 12.200 8.200 6.200Totalt behov 28.200 48.200 69.200 47.200IB ferdigvarelager 4.000 7.200 12.200 8.200Produksjon 24.200 41.000 57.000 39.000Antall komponenterper ferdigvare 3 3 3 3Komponenter tilPeriodens72.600 123.000 171.000 117.000produksjonUB komponentlager 36.900 51.300 35.100Totalt behov 109.500 174.300 206.100IB komponentlager 21.780 36.900 51.300Innkjøp avkomponenter 87.720 137.400 154.800b)Kontant- og kontantekvivalenter i mars:(610.000 x 0,25) 152.500,-Kredittkortsalg i mars (610.000 x 0,30 x 0,96) 175.680,-Innbetalinger fra salget i februar (360.000 x 0,45 x 0,70) 113.400,-Innbetalinger fra salget i januar (210.000 x 0,45 x 0,28) 26.460,-Budsjetterte innbetalinger i mars 468.040,-Oppgave 4 (25%)a)Sats for innkalkulering av variable indirekte kostnader:318.450,- / 3.300 = kr 96,50 per timeSats for innkalkulering av faste indirekte kostnader:404.250,- / 3.300 = kr. 122,50 per timeInnkalkulerte variable indirekte kostnader i siste periode:96,50 x 3.400 timer = kr. 328.100,-Innkalkulerte faste indirekte kostnader i siste periode:122,50 x 3.400 timer = kr. 416.500,- kr. 744.600,-Standard variable indirekte kostnader:3


96,50 x 3.078 timer = kr. 297.027,-Standard faste indirekte kostnader i siste periode:122,50 x 3.078 timer = kr. 377.055,- kr. 674.082,-Beskjeftigelsesavvik for siste periode:Standard faste indirekte kostnader: kr. 377.055,-Budsjetterte faste kostnader: kr. 404.250,- kr. – 27.195,-Forbruksavvik for variable indirekte kostnader:Innkalkulerte variable indirekte kostnader: kr. 328.100,-Virkelige variable indirekte kostnader: kr. 329.800,- kr. – 1.700,-Forbruksavvik for faste indirekte kostnader:Budsjetterte faste kostnader : kr. 404.250,-Virkelige faste indirekte kostnader: kr. 389.750,- kr. 14.500,-Effektivitetsavvik:Standard variable indirekte kostnader: kr. 297.027,-Innkalkulerte variable indirekte kostnader: kr. 328.100,- kr. – 31.074,-b)I standardkostmodellen er alle kostnadsdriverne volumrelaterte drivere. I denneoppgaven er arbeidstimer eneste kostnadsdriver (volumrelatert). Når indirektekostnader (variable og faste) skal fordeles til produkter, finnes det en materialstandardog en lønnsstandard. Begge disse er produkter av hver sin pris- og mengdestandard.Mengdestandarden på lønnssiden forteller hvor mange arbeidstimer som bør brukes iproduksjonen av én ferdigvare. I denne oppgaven drives de indirekte kostnadene perforutsetning av direkte arbeidstimer, siden denne er valgt til fordeling av de indirektekostnadene (kostnadsdriver). Et produkt som forbruker 1 maskintime vil derforkalkylemessig bli belastet med kr. 95,50 i variable og kr. 122,50 i faste indirektekostnader. Denne fordelingen er fornuftig i situasjoner hvor endringer i de indirektekostnadene kan forklares godt med endringer i arbeidstimetallet. I praksis holderdenne enkle forutsetningen sjelden mål. På den andre siden er standardkostmodellenbygget opp omkring fleksibelt budsjett, som er en klar styrke. Dette innebærer atvariable kostnader justeres i forhold til faktisk volum. Følgelig beregnes standardkostsom standard per enhet multiplisert med virkelig produksjonsvolum i perioden. Dettegjør avviksanalysen meningsfull.I ABC-kalkulasjon og ABC-oppstillinger fjernes forutsetningen om at indirektekostnader drives av volumet alene. Indirekte kostnader er ofte en funksjon avstrukturelle forhold i bedriften, i tillegg til å være bestemt av produksjonsvolumet.4


Oppgave 5 (20%)a)Motell S P NROA 24% 15% 16%Rangering etter ROA 1 3 2RI $ 1.400 $ 1.000 $ 1.800Rangering etter RI 2 3 1b)En åpenbar årsak til at S kommer godt ut med ROA som prestasjonsmål er hotelletsalder. Hotellet er avskrevet over til sammen 8 år (lav nevner) og driftsresultatetbelastes med avskrivninger basert på byggets anskaffelsesverdi (høy teller). Disseforholdene slår motsatt ut for N, som er det nyeste av motellene.c)Prestasjonsmåling utelukkende ved hjelp av finansielle måltall har mange svakheter.For det første kan bruk av finansielle måltall uten korrigering av regnskapstallstimulere til suboptimal beslutningsadferd ved at lønnsomme beslutninger ikkeiverksettes og/eller ved at kortsiktighet overstyrer langsiktighet. For det annet vilfinansielle måltall alene gi få holdepunkter for hvordan strategiske mål skal kunneoppnås. En kombinasjon av finansielle og ikke finansielle måltall (tilsvarende BM)vil i større grad kunne sikre at desentraliserte beslutninger som understøtterstrategiske mål (er optimale for bedriften som helhet) også gir økonomisk uttelling forden som prestasjonsvurderes.5

More magazines by this user
Similar magazines