DUO LINE - Stiga!

manuals.ggp.group.com

DUO LINE - Stiga!

45DYFGE6HH7TUVIAB893


10K11J1213LMNPQOR144-5 cm15S4


NONORSK1 SYMBOLERFølgende symboler finnes på maskinen for å minne om denforsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk.Symbolene betyr:Advarsel.Advarsel.Les og forstå bruksanvisningen før maskinentas i bruk.Kople fra tennpluggkabelen og lesanvisningene før vedlikehold ellerreparasjoner utføres.Livsfare – roterende vifte.Livsfare – roterende snøskrue.Du må ikke føre hånden inn i utkaståpningen.Hold hendene og føttene borte fra roterendedeler.Fare for brannskader.Sørg for at uvedkommende og tilskuerebefinner seg i sikker avstand fra maskinen.Pek aldri utkastet mot personer.Bruk hørselsvern.2 SIKKERHETSINSTRUKSER2.1 GENERELT• Les instruksene grundig. Lær deg regulatorene og riktigbruk av snøfreseren.• La aldri barn eller personer som ikke kjenner disseforskriftene bruke snøfreseren. Lokale bestemmelser kaninneholde begrensninger vedrørende førerens alder.• Bruk aldri snøfreseren hvis det er andre personer, spesieltbarn eller dyr, i nærheten.• Husk at føreren er ansvarlig for eventuelle ulykker sommåtte skje med andre personer eller deres eiendom.• Vær forsiktig slik at du ikke glir eller faller, spesielt nårdu rygger.• Bruk ikke snøfreseren hvis du er påvirket av alkohol ellermedisin, og heller ikke når du er trøtt eller syk.2.2 FORBEREDELSE• Kontroller det området som skal ryddes nøye, og ta bortalle løse gjenstander.• Før motoren startes kontroller frikoples.• Bruk aldri snøfreseren hvis du ikke er riktig kledd. Passpå at du bruker sko som forbedrer grepet på glattunderlag.• Advarsel – bensin er meget brannfarlig.A. Oppbevar drivstoffet i en beholder som er spesieltberegnet til dette formålet.B. Fyll kun drivstoff utendørs, og røyk ikke mens fyllingpågår.C. Fyll på drivstoff før motoren startes. Ta aldri avtanklokket eller fyll på bensin mens motoren er i gangeller fremdeles er varm.D. Skru fast tanklokket ordentlig, og tørk opp eventueltbensinsøl.• Juster høyden på innmatingshuset slik at det går fritt pågrusganger.• Justeringer må aldri gjøres mens motoren er i gang (hvisikke annet står i bruksanvisningen).• La snøfreseren tilpasse seg utetemperaturen førsnøryddingen startes.• Bruk alltid vernebriller eller skjerm under ryddingensamt ved vedlikehold og service på freseren.2.3 KJØRING• Hold aldri hender og føtter i nærheten av eller underroterende deler. Unngå alltid utkastingsåpningen.• Vær forsiktig ved kjøring på eller ved kryssing avgrusganger, fortauer eller gater/veier. Vær oppmerksompå trafikk og skjulte farer.• Rett aldri snøutkastet mot offentlig vei eller trafikk.• Hvis snøfreseren treffer et fremmedlegeme, stoppmotoren, løsne tennkabelen fra tennpluggen og undersøksnøfreseren nøye for eventuelle skader. Reparer skadenefør snøfreseren brukes på nytt..• Hvis snøsfreseren begynner å vibrere unormalt, stoppmotoren og undersøk årsaken. Vibrasjoner er et tegn påproblemer.• Stopp motoren og løsne tennkabelen fra tennpluggen:A. Når du går fra snøfreseren.B. Hvis snøinnmatingshuset eller snøutkastet tettes igjenog må rengjøres.C. Hvis reparasjoner eller justeringer skal utføres.• Pass på at alle roterende deler alltid er stanset og at allespaker er frikoplet før rengjøring, service eller kontroll.• Hvis snøfreseren forlates uten tilsyn, skal alleregulatorene frikoples, giret settes i fri, motoren stoppesog tenningsnøkkelen tas ut.• Motoren kan bare kjøres innendørs ved transport samt innog ut av oppbevaringsrommet. Pass på at døren da eråpen. Eksosen er livsfarlig.• Kjør aldri tvers over en skråning. Kjør ovenfra og ned ognedenfra og opp. Vær forsiktig når du svinger i enskråning. Unngå bratte skråninger.26


NORSKNO• Bruk aldri snøfreseren med dårligebeskyttelsesanordninger eller uten atsikkerhetsanordningene er på plass.• Eksisterende sikkerhetsanordninger må ikke koples uteller på annen måte settes ut av funksjon.• Endre ikke motorens regulatorinnstillinger og rus ikkemotoren. Faren for skader øker når motoren kjøres på forhøyt turtall.• Bruk aldri snøfreseren i nærheten av gjerder, biler,vinduer, skråninger og lignende uten at utkastskjermen erriktig innstilt.• Hold alltid barn borte fra det området som skalsnøryddes. La en annen, voksen person holde øye medbarna.• Overbelast ikke snøfreseren ved å kjøre for fort.• Vær forsiktig ved rygging. Se deg bakover ettereventuelle hindringer før og under rygging.• Rett aldri snøutkastet mot mennesker. La aldri noen ståforan snøfreseren.• Kople fra snøskruen når snøfreseren transporteres ellerikke er i bruk. Kjør ikke for fort ved transport på glattunderlag.• Bruk bare eventuelt tilbehør som er godkjent avprodusenten.• Kjør aldri snøfreseren uten god sikt eller tilfredsstillendebelysning.• Pass på at du alltid har god balanse, og hold godt i styret.• Bruk aldri snøfreseren oppe på tak.• Ta ikke på motordeler som blir varme under bruk. Farefor brannskader.2.4 VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING• Trekk til alle mutrer og skruer slik at snøfreseren er iforsvarlig stand. Kontroller sikkerhetsbolteneregelmessig.• Bruk alltid originale reservedeler. Ikke originalereservedeler kan føre til fare for skader, selv om de passertil snøfreseren.• Oppbevar aldri snøfreseren med bensin på tanken i husder dampen kan komme i kontakt med åpen ild ellergnister.• La motoren avkjøles før snøfreseren settes bort foroppbevaring.• Les om anbefalte tiltak i bruksanvisningen førsnøfreseren settes bort for lang tid.• Skift ødelagte advarsel- og anvisningsmerker.• La motoren gå et par minutter, med snøskruen koplet til,etter bruk. Det forhindrer snøskruen i å fryse fast.3 MONTERINGMerk. Henvisninger til høyre og venstre side er basert påførerens posisjon bak snøfreseren.3.1 INNHOLD – YTRE EMBALLASJEEmballasjen inneholder:- Snøfreser- Innstillingsveiv- Girstang- Utkast- Bruksanvisning- Styre- MonteringssettMonteringssettet leveres i pose og inneholder:- 4 skruer (A) til styret- 2 firkantede skiver (B)- 2 runde skiver (C)- 1 kort låseskrue (I)- 1 låsemutter till skruen (I)- 1 lang skrue (V)- Veivhåndtak (Y)- Skrue til veivhåndtak- Skive til veivhåndtak- Sekskantnøkkel3.2 UTPAKKING1. Fjern alle løse deler esken.2. Skjær opp eskens fire hjørner, og la sidene falle ned.3. Trill snøfreseren ut av esken.3.3 STYRE, SE FIG. 2, 31. Se fig 2. Dra vaierne i henhold til W og X og fest Z-niplenefor snøskruens og drivverkets vaiere på sine håndtak.2. Monter styret med følgende deler:A Fire skruerB To støtteplater for de øvre skrueneC To skiver for de nedre skruene3. Trekk til de fire skruene.3.4 SNØUTKAST, SE FIG. 41. Plasser snøutkastet (D) på flensen.2. Monter de tre styreknottene (E) med to skruer hver.3. Trekk til skruene.3.5 INNSTILLINGSVEIV, SE FIG. 51. Før innstillingsveiven inn forfra gjennom øyebolten (F).2. Sett akselenden inn i plastbøssingen og tilpass snekkedrevettil hullene i snøutkastet.3. Lås fast med låsepinnen (G).4. Monter veivhåndtaket (Y) med skrue og skive.5. Kontroller snøutkastet ved å vri det fullt ut i begge retninger.Snøutkastet skal rotere fritt.3.6 GIRSPAK, SE FIG. 6Monter girspaken på girkassens aksel iht. følgende:1. Sett opp maskinen på innmatingshuset og sett girspaken(H) i første gir forover. Se fig. 62. Monter skruen (I) gjennom vinkeldelen og akselen ogtrekk til.27


NONORSK3. Fest den øvre skruen (T) mellom girspaken og vinkeldelen.4. Fest den nedre skruen (U) mellom girspaken og vinkeldelen.5. Bruk sekskantnøkkelen og trekk til skruen (V) slik at girspakenblir værende i girposisjonene i panelplaten.6. Sett maskinen ned på hjulene.3.7 KONTROLL AV REGULATORVAIERERegulatorvaierne må kanskje justeres før snøfreseren tas ibruk første gang.Se "JUSTERING AV REGULATORVAIERE" nedenfor3.8 DEKKTRYKKKontroller lufttrykket i dekkene. Se "6.4".4 BETJENINGMotorens lyddemper er utstyrt med etbeskyttelsesgitter. Motoren skal aldri startes hvisikke dette gitteret er montert og intakt.Se figur 1.4.1 GASS (16)Regulerer motorens turtall. Gassen har 2 innstillinger:1. Full gass2. Tomgang4.2 CHOKE (2)Brukes ved start av kald motor. Choken har to innstillinger:1. Chokespjeldet åpent2. Chokespjeldet stengt (for kaldstart)4.7 DRIVSTOFFKRAN (3)Drivstoffkranen åpner for bensin til forgasseren. Drivstoffkranenskal alltid være stengt når maskinen ikke brukes.Nedover – åpen.Til høyre – stengt.4.8 OLJEAVTAPPINGSPLUGG (14)For tapping av olje ved oljeskift.4.9 BESKYTTELSE FOR TENNPLUGG (1)Beskyttelsen kan lett tas av. Under beskyttelsen finner dutennpluggen.4.10 GIRSTANG (4)Maskinen har 5 gir forover og to gir bakover for å regulerehastigheten.Girspaken må ikke flyttes hvis koplingshåndtaketfor fremdrift er trykket ned.4.11 KOPLINGSHÅNDTAK – FREMDRIFT (6)Kopler inn fremdriften til hjulene når den er satt i girog håndtaket trykkes ned mot styret.Plassert på venstre styrerør.4.12 KOPLINGSHÅNDTAK – SNØSKRUE (7)Kopler inn snøskruen og viften når håndtaket trykkesned mot styret.Plassert på høyre styrerør.4.13 INNSTILLINGSVEIV (5)Vises ikke på bildet. Innstillingsveiven forandrer retning påsnøen som kastes ut.1. Vri veiven med klokken – utkastet vris til venstre2. Vri veiven mot klokken – utkastet vris til høyre4.3 STOPPBRYTER (13)Brukes til å stoppe motoren. Bryteren har to innstillinger:0 – Motoren stopper, motoren kan ikke startes.1 – Motoren kan startes, motoren går.4.4 STARTHÅNDTAK (12)Manuell snørestart med tilbakespoling.4.5 OLJEPINNE (15)For påfylling og kontroll av motorens oljenivå.Oljepinnen har to markeringer:FULL = maksimalt oljenivåADD = minimalt oljenivå4.6 TANKLOKK (8)For påfylling av bensin.4.14 SLEPESKO (11)Brukes for å regulere innmatingshusets høyde overunderlaget.4.15 HJULLÅSSe fig. 7. Det venstre hjulet er montert på hjulakselen med enlåsepinne. Låsepinnen kan monteres på to måter:A) Innerste posisjon – tohjulsdrift.B) Ytterste posisjon – drift på ett hjul. Gjør at maskinen kanhåndteres lettere ved svinger.- Benyttes under lettere forhold.- Benytt i forbindelse med lagring.4.16 RETNINGSSKJERM (9)Løsne vingemutteren og still inn høyden på retningsskjermen.Lav - kortere kastelengde.Høy – lengre kastelengde.28


NORSKNO5 BRUK5.1 GENERELTStart aldri motoren uten først å ha utført alle tiltak under"MONTERING" ovenfor.Bruk aldri snøfreseren uten å ha lest og forståttden vedlagte bruksanvisningen samt alle advarseloganvisningsmerker på snøfreseren.Bruk alltid vernebriller eller visir under arbeidetsamt ved vedlikehold og service på snøfreseren.5.2 FØR STARTFyll olje på motoren før start.Ikke start motoren før du har fylt på olje. Hvisolje ikke fylles på, kan resultatet bli alvorligemotorskader.1. Plasser snøfreseren på et jevnt underlag.2. Løsne oljepinnen og fyll på olje opp til "FULL"-markeringen (fig. 8).3. Bruk syntetisk olje SAE 5W30-10W40 A.P.I. service,”SF”, ”SG” eller ”SH”.4. Veivhuset rommer: 0,45 literKontroller oljenivået i motoren før hver bruk.Snøfreseren skal stå vannrett ved kontroll.5.3 FYLL BENSINTANKENBruk alltid ren, blyfri bensin. Oljeblandet 2-taktsbensin måikke brukes.OBS! Husk at vanlig, blyfri bensin er ferskvare. Kjøp ikkemer bensin enn det som kan brukes innen 30 dager.Bruk gjerne miljøvennlig bensin av typen alkylat. Dennetypen bensin har en sammensetning som er mindre skadeligfor både mennesker og dyr.Bensin er svært brannfarlig. Oppbevar drivstoffeti en beholder beregnet på dette.Oppbevar drivstoff på et svalt, godt ventilert sted– aldri i boligen. Drivstoffet skal oppbevaresutilgjengelig for barn.Bensin må bare fylles utendørs, og det er forbudtå røyke mens fyllingen pågår. Fyll drivstoff før dustarter motoren. Ta aldri av tanklokket eller fyllbensin mens motoren er i gang eller fremdeles ervarm.Fyll ikke drivstofftanken helt opp. Skru tanklokket ordentligpå etter påfylling, og tørk opp eventuelt sølt drivstoff.5.4 START AV MOTOREN, SE FIG. 1Ingen motordeler må berøres når motoren er igang, eller opptil 30 minutter etter at motoren harvært i gang. Fare for brannskader.Kjør aldri motoren innendørs. Eksosen fra motoreninneholder karbonmonoksid, en livsfarliggass..1. Kontroller at regulatorene til driften (6) og snøutkastet(7) ikke er aktivert.2. Åpne drivstoffkranen (3).3. Sett stoppbryteren (13) i stilling "1".4. Sett choken (3) i stilling . Merk. En varm motor trengerikke choke.5. Dra starthåndtaket sakte ut til du kjenner en viss motstand.Start motoren med et raskt rykk i starthåndtaket.6. Når motoren har startet, skal choken tilbakestilles til chokespjeldeter helt åpent.Kjør aldri motoren innendørs. Eksosen fra motoreninneholder karbonmonoksid, en livsfarliggass.5.5 STOPP1. Slipp begge koplingshåndtakene. Merk: Hvis snøskruenfortsetter å rotere, se "JUSTERING AV REGULATOR-VAIERE" nedenfor.2. Steng drivstoffkranen (3).3. Sett stoppbryteren (13) i posisjon “0”.5.6 KJØRING1. Start motoren som beskrevet ovenfor. La motoren gånoen minutter og bli varm før den belastes.2. Still inn utkastets retningsskjerm.3. Vri på innstillingsveiven og still inn utkastet slik at snøenkastes ut i vindretningen.Girspaken må ikke flyttes når koplingshåndtaketfor fremdriften er trykket ned.4. Sett girstangen/hastighetsregulatoren i passende stilling.5. Trykk ned koplingshåndtaket til snøskruen for å aktiveresnøskruen og utkastviften.Se opp for den roterende snøskruen. Hold hender,føtter, hår og klær som henger løst, borte fra roterendedeler.6. Trykk ned koplingshåndtaket for driften. Snøfreseren bevegerseg nå fremover eller bakover, avhengig av hvordangirspaken er innstilt.5.7 KJØRETIPS1. Kjør alltid motoren på full gass eller nesten full gass.Lyddemperen og nærliggende deler blir veldigvarme når motoren går. Risiko for brannskaderved berøring.2. Hastigheten må alltid tilpasses snøforholdene. Regulerhastigheten med girspaken, ikke med gassen.3. Størst effektivitet oppnås hvis snøen ryddes rett etter atden har falt.4. Kast alltid snøen ut i vindretningen, om mulig.5. Still inn slepeskoene med skruene (13 i fig. 1) etterunderlaget:– på jevnt underlag, f.eks. asfalt, skal slepeskoene liggeca. 3 mm under skrapeskjæret.– på ujevnt underlag, f.eks. grusveier, skal slepeskoeneligge ca. 30 mm under skrapeskjæret.Still alltid inn slepeskoene slik at ikke grus og steinmates inn i snøfreseren. Risiko for personskadernår disse kastes ut i høy fart.Pass på at slepeskoene er innstilt likt på begge sidene.6. Tilpass hastigheten slik at snøen kastes ut i en jevn strøm.29


NONORSKHvis snøen setter seg fast i utkastet, må du ikkeprøve å rense det før du har gjort følgende:– slipp begge koplingshåndtakene– stopp motoren– ta ut tenningsnøkkelen– løsne tenningskabelen fra tennpluggen.– stikk ikke inn hånden i utkastet eller snøskruen.Bruk en trepinne.5.8 ETTER BRUK1. Kontroller at det ikke er løse eller skadede deler påsnøfreseren. Skift eventuelle skadede deler.2. Trekk til løse skruer og muttere.3. Børst snøen av snøfreseren.4. Skyv alle regulatorer frem og tilbake et par ganger.5. Still choken i stillingen .6. Løsne tennkabelen fra tennpluggen.Ikke dekk over snøfreseren mens motoren oglyddemperen fremdeles er varme.6 VEDLIKEHOLD6.1 VEDLIKEHOLDSPLANServicepunkt Frekvens TypeSkifte motorolje Etter 2 timer ogderetter hver 50.timeSAE 5W30 -10W40Kontroll avdrivremmerSmøring avleddsystemKontrolldekktrykkKontroll/bytte avtennplugg.Etter 2 timer ogderetter en gangårlig.10 timer 10W-olje50 timer100 timer NGK BP5ES,Champ. N11YC,Denso W14EXR-U, LD, F5TC6.2 OLJESKIFTSkift olje første gang etter fem timers kjøring, og deretterhver 50. kjøretime eller minst en gang per sesong. Oljen skalskifter når motoren er varm.Motoroljen kan være svært varm hvis den tappesrett etter stopp. La derfor motoren kjøle seg ned inoen minutter før oljen tappes.1. Len snøfreseren litt til høyre slik at avtappingspluggen erdet laveste punktet på motoren.2. Skru løs avtappingspluggen.3. La oljen renne ut i et kar.4. Skru fast avtappingspluggen igjen.5. Fyll på ny olje. Se under "FØR START" ovenfor for typeog mengde.6.3 TENNPLUGGKontroller tennpluggen en gang i året eller etter hver 100.kjøretime.Rengjør eller skift tennpluggene dersom elektrodene erbrent. Motorfabrikanten anbefaler: Briggs & StrattonLDF5TC eller lignende.Korrekt elektrodeavstand: 0,7–0,8 mm.6.4 DEKKTRYKKFor å oppnå best mulig ytelse skal lufttrykket være likt ibegge hjulene. Kontroller at at beskyttelsesproppene sitter påplass, slik at ventilene er beskyttet mot forurensninger.Anbefalt dekktrykk: 1,5 bar6.5 FORGASSERForgasseren er riktig innstilt fra fabrikken. Kontakt enautorisert servicestasjon ved behov for etterjustering.6.6 SMØRINGIngen servicetiltak skal utføres hvis ikke:– motoren er stoppet– tenningskabelen er koplet fra tennpluggen.6.6.1 LeddSe fig. 9. Smør leddene nedenfor hver 10. driftstime samt førlagring. Benytt 10W-olje.• Lagrene på regulatorene• Spennarmen til drivremmen• Spennarmen til snøskruen6.6.2 GirkasseIngen deler i girkassen skal smøres.7 SERVICE OG REPARASJONERIngen servicetiltak skal utføres hvis ikke:– motoren er stoppet– tenningskabelen er koplet fra tennpluggen.Hvis det står i bruksanvisningen at snøfreseren skal reisesopp forover slik at den hviler på innmatingshuset, måbensintanken tømmes.Tøm bensintanken utendørs når motoren er kald.Ikke røyk. Tøm i en beholder beregnet for bensin.7.1 FEILSØKINGProblem Mulig årsak LøsningMotoren starterikke.For mye bensin. Gjentatte startforsøkmed full gassog choke i posisjonenOFFVann i bensin ellerfor gammel bensin.Annet.Tøm tanken og fyllpå ny bensin.Kontroller startprosedyreni henholdtilbruksanvisningen.30


NORSKNOMotoren er vanskeligå starte ellerhar liten kraft.Snøskruen rotererikke.Snøskruen stopperikke når spakeneslippes.Maskinen drar tilden ene siden.Defekt tennpluggVentilasjonen tiltanklokket erblokkert.Fremmedlegemerblokkerer rotasjonen.Sikkerhetsbolt ødelagt.Remmen tilsnøskruen slurer.Remmen tilsnøskruen er ødelagt.Remmen tilsnøskruen er ikkejustert.Snøskruens remstyringer ikke justert.Ujevnt dekktrykk.Drift på bare etthjul.Slepeskoene erujevnt justert.Skrapebladet erujevnt justert.Bytt tennplugg.Rengjør ventilasjonen.Rengjør med medfølgenderensepinne.Bytt ut den ødelagtebolten.Juster rem og vaier.Bytt ut remmen.Juster remmen.Juster remlederen.Juster dekktrykket.Kontroller hjullåsen.Juster skrapebladog slepesko.Juster skrapebladog slepesko.7.2 JUSTERING AV SKRAPESKJÆR OGSLEPESKOEtter en tids bruk blir skrapeskjæret slitt.Juster skrapeskjæret (alltid sammen med slepeskoene) slik atriktig avstand oppnås mellom skrapeskjæret og underlaget.Skrapeskjæret er vendbart og kan dermed slites på beggesider. Se “5.8”.7.3 GENERELT OM KILEREMMERKileremmene skal kontrolleres (og ev. justeres) første gangetter 2–4 timers bruk samt midt i sesongen. Deretter skal dekontrolleres to ganger i året.Remmene er spesialkonstruert for denne maskinen. De skalbyttes ut mot originalremmer fra autorisert servicestasjon.Når remmene justeres eller skiftes ut, skal reguleringsvaiernejusteres (se nedenfor).7.4 BYTTE AV SNØSKRUEREMSnøskrueremmen (K) vises i fig. 10.1. Kople tennkabelen fra tennpluggen.2. Demonter remdekselet ved å skru ut skruene. Se fig. 11.3. Skru ut de seks skruene og demonter bunnplaten. Se figur12.4. Demonter venstre hjul.5. Se fig. 13. Demonter fjæren (O) og stoppskruen (N)6. Se fig. 13. Skru av akselmutteren (P) og dra ut sekskantakselen(M) til venstre. Ta samtidig hånd om lageret, skiven(Q) og friksjonshjulet (L).7. Se fig. 13. Hold opp bremsen (R) og trekk av remmen tilsnøskruen.8. Monter delene på nytt i motsatt rekkefølge. OBS! Brukbare remmer fra GGP.9. Juster regulatorvaieren iht. instruksjonene nedenfor.7.5 BYTTE AV DRIVREMDrivremmen (J) vises i fig. 10.1. Demonter remmen for snøskruen iht. instruksjoneneovenfor.2. Trekk av drivremmen når samtlige deler er demontert3. Monter delene på nytt i motsatt rekkefølge. OBS! Brukbare remmer fra GGP.4. Juster regulatorvaieren iht. instruksjonene nedenfor.7.6 JUSTERE REGULATORVAIERNEEtter bytte av remmer må også regulatorvaierne justeres (senedenfor).7.6.1 Justering av vaieren på snøskruen1. Kople tennkabelen fra tennpluggen.2. Demonter remdekselet ved å skru ut skruene. Se fig. 11.3. Trykk ned regulatoren for snøskruen (7 i fig. 1) og følgmed på fjæren (S i fig. 15). Fjæren skal forlenges ca. 5mm når regulatoren trykkes ned.4. Hekt av vaieren ved regulatoren hvis justering er nødvendig.Se fig. 2.5. Skru Z-nippelen i ønsket retning og monter den på regulatorenigjen.6. Kontroller på nytt iht. punkt 3 ovenfor, og juster på nytthvis det er nødvendig.7. Monter delene på nytt i motsatt rekkefølge.7.6.2 Justering av vaieren for driften1. Kontroller klaringen i drivverket. Klaringen skal være40-50 mm. Se fig. 14.2. Hekt av vaieren ved regulatoren hvis justering er nødvendig.Se fig. 2.3. Skru Z-nippelen i ønsket retning og monter den på regulatorenigjen.4. Kontroller på nytt iht. punkt 1 ovenfor, og juster på nytthvis det er nødvendig.7.7 BYTTE AV FRIKSJONSHJUL1. Demonter remmen for snøskruen iht. instruksjoneneovenfor.2. Kontroller at friksjonshjulet og friksjonsplaten er helt frifor olje og fett. Bytt ut friksjonshjulet ved behov.3. Monter delene på nytt i motsatt rekkefølge. Se også 7.3.31


NONORSK7.8 SKIFTE AV SIKKERHETSBOLTERSnøskruene er festet ved akselen med spesialbolter som erkonstruert for å briste hvis noe setter seg fast iinnmatingshuset.Bruk alltid originale sikkerhetsbolter! Andretyper bolter kan resultere i at snøfreseren fåralvorlige skader.1. Slå av motoren.2. Løsn tennkabelen fra tennpluggen.3. Pass på at alle roterende deler har stoppet.4. Fjern fremmedlegemet som har satt seg fast isnøfreseren.5. Plasser hullene i akselen og snøskruen parallelt medhverandre.6. Fjern delene fra den ødelagte bolten.7. Monter en ny, original sikkerhetsbolt.8 OPPBEVARINGOppbevar aldri snøfreseren med drivstoff påtanken i et lukket rom med dårlig ventilasjon. Detkan oppstå bensindamper som kan komme ikontakt med åpen ild, gnister, sigaretter osv.Dersom snøfreseren skal oppbevares lenger enn 30 dager,anbefales følgende:1. Tøm bensintanken.2. Start motoren og la den gå til den stopper pga.bensinmangel.3. Skift motorolje dersom dette ikke er gjort de siste tremånedene.4. Skru ut tennpluggen og hell litt motorolje (ca. 30 ml) ihullet. La motoren gå rundt et par ganger. Skrutennpluggen tilbake på plass.5. Rengjør hele snøfreseren ordentlig.6. Smør alle punkter iht. "SMØRING" ovenfor.7. Kontroller at snøfreseren ikke har skader. Reparer vedbehov.8. Reparer eventuelle lakkskader.9. Beskytt nakne metallflater mot rust.10. Oppbevar snøfreseren innendørs om mulig.10 KJØPSVILKÅRDet gis full garanti mot fabrikasjons- og materialfeil.Brukeren må følge instruksjonene i den vedlagtedokumentasjonen nøye.Garantien dekker ikke skader som skyldes:- at brukeren ikke har gjort seg kjent med medfølgendedokumentasjon- uforsiktighet- feilaktig og forbudt bruk eller montering- bruk av reservedeler som ikke er originaldeler- bruk av tilbehør som ikke er levert eller godkjent av GGP.Garantien dekker heller ikke:- slitedeler, f.eks. drivremmer, naver, lyskastere, hjul,sikkerhetsbolter eller vaiere- normal slitasje- motor. Disse dekkes av respektive produsents garantiermed egne vilkår.Kjøperen omfattes av gjeldende lands nasjonale lover. Derettigheter kjøperen har i henhold til disse lovene begrensesikke av denne garantien.9 HVIS NOE GÅR I STYKKERAutoriserte servicestasjoner utfører reparasjoner og service.De bruker originale reservedeler.Gjør du enklere reparasjoner selv? Bruk alltid originalereservedeler. De passer akkurat og gjør arbeidet lettere.Reservedeler fås hos din forhandler eller på servicestasjoner.Ved bestilling av reservedeler: oppgi snøfreserensmodellbetegnelse, innkjøpsår samt motorens modell ogtypenummer.32


www.stiga.comGGP Sweden AB · Box 1006 · SE-573 28 TRANÅS