Sikkerhetsdatablad (no)

alfort.se

Sikkerhetsdatablad (no)

HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 07.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 28.11.2005NITOR HYDROGENPEROKSID 17,5 %1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAKGodkjent for brukGodkjent for lab.brukGodkjent av Nitor ABHANDELSNAVN NITOR HYDROGENPEROKSID 17,5 %BRUKSOMRÅDEDesinfeksjonsmiddelFORMELArtikkelnummer240002, 240003Nasjonal produsent/importørForetakNitorAdresse Box 11043Postnr./sted161 11 BrommaLandSverigeE-postkundservice@nitor.seInternettwww.nitor.seTelefon +46(8) 80 21 60Faks +46(8) 25 85 80Navn E-post Tlf. (arb.) LandMalin NybergNødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider22 59 13 00 Giftinformasjonssentralen Hele døgnet2. VIKTIGSTE FAREMOMENTERHELSEFarlig ved svelging. Fare for alvorlig øyeskade.BRANN OG EKSPLOSJONProduktet er ikke brannfarlig.MILJØIkke ansett for å være miljøfarlig.Helseskadelig1 / 7


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 07.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 28.11.2005NITOR HYDROGENPEROKSID 17,5 %3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNINGNr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking1 hydrogenperoksidløsning ... % 231-765-0 7722-84-1 15 - 20 % C,O,R5 - R8 - R20/22- R352 vann 231-791-2 7732-18-5 80 - 90 %Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv,O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende,Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjonINGREDIENSKOMMENTARERIngrediensnavnAnmerkninghydrogenperoksidløsning ... %Har grenseverdiR-setninger omtalt i avsnitt 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd.4. FØRSTEHJELPSTILTAKGENERELTVed større skade eller vedvarende plager – legebehandling.INNÅNDINGFrisk luft og hvile. Rengjør munnen. Kontakt lege.HUDKONTAKTTa av forurensede klær. Skyll straks med mye vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.ØYEKONTAKTViktig! Skyll straks med vann i minst 15 minutter – hold øyelokkene atskilt. Straks til sykehus.SVELGINGGi straks et par glass melk eller vann hvis den skadede er ved full bevissthet. Ikke fremkall brekninger. Oppsøkumiddelbart lege eller sykehus hvis mer enn en ubetydelig mengde svelges. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag girseg.MEDISINSK INFORMASJONBehandles symptomatisk.5. TILTAK VED BRANNSLUKKINGEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDELKan slokkes med vanntåke, pulver, skum eller karbondioksid.BRANN- OG EKSPLOSJONSFAREProduktet er ikke brannfarlig.6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPPSIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELLUnngå støvdannelse. Unngå innånding. Unngå direkte kontakt.2 / 7


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 07.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 28.11.2005NITOR HYDROGENPEROKSID 17,5 %SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØUnngå store utslipp til avløp, grunnvann og overflatevann.METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRINGStørre spill demmes inn med sand, jord eller lignende materiale og samles opp i egnede, tette beholdere for videredestruksjon. Små mengder spyles bort med mye vann.ANNEN INFORMASJONInformer redningstjenesten ved større spill.7. HÅNDTERING OG OPPBEVARINGSPESIELLE BRUKSOMRÅDER, EGENSKAPER OG FARERIkke bland produktet med andre stoffer eller produkter uten kunnskap om at dette er risikofritt.HÅNDTERINGUnngå direkte kontakt.OPPBEVARINGOppbevares i originalemballasjen. Hold beholderne tett lukket.8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYRBEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERINGAnskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling.ÅNDEDRETTSVERNÅndedrettsvern er vanligvis ikke nødvendig.ØYEVERNTettsittende øyevern eller ansiktsvern ved fare for sprut eller direktekontakt.HÅNDVERNVernehansker skal anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut. Beskyttelseshansker (nitrilgummi, PVC).ADMINISTRATIVE NORMERIngrediensnavn Cas-nr. Intervall ppm mg/m3 År Anm.hydrogenperoksidløsning... %7722-84-1 8 timer 1,39999997615814219963 / 7


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 07.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 28.11.2005NITOR HYDROGENPEROKSID 17,5 %9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPERTilstandsformFargeLuktLøselighetKlar væske.Fargeløs.Stikkende.Vannløslig.FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETEREParameter Verdi/enhet Metode/referanse MerknadpH i løsning 2 1)Smeltepunkt -33 °CKokepunkt 108 °CTetthet~ 1131 kg/dm³Viskositet< 1 cPMERKNADER TIL FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETEREMerknadKommentar1)10. STABILITET OG REAKTIVITETSTABILITETStabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.MATERIALER SOM SKAL UNNGÅSInge farlige reaksjoner er kjent.11. OPPLYSNINGER OM HELSEFAREAkutte toksiske testresultaterhydrogenperoksidløsning ... %Eksponeringsvei Verdi/enhet Art KildeLD50(Oralt) 801 mg/kg RåttaLD50(Dermalt) 4060 mg/kg RåttaINNÅNDINGInnånding kan gi: Irritasjon i nese, svelg og luftveier. Hoste. Ved høye innhold er det fare for pustevansker.HUDKONTAKTKan gi rødhet, svie. Kan virke irriterende.ØYEKONTAKTMeget sterk irritasjon av øyne og slimhinner, inkludert etsing og tåredannelse. Fare for permanent øyeskade.SVELGINGKan gi sterk svie i nese og svelg. Kan gi kvalme og brekninger. Fare for alvorlig allmennpåvirkning (sjokk).ANNEN TOKS. INFORMASJONToksikologiske data finnes kun for inngående stoffer, ikke for bearbeidingen.4 / 7


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 07.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 28.11.2005NITOR HYDROGENPEROKSID 17,5 %12. MILJØOPPLYSNINGERØKOTOKSISITETIkke ansett for å være miljøfarlig.PERSISTENS OG NEDBRYTBARHETBiologisk lett nedbrytbar.ANNEN INFORMASJONEkotoksikologiske data finnes kun for inngående stoffer, ikke for bearbeidingen.13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALLGENERELTBehandles som farlig avfall. Leveres til avfallshåndtering. Tømte forpakninger leveres til gjenvinning.AVFALLSGRUPPEREAK-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAK-kode. Avfallstype angis med en sekssifret EAKkode.06 01 06.14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORTKjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdertUN-nr: 2984VARENAVN OG BESKRIVELSE:ADR/RID (veitransport/jernbanetransport)Klasse: 5.1 Forpakningsgr: IIIFareseddel: 5.1Farenummer: 50Oksiderende (brannfremmende) stoff.IMDG (sjøtransport)Klasse: 5.1 Forpakningsgr: IIISub. risiko: - EMS: F-H, S-QMarin forurensning: NoANNEN INFORMASJON5 / 7


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 07.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 28.11.2005NITOR HYDROGENPEROKSID 17,5 %15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTERHelseskadeligEF-etikett Nei Ja Ikke vurdertSAMMENSETNINGhydrogenperoksidløsning ... % (15 - 20 % ), vann (80 - 90 % )R-SETNINGERNr.R22R41R-setningstekstFarlig ved svelging.Fare for alvorlig øyeskade.S-SETNINGERS1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn. S17 Holdes vekk fra brennbart materiale. S28 Får man stoff påhuden, vask straks med store mengder .... (angis av produsent, importør eller omsetter). vann Får man stoffet iøynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege. S45 Ved uhell eller illebefinnende eromgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig. S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker ogvernebriller/ansiktsskjerm.KJEMIKALIESIKKERHETSVURDERINGReg.Nr. Ingrediensnavn CSRhydrogenperoksidløsning ... %vannLOVER OG FORSKRIFTEREG 1907/2006 REACH. Forskrift om klassifisering, merkning m.v. av farlige kjemikalier, 16. juli 2002, medsenere endringar, gjeldende fra 30. juli 2004. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse- miljo- ogsikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, sist endret 20. feb 2004.ANNEN INFORMASJONCHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen informasjon tilgjengelig16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMSLISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGERNr.R-setningstekstR5Eksplosjonsfarlig ved oppvarming.R8Brannfarlig ved kontakt med brennbare stoffer.R20/22 Farlig ved innånding og svelging.R22Farlig ved svelging.R35Sterkt etsende.R41Fare for alvorlig øyeskade.UTGITT: 07.04.20086 / 7


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 07.04.2008 Internt nr: Erstatter dato: 28.11.2005NITOR HYDROGENPEROKSID 17,5 %REVISJONSOVERSIKTVersjon Rev.dato Ansvarlig Endringer2.0.0 07.04.2008 Malin Nyberg 1, 2, 3, 8, 13, 14, 15, 16HMSD er utarbeidet avForetakNitorAdresse Box 11043Postnr./sted161 11 BrommaLandSverigeE-postkundservice@nitor.seInternettwww.nitor.seTelefon +46(8) 80 21 60Faks +46(8) 25 85 80Navn E-post Tlf. (arb.) LandMalin Nyberg7 / 7

More magazines by this user
Similar magazines