Nr. 1 mars-mai 2011 - Den norske kirke i Drammen

drammen.kirken.no
  • No tags were found...

Nr. 1 mars-mai 2011 - Den norske kirke i Drammen

En gang disiplene kranglet om hvem av dem somvar den største, kalte Jesus til seg et barn og sa til disiplene:”Uten at dere vender om og blir som barn,kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjørseg selv liten som dette barnet, han erden største i himmelriket. Og den somtar imot et slikt lite barn i mitt navn,tar imot meg.”Jeg lurer på hva disiplene tenkte daJesus sa dette.Også flere andre ganger i evangelienekan vi lese om at Jesus trekker frembarna som eksempel til etterfølgelse.Og han gjør det på en måte som varprovoserende for den tiden han levde i,kanskje også for noen i dag?Hvilke egenskaper er det barna har, som gjør atJesus trekker dem frem gang på gang som forbilderfor oss som er voksne? Kan det være den tillitenog åpenheten som et lite barn i utgangspunktet erutstyrt med? Er det spontaniteten og krea tiviteten?Er det undringen og nysgjerrigheten? Er detbekymrings løsheten og rettferdighetssansen? Eller erdet kanskje det at barna er ekte, hele og integrertemennesker? Det blir kanskje bare spekula sjoner,men jeg tror svaret ligger i noe av dette.Til ettertanke – ved Per Erik K. Brodal, kapellanLær av barna!Ill. Sissel Walderhaug SchmidtNår vi nå er inne i en trosopplæringsreform i Dennorske kirke og i Bragernes menighet, tror jeg det erviktig å ha med seg nettopp dette: at Jesus fremstillerbarnet som et forbilde. Trosopplæring kanderfor aldri bli å overføre kunnskap,gjøre barna mer modne, mer voksne.Trosopplæring kan aldri bli å lærebarna å tro. Barnas tro er fullverdigsom den er. Det trosopplæringenderimot skal være (slik jeg ser det) eren arena der vi sammen, både barn ogvoksne, deler og lærer av hverandre.Gud gir – vi deler. La oss slippe tilbarna på deres premisser.Og da vil vi som voksne kanskje oppleveat det nettopp er barna som har mest å læreoss. At barna kan åpne opp for oss deler av troenslandskap som vi voksne har gjort så komplisert ogvanskelig. Barna kan se mye i troen på en helt annenog enklere måte enn oss voksne – uten at detblir banalt av den grunn, men snarere mer sant.”Uten at dere vender om og blir som barn, kommerdere ikke inn i himmelriket.”Be for Egyptskje under den koptiske julefeiringen uken etter.Heldigvis skjedde det ingen angrep da. Ved mangekirker samlet det seg muslimer og slo sammen medpolitiet ring rundt kirken mens messen pågikk. Enløfterik solidaritetshandling! Fra ”vårt bispedømme”,Naqada og Qus, meldes det om at det står bra til.Foto: Bent A. MøllerVår koptiske vennskapskirke har hatt en vanskeligtid siden nyttår. Etter gudstjenesten nyttårsnatteksploderte en bombe utenfor en kirke i Alexandriaog drepte 23 kristne. Det oppskaket alle kristne overhele Egypt og gjorde dem engstelig for hva som villeI skrivende stund skjer det dramatiske ting i Egypt.Folk protesterer mot regimet, og situasjonen eruoversiktlig. Selv om mange innen kirken innser atlandet trenger politisk fornyelse og bifaller protestene,blir det store spørsmålet: Hvordan vil forholdenefor kirken bli etter et eventuelt regimeskifte? Herer det mye usikkerhet.Alle vi har snakket med de siste dagene, har ettønske: Pray for us! – Be for oss!Be om en god utvikling i landet, og be om at kirkenmå få leve i fred med sine omgivelser!Tor Trydal3


Lukaspasjonen av Kjell Mørk Karlsen i Johan Halvorsen Musikkfest 19. mars kl. 13.00Bragernes kirkes solistensemble er engasjert av Johan Halvorsen musikkfest til å framføre et nytt, stort verkfor fastetiden: Lukaspasjonen av Kjell Mørk Karlsen. Verket er for kor, resitasjon og orgel.Verket er usedvanlig vakkert og dramatisk, og inneholder en spennende kombinasjon av kor, lesning ogorgel. Kjell Mørk Karlsen er en av våre sentrale komponister, og han vil selv være til stede under konserten.Bragernes kirkes solistensemble holder høyt musikalsk nivå og består av Jorun Hermansen, MarianneWillumsen, Ingeborg Soot, Beate Strømme Fevang, Vidar Hellkås, Marcus Doni Sudarsono, Kjartan Hverven ogEinar Skalstad. Jørn Fevang diri gerer, Anders E. Dahl spiller orgel og Kristin Fæhn leser tekster.Bachs store messe i gudstjenesten 3. april kl. 17.003. april blir en svært spesiell dag i Bragerneskirkes gudstjenestliv. Da skrives det kirkehistoriebåde lokalt og nasjonalt: For allerførste gang i Norge brukes Johann SebastianBachs store messe i h-moll i en gudstjeneste.Verket er et av Bachs aller største, og det framføresnesten alltid som konsert fordi oppførelseneer avhengig av billettinntekter.Bragernes kantori har lenge samlet penger til dette prosjektetslik at det kan realiseres i en guds tjeneste, somselvsagt har fri entré. Vi håper imidlertid på et usedvanliggodt offer denne dagen!Bachs messe er skrevet gjennom store deler av hansliv, og det siste året han levde gjorde han verket ferdig.Han opplevde det aldri selv i sin helhet. Mange ser pådette verket som Bachs testamente til ettertiden. Verketer stort anlagt for orkester, solister og kor. Dette ervirkelig festmusikk. Høymessens faste ledder byttet ut med tilsvarende ledd fra messen:Kyrie, gloria, credo, santus og agnus Dei. Vifår oppleve enorme korpartier, arier, duetter,kvintettter og instrumentale partier. Solister erJorun Hermansen, Ebba Rydh, Vidar Hellkås,Håvard Stensvold og Marianne Willumsen.Dirigent er Jørn Fevang.Gjennom snart 25 år har Bragernes kantoris mangesang ere gjort en stor jobb med det kirkemusikalske liveti Bragernes. Nå slår de virkelig på stortromma medintense øvinger for å gi h-mollmessen til alle!Vi håper svært mange vil komme i kirken 3. april (merk.kl. 17.00) for å gi sangerne respons på alt arbeidet ogfor virkelig å få oppleve dette fantastiske verket. Huskogså muligheten til å gi en gave til prosjektet.Jørn FevangJørn Fevang i spissen for Bragernes kantoriFoto: Bent A. Møller4


Vårens konfirmanterpå Menneskerettighetssøndagen, vært på nattcup iDrammenshallen og mye mer. Og litt gjenstår, blantannet påskevandring og samtalegudstjeneste, ogikke minst selve høydepunktet: konfirmasjonsgudstjenesten.Det har vært fint å bli kjent med både konfir manteneog familiene deres. Jeg håper dere som er konfirmantergjennom månedene vi har hatt sammen, harfått oppleve at dere er en viktig del av kirken ogBragernes menighet. Jeg gleder meg til å se mer tildere i årene som kommer!Jeg vil også benytte anledningen til å rette en stortakk til våre 10 ungdomsledere, foreldre og de øvrigefrivillige som har bidratt til at vi har kunnet gjennomføreweekender og andre arrangementer for konfirmantene.Arkivfoto: Sveinung BråthenNå er det bare kort tid igjen av konfirmantåret forde 59 konfirmantene som begynte i høst. I løpet avmånedene vi har hatt sammen har vi vært sammenom mange ulike aktiviteter og samlinger. I tillegg tilde mer ordinære temasamlingene har vi vært på konfirmantweekend,hatt fortellerkveld i Bragernes kirke,deltatt på julemarked, gjennomført guds tjenesteI år har vi valgt å ha én konfirmasjonsgudstjenestelørdag 7. mai i tillegg til de to konfirmasjonsgudstjenestenepå søndag, noe som medfører at det eranledning for hver enkelt konfirmant å ha med segflere venner og familiemedlemmer i kirken. Vi minnerom at gudstjenestene er åpne for alle som ønsker åkomme.Under finner dere oversikt over hvilke konfirmantersom konfirmeres på de tre konfirmasjonsgudstjenestene.HilsenPer Erik K. Brodal, konfirmantprestLørdag 7.mai kl.12.00AMALIE HAUG AMUNDSENSANDRA HELEN HANSENTHEA ENGER IVERSENNIKOLA BORGE JOHANSENSARA YTTREHUS LIPPERTRENEE CELINE LUNDANDREA RAAHOLTELISABETH A. WESSELTOFTJOACHIM ANDREAS REITANRØMCKESøndag 8.mai kl.11.00RIKKE INGEBORG HENRIKSENMARIE LISLOTTKINE LUNDELINN HELENA NILSENCATHRINE PEDERSENELLA PETTERSENIDA MARIE DALEN STENBERGTUVA TEIGLANDMAREN TOLLEFSENEMILIE RUGLAND WILHELMSENEMILIE-MARGARETH NORDVIKWOLDSTADMARIANNE WÅGELSBYMETTE ZIMMERMANN6MARTE AABYJULIA VICTORIA NOVAK AASHEIMOSCAR WILHELM HOFFHENRIK HILDE KITTELSENPEDER JOHAN LARSENAMUND LUND-KRISTENSENJØRGEN BERGUM MORTENSENMATS CHRISTOFFER NILSENKRISTOFFER KJÆRÅS TEIENBJØRN TORLEIV WAHLMARIUS DEL POZO ØDEGÅRDSøndag 8.mai kl.13.00ANNA MARIE ABOURADOINEANNA ALEKSANDRA GRØNBORGAUBERTSANNE BREMBOANDREA MOEN BRODERSENBETTINA BURUDNICHOLINE SKOGMO HAGENMADELEN HEGRESTADHANNA ELISABETH HUNSTADSYLVIA HUSEVÅGNINI BAKKE KRISTIANSENTIRIL HENNINEN LARSENMARTINE LAUPSTADKAJA LINDEMNANNA WARSLA MEENNORA ØRPEN SIMONSENANNA RYVÆNGEJOHAN MØRCH ANDERSENPETTER HENNING THORSBYEARNEBROTTWALLEY CHENCHRISTOFFER TVETEN DRAGØYSTIAN GRETTONKRISTOFFER HANSENANDREAS HOVDENANDERS MAURITZ JOHANSENANDREAS THINGELSTADJOHANSENALEKSANDER KASPERSENIll.: Birgitte Kolbeinsen


Bragernes kirke som er et selvfølgelig midtpunkti bybildet kan i år feire 140-årsjubileum samtidigmed 200-årsjubiléet for Drammen byKirken ble reist på Albumløkken etter den store bybranneni 1866, da fem tusen mennesker mistet sine hjem påBragernes. Bybrannen satte et helt tidsskille i DrammensFoto av kirkens interiør da gasslysekronene var på plass seksår etter innvielsen.Akterspeilet på kirkeskipet fra den gamle kirken. Malerenbyttet om sifrene i årstallet 1669. Det skal være 1699, som vistpå bilder av steintårnet.historie. Den eldste kirken på Bragernes var oppførtpå Gamle kirkeplass og innviet i året 1628. Kirkensoffisielle navn var Hellig Trefoldighets kirke. Denne lillekorskirken av tre fikket nytt murt vesttårni året 1699. Tårnetble beholdt da det blereist en ny kors kirke avtømmer på samme stedi 1708. Det var dennekirken som ble lagt iaske under den storebybrannen i 1866.Da grunnforholdenevar usikre på GamleKirkeplass, fant mantomt til oppføring aven ny kirke på Albumløkkensom lå i aksenfra torget opp Kirkegaten.Kirkeskipet som ble reddet frakirke brannen i 1866, henger i dag ikirkerommet. Foto: BAMGrunnsteinen til alteret ble lagt ned den 21. mai 1870. Dable det sunget en salme forfattet av presten Jørgen Moe:“Med Savn vi dypt har længtet mod Den stund som eroprunden, Da stenen, grunder Altrets Fod – O Herre, signnu Stunden!”I løpet av ett år ble den nye kirken reist. Inn vielsen blefeiret med høytidsgudstjeneste den 12. juli 1871, nøyaktigpå femårsdagen etter bybrannen.Gjennom kirkens 140 år er det etter hvert blitt foretatten rekke utbedringer og naturlig vedlikehold, bådeutvendig og innvendig. Slik kirken framstår i dag har vifortsatt gleden av det store opp pussingsarbeidet som bleforetatt i året 1954, ledet av arkitekt Arnstein Arneberg.Kirkerommet fikk nye varme farger i interiøret, lysekroneneble byttet ut, og kirkebenkene fikk nye vanger somharmonerte bedre med kirkens gotiske stil. Side rommet,vigselkapellet, ble opprustet i 1942. Dette arbeid ble ogsåledet av arkitekt Arnstein Arneberg. Etter 50 år var dettid for en oppjustering av rommet som i noen år kunhadde blitt benyttet som oppbevaringsrom. Med en gavefra Lydia Lyches Fond og frivillig innsats, kunne igjenVigselskapellet etter ett år tas i bruk i 1993 til bryllup,morgenmesser og mindre samlinger. Søndagsskolen harnå sitt faste tilhold her.I 1975 ble tårnfoten kledd inn der hvor det opprinneligvar en åpen hovedinngang med buevelv til tre sider.En stor forbedring. Rommet ble innredet til våpenhustilpasset kirkebygget.Kirkens vigselskapell rundt 1996. Freskomaleriet i fondveggener malt av kunstneren Edgar Parin d`Aulaire i juni 1926.8


Utvendig rehabilitering av kirken ble ferdig til byens200-års jubileumVåren 2008 ble det igangsatt en omfattende op pussing avkirkebygget. Etter flere år med vannlekkasjer fra taket vardet blant annet et stort behov for legging av nytt tak samtå lage nye tårn, kors og spir der hvor disse manglet ellermåtte repareres. Det ble etterhvert et omfattende arbeid.Utvendige trapper er satt i stand og steinsetting forankirken er sluttført. Bragernes kirke er nå godt i varetattfor den kommende generasjon og vi kan med glede feirevår vakre kirkes 140-års jubileum.Utsmykning og gaver til kirkenI løpet av 140 år har det blitt gitt en rekke gaver tilkirken. Det er vanskelig å nevne alle, men vi kan lese iet jubileumshefte som prost Ingebrigt Dahle forfattet tilkirkens 100-årsjubileum i 1971:“Drammens Sparebank bekostet altertavlen og et kirkeorgel.Medlem av byggekomitéen, Jacob Borch forærte endåpsengel i marmor, utført avhans bror, billedhugger ChristopherBorch. Glassmalerienei kirkens kor ble skjenket avTheodor Thorne i året 1906.I anledning Drammen byshundreårs jubileum i 1911fikk kirken fire billedhuggerarbeideri marmor: Matteus,Markus, Peter og døperenJohannes. Skulpturene fikk sinplass i nisjer oppe på veggen ikoret. Givere var: Konsul BullKiøsterud, Hulda Kiøsterudog overrettsakfører A. Juel. Daskulpturene var på plass, tokkonsul Bull Kiøsterud initiativtil å skaffe glassmalerier til destore vinduene i kirkeskipet.Han fikk med seg mangeav byens kjente navn til åbidra og i 1911 fikk malerneOluf Wold-Thorne og HansØdegaard oppdraget. De drotil Paris, Chartres og Reims ogstuderte glassmalerier der. I år1914 kunne utsmykningen i 8Døperen Johannesav de 10 vinduer innvies. Da det ikke var økonomi til åfullføre de gjenstående to vinduer kom de først på plassi 1932. Glassmaleriene av disse medaljongvinduene bleutført av Magnhild Haavardsholm (elev av Thorne).”Kirkens orgelBragernes kirke fikk sitt første orgel i 1872, året etterkirkens innvielse. Fasaden ble tegnet av kirkens arkitektErnst Norgrenn. Dette orgelet ble erstattet med et nytt i1929 med alle nye tekniske finesser. Med årene begynteorgelet å vise tegn på slitasje. I 1980 ble det gjennomførten omfattende reparasjon. Denne var ikke helt vellykket,og i 1993 ble det besluttet å anskaffe et helt nytt orgel. Enstorstilt kampanje ble igangsatt for å framskaffe midlertil et nytt orgel, og ved en stor festguds tjeneste 29. november1998 ble det nye orgelet innviet.Nytt kororgelFra 1992 har kirkekorene primært hatt plass på gulvetforan i kirken, og behovet for et mindre orgel til å ledesangen og til å akkompagnere korene meldte seg. Ettermye planlegging og arbeid med å få prosjektet økonomiskmulig, ble et nytt orgel bygget i Danmark og monterti kirken. Den høytidlige innvielsen av kororgelet bleforetatt av biskop Laila Riksaasen Dahl i gudstjenestenden 15. mars 2009.Statuen i våpenhusetStatuen av apostelen Johannesble donert til kirken i 1998. Detvar arvingene etter dr. GudbrandMoe, som bodde på Landfalløya,som ønsket å donere statuentil Bragernes kirke. Statuen ersannsynligvis den eneste bevartegipsavstøpning av den originaleklebersteinstatuen av Johannessom sto på Vestfronten påNidaros domen.Klokkespillet i kirketårnet var en gave fra utflyttededrammensere i forbindelse med byens 150-årsjubileumEn innsamlingsaksjon til et klokkespill ble ledet av KnutTvedt og Olav Ildal. Innvielsen av klokkespillet, sombestår av 35 klokker, fant sted ved en høytidsgudstjeneste18. juni 1961. I anledning byens 200 års jubileum er detkompo nert en melodi spesielt for klokkespillet. Den lødutover byen for første gang ved innledningen av jubileumsåret,nyttårsaften kl. 24.00.Bjørg EvensenFoto denne side: Bent A. MøllerProgram for feiring avkirkens bursdag 12. juli:Musikkandakt kl. 18.00.Servering av bløtkake og kaffe.Åpning av en kirkeutstillingi orgelrommet. Fullstendigprogram for kirkejubiléet blirpresen tert i neste utgivelseav Kirkeposten.9


Tomasmesser i Bragernes kirkeTomasmesse er en annerledes gudstjeneste for deg som ersøkende, – deg som er tvilende, og deg som er mer sikker pådin tro.Vi har tidligere hatt Tomas messeri Bragernes. Nå hadde vi lysttil å tilby det igjen.Velkommen!Søndager kl 19.00 i BragernesKirke: 20. februar og 15. mai.Se program for messene i avisaog nettsidene til Bragernes!Tomasmessen er preget av mye sang og bønn. Ofte erdet med solistersom synger ellerspiller. Prekenener erstattet med“Tomastanker”.En person delernoen ærlige tankerom sin egen troshistorie.Rundt om i kirkerommeter detbønnestasjonerhvor du kan tennelys, skrive enbønnelapp eller få forbønn. Tomasmessen avsluttes mednattverd.Foto: Bent A. MøllerTomas tvileren, av CaravaggioTa med deg en bekjentog kom til Tomasmesse!Tomas tvilerenNavnet på denne gudstjenesten har sammenheng med enav disiplene til Jesus, Tomas, som ikke trodde på at Jesus varstått opp fra de døde før han selv fikk se ham og kjenne påham.Tomasmessekomitéen, Bragernes menighetKvinnenes internasjonale bønnedagI solidaritet med kvinner over hele verden samles vitil bønn i Bragernes menighets hus fredag 4. mars kl.11.30.Kvinnenes internasjonale bønnedagble startet av en kvinne iUSA i 1887. I Norge startet slikesamlinger i slutten av 1920-årene.Bakgrunnen var nøden hun så blantimmigranter og etterkommere avslaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunnsamlet seg om en fellesbønnedag for disse. Tre år etterble det satt fokus på de globale utfordringene, og nåsamles kristne kvinner over hele verden i bønn hvertår. Årets program kommer fra Chile. Det chilenskesamfunn har gjennomgått store endringer de siste 30år, både politisk, økonomisk og sosialt. Selv om myehar vært til det bedre, har kvinners rolle i samfunneti stor grad blitt neglisjert og både familie vold og10samlivsbrudd har blitt vanligere. Kvinnene i Chile erde sentrale kulturbærerne, – som gir verdier videretil sine barn. I hele 32% av familiene er kvinner eneforsørgere,uten et sosialt sikkerhetsnetteller ansvarliggjøring avfedrene. Tema for årets samling er:”HVOR MANGE BRØD HAR DERE?”Det blir andakt ved sokneprestAnne Grete Listrøm, sang og bønn.Kollekten som samles inn, gårtil Bibel selskapets bibelmisjonsarbeid.Lunsj serveres rett ettergudstjenesten. Håper mange både kvinner og mennblir med oss på denne viktig dag.Alle er velkommen!Hilsen fra representanter for de forsjellige menigheterog frikirker.Kaye Westeng


Trosopplæring i BragernesGud gir – Vi delerDet er torsdag ettermiddag og klokka nærmer seg 17.Inn døra i Bragernes kirke går og danser små jenter. Deskyn der seg frem midtgangen til pianoet som er sattfrem. Og der blir de møtt av et blidt: “Hei, jenter!” Og svarenekommer raskt: “Hei, Beate!” Jentene finner plassenesine og oppvarmingen starter. Flere av foreldrene harsatt seg på benkene bak i kirken og følger stolt med. Deter kor øvelse i jenteaspirantkoret. De øver til et syngespillde skal fremføre i familiegudstjenesten til søndag. Det ertrosopplæring i Bragernes menighet.Gjennom trosopplæringsreformeni Den norske kirkeer det for alvor satt fokus påbarn og unge på alle nivåerfra sentral kirkeledelse ogned til lokalmenighetene.Og det skulle bare mangle!Sentralt er det utarbeidet enplan for trosopplæringen iDen norske kirke som skalsikre et tilbud til alle døpteIll.: Ingela Petersonmedlemmer fra 0 til 18 åren systematisk og sammenhengende trosopp læring.Formålet er å styrke den kristne tro, gi kjenn skap til dentreenige Gud, bidra til kristen livstolkning og livsmestringog utfordre til engasjement i kirke og samfunnsliv. Deter mange og store ord. Men så handler det jo også omstore ting. Det handler om at hver og en får kjennskaptil den store gaven de har fått i dåpen. Det handler om åfå et eierforhold til troen, til kirken og menigheten. Dethandler om å gi våre barn og unge en viktig ballast i møtemed det mangfoldige livet som ligger foran dem. Dethandler om å opp leve seg sett og elsket av den treenigeGud. Intet mindre.Høsten 2010 vedtok menighetene i Drammen en fellesrammeplan for trosopplæringen i Drammen prosti.Den planen sier noe om hva som skal finnes som etminimum av tiltak i alle menigheter, og kommer medforslag til øvrige anbefalte tiltak. Det legges også opptil samarbeid på tvers av menig hetene. Så skjedde detgledelige rett før jul, at Drammen prosti ble tildelt midlertil trosopplæring (midler som bevilges av staten og somfordeles av bispedømmet). Helt konkret betyr dette atdet i løpet av våren og sommeren vil bli lyst ut stillingersom tros opplærere i menighetene i Drammen. Bragernesmenighet er forespeilet midler til en 50% stilling. I tillegghar menighetsrådet vedtatt å fullfinansiere denne stillingen,slik at vi i løpet av sommeren kan få på plass entrosopplærer i 100% stilling. Dette er virkelig gledelig, ogkommer til å bli en berikelse både for stab og menighet.Og ikke minst vil det gjenspeile seg i flere tiltak for barnog unge i menigheten.Et trosopplæringsutvalg i menigheten, bestående avansatte og frivillige, skal nå utarbeide en egen trosopplæringsplanfor Bragernes menighet, med konkretetiltak for de ulike aldersgruppene. Både tiltak som gårover kort tid (som 4-årsklubb og utdeling av bok) og tiltaksom man kan delta i over lengre tid (søndags skole, klubbosv.).Trosopplæring er ikke noe nytt. Vi holder allerede på medmasse trosopplæring i menigheten: kor, søndagsskole,kirkeskole, 4-årsklubb, konfirmanter, ledertrening ogmye mer. Det nye er at det skal være et tilbud til helealdersgruppen mellom 0 og 18 år. Den nye trosopplærerstillingen– og en forhåpentligvis stor innsats fra frivilligei menigheten – kan sørge for at vi videreutvikler detvi allerede har i gang, samtidig som vi starter med nyetilbud. Dette er vi allerede i gang med. Bare nå i vinter erto nye tilbud etablert: Lys Våken, et spennende oppleggfor 11-åringer med overnatting i kirken. ChillOut, en ungdomsklubbsom er startet i samarbeid med Norkirken.Jeg tror at en fornyet og styrket trosopplæring iBragernes menighet vil være en berikelse både for denenkelte deltaker i de ulike tiltakene og for menighetensom helhet. Trosopplæringen er ingen enveiskommunikasjonfra arrangør til deltaker, fra voksen til barn ogunge. Trosopplæringen er en arena der vi sammen kanundre oss over de store mysteriene: livet, Gud og hanskjærlighet til oss. Sammen kan vi hjelpe hverandre med åse nye sider ved disse mysteriene.Gud gir – vi deler. I dette perspektivet er vi alle mottakere,uavhengig av alder, funksjonsevne og kompetanse. Ogi dette perspektivet har vi alle noe å bidra med. Og somnevnt tidligere, er vi også her helt avhengig av frivilligekrefter for å lykkes. Så om du kunne tenke deg åbidra på en eller annen måte: ta kontakt! Barn og unge iBragernes menighet trenger deg!Så til sist en liten drøm: Tenk om vi kunne ha en rekkeulike arenaer i Bragernes menighet, der hver enkeltfinner sin plass, både store og små. Og når vi kommertil søndagens gudstjeneste samles vi i kirken for å feiregudstjeneste sammen. Ensalig blanding på tvers avgenerasjoner, funksjonsevneog kulturelle, interessemessige,økonomiske og etniskeskillelinjer. Et mylder av ulikemennesker som samles omnoe vi har felles: vi tilhørerkirken, vi tilhører Gud og vi erelsket av Gud.Ill.: Elisabeth MosengFamiliegudstjenesten er ferdig. Jenteaspirantkorethar fremført syngespillet Skapelsen, til stor begeistringfor både stolte foreldre, prest og øvrige gudstjenestedeltakere.Mens jeg henger fra meg prestekjoleni sakristiet, tenker jeg at jammen så jeg nye sider vedskapelsen i dag. Mangfoldet, Guds skaperglede... Og slikkunne jeg fortsatt. Og dette er ting jeg aldri kunne lærtmeg ved hjelp av store teologiske bøker og teorier. Menjentene i koret lærte meg det...Per Erik Brodal11


Vårens konserterFredag 4. mars kl. 19.00. Orgelkonsert med presentasjonav Bragernes kirkes to orgler. Ved Jørn Fevangog Anders Eidsten Dahl. Konserten arrangeres isamarbeid med det Norske Orgel sel skap. Fri entré.Lørdag 5. mars kl. 13.00. Orgelhalvtime ved ØysteinSkullerud. Musikk av Lindberg og Eben. Fri entré.Lørdag 12. mars kl. 13.00. Orgelhalvtime ved AbramBezuijen. Musikk av J. S. Bach. Fri entré.Lørdag 19. mars kl. 13.00. Johan Halvorsen musikkfest.Lukaspasjonen av Kjell Mørk Karlsen.Bragernes Kirkes Solistensemble, dir Jørn Fevang.Anders Eidsten Dahl, sokneprest Kristin Fæhn,tekster. Billetter ved inngangen.Søndag 20. mars kl. 19.30. Johan Halvorsenmusikk fest.AvslutningskonsertvedOle EdvardAntonsen i samspillmed JohanHalvorsenfestivalensembleogAnders EidstenDahl, orgel.Billetter vedinngangenkonsertdagen,forhåndssalg avbilletter i Drammensteater.Lørdag 26. mars kl. 13.00. Orgelhalvtime ved GunnarPettersen-Øverleir. Musikk av J.S. Bach, L. Vierne ogM. Durfle. Fri entré.Søndag 3. april kl. 17.00. (Merk tiden!) J. S. Bachsmesse i h-moll framføres som gudstjeneste.Bragernes kantori, sammensatt orkester, solisteneEbba Rydh, Vidar Helkaas, Jorun Hermansen. Dir.Jørn Fevang. Fri entré.Lørdag 9. april kl. 13.00. Orgelhalvtime ved GalinaTrintsoukova. Musikk av D. Buxtehude, J. Brahms ogC. Franck. Fri entré.Søndag 10. april Kl. 18.00. Konsert med LierKammer kor, Tønsbergkoret, Vestfold ungdomsstrykeorkesterog solister. Kveldens hovedverk:Gloria av Vivaldi. Egne konsert avdelinger medorkesteret og korene. Bill.pris: 200,-/150,-.Lørdag 16. april kl. 13.00. Yngve Sporild Breievne.Musikk av Bach, Kvandal, Hindemith og Sløgedal.Fri entré.Lørdag 30. april kl. 13.00. Orgelkonsert vedMark Oppstad. Musikk av Bach, Gibbons, Stanley,Mendelssohn, Guilmant, Duruflé. Fri entré.Lørdag 28. mai kl. 18.00. Bragernes kirkeRequiem av Giuseppe Verdi. Drammen SymfoniorkesterNittedal Bygdekor. Dirigent: GjermundBjørklund. Billetter kr. 200,-.Maria Budskapsdag 27. marskl. 12.00 (NB. merk tiden)Ung kirkesang arrangerer videreutdanning ibarnekorledelse. Dette er et prosjektbasertstudium over 3 semestere. Denne helgen er dei Drammen med seminar i Bragernes. Det er 20studenter som går på studiet, studenter som tildaglig er kantorer og dirigenter rundt omkring iNorge. Gjestedirigent Bo Johansson fra Sverigedirigerer jentekoret og ungdomskoret medstudentene som observatører. I gudstjenestenpå søndagen vil både studentene, jentekoret ogungdomskoret synge. Det blir mye flott korsang igudstjenesten som denne dagen begynnerkl. 12.00.Musicalen “Sound of Music”Jentekoret og Ungdomskoret framfører Sound ofMusic i Harmoniens konsertsal lørdag 9. aprilmed 2 forestillinger; kl.15.30 og 18.00. MarianneWillumsen er regissør, Frøydis Grorud medvirkerpå fløyte og saksofon. Anders Eidsten Dahl, piano.Mange av jentene kommer til å ha solist-rollersom bl.a. de 7 barna i von Trapp familien, nonneri klosteret, Maria m.m. Beate Strømme Fevang erdirigent. Billetter v. inng.: kr.175,-/100,-.Torsdagskvelder kl.19.00 i Landfalløyakapell17. mars, 14. april og19. mai.12


VÅRE DÅPSBARN14.11.2010 BJØRN MAANUM WELL14.11.2010 IVER HANSEN14.11.2010 ALEKSANDER EIKE14.11.2010 EVEN FRØSLIE SVENDSEN14.11.2010 WILLIAM EKHOLDT THORESEN,VESTFOSSEN KIRKE21.11.2010 SELMA SOLHEIM RODRIGUES,STRØMSGODSET KIRKE21.11.2010 MAGNUS ALEKSANDER UTSTØLREINSBO,STRØMSGODSET KIRKE21.11.2010 TYR HOEL28.11.2010 PATRICK FRANCIS LAILEY, TANGEN KIRKE28.11.2010 KAJA ENGEBRETSEN28.11.2010 CATHRINE BAKKEN05.12.2010 EMILIE NORBERG HVILA, TRANBY KIRKE19.12.2010 FILIP AUVI-LYNGAR19.12.2010 PERNILLE SOPHIE CHRISTENSEN WIUM26.12.2010 LISA AMATHEA ANDERSEN16.01.2011 EMMA VICTORIA LANDSTAD-STENSETH23.01.2011 NORA MARIE NYGÅRDNy kirketjener!Velkommen til Bent A. Møller som ny kirketjener iBragernes kirke! Han er engasjert i tjenesten framtil 1. oktober. Vi ønsker velkommen i staben, ogønsker lykke til i en viktig og spennende stilling!Kristin Fæhn, sokneprestPåskeegget 2011Tradisjon tro blir det en stor ”happening” i Bragernesmenighetshus på påskeaften også i år. DiakoniarbeiderChris Pender forteller at mye av planleggingennå er gjort. Dette er et tilbud til alle dem som erhjemme i Drammen i påsken.Navnene som skal stå påplakaten i år er sangerinneCecilie Schillingog kåsør Per AndersNordengen. Med disseto meget dyktige gjestertilstede er vi garantert enuforglemmelig ettermiddagsstundi menighetshuset.Sett av datoen allerede nå. Det blir servering,utlodning, allsang og lesning av påsketekst.Påskeegget varer fra kl. 12.00 – 14.30 og kosterkr 80,- i inngangs penger. Vel møtt!CD-plateopptak Bragernes kirkeKirkeposten besøkte Bragernes kirke i novemberfor å overvære plateinnspilling: Anders EidstenDahl spiller inn CD med orgelverker av Brahms.Plate selskapet heter Lawo og produsent er VegardLandaas. Besøket ga oss et innblikk i noe av arbeidetsom ligger bak en CD-utgivelse. Selve innspillingenkrever mange repetisjoner, men utøverens innøvingav verkene er nok det som krever aller mest tid ogkrefter.Brahms lød vakkert i kirken denne dagen. CD-en vilby på musikk som ikke er så mye spilt.Bent A. MøllerMusiker og produsent vurderer ett av mange opptak dennedagen.Foto: Bent A. Møller13


Nedre Storgt. 13, 3015 DrammenTlf.: 32 83 23 57Konfirmant- ogfamiliefotografenfotografmesterKnut Hoftun KnudsenN.Storg. 20, 3015 Drammen (tidl. «Gjerde»)Tlf. 32 83 21 07Bok & MediaKRISTELIG BOKHANDELVi har godt utvalg i gaver tilkonfirmanter, bibler og salmebøkerHaugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95Din lokalbank i DrammenTelefon: 03000www.dnbnor.noSYNSPRØVE – TIMEAVTALETLF.: 32 27 78 00Briller - Kontaktlinser - SynsprøverDrammen FotklinikkRådhusgt. 18, 3015 DrammenTelefon: 93 29 18 11Marianne BåsumAut. fotterapeutSunne føtter er glade føtter!Sandvollen 26, 3058 SolbergmoenTelefon 32 83 31 59Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - BaderomsmøblerOppvaskmaskiner - VaskeromsutstyrTining - Rep. vannskaderHOUSE OFGÅGATAN. Storgt. 11 - Tlf. 32 83 15 10Optika ASEngene 16, 3015 DrammenEiendomsmeglere MNEFNedre Torggt. 5, 3015 DrammenTlf.: 32 83 60 05EDUARD WERNER A/SN. Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.Drammen - Tlf.. 32 83 99 95Revisjon – Skatt – AvgiftØkonomisk RådgivningOptiker Wøllo ASØvre Torgt 4, 32 89 89 50Nedre Storgt. 42, 3015 DrammenTlf: 32 83 88 90www.ey.no


Familen Pedersen/Stubberud lager nestenhvert år et stort pepperkakehus og i år bledet kirken. Det er Jørn som fotograferer,måler og tegner + skjærer ut former ogdeig. Resten av familien baker, limer,pynter og heier. I år måtte vi også ha enstøttekonstruksjon inni, – og den lagdeMarkus i lego. Kirken ble 97 cm høy, 85 cmlang og er bygd i målestokk 1:50. Det gikkmed 1 kilo sukkertøy til blyglassvinduene,to kg smørbukkaramell til å lime + sværtmange kilo pepperkakedeig + svært mangehyggelige timer der familien bakte sammen.:) Elin StubberudFellesmiddagerFellesmiddagene i våres er satt opp til10. april og 29. mai. Alle er velkomne,og for å kunne beregne mat trengervi påmelding, senest fredagen før.Påmelding skjer til Tom Georg, tlf.48122105 eller elinstu@online.no.Send en melding til Tom Georg hvis duønsker å få en påminnelse om datoenepå SMS når det nærmer seg. Vi spleiserpå kostnadene. Fellesmiddagene eret ufomelt treff der alle er velkomne,gammel og ung. Vi spiser middagsammen og har det hyggelig. Vi starterklokken 16 og avslutter klokken 19.ElinCafé AlbumHvis du trenger en pust i bakken på den travleste dagi året kan vi meddele at Café Album holder åpent på17. mai fra kl. 10 – 14. Her blir detservering av mat, kaffe, brus osv. Oghusk – Café Album er åpen for alle,både store og små.Program4. mars Formiddagstreff. Merk!Ingen formiddags treff i dag pga. at det er KvinnenesInternasjonale bønne dag med samling i Bragernesmenighetshus kl. 11.30.11. mars Hyggebingo18. mars Formiddagstreff. Per L. Andersen ogvenner underholder.25. mars Hyggebingo1. april Formiddagstreff. Besøk av Per Erik Brodal.8. april Hyggebingo15. april Formiddagstreff. Nils Johan Rønniksen –”Jordomseilingen med seilbåten Ho-ho fraDrammen”.29. april Hyggebingo6. mai Formiddagstreff. Besøk avHjelpemiddelsentralen.13. mai Hyggebingo20. mai Formiddagstreff. Besøk av Hagelaget v/Hilde Eriksen.3. juni Sommertur17. juni Grillfest ute i hagenAndakter i Sportskapellet vedTverken våren 2011Dato Taler organist10.4 Sigmund Ruud Marit Bøe17.4 Asle Kristiansen Trond Martens1.5 Ole K. Karlsen Jan O. Walding8.5 Gunvor Kreken Randi Myhra15.5 Simon Høimyr Jon Th. Hansen22.5 Per Erik K. Brodal Egil Vedal29.5 Magnus P. Kjellin Ole K. Karlsen5.6 Maia Koren Ingvild K. Malmbekk(Tangen menighet)13.6 Jon Jørgensen Kirsten Nilsen(2. Pinsedag)KIRKEPOSTENKirkeposten, Bragernes menighetsblad,Kirkegt. 7, 3016 DrammenBankgirokonto: 2220.14.83690Redaksjon: Bent A. Møller og Kjersti WamAnnonser: Hanna MoenKorrektur: Bjørg Haugseth, Bjørg Evensen, Kjersti Wam ogBent A. MøllerLayout: Prograph ASTrykk: Trykk-service ASFinansiering: Frivillig kontingent15


Velkommen til kirke!Søndag 6. mars, FastelavnssøndagKl.11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein Magelssenog kantorene Jørn Fevang og Anders Eidsten Dahl. Bragerneskirkes Solistensemble.Landfalløya kapell kl. 19.00. Kveldsmesse med musikk fraTaizé. Sokneprest Kristin Fæhn og organist Ole KristianKarlsen.Onsdag 9. mars, AskeonsdagKl. 20.00. Kveldsmesse og skriftemål. Nattverd. Bragerneskantori. Kapellan Per Erik Brodal.Søndag 13. mars, 1. s. i fasteKl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per ErikBrodal og kantor Beate Strømme Fevang. Medl. av Bragerneskantori.Søndag 20. mars, 2. s. i fasteKl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest KristinFæhn. Åpning av Misjonsbasaren. Bragernes kirkes guttekor,Bragernes barokk, kantorene Jørn Fevang og Anders EidstenDahl.Søndag 27. mars, Maria BudskapsdagMerk tiden: kl. 12.00.Kl. 12.00. Familiemesse. Dåp og nattverd. Bragernes kirkesjentekor og Ungdomskor, dir Beate S. Fevang, gjestedirigentBo Johansson. Prost Øystein Magelssen og kantor AndersEidsten Dahl. Kirkekaffe og menighets møte.Søndag 3. april. Merk tiden: Kl. 17.00. 4. s. i fasteKl. 17.00. Høymesse. Bachs h-moll-messe. Bragernes kantorimed orkester og solister. Kantor Jørn Fevang. Nattverd.Kapellan Per Erik Brodal og sokneprest Kristin Fæhn.Søndag 10. april, 5. s. i fasteKl.10.15. Skriftemål i kapellet. Prost Øystein MagelssenKl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost ØysteinMagelssen og kantor Jørn Fevang. Medl. Bragernes kantori.Landsmøte Kirkens SOS deltar.Påskeaften, 23. aprilKl. 23.00. Påskenattsmesse. Menighetens prester og kantorJørn Fevang.Påskedag 24. aprilKl. 8.00. Påskemorgen ved Åspaviljongen, medFrelsesarmeens hornorkesterKl. 11.00. Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens ansatte.Bragernes kantori.2. påskedag, mandag 25. aprilKl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest KristinFæhn og kantor Anders Eidsten Dahl.Søndag 1. mai, 1.s.e. påskeKl. 11.00. Familiegudstjeneste. Dåp. Sokneprest Kristin Fæhn ogkantor Jørn Fevang.Mandag 2. maiKl. 18.00. Samtalegudstjeneste. Kapellan Per Erik Brodal ogkantor Jørn Fevang.Lørdag 7. maiKl. 12.00. Konfirmasjon. Kapellan Per Erik Brodal og sokneprestKristin Fæhn.Søndag 8. mai, 2.s.e. påskeKl. 11.00 og 13.00. Konfirmasjon. Kapellan Per Erik Brodal,sokneprest Kristin Fæhn og kantor Anders Eidsten Dahl.Bragernes kirkes Ungdomskor, Beate Strømme FevangLandfalløya kapell kl.11.00. Høymesse. Prest Tor Trydal ogorganist Frieda Rojahn.Søndag 15. mai, 3.s.e. påske – St Hallvard-dagenKl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhnog kantor Jørn Fevang. Medl. Bragernes kantori.Kl. 19.00. Tomasmesse. Sokneprest Kristin Fæhn.Tirsdag 17. mai, GrunnlovsdagCa. kl. 11.30. Gudstjeneste. Prost Øystein Magelssen og kantorJørn Fevang. Mannskoret Barden. Solist: Sverre Moe.Påsken i BragernesSøndag 17. april, PalmesøndagKl. 11.00. Økumenisk gudstjeneste med palme prosesjon.Sokneprest Kristin Fæhn og pater Janusz Fura. Oppmøte vedSt. Laurentius katolske kirke kl. 11.00.Skjærtorsdag, 21. aprilKl. 18.00. Skjærtorsdagsmesse med aftenmåltid. Medlemmerav Bragernes kirkes solistensemble. Sokneprest Kristin Fæhnog kantorene Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang.Landfalløya kapell kl.11.00. Skjærtorsdagsmesse. SokneprestKristin Fæhn og organist Frieda Rojahn.Langfredag, 22. aprilOrgelmeditasjon fra kl. 14.30Kl. 15.00. Pasjonsgudstjeneste. Kapellan Per Erik Brodal.Bragernes kirkes solistensemble.16Søndag 22. mai, 4.s.e. påskeKl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein Magelssenog kantor Beate S. Fevang. Medl Bragernes kantori.Søndag 29. mai, 5.s.e. påskeKl. 11.00. Folkemusikkmesse. Nattverd. Sokneprest KristinFæhn og kantor Anders Eidsten Dahl. Eiker Spellemanns lag ogfolkedansere.Torsdag 2. juni, Kristi himmelfartsdagKl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik Brodalog kantor Jørn Fevang.Søndag 5. juni, 6.s.e. påske, Skaperverkets dag og dyrenes dagKl. 11.00. Høymesse på elvebredden. Dåp og nattverd.Sokneprest Kristin Fæhn.Husk søndagsskolen hversøndag kl. 11, unntatt nårdet er familiegudstjenesteog i skolens ferier.

More magazines by this user
Similar magazines