ren-energi---publikasjon---agder-energi---080914

agder.energi

ren-energi---publikasjon---agder-energi---080914

FORNYBARENERGI SKAPERSTORE VERDIER- Kraftsektorens verdiskaping er blant de største iFastlands-Norge. Dette må særlig rikspolitikerne fåøynene opp for. Usammenhengende politikk er entrussel mot denne verdiskapingen, sier konsernsjefTom Nysted i Agder Energi.Den erfarne bedriftslederen fraRisør mener at politikerne måta kraftbransjen mer på alvor ogsette seg bedre inn i de sentraleproblemstillingene den står ovenfor.- Det er en nær sammenhengmellom kraftbransjens samfunnsrolleog kraftselskapenes økonomiskeverdiskaping, en sammenhengsom skulle tilsi særlig høy politiskoppmerksomhet om kraftbransjensrammevilkår.– Bortsett fra nedbør og temperatur,er det politiske beslutninger somlegger de viktigste føringene forkraftbransjen. Derfor er det heltnødvendig at politikken hengersammen, sier Nysted.Verdiskaping i tetsjiktetDet anerkjente konsulentselskapetThema Consulting Group har nyliglaget en sammenstilling som illustrererden betydelige verdiskapingen somkraftbransjen representerer.- Jeg tror det er få som er klar overat kraftbransjens bidrag til BNP er pårundt 57,2 milliarder kroner, noe somtilsvarer i overkant av tre prosent avfastlands-Norges totale verdiskaping,forteller Nysted.Utviklingen i verdiskaping i dissenæringene de siste 13 årene viser atkraftsektorens absolutte og relativebidrag til verdiskaping har økt iløpet av perioden, verdiskapingen ikraftintensiv industri er redusert, mensverdiskapingen i primærnæringen harholdt seg på et relativt stabilt nivå.Jordbruk og skogbruk15,837Fiske, fangst og akvatur22,028Produksjon av papirog papirvarer2,606Produksjon avkjemiske råvarer8,654Produksjon av aluminium5,064Produksjon, overføring,distribusjon og handelmed elektrisitet57,225Mrd NOK0 10 20 30 40 50 60 704 1. VERDISKAPNING I KRAFTBRANSJEN

More magazines by this user
Similar magazines