Sikkerhetsdatablad (no)

alfort.se

Sikkerhetsdatablad (no)

HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 31.03.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2004NITOR HUSVASK UTEN BLEKEEFFEKT1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAKGodkjent for brukGodkjent for lab.brukGodkjent av Nitor ABHANDELSNAVNBRUKSOMRÅDENITOR HUSVASK UTEN BLEKEEFFEKTRengjøringsmiddelArtikkelnummer213373, 213374Deklarasjonsnummer (PRN-nr.)054021Nasjonal produsent/importørForetakNitorAdresse Box 11043Postnr./sted161 11 BrommaLandSverigeE-postkundservice@nitor.seInternettwww.nitor.seTelefon +46(8) 80 21 60Faks +46(8) 25 85 80Navn E-post Tlf. (arb.) LandMalin NybergNødtelefonnummer Bistandstype Åpningstider22 59 13 00 Giftinformasjonssentralen Hele døgnet2. VIKTIGSTE FAREMOMENTERHELSEIrriterer øynene.BRANN OG EKSPLOSJONProduktet er ikke brannfarlig.MILJØIkke ansett for å være miljøfarlig.Irriterende1 / 8


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 31.03.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2004NITOR HUSVASK UTEN BLEKEEFFEKT3. OPPLYSNINGER OM KJEMISK SAMMENSETNINGNr. Ingrediensnavn Reg.Nr. EC-nr. Cas-nr. Kons. Merking1 natriumlauryletersulfat 236-091-0 13150-00- 1 - 5 % Xi,R36/3802 vann 231-791-2 7732-18-5 > 70 %3 N,N-di(2-263-163-9 61791-31- < 5 %hydroxietyl)kokosaminer94 natriumcitrat 200-675-3 68-04-2 < 5 %5 natriumhydroximetylglycinat 274-357-8 70161-44- < 1 %36 natriumiminodisuccinat - 144538- < 1 %83-07 tridecylalkoholetoxilat 10EO 9043-30-5 < 5 % Xn,R22 - R418 alkoholer, C9-11, etoxilerade - 68439-46- < 5 % Xi,R38 - R413Tegnforklaring: T+=meget giftig, T=giftig, C=etsende, Xn=helseskadelig, Xi=irriterende E=eksplosiv,O=oksiderende, F+=ekstremt brannfarlig, F=meget brannfarlig, N=miljøskadelig, Kreft=kreftfremkallende,Mut=arvestoffskadelig, Rep=reproduksjonsskadelig, Kons.=konsentrasjonINGREDIENSKOMMENTARERR-setninger omtalt i avsnitt 3 er oppført i avsnitt 16 med full ordlyd.4. FØRSTEHJELPSTILTAKGENERELTGi aldri noe gjennom munnen til en bevisstløs person. Ved større skade eller vedvarende plager – legebehandling.Ta med HMS-datablad.INNÅNDINGFrisk luft og hvile. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.HUDKONTAKTSkyll straks med mye vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.ØYEKONTAKTSkyll straks med vann i minst 15 minutter (atskilte øyelokk) og kontakt lege.SVELGINGDrikk et par glass vann eller melk. Ikke framkall brekninger hos eller gi noe gjennom munnen til en bevisstløsperson. Oppsøk umiddelbart lege eller sykehus hvis mer enn en ubetydelig mengde svelges. Kontakt lege hvis ikkealt ubehag gir seg.MEDISINSK INFORMASJONBehandles symptomatisk.2 / 8


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 31.03.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2004NITOR HUSVASK UTEN BLEKEEFFEKT5. TILTAK VED BRANNSLUKKINGEGNET BRANNSLUKKINGSMIDDELKan slokkes med vanntåke, pulver, skum eller karbondioksid.BRANN- OG EKSPLOSJONSFAREProduktet er ikke brannfarlig.6. TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPPSIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE PERSONELLUnngå direkte kontakt.SIKKERHETSTILTAK FOR Å BESKYTTE YTRE MILJØUnngå utslipp i avløpssystem, vassdrag og mark.METODER FOR OPPRYDDING OG RENGJØRINGSmå mengder spyles bort med mye vann. Større spill demmes inn med sand, jord eller lignende materiale ogsamles opp i egnede, tette beholdere for videre destruksjon.ANNEN INFORMASJONInformer brannvesenet ved større spill.7. HÅNDTERING OG OPPBEVARINGHÅNDTERINGIkke bland produktet med andre stoffer eller produkter uten kunnskap om at dette er risikofritt. Unngå direktekontakt. Ved arbeid i trange eller dårlig ventilerte rom må det brukes åndedrettsvern med lufttilførsel (evt.friskluftmaske).OPPBEVARINGOppbevares i originalemballasjen. Hold beholderne tett lukket.8. EKSPONERINGSKONTROLL OG PERSONLIG VERNEUTSTYRBEGRENSNING OG KONTROLL AV EKSPONERINGAnskaff utstyr for hurtig og rikelig øyeskylling.ÅNDEDRETTSVERNBruk egnet åndedrettsvern ved sprøyting.ØYEVERNTettsittende øyevern eller ansiktsvern ved fare for sprut eller direktekontakt.HÅNDVERNBruk vernehansker som tåler kjemikalier ved langvarig eller gjentatt kontakt. Beskyttelseshansker (neopren,nitrilgummi, PVC).3 / 8


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 31.03.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2004NITOR HUSVASK UTEN BLEKEEFFEKT9. FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPERTilstandsformFargeLuktLøselighetKlar væske.Ufarget.Svak.Vannløslig.FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETEREParameter Verdi/enhet Metode/referanse MerknadpH-konsentrat 9,6pH i løsning 9,4 1)Smeltepunkt ~ 0 °CKokepunkt ~ 100 °CTetthet1030 kg/m³Viskositet 100 cP 2)MERKNADER TIL FYSISKE OG KJEMISKE PARAMETEREMerknadKommentar1)2)10. STABILITET OG REAKTIVITETSTABILITETStabil under anbefalte lagrings- og håndteringsforhold.FORHOLD SOM SKAL UNNGÅSFARLIGE SPALTINGSPRODUKTERInge farlige reaksjoner er kjent.11. OPPLYSNINGER OM HELSEFAREAkutte toksiske testresultaterN,N-di(2-hydroxietyl)kokosaminerEksponeringsvei Verdi/enhet Art KildeLD50(Oralt) 16000 mg/kg RåttanatriumlauryletersulfatEksponeringsvei Verdi/enhet Art KildeLD50(Oralt) 4000 mg/kg RåttaHUDKONTAKTLangvarig eller gjentatt eksponering kan gi: Kan forårsake irritasjon, rødhet og kløe.ØYEKONTAKTSprut i øynene kan gi sterk svie/irritasjon. Kan forårsake tårestrøm.SVELGINGKan gi svie i munn og svelg samt magesmerter. Fortæring av store mengder kan gi kvalme og brekninger.4 / 8


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 31.03.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2004NITOR HUSVASK UTEN BLEKEEFFEKT12. MILJØOPPLYSNINGERAKVATISK ØKOTOKSISITETN,N-di(2-hydroxietyl)kokosaminerTest Eksp.tid Verdi/enhet Art KildeAkutt fisk(LC50) 96h 4,9 mg/lAkutt Daphnia(EC50) 48h 3,2 mg/lAkutt alge(IC50) 72h 5,6 mg/lnatriumlauryletersulfatTest Eksp.tid Verdi/enhet Art KildeAkutt fisk(LC50) 96h 1 - 10 mg/l OncorhunchusmykissAkutt Daphnia(EC50) 48h 1 - 10 mg/lAkutt alge(IC50) 72h 10 - 100 mg/lnatriumhydroximetylglycinatTest Eksp.tid Verdi/enhet Art KildeAkutt fisk(LC50) 96h 93,8 mg/l OncorhynchusmykissAkutt Daphnia(EC50) 48h 46,5 mg/lnatriumiminodisuccinatTest Eksp.tid Verdi/enhet Art KildeAkutt fisk(LC50) 96h > 82,6 mg/l BrachydaniorerioAkutt Daphnia(EC50) 48h > 84 mg/lAkutt alge(IC50) 72h 66,5 mg/l Scenedesmussubsalkoholer, C9-11, etoxileradeTest Eksp.tid Verdi/enhet Art KildeAkutt fisk(LC50) 96h 2,4 mg/l OncorhynchusmykissAkutt fisk(EC50) 48h 1 - 10 mg/lAkutt fisk(IC50) 72h 1 - 10 mg/l SkeletonemacostatumØKOTOKSISITETIkke ansett for å være miljøfarlig.PERSISTENS OG NEDBRYTBARHET5 / 8


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 31.03.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2004NITOR HUSVASK UTEN BLEKEEFFEKTnatriumcitratTest Verdi/enhet KildeCOD480 g/kgBiologisk lett nedbrytbar.BIOAKKUMULERINGSPOTENSIALalkoholer, C9-11, etoxileradeTest Verdi/enhet KildeLog Kow2,4 mg/lANNEN INFORMASJONEkotoksikologiske data finnes kun for inngående stoffer, ikke for bearbeidingen.13. FJERNING AV KJEMIKALIEAVFALLGENERELTBehandles som farlig avfall. Send større mengder til destruering. Spyl små mengder til sluk med vann. Tømte ogrengjorte forpakninger kan gjenvinnes eller brennes. Foretaket er tilknyttet REPA.AVFALLSGRUPPERAvfallstype angis med en sekssifret EAK-kode. EAK-koden er bare et forslag, sluttbrukeren velger en egnet EAKkode.14. OPPLYSNINGER OM TRANSPORTKjemikaliet er klassifisert som farlig gods: Ja Nei Ikke vurdertANNEN INFORMASJON15. OPPLYSNINGER OM LOVER OG FORSKRIFTERIrriterendeEF-etikett Nei Ja Ikke vurdertSAMMENSETNINGnatriumlauryletersulfat (1 - 5 % ), vann (> 70 % ), N,N-di(2-hydroxietyl)kokosaminer (< 5 % ), natriumcitrat(< 5 % ), natriumhydroximetylglycinat (< 1 % ), natriumiminodisuccinat (< 1 % ), tridecylalkoholetoxilat10EO (< 5 % ), alkoholer, C9-11, etoxilerade (< 5 % )6 / 8


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 31.03.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2004NITOR HUSVASK UTEN BLEKEEFFEKTR-SETNINGERNr.R36R-setningstekstIrriterer øynene.S-SETNINGERS2 Oppbevares utilgjengelig for barn. Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann ogkontakt lege. S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten. S23 Unngåinnånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnetåndedrettsvern.KJEMIKALIESIKKERHETSVURDERINGReg.Nr. Ingrediensnavn CSRalkoholer, C9-11, etoxileradeN,N-di(2-hydroxietyl)kokosaminernatriumcitratnatriumhydroximetylglycinatnatriumiminodisuccinatnatriumlauryletersulfattridecylalkoholetoxilat 10EOvannLOVER OG FORSKRIFTEREG 1907/2006 REACH. Forskrift om klassifisering, merkning m.v. av farlige kjemikalier, 16. juli 2002, medsenere endringar, gjeldende fra 30. juli 2004. Forskrift om utarbeidelse og distribusjon av helse- miljo- ogsikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier, sist endret 20. feb 2004.ANNEN INFORMASJONCHEMICAL SAFETY REPORT - Ingen informasjon tilgjengelig16. ANDRE OPPLYSNINGER AV BETYDNING FOR HMSLISTE OVER ALLE RELEVANTE RISIKOSETNINGERNr.R-setningstekstR22Farlig ved svelging.R36/38 Irriterer øynene og huden.R38Irriterer huden.R41Fare for alvorlig øyeskade.UTGITT: 31.03.20087 / 8


HMS-DATABLADHELSE- MILJØ- og SIKKERHETSDATABLADSist endret: 31.03.2008 Internt nr: Erstatter dato: 14.04.2004NITOR HUSVASK UTEN BLEKEEFFEKTREVISJONSOVERSIKTVersjon Rev.dato Ansvarlig Endringer2.0.0 31.03.2008 Malin Nyberg 1, 2, 3, 13, 15HMSD er utarbeidet avForetakNitorAdresse Box 11043Postnr./sted161 11 BrommaLandSverigeE-postkundservice@nitor.seInternettwww.nitor.seTelefon +46(8) 80 21 60Faks +46(8) 25 85 80Navn E-post Tlf. (arb.) LandMalin Nyberg8 / 8

More magazines by this user
Similar magazines