announcement - Den norske tannlegeforenings Tidende

tannlegetidende.no

announcement - Den norske tannlegeforenings Tidende

INDRE ØSTFOLDSøker ass.tannl. til meget travel praksispå Mysen, 2–4 dager per uke.Trivelig miljø, moderne utstyr, kontorfellesskapmed andre tannleger, helsesenter.Meget gode vilkår for riktigperson, – mange pasienter som er gladefor å få hjelp.Henv. tnl. Tor Ove Solbergmobil 996 94 265(e.kl.17)E-post ov-solbe@online.noSkienAssistenttannlege søkes til privatpraksis2–3 dager i Skien, for eventuell umiddelbartiltredelse. Praksis er beliggendei en klassisk byvilla med arbeidsutsikt tilhage. Praksis består av tannlege, spesialist,tannpleier samt sekretærer. Praksis ermoderne med vanlige datamessige fasiliteter(digitalt rtg., digitalt OPG, Opus,flott hjemmeside mm.) og har eget treningsromog vaskerom. For rette vedkommendevil det være muligheter forutvidelse og eventuelt senere kompaniskap.Tlf. 901 76 333/480 89 778 etter kl. 1600.Tannlege Oslo NordAssistenttannlege søkes til praksis2 dager i uken.Du bør ha praksis fra privat praksis.For nærmere informasjon ta kontakt påtelefon 95 94 85 33. Søknad sendes påe-mail: ina.edlund@broadpark.no202 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2008; 118 NR 3


DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2008; 118 NR 3 203


204 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2008; 118 NR 3


HORDALAND FYLKESKOMMUNEDEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTATANNHELSEDISTRIKT AUSTKLINIKKSJEFHeil fast stilling som klinikksjef i Odda klinikkområde erledig frå 01.09.2008.Den offentlege tannhelsetenesta har eit spesielt behandlingsansvarfor barn, unge og langtidssjuke i og utanforinstitusjon. Tenesta tar og imot pasientar som ikkje fell innunder lov om fri tannbehandling.Klinikksjefen vil i tillegg til eigen klinisk verksemd ha faglegog administrativt ansvar for dei offentlege tannklinikkanei Odda, Røldal, Utne og Lofthus. Tenestestad vil vera tannklinikkenOdda.Klinisk arbeid på andre klinikkar kan verta aktuelt.Vi ønskjer ein tannlege som ser det som ei utfordring å vereleiar i eit sterkt fagmiljø. I tillegg til å vera dyktig fagleg,må vedkomande ha gode samarbeidsevner, vilje og evne tilå vere ein tydeleg leiar, inspirere og å levere ei teneste avhøg fagleg kvalitet. Evne til å skape gode relasjonar tilpasientar, pårørande, medarbeidarar i etaten og tannhelsetenestasine samarbeidspartnarar, vil og vera viktig forå kunne fungera i stillinga.Vi kan tilby ein variert og utfordrande jobb, blant dyktigekollegaer og med moglegheit til både fagleg og personlegutvikling. Klinikksjefen er med i leiargruppa i tannhelsedistriktAust.Det er ønskjeleg at klinikksjefen buset seg i Odda. Utgiftertil flytting kan dekkjast etter nærare reglar.Løn etter avtale, men med ei minsteløn på kr. 420.000,klinikksjeftillegg kr 31.500, rekrutterings-/stabiliseringstillegginntil kr 50.000.Dersom intern søkjar blir tilsett, kan det bli ledig ordinærtannlegestilling i distriktet. Søkjarar må i søknaden opplyseom søknaden gjeld berre klinikksjefstillinga eller ev ogordinær tannlegestilling.TANNLEGEHeil fast stilling som tannlege er ledig frå 01.09.2008.Tenestestad er f.t. tannklinikken Odda.Løn etter avtale, men med ei minsteløn på kr. 420.000,rekrutterings-/stabiliseringstillegg inntil kr 50.000.Utgifter til flytting kan dekkjast etter nærare reglar.Felles for stillingane:Den offentlege tannhelsetenesta i Hordaland har ein godpensjonsavtale, moglegheit for å inngå provisjonsavtaleog gir støtte til individuelle kurs. I tillegg arrangerertannhelsetenesta i Hordaland regelmessig eigne kurs pådistrikts- og etatsnivå.Stillingane gir trippel konkurranseansiennitet etter 3 år.Nærare opplysningar kan ein få hos overtannlege Per DavidC. Søhoel, tlf: 56559390, mob: 91394246.Søknadsfristen er 06.03.2008.Søkjarar blir oppmoda til å søkje elektronisk viawww.hordaland.noFullstendig utlysingstekst og oversikt over ledige stillingarfinn du på våre nettsider www.hordaland.no/tannhelseDEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2008; 118 NR 3 205


ASSISTENTTANNLEGESøkes til moderne og travel praksis vedÅrvoll/Oslo, Klinikken har 5 behand.rom,opus, digital rtg.Gode betingelse!e-mail: ani-bern@online.noTlf. 911 786 75 Anita BerntzenTannlege – HedmarkFra 1. sept. søkes tannlege til full stillingi team med 4 tannleger og tannpleier.Mulighet for deltid fra tidligeretidspunkt. Henv. Stange Tannhelse AS,tlf. 62 57 38 80/97 71 79 06.E-post: ba@stangetannhelse.noAnnonser merket B.mrk.Annonser merket «B.mrk.» skal merkesmed B. mrk. og nummeret og sendesNTFs Tidende, postboks 3063 Elisenberg,0207 Oslo. Svarkonvoluttene åpnes ikkei redaksjonen, men sendes omadresserttil annonsøren.SPESIALISTER SØKESTil våre klinikker i Asker og Byporten (Oslo S). Vi mottar mange henvisningereksternt i tillegg til henvisninger fra klinikkenes 16 tannleger.Vi har i alt 9 uniter med moderne utstyr ( Opus/digital rtg) og jevnlige fagmøterinternt. Vi disponerer hver vår sekretær og har et svært hyggelig arbeidsmiljø. Godeinntjeningsmuligheter! Skriftlig henvendelse: Personalsjef Knut Eivind Dalseng,Praxis A/S. Postboks 154, 1330 FORNEBU eller på mail: ked@tannlegesenter.no.ERFAREN TANNLEGE SØKESTil klinikk i Asker (20 min. fra Oslo S). Vi er 6 tannleger/spesialister som ønsker enerfaren kollega til heltid eller deltid.Vi har 4 uniter med moderne utstyr (Opus/digital rtg.) og jevnlige fagmøterinternt. Vi disponerer hver vår sekretær og har et svært hyggelig arbeidsmiljø. Godeinntjeningsmuligheter! Skriftlig henvendlese: Personalsjef Knut Eivind Dalseng,Praxis A/S. Postboks 154, 1330 FORNEBU eller på mail: ked@tannlegesenter.noRåd om språk, skrivereglerog ordbøker finner du påwww.sprakrad.no206 DEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2008; 118 NR 3


■ STILLING SØKES■ KJØP – SALG – LEIEPraksis i VestfoldbyGrunnet pensjonering er praksis med2 beh.rom, steril, røntgen, 2 kontorer,lager og garderobe til salgs. Sentraltbeliggende med god parkering. Kanenkelt utvides med flere beh.rom.Overtagelse høsten eller etter nærmereavtale.Henv. Tlf. 33 04 74 42 e. kl 1700.AURSKOG-HØLAND KALLEROmfattende, veldrevet og topp utstyrtpraksis på Hemnes selges. 4 mil fraLillestrøm. For prospekt og mer info. takontakt på tlf. 920 62 941.HORDALAND FYLKESKOMMUNEDEN OFFENTLEGE TANNHELSETENESTATANNLEGELedige stillingar i tannhelsedistrikt Nord og Sentrum.Fullstendig utlysingstekst og oversikt over ledige stillingar finn du på vårenettsider www.hordaland.no/tannhelseMin tannlegepraksisi Vennesla15 km nord for Kristiansand er til salgs.Siemens Sirona unit, Opus dig. rtg.Tannlege Karl Magne Stien,tlf. (k) 38 15 59 25, (p) 38 09 01 56.NesoddenJeg avslutter i løpet av våren privatpraksis i leide lokaler på Nesodden tannklinikk.Søker tannlege som kan overtapasientene evtl. etablere seg på Nesodden.Opus, Digora, over 400 pasienter pårecall.Henvendelse: Finn Rooth, 66 91 00 92/952 69 333.Lokaler ledig for kjeveortoped eller allmennpraktikerGrunnet alderspensjonering er lokaler ledig for overtagelse i Stjørdal vedTrondheim Lufthavn Værnes. Lokalene benyttes i dag av kjeveortoped, men egnerseg også til allmennpraksis. Meget stort behov for både kjeveortoped og allmennpraktikeri Stjørdal. Gunstige vilkår for overtagelse. Henv. mobil 926 85 652 ellere-post: altokarl@start.noSTILLING SØKESMannlig tannlege som jobber full stillingi offentlig tannhelsetjenesten i Vest-Agder (Kristiansand) ønsker å jobberekstra på ettermiddager og helgeri privat praksis i Kristiansandområdet.Kvalitetbevisst og har god erfaring fravoksenpasienter. Kontakt meg på e-post:dentsmile46@yahoo.no eller ring980 84 152.AssistenttannlegeKvinnelig tannlege, eks. 2000, søker stillingsom assistenttannlege i Bergen/Bergensområdet. Erfaring fra privat ogoff. praksis. Henv. tlf. 99 61 38 14.ANNOUNCEMENTThe Dental Volunteers for Israel(DVI) organization is recruitingvolunteer dentists for the remainderof 2008 and for the calendaryear 2009 at the Trudi BirgerDental Clinic in Jerusalem.The clinic has state-of-the-artequipment at each of its six dentalunits as well as a PreventativeHealth Care Unit. Dental care providedto underprivileged children(ages 5–18) referred by Jerusalem’ssocial welfare offices is free ofcharge.Dental volunteers will be welcomedfor a period of between 1 to 4weeks. The travel expenses paid bythe volunteers to and from Israelare tax deductible in the USA. DVIprovides a cost-free, centrally locatedapartment in Jerusalem. Theworkweek consists of four mornings(from 8 a.m. to 1: 30 p.m.)thus allowing sufficient time for a«working vacation» in Israel.For more information please contactour volunteer representativesin Norway:Dr. Arne WoldhaugTel. 97747366E. Mail: a-woldh@online.noDVI website: www.dental-dvi.co.ilDVI Email: dvi@internet-zahav.netDEN NORSKE TANNLEGEFORENINGS TIDENDE 2008; 118 NR 3 207

More magazines by this user
Similar magazines