11.07.2015 Views

Boligmarkedsanalyse - Porsgrunn Kommune

Boligmarkedsanalyse - Porsgrunn Kommune

Boligmarkedsanalyse - Porsgrunn Kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØRBOLIGMARKEDSANALYSEprognosesenteret


2008BOLIGMARKEDSANALYSEGRENLANSOMRÅDETSide 1Vi vil i det etterfølgende presentere hovedfunnene fra den gjennomførte markedsanalysenav boligmarkedet i Grenlandsområdet. Vi vil gå gjennom de mest sentrale problemstillingenerelatert til befolkning, flytting, byggeaktivitet og andre forhold som har værtav betydning for vår analyse av markedet. Med basis i den gjennomførte analysen har viogså konkludert med vår vurdering av hvordan vi evaluerer markedspotensialet for utviklingav konkrete nye boligområder i Porsgrunn konkret.UtvalgsområdetRapporten omhandler kommunene Porsgrunn, Skien og Bamble, samt en helthetsvurderingav dette området.BefolkningsutviklingenDet er totalt bosatt nesten 100 000 personer i dette området. Over halvparten av befolkningener bosatt i Skien kommune. Befolkningen i området er økende, og det forventesen kraftigere økning i befolkningen fremover. Det er Porsgrunn som har hatt ogsom forventes å ha, størst vekst i befolkningen fremover. Bamble har hatt en nedgang ibefolkningen, men også her forventes en svak vekst fremover. Det er den eldste delen avbefolkningen som vil øke mest i alle de tre kommunene. Denne gruppen flyttter sjeldnereog nærere enn de yngre. Ved flytting ønsker de en lettstelt boform, gjerne i form aven sentralt beliggende leilighet med stor terrasse. For å få denne gruppen til å flytte, erdet viktig å gjøre et godt forarbeid slik at prosjektet utvikles i tråd med deres ønsker. Detforventes også en kraftig vekst i aldersgruppen 20-24 år. Dersom denne gruppen skalkjøpe bolig, etterspørres (normalt) mindre og rimligere leiligheter.FlyttingenMobiliteten mellom de tre kommunene er stor. 3 av 4 personer rekrutteres internt i området.Ved høy boligbygging i en av de tre kommunene, øker tilflyttingen til den kommunenmed høy boligbygging. Etter en høy igangsetting av boliger i Porsgrunn i 2005, øktetilflyttingen til kommunen i 2006. Det var tilflyttingen fra Skien som økte mest. I 2006hadde Porsgrunn et flytteoverskudd på ca. 200 personer i forhold til Skien. Dette betyr atdet er viktig å se på fasingen av de ulike boligprosjektene i forhold til hverandre, spesieltgjelder dette dersom boligprosjektene retter seg mot samme kjøpegruppe.Flyttingen fra Oslo er økende. Skien er den kommunen som får flest tilflyttere fra Oslo.Det er naturlig å anta at mye av denne flyttingen er personer som flytter tilbake til områdetetter utdanning/arbeid i Oslo. Innvandringen til området er også økende, og bidrartil et økt flyttevolum i området. Spesielt gjelder dette Porsgrunn, hvor innvandringen hardoblet seg fra 2005 til 2007.HusholdningeneDet er totalt 43 500 husholdninger i området. Over halvparten av husholdningene tilhørerSkien kommune. Aleneboende er den største og sterkest voksende gruppen i området.Andelen aleneboende er høyere i Porsgrunn og Skien enn i Bamble. I Bamble erandelen barnefamilier høyere enn i Porsgrunn og Skien. Par uten hjemmeboende barn erogså en voksende gruppe. Dette betyr at det er de små husholdningene som øker mestnoe som fører til et økt behov for leiligheter. Antall husholdninger øker mer enn antallpersoner.Prognosesenteret AS, Sjølyst Plass 4, tel: +47 24 11 58 80, www.prognosesenteret.no


2008BOLIGMARKEDSANALYSEGRENLANSOMRÅDETSide 2Boligmassen og igangsettingen av nye boligerSer vi på den eksisterende boligmassen og igangsettingen de siste årene, gjenspeiler denhusholdningssammensetningen i kommunen og økningen i antall små husholdninger. IPorsgrunn og Skien er det en langt høyere leilighetsandel enn i Bamble og leilighetsandelenblant igangsatte boliger er langt høyere enn i eksisterende boligmasse. Ser vi på heleområdet under ett er det en leilighetsandelpå 20%. Blant igangsatte boliger fra 2004-2007er det en leilighetsandel på 42%. Det har vært bygget mest i Porsgrunn. Det er også idenne kommunen vi har hatt høyest befolkningsvekst. Summert igangsetting av boligerfor de 3 kommunene har variert fra laveste nivå i 2003 på 349 boliger til høyeste nivå i2005 på 736 boliger. I gjennomsnitt har det vært igangsatt 486 boliger i perioden 2001 til2007 og 529 boliger i perioden 2004-2007 i de tre kommunene.KvadratmeterpriseneSer vi på boligprisene i området, ser vi at kvadratmeterprisen på enebolier høyest i Porsgrunnog lavest i Skien. Kvadratmeterprisen lå pr. 1. halvår 2008 på 14 500 kr/m 2 i Porsgrunnog på 13 300 kr/m 2 i Skien. Gjennomsnittsprisen på omsatte eneboliger på 2,0 mill.kr. i Porsgrunn og Bamble og på 1,8 mill. kr. i Skien.Porsgrunn har høyest (14 300 kr/m 2 ) og Bamble har lavest (13 700 kr/m 2 ) kvadratmeterprispå småhus På leiligheter er det også høyere kvadratmeterpris i Porsgrunn enn i Skien.I Bamble omsettes det for få leiligheter til å få frem en prisstatistikk. I Porsgrunn omsettesleilighetene til 20 500 kr/m 2 og i Skien omsettes leilighetene for 19 000 kr/m 2 .ArbeidsmarkedetTotalt sett er det nesten 49 000 sysselsatte med arbeidssted i en en av de tre kommunene.51% av disse har arbeidssted i Skien, 38% har arbeidssted i Porsgrunn og 11% har arbeidsstedi Bamble.Det er mange som pendler mellom de tre kommunene. Det er Porsgrunn som har flestarbeidsplasser sett i forhold til antall sysselsatte bosatt i kommunen og det er dermedogså Porsgrunn som har størst pendleroverskudd i forhold til de andre kommunene. Totaltsett er det 850 flere personer som pendler fra enn til dette området. Porsgrunn har etpendleroverskudd på 1 250 personer, mens Skien og Bamble har et pendlerunderskudd påhhv. 500 og 1600 personer. Pendling til Nordsjøen og Oslo er hovedårsaken til pendlerunderskuddettil området.Totalt sett er 38% av de som arbeider i de tre kommunene sysselsatt i offentlig forvaltning.Skien er den kommunen med størst andel sysselsatte innenfor offentlig forvaltning. Helseogsosialtjenester er den gruppen innenfor offentlig forvaltning som sysselsetter flest.Porsgrunn isolert sett har en betydelig høyere andel sysselsatte innen industri og bergverksdrift(20%) og forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift (17%) enn i de toandre kommunene i analysen. Det er et pendleroverskudd på nesten 1 900 personer tilPorsgrunn i disse to næringssektorene.2 av 3 sysselsatte er i aldersgruppen 25-54 år. Bare 1 av 4 sysselsatte i området har utdannelseutover videregående skole.Utviklingen i arbeidsmarkedet i GrenlandsregionenArbeidsmarkedet i Grenlandsregionen har historisk vært dominert av sterk industrikultur.Unions papirindustri i Skien og Norsk Hydros sterke engasjement på Herøya har dannetfundamantet for den sterke industrikulturen man har i Grenlandsregionen.Prognosesenteret AS, Sjølyst Plass 4, tel: +47 24 11 58 80, www.prognosesenteret.no


2008BOLIGMARKEDSANALYSEGRENLANSOMRÅDETSide 3Det er i dag stor flyt av arbeidskraft mellom de ulike kommunene i Grenland, og pendlingener stor på tvers av kommunegrensene.I løpet av de seneste årene har det imidlertid skjedd store endringer i næringssammensetningeni regionen. De store hjørnestensbedriftene i industriene har gradvis byggetned og solgt ut sine virksomheter, samtidig som ny virksomhet har blitt etablert.Det er en betydelig større bredde over nyetableringene i regionen, og tilveksten av nyevirksomheter skjer dels innen industrisektorene, dels innen IKT.Betydelige vekstambisjonerPå Herøya i Porsgrunn har tilgangen på kvalifisert industriarbeidskraft tiltrukket seg nyevirksomheter, herunder blant annet REC, og SIC som er en viktig underleverandør tilREC. Det er fortsatt betydelige vekstambisjoner for virsomhetene på Herøya, som i dagsysselsetter om lag 3 000 personer. Anslag fra Herøya Industripark m.fl. tilsier at antalletarbeidsplasser på Herøya vil kunne øke med ytterligere 1 000 arbeidsplasser i løpet av en2-3 års periode.Vekstforventningene for sysselsettingen på Herøya er dels basert på konkrete investeringsplanerhos noen nøkkelvirksomheter, dels på at en generell økonomisk vekst vil gi etløft for hele området.Behov for industriarbeidere og ingeniørerDet er pr. i dag et betydelig underskudd av ingeniører i Grenlandsområdet, og en aktivrekruttering til området må derfor skje. Beregninger viser at nesten 50% av arbeidskraftbehovetpå Herøya er relatert til ingeniøryrker, resterende til prosessrelaterte stillinger.Rekrutteringen av nye arbeidsplasser på Herøya vil til en viss grad skje internt i Grenland,men veksten må også skje utenfor dette området.Målgrupper og virkemidler for rekrutteringTidligere erfaringer tilsier at hovedpotensialet for rekruttering av nye arbeidstakere tilHerøya/Grenland, skjer blant nyetablerere eller blant unge mennesker med litt erfaring.Det har vist seg vanskelig å rekruttere mer voksne og erfarne arbeidstakere til området.For å sikre en best mulig stablitet i arbeidsmarkedet i regionen er det derfor vesentlig åtilrettelegge forholdene relatert til arbeid og fritid på en best mulig måte.På generell basis bør Porsgrunn kommune derfor legge vekt på å tilrettelegge for boligutviklingi områder med nærhet til sentrum og viktige næringsområder, herunder Herøya.Boligområder med nærhet til et bredt tjeneste- og forretningstilbud, kombinert med kortavstand til arbeidsplass, vil normalt sett være attraktive for potensielle boligkjøpere.Ved siden av et bredt kultur- og aktivitetstilbud vil det også være viktig å få på plass etgodt kommunalt tilbud, herunder barnehage og skoletilbud.Et av de viktigste virkemidlene for å rekruttere nye innbyggere/arbeidstakere til Porsgrunnvil være å skape attraktive og gode boområder i regionen. Historisk sett hareneboligmarkedet vært det dominerende i regionen, og leilighetsandelen er kun på 20%av den samlede boligmassen. Studier Prognosesenteret AS nylig har gjennomført, viserat en stadig økende andel av befolkningen foretrekker en enklere boform ved flytting franåværende bolig. Det betyr dels at man ønsker et mer urbant bomiljø, dels en boformsom tilrettelegger for et enklere liv.Prognosesenteret AS, Sjølyst Plass 4, tel: +47 24 11 58 80, www.prognosesenteret.no


2008BOLIGMARKEDSANALYSEGRENLANSOMRÅDETSide 4En bevisst satsing på utvikling av sentrumsnære boliger av varierende størrelserog utforming, vil kunne utgjøre et viktig supplement til det boligtilbudet som i dagfinnes i Porsgrunn, og være et viktig virkemiddel for å rekruttere nye innbyggere/arbeidstakeretil regionen.Ved siden av å lage gode planløsninger tilpasset potensielle boligkjøperes preferanser,er det meget viktig å legge vekt på gode uteområder i forbindelse med utviklingav nye boligprosjekter. Videre vil en viss grad av kunstnerisk utforming, og tilretteleggingav åpne plasser, grønne lunger og aktivitetsområder, bidra sterkt til å løfteinntrykket av nye boligområder, fra ordinært til attraktivt.KonklusjonDen gjennomførte analysen viser at det er et betydelig behov for nye boliger i Grenlandsområdet.Med mer enn 100 000 personer/43 500 husstander er det et betydeligtilfang av potensielle boligkjøpere. Befolkningsprognosene tilsier en vekst på merenn 600 personer pr. år i de undersøkte kommunene, hvorav omtrent halvparteni Porsgrunn. Befolkningsveksten kommer i størst grad i aldersgruppene 40 år ellereldre, hvilket på sikt også vil bidra til at husholdningsstørrelsen i området forventeså bli mindre. Befolkningsveksten i kombinasjon med en økende andel eldre, gjør atbehovet for sentrumsnære leiligheter vurderes som betydelig.Vi har med basis i den gjennomførte analysen beregnet boligbehovet i området tilå ligge på ± 750 boliger pr. år. De viktigste driverne for boligbehovet er veksten ibefolkning og antall husholdninger, samt kompensasjon for bortfall i forbindelse medsanering av eksisterende boliger. Ut over dette kommer det behovet for nye boligersom skapes ved etablering av nye arbeidsplasser i regionen. Makrobildet forandrerseg til en hver tid, og er med på å påvirke om folk bestemmer seg for å flytte ellerikke, kjøpe eller leie. Gode boligprosjekter med riktig markedsføring mot rett målgruppe,er i seg selv en faktor som fører til økt flytting både i ”gode” og ”dårlige”tider.Bare 2 av 10 boliger i de undersøkte Grenlandskommunene består av leiligheter. Setti forhold til alderssammensetningen i befolkningen, og at mer enn 6 av 10 husholdningerbestår av 1-2 personer, er leilighetsandelen i dette området svært lav.Det foreligger klare vekstambisjoner for næringsutviklingen på Herøya. En vekst pånærmere 1 000 arbeidstakere i løpet av 2-3 år forutsetter en betydelig rekrutteringav nye arbeidstakere fra områder utenfor Grenland. Dette gjelder i størst grad rekrutteringav ingeniørkompetanse, da primært yngre mennesker i etableringsfasen.Tilrettelegging av nye boligområder med gode bokvaliteter vil således være et sværtviktig virkemiddel for rekruttering av nye arbeidstakere/innbyggere.Det planlagte boligområdet i Porsgrunn (nær Herøya) innehar beliggenhetsmessigekvaliteter som muliggjør utvikling av et svært attraktivt boligområde. Sentrumsnæreboliger med nærhet til et bredt forretnings- og tjenestetilbud, i kombinasjon medsjønærhet og kort avstand til Herøya, skaper i sum rammebetingelser som opplevessom meget positive i markedet.Prognosesenteret AS, Sjølyst Plass 4, tel: +47 24 11 58 80, www.prognosesenteret.no


Boligmarkedet ‐ GrenlandsområdetDemografisk analyse• Porsgrunn• Skien• Bamble© Prognosesenteret AS,0808


Innhold:Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Innhold -•Flyttestrømanalyse•Befolkning og befolkningsendringer•Husholdninger fordelt på husholdningstyper•Boliger fordelt på boligtype, antall rom og eieform•Byggeaktivitet, samt prognoser fordelt på boligtype•Boligomsetninger og boligpriser© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Flytting – Porsgrunn:I gjennomsnitt har det 3 500flyttet 222 flere personerinn enn ut av Porsgrunn i3 000løpet av de siste 4 årene.Høyest netto innflytting tilPorsgrunn kommune vardet i 2006. Da flyttet det455 flere personer inn ennut av kommunen. I 2007gikk både internflyttingenog innflytting ned sett iforhold til 2006, mensutflyttingen økte noe.Dette medførte en noelavere netto innflytting tilkommunen i 2007 enn i20062 5002 0001 5001 0005000Flytting pr. år i perioden 2004 ‐ 2007 for Porsgrunn kommune2004 2005 2006 2007 Gj.snitt 04‐07Innen kommunen 2 606 3 029 3 009 2 679 2 831Innflytting 1 719 1 665 2 052 1 945 1 845Utflytting 1 653 1 532 1 597 1 710 1 6232006. Nttfltti Nettoflytting 66 133 455 235 222© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Flytting Porsgrunn:Det er en netto innflyttingtil Porsgrunn i samtligealdersgrupper.800700De yngste aldersgruppenedominerer blant de som600flytter til kommunen. Ialdersgruppene 20‐24 år og50025‐30 år er innflyttingen400nesten like høy sominternflyttingen.300Etter passerte 55 år, er deten lav andel som flytter uteller inn av kommunen.Blant den eldstealdersgruppen flytterflesteparten innenkommunegrensene.2001000Gjennomsnittlig flytting pr. år i Porsgrunn i perioden 2004‐2007 fordelt påaldersgrupperUnder 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år +Innen kommunen 726 359 398 544 379 135 291Innflytting 439 327 360 343 246 77 55Utflytting 378 315 340 285 209 63 33Nettoflytting 60 12 20 58 36 14 23© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Flyttingen Porsgrunn 2004‐2007:Flyttingen innen Porsgrunnkommune har i gjennomsnittligget i på ca. 2.800 personer pr.år, mens innflyttingen igjennomsnitt har ligget på ca.1.800 personer pr. år. Flyttingeninnen kommunen var høyest i2005 og 2006, mensinnflyttingen var høyest i 2006.Det totale flyttevolumet gikknoe ned i 2007 sett i forhold til2006 og lå på 4.624 personer i2007. Dette er 14% avbefolkningen i Porsgrunn, noesom tilsvarer en botid påmellom 7 og 8 år.Vi ser at flyttefrekvensen erhøyest i aldersgruppene 20‐2424år. Hele 37% av befolkningen idenne aldersgruppen flyttet i2007. Ser vi på aldersgruppen56‐65 år var det bare 5% somflyttet.Innen kommunen Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 668 331 426 529 314 121 217 2 6062005 773 360 393 577 420 142 364 3 0292006 745 386 392 580 422 150 334 3 0092007 716 358 380 488 359 128 250 2 679Gj.snitt 04‐07 726 359 398 544 379 135 291 2 831Innflytting Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 412 300 363 324 202 68 50 1 7192005 384 306 309 298 231 83 54 1 6652006 497 347 390 389 282 91 56 2 0522007 461 354 376 360 267 67 60 1 945Gj.snitt 04‐07 439 327 360 343 246 77 55 1 845Utflytting Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 400 294 357 316 186 68 32 1 6532005 331 287 334 263 212 62 43 1 5322006 349 347 340 267 204 65 25 1 5972007 433 331 328 295 235 58 30 1 710Gj.snitt 04‐0707 378 315 340 285 209 63 33 1 623Nettoflytting Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 12 6 6 8 16 0 18 662005 53 19 ‐25 35 19 21 11 1332006 148 0 50 122 78 26 31 4552007 28 23 48 65 32 9 30 235Gj.snitt 04‐07 60 12 20 58 36 14 23 222Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + TotaltFlyttevolum 2007 1 177 712 756 848 626 195 310 4 624Befolkning pr. 1.1.20081 8 405 1 915 2 345 4 896 7 136 4 249 5 240 34 186Flyttefrekvens 2007 14 % 37 % 32 % 17 % 9 % 5 % 6 % 14 %Botid 7,1 2,7 3,1 5,8 11,4 21,8 16,9 7,4© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Tilflyttingen til Porsgrunn:Listen viser hvor de som flytterFlytting til Porsgrunn ‐ hvor kommer man fra?til Porsgrunn kommunekommer fra. I tillegg viser den2004 2005 2006 2007 Totalt Gj.snitthvor mange som flytter internti Porsgrunn.Den største tilflyttingen tilPorsgrunn kommune kommerfra Skien og dernest Bamble.Det har i snitt flyttet 632personer fra Skien tilPorsgrunn og 240 personer fraBamble til Porsgrunn pr. år desiste 4 årene. Det betyr at det isnitt flytter 872 personer fraSkien og Bamble til Porsgrunn.Dette er hele 47% av dentotale innflyttingen tilkommunen.På de neste plassene liggerutlandet og Oslo. Innflyttingenbåde fra utlandet og fra Oslohar økt de siste it 2 årene.Innflyttingen fra utlandet hardoblet seg i forhold til 2005.© Prognosesenteret AS,0808PORSGRUNN 2606 3029 3009 2679 11323 2 831SKIEN 631 596 724 575 2526 632BAMBLE 180 241 269 270 960 240UTLANDET 183 165 238 321 907 227OSLO 105 85 94 118 402 101Herav:Grünerløkka 14 15 20 11 60 15Frogner 14 10 8 15 47 12Sagene 8 12 13 10 43 11St. Hanshaugen 11 7 8 13 39 10Gamle Oslo 11 4 9 10 34 9LARVIK 35 40 40 40 155 39NOME 32 22 30 39 123 31KRAGERØ 34 24 23 28 109 27SANDEFJORD 16 26 16 21 79 20TRONDHEIM 20 20 23 12 75 19BÆRUM 15 14 25 19 73 18TØNSBERG 16 12 24 16 68 17BERGEN 7 18 17 22 64 16DRANGEDAL 16 10 25 11 62 16KRISTIANSAND 6 18 21 17 62 16BØ 16 14 20 9 59 15TINN 12 8 17 18 55 14STAVANGER 6 16 14 11 47 12NOTODDEN 10 7 10 12 39 10FREDRIKSTAD 9 15 9 5 38 10DRAMMEN 8 4 18 6 36 9


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Flytting – Skien:I gjennomsnitt har detflyttet 64 flere personer innenn ut av Skien i løpet avde siste 4 årene.6 0005 0004 000Mens Porsgrunn hadde ennetto innflytting i 2006,3 000hadde Skien en nettoutflytting. Det var en kraftig2 000økning i antall personersom flyttet fra Skien til1 000Porsgrunn dette året. I2007 var det en netto0innflytting til Skien på 171personer. Som vi skal se‐1 000senere var årsaken til detteen økt innflytting fraPorsgrunn i tillegg til øktinnflytting fra Oslo ogutlandet.Flytting pr. år i perioden 2004‐2007 for Skien kommune2004 2005 2006 2007 Gj.snitt 04‐07Innen kommunen 4 795 4 732 4 987 4 613 4 782Innflytting 2 069 1 977 2 072 2 250 2 092Utflytting 1 942 1 918 2 173 2 079 2 028Nettoflytting 127 59 ‐101 171 64© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Flytting – Skien:I gjennomsnitt for perioden2004‐2007, har det vært1 600høyest netto innflytting av1 400barnefamilier til Skien. Deter en netto innflytting i 1 200aldersgruppene 31‐55 år.1 000Blant de eldste flytter800hovedvekten internt i600kommunen. Nesten 90% avflyttevolumet (flytting400innen kommunen +200innflytting) i aldersgruppen66 år+ er flytting innen0kommunen.Det er en netto utflytting ialdersgruppen 20‐30år.‐200Gjennomsnittlig flytting pr. år i Skien i perioden 2004‐2007 fordelt påaldersgrupperUnder 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år +Innen kommunen 1 345 665 687 864 662 202 358Innflytting 560 356 384 380 268 92 53Utflytting 443 396 446 340 249 92 64Nettoflytting 118 ‐40 ‐63 40 20 1 ‐11© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Flyttingen Skien 2004‐2007:Flyttingen innen Skienkommune har i gjennomsnittligget i underkant av 4.800personer pr. år, mensinnflyttingen i gjennomsnitthar ligger på ca. 2.100personer pr. år.I 2007 lå det totaleflyttevolumet på 6.863personer. Dette er 13% avbefolkningen i Skien, noe somtilsvarer en botid på mellom7 og 8 år.Vi ser at flyttefrekvensen erhøyest i aldersgruppene 20‐24 år. 35% av befolkningen idenne aldersgruppen flyttet i2007. Ser vi på aldersgruppen56‐65 år var det bare 5% somflyttet.© Prognosesenteret AS,0808Innen kommunen Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 1 340 672 683 868 669 179 384 4 7952005 1 353 636 682 900 627 184 350 4 7322006 1 399 706 715 915 726 208 318 4 9872007 1 288 647 667 771 626 235 379 4 613Gj.snitt 04‐07 1 345 665 687 864 662 202 358 4 782Innflytting Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 564 321 395 378 253 95 63 2 0692005 513 329 341 383 259 98 54 1 9772006 538 364 393 367 268 94 48 2 0722007 626 409 405 390 293 81 46 2 250Gj.snitt 04‐07 560 356 384 380 268 92 53 2 092Utflytting Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 425 352 459 342 233 76 55 1 9422005 401 384 407 312 256 97 61 1 9182006 477 396 466 368 275 109 82 2 1732007 467 450 452 338 231 84 57 2 079Gj.snitt 04‐07 443 396 446 340 249 92 64 2 028Nettoflytting Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 139 ‐31 ‐64 36 20 19 8 1272005 112 ‐55 ‐66 71 3 1 ‐7 592006 61 ‐32 ‐73 ‐11 ‐77 ‐15 ‐34 ‐1012007 159 ‐41 ‐47 52 62 ‐3 ‐11 171Gj.snitt 04‐07 118 ‐40 ‐63 40 20 1 ‐11 64Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + TotaltFlyttevolum l 2007 1 914 1 056 1 072 1 161 919 316 425 6 863Befolkning pr. 1.1.2008 12 787 3 006 3 245 7 114 10 743 6 406 7 563 50 864Flyttefrekvens 2007 15 % 35 % 33 % 16 % 9 % 5 % 6 % 13 %Botid 6,7 2,8 3,0 6,1 11,7 20,3 17,8 7,4


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Tilflyttingen til Skien:Tabellen viser hvor de som flytterFlytting til Skien ‐ hvor kommer man fra?til Skien kommune kommer fra. I 2004 2005 2006 2007 Totalt Gj.snitttillegg viser tabellen hvor mangesom flytter internt i Skienkommune.Den største tilflyttingen til Skienkommune kommer fra Porsgrunn.Det har i snitt flyttet 571personer pr. år fra Porsgrunn tilSkien de siste 4 årene. I løpet avdisse årene har dtfl det flyttet t flerefra Skien til Porsgrunn ennmotsatt. Ser vi imidlertid på 2007var forholdet motsatt. I 2007 sattSkien igjen med etflytteoverskudd på 85 personersett i forhold til Porsgrunn. Av deandre nærkommunene er detBamble som er viktigsterekrutteringskommune for Skien.Også flyttingen fra Bamble tilSkien, samt flyttingen frautlandet og Oslo økte fra 2006 til2007. Flyttingen fra Oslo til Skienhar i snitt vært høyere ennflyttingen fra Oslo til Porsgrunn.SKIEN 4795 4732 4987 4613 19127 4 782PORSGRUNN 607 496 521 660 2284 571UTLANDET 238 262 288 349 1137 284OSLO 167 151 146 188 652 163Herav:Frogner 24 18 15 21 78 20Grünerløkka 13 19 25 17 74 19St. Hanshaugen 18 18 20 11 67 17Gamle Oslo 26 8 8 24 66 17Sagene 17 7 18 23 65 16BAMBLE 85 134 87 101 407 102NOME 66 77 103 83 329 82SILJAN 33 74 80 70 257 64BERGEN 51 39 45 47 182 46KRAGERØ 38 30 33 38 139 35TINN 39 47 35 16 137 34LARVIK 38 28 35 33 134 34KRISTIANSAND 25 31 24 29 109 27BØ 17 22 22 27 88 22DRANGEDAL 17 21 25 24 87 22SANDEFJORD 32 13 20 22 87 22TRONDHEIM 16 15 17 29 77 19SAUHERAD 32 19 9 11 71 18NOTODDEN 20 12 13 23 68 17BÆRUM 16 12 25 13 66 17TØNSBERG 19 11 13 16 59 15DRAMMEN 13 12 16 9 50 13© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Flytting –Bamble:Bamble hadde en nettoutflytting fra 2004‐2006. I1 2002007 var det en nettoinnflytting på 7 personer. I1 000Flytting pr. år i perioden 2004‐2007 for Bamble kommunesnitt har det flyttet 48 flere800personer ut enn inn avkommunen.Innflyttingen til kommunenøkte fra 2006 til 2007, meninternflyttingen gikk nedslik at det totaleflyttevolumet i Bamble(internflytting + innflytting)gikk ned.6004002000‐2002004 2005 2006 2007 Gj.snitt 04‐07Innen kommunen 795 910 971 771 862Innflytting 527 617 625 681 613Utflytting 576 690 703 674 661Nettoflytting ‐49 ‐73 ‐78 7 ‐48© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Flytting –Bamble:Det er aldersgruppen 20‐30år som skaper mestepartenav netto utflyttingen fraBamble kommune, men300250Gjennomsnittlig flytting pr. år i Bamble i perioden 2004‐2007 fordelt påaldersgrupperogså i de eldstealdersgruppene er det flere200som flytter ut enn inn av150kommunen.100500‐50‐100Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år +Innen kommunen 264 113 97 166 111 40 72Innflytting 171 88 104 113 92 31 15Utflyttingtti 152 130 135 105 85 35 21Nettoflytting 19 ‐42 ‐31 8 7 ‐4 ‐6© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Flyttingen Bamble 2004‐2007:Flyttingen innen Bamblekommune har igjennomsnitt ligget iunderkant av 900 personerpr. år, mens innflyttingen igjennomsnitt har ligger påca. 600 personer pr. år.I 2007 lå det totaleflyttevolumet på 1.452personer. Dette er 10% avbefolkningen i Bamble, noesom tilsvarer en botid påmellom 9 og 10 år.Vi ser at flyttefrekvensen erhøyest i aldersgruppene20‐30 år. Hele 23% avbefolkningen i dennealdersgruppen flyttet i2007. Ser vi påaldersgruppen 56‐65 år vardet bare 3% som flyttet.© Prognosesenteret AS,0808Innen kommunen Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 229 106 88 160 96 38 78 7952005 272 121 124 176 115 26 76 9102006 320 121 97 191 124 57 61 9712007 234 104 78 138 108 38 71 771Gj.snitt 04‐07 264 113 97 166 111 40 72 862Innflytting Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 134 81 108 104 66 25 9 5272005 168 82 103 118 99 34 13 6172006 175 94 101 102 95 34 24 6252007 208 94 104 126 108 29 12 681Gj.snitt 04‐07 171 88 104 113 92 31 15 613Utflytting Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 129 117 123 89 70 31 17 5762005 166 112 146 121 81 38 26 6902006 152 129 155 122 94 35 16 7032007 161 160 115 86 95 34 23 674Gj.snitt 04‐07 152 130 135 105 85 35 21 661Nettoflytting Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + Totalt2004 5 ‐36 ‐15 15 ‐4 ‐6 ‐8 ‐492005 2 ‐30 ‐43 ‐3 18 ‐4 ‐13 ‐732006 23 ‐35 ‐54 ‐20 1 ‐11 8 ‐782007 47 ‐66 ‐11 40 13 ‐5 ‐11 7Gj.snitt 04‐07 19 ‐42 ‐31 8 7 ‐4 ‐6 ‐48Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + TotaltFlyttevolum l 2007 442 198 182 264 216 67 83 1 452Befolkning pr. 1.1.2008 3 793 867 781 1 849 3 056 1 992 1 771 14 109Flyttefrekvens 2007 12 % 23 % 23 % 14 % 7 % 3 % 5 % 10 %Botid 8,6 4,4 4,3 7,0 14,1 29,7 21,3 9,7


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Tilflyttingen til Bamble:Tabellen viser hvor de somFlytting til Bamble ‐ hvor kommer man fra?flytter til Bamble kommune2004 2005 2006 2007 Totalt Gj.snittkommer fra, samt hvor mangesom flytter internt i Bamble.Den største tilflyttingen tilBamble kommune kommer fraPorsgrunn og dernest Skien.Antall personer som flytter fraBamble til Porsgrunn og Skiener imidlertid høyere ennantallet som flytter fraPorsgrunn og Skien til Bamble.Innflyttingen fra utlandet ogOslo økte noe fra 2006 til2007.© Prognosesenteret AS,0808BAMBLE 795 910 971 771 3447 862PORSGRUNN 169 196 207 208 780 195SKIEN 81 108 109 90 388 97UTLANDET 71 49 81 94 295 74OSLO 35 38 20 35 128 32Herav:Grünerløkka 6 5 6 5 22 6Frogner 5 8 4 5 22 6Sagene 6 ‐ ‐ 8 14 ‐Stovner ‐ 3 6 4 13 ‐Nordre Aker 5 ‐ ‐ 4 9 ‐KRAGERØ 15 16 17 23 71 18DRANGEDAL 4 20 5 13 42 11LARVIK 7 14 13 7 41 10BERGEN 6 10 9 9 34 9TINN 11 12 5 3 31 8ARENDAL 4 7 - 10 21 -NOME 7 - 8 6 21 -BÆRUM - 6 7 3 16 -FARSUND - 6 - 9 15 -DRAMMEN - 11 3 - 14 -SANDEFJORD 4 5 - 4 13 -KRISTIANSAND 4 - 4 3 11 -SAUHERAD 3 - 6 - 9 -TROMSØ - 3 3 3 9 -SARPSBORG 9 - - - 9 -RISØR - 9 - - 9 -


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Flyttestrømsanalyse -Flytting til utvalgsområdet:Ser vi på området (Porsgrunn,Skien og Bamble) under ett varflyttevolumet (internflytting +innflytting) høyest i 2006.Flyttevolumet var da på 13.716personer. I 2007 gikkflyttevolumet ned til 12.939personer. Over halvparten av dettotale flyttevolumet tilhørerSkien, 36% tilhører Porsgrunn og11% tilhører Bamble.Av det totale flyttevolumet i 2007var hele 62% flyttinger innen detre kommunene, 15% varflyttinger mellom de 3kommunene og 23% varinnflytting til området.Dette betyr at i overkant av 3 av 4personer rekrutteres internt iområdet, mens i underkant av 1av 4 rekrutteres utenfor (utlandetog resten av Norge)© Prognosesenteret AS,08082004 2005 2006 2007Flytting internt i kommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble) 8 196 8 671 8 967 8 063HeravInternflytting Porsgrunn 2 606 3 029 3009 2679Internflytting Skien 4 795 4 732 4 987 4 613Internflytting Bamble 795 910 971 771Flytting mellom kommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble) 1753 1771 1917 1904HeravInnflyttting fra Skien og Bamble til Porsgrunn 811 837 993 845Innflytting fra Porsgrunn og Bamble til Sk ien 692 630 608 761Innflytting fra Porsgrunn og Sk ien til Bamble 250 304 316 298Innflytting til området 2 562 2 488 2 832 2 972HeravInnflytting fra utlandet 492 476 607 764Innflytting fra Oslo 307 274 260 341Innflytting fra andre k ommuner 1 763 1 738 1 965 1 867Flyttevolum Porsgrunn, Skien og Bamble 12 511 12 930 13 716 12 939HeravFlyttevolum Porsgrunn 4 325 4 694 5 061 4 624Flyttevolum Skien 6 864 6 709 7 059 6 863Flyttevolum Bamble 1 322 1 527 1 596 1 4522004 2005 2006 2007Flytting internt i kommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble) 66 % 67 % 65 % 62 %HeravInternflytting Porsgrunn 21 % 23 % 22 % 21 %Internflytting Skien 38 % 37 % 36 % 36 %Internflytting Bamble 6 % 7 % 7 % 6 %Flytting mellom kommunene (Porsgrunn, Skien og Bamble) 14 % 14 % 14 % 15 %HeravInnflyttting fra Skien og Bamble til Porsgrunn 6 % 6 % 7 % 7 %Innflytting fra Porsgrunn og Bamble til Skien 6 % 5 % 4 % 6 %Innflytting fra Porsgrunn og Sk ien til Bamble 2 % 2 % 2 % 2 %Innflytting til området 20 % 19 % 21 % 23 %HeravInnflytting fra utlandet 4 % 4 % 4 % 6 %Innflytting fra Oslo 2 % 2 % 2 % 3 %Innflytting fra andre k ommuner 14 % 13 % 14 % 14 %Flyttevolum Porsgrunn, Skien og Bamble 100 % 100 % 100 % 100 %HeravFlyttevolum Porsgrunn 35 % 36 % 37 % 36 %Flyttevolum Sk ien 55 % 52 % 51 % 53 %Flyttevolum Bamble 11 % 12 % 12 % 11 %


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Befolkning 1.1.2008 -Befolkningsunderlaget:Det er totalt bosatt nesten100.000000 personer i30 000utvalgsområdet hvorav 51%25 000er bosatt i Skien, 34% erbosatt i Porsgrunn og 14%20 000er bosatt i Bamblekommune.15 000Aldersfordelingen på10 000befolkningen er ganske lik ide 3 kommunene. Samlet5 000sett er 25% av befolkningenunder 20 år, 12% er 20‐300år, 35% er 31‐55 år og 28%Under 20årer 55 år+.Befolkningen fordelt på aldersgrupper i Porsgrunn, Skien og Bamble, samt summen avde tre kommuneneTotaltPorsgrunn 34 186Skien 50 864Bamble 14 109Totalt utvalgsområdet 99 15920 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år +Porsgrunn 8 405 1 915 2 345 4 896 7 136 4 249 5 240Skien 12 787 3 006 3 245 7 114 10 743 6 406 7 563Bamble 3 793 867 781 1 849 3 056 1 992 1 771Totalt utvalgsområdet 24 985 5 788 6 371 13 859 20 935 12 647 14 574© Prognosesenteret AS,0808Områder: Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år + TotaltPorsgrunn 25 % 6 % 7 % 14 % 21 % 12 % 15 % 100 %Skien 25 % 6 % 6 % 14 % 21 % 13 % 15 % 100 %Bamble 27 % 6 % 6 % 13 % 22 % 14 % 13 % 100 %Totalt utvalgsområdet 25 % 6 % 6 % 14 % 21 % 13 % 15 % 100 %


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Befolkningsendring -Befolkningsendring 2004‐2008:2 000Det har vært en vekst på1.166 personer i1 500utvalgsområdet de siste 4årene. Dette betyr engjennomsnittlig årlig vekst på1 000292 personer. Det erPorsgrunn som har hatt denstørste befolkningsveksten de500siste 4 årene. Porsgrunn har isnitt vokst med 216 personer0pr. år. Skien har vokst med 89personer pr. år, mens Bamblei snitt har fått 13 færre‐500personer pr. år.Det har blitt færre personer ialdersgruppene 25‐30 år og31‐40 år, mens veksten ihovedsak har kommet ialdersgruppene 41‐55 år og56‐65 år. I Bamble er detbefolkningen over 56 år somhar hatt en økning.‐1 000Endring i befolkningen i utvalgsområdet 2004 ‐ 2008Endring 04-08Porsgrunn 863Skien 357Bamble -54Totalt utvalgsområdet 1 166Under 20 år 20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år +Endr. Porsgrunn 04‐08 134 ‐9 ‐62 ‐109 338 582 ‐11Endr. Skien 04‐0808 73 84 ‐524 ‐336 294 781 ‐15Endr. Bamble 04‐08 ‐122 ‐21 ‐114 ‐152 ‐11 251 115Endr. utvalgsområdet 04‐08 85 54 ‐700 ‐597 621 1 614 89© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Befolkningsendring -Forventet befolkningsendring2008‐2012:Det forventes en vekst på2.445 personer iutvalgsområdet de neste 4årene. Dette betyr en årligvekst på 611 person noe somer langt høyere enn vekstende siste fire årene. Forventetvekst fordeler seg på 297personer i Porsgrunn, 285personer i Skien og 30personer i Bamble. Forventetvekst baserer seg på SSB’befolkningsprognose gp g –alternativ MMMM –satt imai 2008.Det forventes en vekst isamtlige aldersgrupperforuten aldersgruppen under20 år og 31‐40 år. Størstøkning forventes ialdersgruppen 66 år +.1 5001 0005000‐500‐1 000‐1 500Forventet befolkningsendring 2008 ‐ 2012 for Porsgrunn, Skien og Bamble,samt for utvalgsområdet totaltEndring 08-12Porsgrunn 1 187Skien 1 139Bamble 119Totalt utvalgsområdet 2 445Under 20år20 ‐ 24 år 25 ‐ 30 år 31 ‐ 40 år 41 ‐ 55 år 56 ‐ 65 år 66 år +Endr. Porsgrunn 08‐12 41 369 44 ‐223 387 220 349Endr. Skien 08‐12 ‐133 458 107 ‐659 469 342 555Endr. Bamble 08‐12 ‐232 133 14 ‐227 4 47 380Endr. utvalgsområdet 08‐12 ‐324 960 165 ‐1 109 860 609 1 284© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Husholdninger -Husholdninger 1.1.2008:Det er totalt nesten 43.500husholdninger i utvalgsområdet.18 00052% av husholdningene er16 000bosatt i Skien, 35% er bosatt iPorsgrunn og 13% er bosatt i14 000Bamble. Aleneboende er denstørste husholdningsgruppen iutvalgsområdet. Det er totalt10 00038% (16.777) aleneboende.Andelen aleneboende er høyere8 000i Porsgrunn og Skien enn iBamble kommune.6 000Andelen barnefamilier er noe4 000høyere i Bamble kommune enn iPorsgrunn og Skien. I Bamble er 2 00024% av husholdningene par0med barn, mens i Porsgrunn ogSkien er 21% par med barn.Antall personer pr. husholdninger 2,26 i Porsgrunn, 2,24 i Skienog 2,48 i Bamble.© Prognosesenteret AS,0808Antall husholdninger pr. 1.1.2008 fordelt på husholdningstype i utvalgsområdetTotaltPers. pr.husholdningPorsgrunn 15 106 2,26Skien 22 688 2,24Bamble 5 697 2,4812 000 Totalt utvalgsområdet 43 491 2,28Aleneboende Par uten barn Par med barnAleneboendemed barnEnfamilie medvoksne barnFlerfamilie0805 Porsgrunn 6 143 3 678 3 248 917 1 220 4410806 Skien 8 880 5 358 4 748 1 468 1 897 6660814 Bamble 1 754 1 470 1 387 340 621 210Totalt utvalgsområdet 16 777 10 506 9 383 2 725 3 738 1 3172 008Enfamiliehusholdningmed Flerfamilievoksnebarn (yngste husholdninbarn 18 år og over) gerAleneboendePar uten Par med små Par med store Mor/far medhjemmeboendebarn barn 0‐5 år) 6‐17 år) barn 0‐5barn (yngste barn (yngste barn små barn (yngsteår)Mor/far medstore barn(yngste barn 6‐17år)0805 Porsgrunn 39 % 24 % 9 % 12 % 1 % 4 % 8 % 3 % 100 %0806 Skien 39 % 23 % 9 % 12 % 2 % 5 % 8 % 3 % 100 %0814 Bamble 30 % 25 % 10 % 14 % 1 % 4 % 11 % 4 % 100 %Totalt utvalgsområdet 38 % 24 % 9 % 12 % 2 % 5 % 8 % 3 % 100 %Totalt


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Husholdninger -Endring husholdninger:Det har blitt 955 flerehusholdninger h iutvalgsområdet i løpet av desiste 2 årene. Dette er 478flere husholdninger pr. år ogfordeler seg på 271 flerehusholdninger i Porsgrunn,165 flere husholdninger iSkien og 43 flerehusholdninger i Bamble pr. år.Det er antall aleneboendesom har økt mest i alle de trekommunene. I utvalgs‐området har det blitt 848flere aleneboende på 2 år.Dette tilsvarer 424 flerealeneboende pr. år. Økningeni antall aleneboende har værtstørst i Porsgrunn.Par uten barn har også hatten vekst i alle de trekommunene.© Prognosesenteret AS,08081 0008006004002000‐200‐400Endring i antall husholdinger fra 2006 ‐ 2008Aleneboende Par uten barn Par med barnAleneboendemed barnEndr. 2006-2008Porsgrunn 541Skien 329Bamble 85Totalt utvalgsområdet 955Enfamilie medvoksne barnFlerfamilie0805 Porsgrunn 417 128 58 ‐14 ‐77 290806 Skien 346 198 0 ‐82 ‐136 30814 Bamble 85 34 ‐19 ‐24 ‐33 12Totalt utvalgsområdet 848 360 39 ‐120 ‐216 44Endring 2006‐2008AleneboendePar uten Par med små Par med store Mor/far medMor/far medstore barnhjemme‐barn (yngstebarn (yngste barn små barn (yngste(yngste barn 6‐17boende barn barn 0‐5 år) 6‐17 år) barn 0‐5 år) år)Enfamiliehusholdningmedvoksne barn (yngsteFlerfamiliehusholdninbarn 18 år og over) ger Totalt0805 Porsgrunn 7 % 4 % ‐1 % 5 % ‐13 % 3 % ‐6 % 7 % 4 %0806 Skien 4 % 4 % ‐1 % 1 % ‐12 % ‐3 % ‐7 % 0 % 1 %0814 Bamble 5 % 2 % 3 % ‐4 % ‐23 % 0 % 0 % 6 % 1 %Totalt utvalgsområdet 5 % 4 % 0 % 1 % ‐14 % 0 % ‐5 % 3 % 2 %


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligmassen -Boligmassen:Det er totalt i overkant av45.000 boliger iutvalgsområdet. Dettetallet inkluderer bådebebodde og ubeboddeboliger. Av disse boligeneligger 35% i Porsgrunn, 52%i Skien og 13% i Bamblekommune.Andelen leiligheter erhøyere i Porsgrunn og Skienenn i Bamble. Bamble harlangt høyere eneboligandelenn de to andrekommunene. Dettegjenspeiler seg også ifordlingen påboligstørrelse. Porsgrunnog Skien har en høyereandel små boliger ennBamble.30 000Fordelingen av antall boliger (bebodde og ubebodde) i utvalgsområdet25 000Porsgrunn 15 950Skien 23 559Bamble 5 93220 000 Ttlt Totalt utvalgsområdet ådt 45 44115 00010 0005 0000Enebolig Småhus Leilighet 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom +AntallromukjentPorsgrunn 8 810 3 541 3 599 556 1 944 3 249 4 061 3 163 2 459 518Skien 13 555 4 902 5 102 724 2 625 4 960 5 573 4 119 3 906 1 652Bamble 4 594 1 081 257 115 469 861 1 449 1 320 1 292 426Utvalgsområdet totalt 26 959 9 524 8 958 1 395 5 038 9 070 11 083 8 602 7 657 2 596Totalt© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligmassen -Boligmassen –boligtyper:På denne siden vises antallboliger og %‐fordeling avboligmassen fordelt påboligtype, antall rom ogeieform. Når det gjeldereieform er %‐fordelingenden samme som i folke‐ogboligtellingen fra nov. 2001da det ikke finnes nyere tallpå denne fordelingen.Tallene er blåst opp til riktigantall for 2008. Vi ser atandelen borettslagsboligerer høyere i Porsgrunn ogSkien enn i Bamble.Områder: 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom + Ukjent Totalt0805 Porsgrunn 556 1 944 3 249 4 061 3 163 2 459 518 15 9500806 Skien 724 2 625 4 960 5 573 4 119 3 906 1 652 23 5590814 Bamble 115 469 861 1 449 1 320 1 292 426 5 932Totalt utvalgsområdet 1 395 5 038 9 070 11 083 8 602 7 657 2 596 45 441Områder: 1 rom 2 rom 3 rom 4 rom 5 rom 6 rom + Ukjent Totalt0805 Porsgrunn 3 % 12 % 20 % 25 % 20 % 15 % 3 % 100 %0806 Skien 3 % 11 % 21 % 24 % 17 % 17 % 7 % 100 %0814 Bamble 2 % 8 % 15 % 24 % 22 % 22 % 7 % 100 %Totalt utvalgsområdet 3 % 11 % 20 % 24 % 19 % 17 % 6 % 100 %Områder: Enebolig Småhus Leilighet Totalt0805 Porsgrunn 8 810 3 541 3 599 15 9500806 Skien 13 555 4 902 5 102 23 5590814 Bamble 4 594 1 081 257 5 932Totalt utvalgsområdet 26 959 9 524 8 958 45 441Områder: Enebolig Småhus Leilighet Totalt0805 Porsgrunn 55 % 22 % 23 % 100 %0806 Skien 58 % 21 % 22 % 100 %0814 Bamble 77 % 18 % 4 % 100 %Totalt utvalgsområdet 59 % 21 % 20 % 100 %Boligmassen pr. 1.1.20081 inkluderer både bebodde ogubebodde boliger.© Prognosesenteret AS,0808Områder: Selveier Borettslag Leier Totalt0805 Porsgrunn 9 518 3 510 2 922 15 9500806 Skien 14 239 4 630 4 690 23 5590814 Bamble 4 399 504 1 029 5 932Totalt utvalgsområdet 28 156 8 644 8 641 45 441Områder: Selveier Borettslag Leier Totalt0805 Porsgrunn 60 % 22 % 18 % 100 %0806 Skien 60 % 20 % 20 % 100 %0814 Bamble 74 % 9 % 17 % 100 %Totalt utvalgsområdet 62 % 19 % 19 % 100 %%‐fordelingen på eieformer densamme som i folke‐ ogboligtellingen fra nov. 2001 dadet ikke finnes nyereinformasjon på dette.


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Igangsetting -Boligbyggingen:Det var høyest igangsettingav boliger i utvalgsområdet i8002005. Da ble det igangsatthele 736 boliger.700Hovedvekten av disse bleigangsatt i Porsgrunn600kommune (398 boliger).500Flyttetallene i 2006gjenspeiler den økte400igangsettingen g g i kommunen i2005.300Igangsettingen de siste 2årene har ligget omtrent påsnittet. Den høyesteigangsettingen har også idisse årene vært i Porsgrunn.Det forventes en nedgang iigangsettingen inneværendeår, men en økning i resten avprognoseperioden.Prognosen er matematiskberegnet ut frafylkesprognosen.2001000Igangsetting av boliger utvalgsområdet i perioden 2001‐200102001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010Porsgrunn 199 140 113 151 398 250 234 190 188 239Skien 232 170 168 159 234 203 196 136 151 189Bamble 94 105 68 82 104 44 61 44 46 51Utvalgsområdettotalt525 415 349 392 736 497 491 371 385 480© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Igangsetting -Boligbyggingen 2004‐2007:Det har i snitt vært bygget529 boliger pr. år iutvalgsområdet i løpet avde siste fire årene. 49%(258 boliger) av boligene erbygget i Porsgrunn, 37%(198 boliger) i Skien og 14%(73 boliger) i Bamblekommune.Andelen igangsatteleiligheter er høyest iPorsgrunn og lavest iBamble. 48% (125 enheter)av igangsettingen iPorsgrunn kommune erleiligheter. I Skien er 43%(90 enheter) av i gangsettingenleiligheter og iBamble er bare 14% (11enheter) av igangsettingenleiligheter© Prognosesenteret AS,08086005004003002001000Gjennomsnittlig igangsetting 2004‐2007 fordelt på boligtype i utvalgsområdetPorsgrunn Skien Bamble Totalt utvalgsområdetEnebolig 44 49 49 142Småhus 90 64 13 167Leilighet 125 85 11 220Totalt 258 198 73 529leiligheter.Gj.snitt igangs. 2004‐2007 Enebolig Småhus Leilighet TotaltPorsgrunn 17 % 35 % 48 % 100 %Skien 25 % 32 % 43 % 100 %Bamble 68 % 18 % 14 % 100 %Utvalgsområdet totalt 27 % 32 % 42 % 100 %


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Igangsetting -Igangsetting 2001‐2010:På denne siden vises i gang‐ Porsgrunn Enebolig Småhus Leilighet Totalt Bamble Enebolig Småhus Leilighet Totaltsettingen i 2001‐2010 for2001 52 53 94 199 2001 86 8 0 94Porsgrunn, Skien, Bamble,2002 63 17 60 140 2002 90 15 0 105samt de tre kommunene2003 34 41 38 113 2003 58 2 8 68summert.2004 38 21 92 151 2004 50 8 24 82Igangsettingen i utvalgsområdethar variert fra lavestnivå i 2003 på 349 boliger tilhøyeste nivå i 2005 på 736boliger.I Porsgrunn har i gangsettingenvariert fra lavestenivå i 2003 på 113 boliger tilhøyeste nivå i 2005 på 398boliger.I Skien har igangsettingenvariert fra laveste nivå i 2004på 159 boliger til høyestenivå i 2005 på 234 boligerboliger.I Bamble har igangsettingeng gvariert fra laveste nivå i 2006på 44 boliger til høyeste nivå i2002 på 105 boliger.© Prognosesenteret AS,08082005 54 170 174 398 2005 60 26 18 1042006 48 51 151 250 2006 36 8 0 442007 34 119 81 234 2007 51 10 0 612008 28 71 91 190 2008 31 9 4 442009 36 65 87 188 2009 38 7 1 462010 33 75 131 239 2010 41 8 3 51Skien Enebolig Småhus Leilighet TotaltUtvalgsområdettotalt Enebolig Småhus Leilighet Totalt2001 86 63 83 232 2001 224 124 177 5252002 90 35 45 170 2002 243 67 105 4152003 58 24 86 168 2003 150 67 132 3492004 50 45 64 159 2004 138 74 180 3922005 60 62 112 234 2005 174 258 304 7362006 36 73 94 203 2006 120 132 245 4972007 51 74 71 196 2007 136 203 152 4912008 31 44 62 136 2008 90 124 157 3712009 38 51 61 151 2009 112 124 149 3852010 41 50 98 189 2010 115 132 232 480


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligpriser -Kvadratmeterprisutvikling iPorsgrunn kommune:Kvadratmeterprisen forleiligheter og småhus viseren svak nedgang, menskvadratmeterprisen påeneboliger viser en økningsiste året.25 00020 00015 000Kvadratmeterprisutvikling fordelt på boligtype i Porsgrunn kommuneKvadratmeterprisen 1.halvår 2008 var:Enebolig 14.500 kr/m2.Småhus 14.300 kr/m2Leilighet 20.500 kr/m2.10 0005 00001.Hå 02 2.Hå 02 1. Hå 03 2. Hå 03 1. Hå 04 2. Hå 04 1. Hå 05 2. Hå 05 1. Hå 06 2. Hå 06 1. Hå 07 2. Hå 07 1. Hå 08Kvmpris ‐ enebolig 9 371 8 830 9 410 9 638 10 078 10 561 10 853 11 601 11 435 12 363 13 749 13 545 14 492Kvmpris ‐ småhus 8 971 8 384 9 726 8 767 9 621 10 086 10 557 10 905 11 724 12 769 14 374 14 676 14 330Kvmpris ‐ leilighet 10 504 14 285 11 177 18 324 15 790 15 658 16 987 16 850 19 581 21 258 21 749 21 573 20 498© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligpriser -Utviklingen i gjennomsnittsprisPorsgrunnkommune:2 500 000Gjennomsnittsprisen harvist en nedgang forleiligheter og småhus, ogen økning for eneboligerdersom vi ser på 1. halvår2008 mot 1. halvår 2007.2 000 0001 500 000Gjennomsnittspris fordelt på boligtype i Porsgrunn kommune1 000 000Gjennomsnittsprisen 1.halvår 2008 var:Enebolig 20mill 2,0 mill. kr.Småhus 1,3 mill. kr.Leilighet 1,7 mill. kr.500 0000Kjøpesum ‐eneboligKjøpesum ‐småhusKjøpesum ‐leilighet1.Hå 02 2.Hå 02 1. Hå 03 2. Hå 03 1. Hå 04 2. Hå 04 1. Hå 05 2. Hå 05 1. Hå 06 2. Hå 06 1. Hå 07 2. Hå 07 1. Hå 081 232 891 1 264 239 1 248 158 1 335 259 1 391 824 1 556 377 1 504 819 1 511 302 1 607 137 1 675 130 1 959 699 1 805 000 1 997 0381 026 483 958 893 927 239 848 805 887 905 1 046 780 1 029 428 1 048 648 1 068 933 1 136 751 1 290 170 1 405 644 1 343 895960 000 1 111 111 842 727 1 967 500 1 198 571 1 327 083 1 496 667 1 448 000 1 554 643 1 540 000 1 762 715 2 113 597 1 749 640© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligomsetninger -Boligomsetninger:250Grafen viser antallboligomsetninger iPorsgrunn kommune pr.200halvår fra 2002 til 2008.Statistikken omfatter bareboliger i fritt salg ogborettslagsboliger er derforikke med.Totalt er det omsatt 264boliger i 2007 fordelt på156 eneboliger, 84 småhusog 24 leiligheter. Igjennomsnitt har det værtomsatt 224 boliger pr. år iPorsgrunn kommune desiste 6 årene.I halvår 2008 ble detomsatt hele 220 boliger iPorsgrunn.150100500Antall boligomsetninger pr. halvår i Porsgrunn kommune1.Hå 02 2.Hå 02 1. Hå 03 2. Hå 03 1. Hå 04 2. Hå 04 1. Hå 05 2. Hå 05 1. Hå 06 2. Hå 06 1. Hå 07 2. Hå 07 1. Hå 08Antall ‐ enebolig 64 46 57 58 74 69 83 102 91 77 83 73 131Antall ‐ småhus 17 9 18 9 7 19 58 50 40 46 44 40 69Antall ‐ leilighet 5 9 11 4 7 12 6 10 14 12 12 12 20Totalt 86 64 86 71 88 100 147 162 145 135 139 125 220© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligpriser -KvadratmeterprisutviklingSkien kommune:Kvadratmeterprisen har øktfor leiligheter og eneboligerog gått ned for småhusdersom vi ser på 1. halvår2008 i forhold til 1. halvår2007.Kvadratmeterprisen 1.halvår 2008 var:20 00018 00016 00014 00012 00010 0008 0006 0004 000Kvadratmeterprisutvikling fordelt på boligtype i Skien kommuneEnebolig 13.300 kr/m22 000Småhus 13.900 kr/m2Leilighet 19.000 kr/m201.Hå 02 2.Hå 02 1. Hå 03 2. Hå 03 1. Hå 04 2. Hå 04 1. Hå 05 2. Hå 05 1. Hå 06 2. Hå 06 1. Hå 07 2. Hå 07 1. Hå 08Kvmpris ‐ enebolig 8 568 8 761 8 874 9 136 10 538 10 211 10 660 10 535 11 074 11 882 12 968 13 576 13 327Kvmpris ‐ småhus 7 852 8 799 10 449 9 517 9 727 9 600 10 569 10 404 11 368 12 090 14 056 13 061 13 865Kvmpris ‐ leilighet 11 454 11 713 12 922 12 185 12 981 13 401 14 669 14 906 14 962 15 706 18 876 17 981 18 994© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligpriser -Utviklingen igjennomsnittspris:Gjennomsnittsprisen har2 000 000gått ned for eneboliger og1 800 000opp for småhus i løpet av1 600 000siste året. Leilighetsprisenligger også noe lavere 1.1 400 000halvår 2008 enn 1. halvår1 200 0002007.1 000 000Gjennomsnittspris fordelt på boligtype i Skien kommuneGjennomsnittsprisen 1.halvår 2008 var:Enebolig 18mill 1,8 mill. kr.Småhus 1,4 mill. kr.Leilighet 1,5 mill. kr.800 000600 000400 000200 00001.Hå 02 2.Hå 02 1. Hå 03 2. Hå 03 1. Hå 04 2. Hå 04 1. Hå 05 2. Hå 05 1. Hå 06 2. Hå 06 1. Hå 07 2. Hå 07 1. Hå 08Kjøpesum ‐ enebolig 1 180 000 1 227 207 1 198 222 1 235 412 1 432 615 1 407 067 1 501 662 1 462 227 1 586 140 1 589 362 1 835 253 1 891 189 1 802 600Kjøpesum ‐ småhus 1 044 615 962 773 947 052 986 147 1 124 118 917 591 1 019 094 1 017 251 1 072 901 1 220 490 1 260 202 1 291 312 1 395 896Kjøpesum ‐ leilighet 948 684 901 136 1 028 906 1 247 000 1 005 098 1 127 050 1 246 216 1 097 059 1 235 968 1 295 422 1 483 088 1 385 095 1 473 932© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligomsetninger -Boligomsetninger:Grafen viser antallboligomsetninger i Skienkommune pr. halvår fra2002 til 2008.350300Statistikken omfatter bare250boliger i fritt salg ogborettslagsboliger er derfor200ikke med.150Totalt er det omsatt 417boliger i 2007 fordelt på100262 eneboliger, 95 småhus50og 61 leiligheter.I gjennomsnitt har det værtomsatt 357 boliger pr. år iSkien kommune de siste 6årene.1. Halvår 2008 ble detomsatt hele 318 boliger.0Antall boligomsetninger pr. halvår i Skien kommune1.Hå 02 2.Hå 02 1. Hå 03 2. Hå 03 1. Hå 04 2. Hå 04 1. Hå 05 2. Hå 05 1. Hå 06 2. Hå 06 1. Hå 07 2. Hå 07 1. Hå 08Antall ‐ enebolig 97 82 89 85 109 91 135 152 146 126 107 148 197Antall ‐ småhus 13 12 5 12 17 36 56 66 68 51 58 57 70Antall ‐ leilighet 19 22 16 20 27 20 37 34 34 26 34 34 51Totalt 129 116 110 117 153 147 228 252 248 203 199 239 318© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligpriser -Kvadratmeterprisutvikling:Kvadratmeterprisen har visten svak nedgang foreneboliger, men enoppgang for småhus i løpetav det siste året. Antallomsatte leiligheter er forlavt til å kunne vise enprisutvikling.16 00014 00012 00010 0008 000Kvadratmeterprisutvikling fordelt på boligtype i Bamble kommuneKvadratmeterprisen 1.halvår 2008 var:6 0004 0002 000Enebolig 13.400 kr/m2Småhus 13.700 kr/m2 01.Hå 02 2.Hå 02 1. Hå 03 2. Hå 03 1. Hå 04 2. Hå 04 1. Hå 05 2. Hå 05 1. Hå 06 2. Hå 06 1. Hå 07 2. Hå 07 1. Hå 08Kvmpris ‐ enebolig 9 754 8 589 8 528 8 962 9 884 9 174 10 266 9 553 12 243 12 582 13 667 13 468 13 438Kvmpris ‐ småhus 9 097 8 011 10 868 8 819 10 029 10 120 9 601 8 146 8 791 10 275 11 383 11 566 13 711© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligpriser -Utviklingen igjennomsnittspris:Gjennomsnittsprisen påeneboliger og småhus harvist en økning i 1. halvår2008 sett i forhold til 1.halvår 2007.Gjennomsnittsprisen 1.halvår 2008 var:Enebolig 2,0 mill. kr.Småhus 1,4 mill. kr.2 500 0002 000 0001 500 0001 000 000Gjennomsnittspris fordelt på boligtype i Bamble kommune500 00001.Hå 02 2.Hå 02 1. Hå 03 2. Hå 03 1. Hå 04 2. Hå 04 1. Hå 05 2. Hå 05 1. Hå 06 2. Hå 06 1. Hå 07 2. Hå 07 1. Hå 08Kjøpesum ‐ enebolig 1 302 250 1 081 452 1 144 063 1 153 793 1 385 500 1 200 014 1 311 250 1 384 595 1 802 963 1 680 250 1 878 529 2 016 755 2 003 295Kjøpesum ‐ småhus 1 058 750 985 000 913 750 909 000 1 143 333 1 000 271 891 270 774 445 700 173 963 811 1 289 674 1 210 110 1 406 967© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligomsetninger -Boligomsetninger:Grafen viser antallboligomsetninger i Bamblekommune pr. halvår fra2002 til 2008.Statistikken omfatter bare60boliger i fritt salg og50borettslagsboliger er derforikke med.40Totalt er det omsatt 61boliger i 2007 fordelt på 47eneboliger, 13 småhus ogingen leiligheter. Igjennomsnitt har det værtomsatt 75 boliger pr. år iBamble kommune de siste6 årene.1. halvår 2008 er detomsatt hele 69 boliger iBamble kommune.80703020100Antall boligomsetninger pr. halvår i Bamble kommune1.Hå 02 2.Hå 02 1. Hå 03 2. Hå 03 1. Hå 04 2. Hå 04 1. Hå 05 2. Hå 05 1. Hå 06 2. Hå 06 1. Hå 07 2. Hå 07 1. Hå 08Antall ‐ enebolig 20 31 32 29 30 32 52 37 27 20 17 18 44Antall ‐ småhus 4 5 7 5 3 7 16 8 7 14 11 5 21Antall ‐ leilighet 4 1 0 1 0 4 1 2 1 0 0 0 4Totalt 28 37 39 35 33 43 69 47 35 34 28 23 69© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligpriser -Kvadratmeterpriser 2. halvår2007:Grafen viser kvadratmeterprisenpr. 1. halvår 2008 påeneboliger, småhus ogleiligheter for kommunenePorsgrunn, Skien og Bamble.Kvadratmeterprisen påeneboliger ligger høyest iPorsgrunn (14.492 kr/m2) oglavest i Skien (13.327327 kr/m2).Kvadratmeterprisen påsmåhus ligger høyest iPorsgrunn (14.330 kr/m2) oglavest i Bamble (13.711kr/m2).Kvadratmeterprisen påleiligheter ligger på 20.500kr/m2 i Porsgrunn, 19.000kr/m2 i Skien og 15.500kr/m2 i Bamble. I Bamble erdet få omsetninger som liggertil grunn for statistikken. ttitikkKvadratmeterpris 1. halvår 2008 fordelt på kommune og boligtype25 00020 00015 00010 0005 0000Porsgrunn Skien BambleKvmpris ‐ enebolig 14 492 13 327 13 438Kvmpris ‐ småhus 14 330 13 865 13 711Kvmpris ‐ leilighet 20 498 18 994 15 486© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligpriser -Gjennomsnittsprisen 2.halvår 2007:Grafen viser gjennomsnittsprisenpr. 1. halvår 2008 påeneboliger, småhus ogleiligheter for kommunenePorsgrunn, Skien og Bamble.Gjennomsnittsprisen påeneboliger ligger høyest iBamble og Porsgrunn (2,0mill. kr.) og lavest i Skien 18 1,8mill. kr.Gjennomsnittsprisen påsmåhus ligger høyest iBamble (1,4 mill. kr.) og lavesti Porsgrunn (1,3 mill. kr.).Gjennomsnittsprisen påleiligheter ligger på 1,7 mill.kr. i Porsgrunn, 1,5 mill. kr. iSkien og 1,3 mill. kr. I Bambleer det få omsetninger somligger til grunn forstatistikken. ttitikkGjennomsnittspris 1. halvår 2008 fordelt på kommune og boligtype2 500 0002 000 0001 500 0001 000 000500 0000Porsgrunn Skien BambleKjøpesum ‐ enebolig 1 997 038 1 802 600 2 003 295Kjøpesum ‐ småhus 1 343 895 1 395 896 1 406 967Kjøpesum ‐ leilighet 1 749 640 1 473 932 1 332 500© Prognosesenteret AS,0808


Boligmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Boligomsetninger og boligpriser -Boligpriser ogboligomsetninger:På denne siden vises antallboligomsetninger,kvadratmeterpris oggjennomsnittspris fordeltpå boligtype for Porsgrunn,Skien og Bamble.Statistikken omfatterboliger i fi fritt salg(borettslagsboliger er ikkemed).© Prognosesenteret AS,0808PorsgrunnAntall ‐eneboligKvmpris ‐eneboligKjøpesum ‐eneboligAntall ‐småhusKvmpris ‐småhusKjøpesum ‐småhusAntall ‐leilighetKvmpris ‐leilighetKjøpesum ‐leilighet1.Hå 02 64 9 371 1 232 891 17 8 971 1 026 483 5 10 504 960 0002.Hå 02 46 8 830 1 264 239 9 8 384 958 893 9 14 285 1 111 1111. Hå 03 57 9 410 1 248 158 18 9 726 927 239 11 11 177 842 7272. Hå 03 58 9 638 1 335 259 9 8 767 848 805 4 18 324 1 967 5001. Hå 04 74 10 078 1 391 824 7 9 621 887 905 7 15 790 1 198 5712. Hå 04 69 10 561 1 556 377 19 10 086 1 046 780 12 15 658 1 327 0831. Hå 05 83 10 853 1 504 819 58 10 557 1 029 428 6 16 987 1 496 6672. Hå 05 102 11 601 1 511 302 50 10 905 1 048 648 10 16 850 1 448 0001. Hå 06 91 11 435 1 607 137 40 11 724 1 068 933 14 19 581 1 554 6432. Hå 06 77 12 363 1 675 130 46 12 769 1 136 751 12 21 258 1 540 0001. Hå 07 83 13 749 1 959 699 44 14 374 1 290 170 12 21 749 1 762 7152. Hå 07 73 13 545 1 805 000 40 14 676 1 405 644 12 21 573 2 113 5971. Hå 08 131 14 492 1 997 038 69 14 330 1 343 895 20 20 498 1 749 640Endr. 1. hå 02‐ 1. hå 08/snitt antall boligomsetninger 78 55 % 62 % 33 60 % 31 % 10 95 % 82 %SkienAntall ‐eneboligKvmpris ‐eneboligKjøpesum ‐eneboligAntall ‐småhusKvmpris ‐småhusKjøpesum ‐småhusAntall ‐leilighetKvmpris ‐leilighetKjøpesum ‐leilighet1.Hå 02 97 8 568 1 180 000 13 7 852 1 044 615 19 11 454 948 6842.Hå 02 82 8 761 1 227 207 12 8 799 962 773 22 11 713 901 1361. Hå 03 89 8 874 1 198 222 5 10 449 947 052 16 12 922 1 028 9062. Hå 03 85 9 136 1 235 412 12 9 517 986 147 20 12 185 1 247 0001. Hå 04 109 10 538 1 432 615 17 9 727 1 124 118 27 12 981 1 005 0982. Hå 04 91 10 211 1 407 067 36 9 600 917 591 20 13 401 1 127 0501. Hå 05 135 10 660 1 501 662 56 10 569 1 019 094 37 14 669 1 246 2162. Hå 05 152 10 535 1 462 227 66 10 404 1 017 251 34 14 906 1 097 0591. Hå 06 146 11 074 1 586 140 68 11 368 1 072 901 34 14 962 1 235 9682. Hå 06 126 11 882 1 589 362 51 12 090 1 220 490 26 15 706 1 295 4221. Hå 07 107 12 968 1 835 253 58 14 056 1 260 202 34 18 876 1 483 0882. Hå 07 148 13 576 1 891 189 57 13 061 1 291 312 34 17 981 1 385 0951. Hå 08 197 13 327 1 802 600 70 13 865 1 395 896 51 18 994 1 473 932Endr. 1. hå 02‐ 1. hå 08/snitt antall boligomsetninger 120 56 % 53 % 40 77 % 34 % 29 66 % 55 %Antall ‐ Kvmpris ‐ Kjøpesum ‐ Antall ‐ Kvmpris ‐ Kjøpesum ‐ Antall ‐ Kvmpris ‐ Kjøpesum ‐Bamble enebolig enebolig enebolig småhus småhus småhus leilighet leilighet leilighet1.Hå 02 20 9 754 1 302 250 4 9 097 1 058 750 4 11 739 937 5002.Hå 02 31 8 589 1 081 452 5 8 011 985 000 1 ‐ ‐1. Hå 03 32 8 528 1 144 063 7 10 868 913 750 0 ‐ ‐2. Hå 03 29 8 962 1 153 793 5 8 819 909 000 1 ‐ ‐1. Hå 04 30 9 884 1 385 500 3 10 029 1 143 333 0 ‐ ‐2. Hå 04 32 9 174 1 200 014 7 10 120 1 000 271 4 11 804 1 008 7501. Hå 05 52 10 266 1 311 250 16 9 601 891 270 1 ‐ ‐2. Hå 05 37 9 553 1 384 595 8 8 146 774 445 2 ‐ ‐1. Hå 06 27 12 243 1 802 963 7 8 791 700 173 1 ‐ ‐2. Hå 06 20 12 582 1 680 250 14 10 275 963 811 0 ‐ ‐1. Hå 07 17 13 667 1 878 529 11 11 383 1 289 674 0 ‐ ‐2. Hå 07 18 13 468 2 016 755 5 11 566 1 210 110 0 ‐ ‐1. Hå 08 44 13 438 2 003 295 21 13 711 1 406 967 4 15 486 1 332 500Endr. 1. hå 02‐ 1. hå 08/snitt antall boligomsetninger 30 38 % 54 % 9 51 % 33 % 1 32 % 42 %


Arbeidsmarkedet ‐ GrenlandsområdetArbeidsmarkedsanalyse• Porsgrunn• Skien• Bamble© Prognosesenteret AS,0808


Innhold:Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Innhold -•Pendlerstrømmer•Sysselsettingen fordelt på næring•Sysselsettingen fordelt på alder•Sysselsettingen fordelt på alder og næring•Sysselsettingen fordelt på yrkesfelt•Sysselsettingen fordelt på utdanning© Prognosesenteret AS,0808


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Pendlerstrømmer -Pendlerstrømmer:Det er totalt 49.564 60 000sysselsatte personer bosatt50 000i kommunene Porsgrunn,Skien og Bamble, mens det40 000er 48.722 personer som har30 000arbeidssted i de trekommunene. Dette betyr at20 000det er 842 flere personersom pendler ut enn inn av10 000området. Det er spesielt0Bamble, men også Skiensom har færre‐10 000arbeidsplasser ennsysselsatte i kommunen.Det pendler 1.600 flerepersoner ut enn inn tilBamble og 500 personermer ut enn inn til Skien.Porsgrunn kommune harflere arbeidsplasser ennsysselsatte og det pendler1.259 flere personer innenn ut av kommunen.© Prognosesenteret AS,0808Pendlerstrømmer i Porsgrunn, Skien, Bamble, samt utvalgsområdet totaltSysselsattepersoner bosatt iregionenPersoner sompendler inn iregionenPersoner sompendler ut avregionenSysselsatepersoner medarbeidssted iregionenPendleroverskudd0805 Porsgrunn 17 023 8 427 7 168 18 282 1 2590806 Skien 25 378 7 695 8 194 24 879 ‐4990814 Bamble 7 163 2 064 3 666 5 561 ‐1 602Utvalgsområdet totalt 49 564 18 186 19 028 48 722 ‐842


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Pendlerstrømmer -Pendlerstrømmer Porsgrunn:I Porsgrunn er det totalt 18.282personer som arbeider ikommunen. Av disse er det bare9.820 som også bor ikommunen. Tar vi med de sombor i Skien og Bamble, utgjørdisse totalt 16.186 av de somhar arbeidssted i Porsgrunn.Dette betyr at det pendler ioverkant av 2.000 personer fraandre kommuner til Porsgrunn.De viktigste er nærkommunersom Larvik, Kragerø og Nome.Det pendler 98 personer fraOslo til Porsgrunn, mens detpendler 505 personer andreveien. Det er også 375 personersom pendler til Nordsjøen.Totalt er det 7.168 personersom pendler ut fra Porsgrunn og8.427 personer som pendlerinn. Porsgrunn har dermed etpendleroverskudd sett i forholdtil andre kommuner på 1.250personer. Ser vi på Porsgrunn iforhold til Skien og Bamble harkommunen et pendleroverskuddpå nesten 1.500 personer.© Prognosesenteret AS,0808Arbeidsstedskommune:0805PorsgrunnBostedskommune0806Skien0814BambleTotalt0806 Skien 3 833 17 096 816 21 7450805 Porsgrunn 9 820 4 527 1 839 16 1860814 Bamble 1 039 600 3 464 5 1030301 Oslo kommune 505 727 189 1 4212311 Sokkelen sør for 62° N 375 285 232 892009 0709 Larvik 260 207 66 5330704 Tønsberg 114 173 33 3200706 Sandefjord 155 115 33 3030219 Bærum 80 103 29 2121201 Bergen 54 111 38 2030815 Kragerø 46 65 74 1850602 Drammen 66 91 19 1760819 Nome 25 132 9 1661601 Trondheim 46 50 18 1140811 Siljan 10 99 0 1091001 Kristiansand 25 65 17 1071103 Stavanger 39 42 21 1020720 Stokke 36 46 14 960807 Notodden 23 50 1 740604 Kongsberg 24 36 7 67Sum 20 viktigsterekrutteringskommunene 16 575 24 620 6 919 48 114Andre kommuner 448 758 244 1 450Totalt sysselsatte personer 17 023 25 378 7 163 49 564Arbeidsstedskommune0805 0806 0814Bostedskommune Porsgrunn Skien Bamble Totalt0806 Skien 4 527 17 096 600 22 2230805 Porsgrunn 9 820 3 833 1 039 14 6920814 Bamble 1 839 816 3 464 6 1190811 Siljan 139 540 13 6920709 Larvik 360 269 49 6780819 Nome 158 430 18 6060815 Kragerø 186 178 128 4920817 Drangedal 111 171 41 3230301 Oslo kommune 98 114 25 2370706 Sandefjord 119 99 16 2340807 Notodden 58 96 4 1580821 Bø (Telem.) 40 101 10 1510822 Sauherad 38 93 1 1320704 Tønsberg 54 56 8 1181001 Kristiansand 34 35 2 710701 Horten 31 17 4 520834 Vinje 8 42 2 520728 Lardal 17 34 0 510826 Tinn 20 28 2 500722 Nøtterøy 20 29 0 49Sum 20 viktigsterekrutteringskommunene 17 677 24 077 5 426 47 180Andre kommuner 605 802 135 1 542Totalt sysselsatte personer 18 282 24 879 5 561 48 722


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Pendlerstrømmer -Pendlerstrømmer Skien:I Skien er det totalt 24.879personer som arbeider ikommunen. Av disse er det17.096 personer som også bor ikommunen. Tar vi med de sombor i Porsgrunn og Bamble,utgjør disse totalt 21.745 av desom har arbeidssted i Skien.Dette betyr at det pendler ioverkant av 3.000 personer fraandre kommuner til Skien. Deviktigste er nærkommuner somSiljan, Nome og Larvik. Detpendler 114 personer fra Oslo tilSkien, mens det pendler 727personer andre veien. Det erogså 285 personer som pendlertil Nordsjøen. Totalt er det 8.194personer som pendler ut fraSkien og 7.695 personer sompendler inn. Skien har dermeddet pendlerunderskudd sett iforhold til andre kommuner på500 personer. Ser vi på Skien iforhold til Porsgrunn og Bamblehar kommunen et pendlerunderskuddpå 478 personer.Arbeidsstedskommune:0805PorsgrunnBostedskommune0806Skien0814BambleTotalt0806 Skien 3 833 17 096 816 21 7450805 Porsgrunn 9 820 4 527 1 839 16 1860814 Bamble 1 039 600 3 464 5 1030301 Oslo kommune 505 727 189 1 4212311 Sokkelen sør for 62° N 375 285 232 892009 0709 Larvik 260 207 66 5330704 Tønsberg 114 173 33 3200706 Sandefjord 155 115 33 3030219 Bærum 80 103 29 2121201 Bergen 54 111 38 2030815 Kragerø 46 65 74 1850602 Drammen 66 91 19 1760819 Nome 25 132 9 1661601 Trondheim 46 50 18 1140811 Siljan 10 99 0 1091001 Kristiansand 25 65 17 1071103 Stavanger 39 42 21 1020720 Stokke 36 46 14 960807 Notodden 23 50 1 740604 Kongsberg 24 36 7 67Sum 20 viktigsterekrutteringskommunene 16 575 24 620 6 919 48 114Andre kommuner 448 758 244 1 450Totalt sysselsatte personer 17 023 25 378 7 163 49 564Arbeidsstedskommune0805 0806 0814Bostedskommune Porsgrunn Skien Bamble Totalt0806 Skien 4 527 17 096 600 22 2230805 Porsgrunn 9 820 3 833 1 039 14 6920814 Bamble 1 839 816 3 464 6 1190811 Siljan 139 540 13 6920709 Larvik 360 269 49 6780819 Nome 158 430 18 6060815 Kragerø 186 178 128 4920817 Drangedal 111 171 41 3230301 Oslo kommune 98 114 25 2370706 Sandefjord 119 99 16 2340807 Notodden 58 96 4 1580821 Bø (Telem.) 40 101 10 1510822 Sauherad 38 93 1 1320704 Tønsberg 54 56 8 1181001 Kristiansand 34 35 2 710701 Horten 31 17 4 520834 Vinje 8 42 2 520728 Lardal 17 34 0 510826 Tinn 20 28 2 500722 Nøtterøy 20 29 0 49Sum 20 viktigsterekrutteringskommunene 17 677 24 077 5 426 47 180Andre kommuner 605 802 135 1 542Totalt sysselsatte personer 18 282 24 879 5 561 48 722© Prognosesenteret AS,0808


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Pendlerstrømmer -Pendlerstrømmer Bamble:I Bamble er det totalt 5.561personer som arbeider ikommunen. Av disse er det3.464 som også bor i kommunen.Tar vi med de som bor iSkien og Porsgrunn, utgjør dissetotalt 5.103 av de som hararbeidssted i Bamble. Dettebetyr at det pendler i overkantav 450 personer fra andre kommunertil Bamble. De viktigsteer nærkommuner som Kragerø,Larvik og Drangedal. Detpendler 25 personer fra Oslo tilBamble, mens det pendler 189personer andre veien. Det erogså 232 personer som pendlertil Nordsjøen. Totalt er det 3.666personer som pendler ut fraBamble og 2.064 personer sompendler inn. Bamble har dermed det pendlerunderskudd sett iforhold til andre kommuner på1.600 personer. Ser vi påBamble i forhold til Skien ogPorsgrunn har kommunen etpendlerunderskudd på ioverkant av 1.000 personer.© Prognosesenteret AS,0808Arbeidsstedskommune:0805PorsgrunnBostedskommune0806Skien0814BambleTotalt0806 Skien 3 833 17 096 816 21 7450805 Porsgrunn 9 820 4 527 1 839 16 1860814 Bamble 1 039 600 3 464 5 1030301 Oslo kommune 505 727 189 1 4212311 Sokkelen sør for 62° N 375 285 232 892009 0709 Larvik 260 207 66 5330704 Tønsberg 114 173 33 3200706 Sandefjord 155 115 33 3030219 Bærum 80 103 29 2121201 Bergen 54 111 38 2030815 Kragerø 46 65 74 1850602 Drammen 66 91 19 1760819 Nome 25 132 9 1661601 Trondheim 46 50 18 1140811 Siljan 10 99 0 1091001 Kristiansand 25 65 17 1071103 Stavanger 39 42 21 1020720 Stokke 36 46 14 960807 Notodden 23 50 1 740604 Kongsberg 24 36 7 67Sum 20 viktigsterekrutteringskommunene 16 575 24 620 6 919 48 114Andre kommuner 448 758 244 1 450Totalt sysselsatte personer 17 023 25 378 7 163 49 564Arbeidsstedskommune0805 0806 0814Bostedskommune Porsgrunn Skien Bamble Totalt0806 Skien 4 527 17 096 600 22 2230805 Porsgrunn 9 820 3 833 1 039 14 6920814 Bamble 1 839 816 3 464 6 1190811 Siljan 139 540 13 6920709 Larvik 360 269 49 6780819 Nome 158 430 18 6060815 Kragerø 186 178 128 4920817 Drangedal 111 171 41 3230301 Oslo kommune 98 114 25 2370706 Sandefjord 119 99 16 2340807 Notodden 58 96 4 1580821 Bø (Telem.) 40 101 10 1510822 Sauherad 38 93 1 1320704 Tønsberg 54 56 8 1181001 Kristiansand 34 35 2 710701 Horten 31 17 4 520834 Vinje 8 42 2 520728 Lardal 17 34 0 510826 Tinn 20 28 2 500722 Nøtterøy 20 29 0 49Sum 20 viktigsterekrutteringskommunene 17 677 24 077 5 426 47 180Andre kommuner 605 802 135 1 542Totalt sysselsatte personer 18 282 24 879 5 561 48 722


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Sysselsetting fordelt næring -Sysselsetting ‐ næring:Det er totalt 48.722 sysselsatteSysselsettingen fordelt på næringmed arbeidssted i de tre kom‐0 %00 Uoppgitt0 %munene Porsgrunn, Skien og4 %Bamble fordelt på 18.282 sysselsattei Porsgrunn, 24.879 syssel‐90‐99 Kulturell og personlig tjenesteyt3 %4 %4 %85 Helse‐ og sosialtjenester17 %satte i Skien og 5.561 sysselsatte 16 %7 %i Bamble. Av totalt 48.72280 Undervisning7 %6 %7 %sysselsatte med arbeidssted i de6 %75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr.5 %8 %tre kommunene, er 22%4 %12 %tilhørende helse‐ og70‐74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift9 %8 %17 %sosialtjenester. Skien er den1 %65‐67 Finansiell tjenesteyting,forsikring1 1 %kommunen med høyest andel1 5 %av sysselsettingen innenfor60‐64 Transport og kommunikasjon5 %6 %4 %denne næringsgruppen (27%). I50‐55 Varehandel, hotell‐ og restaurantv.Porsgrunn er bare 16% av de17 %8 %sysselsatte innenfor denne45 Bygge‐ og anleggsvirksomhet5 %9 %7 %næringsgruppen.Porsgrunn har en langt høyereandel av de sysselsatte innenfornæringsgruppen forr. tjenesteyting, eiendomsdrift enn deandre kommunene, mensBamble og til dels ogsåPorsgrunn har langt høyereandel sysselsatte innenfornæringsgruppen industri ogbergverksdrift enn Skien.© Prognosesenteret AS,080840‐41 Kraft‐ og vannforsyning10‐37 Industri og bergverksdrift01‐05 05 Jordbruk,skogbruk og fiske1 %0 %2 %1 %2 %1 % 1 %9 %15 %18 %18 19 %20 %22 %27 %Utvalgsområdet totaltBambleSkienPorsgrunn0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %27 %


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Sysselsetting fordelt næring -Sysselsetting ‐ næring:Nesten 6.000 av de som erbosatt i Porsgrunn og nesten5.600 av de som har arbeidsstedi Porsgrunn jobber i offentligforvaltning og annentjenesteyting. Det er ogsåinnenfor denne næringsgruppenflest pendler ut og inn avkommunen.I overkant av 10.000 av de sombor i Skien og i overkant av11.000 av de som har arbeidsstedi Skien er sysselsattinnenfor offentlig forvaltning ogannen tjenesteyting. Det er ogsåinnenfor denne næringsgruppenflest pendler ut og inn avkommunen.I grafen på forrige side er dennenæringsgruppen splittet i 4 ulike lkgrupper. Helse‐ og sosialtjenesterer den gruppen somsysselsetter flest innenforoffentlig forvaltning.Sysselsatte med Sysselsatte som Sysselsatte som Sysselsatte medbosted i pendler inn i pendler ut av arbeidssted iPorsgrunnregionenregionenregionenregionenPendleroverskudd01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske 139 16 46 109 ‐3011 Utvinning av råolje og naturgass 387 5 377 15 ‐37210,12‐37 Industri og bergverksdrift 2 862 1 909 1 122 3 649 78740‐41 Kraft‐ og vannforsyning 138 169 18 289 15145 Bygge‐ og anleggsvirksomhet 1 167 702 599 1 270 10350‐5555 Varehandel, hotell‐ og restaurantvirksomhet ik 3 177 1 372 1 372 3 177 060‐64 Transport og kommunikasjon 811 359 429 741 ‐7065‐74 Finans, forretningsm. tj. yting 2 266 1 946 834 3 378 1 11275‐99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 5990 1 940 2 364 5 566 ‐42400 Uoppgitt 86 9 7 88 200‐99 I alt, alle næringer 17 023 8 427 7 168 18 282 1 259SkienSysselsatte medbosted iregionenSysselsatte sompendler inn iregionenSysselsatte sompendler ut avregionenSysselsatte medarbeidssted iregionenPendleroverskudd01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske 354 69 48 375 2111 Utvinning av råolje og naturgass 275 0 275 0 ‐27510,12‐37 Industri og bergverksdrift 3 316 789 1 893 2 212 ‐1 10440‐41 Kraft‐ og vannforsyning 165 10 111 64 ‐10145 Bygge‐ og anleggsvirksomhet 1 912 922 588 2 246 33450‐55 Varehandel, hotell‐ og restaurantvirksomhet 4 633 1 449 1 400 4 682 4960‐6464 Transport og kommunikasjon 1 368 617 408 1 577 20965‐74 Finans, forretningsm. tj. yting 3 097 754 1 573 2 278 ‐81975‐99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 10 129 3 070 1 881 11 318 1 18900 Uoppgitt 129 15 17 127 ‐200‐99 I alt, alle næringer 25 378 7 695 8 194 24 879 ‐499© Prognosesenteret AS,0808


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Sysselsetting fordelt næring -Sysselsetting ‐ næring:Også i Bamble er offentligforvaltning og annentjenesteyting dennæringsgruppen somsysselsetter flest. I overkant av2.200 personer bosatt i Bambleog nesten 1.800 av de somarbeider i kommunen ersysselsatt i offentlig forvaltning.Totalt sett arbeider 18.364 av desom er bosatt tti de trekommunene Porsgrunn, Skienog Bamble innenfor offentligforvaltning. Det er totalt 18.667sysselsatte innenfor offentligforvaltning i de tre kommunene.Totalt sett er det 5.452 av desom jobber innenfor offentligforvaltning som pendler inn og5.149 som pendler ut avkommunene. Disse talleneinkluderer pendling mellomkommunene Porsgrunn, Skienog Bamble. Totalt sett pendlerdet 303 flere personer inn ennut av området innenfor dennenæringsgruppen.BambleSysselsatte med Sysselsatte som Sysselsatte som Sysselsatte medbosted i pendler inn i pendler ut av arbeidssted iregionenregionenregionenregionen01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske 127 5 21 111 ‐1611 Utvinning av råolje og naturgass 238 0 238 0 ‐23810,12‐37 Industri og bergverksdrift 1 375 899 761 1 513 13840‐41 Kraft‐ og vannforsyning 36 0 29 7 ‐2945 Bygge‐ og anleggsvirksomhet 499 84 285 298 ‐20150‐55 Varehandel, hotell‐ og restaurantvirksomhet 1 323 291 611 1 003 ‐32060‐64 Transport og kommunikasjon 380 102 205 277 ‐10365‐74 Finans, forretningsm. tj. yting 915 237 608 544 ‐37175‐99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 2245 442 904 1 783 ‐46200 Uoppgitt 25 4 4 25 000‐99 I alt, alle næringer 7 163 2 064 3 666 5 561 ‐11 602PendleroverskuddUtvalgsområdet totaltSysselsatte medbosted iregionenSysselsatte sompendler inn iregionenSysselsatte sompendler ut avregionenSysselsatte medarbeidssted iregionenPendleroverskudd01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske 620 90 115 595 ‐2511 Utvinning av råolje og naturgass 900 5 890 15 ‐88510,12‐37 Industri og bergverksdrift 7 553 3 597 3 776 7 374 ‐17940‐41 Kraft‐ og vannforsyning 339 179 158 360 2145 Bygge‐ og anleggsvirksomhet 3 578 1 708 1 472 3 814 23650‐55 Varehandel, hotell‐ og restaurantvirksomhet 9 133 3 112 3 383 8 862 ‐27160‐6464 Transport og kommunikasjon 2 559 1 078 1 042 2 595 3665‐74 Finans, forretningsm. tj. yting 6 278 2 937 3 015 6 200 ‐7875‐99 Offentlig forvaltning og annen tjenesteyting 18 364 5 452 5 149 18 667 30300 Uoppgitt 240 28 28 240 000‐99 I alt, alle næringer 49 564 18 186 19 028 48 722 ‐842© Prognosesenteret AS,0808


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Sysselsetting fordelt på alder -Sysselsetting ‐ alder:Det er ingen store forskjeller iforhold til aldersfordelingen påde sysselsatte i de trekommunene. Det er noe høyereandel eldre blant de sysselsatte iBamble enn i Porsgrunn ogSkien.67‐74 år55‐66 år2 %2 %2 %2 %Sysselsettingen fordelt på alder19 %19 %19 %18 %40‐54 år35 %36 %35 %35 %25‐39 år28 %30 %31 %31 %20‐24 år15‐19 år8 %8 %8 %8 %6 %7 %6 %6 %Utvalgsområdet0814 Bamble0806 Skien0805 Porsgrunn0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %© Prognosesenteret AS,0808


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Sysselsetting fordelt på næring og alder -Sysselsetting –næring og alder:I Porsgrunn fordeler desysselsatte seg på:15‐19 år: 1.176 sysselsatte20‐24 år: 1.510 sysselsatte25‐39 år: 5.584 584 sysselsatte40‐54 år: 6.417 sysselsatte55‐66 år: 3.269 sysselsatte67‐74 år: 282 sysselsatteTotalt: 18.238 sysselsatteTabellen øverst viser hvordan desysselsatte i Porsgrunn fordelerseg på næring og alder.Den nederste tabellen viserhvordan pendleroverskuddet tilPorsgrunn fordeler seg pånæring og alder. Det er innenfornæringsgruppen forr. tjenesteytingog eiendomsdriftpendleroverskuddet er størst,mens det innenfor helse ogsosialtjenester er størstpendlerunderskudd (flerependeler ut enn inn).© Prognosesenteret AS,0808Porsgrunn 15‐19 år 20‐24 år 25‐39 år 40‐54 år 55‐66 år 67‐74 år Totalt01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 % 1 % 1 % 0 % 0 % 4 % 1 %10‐37 Industri og bergverksdrift 13 % 13 % 17 % 25 % 23 % 6 % 20 %40‐41 Kraft‐ og vannforsyning 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 0 % 2 %45 Bygge‐ og anleggsvirksomhet 7 % 10 % 8 % 7 % 5 % 4 % 7 %50‐55 Varehandel, hotell‐ og restaurantv. 48 % 29 % 16 % 12 % 13 % 18 % 17 %60‐64 Transport og kommunikasjon 1 % 4 % 4 % 4 % 5 % 6 % 4 %65‐67 Finansiell tjenesteyting,forsikring 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 0 % 1 %70‐74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift 18 % 20 % 20 % 16 % 14 % 27 % 17 %75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 1 % 2 % 3 % 5 % 5 % 5 % 4 %80 Undervisning 1 % 2 % 7 % 7 % 10 % 7 % 7 %85 Helse‐ og sosialtjenester 5 % 12 % 17 % 17 % 16 % 15 % 16 %90‐99 Kulturell og personlig tjenesteyt 4 % 7 % 5 % 3 % 3 % 6 % 4 %00 Uoppgitt 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 2 % 0 %Totalt alle næringer 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Porsgrunn 15‐19 år 20‐24 år 25‐39 år 40‐54 år 55‐66 år 67‐74 år Totalt01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske ‐7 ‐3 ‐8 ‐8 ‐2 ‐2 ‐3010‐37 Industri og bergverksdrift 57 43 ‐14 211 119 ‐1 41540‐41 Kraft‐ og vannforsyning 1 5 25 84 35 1 15145 Bygge‐ og anleggsvirksomhet ‐4 16 17 52 20 2 10350‐55 55 Varehandel, hotell‐ og restaurantv. 49 ‐57 ‐70 58 19 ‐22 ‐3360‐64 Transport og kommunikasjon ‐11 ‐15 ‐35 ‐17 8 0 ‐7065‐67 Finansiell tjenesteyting,forsikring ‐1 ‐7 ‐9 23 9 0 1570‐74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift 114 127 342 341 158 11 1 09375 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. ‐3 ‐4 ‐35 ‐71 ‐41 2 ‐15280 Undervisning 0 ‐4 39 53 16 2 10685 Helse‐ og sosialtjenester 5 ‐25 ‐217 ‐203 ‐28 1 ‐46790‐99 Kulturell og personlig tjenesteyt 3 29 35 27 ‐6 2 9000 Uoppgitt 2 0 ‐1 1 ‐1 1 200‐99 Alle næringer 205 105 69 551 306 17 1 253


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Sysselsetting fordelt på næring og alder -Sysselsetting –næring og alder:I Skien fordeler de sysselsatteseg på:15‐19 år: 1.458 sysselsatte20‐24 år: 1.887 sysselsatte25‐39 år: 7.575 sysselsatte40‐54 år: 8.673 sysselsatte55‐66 år: 4.673 sysselsatte67‐74 år: 541 sysselsatteTotalt: 24.784 sysselsatteTabellen øverst viser hvordan desysselsatte i Skien fordeler segpå næring og alder.Den nederste tabellen viserhvordan pendlerunderskuddettil Skien fordeler seg på næringog alder. Det er innenfornæringsgruppen helse‐ ogsosialtjenester pendleroverskuddeter størst, mens detinnenfor industri ogbergverksdrift er størstpendlerunderskudd (flerependeler ut enn inn).© Prognosesenteret AS,0808Skien 15‐19 år 20‐24 år 25‐39 år 40‐54 år 55‐66 år 67‐74 år Totalt01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 % 1 % 1 % 1 % 2 % 7 % 1 %10‐37 Industri og bergverksdrift 5 % 5 % 9 % 10 % 9 % 8 % 9 %40‐41 Kraft‐ og vannforsyning 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %45 Bygge‐ og anleggsvirksomhet 11 % 15 % 11 % 8 % 6 % 4 % 9 %50‐55 Varehandel, hotell‐ og restaurantv. 49 % 34 % 19 % 13 % 14 % 16 % 19 %60‐64 Transport og kommunikasjon 5 % 5 % 6 % 6 % 7 % 9 % 6 %65‐67 Finansiell tjenesteyting,forsikring 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 0 % 1 %70‐74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift 10 % 7 % 8 % 7 % 8 % 14 % 8 %75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 3 % 4 % 6 % 10 % 12 % 12 % 8 %80 Undervisning 1 % 2 % 6 % 7 % 9 % 3 % 6 %85 Helse‐ og sosialtjenester 9 % 19 % 29 % 31 % 26 % 21 % 27 %90‐9999 Kulturell llog personlig tjenesteytt t 5 % 7 % 4 % 3 % 4 % 4 % 4 %00 Uoppgitt 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 4 % 0 %Totalt alle næringer 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Skien 15‐19 år 20‐24 år 25‐39 år 40‐54 år 55‐66 år 67‐74 år Totalt01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske ‐5 0 7 20 0 ‐4 1810‐37 Industri og bergverksdrift ‐61 ‐67 ‐338 ‐666 ‐255 7 ‐1 38040‐41 Kraft‐ og vannforsyning ‐3 ‐3 ‐23 ‐53 ‐19 0 ‐10145 Bygge‐ og anleggsvirksomhet 37 47 147 95 13 ‐3 33650‐55 Varehandel, hotell‐ og restaurantv. 39 ‐55 21 7 29 11 5260‐64 Transport og kommunikasjon 9 5 52 86 50 7 20965‐67 Finansiell tjenesteyting,forsikring 0 ‐1 14 0 2 0 1570‐74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift ‐42 ‐160 ‐295 ‐214 ‐111 ‐9 ‐83175 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 13 5 42 139 82 5 28680 Undervisning ‐5 ‐22 ‐32 ‐1 10 1 ‐4985 Helse‐ og sosialtjenester 14 ‐3 367 477 147 9 1 01190‐99 Kulturell og personlig tjenesteyt 6 0 ‐39 ‐23 3 ‐4 ‐5700 Uoppgitt ‐2 2 ‐2 1 ‐3 1 ‐300‐99 Alle næringer 0 ‐252 ‐79 ‐132 ‐52 21 ‐494


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Sysselsetting fordelt på alder og næring -Sysselsetting –næring og alder:I Bamble fordeler de sysselsatteseg på:15‐19 år: 393 sysselsatte20‐24 år: 422 sysselsatte25‐39 år: 1.539 sysselsatte40‐54 år: 2.015 sysselsatte55‐66 år: 1.070 sysselsatte67‐74 år: 85 sysselsatteTotalt: 5.524 sysselsatteTabellen øverst viser hvordan desysselsatte i Bamble fordeler segpå næring og alder.Den nederste tabellen viserhvordan pendlerunderskuddettil Bamble fordeler seg pånæring og alder. Bamble har etpendlerunderskudd (flerependler ut enn inn) innenforsamtlige næringsgrupper og allealdersgrupper.© Prognosesenteret AS,0808Bamble 15‐19 år 20‐24 år 25‐39 år 40‐54 år 55‐66 år 67‐74 år Totalt01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske 2 % 1 % 1 % 2 % 2 % 9 % 2 %10‐37 Industri og bergverksdrift 16 % 23 % 27 % 30 % 29 % 12 % 27 %40‐41 Kraft‐ og vannforsyning 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %45 Bygge‐ og anleggsvirksomhet 8 % 9 % 6 % 4 % 4 % 12 % 5 %50‐55 Varehandel, hotell‐ og restaurantv. 55 % 35 % 17 % 12 % 11 % 14 % 18 %60‐64 Transport og kommunikasjon 6 % 8 % 5 % 4 % 6 % 5 % 5 %65‐67 Finansiell tjenesteyting,forsikring 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 1 %70‐74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift 3 % 4 % 8 % 10 % 11 % 16 % 9 %75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 3 % 4 % 4 % 5 % 7 % 4 % 5 %80 Undervisning 1 % 2 % 8 % 8 % 11 % 2 % 7 %85 Helse‐ og sosialtjenester 4 % 13 % 20 % 19 % 16 % 21 % 17 %90‐9999 Kulturell og personlig tjenesteyt 2 % 2 % 3 % 3 % 2 % 2 % 3 %00 Uoppgitt 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 % 0 %Totalt alle næringer 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Bamble 15‐19 år 20‐24 år 25‐39 år 40‐54 år 55‐66 år 67‐74 år Totalt01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske ‐3 ‐4 ‐4 ‐1 ‐4 0 ‐1610‐37 Industri og bergverksdrift 8 ‐5 ‐25 ‐44 ‐33 0 ‐9940‐41 Kraft‐ og vannforsyning 0 ‐1 ‐5 ‐19 ‐4 0 ‐2945 Bygge‐ og anleggsvirksomhet ‐19 ‐10 ‐67 ‐73 ‐35 2 ‐20250‐55 Varehandel, hotell‐ og restaurantv. ‐46 ‐36 ‐93 ‐104 ‐36 ‐5 ‐32060‐64 Transport og kommunikasjon 4 ‐4 ‐20 ‐55 ‐23 ‐5 ‐10365‐67 Finansiell tjenesteyting,forsikring 0 ‐2 ‐7 ‐9 ‐7 0 ‐2570‐74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift ‐56 ‐58 ‐112 ‐74 ‐39 ‐5 ‐34475 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. ‐2 ‐9 ‐19 ‐41 ‐23 ‐2 ‐9680 Undervisning 0 ‐9 ‐26 ‐8 ‐1 ‐4 ‐4885 Helse‐ og sosialtjenester t ‐99 ‐26 ‐50 ‐107 ‐64 ‐22 ‐25890‐99 Kulturell og personlig tjenesteyt ‐5 ‐16 ‐7 ‐16 ‐12 ‐5 ‐6100 Uoppgitt ‐1 0 0 ‐1 2 ‐1 ‐100‐99 Alle næringer ‐129 ‐180 ‐435 ‐552 ‐279 ‐27 ‐1 602


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Sysselsetting fordelt på alder og næring -Sysselsetting –næring og alder:I utvalgsområdet totalt fordelerde sysselsatte seg på:15‐19 år: 3.027 sysselsatte20‐24 år: 3.819 sysselsatte25‐39 år: 14.698 sysselsatte40‐54 år: 17.105 sysselsatte55‐66 år: 8.989 sysselsatte67‐74 år: 908 sysselsatteTotalt: 48.546 sysselsatteTabellen øverst viser hvordan desysselsatte i utvalgsområdettotalt fordeler seg på næring ogalder.Den nederste tabellen viserhvordan pendlerunderskuddettil de tre kommunene samletfordeler seg på næring og alder.Det er innenfor industri ogbergverksdrift pendlerunderskudder størst. Det ertotalt 892 personer som pendlertil Nordsjøen. Disse havner inæringsgruppen Industri ogbergverksdrift.© Prognosesenteret AS,0808Utvalgsområdet totalt 15‐19 år 20‐24 år 25‐39 år 40‐54 år 55‐66 år 67‐74 år Totalt01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 6 % 1 %10‐37 Industri og bergverksdrift 9 % 10 % 14 % 18 % 17 % 8 % 15 %40‐41 Kraft‐ og vannforsyning 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % 0 % 1 %45 Bygge‐ og anleggsvirksomhet 9 % 12 % 9 % 7 % 6 % 5 % 8 %50‐55 Varehandel, hotell‐ og restaurantv. 49 % 32 % 18 % 13 % 13 % 16 % 18 %60‐64 Transport og kommunikasjon 4 % 5 % 5 % 5 % 6 % 7 % 5 %65‐67 Finansiell tjenesteyting,forsikring 0 % 0 % 1 % 2 % 2 % 0 % 1 %70‐74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift 12 % 12 % 13 % 11 % 10 % 18 % 12 %75 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 2 % 4 % 5 % 8 % 9 % 9 % 6 %80 Undervisning 1 % 2 % 7 % 7 % 10 % 4 % 7 %85 Helse‐ og sosialtjenester 7 % 15 % 23 % 25 % 21 % 19 % 22 %90‐9999 Kulturell og personlig tjenesteyt 4 % 6 % 4 % 3 % 4 % 4 % 4 %00 Uoppgitt 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 3 % 0 %Totalt alle næringer 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %Utvalgsområdet totalt 15‐19 år 20‐24 år 25‐39 år 40‐54 år 55‐66 år 67‐74 år Totalt01‐05 Jordbruk, skogbruk og fiske ‐15 ‐7 ‐5 11 ‐6 ‐6 ‐2810‐37 Industri og bergverksdrift 4 ‐29 ‐377 ‐499 ‐169 6 ‐1 06440‐41 Kraft‐ og vannforsyning ‐2 1 ‐3 12 12 1 2145 Bygge‐ og anleggsvirksomhet 14 53 97 74 ‐2 1 23750‐55 Varehandel, hotell‐ og restaurantv. 42 ‐148 ‐142 ‐39 12 4 ‐27160‐64 Transport og kommunikasjon 2 ‐14 ‐3 14 35 2 3665‐67 Finansiell tjenesteyting,forsikring ‐1 ‐10 ‐2 14 4 0 570‐74 Forr.tjenesteyting, eiendomsdrift 16 ‐91 ‐65 53 8 ‐3 ‐8275 Off.adm. og forsvar, sosialforsikr. 8 ‐8 ‐12 27 18 5 3880 Undervisning ‐5 ‐35 ‐19 44 25 ‐1 985 Helse‐ og sosialtjenester 10 ‐54 100 167 55 8 28690‐99 Kulturell og personlig tjenesteyt 4 13 ‐11 ‐12 ‐15 ‐7 ‐2800 Uoppgitt ‐1 2 ‐3 1 ‐2 1 ‐200‐99 Alle næringer 76 ‐327 ‐445 ‐133 ‐25 11 ‐843


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Sysselsetting fordelt på yrkesfelt -Sysselsetting ‐ yrkesfelt:Salgs‐ og serviceyrker er detSysselsettingen fordelt på yrkesfeltsom sysselsetter flest i6 %utvalgsområdet. 28% er9 Andre yrker6 %5 %6 %sysselsatt innenfor disse yrkene.10 %Det er ingen store forskjeller8 Operatører, sjåfører mv.12 %7 %12 %mellom kommunene. Av de som12 %arbeider i Skien, er 29%7 Håndverkere15 %12 %sysselsatt innenfor salgs‐ og13 %serviceyrker. I Porsgrunn er 26%1 %6 Bønder, fiskere mv. 2 %1 %sysselsatt innenfor dette1 %yrkesfeltet.Skien har også en noe høyereandel innenfor høyskoleyrker ogakademiske yrker enn de andrekommunene.I Porsgrunn og Bamble er det enhøyere andel operatører,sjåfører og håndverkere enn iSkien.5 Salgs‐ og serviceyrker4 Kontoryrker3 Høyskoleyrker2 Akademiske yrker1 Lederyrker6 %7 %7 %7 %7 %6 %5 %6 %7 %9 %10 %11 %20 %19 %21 %20 %28 %27 %29 %26 %utvalgsområdet0814 Bamble0806 Skien0805 Porsgrunn0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %© Prognosesenteret AS,0808


Arbeidsmarkedet ‐ Grenlandsområdet- Sysselsetting fordelt på utdanning -Sysselsetting ‐ utdanning:Hovedvekten av de sysselsatte iutvalgsområdet har barevideregående skole eller lavereutdannelse. 1 av 4 har baregrunnskole, mens nestenhalvparten har grunnskole ogvideregående skole.Uoppgitt utdanningUniversitets‐, høgskolenivå, over 4 år4 %4 %4 %4 %5 %3 %5 %5 %Sysselsettingen fordelt på utdanning1 av 4 har utdannelse utovervideregående skole. Det er noehøyere andel med utdannelseutover videregående skole blantde som arbeider i Skien enn iPorsgrunn og Bamble.Universitets‐, it t høgskolenivå, 1‐4 årVideregående skole20 %19 %22 %18 %46 %49 %45 %47 %Grunnskole25 %26 %25 %25 %Utvalgsområdet0814 Bamble0806 Skien0805 Porsgrunn0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %© Prognosesenteret AS,0808

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!