1. kvartal - yA Bank

otc.nfmf.no

1. kvartal - yA Bank

KonsernUtvikling i resultat og finansiell stillingØkonomisk resultatResultat før skatt (ekskl. MetaTech) viste i 1. kvartal 2011 et overskudd på 10,8 MNOK, mot etoverskudd på 3,3 MNOK i 1. kvartal 2010. I overskuddet på 10,8 MNOK var det en engangsgevinst iforhold til Q1 2010 på 4,3 MNOK. Gevinsten skyldes salg av selskapets obligasjonsportefølje.Figuren til høyre viser atbankens netto inntekter iQ1 2011 var noe lavereenn i Q4 2010, til tross forøkning i utlånsvolumet.Reduksjonen skyldes økteprovisjonskostnader tilbankens låneagenter.Disse provisjonskostnadeneinngår iberegningen av nettoinntekter.403020100Sentrale resultatposter pr. kvartal(eksklusiv MetaTech)Netto tap på utlån i Q12011 var høyere enn i Q12010, men fortsatt innenforforventningene. Økningen itap skyldes at den utlånsvekstenbanken har hatt-10-20Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11Netto inntekt Driftskostnader Tap på utlån Resultat før skattde siste 12 måneder, vil føre til høyere nominelle tap og tapsavsetninger i 2011 enn i 2010. Vi måogså forvente at den sterke veksten i 2010 vil føre til noe høyere prosentvise tap i 2011.Driftskostnadene ble redusert med 1,1 MNOK siden forrige kvartal, noe som skyldes lavereavsetninger til bonusordningen for ansatte i yA Bank. Imidlertid vil driftskostnadene i 2011 samlet settligge over driftskostnadene for 2010. Dette skyldes en sterk opptrapping av aktivitetene innenfor salgog markedsføring. Antall ansatte i markedsavdelingen ble økt fra én til 3,5 personer, salgs- ogmarkedsbudsjettet er blitt økt fra 5 MNOK i 2010 til 15 MNOK i 2011.yA Bank har som mål å nå et utlånsvolum på 1300 MNOK ved utløpet av 2011, tilsvarende en nettoøkning på ca. 250 MNOK (+ 24 %) fra 01.01.2011. På grunn av stor omløpshastighet i denne typeutlånsporteføljer, vil en slik økning i netto volum kreve et nysalg i størrelsesorden 450 MNOK,tilsvarende nesten 50 % av det totale utlånsvolum ved inngangen til året. En slik netto vekst kreverøkte salgs- og markedsføringskostnader.MetaTech ASMetaTech AS, som er konsernets IT-selskap, hadde per 31.03.2011 en omsetning på 4,9 MNOK og etoverskudd før skatt på 1,2 MNOK, noe som ga yA konsernet et samlet overskudd før skatt på 12MNOK pr 31.03.2011. MetaTech hadde 4 kunder, hvorav 2 banker og 2 interessekontorer. yA Banksto for om lag 40 prosent av omsetningen i MetaTech i første kvartal 2011. MetaTech eies 64 % av yAHolding ASA og konsolideres ikke inn i regnskapstallene for konsernet på kvartalsbasis, kun påårsbasis.yA Holding ASAyA Holding ASA er morselskapet til yA Bank AS og MetaTech AS, og er det selskapet i konsernet somer notert på OTC listen.Kontaktperson: Administrerende direktør Svein Lindbak, sl@ya.no eller mobil 913 24 212.3


KonsernNoterNOTERBeløp i tusen kroner1. Tapsavsetninger i resultatet31. mars 31. desember 31. mars2011 2010 2010+ Kostnadsførte konstaterte tap 4.697 18.429 4.372- Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap 774 1.585 350+ Nye individuelle nedskrivninger 4.981 13.239 5.972- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger 1.207 11.718 3.340+ Endring i gruppenedskrivninger på utlån 0 -2.000 0= Tap på utlån i resultatet i perioden 7.697 16.364 6.6542. Misligholdte- og tapsutsatte engasjement i balansen31. mars 31. desember 31. mars2011 2010 2010+ Akkumulerte misligholdte engasjement * 134.306 111.220 126.913- Akkumulerte tapsavsetninger på misligholdte engasjement 41.788 38.014 41.125= Netto misligholdte engasjement 92.518 73.207 85.788* Lån som er oppsagt av yA Bank pga. lånet er mer enn 45 dager i restanse3. Poster utenfor balansen31. mars 31. desember 31. mars2011 2010 2010+Garantiansvar 0 0 0+Udisponerte rammekreditter 1.426.436 1.430.980 363.166= Sum 1.426.436 1.430.980 363.1664. KapitaldekningKravet til kapitaldekning for yA Bank er at den ansvarlige kapitalen skal utgjøre 10% av et nærmere definertberegningsgrunnlag og 8% for yA Holding.31. mars 31. desember 31. mars2011 2010 2010Ansvarlig kapital (kjernekapital) 173.676 169.486 136.823Beregningsgrunnlaget 1.032.472 1.056.705 902.120Kapitaldekningsprosent yA Bank* 16,82 % 16,04 % 15,17 %*) I beregningen av kapitaldekningen er årets akkumulerte resultat ikke medregnet i selskapets ansvarlige kapital. Dette er i henhold tilretningslinjer fra Finanstilsynet da regnskapet ikke er revidert. Medregnet årets positive resultat ville kapitaldekningen for yA Bank vært17,6% pr 31.03.20115. AnnetRegnskapstall pr. 31.12.2010 er revidert og godkjent av revisor. Øvrige regnskapstall er ikke revidert.Regnskapet er ført etter gjeldende lover og forskrifter for norske banker.5

More magazines by this user
Similar magazines