11.07.2015 Views

SvarUt - Sør-Trøndelag fylkeskommune

SvarUt - Sør-Trøndelag fylkeskommune

SvarUt - Sør-Trøndelag fylkeskommune

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

SvarUtOffentlig digital postellerThor Kvatningen - it-rådgiver / Trondheim kommune/byarkivetThor.kvatningen@trondheim.kommune.no


Hva er SvarUt?• En løsning for å kunne sende digital utgåendepost fra kommunen– i et elektronisk format– som sentralisert løsning for utsending avvanlig brevpost• SvarUt: mottar, loggfører, overvåker,kontrollerer og senderSvarUtFagsystemBrevSak/Arkiv


SvarUt – enkel skisseTrondheim kommune3


2012K10 kommunene initierteSvarUt-prosjektetoverfor KSNasjonal felleskomponentKS SvarUtTrondheim kommune5


Regjeringens digitaliseringsprogram• Du kan få innsyn i dine egne helseopplysninger ogligningsdata gjennom å logge deg inn med sikkerelektronisk identifikasjon (eID).• Folk og bedrifter skal få post fra forvaltningen i ensikker, digital postkasse, og få varsling på sms oge-post når de har mottatt digital post.• Du kan fortsatt velge papirbaserte løsninger hvisdu foretrekker det,– men standardvalget skal være digitale løsninger.• For bedrifter vil digitale tjenester fullt ut erstattepapir i kommunikasjonen med staten.


Innbyggere,næringsliv ogorganisasjonerFelles prosesstilnærming – digitale tjenesterElektroniskdialogElektroniskskjema/dialogTjenestebeskrivelseSaksbehandlingPolitiskbehandlingVedtak/SvarSvarUtIDDu leter i feil postkasse.Brevene fra kommunenkommer i den digitalepostkassen


Hvorfor digital post?• Forventninger fra våre målgrupper(innbyggere, næringsliv og organisasjoner)• Regjeringens mål/krav• Kommunens ønske om digital samhandlingTrondheim kommune9


SvarUtNasjonal felleskomponentTrondheim kommune11


Fremdrift i KS SvarUt prosjektet• Utvikling av KS SvarUt komponent (2012)• Klar for manuell opplasting (feb 2013)• Testpiloter• Bergen kommune• Røyken Kommune• Sørum kommune• Sør Trøndelag fylkeskommune• Trondheim kommune• Forvaltning overtas av KommIT 1.8.2013


SvarUT - funksjonalitetHensikten med KS SvarUt er å foretaen rimelig, effektiv og sikker formidling av posttil innbyggere, næringsliv og andre mottakere• KS SvarUt er en løsning for å kunne sendeutgående post fra kommunen– i et elektronisk format– som sentralisert print-løsning for utsending av vanligbrevpostTrondheim kommune13


SvarUt avhengigheter• Sak/arkivsystemet– Fødselsnummer– Organisasjonsnummer– Postadresse• Hos Altinn– Mobiltelefon-nummer– E-postadresseTrondheim kommune14


Svar ut prinsipper• Elektronisk utsending av brev• Sak-/arkivsystem eksportererdata og dokumenter til Svar Ut• SvarUt pakker og lagrerdokumentene og sendermelding til Altinn• Altinn sender sms om at brevfinnes og kan åpnes frameldingsboks i Altinn• SvarUt sender til printleverandør


SvarUT - prosessTrondheim kommune16


SvarUt SMSTrondheim kommune17


AltinnTrondheim kommune18


AltinnTrondheim kommune19


Dokument sendt via SvarUTTrondheim kommune20


SvarUT - overvåkingTrondheim kommune21


Sak- arkiv somintegrasjonskomponentTrondheim kommune22


Hvordan integrere med elektronisk postboksSak /ArkivTrondheim kommune23


Hvordan integrere med elektronisk postboksFremtidig løsningMeldingsformidlerKontaktregisterTrondheim kommune24


Hva er forskjellen• Digipost, eBoks er postbokser• SvarUt er en meldingsformidler– Som kan benytte• Altinn, Digipost, eBoks eller andresom meldingstjeneste / postboks• SvarUt har også en sentral print-funksjonTrondheim kommune25


SvarUt - Hva skjer• Difi kommer med rapport om sikker digitalposttjeneste.– Krav i løpet av året– Løsning klar i løpet av 2014• Samordning mellom «SvarUt» og Sikker digitalposttjeneste• KS / KommIT jobber for en felles og best muligløsning for kommunene• -Trondheim kommune26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!