Trond Kristoffersen Oversikt Hva er et konsern ... - Fagbokforlaget

fagbokforlaget.no

Trond Kristoffersen Oversikt Hva er et konsern ... - Fagbokforlaget

OversiktTrond KristoffersenFinansregnskapKonsernregnskap Et årsregnskap består etterregnskapsloven § 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Konsernregnskap Kun for morselskap i et konsern Kontantstrømoppstilling ogkonsernregnskap er ikkeobligatorisk for små foretak©Trond KristoffersenKonsernregnskap 2 Et konsern er:Hva er et konsern?”En sammenslutning av flere selskaper hvor det enkelte selskap er juridiskselvstendig, men hvor alle selskapene utgjør en økonomisk enhet”. Morselskap Et selskap som har bestemmende innflytelse over et annet selskap i etkonsern Datterselskap Et selskap som er under bestemmende innflytelse av et annet selskap i etkonsernBestemmende innflytelse Krav til eierandel, jf. rskl. § 1-3: Et foretak er morselskap hvis vedkommende på grunnav innflytelse eller som eier av aksjer har bestemmendeinnflytelse over et annet selskapHar flertallet av stemmene i det andre selskapetHar rett til å velge eller avsette flertallet av medlemmene idet andre selskapets styre©Trond KristoffersenKonsernregnskap 3©Trond KristoffersenKonsernregnskap 4


KonsernMorselskapBestemmende innflytelseDatterselskap1 Datterselskap 2DatterdatterselskapMotiver for konserndannelse Formålet med en konserndannelseer normalt å: Oppnå økte markedsandeler Sterkere kontroll med andreselskaper Begrunnelsen kan være: Tidsfaktoren Redusert risiko Styrking avkonkurransesituasjonen Mer rasjonell drift og/ellerbedre økonomisk styring©Trond KristoffersenKonsernregnskap 5©Trond KristoffersenKonsernregnskap 6KonsernregnskapKonsernregnskap Definisjon: Prinsipper, jf. regnskapsloven § 3-2:”Et samlet regnskap forkonsernet som en økonomiskenhet”KonsernMor Posten Aksjer i Datterselskap i morselskapet erstattesmed eiendeler og gjeld i datterselskapet Internt kjøp og salg mellom konsernselskapeneelimineres Vise resultatet og den finansiellestillingen for foretak som drivesunder morselskapets kontrollsom en økonomisk enhetDatter Interne fordringer og gjeld elimineres Interne fortjenester eller tap som påvirker konsernetsresultat elimineres.©Trond KristoffersenKonsernregnskap 7©Trond KristoffersenKonsernregnskap 8


Oversikt Nydannelser / stiftelse avdatterselskap Kjøp av eierandel i et annetselskapKonserndannelser Eksempel:Stiftelse av datterselskap AS Mor skal stifte etdatterselskap Stiftelsen skal skje per1.1.20x1. Aksjekapitalen i AS Datterskal være på 100. Oppgave: Utarbeide konsernbalansenetter stiftelsen.©Trond KristoffersenKonsernregnskap 9©Trond KristoffersenKonsernregnskap 10Stiftelse av datterselskapBalanse per 1.1.20x1Stiftelse av datterselskapAS MorAS DatterElimineringKonsernAS Mor - balansen per 1.1.20x1 før stiftelsenEiendelerAnleggsmidlerOmløpsmidler1.2008002.000Egenkapital og gjeldAksjekapitalAnnen egenkapitalGjeld2003001.5002.000AS Mor stifter AS Datter ved innbetaling av 100 i aksjekapital.Beløpet finansieres ved uttak fra bankinnskudd (omløpsmiddel).EiendelerAnleggsmidlerAksjer i AS DatterOmløpsmidlerEgenkapital og gjeldAksjekapitalAnnen egenkapitalGjeld1 2001007002 0002003001 5002 000100100100100DebetKredit©Trond KristoffersenKonsernregnskap 11©Trond KristoffersenKonsernregnskap 12


Stiftelse av datterselskap Kommentarer til åpningsbalansen: Ved utarbeidelse av konsernbalansen er det foretatt eneliminering. Posten Aksjer i Datterselskap er eliminert motegenkapitalen (aksjekapitalen) i AS Datteretableringstidspunktet. Egenkapitalen i konsernet er den samme som egenkapitalen i ASMor før stiftelsen. Verdien av morselskapet er den samme før ogetter stiftelsen av datterselskapet. En eiendel (bankinnskudd) erbrukt til å anskaffe en annen eiendel (aksjer i datterselskap). GenereltInterne fortjenester og tap Formålet med konsernregnskapeter å presentere etsamlet regnskap for konsernetsom en økonomisk enhet Interne kjøp og salg elimineres Interne fortjenester og tap sompåvirker konsernets overskudd(egenkapital) elimineres©Trond KristoffersenKonsernregnskap 13©Trond KristoffersenKonsernregnskap 14Interne fortjenester og tapInterne fortjenester og tap EksempelEksternetransaksjonerEksternetransaksjonerKonsernMorDatterInternetransaksjoner AS Stor eier alle aksjene iAS Liten AS Stor stiftet AS Liten den1.1.20x1 med en aksjekapitalpå 100 Regnskap for AS Stor og ASLiten følger vedlagt. Oppgave: Utarbeid konsernregnskapfor året 20x1©Trond KristoffersenKonsernregnskap 15©Trond KristoffersenKonsernregnskap 16


Resultatregnskap 20x1SalgsinntekterVarekostnaderAndre driftskostnaderÅrsoverskuddAvsatt til annen egenkapitalInterne fortjenester og tapAS Stor4 000(2 000)(1 200)800800AS Liten2 200(1 000)(900)300300 AS Liten har i løpet av året solgt varer for 600 til AS Stor. Varene ligger fortsatt på lager hos AS Stor. AS Liten kjøpte varene for 250.Interne fortjenester og tapBalanse per 31.12.20x1AS StorAnleggsmidler6 000Aksjer i AS Liten100Varelager1 800Fordring AS Liten480Andre omløpsmidler6209 000Aksjekapital400Annen egenkapital1 600Gjeld til AS Stor0Annen gjeld7 0009 000AS Liten2 000090001 1004 0001003004803 1204 000©Trond KristoffersenKonsernregnskap 17©Trond KristoffersenKonsernregnskap 18Resultatregnskap 20x1SalgsinntekterVarekostnaderResultatdisponeringInterne fortjenester og tapAS Stor4 000(2 000)AS Liten2 200(1 000)ElimineringDebetKreditKonsernResultatregnskap 20x1SalgsinntekterVarekostnaderAndre driftskostnaderInterne fortjenester og tapAS Stor AS Liten ElimineringDebet Kredit4 000 2 200(2 000) (1 000)(1 200) (900)KonsernBalansen 31.12.20x1VarelagerEgenkapital1 8002 000900400ÅrsoverskuddAvsatt annen egenkapital800800300300a) Internt kjøp og salgb) Urealisert intern fortjeneste i varelageret (= 600 – 250).c) Egenkapitalvirkningen av korreksjonene (resultatet i konsernet blir dårligere)©Trond KristoffersenKonsernregnskap 19©Trond KristoffersenKonsernregnskap 20


Interne fortjenester og tapBalanse per 1.1.20x1AS StorAS LitenElimineringKonsernAnleggsmidler6 0002 000DebetKreditInterne fortjenester og tapAksjer i AS LitenVarelagerFordring AS LitenAndre omløpsmidler1001 800480620090001 100Elimineringer1. Posten Aksjer i Datterselskap elimineres motegenkapital i datterselskapetAksjekapitalAnnen egenkapitalGjeld til AS Stor9 0004001 60004 0001003004802. Interne fordringer og gjeld3. Internt kjøp og salg4. Urealisert intern fortjeneste i varelageretAnnen gjeld7 0009 0003 1204 0005. Resultatvirkningen av elimineringene. Gjelderurealisert fortjeneste i varelageretTrond KristoffersenKonsernregnskap 21©Trond KristoffersenKonsernregnskap 22Kjøp av datterselskapKjøp av datterselskap Generelt Verdsettelse - illustrasjon: Begrunnelse for kjøp avdatterselskapGoodwill Tids- og kostnadsbesparende Bedre konkurransesituasjonen Regnskapsmessig behandling Hovedregel, jf. rskl. § 5-19 Oppkjøpsmetoden Transaksjoner regnskapsførestil virkelig verdi påkjøpstidspunktet.MerverdierEiendelerEgenkapital(nominell)GjeldSubstansverdiSamlet verdi©Trond KristoffersenKonsernregnskap 23©Trond KristoffersenKonsernregnskap 24


EksempelKjøp av datterselskap AS M kjøpte den 1.1.20x1 alle aksjene i AS DKostprisen for aksjene var på 600Ved kjøpet var det lagt til grunn følgende forutsetninger Anleggsmidlene hadde en verdi på 2.200 Eventuell annen merverdi var goodwillRegnskapene for AS M og AS D etter kjøpet følger vedlagt. OppgaveUtarbeid konsernbalansen etter oppkjøpetBalanse per 1.1.20x1AnleggsmidlerAksjer i AS DOmløpsmidlerAksjekapitalAnnen egenkapitalGjeldKjøp av datterselskapAS M3 5006009005 0004007003 9005 000AS D2 00006002 6001002502 2502 600©Trond KristoffersenKonsernregnskap 25©Trond KristoffersenKonsernregnskap 26 Analyse av kjøpetKjøp av datterselskapKjøp av datterselskap Verdsettelse av AS D:Kjøpesum for aksjeneEgenkapitalen i AS D+ Merverdier i anleggsmidlene= Substansverdi i AS D på kjøptidspunktet= Merverdi = GoodwillGoodwill (= 50)Merverdier (= 200)Egenkapital(= 350)Eiendeler(= 2.600) Gjeld(= 2.250)Substansverdi(= 550)Samlet verdi(= 600)©Trond KristoffersenKonsernregnskap 27©Trond KristoffersenKonsernregnskap 28


Kjøp av datterselskapBalanse per 1.1.20x1AS MAS DElimineringDebet KreditKonsernKjøp av datterselskapGoodwillAnleggsmidler03 50002 000 Kommentarer til konsernbalansen:Aksjer i AS DOmløpsmidlerAksjekapitalAnnen egenkapitalGjeld6009005 0004007003 9005 00006002 6001002502 2502 600 Ved utarbeidelse av konsernbalansen er det foretatt eneliminering. Posten Aksjer i Datterselskap er eliminert motegenkapitalen (aksjekapitalen) i AS D på kjøpstidspunktet.Merverdien ved kjøpet (utover balanseført verdi i AS D) erfordelt på anleggsmidler og goodwill. Egenkapitalen i konsernet tilsvarer egenkapitalen i AS M førkjøpet. AS M har ikke blitt rikere i forbindelse ved kjøpet avaksjene. Aksjene er kjøpt for 600 som representerer nettoverdienav datterselskapet på kjøpstidspunktetTrond KristoffersenKonsernregnskap 29©Trond KristoffersenKonsernregnskap 30MinoritetsinteresserMinoritetsinteresser Generelt Illustrasjon: Et konsernforhold oppstårnår et selskap har kontrollover et annet selskap I praksis er det vanlig atmorselskapet ikke eier alleaksjene i datterselskapet I slike tilfeller foreliggerutenforstående eierinteressereller minoritetsinteresserMor80 %DatterMajoritetens andel20 % Minoritetsinteresser©Trond KristoffersenKonsernregnskap 31©Trond KristoffersenKonsernregnskap 32


EksempelMinoritetsinteresser AS Eier kjøpte den 1.1.20x1 80 % av aksjene i AS DKostprisen for aksjene var på 1 050Ved kjøpet var det lagt til grunn følgende forutsetninger Anleggsmidlene hadde en verdi på 3 300 Eventuell annen merverdi var goodwillRegnskapene for AS M og AS D etter kjøpet følger vedlagt. OppgaveUtarbeid konsernbalansen etter oppkjøpetMinoritetsinteresser ved kjøp av datterselskapBalanse per 1.1.20x1AS EierAnleggsmidler5 400Aksjer i AS D1 050Omløpsmidler1 5508 000Aksjekapital600Annen egenkapital1 700Gjeld5 7008 000AS D3 00001 0004 0002005003 3004 000©Trond KristoffersenKonsernregnskap 33©Trond KristoffersenKonsernregnskap 34Minoritetsinteresser ved kjøp av datterselskapBalanse per 1.1.20x1AS EierAS DElimineringKonsernMinoritetsinteresserGoodwill00DebetKredit Analyse av kjøpetAnleggsmidlerAksjer i AS D5 4001 0503 0000Kjøpesum for aksjeneEgenkapitalen i AS D1 050Omløpsmidler1 5508 0001 0004 000+ Merverdier i anleggsmidlene= Substansverdi i AS D på kjøptidspunktet- Minoritetens andel (20 %)= Majoritetens andel (80 %)= Merverdi = Goodwill (kun majoritetens andel)AksjekapitalAnnen egenkapitalMinoritetsinteresserGjeld6001 70005 7008 00020050003 3004 000©Trond KristoffersenKonsernregnskap 35©Trond KristoffersenKonsernregnskap 36


©Trond KristoffersenMinoritetsinteresser Kommentarer til konsernbalansen: Utarbeidelsen av konsernbalansen gjennomføres påsamme måte som tidligere Aksjer i datterselskapet elimineres mot egenkapitalen idatterselskapet på kjøpstidspunktet. Merverdi i datterselskapet fordeles på goodwill ogandre eiendeler. Minoritetsinteressene regnes som egenkapital, menpresenteres som egen post i konsernbalansen.Konsernregnskap 37

More magazines by this user
Similar magazines