Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

museumstavanger.no

Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

Ilolyer Holgcrscnlinger så viktige, men de brir også stadig utbygges videre så de etter hvertgir bcdre og bedre opl>lysningcr om hver enkelt dyrearts utbredelse, hyppighetog levevis.Innsamling er slett ikke alltid påkrevet. Den som forst har Irert å kjenne endyreart, vil ofte kunne identifisere den i det fri. Dette gjelder store og karakteristiskearter, og slilie finner en blant fugler, pattedyr, sommerfugler, krypdyrog andre grupper. Men de fleste dyr er små, og når det også ofte er nedvendigå undersoke dein nr~yaktig under lupe eller mikroskop og kanskjeomhyggelig dissekere frem indre organer for å kunne utfore en sikker bestemmelse,er det innlysende at en innsamling ikke er til å unngå. Dettegjelder eksernpclvis storpartcn av insektene, den artsrikeste dyreklasse påjorden.Med den rikdom på forsl

More magazines by this user
Similar magazines