Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

museumstavanger.no

Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

det første eksemplar i noe norsk museum av denne slangeetende, eiendommeligerovfugl fra de afrikanske savanner og stepper.Han fortsatte å legge om fugleutstillingen i retning av biologiske grupperog skaffet selv til veie et betydelig antall av disse. Da musebygningen varblitt utvidet i 1930, kom en ny omflytting av samlingene. De arkeologiskeog kulturhistoriske ble overført til den nye fløy, mens de zoologiske ble værendeog fikk utvidet plass i den gamle del. Som hjelp til dette fikk hanA. Bernhoft-Osa som assistent ut året. Pattedyrsalen ble ferdig i juni 1930,fuglesalen så noenlunde ved årsskiftet. Deretter inntrådte en pause i dettearbeidet, men fra juni 1933 fikk han igjen Bernhoft-Osa som assistent, og iløpet av Bret ble ominnredningen av kjelleretasjen påbegynt. I 1934 var fiskesamlingenferdig og også hvalsamlingen montert i kjelleren. Med byggingenav 6 nye montrer ble også revisjonen og utvidelsen av fuglesalen ferdig avslutteti 1934, og i løpet av 1935 kunne så monteringen sies å vrere ferdig.I det lange mellomrom mellom disse to krafttak i publikumssamlingene i191 8-19 og 1930-35 kunne Schaanning ta fatt på andre oppgaver. I juni 1920fikk han med støtte av bl. a. formann og tre andre medlemmer av museetsdireksjon sendt ut et opprop om dannelse av en norsk ornitologisk forening.I desember samme år hadde denne fått 73 medlemmer og nok til at Schaanningåret etter kunne gi ut 2 hefter av sitt nystartete tidsskrift.I løpet av 1920 forsøkte Schaanning å få tak i interesserte som kunne deltai årlige registreringer av fuglenes ankomst- og avreisetider, de førstesystematiske trekkfuglundersøkelser hos oss, Trykte skjema ble distribuert tilalle landets kanter, og selv om forholdsvis få av dem ble returnert i utfyltstand, kom det i løpet av de nrermeste årene frem meget av interesse somdelvis ble bevart i Norsk Omithologisk Tidsskrift.Allerede i 1914 hadde Schaanning som den første her i landet begynt medringmerking av trekkfugl. Dette fortsatte han med i Stavanger ved å slippeløs med ring forskjellige fugler som ble innbrakt levende til museet, menogså ved å merke unger som han fant på sine ekskursjoner i omegnen.Dessuten fikk han etter hvert enkelte medarbeidere både i fylket og andresteder i landet. Likevel hadde merkingen et meget beskjedent omfang, menresultatene var av stor interesse den gang, all den stund de var de første isitt slag i landet.I Norsk Ornitliologisk Tidsskrift 1933 ga Schaanning et «Resyme av Norskringmerking 1914-34» og i museets årshefte for 1928-30 både en historisk

More magazines by this user
Similar magazines