Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

museumstavanger.no

Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

måter. Cambridge-studenter har deltatt i trekkfuglundersokelser på Utsira ogsxrlig på Lista, der det med bidrag fra NAVF ble utfort et omfattende feltarbeideunder hosttrekket i årene 1950-55. Rådet bekostet også trykning avresultatene i flere sairskilte hefter av Sfantn.Det cr hyggelig nok å kunne bistå seriost arbeidende fagfolk enten de eryrkesutovere eller rene amatorer, så de får best mulig utbytte av sitt Norgesopphold.Mer problematisk er det å besvarc imøtekommende de mange foresporslersom avdelingen får hvert år fra oftest ukjente personer, som for enferie i Norge ber om å få utpekt områder de kan besoke for å få se spesieltnordiske og ofte sjeldne fuglearter. Ikke bare kan det viere edeleggende forfuglelivet med nxrgående tråkk i rugetiden, men bak slike henvendelser kandet stå folk som utelukkende er interessert i å samle egg eller ta med fugl forsalg i hjemlandet. Ikke sjelden må svaret derfor bli at en dessverre ikke eri stand til å gi slike opplysninger som onskes. Men selvsagt forsoker en jo iandre tilfeller å hjelpe til, når det ingen fare er eller vedkommende harreferanser som en kan stole på.Avdelingens fuglestasjon på Revtangcn vil bli nccrmere omtalt senere.Her skal bare nevnes litt om eiendomsforholdene etter krigen. Ved kjopet i1937 hadde museet dessverre forsomt å få skjote på de to parseller nier stranden,der stasjonsbygningen opprinnelig lå. Da dette ble forsokt ordnet i 1949,nektet selgerne med den begrunnelse at museet hadde forsomt sin kontraktmessigegjerdeplikt. Denne var for evrig urimelig stor når en sammenlignerverdiene av tomten og de tilstotende eiendommer. Imidlertid gjaldt fortsattkjopekontraktene av 1937, men etter ut flyvåpenet hadde anlagt sitt skytefeltog stasjonsbygningen i 1954 var blitt flyttet opp til selve Rcve, hadde detliten interesse for museet å vaere eier av den nordlige av de to parseller. Denneble da også snart solgt tilbake til den opprinnelige eier.For den tomt stasjonen ble flyttet til, ble en midlertidig leiekontrakt fra1954 i 1965 avlost av en tinglyst kontrakt med 30 års gyldighet. Men i 1973blc det foretatt et makeskifte, slik at museet fikk skjote på grunnen mot å gitilbake den sorlige parsell av det areal som Schaanning kjopte i 1937.Stasjonen beholder imidlertid retten til fortsatt å hu sin fangsthytte innenforrevet og bruke den og stranden ved observasjoner og ringmcrking som hittil.- Museet ble altså eier av de 5,2 mål som utgjor stasjonstomten og er dermeduoppsigelig. Landbruksdepartementet meddelte i brev av 7. august 1973 konsesjonpå ervervelse av grunnen, som har fått bnr. 29 under gnr. 41 i Klepp.

More magazines by this user
Similar magazines