Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

museumstavanger.no

Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

tivt om bidrag til et nytt tidsskrift. Imidlertid var Stavanger Museum villigtil et samarbeide om Sternn, som allerede i noen år hadde hatt stotte av NAVF,og denne økonomiske hjelp mente rådet å kunne fare videre også om Slenurble et fellesorgan for museet og en ny forening.På det konstituerende landsmote ble det da også klart at foreningen villevrcre uten mulighet for å bekoste et eget tidsskrift, og samarbeidet med StavangerMuseum ble enstemmig vedtatt. Sternn skulle fortsette som et vitenskapeligtidsskrift for museet (det var behovet for et slikt som forte til at detble startet i 1951, og innholdet var langt fra bare Rogaland), men med J hefteri året og plass til småstykker og meddelelser ville det også kunne vzere etbindeledd mellom foreningen og dens medlemmer.Et midlertidig styre ble valgt i mai 1957 for tiden frem til forste årsmote.Dette ble holdt i Oslo 1. mars 1958, da foreningen hadde et medlcmstall p3642. Vedtektene ble her endelig vedtatt og nytt styre valgt.Dct kan være av interesse å sammenligne formålsparagrafen til den fersteN01: av 1922 (se ovenfor) med den tilsvarende 9 2 i vedtektene for den nyei 19.57, der det heter: «Foreningen ser som sine viktigste oppgaver 1) å vrcrcbindeledd mellom virt lands fugleinteresserte og stimulere til ornitologiskeundcrsokelser, 2) i verne om naturen og srcrlig fuglefaunaen, 3) å fremmeinteressen for og kjennskapet til fuglene ved foredrag, ekskursjoner, utgivelseav et tidsskrift og andre publikasjoner, m.m.B. Som man vil se, antydet detteet ganske vidt aktivitetsområde, ikke bare iitgivelsen av et tidsskrift, som idet fnrste tilfelle.Om foreningen kan her kort nevnes at medlemstallet nå er ca. 2200, at aeLer opprettet en rekke lokalavdelinger rundt om i landet som arrangerer meter,ekskursjoner og feltundersokelser, at foreningen har nær kontakt med Miljoverndepartcmenteti en lang rekke saker, at årsmotene har ambulert mellomen del av de sor-norske byer (i Stavanger siledes i 1963 og 197J), og atregnskapets sluttsum har steget fra 11 000 kroner i ferstc hele år 1959 til123 000 kroner i 1975.Museets tilknytning til foreningen er så vidt nevnt i og med samarbeidetom tidsskrift. I tillegg kan nevnes de tillitsverv som avdelingens ansatte harhatt eller har i NO1:: Kasserer (Solveig Melsvik 1958, H. Holgcrscn 1959-1969,Gerd Fosså fra 1973), redaktor og styremedlem (Holgersen hele tiden), formann(konservator I'eter J. Schei fra 1976).Regnskapsforing, redaksjon av tidsskriftet og distribuering til NOF's med-

More magazines by this user
Similar magazines