Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

museumstavanger.no

Zoologisk avdeling - Museum Stavanger

Zoologisk avdelinglemmer er en meget stor belastning for museet og går ut over Zoologisk avdelingsvirksomhet. Det kan diskuteres om det tilskudd som museet yter foreningenved indirekte arbeidslonn for den anvendte tid, er forsvarlig. På denannen side er tidsskriftet ved samarbeidet blitt storre, så museet har fått merå gi til sine bytteforbindelscr. En cndring av sitiiasjoncn synes imidlertid nåå vaere foreståendc. I lepet av 1976 har forskningsrådet meddelt at det avokonomiske årsaker er nedt til å redusere sine utgifter til trykningsbidrag,deriblant og& til Sterna. NAVF har antydet en sammenslutning av flere tidsskrifter(og foreninger?), og på skandinavisk basis er slike fusjoner alleredeforetatt. Forhandlinger er påbegynt, og i lopet av 1977 vil en avklaring formodentligfinne sted. Om dettc vil fore til opphor eller fortsatt eksistcns forNOF, om Slerna vil gå tilbake til å vare et organ bare for Stavanger Museumeller måtte innstille, er uvisst. For museet vil det uten tvil vzre det beste omforeningen kunne etablere sitt eget tidsskrift eller gå sammen mcd andrc omet, og Sterna som for bli en serie mer tilfeldige publikasjoner for denzoologiske avdeling.Ringmerking av lrtgl.Dcn planmessige ringmerking av fugl som ledd i vitenskapelige undersokelserskriver seg fra 1899. Da begynte den danske overlterer H. Chr. Mortensenå merke fugl med aluminiumsringer som foruten hans navn og adresseUiborg, Danmark, Ettroba, også Iiadde fortlepende numre. Ved at hver fuglfikk sitt nummer forskjellig fra alle andre (under samme adresse) kunne denidentifiseres, og adressen viste hvor en finner kunne skrive for å gi og få opplysninger.Den forste ringmerkte fugl som overhodet ble funnet i Norgc, varnettopp en av Mortensens, en star merket i Viborg 5. april 1900 og funnetvcd Lista fyr 2. mars 1901.Mortensens ide fenget raskt, og hans metode ble tatt i bruk i dct ene landetter det andre. I Norge begynte H. Tho. L. Schaanning som den forste å merketrekkfugler i 1914, med ringer som Iiadde adressen Zoolog. Musercm Kristianiaog foruten nummeret også et S. Dette siste brukte Schaanning for å holde sinemerkinger atskilt fra de rypemerkinger med samme adresse som ble utfart vedNorges Jeger- og Fiskerforbund. De forste fugler som blc merket i Norgc, varto taksvaleunger på Gaukliseter i Valdres. De fikk sine ringer dcn 8. juli 1914.I Stavanger benyttet Schaanning de forste årene fortsatt sine egne ringer,men fra 1927 gikk han over til adressen Stuvanger Musettm. De publiserte

More magazines by this user
Similar magazines