Visitas - Mediamannen

mediamannen.no

Visitas - Mediamannen

Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og SeimAlversund kyrkjekontorKyrkjevegen 1, 5911 AlversundTlf. 56 35 73 70Fax. 56 35 73 71alversund@lindas.kyrkja.noOpningstider:tysd. – fred. kl.10.00-15.00StabFungerande prost:Geir Sørebø 957 29 172prosteniytresogn@c2i.netSokneprest i Alversund:Åge Palmesen 56 35 73 76age.palmesen@lindas.kyrkja.noSokneprest i Seim og Lygra:Børge Ryland 56 35 73 75borge.ryland@lindas.kyrkja.noKateket:Bjørn D. Nygård 412 59 586bjorn.d.nygard@lindas.kyrkja.noSekretær:Mariann Nepstad 56 35 73 70mariann.nepstad@lindas.kyrkja.noKantor:Odd Leif Mjøs 56 35 73 74odd.leif.mjos@lindas.kyrkja.noKyrkjekontaktenRedaktør:Hans K. Sundsbø 474 89 022hansprest@bkkfiber.noRedaksjon:Jorunn Bernssen 930 18 661Monika B. Aarland 414 16 422Terje H. Hella 413 12 534Hilde L. Johansen 905 83 259Rekneskap:Mariann Nepstad 56 35 73 70Layout/setting:ID fix design 93 006 007Framsidefoto: Avisa NordhordlandTrykk: Trykk-Service A/SUrl: www.kyrkjekontakten.noFrist for innlevering av stoff tilhaustnummeret: 10. augustSoknerådAlversund soknerådWenche Tyssøy Medaas 920 25 488Seim soknerådMonica Bøkevoll Aarland 414 16 422Lygra soknerådKari Dahl 56 35 51 12Kontonummerkontonr. 3632.53.60741Lindås Kyrkjelege fellesrådLonsvegen 2 56 37 59 20www.lindas.kirken.noDen storehagebokas.2Andakt vedMay-Irene WergelandEin gong var det eit normalt familieliv. I allefall nokså normalt.Ærverdige, sjarmerande møblar inne. Ute ein liten grasplen,eit lite område som skulle verta deira. Ei hagebok vart kjøpt inn, ogstudert, vil eg tru. Borna fekk kvar sitt tre. Sirleg vart det ført inn iboka kva tre som vart planta kva tid. Også datoen for kva tid boka vartkjøpt, står skrive inn. På andre side i boka står kjøpsdagen, saman mednavnet på eigaren.Kva tenkte mannen då han stod i bokhandelen med denne boka ihendene, klar til å kjøpa den? Kva gledde han seg til å setja i gang med,sjå spira fram? Ei hagebok kjøper ein ikkje om ein ikkje har eit visstlangtidsperspektiv. Og ein porsjon mjuke verdiar. Ei hagebok er for deisom gler seg over livet og det vakre. Eller?Eit år etter at boka vart kjøpt, gjorde mannen noko frykteleg. Handrap eit menneske. Og vart fengsla og dømd. Seinare skulle eg treffemor til barna hans. Det var ho som lånte meg den – hageboka.– Eg treng den jo ikkje no, sa ho og slo ut med armane i sin nye,kommunale bustad.Hus og grasplen var ein saga blott. Men hageboka var att. Når eginnimellom kjem over den her i bokhylla mi heime, kjenner eg detstøkk litt i meg. Den er eit paradoks i seg sjølv. Den peikar på meirenn duftande roser og grøne gleder. Boka fortel at eitkvart menneskehar draumar og tankar, spirande ynskjer og sider som overgår det einskulle tru, og det ein ventar. Alle er vi meir enn det omgjevnadene våretrur, og ofte treng vi varme og lys nettopp frå dei som er rundt oss forat det gode i oss skal nærast og gro. Eit menneske som fell djupt, kanogså ha planta tre, planlagt hage og framtid.Drapsmannens hagebok er forteljinga om å ikkje skua hunden på håra.Døm ikkje, så de ikkje sjølve skal bli dømde! Etter dommen de dømmermed, skal de sjølve dømmast, og i det same målet de sjølve måler med,skal det målast opp til dykk. (Matt. 7,1-2)Kva er ulikskapen mellom visitt og visitas?Når mor kjem på vitjing, då er det visitt.Men når svigermor kjem, då er det visitas.Slik kan vi på ein humoristisk måte beskrivenerven i ein visitas. Men den inneheldt heldigvismykje meir enn eit granskande blikk. Ein visitaser ei svært viktig åndeleg og strategisk hending.Biskopen i Bjørgvin, Halvor Nordhaug, vitja ossher i Nordhordland gjennom nokre innhaldsrikedagar. Han har det øvste ansvaret for det åndelegelivet i kyrkjelydane, samstundes som han erarbeidsgjevar for prestane våre. Saman gjev dettes.3VisitasProgram for visitas av kyrkjelydaneAlversund, Seim, Lygra, Hundvin, Myking og Lindås – Tema: KyrkjelydsbyggingDato: 22. – 27. mars 2011Tysdag 22. mars:– Møte med prestane i prostiet– Møte med stab og tilsette– Skulegudsteneste Seim kyrkje– Møte med avisredaksjon STRILEN– Møte med prestane / kontorvisitasOnsdag 23. mars:– Statoil Mongstad– Myking kyrkjesynfaring og orientering– Møte med lærarane ved Knarvik ungdomsskule– Andakt på Knarvik sjukeheim v/ biskop– Konsert i Knarvik senter v/ Sing Singeling– Møte med sokneråda og fellesrådetTorsdag 24. mars:– «Spørjetime» med 9. klasse vedRedaktørens hjørneRedaktørens hjørneKnarvik Ungdomsskule– Møte med Lindås kommune.Lunsj på kommunehuset– Møte med avisredaksjoneni avisa Nordhordland– Vitjing av SALTO,ungdomskontakten i Knarvik senter– Møte ang. Knarvik kyrkje med ordførar,sokneråd, kyrkjevergje, tilsette og frivillige.– Medarbeidersamling med tema:KyrkjelydsbyggingSundag 27. mars:– Visitasgudsteneste i Lindås kyrkje– Visitasforedrag etter gudstenestahan god bakgrunn til å koma med utfordringar,visjonar og ynskje for livet i kyrkjelydane våre.Denne sumarutgåva av kyrkjekontakten har visitasensom hovudsak. Vi vonar det er interessantå få eit større innblikk i kva visitasen inneheldtog kva den resulterte i. Som kyrkje skal vi alltidvera i endring, alltid freista å skapa gudstenester,samlingar og møtepunkt som menneske oppleversom relevante og viktige i sine eigne liv. Visitasener ein viktig reiskap for å nå desse måla.Kyrkjekontakten ynskjer alle sine lesarar einriktig god sumar!


Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og SeimVisitasSamandrag av visitasforedragav Hans Kenneth SundsbøVisitasFakta om biskop og visitasEit referat frå Biskop HalvorNordhaug sitt visitasforedrag:Det var ein takknemleg biskopsom heldt sitt visitasforedrag søndag27. mars i Lindås kyrkje.Biskopen sette stor pris på detgode arbeidet som vert drive herhjå oss. I løpet av den korte vekavisitasen vart gjennomført, rakkbiskopen over veldig mykje, ogdette, saman med visitasmeldingasom sokneråda og sokneprestanelaga til på førehand, gavbiskopen grunnlag for å komamed råd og ynskjer for kyrkjelydanevåre. Ein biskop er som einhyrding, og i det ligg det rettleiingog prioriteringar, og under har vifreista å trekkje fram dei viktigastepunkta i foredraget hans.Biskopen tok utgangspunkt ivisjonen for Bjørgvin Bispedømesom seier:Saman vil vi ære den treeinigeGud ved å:– forkynne Kristus,– byggja kyrkjelydar,– fremje rettferdSamanBiskopen starta med ordet «saman».Han såg det rike arbeideti sokna, men ynskte at ein skullesamarbeide meir. Han sa at bådesokneråd og stabar hadde fått gevinstved eit auka samarbeid påtvers av soknegrensene. Samstundessåg han at felles prosjekt vari gang, med kyrkja i Knarvik ogein trusopplæringsplan. Likevelynskte biskopen ein fortsatt utviklingmot felles møtepunkt ogprosjekt.GudstenesteÅ ære den treeinige Gud handlarom å gå til gudsteneste. Når vier i gudstenesta, gjev vi Gud denæra han skal ha, seier biskopen.Han brukte ordet «vanekristendom»,at det skal vera ein vane åhøyra Guds ord. Den trua som erinni oss, kjem til oss utanfrå, ogden må få forma oss på utsida ogverta til handling. Utfordringaher i Nordhordland er at folkhelst går i si eiga kyrkje, sjølv omdet ikkje er langt til nabokyrkja.Når situasjonen er slik at detnokre stader er gudsteneste kvartredje søndag, så er det for sjeldan.Han ville at vi skulle sjå påkyrkjene som felleskyrkjer. Det ereit problem at gudstenester utandåp har dalande frammøte, ogdette må vi endra. Videre oppfordrabiskopen kyrkjelydane til åskipa «dugnadsgudstenester» derkyrkjelydane sjølve tek ansvar forgjennomføringa, utan prest, organisteller andre tilsette.Trusopplæring og UngdomBispedømet har to satsingsområde:«gudsteneste og ungdom».Biskopen trekte fram den nye kyrkjai Knarvik som ein viktig reiskapi arbeidet for ungdom. Denkjem der ungdomen samlast, oggjev høve til eit lågterskeltilbod,gjerne i samvirke med SALTO.Han trekte fram konfirmantaneog utfordra kyrkjelydane til å tilbyleiartrening for å ta vare på deietter konfirmasjonstida, slik atdei kan verta utrusta og få deltasom medarbeidarar og hjelpeleiarari konfirmantarbeidet.StrategiKyrkja i Knarvik og arbeidet bakdenne, er eit svært viktig strategiskarbeid. Der folketalet veks,må kyrkja vera, sa han. Og derungdomane er, der må evangelietforkynnast og kyrkja ha ei opendør. Biskopen løfta også framsaka med samanslåing av soknfor å frigjera ressursar, men villeikkje gje pålegg om dette. Hanoppfordra til auka samarbeidsokna mellom, for saman å svarapå spørsmålet: «korleis byggjer vikyrkjelyd i Lindås i dag?»GjevartenesteDei lokale kyrkjelydar treng økonomifor å ha musklar til å gjennomføradet dei ynskjer, og herspelar gjevartenesta ei viktig rolle.Biskopen gav ære og anerkjenningfor alle innsamlingar somhar vore til bistand og misjon.Det er mange kristne i Lindåssom ikkje gjev regelmessig tilGuds rike, og derfor oppfordrahan til fast gjevarteneste.Fast trekk på nettbanken vartlansert som ein enkel måte ågjennomføra dette på.MiljøSom kyrkjelyder kring Mongstadog gasskraftverket medCO2-problematikken, utfordrardet særskilt på miljøomsyn.Biskopen utfordra kyrkjelydanetil å verta «grønekyrkjelyder», med handlingsplanarkring miljø og natur.Biskopen avslutta visitasforedragetsitt med følgjande femutfordringar:– Gå til gudsteneste, for Gudsskuld og for di eiga skuld– Sjå på gudstenestefrekvensen,sørg for at gudstenestetaletikkje går ned, menhelst stig og prøv dykkgjerne med dugnadsgudstenester– Prioriter ungdomsarbeidetmed tid og pengar– Få på plass ei gjevarteneste– De må skapa samarbeidsarenaer:Felles strategimøte for sokneråda,felles stabsmøte foralle tilsette.Embetsstrukturi Den Norske Kyrkje– Kyrkjemøte– Biskop– Prost– SokneprestBispevisitasOrdet «visitas» kjem av det latinske«visitatio» som tyder besøk.Kjernen av ordet kjem frå«å sjå», og handlar om visjon.Visitas er biskopen si tjenestelegevitjing av ein kyrkjelyd isitt eige bispedømme.Ein bispevisitas er altså tilsynsordingader biskopen fører tilsynmed kyrkjelydane. Detteskjer ved at biskopen vitjerkyrkjelyden, og får eit innsyni denne. Aktivitetar, forkynning,samarbeidande instansar,ordningar og visjonar er temabiskopen kjem innom, oftegjennom å delta på arena fordette i kyrkjelyden. Ein visitasgjev biskopen høve til å sjå kyrkjelyden,men samstundes hjelperhan kyrkjelyden til å sjå segsjølv utanfrå, for på den måtenå saman tenkja høgt om vegenvidare. Tidlegare var visitasforbunde med kontroll og ettersyn,men fokus no er dialogog konstruktive innspel og føringar.Biskopen sitt overordnaansvar er å rettleia kyrkjelydenetter Guds Ord og kyrkja sivedkjenning, samstundes somhan både vil inspirera til frimodog fornying. Etter visitasreglementet(kgl.res 26.6.1987)skal kvart sokn visiterast minstkvart 8 år.Red.TenesteordningaBiskopen har tilsynet med heiledet kyrkjelege livet i bispedømet,er arbeidsgjevar for prestanei bispedømet og skal tavare på kyrkja si lære og kyrkjasin einskap.Biskopane har ein lang og samansettrolle i kyrkja si historie.Dei kyrkjelege reformanesom har vore gjennomførte sidan1984 har styrka og tydeleggjortbiskopane si myndigheit.I Tenesteordninga § 1 vert detøvste målet for bispetenestaskildra slik:«Biskopen skal gjennom forkynnelseog sakramentforvaltningta vare på den apostoliskelære etter Guds ord og vårkirkes bekjennelse, fremme ogbevare enheten i Guds kirke ogrettlede og oppmuntre bispedømmetsmenigheter, kirkeligtilsatte og øvrige medarbeidere».Frå Kirken.nos.4s.5


Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og SeimVisitasSpørsmål 1: Kva er ein biskop 2: Kva gjer ein biskop?Intervju med barn frå Sing Singeling:BarnesidaKollbjørn 8 år:1«Konge over alleprester»2«Snakkar om Gudog Jesus»Erlend, Martin og Magnus 9 år:1«Ein prest», «Sjefen over alle prester»2«Driver å underviser, står på balkongen,eller talerstolen og prater»Gunnhild og Katrine 10 år:1«Styrer over alleprester»2«Han gjør sånn somprester, taler og sånn».Chris og Øysteins.6av Hilde L. JohansenEmanuel 7 år:1«Har noke med kirkenå gjøre»2«Han snakker og passerpå»SMIL :-)Læraren: Tom, kviforkjem du for seint påskulen?Tom: Jo, eg drøymde omein fotballkamp, og såvart det ekstraomgongar.Chris er buktaler og har med seg dukken Øysteinsom er 9 år og går i fjerde klasse. De vil besøkeLindås kommune tirsdag 21. juni 2011. De skal besøkeAustrheim, Fræna, Oase, Skjærgårdsgospelmed mer. Bilete og info: www.ellerstakk.noOppsummeringEin visitas er ei heller sjeldan hending. Sist det var visitashjå oss var for 10 år sidan.Når biskopen vår, Halvor Nordhaug,kom til oss no, hadde han på førehand motteke eiomfattande visitasmelding som skulle gi han eit bilete avkyrkjelydane, og arbeidet som vert drive både av kyrkjelegetilsette, frivillige, og av dei kristne organisasjonane.Under visitasen fekk biskopenmøta eit breitt utval av medarbeidaranei kyrkjelydane, menhan fekk òg møta representantarfor kommune og næringsliv. Detvart òg tid til meir folkelege møtepunkt,med born, ungdomen,med dei eldre. Sjølvsagt vart deito gudstenestane under visitasensærleg viktige.«Kyrkjelydsbygging» var detgjennomgåande fokus og temaunder alt som stod på programmet.Etter den avsluttande visitasgudstenestai Lindås kyrkje, heldbiskopen sitt visitasforedrag. Hergav han sin tilbakemelding omkva han hadde sett og høyrt, ogpresenterte sine tankar om viktigeutfordringar i kyrkjelydanevåre.No er biskopen reist og vi er tilbakei det normale kyrkjelydslivet,i kvardag og høgtid.Ein visitas skulle gi kyrkjelydanehøve til å gjere opp status, gi positivmerksemd til det viktige arbeidetsom vert drive hjå oss, ogoppmuntra til å tenkja nytt, ognytta ressursane best mogeleg is.7Visitasav Børge Rylandfoto: avisa NordhordlandNordhaug og Hagesætervåre område. Biskopen ønskjer atvisitasen skal føra til noko, og vilderfor ha ein rapport eitt år ettervisitasen.Kan hende var det viktigaste ivisitasen samlingane av medarbeidarane,dei frivillige og deitilsette.Det styrkja kjensla av å vere fleireom oppgåvene, og at vi har ressursar.Når Lindås er blitt ei aveiningane i høve trusopplæringsreformaher i prostiet meiner biskopenat det no er på høge tidat kyrkjelydane meir må gå «saman»om oppgåvene.Likeså at den nye kyrkja i Knarvikikkje berre er ei kyrkje forAlversund sokn, men for heileLindås. Særleg slik at arbeid mellomborn og unge blir prioritertog får gode høve, òg til å samlasti nye-kyrkja. «Saman» vart ògtil ei utfordring om å samlast tilgudsteneste oftare enn kvar tredjesøndag. Òg om det skulle bli iei av dei andre kyrkjene i Lindås.Biskopen utfordra oss alle til å gåinn i fast givarteneste for å gi kyrkjelydanestørre rom til å drivaarbeidet fram.Visjonen for bispedømet er:«Saman vil vi ære dentreenige Gud, ved åforkynne Kristus,byggje kyrkjelydar ogfremje rettferd.»BiskopHalvor Nordhaug


Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og SeimKonfirmantane 2011 Konfirmantane 2011Konfirmantar Knarvik 2011Første rekke framme – frå venstre: Marthe Løvik Markussen, Camilla Olafsen Løland, Guro Hosøy Andersen,Marte Fjellstad Helland Andre rekke: Prest Åge Palmesen, Sofie Eleanor Storaker Kelly, Øyvind Legernes Espetvedt,Erik Johan Evenstad, Lena Bognøy Kleivdal Bakerst rekke: Tobias Dyngeland, Lars Nyhammer Hosøy,Fredrik Hosøy Sleire, Robert Viken Kittang.Konfirmantar Knarvik 2011Første rekke framme - frå venstre: Kristin Aase, Julie Marie Maj Mo, Andrea Benedicte Sæle, Lena Isdal Olsen,Kjersti Tellevik Andre rekke: Prest Åge Palmesen, Daniel Holmaas Bjørsvik, Patrik Halsteindal Aase, GauteRøssevold Bakerst rekke: Vegard Aase Rud, Nicholas Aase, Atle Østerbø VelandAlversund konfirmantar 2011 Alversund konfirmantar 2011Første rekke framme (v): Ingrid Herstad, Ida Marie Bakken, Berly Malene Bergfjord Berentsen, Amalie TvildeEvensen Andre rekke: Camilla Hevrøy, Trine Myksvoll Clementsen, Tina Meland Corneliussen, Ida-Kristin GregersenDale, Inger Marie Lauvås Alver, Anne- Marie Hjelmtveit Tredje rekke: Daniel Korneliussen Hilland,Amund Bjørnøy Alver, Sebastian Clementsen Syslak, William Fjellsende Furevik, John-Fredrik Berge, JoakimLitleskare Bekken Bakerst rekke: Martin Strand Eikefet, Trond Monslaup Helgesen, Are Bleie Haukås, LarsBrunborg, Alexander FosseFørste rekke framme – frå venstre: Emilie Austrheim Lilletveit, Maja Hammerhaug Vetaas, Thea Håheim Rysjedal,Mariann Takle Andre rekke: Marte Fosse Toft, Anette Myking, Cathrine Lilleskare, Ranveig MartineJøsendal, Andrea Regine Nygård, Inger- Lise Haugland Nordanger, prest: Åge Palmesen Tredje rekke: Lars MartinKleppe, Markus Mjelde, Joakim Gaulen Vågstøl, Ole Christian Bognøy Ystebø, Jøran Jensen Bakerste rekke:Henrik Korsøen, Joakim Ask Kvingedal, Odd Eirik Brakstad Legernes, Olav Raun Jensen


Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og SeimKonfirmantane 2011Konfirmantfestav Børge RylandKonfirmantar Seim 2011Første rekke framme (v): Renate Katinka Nesse, Linn Fitje Dale, Maria Sveen Mjøs, Marte Olsvik RydlandAndre rad: Prest: Børge Ryland, Andreas Sundsbø Pedersen, Marius Husum, Marius Vatnøy, Vebjørn AlejandroNyhammer Låstad Bakerst rad: Thomas Borlaug, Fredrik Skare Seim, Mathias Herland.På Myksvoll bedehus er dettradisjon med konfirmantfest.Det er Lygra soknerådsom med glede steller til dennefesten for konfirmantar ogføresette.At det vart fest i vår skuldast atkonfirmant-talet i år var godtover snittet for Lygra-soknet.Normalt ville det ikkje vorte festfør neste år, slik at to konfirmantkullfår invitasjon i lag.Kateket Bjørn Nygård har vorekonfirmantlæraren, medan prostiprestBørge Ryland har møttkonfirmantane først og fremstpå gudstenester. På festen haddeBjørn ei oppsummering av konfirmantåreti bilete og sette oss påprøve med ein liten quiz.Med på festen var også fjorårskonfirmantenMaria SkarsvågFurnes frå Alversund. Hosong mellom anna «Georgia onmy mind» som ho òg deltok påUKM (Ungdommens kulturmønstring)med. Børge leia festenog heldt andakt over tekstenom Sakkeus. Bodskapen var å blisett, som Sakkeus med alt vi erog har, og bli gjenkjent og elskafordi Gud har skapt oss.Soknerådet serverte sjølvlagagryterett og kaffi med tilbehør.Konfirmantane skal vita at dei ersette pris på, og at dei høyrer tili kyrkjelyden også no når dei erkonfirmerte.SommaravslutningKristi Himmelfartsdag reisteein fin gjeng frå Lygra sokntil Sætervika. Dette var tredjeåret at Yngste Røster og Onsdagsklubbenarrangerte sommaravslutningpå Misjonssambandetsin flotte leirplassi Samnanger.av Jorunn Bernssensporløp. Vi avslutta dagen medkaffi og kaker, samt ei fin samlinginnandørs. SøndagsskulekonsulentNils Arne Lavik var med ogfortalde om Kristi Himmelfartsdagmed stor innleving. Barnekoretsang og det var orienteringom sommarleirane på dei ulikeleirplassane. Ein flott dag, og viprøver nok å få til ny tur neste år.Konfirmantar Lygra 2011Første rekke framme (v): Judit Titland Taule, Ida Andersen og Helene Feste Andre rekke: Tirill Myksvoll, EirikWiken Lygre, Mads Andersen, Fredrik Valle, Anders Langenes og Camilla Bergås Pletten. Prest: Børge RylandNår vi kom inn hadde styrarenYngve Berland laga klar grillane,så det var berre å finnafram det medbrakte. Etter å hakost oss med grillmat i nestenoppholdsvær og ikkje så versttemperatur, var det tid for kanopadling,trampoline, fotball ogs.11


Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og SeimEtter kvart som datoen for avreisenærmar seg, kjem vi på stadigmeir vi har lyst til ta med oss tilNoreg. Det er dessverre forbodeå ta matvarer ut av Kamerun oginn i Noreg, elles hadde det nokvore mykje godt i bagasjen! Menvi har pakka ned nokre måleri,leirkrukker som kokka vår harlaga, ei julekrybbe i tre, ei julekrybbei leire, fine tøystykker, einduk som er laga av ein evangelistven,og mykje, mykje meir.Og så må vi innsjå at det ikkjeer muleg å ta med det vi kjem tilå sakne aller mest: alle dei finemenneska vi har fått bli kjendemed på desse fire åra. Men det ermuleg å halde kontakten!Internett er i ferd med å spreieseg i Kamerun òg, så vi kan sendemeldingar så ofte vi vil. Og så harvi jo alltids vona om å få reise attendeein gong. Det får vi høyreofte no: «Kva skal vi gjere no nårde reiser? De kjem vel snart att?».Og det er klart vi vil.Men eg er neimen ikkje heilt sikkerpå om den største misjonsmarkaer her i Afrika. Jobbanevi har gjort i EELC har stort settvore «andre-linje-teneste», det vilseie at vi har undervist og utstyrtkamerunarar til teneste i kyrkja.Og det å drive evangelisering, deter dei gode på! Dei er mykje meirFrå KamerunFrå Kamerun– til Noreg av Trude TomrenNo held vi på å gjere ferdig storbagasjen vår til sending! Detstår ein svær lastebil i hagen, og 5,4 kvadratmeter er sett av tilfamilien Tomren. Det er rart å skulle pakke ned fire år av livetsitt i kassar…frimodige og direkte enn oss.Ein ung mann vi har blitt godtkjende med, Amos, har eit kalltil å vere misjonær i Europa. Vivar litt skeptiske fyrste gongenhan nemnte det, og tenkte at hankanskje bare ville komme segvekk frå Afrika. Men etter kvarthar vi fått sjå kva evner og kvainspirasjon han er utstyrt med,og vi har blitt meir og meir overtyddeom at han kan gjere godnytte for seg der nord.Mykje har endra seg på eit par generasjonar.Det er lettare å reisemellom Afrika og resten av verda,og kommunikasjon gjennom Internettgjer avstandene små. Menein ting er på det same: folk erfattigare i Kamerun enn i Noreg.I alle fall når det gjeld pengar.Dette fører til ei endring når detgjeld misjons-strategi: I fjor vartdet sendt seks misjonærar tilMali frå Kamerun. Så når vi noles misjonærbloggar frå Mali, erhalve misjonærstaben vener fråKamerun! Størsteparten av lønadei får, kjem frå Noreg. Men detfaktiske arbeidet hjå fulanarane,det kan afrikanarane gjere vel såbra som oss kvite.Eg må innrøme at det er litt vemodigå reise frå Kamerun, ogvite at det ikkje kjem nye misjonærarfor å erstatte oss. Men deter likevel ikkje slutt på samarbeidetmellom Kamerun og Noreg!No er det vanleg å sende norske«gjenbruksmisjonærar» på konsulentoppdrag,det er billegareenn å ha familiar stasjonert ute,og det er med på å sjølvstendiggjereden lokale kyrkja. Og detvert pengar til å få afrikanarar tilNoreg.Kven veit; kanskje eg får opplevemine tidlegare kamerunske kollegerevangelisere i Noreg? Dethadde vore noko, det!Frå kyrkjebokaFrå kyrkjebokaDøypteAlversund:03.04.11Celina Lieske-GrindheimMartha Elvira Kvestad24.04.11Lillie PollenHermann Foseide KvammeSteffen Dolve HolterMathias Grevle Skage30.04.11Johannes Reyes Lingjerde01.05.11Eirik Bergethon Johansen LieNickolai Rasmussen GiskeJonas Ming SoltveitAnna Blomberg10.05.11Are Bleie Haukaas13.05.11Ida Marie Bakken29.05.11Leah Sophie WohlgemuthWergelandJonas Kåre WohlgemuthWergelandSeniorsamlingpå Helgatun FjellpensjonatNMS – med Jan og Randi Ulveseth, Øyvind ogGerd Øy, Aud og Knut Risnes som vertskap ønskjervelkomen til seniorsamling på HelgatunFjellpensjonat i Myrkdalen på Voss frå torsdagettermiddag 15.09 og til søndag ettermiddag18.09.«Gamlebispen» Ole D. Hagesæther vert med ogskal mellom anna gi oss «bibelsk niste» med pås.12 s.13Aleksander Hopland BjånesøLeon Sandvik-RisnesSeim:25.04.11Harald Låstad HerlandBertine Eknes OlsenVigsel:Alversund:30.04.11Monika Larsen ogAlexander Feining28.05.11Cecilie Steinfeld ogErik Vikanes HansenSeim:28.05.11Trine Fosse ogBernt Ole FiskesethAvildne:Alversund:12.04.11Roald Edmund Monsen13.04.11Kirsten Margrethe Andersen17.04.11Martha Henriette Hvidsten20.04.11Dorthea Rasmussen26.04.11Ole Tom Ones02.05.11Johanna Aagesen06.05.11Leif Halland19.05.11Inger Kjenes20.05.11Frank Rune Sellevold29.05.11Norvald Kåre StorheimSeim:08.04.11Karsten Blomholm30.04.11Harald Monstad16.05.11Frank Olsenvegen. Elles skal han og Else Liv gi oss eit fersktog sjølvopplevd møte med Madagaskar.Det vert satsa på eit triveleg fellesskap ute oginne, turgåing, oppbygging og inspirasjon.Samlinga er open for alle!Plass i påmeld rekkefølge.For nærare orientering om opplegg, reisemåtarog prisar, samt påmelding kontaktAlvhild Vassel Eide på tlf: 404 06 044eller sendast til e-post: ave@nms.no


Kyrkjeblad for Alversund, Lygra og Seim«Med fokus på fag og kunden»Knarvik. tlf. 56 35 17 65 www.hageland.noELEKTRO . SERVICEAlvermarka - 5911 Alversundtlf. 56 35 15 40 - Fax. 56 35 21 45Elektriske installasjoner - Bolighus -Industri - Landbruk -ASBok & Media Frekhaugtlf. 55 31 89 89 frekhaug@bokogmedia.nowww.nordh-bb.noBlomster tilalle anledninger– Din kristne bokhandel – Åsane storsenter 42(opp trappa, vis à vis Sport 1)BiblerBøker – Musikk – Film – Kort – Gavertlf 55 19 82 0056 35 79 90 56 35 79 91Isopor - netting - plastfolieAlt i isolasjon, plastfolie, netting, grunnmurspapp,støpematrise, drensrør, drensrenner, anleggsrør, veiduk,merkespray, formstag, kryssfiner og spiker. Armeringsstoler/ lister.Alt i Hey`diprodukter.Fargehusetwww.fargehuset.noKnarvik Senter Tlf. 56 34 30 805911 Alversundtlf. 56 35 00 05 mob. 901 18 290fosse-b@online.nos.14 s.15


i Alversund prestegjeld19. juni Alversund kl 1100 v/Ryland Dåp26. juni Knarvik kl 1100 v/Palmesen03. juli Seim kl 1100 v/Palmesen10. juli Alversund kl 1100 v/Palmesen Dåp17 juli Lygra kl 1100 v/Palmesen24. juli Alversund kl 1100 v/Palmesen Dåp31. juli Alversund kl 1100 v/Ryland Dåp07. august Seim kl 1100 v/Ryland14. august Lygra kl 1100 v/Ryland21. august Alversund kl 1100 v/Ryland Dåp28. august Knarvik kl 1100 v/Palmesen4. september Gamleskulen kl 1245 v/Ryland Sportsgudsteneste11. september Seim kl 1100 v/Ryland konfirmant presentasjon18. september Alversund kl 1100 v/Palmesen konfirmant presentasjon25. september Knarvik kl 1100 v/Palmesen konfirmant presentasjonLygra kl 1100 v/Ryland konfirmant presentasjonLeiarkursfor ungdomTil hausten vil det koma tilbod om leiarkursfor ungdom frå 10.klasse.Ved å delta på dette kurset vert ein rusta til å gåinn som hjelpeleiar på t.d. konfirmantleir, i ungdomsklubbeller i barnearbeidet i kyrkja.Helga 19. - 21. august vert det oppstart medleiarweekend på Fjon Fjellkyrkje.Då satsar me på ei sosial helg som skal vera bådekjekk og lærerik!Sjå www.lindas.kyrkja.no under «ungdom»For nærare informasjon kontaktKarianne Toppe Angelskår tlf. 45 08 23 87Bjørn Nygård tlf. 41 25 95 86Gro Fyllingsnes tlf. 97 11 20 44OlsokfeiringI Fjon FjellkyrkjeFREDAG 29.JULIkl 19.00• Gudsteneste• Servering av rømmegraut og kaffimat(kr.100,-Familie maks kr 250,-)• Program• Lynutlodning• BålbrenningVelkomen til sosialt samvær.Arr: Lindås, Hundvin og Myking sokneråd,Styret for Fjon Fjellkyrkje

More magazines by this user
Similar magazines