590327 - Bruksanvisning

gkwebonline.no

590327 - Bruksanvisning

Sliding Mitre SawKap- och geringssågKapp- og gjæringssagInstruction manual Bruksanvisning BruksanvisningSMS255DWLVarenr.590327


TEKNISKE DATA:Kapp- og Gjæringssag SMS255DWLSpenning: ................................230V-50HzEffekt: ....................................1800WBlad diameter: ........................255 mm.Blad hull: ................................25,4 mm.Hastighet u/belastning: ............4600 omdr./minVekt:........................................20 kgKuttekapasiteter:90° ........................................305 x 75 mm.45° ........................................210 x 75 mm.Kuttekapasitet med helningsvinkel:90° x 45° ................................305 x 45 mm.45° x 45° ................................210 x 45 mm.ELEKTRISK TILKOBLINGFør du setter støpselet inn i kontakten, kontroller atspenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angittpå informasjonsplaten på maskinen.ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTERLes denne bruksanvisningen nøye! Ta vare på den!Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltidfølgende forholdsregler følges for å reduserebrannrisikoen, elektrisk støt og personlig skade.Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, førde begynner å bruke produktet.For driftsikkerhet og lengre levetid1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversiktinnbyr til skader.2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen forregn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våteomgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikkemaskinen i nærheten av brennbare væsker ellergasser.3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontaktmed jordede overflater (f eks rør, radiatorer,komfyrer, kjøleskap).4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskineneller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdesborte fra arbeidsplassen.5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk børlagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst,utenfor rekkevidde for barn.6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedreog sikrere i den utstrekning det var tiltenkt.7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskinereller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner.Bruk ikke maskiner til formål som deikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag tilkutting av tregrener eller stokker.Norsk8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy ellersmykker. Disse kan sette seg fast i bevegeligedeler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefalesfor utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignendefor å holde langt hår på plass.9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidetutvikler mye støv.10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etterledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fravegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, oljeeller skarpe kanter.11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikkefor å holde fast arbeidsstykket. Dette ersikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden,og begge hendene frigis til betjening av maskinen.12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødighele tiden.13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapeneskarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følginstruksjonene for smøring og bytte av reservedeler.Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvisdisse er skadet, få disse reparert av autorisertserviceverksted. Kontroller forlengelsesledningerog skift disse ved skade. Hold håndtak tørre ogfri fra olje.14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen nårmaskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller vedbytte av reservedeler/tilbehør.15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane åkontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet framaskinen ved innkobling.16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskinmed fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er avved tilkobling.17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Nårmaskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledningerfremstilt og merket for utendørs bruk.18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft!Bruk ikke maskinen når de er trett.19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk avmaskinen, bør skjerm eller andre deler som erødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre ommaskinen kommer til å fungere korrekt. Kontrolleroppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andreforhold som kan ha innflytelse på maskinens drift.Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig ellerbyttes ut av et autorisert serviceverksted. Brukikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på.20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør elleranordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisningeller i katalogen, kan innebære risikofor personskade.21. Påse at maskinen kun repareres av autorisertpersonell - Maskinen er i overensstemmelse medgjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon avelektrisk verktøy/maskiner må kun utføres avautorisert personell, annet kan forårsake skade forbrukeren.


Kapp- og Gjæringssag SMS255DWLBYTTE AV SAGBLADNB! Slå av maskinen og trekk ut kontakten før duskal bytte sagblad.- Løsne bolten som holder bladbeskyttelsen på plassmed en fastnøkkel som følger med.- Både innerdeksel og bladdeksel vil da løsne, løftderetter dekselet opp.- Trykk inn spindel låseknappen på baksiden avmotoren, og bruk fastnøkkelen til å løsne bolten isenter på sagbladet, skru medurs.- Ta ut bolten og flensen, og bytt sagbladet.NB! Ta av senterskiven på sagbladet og sett den pådet nye.- Sett på det nye sagbladet og deretter flensen og skrufast bolten (moturs)- NB! Sjekk at sagbladet er satt på rett vei.JUSTERING AV HELNIGSVINKELFor å justere ønsket helningsvinkel, løsne på hendel bakpå sagen og juster sagen til ønsket vinkel (0-45°).Lås deretter sagen i denne vinkelen.JUSTERING AV GJÆRINGSVINELFor å justere ønsket gjæringsvinkel, løsne på skrue ifront på maskinen. trykk ned knappen bak skruen ogjuster til ønsket gjæringsvinkel.Skru fast skruen når du har rett vinkel.NorskBRUKFør bruk må skruen bak på bordet løsnes, slik at sagenkan skyves frem og tilbake uten problemer. Dennesagen er egnet til kapp- og gjæring av tre og plast. Stillinn ønsket gjærings – og/eller helningsvinkel du skalsage. Se til at materialet alltid ligger stabilt motanlegget og sagbordet, ved behov benyttes tvinger. Holdaldri hendene nærmere klingen enn 12-15cm nårklingen roterer, samt brems aldri klingen med manuelt.Ved kapping av mindre arbeidstykker må disse alltidspennes fast samt ved gjæring blir resultatet bedredersom materialet spennes fast. La alltid motoren nåhøyeste hastighet før du begynner å sage. Motorenkrever god ventilasjon når den arbeider, hold derforventilasjonsåpningene fri for smuss. Ta bort spiker,skruer og lignende i arbeidsstykket før bruk. Bruk aldrimaskinen uten orginalmonterte sikkerhetsdetaljer.Press aldri maskinen hardere mot arbeidsstykket enndet har kapasitet til, samt anvend aldri defekt eller sløvtblad.VEDLIKEHOLDRengjør maskinen alltid etter bruk, og smør bevegeligedeler. Pass på at det ikke kommer smørning påhåndtaket. Maskinen må kun repareres av kvalifisertpersonell hvis det er noe feil med den.LASERDenne maskinen er utstyrt med en laser funksjon.Ved saging kan du slå på denne for å lettere se hvor dukommer til å sage i materialet.Laserstrålen lyser der hvor sagbladet kommer til å sage.Slik bruker du laser funksjonen:- Ikke se rett i laser strålen-Ta ut batteriene når den ikke er ibruk.- Hold laseren ren, tørk av med en tørr klut- Slå på bryteren på laserboksen før bruk.Bruk- Åpne deksel og sett i de to batteriene- Slå på bryteren til laseren.Justering av laserstråle- Løsne de 2 skruene som sitter ved laserstrålen.Juster strålen slik at den treffer bladet.- Skru deretter fast skruene.


Kap- och Geringssåg SMS255DWLSvenskÖvre klingskyddBrytareDammpåseNedrebladdekselBladAnleggTvingBordFörlängningSkala


Kap- och Geringssåg SMS255DWLBYTE AV SÅGBLADNB! Slå av maskinen och tag ut kontakten före byteav sågblad.-Lossa bulten som håller klingskyddet med nyckelsom medföljer.- Både inner och ytterskydd vill då lossna, lyft därefterupp skyddet.-Tryck in spindel låsknappen på baksidan av motorn,och använd fastnyckelen till att lossa klingbulten,skruva medurs.-Tag ut bult och klingbricka, och byt sågklingan. NB!NB! Tag bort insatsringen på sågklingan och sätt denpå den nya.- Sätt på den nya sågklingan och därefter klingbrickanoch skruva fast bulten (moturs)- NB! Se till att klingan är satt åt riktigt håll.JUSTERING AV KAPVINKELFör att justera önskad kapvinkel, lossa på ratten bak påsågen och justera sågen till önsked vinkel (0-45o).Lås därefter sågen i denna vinkeln.JUSTERING AV GERVINKELFör att justera önskad gervinkel, lossa på skruven ifronten på sågen. Tryck ned knappen bakom skruven tillönskad gervinkel.Spänn fast skruven när du har rätt vinkel.SvenskANVÄNDNINGFöre användning skall skruven bakom på bordet lossas,så att sågen kan skjutas fram och tillbaka utenproblem. Denna såg är producerad för kap- och geringav trä, träfiber och plastmaterial. Ställ in önskad vinkeldu vill såga. Se till att materialet alltid ligger stabilt ochplant mot anhåll och sågbord, vid behov använd tvingar.Håll aldrig händerna närmare klingan än 12-15cm närklingan roterar, samt bromsa aldrig klingan manuellt.Vid kapning av mindre arbetsstycken skall dessa alltidspämmas fast samt vid gering blir resultatet bättre ommaterialet spänns fast. Låt alltid motor komma upp ifullt varv innan du bearbetar något material. Motornkräver god ventilation när den arbetar, håll därför alltidvettilationsöppningarna fria från spån och smuts. Tagbort spik, skruvar och liknande i arbetsstycket förebruk. Använd aldrig maskinen utan orginalmonteradesäkerhetsdetaljer. Pressa aldrig maskinen hårdare motarbeidsstycket än det den har kapacitet till, samtanvänd aldrig defekt eller slö klinga.UNDERHÅLLRengör maskinen regelbundet efter användning, ochsmörj rörliga delar. Undvik att det kommer smörjmedelpå handtaget.Maskinen får endast repareras avkvalifiserad person om det uppstår fel.LASERDenna maskin är utrustad med en laser funktion.Vid sågning kan du slå på denna för att enklare se varsågsnittet hamnar i materialet.Laserstrålen lyser där det tänkta snittet hamnar.Så här används laserinstrumentet:-Titta aldrig in i laserstrålen.-Tag ur batterierna när det ej används.- Håll lasern ren, torkas med en torr trasa.- Slå på strömbrytaren för användning.Användning- Öppna batteriluckan och sätt i batterierna.- Slå på bryteren till laseren.Justering av laserstråle- Lossa de 2 skruvene ved laserstrålen.Juster strålen till den riktas på bladet- Skruva åter fast de 2 skruvene.


SvenskGARANTIMaskinen har 2 års garanti gällande från av köparenstyrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialellerfabrikationsfel. Garanti upphör att gälla ombruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts föronormal belatning eller drift. Alla transportkostnadereller demonteringskostnader är för köparens räkning.Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdensrekommendationer.TILLVERKAR DEKLARATIONUndertecnad firmaGisle Krigsvoll ABB Jönssons v 4S-302 41 Halmstadförsäkrar under eget ansvar att maskinenProdukt ..............Kap och geringssågMärke ................Best ToolsModell typ............SMS255DWLöverensstämmer med följande normEN61029-1, EN61029-2-9, EN50081-1,EN50082-1enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv73/23/EEL, 93/68/EEC, 98/37/ECDenna maskin är framställd meddubbelisoleringssystem enligt EU-direktiv nr. 20.Dubbelisoleringen erbjuder bättre elsäkerhet och kräveringen jordning.NorskGARANTIMaskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningenikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt forunormal belastning eller drift. Alle transport- ogdemonteringskostnader er for kjøpers regning. Vedeventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.SAMSVARSERKLÆRINGUndertegnede firmaSivilingeniør Gisle Krigsvoll ASIndustrivn. 61N-7005 Trondheimforsikrer under eget ansvar at maskinenProdukt ..............Kappe-/gjæringssagMerke ................Best ToolsModell ................SMS255DWLer i overensstennelse med normeneEN61029-1, EN61029-2-9, EN50081-1,EN50082-1samt bestemmelser gitt i direktiv73/23/EEL, 93/68/EEC, 98/37/ECDenne maskin er produsert med dobbeltisoleringssystemi.h.t. EU-direktiv nr. 20. Dobbeltisoleringengir bedre elektrisk sikkerhet og krever ingen jording.Halmstad, 2004-05-01Trondheim, 01.05.2004VD, Gisle Krigsvoll ABDaglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASÄndringarText, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av dennabruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdaterabruksanvisningen, om maskinen skulle ändrasväsentligt.2004 © Gisle Krigsvoll ABEndringerTekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningengår i trykken. Om maskinen skulle endresvesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdaterebruksanvisningen.2004 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASArt no 590327

More magazines by this user
Similar magazines