Abstract Farmakologi.pdf - Gyldendal

www1.gyldendal.dk

Abstract Farmakologi.pdf - Gyldendal

ForordBaggrunden for denne farmakologibog erutallige opfordringer fra sygeplejestuderende,om at få en pædagogisk og letforståeligfarmakologibog, som samtidig kan fungeresom opslagsbog.Det startede med et „hjemmelavet“ kompendiumi farmakologi, som blev anvendt ien årrække på de sygeplejeskoler, hvor jegunderviser. I samarbejde med forlaget erkompendiet mundet ud i denne farmakologibog.Bogen er opbygget i tre dele. Første del omfatterden almene farmakologi med de generellefarmakokinetiske og -dynamiske forhold,som er gældende for alle lægemidler.Absorption, fordeling og elimination af lægemidleri organismen bliver gennemgået, ogde forskellige administrationsmåder, lægemiddelformerog doseringsprincipper bliverbeskrevet. Desuden indeholder første del etafsnit om sygeplejerskers ansvar og opgaver iforbindelse med medicingivning, et kort afsnitom naturmedicin samt et afsnit omlægemiddelregning.Anden del omfatter den specielle farmakologi,med beskrivelser af de enkelte lægemidlersvirkninger, virkningsmekanismer og bivirkninger.Opbygningen af denne del svarertil Lægemiddelkatalogets opbygning dvs. opdeltefter ATC-koden (Anatomic TherapeuticChemical).Under de forskellige hovedgrupper nævneseksempler på præparater, deres handelsnavnog det generiske navn i parentes, somdet staves i den internationale litteratur. Iteksten beholdes dog den danske stavemåde.Tredje del beskriver lægemiddelforgiftninger,behandling og forholdsregler i forbindelsehermed.Bogen henvender sig primært til sygeplejestuderende,men andet sundhedspersonalesom fx jordemoderstuderende eller radiografstuderendekan også få stort udbytte af den.Med venlig hilsenInge OlsenCand. pharm, forfatter og underviser5


indholdNeurologiske bivirkninger 67Andre bivirkninger 67Bivirkningsregistrering 67Medicin mod bivirkninger 67Lægemiddelinteraktioner 68To eller flere lægemidler 68Kombinationsterapi 68Lægemidler og føde 70Lægemidler og alkohol 70Lægemiddelformer og administrationsmåder 71Peroral administration 71Afdelte pulvere 72Afdelte granulater 72Tabletter 72Kapsler 74Dråber 74Miksturer 74Parenteral administration 75Fordele 75Ulemper 75Injektionsmåder 75Intravenøs injektion og infusion 76Teknikken for den intravenøse injektion 76Subkutan injektion 76Teknikken for den subkutane injektion 77Intramuskulær injektion 78Teknikken for den intramuskulære injektion 79Injektion i epiduralrummet 80Lægemiddelformer, der administreresparenteralt 80Injektionsvæsker 80Injektionssubstans 80Injektionskoncentrater 81Infusionsvæsker 81Tilsætning af lægemidler til infusionsvæsker 81Implantabletter 81Rektal administration 82Suppositorier 82Klysma 82Rektalskum 83Rektalsalve 83Vaginal administration 83Vagitorier 83Lægemidler til næsen 83Næsedråber 83Næsespray 83Næseaerosoler 84Lægemidler til øjnene 84Øjendråber 84Øjenbadevand 85Øjensalve 85Lægemidler til ørerne 85Øredråber 85Lægemidler til inhalation 85Inhalationsaerosol 86Inhalationsvæske 87Inhalationspulver 87Lægemidler til huden 88Salve 88Creme 89Pasta 89Gel 89Liniment 89Medicinske plastre 89Sygeplejerskens ansvar og kompetence ved medicingivning90Personligt ansvar 90Fagligt ansvar 90Juridisk ansvar 91Forebyggelse af fejltagelser ved medicingivning 91Sygeplejerskens opgaver ved medicingivning 91Dataindsamling ved medicingivning 92Planlægning ved medicingivning 93Udførelse ved medicingivning 93Praktiske forholdsregler 93Evaluering af medicingivning 94Uddeling af færdigophældt medicin 94Medicinskabets/ medicinrummets indretning 95Doseringstidspunkter 96Social- og sundhedsassistentens ansvar ogkompetence ved medicingivning 96Medicinmisbrug blandt personalet 97Medicingivning i primær sundhedstjeneste 98I hjemmet 98På plejehjem 98Håndkøbsmedicin og naturmedicin 98Bortskaffelse af medicin 99Rekvirering og udlevering af lægemidler 99Udleveringsgrupper 101Tilskud til lægemidler 102Rekvirering og udlevering af lægemidler påsygehuse 102Opbygning og anvendelse afLægemiddelkaloget 103Første hovedafsnit 103Andet hovedafsnit 1038


INDHOLDOpgaver, der løses ved hjælp afLægemiddelkataloget 105Løsningsforslag til opgaverne løst ved hjælp afLægemiddelkataloget 105Lægemiddelregning 106SPECIEL FARMAKOLOGI 111HOVEDGRUPPE AFordøjelsesorganer og stofskifte 113Midler mod lidelser relateret til mavesyren 113Antacida 113H 2 -antagonister 115Syrepumpehæmmere 115Sucralfat 116Prostaglandinanaloger 116Antirefluksmidler 116Midler ved colitis ulcerosa og morbus Crohn 117Sulfasalazin og mesasalforbindelser 117Glukokortikoider 118Antitumornekrosisfaktor-alfa 118Spasmolytika med virkning på mave-tarmkanalen119Antiemetika 119Antihistaminer 120Antipsykotika 120Serotoninantagonister 120Antiemetika med virkning på tarmmotiliteten 121Glukokortikoider 121Midler mod transportsyge 121Laksantia 121Laksantia med primær virkning påtarmindholdet 123Midler med stimulerende virkning påtarmmotorikken 124Rektale laksantia 125Midler mod diarré 126Peristaltikhæmmende midler 126Midler der regulerer tarmfloraen 127Hæmorroidemidler 127Anoreksika 128Pancreasenzymer 129Antidiabetika/midler til behandling af diabetesmellitus 130Human insulin 131Insulinanaloger 134Perorale antidiabetika 135Betacellestimulerende midler 135Biguanider 135Thiazolidinedioner 136Alfa-glukosidasehæmmere 136Vitaminer 137B-vitamin 137C-vitamin 138A-vitamin 138D-vitamin 139E-vitamin 139K-vitamin 139Mineraler 140Jern 140Calcium 140Kalium 141HOVEDGRUPPE BBlod og bloddannende organer 142Midler til trombosebehandling og -profylakse 142Lægemidler der hæmmer koagulationen 143Vitamin K-antagonister/Perorale antikoagulantia 143Hepariner 145Antitrombin 145Protein C 146Hirudin 146Lægemidler der stimulerer fibrinolysen 146Lægemidler der påvirker blodpladernesfunktion 147Lægemidler der hæmmer fibrinolysen 148Koagulationsfaktorer/antihæmofilifaktorer 148Midler mod anæmi 149Jern 149B 12 -vitamin/cyanocobalamin 150Folacin (folinsyre, folsyre) 151Hæmopoietisk vækstfaktor(erytropoietin) 152Midler mod hyperlipidæmi 152Fibrater 1539


INDHOLDNikotinsyre 153Anionbyttere 154Statiner 154HOVEDGRUPPE CHjerte og kredsløb 155Hjertefarmaka 155Digoxin 155Antihypertensiva 157Diuretika 158ACE-hæmmere 158Angiotensin II-antagonister 159Betablokerende lægemidler/betablokkere 160Calciumantagonister 161Alfablokerende lægemidler/alfablokkere 162Metyldopa 162Hydralazin 162Moxonidin 163Midler til behandling af angina pectoris 163Nitratholdige midler 164Betablokkere 165Calciumantagonister 165Midler mod forstyrrelser i hjerterytmen 165Antiarytmika 167Klasse I antiarytmika 168Klasse II antiarytmika 169Klasse III antiarytmika 169Klasse IV antiarytmika 170Andre antiarytmika 170Diuretika 172Tiazider 173Loop-diuretika 174Kaliumbesparende diuretika 174Kombinationspræparater 175Osmotiske diuretika 176HOVEDGRUPPE DDermatologiske midler 177Midler til behandling af eksem 177Lokalvirkende glukokortikoider 177Tjæreholdige midler 179Vitamin D-derivater 179Vitamin D-derivater kombineret med stærktvirkendeglukokortikoid 179Midler til behandling af infektionssygdomme i huden180Antibiotika og kemoterapeutika til lokalanvendelse 180Antivirale hudmidler 180Aciclovir 180Penciclovir 181Fungicide hudmidler 181Blødgørende og hudbeskyttende midler 182Kløestillende midler 182Lokalanalgetika til overfladeanalgesi 183Kemiske desinfektionsmidler 183HOVEDGRUPPE GUrogenitalregion ogkønshormoner 185Uteruskontraherende midler/vestimulerende midler 185Uterusafslappende midler/vehæmmende midler 186Beta 2 -agonister 186Oxytocinreceptorantagonister 187Kønshormoner 187Hormonale kontraceptiva/ antikonceptivemidler 187Kombinationspræparater og flerfasepræparater 187Minipiller 188Depotgestagen 189Postcoital hormonal kontraception („fortrydelsespillen“)189Androgener 189Kvindelige kønshormoner til behandling afklimakterielle gener 190Gestagener 190Østrogener 190Kombinationsmidler 191Midler mod infektioner i urinvejene 191Antibiotika 191Urinvejsdesinficerende midler 191Midler med uspecifik virkning 192Midler med specifik virkning 19210


INDHOLDHOVEDGRUPPE HHormoner 193Hormoner 193Adrenokortikotropt hormon (ACTH)/kortikotropin 193Binyrebarkens hormoner 194Glukokortikoider 194Mineralokortikoider 198Midler ved lidelser i skjoldbruskkirtlen 198Thyreoideahormoner 198Antithyreoide midler 199Væksthormon, humant somatropin 200Glukagon 200Regulering af calciumstofskiftet 200HOVEDGRUPPE JInfektionssygdomme, systemiskemidler 202Midler mod infektionssygdomme 202Antibakterielle midler 202Penicilliner 204Cefalosporiner 205Monobaktamer 207Carbapenemer 207Makrolider 207Polymyxiner 208Sulfonamider 208Trimethoprim 209Tetracycliner 209Aminoglykosider 210Fluoroquinoloner 211Vancomycin 211Fusidin 212Metronidazol 212Oxazolidinoner 212Tuberkulostatika 213Isoniazid 213Rifampicin 213Ethambutol 214Pyrazinamid 214Antivirale midler 214Aciclovir og valaciclovir 214Gangciclovir 215Penciclovir og famciclovir 215Reverse transkriptase-hæmmere 215Proteasehæmmere 216Interferoner 216Fungicide midler/ svampemidler 216HOVEDGRUPPE MMuskler, led og knogler 218Antiinflammatoriske og antireumatiskemidler 218Svagtvirkende non-opioide analgetika 218Antireumatika med moderat antiinflammatoriskvirkning 218Kraftigere virkende antireumatika 220Glukokortikoider 220Sulfasalazin 220Malariamidler (chlorochin og derivater) 221Penicillamin 221Guldsalte 222Leflunomid 222Methotrexat 222Ciclosporin 223Tumornekrosis-faktorhæmmende midler 223Midler mod arthritis urica/urinsur gigt 224Allopurinol 224Probenecid 225Muskelrelakserende midler 226Depolariserende neuromuskulært blokerendemidler 226Ikke-depolariserende neuromuskulært blokerendemidler 226Andre muskelrelaksantia 227Antispastika 227Benzodiazepiner 227Baklofen 227Dantrolen 227Tizanidin 228Midler mod dystoni og dyskinesi 228Midler mod tremor 228Muskelrelaksantia ved muskuloskeletalelidelser 22811


INDHOLDHOVEDGRUPPE NCentralnervesystemet 230Analgetika 230Neurofysiologisk forklaring på smerte 231Opioider 231Opioiders virkninger generelt 232Stærke opioider 233Svage opioider 235Stoffer med opioid og monoaminerg virkningsmekanisme/Tramadoler236Svagt virkende non-opioide analgetika 236Acetylsalicylsyregruppen 236Paracetamolgruppen 237Kombinationspræparater 238NSAID 238Andre midler til behandling af smerter 238Psykofarmaka 238Antiepileptika 238Muskelrelaksantia 238Glukokortikoider 238Psykofarmaka 239Antipsykotika 239Antidepressiva 243Monoaminooxidasehæmmere/MAO-hæmmere 243Tricykliske antidepressiva 244Tetracykliske antidepressiva 245Selektive serotonin-genoptagshæmmere (SSRI) 246Serotonin- og noradrenalinvirkende præparater(dual action) 246Lithiumsalte 247Anxiolytika/angstdæmpende stoffer 247Benzodiazepiner 248Azapironer 250Hydroxizin 250Antidepressiva 250Antipsykotika 250Betablokkere 250Midler mod Alzheimers sygdom 251Acetylkolinesterasehæmmere 251Glutamatantagonister (NMDA-antagonister) 252Antiparkinsonmidler 252Antikolinergika 252Levodopapræparater 253Amantadin 254Dopaminagonister 254Monoaminooxidase B-hæmmere 255Catechol-O-methyltransferase-hæmmere/COMThæmmere255Hypnotika 256Benzodiazepiner 256Cyclopyrroloner 257Imidazopyridiner 257Anæstetika 258Inhalationsanæstetika 258Intravenøse anæstetika 259Barbitursyrederivater/ barbiturater 259Ketamin 260Propofol 260Opioider til anvendelse under anæstesi 261Droperidol 261Lokalanalgetika 261Antiepileptika 262Carbamazepin 263Oxcarbazepin 264Gabapentin 264Valproat 264Vigabatrin 265Tiagabin 265Lamotrigin 265Levetiracetam 266Benzodiazepiner 266Succinimidderivater 266Hydantoinderivater 266Barbitursyrederivater 267Primidon 267Carboanhydrasehæmmere 267Migrænemidler 268Kombinationspræparater med ergotamin 268Triptaner 269Clonidin 269Betablokkere 269Aminantagonister 269Flunarizin 270Nonsteroide antiinflammatoriske stoffer 270Det autonome nervesystem 271Parasympatomimetika/kolinerge stoffer 272Direkte virkende kolinerge stoffer 272Indirekte virkende kolinerge stoffer 272Parasympatolytika/antikolinerge stoffer 273Sympatomimetika/adrenerge stoffer 273Direkte virkende adrenerge stoffer 274Noradrenalin 274Adrenalin 275Isoprenalin 275Dobutamin 27512


INDHOLDDopamin 275Terbutalin, bambuterol, salbutamol, salmeterol,fenoterol og formoterol 276Indirekte virkende adrenerge stoffer 276Amfetamin 276Tyramin 276Sympatolytika/antiadrenerge stoffer 277HOVEDGRUPPE RRespirationsorganer 278Lægemidler til næsen/rhinolytika 278Adrenerge (detumescerende)næsemidler 278Antiallergiske, non-steroide næsemidler til lokalanvendelse 278Steroider til lokal anvendelse i næsen 279Parasympatolytika/antikolinergika 279Hæmostatika 279Midler til behandling af asthma bronchiale ogandre luftvejslidelser 280Astmamidler 280Cromoner 281Beta 2 -agonister 281Theophylliner 282Parasympatolytika/antikolinergika 282Leukotrien-receptorantagonister 282Glukokortikoider 283Kombinationspræparater 283Midler mod hoste 285Hostemidler 285Hostestillende midler 285Slimløsnende midler 286Antihistaminer 287Antihistaminer/H1-blokkere/H1-antagonister 288Antihistaminer til allergibehandling 289Antihistaminer til transportsyge 289Antihistaminer til morbus Menière 289Antihistaminer til lokal anvendelse 290HOVEDGRUPPE SSanseorganer/øjne og ører 291Øjenmidler 291Antibakterielle øjenmidler til lokal anvendelse 291Antivirale øjenmidler til lokal anvendelse 291Kortikosteroider/inflammationshæmmende øjenmidler292Nonsteroide antiinflammatoriske stoffer 292Antiallergiske øjenmidler 292Glaukommidler 293Betablokkere 293Carboanhydrase-hæmmere 293Prostaglandinanaloger 293Pupildilaterende øjenmidler (mydriatika) 294Antikolinergika 294Adrenergika 294Pupilkontraherende øjenmidler (miotika) 294Øremidler 295Kortikosteroider som øremidler 295Kortikosteroider og antibiotika i kombination somøremidler 295HOVEDGRUPPE LCytostatika og immunosuppressivestoffer 296Cytostatika 296Alkylerende cytostatika 298Antimetabolitter 298Cytostatika med virkning på topoisomeraseenzymer299Antimitotika/mitosehæmmere 299Hormoner og antihormoner 299Glukokortikoider 300Biologiske cytoregulatorer 300Interferoner 300Interleukiner 300Immunosuppressive stoffer 301Immunosuppressiva uden cytostatisk virkning30113


INDHOLDAntimetabolitter med cytostatisk virkning 302Anti-thymocytglobulin 302Blokerende monoklonale antistoffer 302Glukokortikoider 302AKUTTE FORGIFTNINGER OGDERES BEHANDLING 303Akutte forgiftninger 305Behandling af akutte forgiftninger 306Acetylsalicylsyre 306Paracetamol 306Opioider og lignende stoffer 307Beta-blokkere 307Digoxin 307Jern 307Antikolinergika 307Lithium 308Antipsykotika 308Tricykliske antidepressiva 308Benzodiazepiner 308Benzin, petroleum og terpentin 308Botulismetoksin (pølseforgiftning) 309Alkohol (etanol) 309Metanol (træsprit) 309Nikotin 309Guldregn 309Svampegifte 309Kulilte 309Nitrøse dampe 309Cyanid 310ORDLISTE OG STIKORDSREGISTER 311Ordliste 313Stikordsregister 31714

More magazines by this user
Similar magazines