Coop Norge SA 1. tertial 2012

coop.no

Coop Norge SA 1. tertial 2012

TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2012COOP NORGE SA KONSERN OG SAMVIRKELAGENE I NORGE


Coop Norge SA 1. tertial 2012ResultatregnskapCOOP NORGE SA (morselskap)COOP NORGE KONSERN1.T 2012 1.T 2011 2011 2010 mill kr 1.T 2012 1.T 2011 2011 20109330 8820 28682 27573 SALGSINNTEKTER 9476 8977 28785 28065614 578 1746 1676 Bruttofortjeneste 923 890 2759 26951 2 10 9 Andre inntekter 395 405 1256 1200615 580 1757 1685 Netto driftsinntekter 1319 1295 4015 3895658 599 1724 1666 Driftskostnader 1318 1198 3614 3555-43 -20 33 19 DRIFTSRESULTAT 1 97 400 34018 78 171 233 Netto finans -33 -34 -157 -61-24 58 204 252 RESULTAT FØR SKATT -32 63 243 280BalanseCOOP NORGE SA (morselskap)COOP NORGE KONSERN1.T 2012 1.T 2011 31.12.2011 31.12.2010 1.T 2012 1.T 2011 31.12.2011 31.12.2010Immaterielle eiendeler og177 268 195 286 varige driftsmidler 6918 6453 6869 63494982 5019 5067 5219 Finansielle anleggsmidler 778 692 733 8684055 4250 4508 4103 Omløpsmidler 5597 6135 6244 59009214 9537 9770 9608 EIENDELER 13293 13280 13845 131174865 4796 4895 4742 Egenkapital 4865 4788 4895 4734Minioritetsinteresser 47 112 44 112114 111 114 112 Langsiktig gjeld / Forpliktelser 3226 2925 3359 26671260 1330 1389 1283 Innskudd 1260 1330 1389 12832975 3300 3373 3471 Kortsiktig gjeld 3895 4125 4159 43219214 9537 9770 9608 GJELD OG EGENKAPITAL 13293 13280 13845 13117


Samvirkelageneetter fire måneder i 2012Per 1. tertial 2012 er det 116 samvirkelagsom er en del av Coop.De fire første månedene i år harsamvirkelagene hatt en omsetningsøkningpå 4,1 prosent sammenlignet med sammeperiode i fjor. Samlet omsetning for 1.tertial ble 11.853 millioner kroner.Driftsresultatet for samvirkelagene samletble redusert fra minus 98 til minus 165millioner kroner. Målt i prosent avomsetningen er driftsresultatet ned med0,5 prosentpoeng i forhold til i fjor.Korrigert for engangsposter i 2011 på 32millioner kroner viser driftsresultatet etavvik på 0,25 prosentpoeng.Resultat før skatt er minus 135 millionerkroner, mot minus 87 millioner kroner ifjor. I prosent av omsetningen erresultatet ned med 0,3 prosentpoeng iforhold til i fjor.Siden årsskiftet har Coop fått 16.412 nyemedlemmer, og det er da totalt 1.322.755medlemmer i Coop ved utgangen av april.Totalt har medlemmene opptjent 211millioner kroner i kjøpeutbytte /kjøpebonus i Coops butikker ogmedlemsrabatter fra samarbeidspartnere,mot 199 millioner kroner i fjor.ResultatregnskapSAMVIRKELAGENE SAMLETCOOP TOTAL1.T 2012 1. T 2011 2011 2010 (mill. kr) 1.T 2012 1. T 2011 2011 201011 853 11 388 37 597 36 562 SALGSINNTEKTER 12 271 11 802 39 082 37 9102 254 2 186 7 345 7 149 Bruttofortjeneste 3 031 2 926 9 741 9 412281 262 956 1023 Andre inntekter 652 678 2022 21252 534 2 447 8 301 8 172 Netto driftsinntekter 3 683 3 604 11 763 11 5371 539 1 480 4 472 4 369 Personalkostnader 2 073 1 983 5 931 5 7881 159 1 098 3 347 3 378 Andre driftskostnader 1 766 1 649 4 919 4 9812 699 2 578 7 819 7 747 Driftskostnader 3 839 3 632 10 849 10 76932 5 75 Andre poster 32 5 75-165 -98 487 500 DRIFTSRESULTAT -156 5 918 84323 21 81 67 Investering tilknyttede selskap 21 25 82 636 -11 -43 70 Finansielle poster -24 -49 -201 6-135 -87 526 637 RESULTAT FØR SKATT -160 -19 799 912

More magazines by this user
Similar magazines