ROS-analyse 21 12 2012

tromsfylke.no

ROS-analyse 21 12 2012

Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune. ROS-analysePlanid. PID 525ROS-ANALYSERisiko- og sårbarhetsanalyseforDETALJREGULERINGSPLANforSJØKANTEN SENTER - SKOLEVEIEN M.M.Harstad kommuneiAreal+ AS, p. 2177, PML


Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.ROS-analyse2Oppdragsgivere:Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA, Postboks 6152, 9291 Tromsø og PerStand Eiendom AS, Postboks 3146, 9498 Harstad.Rapportnavn:Risiko- og sårbarhetsanalyse for detaljreguleringsplan for Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstadkommune.Prosjektnr: 2177Oppdragsbeskrivelse:Forslag til detaljreguleringsplan for Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.Oppdragsleder: Petter Mogens LundKvalitetskontroll: Olav TalleAreal + AS - www.arealpluss.noFORORDAreal+ AS er engasjert av Verkstedveien Eiendom AS, v/ Kåre Dale, Coop Nord BA, Postboks6152, 9291 Tromsø og Per Stand Eiendom AS, Postboks 3146, 9498 Harstad, for å utarbeideforslag til detaljreguleringsplan for å utarbeide forslag til detaljreguleringsplan for Sjøkanten Senter– Skoleveien i Harstad.ROS-analysen inngår som et vedlegg til reguleringsplanforslaget og vedlagt dokumentasjon.Lillehammer, den 21.12.2012.Petter Mogens LundPetter Mogens LundOppdragslederOlav TalleOlav TalleKvalitetssikrer.Areal+ AS, p. 2177, PML


Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.ROS-analyse3Innholdsfortegnelse:1. SAMFUNNSIKKERHET OG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE ............................... 42. METODE ............................................................................................................................... 43. SJEKKLISTE MED HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAK ................................. 64. KONKLUSJON: ................................................................................................................... 105. DE AKTUELLE HENDELSENE ER: ................................................................................. 11Foto over deler av planområdetAreal+ AS, p. 2177, PML


Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.ROS-analyse41. SAMFUNNSIKKERHET OG RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSEI henhold til plan- og bygningslovens § 4-3 skal planmyndigheten påse at det blir gjennomført enrisiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet i forbindelse med areal- og samfunnsplanlegging.Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som knyttes til planområdet og eventuelleendringer som følger av planen eller tiltak som er hjemlet i den. Formålet med § 4-3 er å gi etgrunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur og andrematerielle verdier mv. Således kan en ved å kartlegge sannsynlighet og konsekvenser av uønskedehendelser prioritere risikoområder og planlegge tiltak for å forhindre dem eller reduserekonsekvensen av dem dersom de skulle oppstå. Bakgrunnen for kravet om risiko- ogsårbarhetsanalyse retter seg spesielt mot å forhindre at det gjennom arealdisponeringen skapessærlig risiko. I utgangspunktet bør det unngås å bruke arealer som inneholder uønsket risiko ogsårbarhet.2. METODERisiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) er systematisk kartlegging av farer basert på enmetode for innsamling av data. Denne ROS-analyse er i hovedsak basert på en kvalitativrisikovurdering som er bygget på flere undersøkelser og forskjelling kildemateriale. Styrken ved åbenytte en slik kvalitativ metode er at den gir et helhetsbilde av risiko- og sårbarhetsvurderingen forplanen.Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiskeverdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for ogkonsekvensene av uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere ogoppnå sine mål når systemet utsettes for påkjenninger. For å etablere en felles systematikk somletter kommunikasjonen og forståelsen mellom de impliserte partene i planprosessen, har analysentatt utgangspunkt i flere ulike sjekklister som er fremlagt som eksempler av Direktoratet forsamfunnssikkerhet og beredskap. Sjekklisten er et supplement med hensyn til ny plan- ogbygningslov og utvidet med flere aktuelle hendelser som kan medføre virkninger for miljø ogsamfunn.I sjekklisten er det listet opp flere mulige hendelser som både isolert sett og helhetlig synliggjørrisiko- og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for og konsekvenser av planen. Forhold som ervurdert til ikke å være tilstede kviteres ut i egen kolonne. Hendelser som kan påvirke planområdetkommenteres i egen kolonne. Sannsynlighet, konsekvenser og risiko vurderes etter følgendekriterier:Areal+ AS, p. 2177, PML


Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.ROS-analyse5Vurdering av sannsynlighet for hendelse er delt i:5. Svært sannsynlig / forholdet kan være kontinuerlig tilstede4. Meget sannsynlig / periodvis, lengre varighet3. Sannsynlig / flere enkelttilfeller2. Mindre sannsynlig / kjenner tilfeller1. Lite sannsynlig / ingen tilfeller.Vurdering av konsekvenser av hendelser er delt i:1. Ubetydelig: Ingen person- eller miljøskader.2. Mindre alvorlig / en viss fare: Få / små person- eller miljøskader.3. Betydelig / kritisk:4. Alvorlig / farlig: Alvorlig person- eller miljøskader5. Svært alvorlig / katastrofalt: Personskade som medfører død eller varig mén; mange skadd;langvarige eller varige miljøskader.RisikomatriseKonsekvens: 1.Sannsynlighet:5.Ubetydelig2.Mindrealvorlig/en vissfare3.Betydelig/kritisk4.Alvorlig/ farlig5.Svært alvorlig/katastrofalt5 10 15 20 25Svært sannsynlig/kontinuerlig4.Meget sannsynlig/periodevis, lengrevarighet3.4 8 12 16 203 6 9 12 15Sannsynlig /flereenkelttilfeller2.Mindre sannsynlig/kjenner tilfeller1.2 4 6 8 101 2 3 4 5Lite sannsynlig/ ingentilfeller• Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig, i utgangspunktet ikke akseptabelt, eventueltendringer i plan.• Hendelser i gule felt: Tiltak må vurderes – eventuelt endringer i plan.• Hendelser i grønne felt: Ikke signifikant risiko, men risikoreduserende tiltak kan vurderesom de skal gjennomføres.Areal+ AS, p. 2177, PML


Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.ROS-analyse63. SJEKKLISTE MED HENDELSER, KONSEKVENSER OG TILTAKTenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i sjekklisten under.pkt Hendelse/Situasjon Tilstede Sannsynlig.KonsekvensRisiko Kommentar/tiltakNaturgitte forhold. Er området utsatt for, eller kan planen medføre risiko for:1. Snø- eller steinskred? Nei Ikke kjent. Helning på terrengtilsier ikke skredfare.2. Fare for utglidning (erområdet geotekniskustabilt)?NeiJf. Arealis: ingen kjenterosjonsrisiko. Ved anlegg avveger og adkomstsveger bør enlikevel detaljplanlegge grøfter,stikkrenner og overflatevann- og3. Flom/oversvømmelse igrunn?drenerings-systemJa 2 2 4 Ved høy vannstand og flo ogsterk pålandsvind vil havet kunnestige til kote 3,35, tilsvarendenov. 2011. Ny minste kotehøydefor nye byggeområder og nyebygg er satt til kote 4,0 moh.Godt drenerende masser vil blibenyttet. Normal mengde medoverflatevann i området. Ingenkritisk fare for oversvømmelser.4. Flom i elv/bekk, herunderlukket bekk?Ja 1 1 1 Overvann i grøft (bekke-grøft) erlagt i rør innen planområdet.5. Avrenning til bekker Ja 1 1 1 Risikoen for avrenning til bekk /bekke-grøft er vurdert som liten..Gode grøfter med stikkrenner vilkunne lede avrenningen til ønsketareal / veggrøft.6. Er det radon i grunnen? Ikkekjent7. Annet? (Angi)Vær, vindeksponering. Er området8. Vindutsatt NeiTeknisk forskrift stiller krav tilradonsikring/sperre. Sporfilm vilbli utlagt.9. Nedbørutsatt (ekstremnedbør) Ja 1 1 1 Ved ekstremnedbør vil deler avområdet kunne utgjøre en risikofor utrasinger og / ellerutglidninger. Området er noeutsatt ved store nedbørsmengder,men samtidig vil de storearealene innen planområdetkunne gi dempende effekt vedmye nedbør.10. Kuldegrop NeiAreal+ AS, p. 2177, PML


Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.ROS-analyse7Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på:11. Sårbar flora/fauna/fisk/dyr Nei12. Verneområder Nei13. Vassdragsområder Nei14. Kulturminner (automatisk Neifreda kulturminner).15. Kulturmiljø Nei16. Naturressurser, skog nei17. Naturressurser for øvrig NeiInfrastruktur Strategisk områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for:18. Vei, bru, bane, knutepunkt Nei(terminal, stasjon)19. Sykehus/-hjem, kirke Nei20. Brann/politi/sivilforsvar Nei21. Kraftforsyning Nei22. IKT-installasjoner Nei23. Vannforsyning (1000 m 3 ) Nei24. Drikkevannskilder Nei25. Tilfluktsrom Nei26. Område for idrett/lek Nei27. Park, rekreasjonsområder Ja 1 1 1 Det tas, i den grad det er mulig,hensyn til rekreasjonsområdene iplanområdet. Den planlagt «Stienlangs sjøen» gi godekonsekvenser for friluftsliv og giøkt rekreasjonsverdi.28. Vannområder for friluftsliv Ja 1 1 1 Havn, skipsled og planlagt nysmåbåthavn vil gi muligheter forå utøve friluftsliv i og på fjorden.Båtliv er viktig i havneområdet.Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser, som kan inntreffe på nærliggende transportårer, utgjøre en risiko forområdet:29. Hendelser på veg Nei30. Hendelser på jernbane? Nei31. Hendelser på vann/elv NeiDersom det går høyspentlinjer ved/gjennom området:32. Påvirkes området avmagnetisk felt fra el-.linjer?NeiAreal+ AS, p. 2177, PML


Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.ROS-analyse833. Er det spesiell klatrefare iforbindelse med master?NeiEr det - innenfor området - spesielle farer forbundet med bruk av transportnett for gående, syklende ogkjørende34. Til forretning, serviceanlegg,skole, barnehage?NeiGode sikt- og trafikkforhold ivegkryss.35. Til alpinanlegg/anlegg for Neifriluftsformål?36. Til ski-/turløyper? Nei Stien langs sjøen vil øketransportnettet for gående ogsyklende og være et positivttiltak i bydelen og gi bedresikkerhet.37. Til busstopp/kollektiveforbindelser?NeiBrannberedskap:38. Omfatter området spesieltfarlige anlegg?39. Har området utilstrekkeligbrannvannforsyning (mengdeog trykk)?40. Har området bare én muligatkomstrute for brannbil?NeiNeiNeiTilstrekkelig brannvann iområdet.Forurensingskilder. Berøres planområdet av:41. Akutt forurensing Nei42. Permanent forurensing Nei43. Støv og støy, industri Ja 3 2 6 Det vises til egen støyutredning.44. Støv og støy fra trafikk Ja 3 2 6 Det vises til egen støyutredning.45. Støv og støy fra andre kilder. Ja 2 2 4 Det vises til egen støyutredning.46. Forurenset grunn Ja 3 2 6 Det vises til egen utredning forutfylling i sjøen47. Forurensing i sjø/vassdrag Nei48. Risikofylt industri (kjemi / Neieksplosiver og lignende)49. Avfallsbehandlingsanlegg Nei50. Oljekatastrofeområde NeiTidligere bruk Er området påvirket/forurenset fra tidligere virksomheter:51. Gruver; åpne sjakter,steintipper etc.?NeiAreal+ AS, p. 2177, PML


Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.ROS-analyse952. Militære anlegg; fjellanlegg,piggtrådsperringer etc.?53. Industrivirksomhet, herunderavfallsdeponering?54. Annet? (Angi)NeiNeiUlovlig virksomhet55. Sabotasje og terrorhandlinger: Nei56. Er tiltaket i seg selv etsabotasjemål?57. Finnes det potensiellesabotasje-/terrormål inærheten?NeiNeiOMGIVELSENEKan planen medføre risiko (for omgivelsen) m.h.t:58. Fare for akutt forurensing Nei59. Forurensning av grunn eller NeivassdragTransport og trafikksikkerhet. Er det risiko for60. Ulykke med farlig gods Nei61. Kan vær/føre begrense Neitilgjengeligheten til området.62. Er det risiko for ulykke i av- Nei/påkjørsler63. Ulykke med gående/syklende NeiAndre risikoposter i omgivelsene64. Er det regulerte vannmagasineri nærheten, med spesiell farefor usikker is?65. Er det regulerte vassdrag inærheten, som kan føre tilvarierende vannstand ielveløp?66. Finnes det naturligeterrengformasjoner som utgjørspesiell fare (stup etc.)?67. Annet? (Angi)NeiNeiNeiSpesielle forhold ved utbygging/gjennomføring68. Trafikkulykke vedanleggsgjennomføringNei69. Uhell som kan påvirkejernbanenNei70. Undergrunnsledning/-kabler Nei71. Støv og støy fra trafikk NeiAreal+ AS, p. 2177, PML


Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.ROS-analyse104. KONKLUSJON:Ut fra sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens er det i matrisen under konkludertmed at det er liten til ingen risiko knyttet til de aktuelle hendelser. Risikonivået er svært lavt(grønn rubrikk i matrisen) for alle de aktuelle hendelsene. Det vil derfor ikke bli krevd tiltak iforbindelse med planen for hendelsene. Dette følger av at det er lite til mindre sannsynlig athendelse vil inntreffe samtidig som konsekvensen av en slik hendelse er mindre alvorlig dersomden skulle inntreffe.Risikomatrise m/ konklusjon m/ punkt for hendelsene fra sjekklisten over:Konsekvens:Sannsynlighet:1.Ubetydelig2.Mindrealvorlig/en vissfare3.Betydelig/kritisk4Alvorlig/farlig5.Sværtalvorlig/katastrofalt5. Sværtsannsynlig/kontinuerlig4. Megetsannsynlig/periodevis,lengre varighet3. Sannsynlig/flereenkelttilfeller2. Mindresannsynlig/kjenner tilfeller3454344461. Litesannsynlig/ingen tilfeller492728Areal+ AS, p. 2177, PML


Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.ROS-analyse115. DE AKTUELLE HENDELSENE ER:De aktuelle hendelsene er listet opp nedenfor i stigende rekkefølge etter sannsynlighet/konsekvensPKT. 3 Flom / oversvømmelse i grunn. 2 / 2 = 4Risikoen for flom i grunnen er vurdert som liten. Grunnen vil kunne tåle ekstremnedbør.Sannsynligheten for uønsket hendelse er likevel liten og med relativt moderate mengder vann vilkonsekvensen av uønsket hendelse være lav.PKT. 4 Flom i elv/bekk, herunder lukket bekk. 1 / 1 = 1Risikoen for flom i den lukkete overvannsgrøfta, bekkegrøfta er vurdert som liten. Bekken somkommer fra nord er lagt i rør og skal tåle ekstremnedbør. Sannsynligheten for uønsket hendelse erlikevel liten og med relativt små mengder vann vil konsekvensen av uønsket hendelse være lav.PKT. 5 Avrenning til bekker. 1 / 1 = 1Risikoen for ”avrenning til bekker” er vurdert som liten. Avrenning til bekker er minimal. Veieneinnen planområdet vil likevel måtte forventes å drenere noe vann, særlig i vårløsningen medsmeltevann eller ved ekstremnedbør. Sannsynligheten for uønsket hendelse er likevel liten og medrelativt små mengder vann vil konsekvensen av uønsket hendelse være lav.PKT. 9 Nedbørutsatt (ekstremnedbør). 1 / 1 = 1Generelt moderat nedbørsutsatt. Mindre sannsynlig med flom og trolig ubetydelig konsekvens. Detkan derimot få merkbare konsekvenser, i alle fall i forhold til materielle verdier, hvis vi får ensituasjon med vårflom og avrenning på frossen mark og det samtidig kommer ekstremnedbør.Sannsynligheten for uønsket hendelse vil være liten og konsekvensen av uønsket hendelse vil værelav.PKT. 27 Park og rekreasjonsområder 1 / 1Rekreasjonsområdene i planområdet vil gi gode konsekvenser for friluftsliv og gi øktrekreasjonsverdi ved bl. a. anlegg av Stien langs sjøen. Endringen vil gi betydelig positivkonsekvens.PKT. 28 Vannområder for friluftsliv 1 / 1 =1Friluftsområdene i havneleden i planområdet vil gi gode konsekvenser for friluftsliv på sjøen forbåtliv. Den planlagte småbåthavna vil kunne gi økt rekreasjonsverdi, sammen med bl. a. anlegg avStien langs sjøen. Endringen vil gi betydelig positiv konsekvens.Areal+ AS, p. 2177, PML


Sjøkanten Senter – Skoleveien i Harstad kommune.ROS-analyse12PKT. 43 Støv og støy fra industri 3 / 2 = 6Det vises til egen fagrapport fra Multiconsult AS: Notat 312677 – AKU – 01, av 15.06.2012.Nærmeste industribedrift er Harstad Skipsindusrti AS. Der planlegges virksomheten til å ligge pådagens nivå. De har en tørrdokk under utvidelse. Denne planlegges overbygd. Bedriftengjennomfører også ulike miljømessige tiltak i samarbeid med forurensingsmyndighetene.Sannsynligheten for uønsket hendelse vil være liten og konsekvensen av uønsket hendelse vil væremiddels.PKT. 44 Støv og støy fra trafikk 3 / 2 = 6Det vises til egen fagrapport fra Multiconsult AS: Notat 312677 – AKU – 01, av 15.06.2012. Detoffentlige veisystemet i området oppgraderes som del av det offentliges investeringer i ”VeipakkenHarstad” samt de reguleringsmessige tiltak som gjøres på veisystemet og interntrafikken iplanområdet. I de samlede tiltak inngår høydereguleringer på veisystemet, ny gjennomgangstunell,nye rundkjøringer og alternative trafikkårer med lavere hastigheter internt på området øst forriksveien. Tiltakene antas å ha en forbedrende effekt på støv og støy. Sannsynligheten for uønskethendelse vil være liten og konsekvensen av uønsket hendelse vil være middels.PKT. 45 Støv og støy fra andre kilder 2 / 2 = 4Det vises til egen fagrapport fra Multiconsult AS: Notat 312677 – AKU – 01, av 15.06.2012.Situasjonen blir som i dag. Ny kai med båttrafikk bygges der den tidligere fergekaien var lokalisert.Kaien skal ikke brukes til rutegående trafikk. Situasjonen med vareleveranser på sjø og land blirbedre i den nye situasjonen enn det har vært tidligere. Sannsynligheten for uønsket hendelse vilvære liten og konsekvensen av uønsket hendelse vil være lav.PKT. 46 Forurenset grunn 3 / 2 = 6Det vises til egen fagrapport fra Multiconsult AS: Notat av 27.01.2012. Harstad kommune ogKystverket gjennomfører for tiden et stort miljøprosjekt i Harstad havn hvor forurensende massertas opp og deponeres permanent. Prosjekt benevnes ”Ren Harstad Havn”. Dette medfører at dagensbyggeområde og sjøen utenfor er 100 % sikret for forurensinger i grunnen. Byggearbeidene påområdet må planlegges med henblikk på ivaretakelse og sikringen av depotene. Byggeaktiviteteneskjer på utlagte depot. Sannsynligheten for uønsket hendelse vil være liten og konsekvensen avuønsket hendelse vil være lav.PML, p. 2177. 21.12.2012.Areal+ AS, p. 2177, PML

More magazines by this user
Similar magazines