Views
3 years ago

ST-Nytt nr. 5, 2012 - Sykehuset Telemark

ST-Nytt nr. 5, 2012 - Sykehuset Telemark

ST-Nytt nr. 5, 2012 - Sykehuset

ST-nyttBedriftsblad for Sykehuset TelemarkNr. 5 April 2012Liten-men godSTs strategi 2011– 2014:1. Pasientbehandling og kvalitet.2. Reduserte køer og ventetider.3. Medisinske satsingsområder4. Samhandling innen sykehusområdetog mellom Sykehuset Telemarkog kommunene i TelemarkDe har hjulpet par som sliter med å få barn siden høsten 2002. I dager STs Fertilitetsklinikk og den lille staben ansvarlig for at 2300 nyebabyer er satt til verden. I dag - snart ti år etter at de startet opp -erKirurgisk klinikks minste seksjon nest-størst i Norge- målt i antall behandlinger.Ifjor slapp de faglig godt fra et tilsyn- uten avvik eller anmerkninger.Og etter en ombyggingsperiode har Fertilitetsklinikkennå sikret seg mer plass til en ny ekspedisjon og større venterom. Ifjorble klinikken ISO-sertifisert etter en krevende prosess.5. Utvikle organisasjon- ledelse ogarbeidsmiljø.Akuttmottak utviderAkuttmottaket, Medisin 2 og 3 samarbeidernå for å få ned ventetida. Fleresenger er ett av tiltakene som skalbidra til bedre intern pasientflyt..-Pasientene gir tilbakemelding på at de er veldig fornøydmed måten de blir behandlet på. Det gjelder også de som viikke kan hjelpe til å bli bli gravide, sier seksjonsleder PaulaFaye Rode. Sju av ti par som får prøverørsbehandliong blirgravide. Nå er kllinikken utvidet med ny ekspedisjon, størreventerom og flere behandlingsrom. En ekstra overlege eransatt og staben er økt både på laboratorie -og sykepleisidafor å ta unna den økte etterspørselen etter fertilitetsbehandling.Les mer på side 4:A-miljøpris til Kir-PolSamlet rundt et bordHåndhygienefokusArbeidsmiljøprisen gikk i år til Kirurgiskepoliklinikker i Porsgrunn...De som skal hjelpe barn og unge i Skienkommune og ST staker ut ny kurs....Håndhygiene løftes faglig på ST iforbindelse med global kampanje

ST-Bulletin nr 11-akuttmottak-fokus-p65.p65 - Sykehuset Telemark HF
SI Magasinet nr 5-2011 - Sykehuset Innlandet HF
HiT- student 2012 - Høgskolen i Telemark
Kirketorget nr. 5, 2012 - Åsane kirke
Stetoskopet nr. 3 2012 - Sykehuset Østfold
116 000 kvadratmeter flunkende nytt sykehus - buildingSMART
Landsråd-Nytt nr. 2 2012 - Landsrådet for arbeid til yrkeshemmede