11.07.2015 Views

Hva skjedde med naturåndene, som nisser og gnomer ... - Ildsjelen

Hva skjedde med naturåndene, som nisser og gnomer ... - Ildsjelen

Hva skjedde med naturåndene, som nisser og gnomer ... - Ildsjelen

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

NATURÅNDENEDevaAv Rolf Kenneth Myhrero-ken@online.no<strong>Hva</strong> <strong>skjedde</strong> <strong>med</strong> naturåndene,<strong>som</strong> <strong>nisser</strong> <strong>og</strong> <strong>gnomer</strong>, alver <strong>og</strong>huldere? Tilhørte de bare barndommens<strong>og</strong> fortidens fantasiverden;eller tilhører de envirkelighet <strong>som</strong> vi nå har mistetevnen til å sanse?Naturånder har til alle tider verdenover blitt observert <strong>og</strong> rapportert.Da disse vesener bare unntaksvis kan sesav personer <strong>som</strong> ikke er klarsynte, <strong>og</strong> dabare for en kort stund, er det naturlig atfantasien har fått større spillerom i rapporteringenav disse vesener enn i vitenskapeligebeskrivelser av f.eks. planter<strong>og</strong> dyr. Den første åndsvitenskapelige beskrivelse<strong>og</strong> klassifisering av naturånderi nyere tid ble gitt av den sveitsiske kontroversiellelege, alkymiker <strong>og</strong> mystikerParacelsus (1493-1541). Det var han <strong>som</strong>inndelte disse vesener i fire hovedkategorieretter hvilket element (jord, vann,”Den letteste måten å kommei kontakt <strong>med</strong> naturånder på,ifølge Kunz, er å være klarover at de er der <strong>og</strong> sende utpositive signaler til dem.”luft <strong>og</strong> ild) de arbeider <strong>med</strong>. Det var han<strong>som</strong> standardiserte mange av de navnene<strong>som</strong> de forskjellige typer naturånder idager kjent <strong>som</strong>. På 1800- <strong>og</strong> 1900-tallet hardet hovedsaklig vært klarsynte teosofer<strong>som</strong> har fortsatt <strong>med</strong> denne åndvitenskapeligeutforskningen. De mest kjente forsker-forfatternepå dette området har allehatt lederstillinger innen det TeosofiskeSamfunn: Charles W. Leadbeater, RudolfSteiner, Geoffrey Hodson <strong>og</strong> Doravan Gelder Kunz (1904-1999).Den etter min mening desidert beste bokenom naturånder, er The real world offairies (2. utg. 1999) av Dora van GelderKunz. Boken minner mest om en antropol<strong>og</strong>iskstudie av naturåndene, utelukkendebasert på personlige observasjoner.Den klarsynte dansken Eskild Tjalve harskrevet boken Devaer: naturåndernes<strong>og</strong> englenes verden (nytrykk 2005), <strong>som</strong>har mange fine illustrasjoner. Ifølge teosofene<strong>og</strong> den okkulte litteratur tilhørernaturåndene en evolusjonslinje <strong>som</strong> gårparallell <strong>med</strong> dyrets <strong>og</strong> menneskets. Dereslinje går gjennom tre hovedstadier:fra elementærvesener til naturånder tildeva’er (<strong>og</strong>så kalt ”engler”). Ifølge Kunzer devaer generelt høyere utviklet ennmennesker, både i intelligens <strong>og</strong> emosjoner.Naturånder er generelt noe høyereutviklet enn dyr.Naturåndene fungerer primært på astralplanet.Her lever de i en vital-emosjonellverden. Hele deres tilværelse er egentligpreget av lek <strong>og</strong> bekymringsløs livsglede.Negative emosjoner er nærmestfraværende, selv om kortvarig sjalusi<strong>og</strong> frykt kan forekomme. De er fasinertav barn <strong>og</strong> av alt <strong>som</strong> er ungt, glad <strong>og</strong>bekymringsløst. I motsetning til dyr <strong>og</strong>mennesker på det fysiske planet, er naturåndenespart for den fysiske kroppensslit <strong>og</strong> lidelser, samt all den bekymring<strong>og</strong> arbeid <strong>som</strong> er knyttet til kampen forå overleve.Mens dyr <strong>og</strong> mennesker lever i en formverdender fødsel <strong>og</strong> død er dramatiske8 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET <strong>og</strong> ÅNDELIGHET


saker, så lever naturåndenei en livskraft-verdenbakomformene. Genereltsett er naturåndenesoppgave forbundet<strong>med</strong> å overføre vitalitet<strong>og</strong> magnetisme,<strong>som</strong> de selv har absorbertfra solen, tildet element de arbeider<strong>med</strong>. Dette ”arbeid”oppleves <strong>som</strong>en ekstatisk <strong>og</strong> frydefulllek. Devaene administrerernaturåndene<strong>og</strong> overskuerderes arbeid. Devaenefungerer generelt<strong>som</strong> naturens ”skytsengler”,<strong>og</strong> inngår iet enormt hierarki derden enkelte deva påbasis av sin hierarkiskeplassering kanha ansvar for alt fra etenkelt tre til en parktil fjell, landskaper<strong>og</strong> nasjoner.Naturåndenes organismerer materieltsett finere enn gass,<strong>og</strong> er lettest å beskrive<strong>som</strong> et energimønster<strong>med</strong> enkelte sentralechakra-lignende energistrukturer i. Dehar karakteristiske ansiktstrekk. Da deikke spiser har de ikke noe fordøyelsessystem.De har heller ikke noe skjelett-,muskel- eller senesystem. Kunz bekrefterat ingen av naturåndene er kjønnsdifferensierte,men at de forskjelligetyper oppleves <strong>som</strong> mer eller mindremaskuline eller feminine av karakter<strong>og</strong> utseende. Deres kropper har sjeldentmenneskelige proporsjoner. De kan lettskifte form, farge <strong>og</strong> størrelse på kroppenfor en stund, hvis de ønsker det.Den letteste måten å komme i kontakt<strong>med</strong> naturånder på, ifølge Kunz, er å væreklar over at de er der <strong>og</strong> sende ut positivesignaler til dem. Det er imidlertid fleretyper naturånder <strong>som</strong> er fullstendig likegyldigeeller end<strong>og</strong> av natur negativt innstilttil mennesker. Flere typer naturånderer av natur vennlig innstilt til mennesker,de beundrer oss for mange av våre evner,<strong>og</strong> de vil gjerne være våre venner <strong>og</strong>samarbeidspartnere (slik vi muligens harvært i en fjern fortid). Kommunikasjonforegår telepatisk. Husk at de telepatiskoppfatter ditt bidrag til dial<strong>og</strong>en, selv omUng treånd fra et lite sypresstredu verken ser dem eller oppfatter deresbidrag. Hage- <strong>og</strong> sk<strong>og</strong>salver blir særligpositivt innstilt, ja flattert, når en personstår <strong>og</strong> beundrer de trær eller blomster<strong>som</strong> de til daglig arbeider <strong>med</strong>.”Hage- <strong>og</strong> sk<strong>og</strong>salver blirsærlig positivt innstilt, jaflattert, når en person står<strong>og</strong> beundrer de trær ellerblomster <strong>som</strong> de til dagligarbeider <strong>med</strong>.”Kunz er enig i at naturåndene bør klassifiseresi fire hovedkategorier etter hvilketelement de arbeider <strong>med</strong>. Men innenforhver av disse kategoriene kommer Kunz’erfaringsbaserte autoritet til uttrykk vedat hun introduserer sitt eget klassifikasjonssystemav underkategorier, <strong>og</strong> vedat hun avviker fra flere tradisjonelle oppfatninger.Jordens element.Kunz deler disse inn i fire hovedtyper. 1)Klippe- <strong>og</strong> steinånder,<strong>som</strong> har sin klippe/stein<strong>som</strong> sitt fysiskelegeme. Dennetypen av naturåndertilfører mineralriketen meget primitivbevissthet. 2) Gnomer(på norsk bedrekjent <strong>som</strong> <strong>nisser</strong> <strong>og</strong>dverger) holder tili nærheten av klipper<strong>og</strong> steiner, mener uten fysisk kropp.De gir ofte inntrykkav å være gamle, <strong>og</strong>det kan se ut <strong>som</strong>om de går i drakterfra middelalderen. 3)Tre-ånder, <strong>som</strong> harsitt tre <strong>som</strong> sitt fysiskelegeme. I hverttre finner man en treånd.Tre-ånden er enintegral del av treet,den vokser <strong>med</strong> treet<strong>og</strong> den forsvinner nårtreet dør. Tre-ånderholder seg vanligvisusynlige inne i treet,men du kan be demom å objektivisereseg <strong>og</strong> tre frem i ensynlig form. Åndenkan bevege seg et litestykke utenfor treet,<strong>og</strong> synliggjøre seg for klarsynte. De harda en svakt menneskelignende form, <strong>som</strong>varierer fra treslag til treslag. Når mangår i sk<strong>og</strong>en alene om natten, <strong>og</strong> føler atman er omgitt <strong>og</strong> blir beskuet av tusenvisav vesener, er dette ingen fantasi. 4)Hage- <strong>og</strong> sk<strong>og</strong>salver. Alvene elsker detkomiske, teatralske <strong>og</strong> overdrevne, <strong>og</strong> deliker å imitere mennesker. Dette kan gidem et visst kulturelt preg.Sylfer GnomVannets elementDisse kalles tradisjonelt for undiner, nereider<strong>og</strong> havfruer. De fremstilles gjerne<strong>som</strong> yndefulle ungjenter. Kunz forholderseg ikke til disse forestillingene, meninndeler dem i fire hovedtyper. Her skalbare nevnes ”vann-babyene”, <strong>som</strong> holdertil ved havets strender, kyster <strong>og</strong> havner.De minner om fete babyer <strong>som</strong> frydefulltleker <strong>og</strong> tumler i bølgene. Dette er denlykkeligste gruppen av alle typer vesener<strong>som</strong> Kunz har kommet over. De er positivetil <strong>og</strong> nysgjerrige på mennesker.Ildens elementDisse kalles tradisjonelt for salamandere.De er høyt intelligente. De har prak-<strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET <strong>og</strong> ÅNDELIGHET 9


tisk talt ikke noe forholdtil mennesker, <strong>og</strong> er hellerikke nysgjerrige på oss.Luftens element.Siden Paracelsus har dissetradisjonelt blitt kalt sylfer.Kunz introduserer fire typerav luft-ånder, <strong>og</strong> bareden fjerde typen kaller hunfor sylfer. Sky-åndene erdet mulig for oss å kommunisere<strong>med</strong>. Vind- <strong>og</strong>stormåndene er mer menneskeligproporsjonerte.Sylfene er den høyest utvikletegruppen av alle naturånder,<strong>og</strong> de er på grensentil å bli devaer. Sylfenehar perfekte menneskeligeformer <strong>med</strong> vakre ansikter.De samarbeider intimt <strong>med</strong>devaene, men noen sylfervelger imidlertid å ta densiste utviklingsmessigeetappen (før de selv blirdeva) ved å samarbeide tett<strong>med</strong> mennesker. Mangesylfer fungerer derfor <strong>som</strong>skytsengler for mennesker.De finnes ofte på sykehus,særlig nær døende. Kunzer meget imponert av Shakespearesin fremstillingav sylfen Ariel, <strong>som</strong> trollmannenProspero binder tilseg, i skuespillet Stormen(1611). (Se egen artikkel omskuespillet Stormen av Shakespearei <strong>Ildsjelen</strong> nr. 3 – 2005.Red.anm.)Klarsyn, psykedeliske stoffer eller ektoplasma?Ifølge den danske intuisjons-kosmol<strong>og</strong>enMartinus (1890-1981) hadde naturmennesketen svinnende kontakt <strong>med</strong>den åndelige verden, <strong>som</strong> så gikk tapt.De var altså naturlig klarsynte, <strong>og</strong> noenbrukte deres evner til magi. I følge religionsvitenskapenhar de fleste naturmenneskeret magisk-animistisk livssyn, dvs.at de opplever naturen <strong>som</strong> besjelet, deser ånder bak ethvert naturfenomen <strong>og</strong>objekt. Et det ikke da naturlig å anta atden primære kilden til naturmenneskenesmagisk-animistiske livssyn er elementærvesener,naturånder <strong>og</strong> devaene?Man må ikke nødvendigvis være klarsyntfor å få et kortvarig glimt inn i naturåndenesverden. Forskjellige psykedeliskestoffer kan midlertidig åpne opp det tredjeøye, <strong>som</strong> f.eks. ayahuasca (fra liane iAmazonas), meskalin (fra peyote-kaktuseni Mexico <strong>og</strong> USA) <strong>og</strong> psilocybin (framexicansk sopp <strong>og</strong> den spisse fleinsoppeni Norge). En annen mulighet åpner”Kunz mener at våreglobale miljø-ødeleggelser,forurensninger <strong>og</strong> utryddelseav naturområder fordrivernaturåndene, i likhet <strong>med</strong> dyrene,til stadig mindre områder derstadig færre av dem holder til.”seg for de mennesker <strong>som</strong> har overskuddav ektoplasma, hvilket kan synliggjørenaturåndene hvis de kommer tett innpå.Martinus betraktet ektoplasmaet <strong>som</strong> detsynliggjørende <strong>med</strong>ium ved de tidligereobservasjoner av ”eventyr-vesener”.Deva”Man trodde at huldrene <strong>og</strong> nissene, <strong>og</strong>hva man nå kaller disse psykiske vesener,bodde i stenene <strong>og</strong> bergene <strong>som</strong> jomåtte være hule da man oppfattet vesenenenærmest <strong>som</strong> fysiske.Nevnte vesener var nemligofte helt materialisertenår de kom i nærheten avmennesker, <strong>og</strong> dematerialiseredesigjen et stykke tidetter, hvorfor man trodde atde forsvant inn i stenene.”Kunz’ epil<strong>og</strong> til sitt mesterverk,skrevet i hennes sisteleveår da hun var 95 årgammel, er noe vemodig.Da hun skulle skrive bokensandre utgave, haddevenner av henne bedt henneom å oppsøke på ny stederhun tidligere hadde opplevd<strong>som</strong> full av naturånder.Hun gjorde det, opplevelsenvar nedslående.Hun mener at våre globalemiljø-ødeleggelser, forurensninger<strong>og</strong> utryddelseav naturområder fordrivernaturåndene, i likhet <strong>med</strong>dyrene, til stadig mindreområder der stadig færreav dem holder til. Det eri naturåndenes vesen åsprudle av livsglede <strong>og</strong> vitalitet,hvilket de fortsattgjør, men Kunz’ inntrykker at noen typer naturånderhar blitt mer sky for mennesket<strong>og</strong> har distansertseg. Som en liten trøst idenne elendigheten kan jonevnes at flere øko-sentrebevisst <strong>og</strong> systematisk harsatset på kontakt <strong>og</strong> samarbeid <strong>med</strong> naturånder,<strong>som</strong> The Findhorn Foundationi Skottland, Perelandra i Virginia (USA),<strong>og</strong> Questheaven Retreat i California.Dansken Eskild Tjalve skal i mai 2006holde kurs om naturånder (se hans webbasefor nærmere informasjon). •Illustrasjonene til denne artikkelen erhentet fra Angels of Botanic Gardens, Melbourne(Australia). Se linken lengst nede.Anbefalt litteratur / web-baser:Gelder, Dora van (2. utg. 1999): The realworld of fairies. Quest Books, Illinois.180 s.Tjalve, Eskild (1996): Devaer: naturåndernes<strong>og</strong> englenes verden. 166 sider; mangefargeillustrasjoner. B<strong>og</strong>ans forlag, Danmark.Web-base: www.eskildtjalve.dkAristos, Rolf Kenneth (2005): Det guddommeligeKosmos: introduksjon til Martinus’kosmol<strong>og</strong>i. Privat trykk.Angels of Botanic Gardens, Melbourne(Australia). Anbefales!www.geocities.com/SoHo/Nook/9896/index.html10 <strong>Ildsjelen</strong> - magasin for LIVSKRAFT, BEVISSTHET <strong>og</strong> ÅNDELIGHET

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!