nos_vii_145

brynjar.indahl

nos_vii_145

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, VII. 145.Megling og voldgift.Tariffavtaler og arbeidskonflikter.1923.(Entremise publique et arbitrage.Conventions collectives et conflits du travail en 1923.)Utgitt avDET STATISTISKE CENTRALBYRÅ.KRISTIANIA.I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.1924.


Tidligere publikasjoner om megling og voldgift, tariffoverenskomster ogarbeidskonflikter:Det Statistiske CentralbyråArbeidsmarkedet 1906 og 1908. — Månedsskrift for Socialstatistikk 1912. —Statistiske Meddelelser 1923 nr. 7.Tariffoverenskomster og arbeidskonflikter i Norge 1922.Meglingsinstitusjonsvirksomhet 1916-21 (offentliggjort i Sociale Meddelelser1917-22).Se også Beretning fra Arbeidernes Fagl. Landsorganisation 1908-23.


▪In nhold.SideForordTidligere publikasjoner om megling, tariffavtaler og arbeidskonflik‘er 2*Tekst :I. Meglingsinstitusjonens virksomhet 3*Innledning 3*Ferieordningen 5*Det videre forløp av årets forhandlingerSaker behandlet av meglingsinstitusjonen i 1923 10*II. Tariffoverenskomster 1923 14*Om utarbeidelsen 14*Tariffenes omfang 14*Tariffenes innhold 16*Oprettelsesmåte og varighet 19*III. Arbeidskonflikter 1923 25*Kilder 25*De største konflikter 25*Konfliktenes karakter og årsak 26*Fordeling på erhvervsgrupper og årstider 27*Konfliktenes varighet 28*TabellerTabell 1. Tariffavtaler ved utgangen av 1923 2— 2. Arbeidskonflikter 1923 38Table des matières.Pages.Préface 1*Publications précedantes 2*Texte :I. Le fonctionnement d'institution officielle d'entremise 3*Introduction 3*Vacances d'été 5*Autres sujefs dans les négociations de l'année 9*Les cas traités par l'institution officielle d'entremise en 1923 10**Il. Les conventions collectives en 1923 14*L'élaboration 14*L'étendue des conventions collectives 14*Le contenu ---»— 16*La méthode d'établissement et la durée des conventions eollectives • 19'HL Les conflits du travail 25*L'élaboration 2 5*Les conflits du travail les plus étendus . 25*Le caractère et les causes des conflits 26*La répartition industrielle. Conflits dans les différents saisons 27*La durée des conflits 28*Tableaux1. Les conventions collectives à la fin de l'année 1923 22. Les conflits du travail en 1923 38


Forord.Fra og med 1923 er der truffet den ordning mellem riksmeglingsmannenog det Statistiske Centralbyrå at den årlige beretning om meglingsinstitusjonensvirksomhet trykkes sammen med Byrets statistikk over tariffoverenskomster ogarbeidskonflikter. Beretningen har sh mange berøringspunkter med denne statistikkat ordningen utvilsomt viP vise sig naturlig og fordelaktig. Man har tattinn riksmeglingsmannens beretning som bokens iste avsnitt. De to Øvrige medtabellbilag er utarbeidet av det Statistiske •Centralbyrå.Tabellarbeidet er ledet av sekretær, frk. Signy Arctander, som også harskrevet innledningen.Kristiania 5 november 1924.Gunnar Jahn.Ragnvald Tønsberg.


Meglingsinstitusjonens virksomhet i 1923.Utarbeidet av riksmeglingsmannen.Innledning.Den fortsatte økonomiske nedgang (uten tilsvarende nedgangi leveomkostninger), voldgiftsdommene a v 1 9 2 2 og 0 del s-tingets forkastelse av forslaget om å forlenge den midlertidige voldgif tslov er de viktigste av de momenter som dannerbakgrunnen for meglingsinstitusjonens virksomhet i 1923.Det forste av disse momenter vil være vel kjent. Jeg skal derfor • ikkegå nærmere inn derpå, men neie mig med å hitsette de offisielle indekstall forleveomkostninger, utregnet av det Statistiske Centralbyrå, for årets måneder:Jauuar .•. . 238 Juli . . • 238Februar . . . 237 August . . 239Mars . 237 September . • 230April . • • . 236 Oktober , . 229Mai . . . 237 November • . • 231• Juni . . . . 236 Desember . • • 234Dertil skal jeg blott foie at i 1922 var indekstallet for januar 270 ogfor juli 251.oldgif t sdo m men e a v 1 9 2 2 fortjener derimot nogen ord.Det blev under de tidligere voldgiftlovers forberedelse og behandling gjortgjeldende at det var lovens forutsetning at voldgift kun skulde anvendes iekstraordinære tilfelle ved særlig betydelige konflikter, som en nødutvei hvorder ikke kunde opnås enighet ved tvungen megling. Denne tanke har ofterevært uttrykt derhen at voldgiften skulde være en sikkerhetsventil ved tariffforhandlingene,som skulde forebygge storkonflikter.I alle fall delvis har denne forutsetning slått feil, nemlig for så vidtvoldgiften var ment som en ekstraordinær foranstaltning. Av forskjelligegrunner, som jeg her ikke skal komme inn på, blev tariffenes fastsettelse gjennemvoldgift det ordinære.I 1922 var dette tilfelle for omtrent alle fags vedkommende. Tariffenevedkommende transportarbeiderne og vedkommende enkelte mindre bedrifterblev dog ordnet ved overenskomst. Der blev i årets lop avsagt i alt 111voldgiftsdommer. (I 1920 var antallet mellem 50 og 60.)Tariffenes varighet blev fastsatt til 1 år. Samtlige blev ved utløpstidenopsagt. Såvel arbeidernes som arbeidsgivernes hovedorganisasjoner fremsatte


4 *en lang rekke ankegrunner siivel mot de enkelte downier som niob voldgiftsinstitusjoneni sin almindelighet.Ved forberedelsen av voldgiftsproposisjonen for 1923 blev derfor stillingenden at begge hovedorganisasjoner arbeidet for proposisjonens nedvotering, hvadder vel også', blev bestemmende for dens skjebne. I 1920 hadde derimotarbeiderpartiets representanter stemt for lovens vedtagelse.Det har i forbindelse med meglingsinstitusjonens virksomhet sin interesseå nevne en av de viktigste av de ankegrunner som blev fremsatt mot lovensvedtagelse.Jeg sikter til påstanden om at voldgiftsbehandlingen efter selve Institusjonensvesen lett vil bli for summarisk. Det påstås i denne forbindelse atprosedyren for en domstol ikke kan bringe partene i si intim forbindelse medhverandre og med det offentlige organ som tilfellet er ved forhandling og megling.Det hjelper ikke at voldgiftsdomstolen ikke blott har et videre mandatenn det rene forhandlingsprinsipp tilsier, men endog et helt selvstendig initiativtil å istandbringe det for partene og almenheten best mulige resultat. Behandlingenmå allikevel bli summarisk, og dette vanskeliggjør i særlig gradendringer i tariffenes vrimmel av detaljbestemmelser, som i og for sig kan væreønskelige.Det pstås endog at rettens initiativ in' nebærer en fare for begge parter,idet utformningen av nye bestemmelser, og da spesielt efter nye prinsipper,vil være yderst risikabel hvor ikke redaksjonon er foregått efter inngåendeforhandlinger med partene. Den slags forhandling lar sig imidlertid praktisktalt ikke gjeṅ nemfore under prosedyre for en domstol, men vel under megling.Som eksempel på en slik uheldig bestemmelse som er kommet inn i dommenehar bestemmelsen om lønnsregulering i tariffperiodenef ter p risindeks vært nevnt. Hermed menes som bekjent en bestemmelsesom åpner adgang til regulere de fastsatte lønnssatser opover ellernedover for tariffens gyldighetstid er utløpet. Betingelsen er at den offisielleindeks for leveomkostninger innen et i tariffperioden fastsatt tidspunkt endreset visst antall points. I så fall kan — eller skal — lønnssatsene heves ellersenkes tilsvarende.Prinsippet er, såvidt jeg vet, hentet fra Mellemeuropas valutasvake land,hvor den innenlandske mynts stadige synkning efter verdenskrigen med dendermed folgende prisstigning umuliggjorde bruk av stabile lønninger. Lønnefter prisindeks anvendtes her for å noitralisere virkningen av den gjeldendemynts stadig synkende kjøpeevne, visstnok ved alt lønnet arbeide. Det manimidlertid i denne forbindelse skal legge merke til er at systemet .kun toksikte på å regulere lonningene opove r eftersom leveomkostningene steg.Våre voldgiftsdommers bestemmelser om prisregulering efter indeks fastslogen adgang såvel til å heve som til å senke lønningene, eftersom det offisielleindekstall på et givet tidspunkt måtte være henholdsvis steget eller faltmer enn et visst antall points (f. eks. 10) siden dommens avsigelse. Men om


5*enn dommene i prinsippet fastslog den samme adgang for partene til å 5,endret lønnssatsene, tor det vel sies at bestemmelsene egentlig tok sikte pånedregulering av lonningene eftersom den forventede nedgang i leveomkostnin ,ger vilde inntreffe.• Det er for øvrig karakteristisk for bestemmelsene, efter den redaksjonde fikk i dommene, at reguleringen ikke skulde inntre automatisk i og medoffentliggjorelsen av vedkommende måneds prisindeks, men først efter forlangendeav vedkommende part.Jeg noder mig med å konstatere disse særegenheter. Hvorvidt det vardisse som gjorde gjennemforelsen av reguleringene (oktoberreguleringen av1922 og særlig marsreguleringen av 1923) vanskelig skal jeg ikke uttalemig om. At gjennemforelsen av . reguleringene støtte på store vanskeligheterer imidlertid vel kjent.Reguleringsspørsmålet blev imidlertid under vårens tarifforhandlinger snartstillet i skyggen av et annet spørsmål som kom til å innta en bred plass,nemlig feriespørsmålet.Ferieordningen.Spørsmålet om en ny ordning av • tariffenes feriebestemmelser blev førstaktuelt under forhandlingene i jernindustrie n, hvor partene på et tidligtidspunkt tilkjennegav at man ikke vilde kunne få .vedtatt overenskomster medmindreman opnådde en tilfredsstillende ordning av ferien.Mot den gjeldende ordning blev der — samtidig som der var uoverensstemmelsermed hensyn til ferietidens lengde — fremsatt prinsippielle anker.Bestemmelsene, som kom inn i voldgiftsdommene av 1920, fastslog en rett tilsommerferie med full lønn i et visst antall dager (8-12) for enhver arbeidersom hadde vært ansatt i samme bedrifts tjeneste i 12 sammenhengende uker.Striden kom særlig til å stå om op tj eningstide n, idet bestemmelseneherom ikke bifaltes hverken av arbeidere eller arbeidsgivere. Riksmeglingsmann.enfant det nytteløst å prove å istandbringe en nogenlunde varigordning og få vedtatt et ferieforslag som var bygget på den gjeldende ordning.Han utarbeidet derpå et forslag på nye prinsipper og utsendte i midtenav mai folgende kommunik 6:«Det nye ferieforslag som riksmeglingsmannen efter samarbeide medrepresentanter for arbeidsgivernes og arbeidernes hovedorganisasjoner harfremlagt avgjør intet om feriens lengde, men bygger på det prinsipp at enhverarbeider har rett til sommerferie. Feriegodtgjørelsens størrelse er avhengigav det timetall som han i årets løp har arbeidet i faget, uten hensyntil om han har vært ansatt hos en eller flere arbeidsgivere. Feriegodtgjørelsenberegnes procentvis av timelønnen, og grunnlaget for beregningen er at enhversom i årets lop har arbeidet det «normale» timetall i vedkommende fag skalha en feriegodtgjørelse som svarer til full lønn i ferietiden, mens den som hararbeidet et storre ell er mindre timetall fry en forholdsvis storre eller mindre


6*feriegodtgjørelse. Regner man 303 arbeidsdager i året, vil det efter 8 timersdag si det samme som 2 424 timer. Herfra trekker man først feriedagenessamlede timetall, eksempelvis med 8 feriedager 64 timer og med 12 dager 96timer, og videre et for hvert fag avpasset antall timer til legitimt arbeidsfravær(ufrivillig skoft), for eksempel 200 timer. Det tilbakeværende timetallskal da ved et procentvis pålegg på, timelønnen tilveiebringe en sh stor stunat arbeideren får full lønn for ferietiden.Regnestykket er enkelt nok når først de nødvendige faktorer for hvertenkelt fag er bragt på det rene, nemlig feriedagenes og de legitime skofttimersantall samt den gjennemsnittlige timelønn. Er feriedagenes antallf. eks. 8 5 som inntil nu i jernindustrien, og timelønnen kr. 1.80, blir feriepengenenormalt 96 kroner. 2 424 arbeidstimer 4- (64 + 200) 2 160 timer à kr.1.50 — 3 240 kroner. Procenten blir da . 3, hvilket gir kr. 97.20, altså tilnærmelsesvissvarende til den feriegodtgjørelse som en normalarbeidsmengde idette fag skal utbringe. Er feriedagenes .antall ikke 8, men f. eks. som inntilnu i bygningsfagene 12, skal feriepengene under forutsetning av sammetimelønn normalt • utgjøre 144 kroner, og procenten blir da tilsvarende storre,nemlig 4.6. På lignende måte undergår procenten mindre forandringer, eftersomantallet av legitime fraværstimer forhoies eller senkes.For A opnå feriegodtgjørelse må arbeideren ha vært en viss minstetid vedden enkelte bedrift. I forslaget er denne satt til 4 uker (karenstiden), menferiegodtgjørelsen regnes da fra tiltredelsesdagen.Efter denne ordning blir som sagt enhver arbeiders feriegodtgjørelse beregnetprocentvis av de arbeidstimer som han har utfort i faget i årets lop,multiplisert med hans individuelle timelønn.Feriegodtgjørelse beregnes for tidsrummet 15 mai det ene år til 15 niaidet påfølgende år.For til å begynne med å gjøre systemet så enkelt som mulig er der ikkeforeslått nogen egen feriekasse med selvstendig administrasjon. Enhver bedriftsvarer kun for de arbeidstimer som er utfort i dens tjeneste ok står i direktemellemregnskap med sine egne arbeidere og kun med disse. Bedriften beregneralle sine arbeideres feriegodtgjørelse pr. 1 januar og utleverer hver arbeideren 'anvisning lydende på de av ham inntil denne dag optjente feriepenger. Bedrifteninnsetter beløpene i bank med angivelse av vedkommende arbeiders navnog adresse. Hvis en arbeider slutter ved en bedrift efter lovlig opsige. lse,forholdes på samme måte, idet feriepengene beregnes inntil fratredelsen. Denbedrift hvor arbeideren er ansatt når ferien kommer utbetaler ham kontant deav ham efter siste opgjor optjente feriepenger.En arbeider som ikke skifter plass vil med andre ord, når ferien inntrer,på bedriftens kontor få kontantopgjor for feriegodtgjorelsen after 1 januar,mens lian sammesteds hever sin anvisning på feriepengene før nyttår. Hararbeideren i årets løp byttet plass en eller flere ganger, vil han ha flere ellerfærre anvisninger å heve hos de forskjellige arbeidsgivere i hvis tjeneste han


7*har vært, mens han får kontantopgjor for den siste tid av den bedrift hvorhan er • an satt »Air hans ferietid er inne.Dette er hovedtrekkene i det nye ferieforslag, som selvsagt vil kunneforandres og tillempes eftersom man vinner erfaring i praksis. »Da det imidlertid ikke lot sig gjøre å ordne ferien for 1923 efter disseprinsipper, hadde riksmeglingsmannen allerede i slutten av april fremsatt folgendeforslag for jernindustrien :« For inneværende ar 1923 ordnes ferien p folgende måte :a. Enhver arbeider som er ansatt ved nogen bedrift når dette forslag fremleggeshar rett til en sammenhengende ferie for 1923 i 8 arbeidsdager.Arbeideren må godtgjøre at han ikke tidligere iår har hatt ferie ellermottatt feriegodtgjørelse.b. Ferien skal gis som sommerferie for 16 september. Er bedriftsmessigehensyn til hinder herfor, blir tidsrummet for ferie å fastsette ved særskiltoverenskomst.Den nærmere fastsettelse av den enkeltes ferie eller en fellesferie tilliggerbedriftens leder.C. I ferien skal arbeideren ha en feriegodtgjørelse som svarer til hans personligelønn (time, dag eller ukeleinn) i 8 arbeidsdager. Feriegodtgjørelsenutbetales dagen for ferien begynner.d. Blir en arbeider opsagt før han har fått adgang til å benytte ferien, tilkommerder ham feriegodtgjørelse.e. I enkelte bedrifter eller bedriftsbrancher hvor en lengere ferie enn foranbestemt er innført er der intet til hinder for at denne lengere ferie tariffestes.f. Foranstående bestemmelser skal ikke were til hinder for at der, hvorsærlige forhold (som sundhetsskadelige eller særlig anstrengende arbeideeller lignende) tilsier det, gis enkelte arbeidere lengere ferie. »Til forslaget var knyttet folgende protokolltilfersel : «Feriebetingelsenefor 1923 inneholder en overgangsbestemmelse gjeldende kun for inneværendeår. Begge hovedorganisasjoner arbeider for tiden under riksmeglingsmannensledelse på en nyordning av ferien for 1924, og man håper at riksmeglingsmannenvil kunne fremlegge et forslag herom i løpet av kort tid. Dette sisteforslag vil da straks bli fremlagt for partene til godkjennelse, og kun hvisdette vedtas, vil tariffoverenskomsten for 1923 anses å være endelig vedtatt. »Dette forslag blev vedtatt av partene i et mote 4 mai.Ferieforslaget for 1924 blev utferdiget efter de nye prinsipper i folgendeform ;


8*§1.«Enhver bedrift skal gi sine arbeidere . . . ferie. Arbeideren må godtgjøreat han ikke tidligere i kalenderåret har hatt ferie. Ferien gis innenfortidsrummet 15 mai-15 september, da ferietiden er ute. Er bedriftsmessigehensyn til hinder herfor, blir ferietiden å fastsette ved særskilt overenskomst.Den nærmere fastsettelse av den enkeltes ferie eller en fellesferie tilligger bedriftensleder. Bedriften skal, hvis ikke særlige grunner hindrer det, gi beskjedoui ferien minst 14 dager i forveien.§ 2.Enhver arbeider soin har vært ansatt ved en bedrift i et sammenhengendetidsrum• sav 4 uker godskrives feriegodtgjørelse fra tiltredelsesdagen.godtgjørelsen beregnes for tidsrummet 1 .5 mai det ene Ar til 15 mai det påfølgendeAr...§ 3.Feriegodtgjorelsen beregnes med 3 pct. av vedkommende arbeiders til enhvertid gjeldende timelønn multiplisert med det av ham i bedriftens tjenesteutførte antall arbeidstimer.§ 4.Bedriften beregner den enkelte arbeiders feriegodtgjørelse pr. 1 januar ogutleverer arbeideren en anvisning lydende på, feriepengenes beløp. Bedrifteninnsetter beløpet i bank med angivelse av vedkommende arbeiders navn ogadresse. Hvis en arbeider slutter efter lovlig opsigelse, forholdes på sammemåte, idet feriepengene beregnes inntil fratredelsen.Fjorten dager for feriens inntreden kan arbeideren forlange disse allvisningsbeloputbetalt mot legitimasjon fra hans daværende arbeidsgiver. Kansådan legitimasjon ikke skaffes fordi arbeideren ikke lenger er ansatt ved nogenbedrift, kan han kreve anvisningsbeløpene utbetalt 1 september.Den bedrift hvor arbeideren er ansatt ved feriens inntreden utbetalér hamkontant dagen forut de av ham i tiden mellem siste opgjor og 15 mai optjenteferiepenger.§ 5.I enkelte bedrifter eller bedriftsbrancher hvor en lengere ferie enn foranbestemt er innført er der intet til hinder for at denne lengere ferie tariffestes.§ 6 .Foranstående bestemmelser skal ikke være . til hinder for at der, hvorsærlige forhold (som sundhetsskadelige eller særlig anstrengende arbeide e. 1.)tilsier det, gis enkelte arbeidere lengere ferie,


e 7 .Det er organisasjonenes gjensidige forutsetning at ferien ydes og benyttessum ferie.§ 8 .Nærværende overenskomst trer i kraft fra 1 juni 1923. »Til dette forslag var knyttet folgende protokolltilforsel :«Under henvisning til protokolltilforselen til riksmeglingsmannens nu avpartene vedtatte forslag til overenskomst i jernindustrien for 1923 uttalerriksmeglingsmannen at det ikke har vist sig mulig A', opnå enighet mellem parteneom f eriedag en es anta 11 for 1924, og da riksmeglingsmannen ikkepå det nuværende tidspunkt finner å kunne fremsette noget forslag til endeliglosning av dette spørsmil,- vil det bli foreslått at feriedagenes antall og dendermed endelige fastsettelse av feriegodtgjørelsen for dette Ars vedkommendeholdes åpent inntil tariffrevisjonene næste Ar. Samtidig foreslår riksmeglingsmannenfor partene nu A vedta det nye ferieforslag for øvrig, idet der til feriegodtgjorelsefor 1924 godskrives arbeiderne 3 pct. av timelønnen fra 1 juni1923.»Forslaget blev vedtatt av partene i et meglingsmete 26 mai. Tilsvarendeforslag (med feriekoeffisienten fastsatt til 3.2 pct.) var da blitt fremsatt under forhandlingenei bygningsfagene og vedtatt i et meglingsmøte 23 mai,det under Arets senere meglinger blev fremsatt og vedtatt i en rekke andre fag.Det videre forløp av Arets forhandlinger.Når samtlige hovedtariffer opsies, blir det praktisk ugjørlig A,' underkastehver enkelt av dem en detaljert drøftelse ved meglingsbordet. Tiden strekkersimpelthen ikke til, selv om der forhandles hver eneste dag i hele Aret. ForfjorArets vedkommende blev man derfor nødt til A befatte sig vesentlig medhovedpunktene : ferien og lonn e n. Med hensyn til denne siste bemerkes atdet var arbeidsgiverne som i de viktigere fag hadde sagt op tariffene, og demotte frem med krav om rett betydelige lønnsnedslag, mens arbeiderne på sinside forlangte lønnstillegg. Da synkningen i leveomkostningene ophørte og indeksenstabiliserte sig i tidsrummet mellem tariffenes opsigelse (desember 1922)og forhandlingenes avslutning (april—mai 1923), var det imidlertid vanskeligfor nogen av partene A gjennemfore sine krav pi dette punkt. Det var underde foreliggende omstendigheter mest nærliggende å holde sig til det gjennemden samfundsmessige voldgift Aret i forveien etablerte lonnsnivA. Stort settblev derfor tariffenes lønninger ifjor prolonger t. P vårparten ventetman nok fremdeles en yderligere synkning i leveomkostningene, og med dettefor (lie tok man i jernoverenskomsten inn en bestemmelse om 5 pct. reduksjonsAfremt indekstallet for september mA'ned kom under 232. Men efterat indeksen


10*i løpet av sommeren s langt fra viste tegn til synkning at den tvertimot begynteA, stige, kom revisjonen av hosttariffene til å foregft under en annensynsvinkel. Dette resulterte i at man ved revisjonen av enkelte av hostenstariffer — særlig papirindustrien — enedes om å gi et lønnstillegg svarendetil det nedslag som lønningene hadde underghtt ved gjennemførelsen av marsreguleringensamme hr.Forst når tidene atter blir så stabile at partene finner sig tjent med ågjeninnføre de flerå rig e tariffperiode r, vil hver enkelt overens-Tomst ved forhandlings- eller eventuelt meglingsbordet kunne få en sakligog inngående drøftelse, hvorved man vil kunne enes om endringer også avde mange detaljbestemmelser som ofte er den ene av partene en torni eiet.Saker behandlet av meglingsinstitusjonen i 1923.Riksmeglingsmannen behandlet som vanlig de største (22) av årets meglingssaker(112). Nedenstående tabell gir oversikt over de viktigste av disse.Fag.Antall Antallbedrifter . arbeidere.Streik Fra TilArbeidsstans.LockoutFraTilJernindustrien . . 264 ca. li 000 Nei NeiBoktrykkerfaget . . 119 » 1 500 Ja10/4 16/GBygningsfagene . . ca. 660 » 5 000 NeiTransportarbeiderne . 170 » 2 000Bergverkene . 10 » 1 600 »Papirindustrien . . . 24 D 11 000 Ja18/0 10/7Sagbruk og høvlerier . 33 » 3 300 10/9 26/ 11 28/ 11 26/1iChokoladefabrikkene . 6 » 1 600 »14/10Ja»Tobakksindustrien . 31 » 1 200 » 2910Dog har der siden 11 august weft stans ved Foldals Verk, som meldte sig utav Bergverkernes Landssammenslutning da riksmeglingsmannens forslag om åprolongere voldgiftsdommene av 12 juni 1922 — efter gjennemførelsen avoktoberreguleringen og for øvrig med et par endringer — blev vedtatt av deøvrige parter 16 september. Stansen var ved årets utgang ennu ikke bragt tilophør.2 Lockouten berørte 112 bedrifter innen Treindustriens og Papirindustriens Arbeidsgiverforeningersamt innen de deler av tobakksindustrien hvor arbeidsopsigelserennu ikke var gjennemfort, med tilsammen ca. 13 600 arbeidere,


12*Fordelingen ph industrigrupper stiller sig shledesIndustrigrupper.Antall tilfelleav arbeidsstans.Streik.An talltaptearbeidsdager.Lockout.•An tall Antallbedrifter. arbeidere.Sten- og jordarter 5 8 306 22 698Maskiner, apparater, transportmidler etc 4 4 233 28 654Papir, her og gummi 3 26 11 240 258 560Tre- og snittestoff 4 40 3 675 226 334Nærings- og nydelsesmidler . 3 38 2 812 95 528Bygnings- og anleggsvirksomhet 2 2 305 4 250Grafisk industri 1 119 1 500 87 000Kjemisk industri 1■•••1 41 4 428Samlet antall . . 23 1 238 • 20 112 727 452Nedensthende tabell viser antallet av konflikter m. v. i de siden meglingsinstitu.sjonensoprettelse forløpne hr.År.Antallkonflikter.Antallb, drifter.Antallarbeidere.Antallstreikedager.Antalltapte arbeidsdager.19161625428 9411917 .131182 4321918325134 66219194557327 899••••19207972416 5406 6091 184 6941921381 65129 8393 2951 737 4661922 .241162 1351 39691 14519232323820 1121 954727 452I tilslutning til nærværende innberetning oplyses at der i 1923 inntrådtearbeidsstans i flere tilfelle hvor årsaken var å søke i arbeidernes uvilje overforde inngåtte overenskomster. I forste rekke må nevnes streiken i en delav jernindustrien, vesentlig i Kristiania, efterat arbeidsgiverne hadde foretattden i jernoverenskomsten avtalte 5 pct. reduksjon i lonningene som folge avindekstallets fall i september. Denne streik begynte 28 oktober 1923 ogvarte til utgangen av mai 1924, da den blev bilagt samtidig med Arbeidsgiverforeningensstorlockout. Den omfattet ea. 4 000 mann. Riksmeglings-


13 4'mannen hadde ikke crier loven nogen adgaI1g. til h gripe inn i (Jenne konflikt.Derimot erklærte arbeidsretten streiken ulovlig. Da riksmeglingsmannen ikkehar mottatt de i meglingsloven foreskrevne meldinger, er konflikten ikke tattmed i tabellene ovenfor.Lignende konflikter har man i mindre utstrekning hatt ved Hofsfoss bruk,'VS Skandinaviske Kabel- og Gummifabrikker og Lysaker kemiske fabrik.Streiken ved Hofsfoss bruk varte i ea. 7 måneder i 1923. De to andre streikerblev ulovlige fra de siste dager av november. Streiken ved A/S SkandinaviskeKabel- og Gummifabrikker pågår ennu, mens streiken ved Lysaker kemiskefabrik ophorte 8 januar ihr. Heller ikke disse tre konflikter er tattmed i tabellene ovenfor.Riksmeglingsmannen, Kristiania i juni 1924.Valentin VossGunnar Meyer.


15*Bare 13 av tari ITene, omfattende tilsammen 1 247 arbeidere, var hell nye.1 mesten alle tilfelle var det altsit tale om en fornyelse av eldre tariffer medeller uten forandringer. På den annen side var det bare fi tariffer somado') i 1923 og ikke blev fornyet. De viktigste av disse er tariffene forstyrmenn og maskinister i utenriksk fart, som utlop i november 1923 ogikke senere er blitt erstattet av nye. I de andre tilfelle hvor tariffene erforsvunnet har grunnen som regel vært den at mindre tariffer er gått op istone, ikke at man har holdt op med å arbeide efter ordnede tarifforhold.Tariffenes antall blir da omtrent det samme i 1923 som i 1922, og deomfatter noget st nær de samme grupper av arbeidsgivere og arbeidere i beggeår. Men de fleste tariffer omfattet et betydelig mindre antall arbeidere vedutgangen av 1923 enn året i forveien, som man vil se av folgende oversiktfor erhvervsgruppene :Erhvervsgrupper.4111•1111111111111,Antall overenskomster.31112 1922. 81/12 1923. 31/12 1922.Derav berørte arbeidere.81,12 / 1923.I. Sten- og jordarter . 15 18 3 681 4 127II. Ertser og malmer . 3 2 1 996 2 787III. Metallforarbeidelse . 7 6 1 623 1 144IV. Maskiner, apparater, transportmidleretc.. . 13 13 19 414 11 962V. Kjemisk industri 8 10 5 050 4 118Vl. Varme- og belysningsstoffer,oljer, fremstilling av varme, lysog kraft li 5 1 067 176VII. Tekstilindustri . 7 6 5 366 4 947VIII. Papir, lær og gummi 11 16 10 313 13 294IX. Tre og snittestoff 23 23 9 613 5 787X. Nærings- og nydelsesmidler 51 50 8 333 7 875XI. Beklædning og rensning . . 22 23 4 658 4 878XII. Polygrafisk industri . . 3 3 3 669 1 907XIII. Bygge- og anleggsvirksomhet 10 16 9 157 5 892XIV. Statens virksomheter . . 5 5 8998 8 491XV. Kommunale virksomheter 22 39 7 565 5 503XVI. Sjøfart 11 8 18 823 6 034XVII. Transport 28 16 5 720 2 414XVIII. Diverse . . 2 2 156 155Tilsammen 252 261 125 202 91 491


16*Den voldsomme nedgang. — fra 125 OM til 91 000 arbeidere — er foren del bare tilsynelatende. De før nevnte 1 tariffer med 9 000 arbeidere varennu ikke kommet i orden ved årsskiftet, og dette er bl. a. grunnen til denstore nedgang i transportgruppen. T en del tilfelle har det vist sig at manhar fått opgitt for hoie arbeidertall i 1922 ; men da man ikke kunde få mgaktigeopgaver over de virkelige arbeidertall den gang, bar man latt de gamletall bli stilende. Herved opstiir der alts en tilsynelatende nedgang for dissetariffer. Men størstedelen av nedgangen blir i hvert fall faktisk ; den må, velvesentlig skrives på den almindelige depresjons konto.På grunn av de nevnte uoverensstemmelser i materialet mit man imidlertidikke feste sig for meget ved bevegelsen i de enkelte grupper. Den på-. fallende nedgang i gruppen : Varme- og belysningsstoffer har f. eks. sin forklaringi • at en del kommunale elektrisitetsverk var med her i 1922, mensde siste år har kunnet utskilles og . tas med i gruppe XV : Kommunale virksomheter.Tariff enes innhold.Tariffenes viktigste innhold er. utvilsomt lonnsbestemmelsene. Men i defleste tilfelle vil det være umulig på grunnlag av de fastsatte minstelønnssatser,akkordsatser o. s. v. A_ danne sig n.ogetsomhelst begrep om de virkelige arbeidsfortjenester,i hvert fall ikke uten inngående kjennskap til hvert enkeltfag. Derfor blir det særlig lønnssatsenes forandring fra år til år som interessereralmenheten.Forandringene fra 1922 til 1923 var i det hele ubetydelige ; i ikke mindreenn 179 tariffer omfattende det store flertall av arbeiderne — over 73 000— blev lønnssatsene overhodet ikke forandret. For de fag hvor lonningene.blev senket ved oktoberreguleringen 1922 har vi her gått ut fra lonningeneef ter reguleringen, og vi har ikke tatt noget hensyn til bevegelsen i løpetav året 1923 for de fag hvor lønningene blev senket ved marsreguleringenog hevet omtrent tilsvarende ved høstens tariffrevisjon.De to viktigste lønnsforandringer i 1923 gjaldt :1) Boktrykkerfaget, hvor den langvarige konflikt forte til nedsettelse aven frivillig voldgiftsrett i juni. Ved voldgiftsrettens dom av 28 juni fikkmannlige og kvinnelige faglærte arbeidere et lønnstillegg av kr. 2,00 pr. ukeog de ulærte arbeidere et tillegg av kr. 1,20 pr. uke.2) Den mekaniske og den elektrotekniske industri, hvor der i overenskomsteni mai var tatt inn bes.temmelse om en 5 pet. lonnsreduksjon i oktober1'923, hvis det offisielle indekstall for leveomkostningene i september varlavere enn 232. Denne lønnsreduksjon blev fra november gjennemfort for storedeler av den mekaniske og elektrotekniske industri.Heller ikke med hensyn til lonningsformer betegner de nye tariffer nogenforandringer av betydning i de tidligere bestående forhold. Fordelingen på de •forskjellige tidslønnsformer ses av folgende oversikt :


I 7 *Lonningsmiite.Overenskomster.•Arbeidere.Timelønn . 130 47 012Daglønn 14 15 692Ukelønn 72 10 235Månedslønn 10 6 140Årslønn, 11 587Time- » og daglønn . 3 3061 1 ukelønn. 7 1 1701 1 årslønn 3 490Dag- • 1 ukelønn . 1 721Uke- og årslønn . 1 7Måneds- og årslønn 1 80Tilsammen 253 • 82 440I denne tabell er ikke tatt med en tariff med 165 arbeidere som barehar • akkordsatser, 1 med 20 arbeidere med utelukkende stykklonn, 1 med 375arbeidere hvor der ikke er tilstrekkelige oplysninger om lønninger, samt Statens5 tariffer med 8 491 arbeidere, hvor der overveiende er regulativ.Man har også undersøkt tariffenes fordeling efter bestemmelsene om minstelønneller normallønn. Såvidt dette lar sig bringe på det rene, var der i 109tariffer med 44 715 arbeidere fastsatt minstelonnssystem, i 32 med 6 841 arbeiderenormallønn, mens der i 4 med 7 374 arbeidere var en kombinasjon av. begge systemer. I en rekke tariffer er det fastsatt lavere lonnssAtser foryngre arbeidere eller arbeidere med kort fagtid. Undertiden forekommer enlønns- og klasseinndeling efter grupper av byer.Bare i et par tariffer er det uttrykkelig nevnt at akkordarbeide ikkeforekommer. I de fleste virksomhetsgrener arbeides der visstnok for en størreeller mindre del på akkord, og tariffene inneholder som regel både tidslønnsbestemmelserog akkordsatser; men de gir ikke noget holdepunkt til bedømmelseav akkordarbeidets relative betydning.De øvrige lønningsbestemmelser : Om overtidsarbeide, , læreguttsskalaero.s.v. er gjennemgående uforandret i de nye tariffer.Det annet springende punkt i årets tarifforhandlinger var feriebestemmelsene,som er utførlig behandlet i riksmeglingsmannens beretning — se foranside 5*. Feriens lengde stiller sig slik i de forskjellige erhvervsgrupperse tabellen næste side.Efter feriens lengde fordeler antall overenskomster og arbeidere sig procentvissåledes :Overens- Arbeidere.komster.Under 6 dager 1,1 0,36 dager (1 uke) 5,o 1,38 1, .... 35,2 54,71-2 uker 30; 0,212 dager (2 uker) 51,3 42,3Over 2 uker . 2,3 0,4Ingen ferie . 1,5 0,8Tilsammen 100,o • 100,o


ECL)4.) 4 oqdv•yEsuaiaA0•c[av1,8N. I -. cf) t:-• -41 Co cet,\I CO .14 c-O(.1,, CoC>Co, C.n 7-4I:. CO CO Cna4•41 di co it••et 41 CocsOGO ,o cO kn C co cO 0 co CC kC C Co c...o NT. CCJ C ri Co0co Coo • coLC 0N 7-40 9 , CO•Iisuaianogicti4„)t.cr,Cq c,G,1 M 00 0 00 ts..CD. Cn Co C>C,N r.N N G•1 0 N .1CC> r.0 NI Co141 rCo.)isuaiaA07-1 CO -7;f10.4 .41 COCOxn CoCo'myI C, IrDr-I7-I• suaianoN7-1a.)•cidvGO t- 0cI Ck)t•-• t-a cr4ocr, co a"N ktOCo 141Nkr: • Ccq00Coco•NsuaJaAoCS) C:n I 7-7, •fr) (;)•gayCo it7... G,7 CO CMI•31suaianoN•q.uvc)CC) -14•NS uadaA0. . . • . ,,•- • i • til) • . . .- — . = ,I...i 0a. tu: w .Ec.)• ;.; • • o • • .-1 • c'''' —E • — I.' • ".. - o v,• E. • . ."PT')—ti.; ,. • 5. . . 0, 4• 7:$ • =•.; .oe T .1-' 6,E) = cl E .., CI) .7 td3 . C.). ..., ess . s... .cci) ..;14) , = . r... r^ cu cf),.= . ri• ,■4C') 'Z'/5 CI . F:14 P"'"? ,f:.1 pg se' o1.4 E "t t ..'".1' h4 Æ•tc T.' 1-/,' t,c •!;:j 71 715 ra. ;..,^ • o c0 •,,-,,, y, .,$4 0 .. -. § 4 .,,, . .;-. Eo.1:1 ''.. riri 0 :.-' ,...6, ....,,,,. a . • 2,..- mo—.0 ..-- -- . o ga . . • a' t;.1 •c . . r..., .ttc o 64 cl.) Q.,o 4-4 c ,...74. 0 .cij - be to- ;.4 ;."! IT; c' c6' (i) :;.1 ;.'s c, = 4) a tin ,„,. „°C.f.:I 1, ,7',.' ' a ' ) EA.E . -F..,:,-, ,.. e ..,-, E 4?, ,.. e'ci c'',) t_0.2 ct.,-..4L.), . o ;,-.4 ,„, cz E EV -;.., cu .3 0 .4., o cu . C,?.; &-, •-"'El!) 4.1 hP4 5 17, ., E. P. E. z 0 pa a., Pci v, cn 4 cA a)e • •


19*97 pct. av arbeiderne har 8 eller 12 dagers ferie. Del som faller utenforilisse grupper må, regnes til undtagelsene. Ingen ferie er =fort for Slakterborgernei Kristiania (stykkarb.), Losse- og lastearbeidere, Moss, Kristiansandsmeglere og Fredrikstad Tømmerdireksjon. T sistnevnte tariff er arbeidernesikret 50 kr. i feriegodtgjørelse.Oprettelsesmåte og varighet.1 1922 blev arbeidsbetingelsene fastsatt ved voldgiftsdom. for stOrstepartenav de arbeidere det her er tale om. Den midlertidige lov om tvungen voldgifttrådte imidlertid ut av kraft i mars 1923 og blev ikke fornyet. Loven.blev i 1923 bare bragt i anvendelse overfor tvisten mellem Norges Rederforbundog 4 sjømannsorganisasjoner. Dommen falt 9 februar og gikk ut på atde gjeldende hyrer skulde reduseres med 5 pct. Arbeidsforholdene i boktrykkerfagetblev ordnet ved frivillig voldgift lengere ut i Aret.s For resten blevalle årets tarifter oprettet ved overenskomst mellem partene, ofte efter forutgåendemegling. Ifølge meglingsloven skal enhver tariffopsigelse - meldestil meglingsmannen, .men han skal bare skride inn hvis den tilsiktede arbeidsstans• på, grunn av dens omfang eller bedriftens art vil medføre skade- foralmene - interesser. Det følger da av sig selv at det mest blir • de storetarifer soin ordnes ved megling, De mindre blir enten prolongert uten atde overhodet har , vært opsagt (det forekom ofte i 1923), eller de fornyesmed eller uten forandringer efter direkte forhandling mellem partene. I 1923var det derfor bare et mindretall av tariffene som kom i stand ved meglingeller voldgift, i alt . 98, men disse tariffer .omfatter flertallet av arbeiderne.Meglingens betydning stiller sig selvfølgelig også heist forskjellig i de enkeltebrancher — se næste side.-Meglingen har — bedømt efter arbeidertallet vært av stor§t betydningi bergverksindustrien, den mekaniske industri, stenindustrien, papirindustrien,bygge- og anleggsvirksomheten og tekstilindustrien.De lave procenttall for Statens og kommunens virksomheter forklares vedat disse står i en særstilling. Ved Statens virksomheter er der fagtsatteog arbeidsforhold, men ikke tariff i egentlig forstand, da der er regulativ • ellerarbeidsreglement. Også ved de kommunale virksomheter forekommer ofte regulativ:I'Anne for 1914 var tariffer med 2 og 3 års varighet det normale,det "blev altsA bare en del, og ofte en liten del, av alle bestende overens'komster som utlop i hvert enkelt år. Men med den sterle : prisstigning somsatte /"-inn ved utbruddet av verdenskrigen blev det vanskelig t fastsette lønningenefor flere år av gangen, og i løpet av g år gikk tariffene over til -åbli .ettårige eller endog kortvarigere (se. side 21*.).(Forts. side. 28*.)


20I all Herav under megling :Deravberørtearbeidere.Antalloverenskomster.Overenskomster.Arbeidere.Pct. avalleoverenskomster.Pct. avdet helebeidertall.I. Sten- og jordarterII. Ertser og malmerIII. MetallforarbeidelserIV. Maskiner, apparateretc. . . .V. Kjemisk industri.VI. Varme- og belysningsstoffer,oljer,fremst. av varme,lys og kraft .VII. Tekstilindustri .VIII. Papir, lær oggummiIX. Tre og snittestoff.X. Nærings- og nydelsesmidler. •XI. Beklædning ogrensning • • •XII. Polygrafisk industriXIII. Bygge- og anleggsvirksomhet. . .XIV. Statens virksomheterXV. Kommunale virksomheter.XVI. Sjøfart 2 .XVII. Transport .XVIII. DiverseTilsammen .•18 4 127 16 3 905 88.9 94.62 2 787 2 2 787 100. 0 100. 06 1 144 1 45 16.7 3.913 11 962 8 11 766 61.5 98.410 4 118 8 3 432 80.o 83.35 176 1 6 20. 0 3.44 947 3 4 610 50. 0 9,3.216 13 294 7 12 556 43.8 91.423 5 787 7 4 697 30.4 81.250 7 875 11 4 864 22.0 01.823 4 878 8 3 922 34. 8 80.43 1 907 11 11 500 33.3 78.716 5 892 7 5 547 43.8 94.15 8 491 2 329 40. 0 3.939 5 503 5 678 12.8 12.38 6 034 4 1 280 50.0 21.216 2 414 7 1 944 22.9 80.52 155 -261 91 491 98 63 868 37.5 69.8I Frivillig megling for boktrykkerne.2 Norsk Rederforbunds tariffer, som blev gjenstand for tvungen voldgift, er ikketatt med her da de enten var utløpt før årets utgang (styrmenn, maskinister)eller erstattet av ny tariff (matroser og fyrbøtere).


• i• rC/2•ri,/2(L)▪ t▪21*G4,1 CO Vt CS" et r4 Q c)lqgVC CO C'7 CO et C4,1 C; 0 6 6 6 6cq c) c) c, c,c) co a) • ct HGO GO 07 0 0riœ ).0t•-• 00 H t...• 00 CX)▪ C, V0 .14 cx)Hr-IH C7 C)et N CO C4 NCi't CHcy) mri Cri.4. .1 t••• 1`.. et I:7 GC 04) CO t••CO gt ri .44 N ri ri ViC.0 CdC 14 CO Xet H C'etri 0 Vt CL, r..0 ri V,•c; 6C;;) H CO et CetCO G•7 0 .0 .44 c•DCO CO et C7 0 0t-•• O o cczHH ett. CY7 C, actt-•: C7: CICI tCCri ri....C7 t■ GO 00 G•1 C1/41 P.. e. . Gd . ..,CI CC' C., ,C, .f., 00 In p.. 64 4 r-1 ,--1 C.: 04+.,0 c',0 .14 t--, CD Cr4 CZ ,4 11 t... ul ,N, CD0 .-1 0 4 ,—I •, -1.>*-4 Cl t.... .0 .14 o,-1 ci)CC....,.1.-0 Cq t-• .C) OD t-• G) c. cZ 0 c, c,4 0 u't IC-- 00 Ir. CI6 6 6 c; 6 6it-- cc co cx) cr, co prl C= 0 0 0 0 0g) H ri ri ri H riCcC Cd 0 .0 CO HG4 .0 1,1 VI, N Vt1CCCit t.•C•i G‘iH 4e7 t••• C77Cd- 6 6 6cc% rict d CZ .0caco %el q esP.I, ri dttCCCHCqHrz:1d CH CC 1C"IN. CC, CO et ri CrCri Tr, HC,1 00t-;,1•41.441,1 H Ge`i4oacðCcqc1/4.1(x CC cqcc, LczCA CM di C77 teZ riC; viO 6 cr,0, 4 LC, c.ID 00H H H HC7 C7 C: 07 C7 C7HVt .44 14: CC 1,•• COH H ri H riCr7 C7 C7 C7 C7 C7H H


A7,14 tte2 t-Ze z. de re.,34000 -23*Fra og med 1919 har Landsorganisasjonen sluttet med h. utarbeide denneopgave over tariffene fordelt på utlepsår fordi så A, si alle tariffer oprettes forhoist ett år og altså utløper hvert eneste kalenderar. Trekker forhandlingeneom en tariff fenge ut, blir ofte varigheten noget kortere enn et år.Tariffene har fremdeles den samme ganske kortvarige karakter, som manser av oversikten på forrige *side. Det er bare nogen få av overenskomstene ved utgangenav 1923 som ikke alt er utlopt eller vil utløpe iår. Bokbindertariffenav 1923 står ved makt fra august 1923 til utgangen av mars 1925.Vi ser av tabellen at de fleste sterre tariffer utlep enten i iste eller i3dje kvartal Mr. Dette er for en stor del å regne for resultat av et målbevisstarbeide, særlig fra arbeidernes side, for A, få flest mulig av arbeidskam:pene på én tid av året, istedenfor A, ha forhandlinger og konflikter gående ialle årets måneder. Folgende månedsoversikt viser tydelig hvor stor del avtariffene som har felles utlopstid i nogen enkelte .måneder, så det under normale forhold blir relativt rolige arbeid forhold størstepar t en av året.Overenskomster soin utleper i 19243o oo -fordelt efter utløpsmåned.2G00022ooi 0004 1-t000o 000-2 000.....1___■••■__ _ _ ........Antall overenskomster' Antall arbeidere.Pct. av arb.tallet isamtl. tariffer . .r.a,;.4 .0 s.;... at..... o.)at 0 v)fi 4,OL.. . r." 0 oe 44 r. r.*E l :=1 tz ...,cd 04 .c.;czt a) 0 Z 0 a)01 44 2 .4 ."D 0, 4,4 rn 04 9 66 63 14 25 5 23 16 4 1 - 230326 749 34275 11996 2981 3620 378 18458 5197 255 5 - 782400.4 1.0 43.8 15.3 3.8 4.6 0.5 23.6 6.7 0.3 - - 100.0Seilenes heide angir arbeidertallet. Da utløpet av de fleste tariffer erhenlagt til et månedsskifte, er denne oversikt slik å forstå at de fleste tariffersom utleper f. eks. i mars trer ut av kraft så å si samtidig ved arbeidsdagensslutt den siste mars. Tilsvarende for de øvrige måneder.


24*Loven om arbeidstvister krever at hver tariff skal inneholde bestemmelseom opsigelsesfrist, og setter fristens lengde til fulle 3 måneder for utlopstiden,når man ikke uttrykkelig er kommet overens om en annen opsigelsesfrist. Det,er lett å forstå at tariffenes korte varighet også må få innflydelse på opsigelsesfristen.I en stor del av siste års tariffer er opsigelsesfristen bare satt til1 eller 2 måneder, som man ser av folgendeUnder1 mnd.1 mnd. 6 uker. 2 mnd. 3 mnd. 4 mnd. I alt.Antall tariffer . . . . 3 50 6 72 116 2 249Antall arbeidere . . 134 2 802 1 635 15 545 60 907 178 81 201Her er ikke tatt med 3 tariffer med 8 300 arbeidere hvor der er regulativog ingen opsigelsesfrist er anført, 8 tariffer med 804 arbeidere hvor opsigelsesfristenikke var opgitt, samt den midlertidige tobakktariff med 1 186arbeidere, hvor utlopstiden på forhånd var avtalt.Det ligger i sakens natur at det er av særlig betydning å ha lang opsigelsesfristfor de største tariffer og særlig for de store landstariffer. Ved gjennemgåelseav tabell 1 vil man også snart finne ut at i næsten alle de riktigstore tariffer er opsigelsesfristen fremdeles fastsatt til 3 måneder.Av undtagelsene kan merkes sjomanns- og maskinisttariffene (for utenriksfart)med resp. 2 måneders 'og 1 måneds opsigelse og sagbruks- og hovleritariffenmed 2 måneders opsigelse.


III. Arbeidskonflikter 1923.(Se tabell 2.)Våre oplysninger skriver sig for størstedelen fra fagforbundene, men istor utstrekning har man benyttet meglingsmennenes og Norsk Arbeidsgiverforeningsopgaver til kontroll. Hvor der var storm uoverensstemmelser harman foretatt nærmere undersøkelser, bl. a. ved A, sammenligne med industristatistikkensopgaver fra de enkelte bedrifter. Det har neppe lykkes oss åfå oplysninger om alle arbeidskamper i årets lop, men sannsynligvis har vifått med alle de store konflikter og en vesentlig del av de mindre. De forskjelligeprinsipper som ligger til grunn for Byråets, Arbeidsgiverforeningensog Landsorganisasjonens konfliktsstatistikk er omtalt i Statistiske Meddelelser1923, nr. 7.Tabell 2 gir opgave over i alt 57 konflikter i 1923, som berørte tilsammen366 arbeidsgivere og 24 965 arbeidere, derav 18 751 organiserte.De fleste av konfliktene — 51 —angikk bare en enkelt eller nogenbedrifter. De øvrige 6 mer omfattende konflikter var følgende:Konfliktmellem :Konfliktenskarakter.arighetfra—til—Antallarbeidsgivere.Arbeidere.Taptearbeidsdager.Norsk Bokbinderforb. — N. A. F.,bokbinderier og kartonnasjefabrikkerL. 11/8___12/8 52 807 807Norsk Centralfor. for Boktrykkere— N. A. F. og Avis- og BoktrykkerierS. 1°/4--"/6 120 1 500 82 500Norsk Nærings- og Nydelsesmiddelforb.-F 3 andre forb. — N. A. F.,Chokoladefabr. i Kri.a og Trondhjemog Kjellands Dropsfabr. . S. 8/10_28/11 8 1 500 55 500Norsk Papirind.arb.forb. (+ 10andre forb.) — Sympatistreiken(Floterkonfl.) S.s. 18/8___ 11/7 78 11 200 224 000Norsk Sag-,tomt- og høvleriarb.forb,(+ 4 andre forb.) — N. A. F.,Sagbruksindustrien S. 18/9_27/11 41 3 430 202 370Tobakkarb.forb. i Norge (+ 2 andre .forb.) — Tobakkfabr. i Kri.a, Kr.-sand, Stavanger og Larvik . . S.28/10 29/1, 9 1 186 30 836


26*Jernstreiken fra november og enkelte andre unormale konflikter kan detikke skaffes noiaktige opgaver for. De er derfor holdt utenfor tabellen, mener omtalt særskilt nedenfor side 29*•Efter sin karakter kan de øvrige 57 normale konflikter deles i folgende3 grupperAntallkonflikter.Antallarbeidsgivere,Antall arbeidere.I alt.Deravorganiserte.SympatistreikAlmindelig streikLockout1488782266111 20012 5491 2169 7378 0709445736524 96518 751Den eneste sympatistreik i året opstod som nevnt i anledning av fløterkonflikteni Drammensvassdraget.Av konflikter ved offentlig virksomhet har der i årets lop vært 4, 2 lockouterog 2 streiker. Der var lockout ved Nore Kraftanlegg (84 mann i 26dager) og ved Hadelands Elektricitetsverk. Ved Morkfoss—Solbergfossanleggetstreiket omkring 300 mann i 12 dager, og endelig var der en mindre streikved jernbaneanlegget Ljan—Holm.Den direkte årsak til en konflikt er som regel uenighet om ny tariff, ogsærlig om lonningene. Dette var shledes tilfellet i alle de 8 lockouter i 1923og i 42 av de 48 almindelige streiker. I de øvrige 6 streiker omfattende133 mann var årsakene avskjedigelse av tillitsmenn eller andre arbeidere ellerpersonlige uoverensstemmelser med overordnede.De siste slags streiker er oftest spontane, d. v. s. der går ingen egentligforhandling forut for konfliktsutbruddet. Men forut for de almindelige streikerog lockouter går der oftest forhandlinger mellem partene både én og flereganger. Ved alle slags konflikter forekommer det at meglingsmennene griperinn, oftest efter eget initiativ, men også undertiden efter opfordring fra partene.Forholdet mellem de konflikter i hver gruppe hvor der har værtmeglet og samtlige konflikter ses av følgende:I alt.Herav meglet.Pct. undermegling.Konfliktens karakter og årsak.Konflikter.Arbei-dere.Arbeidere.Konflikter.Arbeidere.Konflikter.Lockout (i anl. av ny tariff) . .Streik ( --»— ) . .Streik av andre årsakerSympatistreik .8 1 216 4 962 50.0 79.142 12 416 27 12 020 64.3 96.86 133 1 18 16.7 13.5 .1 i 11 200 1 11 200 100.0 100.057 24 965 33 24 200 57.9 96.9


27*Det er altså bare relativt ubetydelige konflikter hvor der ikke har værtoffentlig megling.1923 blev papirindustrien, trevareindustrien, chokolade- og tobakksindustrienog den polygrafiske industri hardest rammet av konflikter, menheller ikke nogen av de andre industrier gikk helt fri — se oversikten nedenfor.5Tommerflotningen blev sterkt hindret, særlig ved de hårdnakkete streikeri Drammensvassdraget og ved Nes lense.Erhvervsgrupper.Konflikter.Arbeidere.Pct. avsamtligearbeidere ivedk. meringsgren.1Taptearbeidsdager.1 Sten- og jordarter 209 .1014,9Ertser og malmer21 . 293 27,9Metallforarbeidelser7 334Maskiner, apparater, tr.p.midler etc31181,7Kjemisk industriPapir, lær og gummiTre og snittestoff •Nærings- og nydelsesmidler .Beklædning og rensning . . .Bygnings- og anleggsvirksomhet .Polygrafisk industriKomm. virksomhetStatens virksomheterTømmerfløtning349721213295 7,111 539 65,93 692 19,62 750 12,122 0,2 .22 307 51,8123901 00235 26313 91125 7529 33617 839234 455216 44890 18936223883 3073365 85062 988Tilsammen 57 24 965 796 274Det hadde også stor betydning å vise hvilke deler av landet som lidermest ved arbeidskamper, men det er umulig å, finne noget tilfredsstillendegrunnlag for en slik sammenligning.Konfliktene fordeler sig siledes på årets 4 kvartaler (efter utbruddstiden) :1. kvartal2.3.4.•Konflikter. Arbeidere.21 1 66815 • 14 12317 6 4054 2 769Sammenlignet med opgavene i Industristatistikken 1922 over gjennemsnittlig antallkroppsarbeidere i driftstiden for de grupper hvor sammenligning er mulig.Procenttallene skulde were noget Mere di arbeidere i offentlig virksomhet i industristatistikkener fordelt på erhvervsgruppene.


28*Annet kvartal er væsentlig preget av boktrykkerstreiken og den storesympatistreik i papirindustrien, 3dje kvartal av sagbruksstreiken, 4de av streikenei chokolade- og tobakksindustrien. Høststreikene i sagbruks-, tobakksogchokoladeindustrien samt et par enkeltbedrifter endte med en 2 dagers lockout.Vi gir også', en oversikt over varigheten :Varighet.Arbeidskonflikter. Arbeidere. Tapte arbeidsdager.I alt. Pct. I alt. Pct. I alt. Pct.Inntil 10 dager .11-3031-9091-180 •Over 180Tilsammen7 12,32203 • 7 403 0,915 26,3 13 837 . 55.4 281 675 35,424 42,1 8 667 34,7 469 059 58,99 15,8 201 0,8 24 448 3,12 3,5 57 0,3 . 13 689 1,757 100,0 24 965 100,0 796 274 100 oDe meget langvarige og meget kortvarige konflikter spilte altså, ikke så,stor rolle som de med varighet fra 11 dager op til 3 måneder.De «tapte arbeidsdager» krever litt nærmere omtale. De beregnes ved åmultiplisere arbeidertallet ved konfliktens utbrudd med antallet av arbeidsdagersom konflikten varer. Nu hender det at enkelte arbeidere ved en bedrift fortsetterå arbeide under konflikten ; dette får man sjelden fill beskjed om. Dessutenblir det ved langvarige konflikter ofte misvisende å regne med et konstantarbeidertall ; forutsatt at vedkommende virksomheter under normale forholdvilde blitt enten utvidet eller innskrenket i det tidsrum konflikten varer,burde jo dette tas hensyn til ved beregningen av «tapte arbeidsdager» vedkonflikten; men det sier sig selv at dette er helt umulig av praktiske grunner.Vi må, da være klar over at antallet av tapte arbeidsdager aldrig kan bli heltnoiaktig. Allikevel vil dette tall alltid bli benyttet som det eneste brukbaremil på konfliktens relative betydning i de forskjellige år o. s. v., fordi detgir uttrykk for arbeidertallet og varigheten på én gang. Vi neier oss hermed å gjengi tallene for de tre siste år da opgavene er utarbeidet eftersamme prinsipp :192119221923Konflikter.892657Arbeidere.154 4212 16824 965Taptearbeidsdager.3 583 74291 380796 274I 1921 hadde vi flere ' store konflikter, bl. a. sjømannskonflikten, somforte til storstreiken i alle organiserte bedrifter fra 26 mai-10 juni. I 1922


lev loven om tvungen voldgift bragt i anvendelse i si stor utstrekning atkonfliktens omfang blev ubetydelig. De foreliggende opgaver fra Landsorganisasjonen,Arbeidsgiverforeningen og Meglingsinstitusjonen for de tidligere årer trykt i forrige årgang av denne publikasjon og i Statistiske Meddelelsernr. 7 for 1923.Soin . nevnt er opgavene for 1923 ikke fullstendige da man ikke har hattmateriale til å ta med de 4 ekstraordinære streiker :1) Ved Hofsfoss bruk (tresliperi) fra 28 januar-10 september, 2) iJernindustrien fra begynnelsen av november, 3) ved Lysaker kjemiske fabrikkfra 21 juni og 4) ved Skandinavisk kabel- og gmnmifabrikk fra 9 august.Disse er nærmere omtalt av riksmeglingsmannen, se foran side 12. Jernkonfliktengav som bekjent stetet til flere måneders storlockout i 1924 og vartealt i alt over 7 måneder.Arbeidsgiverforeningen karakteriserer året 1923 som et meget urolig årmed mange store streiker. Foruten jernstreiken legger den særlig vekt påstreikene i boktrykkerfaget og i papir- og sagbruksindustrien. Også Landsorganisasjonensårsberetning betegner 1923 som et særlig vanskelig år medmange og lange lønnskamper.*


1Tabellerover Tariffavtaler og Arbeidskonflikter 1923.Conventions collectives et conflits du travail 1923. Tableaux.-Forkortelser.Abréviations.1. Arbeidsgiverorganisasjoner. Syndicats patronaux.N. A. F. Norsk Arbeidsgiverforening. Le Syndicat patronal norvégien.Berg. L. ---- Bergverkenes Landssammenslutning.H. A. F. Håndverkernes Arbeidsgiverforening.El. A. F.Elektrokjemisk arbeidsgiverforening.Mek. Verkst. L. F. • De mekaniske verksteders landsforening.N. L. Anst. L. F. Norske Litografiske Anstalters landsforening.N. Red. f. Norges Rederforbund.R. A. F. Redernes Arbeidsgiverforening.Papirind. A. F. ▪ Papirindustriens Arbeidsgiverforening.Treind. A. F. - Treindustriens Arbeidsgiverforening.2. Arbeiderorganisasjoner. Syndicats ouvriers.N. Arb.m.f. Norsk Arbeidsmannsforbund.N. ELL Norsk Elektrikerforbund.N. Form.f. Norsk Formerforbund.N. J. og M.arb.f. Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund.N. Mal.f. Norsk Malerforbund.N. Trearb.f. Norsk Trearbeiderforbund.N. Mur.f. Norsk Murerforbund.N. S., t. og h.arb.f. Norsk Sag-, tomt- og høvleriarbeiderforbund.Kri.a Salm.f.. Kri.a Salmakersvendes forening.N. M. og Fu. Norsk Matros- og Fyrbøterunion.N. Transportt Norsk Transportarbeiderforbund.N. Bokb.f. Norsk Bokbinderforbund.N. Centr.f., f. Boktr. Norsk Centralforening for boktrykkere.N. Komm.arb.f Norsk Kommunearbeiderforbund.N. Gullsm.arb.f. Norsk Gullsmedarbeiderforbund.N. Jernb.f. Norsk Jernbaneforbund.Sk. Salm. og Tapet.f. ------ Skandinavisk Salmaker- og Tapetsererforbund.N. Kjøttind.arb.f. Norsk Kjottindustriarbeiderforbund.N. Lit.f. Norsk Litografisk forbund.N. Møbelind arb.f. Norsk Mobelindustriarbeiderforbund.N. Papirind.arb.f. Norsk Papirindustriarbeiderforbund.N. Sjorestaurations L.f. Norsk Sjørestaurations Landsforbund.N. S., L. og G.arb.f. Norsk Skinn-, Lær- og Gummiarbeiderforbund.N. S. og J.arb.f. Norsk Skogs- og Jordbruksarbeiderforbund.N. Skotoiarb.f. Norsk Skotedarbeiderforbund.N. Skredderf. Norsk Skredderforbund.N. Sten.f. Norsk Stenhuggerforbund.Tobakkarb.f. i Norge Tobakkarbeiderforbundet i Norge.D. n. Maskinistf Det norske Maskinistforbund.N. B. og K.f. Norsk Baker- og konditorforbund.3. Øvrige forkortelser. Autres abréviations.Mgl.Prl.• Dir.Arb -----M.Kv.Overensk.=Bedr.Lonnsred.Meglet. Entremise publique. L.Prolongert. Prolongé. S.Direkte forhandling ell. forts. Tv. v.uten opsigelse. Négociationdirecte ou continuation sansdénonciations.Arbeidere. Ouvriers.Menn. Hommes.Kvinner. Femmes.Mnd.Overenskomst. Convention d.collective. t.Bedrift. Entreprise.for.Lonnsreduksjon Réduction forb.des salaires.Avskj.Lockout. Lock-outs.Streik. Grèves.-= Tvungen voldgift. Arbitrageforce.Fr. v. Frivillig voldgift. Arbitragevolontaire.* (kol. 13) = Arbeidskonflikt. Conflit dutravail.Måned. Mois.dag. jour.time. heure.forening. Association.forbund. Syndicat.Avskjedigelse. Congé.


234 5Tabell 1. TariffavtalerConventions collectives de travail7 8Nr.Nombre.Overenskomstensparter.Les parties contractantes.Antallet av:Nombre deArb.- Arbei -giv. 2 dere.Pa- Outrons.veers.Varighet.Durée.Fra TilDepuis AFør.Precedents.Lønninger.Salaires.Nu.Présents.N. Arb.m.f.Ca.Kr. CouronnesKr. CouronnesAnleggsvirksomhet2345A/S SaudefaldeneHam ar komm. vandverksanl.Akershus Elektrisitetsverk .N. A. F. og A/S TyinfaldeneBrække kraftanlegg . . .Tr.hjems Elektrisitetsverk .111163690839090"/' 2323234/4 23zo/4 23Vo 2331/ i 24 231/3 24 331/3 24 1'O/4 24 3"0/4 24 11/72422.20, 2.40, 2.5opr. t.1.50 pr. t. 1.501.321.70, 1.601.70, 1.90, 2.00pr. t.1.53, 1.43 pr. t.1.201.70, 1.601.5078A/S AkersbaneneA/S Bærumsbanen .111951502(76 2323/5 2331/3 24 331/3 24 31.601.53, 1.43 »9 Mørkfoss-Solbergfossanlegget3001.60 pr. t.1.30, 10 Arb.dept. og Statens jernb.- 6 0001.20 1.30, Dog 'kraftanlegg.11Bergverksindustri.N. A. F. og Berg. L. 4. . 10 1 545 16 8 23 31/3 24 30.81, 1.15 -1.34pr. t.0.81, 1.15-1.34pr. t.12N. A. F., Berg. L. og A/S Sydvaranger.41 2420.81, 1.15-1 34 0.81, 1.15 -1.34pr. t. pr. t.13Bygningsindustri.N. A. F., H. A. F. og tilsi. bedr.og mestre innen bygn.fageti de fleste byer.a. Blikkenslagereb. Gipsmakere, stukkatørerC. Glassmesterfaget .d. Maleree. Maskinsnekkere .f. Murarbeidereg. Murereh. Rørleggerei. Salmakere og tapetsersvj. Skifertekkerek. Smedesvenner1. Sten-jord- odcementarbm. Tømrere, innredn.- ogbygn.sn.6605 00023/:', 2331/3 24 31.29 pr. t. 1.29 pr. t.1.53 D 1.53 »1.53 D 1.53 2.1.53, 1.43 » 1.53, 1.43 D1.29 D 1.29 »1.43 / 1.43 »1.53 1.53 D1.29 I:, 1.29 D1.29 >> 1.29 1.1.53 D 1.53 11.29 3 1.29 »1.53, 1.43 >> 1.53, 1.431.53 , 1.53 D11 av de 272 tariffer var ikke egentlig gjeldende pr. 31/i2 23 da de var utløpt tidligeregamle vilkår. 2 Antall arbeidsgivere i parentes er ikke regnet med da samme arbeidsgivere erprocenter og feriedager er like i den gamle og den nye tariff. Se for øvrig listen over forkortelseneNr. 9: Overensk. gjaldt også N. J. og M.arbt, N. Trearb.f. - Nr. 11 : Også N. Elf., N. J. og M.arbf.,N. Trearbt, Kr.a Salmt


3ved utgangen av 1923.'it la lin tie l'année 1923.9 10 11 I 12 13 14Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(i pct. av lønnen).Indemnités d'heuressupplementaires.For. Nu.Precedents. Presents.Feriei dager.Vacances.Nu.For.»Hadentes.Presentes.Oprettelses-- måte.'La methode d'établissementde conventions.Anmerkninger.Notes.Pour-cent.Pour-cent.50-10050-100 12 12 Mgl.Minstelønn.25, 50, 100 Mgl. Ny.25, 50, 100 —)- 12 12 Dir. Pr!.-))— 6 Dir.50, 100 50, 100 12 12 Dir. Pr!.25, 50, 100 12 Mgl. Ny.12 Mgl. Ny.12 Mgl. Ny.25, 50, 100 12 12 Mgl.* Pi!.12 12 Dir. Pr!.-D --» 8 8 Mgl. Pr!.Mg!.* Prl.Fagarb. og hjelpearb. Normallønn.Ny ferieordning. 1924. Normallønn.Minstelønn.Fag- og bjelpearb. Normallønn.Ti!!. for smeder og arb.form. 0.20. pr. t.Ny forieordn. 1924.Reglement. Ny ferieordn. 1924.Fag- og hjelpearb. Se overensk. for. bygn.i n d. Normallønn.Arbeidsreglement. Minstelønn.Forskaddsbet. henh.vis for fagarb. ogalm. dagarb Høifjellstill. Arb.reglement.Minstelønn. Laveste satser for kv. Forjernarb., elektr., malere og treat-b.efter spesialtariffer.Minstelønn.- I- .—»-- 12 12 Mgl. Pr!.Ny ferieordning 1924.Fagarb. Minstelønn.Normallønn.- s-Fag- og hjelpearb. Normallønn.Minstelønn.Normallønn.» --øvede arb. Minstelønn.—»— —s----s— Normallønn.Minstelønn.Fag og hjelpearb. Normallønn.Fagarb.og nye tariffer ennu ikke bragt i orden. Men det blev oplyst at man foreløbig arbeidet på depart i flere tariffer. Prl. prolongert. Hermed menes de tilfelle hvor lønninger, overtidsside1. 4 Lønninger 1922 —23 efter oktbr.reg.N. Malt, N. Trearb.f. — Nr. 13: Også N. J. og M.atb.f., N. Murf, N. Mal.t, N. S., t. og h.arb.f.,


4Nr.141516Overenskomstensparter.N. A. F. og A/S Hønefoss Teglverkog Kalkfabrik.A/S Strinden Teglverk . .Murmestr. i Sandefjord .Tabell 1 (forts.). Tariffavtaler2 1 3 4 I 1 5 6 7 1Antallet av :Arb.- Arbeigivere.dere.Ca.2270304 tiVarighet.a.) oczLonninger.il) Ete—,';,"-F4Fra Til ga.... For.0 g" -,CNu.Kr.Kr.4/5 232/7 231/4 2331/3 2431/3 241/4 24211.75, 1.50 pr. t. 1.75, 1.50 pr. t.1.85 pr. t. 1.75 pr. t.81.25-13568-88 pr. u.1718A/S Fredrikstad For. Teglverker.Kongsberg bygningsindustri1700403/5 2323/5 2330/4 2431/3 2433o1. 00 pr. t.60-72 pr. u.1.53, 143 pr. t.1920Kongsvinger • kommune .Høyer-Ellefsen, Gardermoen354323/5 2 323/5 2331/3 2431/3 24331.431.53, 1.43 >>21Aasen og Mjøndalen kalkfabrikk.101.702223Glassindustri.A/S Bergens Glasverk ogA/S Moss Glasverk.'Chr.a Glasmagasin (Hovik,Hadeland, Drammens Glasverk).2118837511/8 2 315/7 2331/3 251/6 2 4331.53, 1.29, 0.91 1.53, 1.29, 0.91pr. t. pr. t.7.63, 11.45 7.63, 11.45pr. d. og skift. pr. d. og skift.Lonr.inger efter spesifiserttariff.24252627282930Næringsindustri.N. A. F. og tilsi. mollebedr. 1N. A. F. og bryggerier ogmineralvandfabr. i Kra.nia,Moss og Tr.hjem. 1N. A. F., Hermetikkindustr.,Bergen.N. A. F., Trondhj ems Canningand Export Co., A/S TrondhjemsPreserving Co.N. A. F.,. A/S De NorskeMelkefabrikker. 1N. A. F., A/S Sporck & Co.,Tr. hjem.N. A. F., De Norske Gjær- ogSpritfabrikker A/S. 2810226134531 72017016061919 22/ii 231 Lønninger 1922 —23 efter oktbr.reg.. 2 Lønninger 1923 efter marsreg.805/7 2322/6 2313/8 233/8 231/7 231/10 2330/4 2430/4 241/5 241/5 241/7 241/9 241/10 24333323271 .50 — 7 8.75, 71.50-78.75,45.75 pr. uke. 45..75 pr. uke.1.53, 1.10 pr. t1.35, 1.00 >>1.25, 0.75 P0.82-1.72 D1.53, 1.10 pr. t.1.35, 1.00 >>1.25 0.70 >>0.82, 1.72 D32, 64 35pr. uke.1.15, 1.85 pr. t. 1.15, 1 85 pr. t.


5Ved utgangen av 1923.9 I 10 11 12 j 13 14Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(i pct. av lønnen).Feriei dager.Oprettelsesmate.Anmerkninger.For.Nu.Før.Nu.25, 50, 10025, 50, 10044Dir. Prl. Normallønn. Brennere og dagarb.2. i6Mgt Ny. Timelønn. dagarb., ukelonn. brennere.25, 50, 100---6661212128Dir. Normallønn. 10 pct. till. for bæring avstore cementblokker.Mgl. Pr!. Timelønn for dagarb., ukelønn for reparatorer.Laveste gjelder fra 1/ 10 23.Mgl. Ny. Normallønn. Fag - og hjelpearb. Overensk.for bygn.ind. gjøres gjeldende fra 18/Dir. Ny. Normallønn.Dir. Ny. Normallønn. Overensk: for bygn.ind. gjortgjeldende.Mgl.* Ny. Feriegodtgj. 1923 kr. 65.00.25, 50, 1001212Mgl. Pr!. Normallønn. Fag-, hjelpearb. og kv.1212Mgl.12121212Dir. Pr!. Laveste satser kv. Forskj. satser ved forskj.moiler. Gruppeinndeling.Mgl. Pr!. M. og kv. Ny ferieordning 1924. Normallønn.8Dir. Prl. Laveste satser kv. Minstelønn.-88Dir. Pr!. Laveste satser kv. Minstelønn.i 21 ••■••••••88Dir. Pr!. Laveste satser kv. Normallønn.25, 5088Mgl.* Ny. Laveste satser kv.25. 50, 10025, 50 —1001212Dir. Pr!.


iNr.Overenskomstensparter.. Elektrokjemiskindustri.Tabell I (forts.). Tariffavtaler2 3 5 6 7 8Antallet av : Varighet...;0ti-.- Pcsiii 20.) oct4 aLønninger.-Arb.- Arbeidere.givere.Fra Til c,) -. ctn., 4-,c) 0


7ved utgangen av 1923.9 10 11 12 13 14Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(i pet. av lønnen).Før.Nu.Feriei dager.For.Nu.Oprettelsesmåte.Anmerkninger.25, 50, 100 25, 50, 100 12 12 Mgl. Pr!.Normallønn.Mgl. Prl.- 1 --»--)- »- —,...••••••12 1212 1212 1212 1212 1212 128 8Dir.* Pr).Minstelønn. Satsene gjelder hjelpe- ogfagarb. samt skiftarb.Normallønn.- 1 -1-2 U. 1-2 u.Dir. Pr!.Minstelonn. Efter 1 2 og år.»8888Mgl. Pr).Mgl. Pr!.Minstelønn. Den nye ferieberegn. 3 pct.Marsreg. nedsatt b.2 pet., fra hostenlønmforhøielse 5 pct.Minstelonn. Nye ferieordn. 3 pet. beregn.25, 50, 10025, 50, 1001 -8 84-6 4- 6Mgl.* Pr).Mgl.* Ny.25, 50, 10050, 100, 20050, 10025, 50, 100»50, 100, 20050, 10025, 50, 10012 88 812 812 12Mgl.Mgl.*Mgl.*Mg!.*Nye ferieordn. 1924, 3 pct. beregn. Lavestesatser kv.Minstelønn. Største overtidstill. for helligdageri de størreNormallønn. Siste satser arb. ved tonnefabr.—»»8 8Mgl.* Pr).Normallønn. Laveste satser kv. arb. Nyferieordn. 3 pet. beregn.så N. Mur.f. 32 e. Også N. Transportf. og de stedlige avd. 32 f. Også N. trearb.f. og N. Malt —Eydehavn arb.f. 38 : Tysfjord. Arbeidsmannsf. 40: Også N. J. og M.arb.f, Treat-hf., N. Elf.portf. 43: Også N. J. og M. arb.f.


Tabell 1 (forts.). Tariffavtaler2 1 3 4 5 7 8Nr.Overenskomstensparter.Antallet av :Arb.- Arbeidere.givere'Varighet.FraTilFor.Lønninger.Nu.Ca.Kr.Kr.44Bryn og Halden Tændstikfabr.,Nitedal.Tvendstikfabr.7701/4 2381/3 24 6 uker1.53-1.70,0.91-1.01pr. t.1 50-1.61,0.86-0.96pr. t.45A/S Norske Tjæreprodukter15030/4 2380/4 24 1.38-1 .48 1 .38 - 1 48pr. t. pr. t.46N. A. F., A/S Lilleborg Fabrikker.'112523/8 2315/5 24 78.15 -86.75 ; 78.15-86.75;1.52-1 84, 1 52-1.84,0.94-1.18 0.94-1.18pr. t. pr. t.47 Norsk Teknisk Porselænsfabr.9019/9 231/9 24 2 1.60, 1.45, 1.35;0.75, 0.68 pr. t.48 N. A. F. og Lysaker kjemiskefabrikker. 126/11 1 382 31/7 25 1 1.43, 1.63, 1.82; 1.43, 1.63, 1.821 3.60 13.6049 Titan Co. A/S 96 28/ 11 2350 Porsgrunds Porselænsfabr. . 200 14/7 23 -51 Risnes kalkbrudd . . 24 ?31/8 24 1.50, 1.60 pr. t. 1.50, 1.60 pr. t.1 1.58, 1.20 » 1.58, 1.20 »1.20, 1.00Tekstilindustri.52 N. A. F. og WM.. bedrifter itekstilind. i Østl. kreds.'53 N. A. F. og tilsi. bedrifter itekstilind. i Vestl. kreds.'20 3 15015 1 39054 Kongsvinger uldspinderi 1 3455 A/S Vikersund Uldvarefabr. 1 1 2356 Hens Uldvarefabr. 1 . 701/6 231/6 2351/3 23"/6 2351/3 24 1.34, 0.77 pr. t. 1.34, 0.77 /31/ 3 24 3 1.24, 0.72 » 1.24 0.7251/3 24 3 1.33, 0.76 1.33, 0.76 »31/3 24 1 1.34, 1.65; 0.77 1.34, 1.65; 0.77pr. t. pr. t.31/3 24 1.34; 0.77 » 1.34, 0.77 pr. t.57 I Arne uld- og bomuldsvaref. 1 2801/7 231/7 24 2 1.20; 0.71 / 1 . 20 , 0 71 »Forskjellige virksomheter.58 Hovedstyre for Statsbanene (1) 29(rengjøringsk.)59 N. A. F., Skiensvassdragets 1 140fellesflotningsf.28/5 2 35/5 23Vi 247.30 pr. skift.31/ 1 24 1 1 . 5 0 1.40 pr. f.Lønninger 1922-23 efter oktbr.reg.47 : Også Porselænsarb.for. 49: Også N. J. og M.arb.f. 55 : Også Vikersund tekstilarb.f.2 Antall arbeidsgivere i parentes er ikke regnet med.


ved utgangen av 1923.1•■■9 10Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(i pct. av lønnen).11 12 13 14Feriedager.For. Nu. For. Nu.Oprettelsesmåte.Anmerkninger.25, 50, 100 25, 50, 100 12 12Dir.Laveste satser kv. arb.12 1212 12Dir. Prl.Dir. Prl.Højeste satser pr. uke; laveste satser kv.arb.25, 50, 100 8 825, 50, 100111, ••■■•■■8 8Mgl.*Mgl.* Pr!.Højeste satser: matrisemakere, spesialarb.Laveste satser kv. arb.Hoieste sats 8 t. skift. Ny ferieordn. 1924.50, 100 8 825, 50, 100 12 1212Mgl.*Dir. Pr!.Mgl.* Ny,Minstelønn.Arbeidet utføres hovedsakelig på akkord.25, 50, 100 25, 50, 100 8 88— — 8 8» 8 88 8» - 8 8Mgl. Pr!.Mgl. Pr].Dir. Prl.Dir. Prl.Mgl. Pr!.Dir. Prl.-Minstelønn. Laveste satser kv. Nye ferieordn.Minstelønn. Laveste satser kv. Nye ferieordn.Minstelønn. Laveste satser kv.Minstelønn. Høieste satser spesialarb. Lavestesatser kv. Nye ferieordn. 1924.Minstelønn. Laveste satser kv. Nye ferieordn.1924.Minstelønn. Laveste satser kv.50 6-1425, 50, 100 25, 50, 100 6 6Mgl.Dir.Statens arbeidsr. Dag- og nattskift. Ferieefter 6 og 12 mud.56: Også Selbak tekstilarb.f,


1 0Tabell 1 (forts.). Tariffavtaler2 3 4 5 6 1 sNr.Overenskomstensparter.Antallet av :Arb.- Arbeidere.givere.Varighet.Tuiciøc.)71 7) E7,4Fra Til Før.0 0Lønninger.Nu.Ca.Kr.Kr.60 N. A. F., Nedre Lågensfellesiløtningsfor.1 4261 A/S Nationalteatret . . 1 1 .4062 O. Mustad & Søn Smørfabr. 1 170Norsk Baker- og Konditorforbund.63 N. A. F. og tilsi. bakeri- ogkonditoridrivende som beskj.svenner.'234 1 00264 N. A. F. og Aug. Olsens 1 18Knækkebrødfabr.'65 Bakeridrivende i Odda.•3 1066 » - I Sørfjorden 10 1767 - i Lillestrøm 7 15og Omegn.68, i Notodden . 10 969 i Voss . . 6 1470 Mo kooperative bakerforeningog L. A. Meyer.2 771 Bakeridrivende i Kongsvinger 7 572 --»- i Modum ognærm. omegn.15 1473 -»- i Sandefjord 13 2074 - »- i Vardø . 7 875 -» i Kr.sand . 12 2176 Sarpsborg og Omegns bakeridrivende.18 1877 Bakeridrivende i Nordre 4 6Østerdalen.78 Baker- og konditormestrei Fr.hald.18 3279 Bakeridrivende i Kirkenes 2 780 -» - i Tønsberg 15 222/5 2 31/0 23 1/4 24VG 23 1/6 2416/5 2 331/5 2330/4 23so/4 2330/4 231/1/5 231 /.5 231/5 231/5 231/5 2 31/5 231/5 231/5 2315/6 2325/8 237/„ 2330/4 231/4 24 2 1.50 pr. t. 1.40 pr. t.80/4 2410/4 2430/4 24°/4 2430/4 241/5 241/5 241/5 241/5 241/5 241/5 241/5 241/5 241/5 24"/G 2425/8 247/0 2430/4 24' Lønninger 1922-23 efter old,reg. - Nr, 61 : Teaterfunksi.f.1322121/22322222222280, 100, 50pr. uke68, 85, 42.50pr. uke1.55, Los pr. t. 80 ; 54 pr. u.62 67 ; 77pr. uke62-67; 77pr. uke37-43 pr. uke 37-43 pr. uke85, 90, 96pr. uke65, 70, 87,89 pr uke97-107pr. uke90, 100, 110pr. uke110 pr. uke 110 pr. uke85,9595, 10080, 90 262-67;77 »80,90 )62-67; 77 »82, 92, 107pr. uke90, 100pr. uke75, 92, 107pr. uke85, 90, 96pr. uke65. 70, 87,89 pr. uke97-107pr. uke90, 100, 110pr. uke85-9595-100 )80,90100, 110 pr. u. 95, 100 pr. u.62, 67, 77pr. uke71,8480-90 )80 )82, 90, 107pr. uke90-100pr. uke75, 92, 107pr. uke62, 67, 77pr. uke


11ved utgangen av 1923.9 10 11 12 L 13 14Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(i pct. av lønnen).Feriei dager.Før. Nu. Før. Nu.Oprettelsesmåte.Anmerkninger.25, 50, 100 25, 50, 100 6 6 Dir.3 3 Dir.25, 50, 100 25, 50, 100 12 • 12 Mgl.Satser : Nybeg. ; 3 års tj.t. ; aftentj.Minste satser kv.50, 100 50, 100 12 12 Dir. Prl.12 12 Dir. Pr!.12 12 Dir. Pr!.Minstelønn. Satser : svenner ; hjelpetropparb.Godtgjørelse for drakt og vask15 kr. pr. uke.Satser Nybeg. øvede, kun kv. arb. Minstelønn.Satser : Efter arb. art og læretid.» -- 12 12 Dir. Pr!.■■••••.•» tjenestetid.-12 12 Dir. PrL100 100 12 12 Dir. Pr!.'2.50 • pr. t. 2.50 pr. t. 12 12 Dir. Prl.100 100 10 • 10 Dir. Pr!.2 50 pr. t. 2.50 pr. t. 6 6 Dir. Prl.50, 100 50, 100 12 12 Dir. Pr!.Minstelønn.— » —• Alm. svenner og Iste mann i bakeriet.Minstelønn.Svenner 1 år, alm. svenner, svennermed borgerskap.50, 100 50, 100 12 12 Dir.50, 100 50, 100 12 12 Dir. Pr!.» 12 12 Dir.» — 12 12 Dir. PH.12 12 Dir. Pr!.100 100 12 12 Dir. Prl.50 50 12 12 Dir.50, 100 50, 100 12 12 Dir. Pr!.Klmsgodtg,j. kr. 10 pr. uke, Minstelonn.Minstelonn.Minstelønn Satser : Nyutlærte svenner,øvede sv., sv. som inneh. mesterstilling.Minstelønn.Minstelonn. Satser : Svenner Iste år, alm.sv., sv. med mesters stilling.Satser : Svenner iste år, øvrige sv.petropparb. Minstelønn., hjel-


IQTabell 1 (forte.). Tariffavtaler12 3 5Nr.Overenskomstensparter.Antallet av :Arbeidere.Arb.-givere.Varighet.FraTilFør.Lønninger.Nu.Ca.Kr.Kr.Norsk Bokbinderforbund.81N. A. F., H. A. F., N. Bokb.-mestres forb. & iEskefabrikantenesforb.521 80711/8 2331 3 25'382 pr. uke80.15 pr. ukeNorsk Centralforeniug forBoktrykkere.82N. A. F., H. A. F. og Dennorske Boktrykkerforening.120 1 50027/6 2 331/3 243Spesifisert ukelønnstariff.Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund.83N. A. F. og Elektrotekn.Firmaers Landsfor. 159 5804/5 2331/3 2431.15-1.29 pr. t. 1.15, 1 29 pr. t.84Ingeniør Tiedemann 31 1826/5 2331/3 2411.15-1.29 »1.15, 1.2985Nicoll'11/6 2331/3 241.16-1.291.15, 1.29 I.8687Drammens ElektrisitetsverkLillehammer komm. Elektr.-verk.1 101 •151/4 231/5 231/4 241/5 244 700-3 600 4 700-3 600pr. år pr. år1.64-1.80; 1.64-1.80;1.83-1.95 pr. t. 1.83-1.95 pr. t.1.30. 1.50 pr. t. 1.30, 1.50 pr. t.8889Modum komm. Elektr.verkHadelands Elektrisitetsverk1151215/2 2317/2 231/6 241/7 2423 600 pr. år 3 600 pr. år1.62, 1.80 pr. t. 1.62, 1.80 pr. t.1.601.45 »90Vestfold Kraftselskap .2828/6 231/7 2433 700, 3 600,3 200 pr. år3 700, 3 600,3 200 pr. år91Sarpsborg & Tune komm.Elektr.verk.118 4/7 231/7 2411/21.70, 1.50,0.70 pr. t.1.70, 1.50,0.70 pr. t.9293Kr.sands elektr.verk .Vittingfoss Kraftanlegg .14391/7 231/7 231/7 241/7 24131.20 -1.90 pr. t. 1.2o -1.90 pr. t.5 300, 4 400pr. år5 300, 4 400pr. år94A/S Tyssefaldene .221/8 2 3V8 2 4.3445, 405 og395 pr. md.445, 405 og395 pr. md.Lønninger 1922-23 efter okt.reg. — Nr. 86 : N. Kommarb,f.


13ved utgangen av 1923.9 10 11 I 12 13 14Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(i pct. av lønnen):Feriei dager.Før. Nu. For. Nu.Oprettelsesmåte.Anmerkninger.50, 100 50, 100 12 12Mgl.*Satser : Maks. Nye ferieordn. 1924. Minstelønn.25, 50, 100 50, 100, 150 12 12Friv. voldg.*Minstelønn.25, 50, 100 25, 50, 100 8 825, 50, 100 8 825, 50, 1Q0 8 825, 50,100 12 12Mgl. Prl.Dir.Dir.Dir. Prl.Minstelønn. Satser : Hjelpearb., fagarb.Ny ferieordn. 1924.Minstelønn. Satser : Hjelpearb., fagarb.Ny ferieordning 1924.Minstelønn. Satser : Hjelpearb., fagarb.Ny ferieordning 1924.Årslønn Elektrikere, maskinister etc,Timelønn : Hjelpearb., fagarb.35, 100 35, 100 12 12Dir.Prl.Minstelønn. Satser : Fagarb., montører.25-50, 100 25-50, 100 8-12 8-1225, 50, 100 25, 50, 100 12 1250, 100 50, 100 12 1250-100 50-100 12 1225, 50, 100 25, 50, 100 8-12 8-1250, 100 50, 100 12 12- 12 12Dir. Pr'.Mgl.*Dir. Prl.Dir. Pr!.Dir. Pr!.Dir. Pr!.Dir. Prl.Årslønn : kraftstasjonsbetj. Timelønn :Hjelpearb., fagarb.Dyrtidstillegg 850 pr. år. Alderstillegkr. 200 efter 3, 6 og 9Årslønn : år. Grunnlønn for reparatører,Iste maskinist og damvoktere,maskinister og assistenter.Satser : Fagarb., hjelpearb., læregutter.Minstelønn.Satser Nyansatte, , øvede arb. Minstelønn.Fritt hus. Årslønnen : henholdsvis maskinisterog brettvakter samt pussere.Satsene gjelder : Iste maskinist og elektrikerform.,2nen maskinist og øvr. fagarb.Alderstillegg : 15 kr. pr. md. efter1, 3 og 5 år.


14Tabell 1 (forts.). TariffavtalerI 3 4 I 57 8Nr.Overenskomstensparter.Antallet av :Arb.- Arbeigivere.dere.Varighet.Lønninger.Fra Til Før. Nu.95Haugesund telefonanlegg . .Ca.71/10 2330/9 243Kr.Kr.5 400 pr. år84, 65 pr. uke96Kongsberg komm. Elektr.verk121/10 23Vio 2431.70, 1.48 pr. t. 1.70, 1.48 pr. t.Norsk Gullsmedarbeiderforbund.97Norske Gullsmedfabr. ogtilsi. bedr.108800Vio 23lho 2411/21.65, 1.55, 1.45pr. t.1.65, 1.55, 1.45pr. t.99Gravørmestre i Kristiania .Norsk Jernbaneforbund.Nestun—Osbanen71423Vio 231/8 231/10 241/3 24ii/231,65, 1.55, 1.45pr. t.3 550 pr. år1.65, 1.55 1.45pr. t.3 675 pr. fir100101102L. K. A. 13. Narvik .Norsk Hydro — Mustad .Sulitjelmabanen5616241/6 2314/0 231/4 231/0 2414/6 241/4 253334 5953 672 »34&0 D4 595 13 912 1)3 660 DN. J. og M.arb.f.103N. A. F. og Mek.verkst. L. F.'163 105004/5 2331/ 3 2431,20, 1.05, 0.81pr. t.1.20, 1.05, 0.81pr. t.101A/S Nordisk Aluminiums-. ind., 1 Holmestrand.16031/3 2431,20, 1.05, 0.81pr. t.1.20, 1.05, 0 81pr. t.105N. A. F. og Smedemestr.for.i Trondhjem.82525/0 2331/ 3 241.20 pr. t1,20 pr. t.106Høvik Lampefabrikk .176Sep. 2231/3 2431.50, 1.30 »1.20, 1.05 »107N. A. F. og A/S P. Norsengsvognfabr. og A. Lunds Vognfabr.2251/4 231/4 2421.251.25 >>108109110Fredrikstad Telefon Co. .Blikkenslagermestr. og rørleggermestr.i Kr.sand.1. Blikkenslagere2. RørleggereA/S Skiens Verksteder .13121208/7 2311/0 2320/3 2330/4 241/5 241/5 2431 55 pr. t. 1.55 pr. t.85 90 pr. uke 85-90 pr. uke1.95 pr. t.1.75, 1 50 »1.20, 1.05 »1.95 pr. t.1.75, 1.50 »1.20, 1.05 »111N. A. F., H. A. F. og de isamme stående bedr. i Kri.asom beskj. vognsmeder oghovslagere.13 10019/c, 231/3 2421.201.20 »Lønninger 1922-23 efter oktbr.reg. Nr. 103 : Også N. Form.f., N. Arb.m.f., N. Elf.,N. Trearb.f. Nr. 111 : N. Trearb.f., N. Mal.f., Skand. Salm.- og Tapetf., Kri.a Tapet- og Dekoratørt


15ved utgangen av 1923.9 10 11 12 14Tillegg for overtids-, nattoghell igdagsarbeide(i pet. av lønnen).Feriei dager.Oprettelsesmåte.Anmerkninger.Før.Nu.For.Nu.50, 10012Dir.Årslønn, lengste ferie gjelder form. Ukelønn:Øvede arb., andre arb. Minstelønn.25, 50, 10025, 50, 1001212Dir. Pr].Satser : Montører, hjelpearb.12 12, „12 12Dir. Prl.Dir. Prl.Satser : Efter 8, 7, 6 års arb. i faget. Normallønn.Satser : Efter 8, 7, 6 års arb. i faget. Normallønn.5025, 50, 1005025, 50, 100-141412141412Mgl.Dir. Prl.Dir.50501414Dir.25, 50, 100 25, 50, 10088Mgl. Prl.Minstelønn. Fag-, hjelpearb. og kv. over18 år. Ny ferieordning 1924.8Dir. Prl.Overensst. med verkst overensk. Oktbr.-reg. 1923. Der fastsettes ikke minstelønnssatserfor trearb. og malere vedmek. verkst. Minstelønn.»88Dir. Pr!.Sv. fylt 21 år. Minstelønn.»»868 Dir.12 Mgl. Pr!.Gått over til å praktisere verkst.overensk.Minstelønn.1212 Mgl. Prl.50, 10050, 1006 Dir. Prl.Fag- og hjelpearb. Minstelønn.25, 50, 10025, 50, 1008Dir.* PH.Overensst. med voldgiftsdommen 1922 ogverkstedsoverensk. Minstelønn.»1212 Dir. Pr!.Minstelønn. For trearb. og malere fastsettesikke minstelønn.N. Trearb.f, N. Mal.forb. Nr. 104 : Også N. Arb.m.f., N. Formt. Nr. 110 : Også N, Form.f.,


16Tabell 1 (forts.). Tariffavtaler1 I 3 i 4 5 i 61 7 8Nr.Overenskomst en sparter.Antallet av :Arb.-giv. 3Arbeidere.Varighet. 4-4Zicf,0 ciLønninger.Fra Til For. Nu.'Ca.Kr.Kr.112 A/S Norsk Elektr. Metallind. 1 50113 Norsk Kabelfabr. A/S,Drammen.114 I. H. Becks cykkelfabr.,Skien. 1115 N. A. F. og A/S Cathrineholmsemaljefabr., Tistedalen1 4581 21116 Fredrikstad Motorverksted . 1 22117 Akers Mek. Verksted . 1 480118 Forsvarsdept., Hærens og (i) 2 000Marinens Verksteder.N. lijottind.arb.f.119 Skiens Pølsemakere . 5 20120 A. O. Willbergh, Kri.a . 1 10121 Kri.a Folkerestauranter 1 15122 Kri.a Polsemakermestr.for. 34 200123 Kri.a komm. handel. 1 10124 Oplandenes Slakter- og Polsèmakermestr.forening,Hamar.4 14125 Norsk Tarmind. A/S . . 15126 A/S Akers Kjøpmenn . 1 20127 Slakter- og Pølsemakermestr.,Narvik.128 Notodden Pølsemakermestre 4129 N. A. F. og A/S Svanevikenspølsefabrik.5 10130 Drammens Pølsem-akermestre 6 20131 Trondhjems kommune . . 1 10132 Trondhjems Slakter- og Pk:Ilsemakermestre.1220 303/8 23 1/6 24 1.65, 1.55, 1 30, 1.65, 1.55, 1.30,1.10 pr. t. 1.10 pr. t.13/7 2 3 39/6 24 2 1.60, 1.05-1.38,0.62 - 0.90 pr. t.5/10 23 15/10 24 1.20, 1.05 pr. t. 1.20, 1.05 pr. t.22/ 11 31/3 2 5 3 1.20, 1.05, 0.81 1.31, 1.15, 0.8618/12 23 pr. t. pr. t.12/4 2 3 Ubest. 1.45, 1.25 pr. t. 1.45, 1.25 pr. t.tid20/6 23 3 1.20, 1.05, 0.81pr. t.0.70, 1.25 pr. t. 0.70, 1.25 pr. t.112 23 1/2 24 2 80-100 pr. u. 70-90 pr. u.21/2 23 21/2 24 2 100•120 D 100-120 »21/2 23 21/2 24 2 110-115 D 110-115 D21/2 23 21/2 24 2 90 901/2 22 1/3 24 2 90 D 90 »18/4 23 1/3 24 1 85-100 D 80-951/4 23 1/3 24 2 65.25-90, 65.25-90,54-74.25 pr. U. 54-74 25pr. u.10/3 2 3 10/ 3 24 3 65-95, 40-50 65-95,40-50pr. uke pr. uke1/4 2 3 1/4 24 90 pr. uke 90 pr. uke1/4 23 1/4 24 120, 110, 75 120, 110, 75pr. uke pr. uke5/3 23 1/4 24 3 65, 58 pr. u. 67.50, 60.50pr. uke1/5 23 1/5 24 2 90 )) 95-115 D2 3 1/8 24 2 95-115 >> 95-115 »1/8 2 3 1/8 24 2 75-95 D 75 , 95 »Lønninger 1922-23 efter oktbr.reg. Nr, 1i2 : Også N. Arbm.f. Nr. 117 : Også N.


11ved utgangen av 1923.9 10 11 I 12 I 13Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(i pet. av lønnen).Feriei dager.Før. Nu. Før. Nu.Oprettelsesmåte.'Anmerkninger.25, 50, 100 25, 50, 100 8 8 Mgl.* Prl.? . 8 Mgl.*25, 50, 100 » 8 8 Dir. Prl.» - 8 Mgl.*Lønninger for baser, skiftarb., dagarb.og handy.Laveste sats gjelder kv. Høieste sats reparatører.Overensst. med verkst.overensk. Minste].Fag-, hjelpearb. og kv. Minstelønn.-- -- 8 8 Dir. PH.8 Mgl. Ny.25, 50, 100 12 • 12 Dir. Prl.Minstelønn. Ny ferieordn. 1924. Fag-,hjelpearb. og kv. overensst. med voldgiftsdom4/5 22.Minstelønn. Kv. og fagarb50, 100 50, 100 12 10 Dir.12 12 Dir. Pil.» 12 12 Dir. Prl.--»— -- - 12 12 Mgl. Prl.— » 12 12 Dir. Pri.» --» 12 12 Mg1.*50-80 50-80 12 12 Dir. Pa50-100 50-100 12 12 Dir. Pr!.8 8 Dir. Pr!.12 12 Dir. Pr!.Efter 4 og 6 års arb. i faget. Minste!.Tariffen gjelder også ekspeditorer, Minste].Minstelønn.Efter 4 og 6 år.—»Lønn for menn og kv. efter læretid Minstelønn.Lønn for menn og kv. efter læretid. M instelønn.Minstelønn.Mestersv., am, sv. og hjelpesv. Minstel.- » - 12 12 Mg!.*- 12 12 Dir. Pil.- » - 12 12 Dir. Prl.12 12 Dir. Prl.Fag- og hjelpearb.. Minstelønn.Minstelønn.—1—Arb.m f., N. Trearb.f., N. Formerf., N. Mal.f.


18Taboll I (forts.). Tariffavtaleri ‘ 4 1 5 6 7 I 8...J ica pc,Antallet av : Varighet.4 c1) C:1Lønninger.Nr.Overenskomstensparter.Arb. -givere. Arbeidere.Ca.Fra Tila) oct't E:44 =10 czCl....0


ved utgangen av 1923.9 I 10 11 12 13 14Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(i pet av lønnen).Feriei dager.For. Nu. Før. Nu.Oprettelsesmåte.Anmerkninger.40, 80, 100 12 Mgl.*Mgl.Svenner og fagarb. efter 4 og 6 års arb. ifaget. Minstelønn. En tid arb. utenoverenskomst.Ingen ferie fordi der arbeides stykkarb.50-75 50-75 12 12 Dir. Prl. Efter 4 og 5 Ars arb. Minstelonn.50 —100 50-100 12 12 Dir. Prl. Minstelønn.D- - D -- 12 12 Dir. Pr!.» 12 12 Dir. Prl. Efter 4,- 6 og 10 års arb. Minstelønn.50, 75, 100 50, 75, 100 8 8 Dir. Pr). Efter 4 og 6 års arb. -D-50-100 50-100 12 12 Mgl. Efter 4 års arb.50, 75, 100 50, 75, 100 12 12 Dir. Pil. Efter 4 og 6 Ars arb.50-100 50 —100 12 12 Dir. Pr!. Minstelønn.25-50 25-50 8 8 Dir. Pr). Efter 4 og 6 års arb.25, 50, 100 25, 50, 100 12 12 Dir. Lønninger gjelder : vaskebtj. (dyrtidstillegg355), reservebtj. (dyrtidstillegg 400), fastvognbetj. (dyrtidstillegg 400).30 30 Dir. Prl. Skoleferie 14 dager til hovedrengjøring.2-3 kr pr. t. 1.25, 1.50, 2.00, 12 12 Dir, Laveste satser : ikke fast ansatte kv. ; 3 1-2.25, 2.50 2.75 derstill. à 200 efter 2, 4, 6 år.pr. t.25, 5'), 100 25, 50, 100 6-12 6-12 Dir. Prl.-D- 12 12 Dir. Pr!.12 12 Dir. Pr). Arb.tall. gjelderkun de organiserte. Minste!.2 3 kr. pr. t. 2, 3 kr. pr. t. 8 8 . Dir. Pr!. Lønn gjelder konduktører, vognførere ogverkstedsarb.


0Tabell I (forts.). Tariffavtaler12 3457 8Nr.Overenskomstensparter.Antallet av :Arb.- lArbeigivere.dere.Varighet.Fra TilLønninger.For. Nu.Ca.Kr. Kr.151152153154155156157158159160161162163Oslo renovasjon 1Lillehammer kommunale vei-,vann- og kloakvesen.Gjøvik kommuneKristiania kommune .--,- fyrboterne v. Ullevål» — v. Dikemark—» rørleggerverksted .—1— skorstensfeierne . .—)— vask- og rengjøringskv.Tønsberg kommune.Skien »Fredrikstad »Narvik1575502 578101 960322001 201 421 561 511/5 23117 231/5 231/,-, 231/5 231k, 231/5 238/6 231/5 23v, 23"/, 231/7 231/7 231/5 '241/5 241/;-, 241/5 241/5 241/5 241/5 241/5 241/5 241/5 248'3/6 241/7 241/ 7 2414 d.11333333122214.50 pr. dag. 14 50 pr. dag.1.60, 1.70 pr. t.11.55, 1.65 pr. t.78 pr. uke. 147.50 pr, uke.1.45, 1.20 pr. t.13, 14 og 15pr. dag.14 pr. dag.14, 15 pr. dag. 14, 15 pr. dag.1.50, 1.60 pr. t. 1.50, 1 60 pr. t.84 pr. uke.1 405 pr. år.1.65 pr. t.13, 14, 15pr. dag.14 pr. dag.84 pr. uke.1 405 pr. At%1.50 pr. t.1.50 pr. t.1.60, 1.70 I I1.60, 1.70 »I1.50 I1.50 »1.60, 1.75 » 1.60, 1.75161165166/67168169Fredrikshald • •Akers kommune og elektrisitetsverk.Trondhjem kommune .BergensÅlesundKr.sund Gasverk19250465721141/7 231/7 231/7 231/7 235/„ 22Vs; 221/7 24V7 241/7 241/7 242223231.6412.50, 13.50pr. dag.1.6412.50, 13.5)pr. dog.1 300-5 100 4 300-5 100pr. år. pr. år.1.10-1.65 1.10 — 1.85pr. t. pr. t.13-15 pr. d. 13-15 pr. d.78 90 pr. u. 78-90 pr. u.1.40 - 1 60pr. t.1 40 — l.43)pr. t.69.12 pr. uke. 69.12 pr. uke.Korkeskjærernes 'opening.170Korkefabrik. i Kristiania .6701/0 231/t., 24340 48 pr. u. 40-48 pr, u.Kystlodsernes Landsforbund.171N. A. F. og R. A. F (innenriksrutefart).92002 A31/3 253min. 240,maks. 430pr. mnd.min. 228,maks. 409J)1'. mud.Lønninger 1922 23 efter oktbr.reg. — 154 : Også N. Arkm f., N J. og Attu b.f., N. Malt


21ved utgangen av 1923.9 10 11 12 13 14Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(1 pet. av lønnen).Feriedager.For. Nu. For. Nu.Oprettelsesmåte.Anmerkninger.25, 50, 100 25, 50, 100 12 12 Dir. Prl.35, 100 35, 100 12 Mgl. Minstelønn.50, 100, 150 50, .100 12 12 Dir.25, 50, 100 25, 50, 100 18-14 18-14 Dir. Prl. Lengste ferle skiftarb.—»- 12 12 Dir, Pr!.12 12 Dir. Pr).25, 50, 100 25, 50, 100 12 12 Dir. Pr).12 12 Dir. Pr!.50, 100 50, 100 6-12 6-12 Dir. Pr!.25, 50, 100 25, 50, 100 12 12 Dir. Pa—»— —)— 12 12 Dir. Pi!.30 30 Dir. Pr!. Ferie skolef. 14 d. til hovedr.50, 100 50, 100 12 12 Dir. Pr!. Familietillegget, 300 hustru, 100 barn, beholdes.Dyrtidstillegg nedsatt fra 400'til 200 pr. är.—)— 12 12 Dir, Prl. Minstelønn. Arb tall kun de organiserte.'25, 50, 100 25, 50, 100 12 12 Dir. Pr). Lønninger: alm. arb., fagarb.12 12 Mgl. Prl. Arb.tall: kun de organiserte.18-12 18-12 Dir. Pr!. Arbstall : kun orgriniserte, Skiftarb. lengsteferie.12 12 Dir. Prl. Arb.tall : kun organiserte.-A- —)— 8-12 8-12 Dir. Pr!. Ferie: efter 1 år, efter 2 år.50-100 50 100 8 8 Dir. Pil. Mannlige arb. efter akkordsatser.12 12 Mgl.N. Murf., N. M. og Fu., N. Transp.f. 166 : 114.arb.m.f., N. J. og Karb.f., N. Trearbt, N. Transportf.


Tabell 1 (forts.). TariffavtalerNr.1 2 I 3 5 6 7 8Overenskomstensparter.Antallet avArb.- Arbei -givere. dere.Varighet.FraTitct;rcst4r:.10 0 oct074For.Lønninger.Nu.Norsk Litografisk Forbund.CaKr.Kr.172173174N. A. F. og Norges Lit. Anst. 23 281 21/6 23 31/3 24 3Lf. 1N. A. F. og Reprodusørernes 11 126 7/9 23 31/3 24 3Lf.Norsk Malerforbund.Tromso Malermesterforening 6 18 30/7 23 1/4 24 1 1/2min 22, min. 22,maks 74.50 maks. 74.50pr. uke. pr. uke.min. 22, min. 22maks. 74.50 maks. 74.50pr. uke. pr. uke.1.53 pr. t.175176177178179180181182Malermestr. Kristiansand . 13 35 15/4 23 15/4 24 3Sandefjord . . 4 25 1/4 23 1/ 4 24Det Norske Maskinistforbund.N. Red.f (Utenriksfart). • . (358) 2 800 0/2 23 23N. A. F., R. A. F. (innenrikskfart).N A. F., Papirind.a f. og debedr. m. slepe- og bruksbåtersom står Ma. disse.37 700 21/4 23 31/3 25 312 24 15/ 15/8 24 3Harstad, Hålogaland og Hindø 3 30 1/, 23 3v1,2 23 3D/S Selsk.Trondhjems kommune 1 15 30/ 33I6 24 3Norsk Maims- og Fyrbøterunion.N. Red.f. (Utenriksfart) . . 358 4 000 5/11 23 80/9 24 21 53 pr. t. 1.531.851.85min. 280, min. 266,mak,. 685 maks. 650pr. mud. pr. mnd.min. 280, min. 266,maks. 640 maks. 608pr. mnd. pr. mnd.345-295,420-355,470-385pr. mnd.425, 455, 500,390, 400pr. nand.5 900 og 5 400pr. år.185, 180, 100pr. mnd.345-295,420-355,470-385pr. mnd.400, 130, 475,365, 375pr. rund.5 900 og 6 400pr. år176, 171, 95pr. mnd.183184N. A. F., R. A. F. (innenrikskrutefart).12 800 21/4 2 3 31/3 25 3More fylkes ruteselsk., Molde 100 3/, 23 31/ '3Lønninger 1922-23 efter oktbr.reg.195, 190, 110pr. mnd.195, 190, 110pr. mnd.186, 181, 105pr. mnd.186, 181, 105pr. mnd.


23ved utgangen av 1923.9 10 11 12 13 . 14Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(i pct. av lønnen).Feriei dager.For. Før. Nu.Nu.Oprettelsesmate.Anmerkninger.12 25, 50, 100 25, 50, 10012Dir. Pr!.Minstelønn.»12 12Dir. Prl.25, 50? 12Rett til 1 dags ferie for hver oparbeidetmåned Ira 1 april 1923. Normallonn.1001008 8Dir. Prl.Normallonn.25, 50, 10025, 50, 10012 12Dir. Prl.12 12Tv. voldg.Tv. v. 27 jan. 1923.kr. 1.00 pr. t og 0.50 pr. påbegynnthalvtime.,12 128Mgl.Dir. Pr!.Lønningene gradert efter skibenes størrelsefor iste og 2nen maskinist og maskinmester.Høieste sats inkl. alderstill. ogNordlandstill.Lonninger for maskinrnester og 2flen maskinistgradert 'efter båtenes størrelse.12 12Dir.Lønninger for maskinmestre og 2nen maskinistgradert efter skibenes størrelse.50-100 50-1003 uker 3 ukerDir. Pi-l.Overmaskinist og maskinister.8 8Dir.Lønninger for fyrbøtere, matroser, lett -matroser. Særskilte lønninger for Dennorske Amerikalinje. Efter 1 firs tjeneste8 d.s ferie.kr. 1.0o pr. t. og 0.5o pr. påbegynnthalvtime.8 8Mgl.Fyrbøtere, matroser, lettmatroser.8 8Dir.


21Tabell I (forts.). Tariffavtaler7 8Nr.Overenskomstensparter.Antallet av : Varighet.Arb.- Arbeigivere2 dere. IFraFør.Lønninger.Nu.Norsk Murerforbund.Ca. •Kr.Kr.185Murmestr. i Arendal . . . .4201/5 231/, 2412.00, 1.Ioo pr. t. 2.00, 1.90 pr. t.1861.29 187 Mobelsnekkermestr. i Fre- 5 18 1/4 23 1/4 24 31 1.29 »drikshald."188189Norsk Mobelindustriarb.forb.N. A. F. og tilsi. verkst. og 83bedr. i møbelind. (herunderogsa kurvmakermestr. og orgel-og pianofabr. i Kr.a ogBergen). 1N. A. F. og A/S Drammens 2Gulllistefabr. og A/S Rødskogbruk.'Askim Møbelfabrik.' .•147865208/41 2329/6 231/4 2331/3 2431/3 243/4 243331.291.291.20 » 1.20 »1.29 » 1.29 »190191Kurvmakerne, Kr.sand . .Moss Stolfabrikk5 17/ ji 23Vio 2470 15111 23 31/io 24331.50 i 115 pr. t.Norsk Ncerings- og Nydelsesmiddelarb.forbund.192N. A. F. og Freia, Bergene,Cloetta, Olaf Larsen og NidarChokoladefabr.,N. A. F. og Erling KiellandsDropsfabr.81 50023/11 23 1/3 2423/ii 231/„ 24e22min. 32, min. 32,maks. 83 maks. 83pr. uke. pr. uke.min. 32, min. 32,maks. 83 maks. 83pr. uke. pr. uke.Norsk Papirindustriarb. forb.193194195Drammens Trælasthandler.direksjon.a) Stenberg bruks arb.for..b) Maskingruppen på Stenb.c) Modum Tømmerfloterfor.d) Bergsjø arbfe) Tyrifjordens tloterfor. .f) Bægnaelvens fløterfor. . .N. A. F. og Papirind.a.f. (papir-,tremasse- og cellulosefabr.) 2Granfos bruk, Lysaker 2 . .1781167103176291911 200801o/7 2312.,/,, 23"/8 231/,, 2413/8 24154 24331.50 pr. t.1.50 »1.50 i315 pr. mnd. 315 pr. mnd.6.20- 17.75pr. dag.min. li,maks. 17.75pr. dag.1.50 pr. t.1.50 i1.50 i6.20- 17.75pr. dag.min. 11,maks. 17.75pr. dag.i Lønninger efter oktr.reg. 1922-23. 2 Mars-reg. (5.2 pct. reduksjon i henhold til indennereduksjon, idet lønningene blev hevet med 5 pet.


25ved utgangen av 1923,9 • 10 11 j 12 13 14Tillegg for overtids-, Battoghelligdagsarbeide(i pct. av lønnen).Feriei dager.For. Nu. Før. Nu.Oprettelsesmate.A nmerkninger.50 —100 50-100 6Dir. Prl.Normallønn.25, 50, 100 25, 50, 100 8 8Mgl. Prl.Ny ferieorduing 1924. Minstelønn.8 88 8Dir. Prl.Dir. Prl.Ny ferieordning 1924. Landstariffen.MinstelønnNy ferieordning 1924. Minstelønn.8 850-100 825, 25, 100 25, 50, 100 8 8Mgl. Prl. Landstariffen, møbelfabrikkene. Minstelønn.Dir.*Dir.Kun akkordsatser,25, 50, 100 25, 50, 100 12 1225, 50, 100 25, 50, 100 12 128 8Mgl.* Prl. Min. begynnerlønn for 'piker i pakkeriet,Maks. topplønn for mannlige arbeidere.Mgl,* Prl.Ny ferieordning 1924. Der er 3 grupperav arb. For yngste gruppe er lønningenenoget nedsatt, for mellemste forhoittog for eldste uforandret.25, 50, 100 25, 50, 100Till. kr. 1.5o pr. t.—»—25, 50, 100 25, 50, 100 8 8Mgl.* Pr].Minstelønn i akkord 0.25-0.53 pr. tylft,Båtmannskap.Minstelønn i akkord kr. 0.27 pr. tylft.Minst elønn.>)- 8Dir. Prl.dekstallet for 15 mars) blev gjennemført "/5- 27, 23. Høstens tariffrevisjon ophevet stort sett


26Tabell 1 (forts.). Tariffavtaler3 4 I 57 8Nr.Overenskomstensparter.Antallet av:Arb.- Arbeidere.givere.Varighet.FraTilFor.Lønninger.Nu.Ca.Kr.Kr.196Flateby Cellulosefabrik,Lillestrøm.'80"/8 2315/8 243min. 11,maks. 17.75pr. dmill. 11,maks. 17.75pr. d.197Kistefoss Tresliperi .7015/, 2315/8 24311.25 11.75,12.25, 12.75pr. d.11.25, 11 75,12.25, 12.75pr. d.198Bamble Cellulosefabrik .80'5/8 2315/8 24311-15 pr. d.t1 -15 pr. d.199Laugstol Tresliperi . .3515/8 23"/8 24311-1511-15 »200201Funnefos Tresliperi . .A/S Folla, Folla Tresliperi458015/8 2315/8 243/5 243211-1511-15 P12.75 pr. d.,13 pr. skift,1.90 pr. t.Norsk Sjørestaurasjonsforbund.202N. A. F., Bergenske D/S, NordenfjeldskeD/S for selsk. skibi innenriksk rutefart.28021 4 2331/35 340 pr. år5 100, 4 100pr. år,376, 295pr. mnd.Norsk Sag-, tomt- og høvleriarb.f.203A/S Nes T.relastbruk Ltd.' .75S 232421.32-1.42, 1.32-1.42,1.15, 0.82 pr. t. 1.15, 0.82 pr. t.204N. A. F. og Treind.a.f. (Sagbrukog høvlerier.)'413 43023/ 11 231/9 2421.25 pr. t.1.25 pr. t.205N. A. F. og Fellesfløtningeni Tistedalen."93/12 231/9 241.251.25206A/S Edv. Holtes høvleri' .371/9 23 1/9 2431.25 pr. t.,74, 71 og 65pr. uke1.25 pr. t..74, 71, 65pr. uke207Statsbanenes Sagbruk . .(i)16215/ 10 2315/1() 2432.07, 1.55 pr. t. 2.07, 1.55 pr. t.208209Kirkeholmens DampsagDen norske Børste- og Penselfabrikk,Kri a.150301/4 231/4 231/Vo 24221.25 »1.10-1.55,0.85 —1.05pr. t.1.251.10—i 55,0.85 — 1.05pr. t.210A/S Wilhelm Jordans BørsteogPenselfabrik.100Ve, 231/6 24.1.10 —1.55,0.85 —1.05pr. t.1.10 — 1.550.85-1.05pr. t.MarSreg. (5.2 pct. reduksjon i henhold til indekstallet for 1 . blev giennemførihevet med 5 pct, Nr, 207 : Også N. Jernb,f.


27ved utgangen av 1923.9 I 10 I 11 12 I 13 14Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(i pct. av lønnen).Feriei dager.For. Nu. For. Nu.Oprettelsesmåte.Anmerkninger.25, 50, 100 25, 50, 100 8 8 Dir. Prl.Minstelønn.- D - 8 8 Mg1.* Pd.- D - 8 8 Pr!.- - D - 8 8 Dir. Pi-I.- D - - - 8 8 Dir. Pi-J.-50, 100 8 Mgl.*Minstelønn. Lønninger for dagarb., fyrtreog skiftarb., verkstedsarb. og snekkere.12 12 Mgl.Garantert minstefortj. for overstuerter ihurtigruten og på øvrige passasjerskib.Månedslønn for Iste kokk i hurtigrutenog på øvrige passasjerskib. Ferien opnåsefter 1 års tjenestetid.25, 50, 100 25, 50, 100 8 Dir. Pr!.- D 8 8 Mgl.* Pr!.Hovel- og sagmestre, hovellastkappere,tomtearb., eirkelsagdrenger. Arb. underbruksstans om vinteren, hoveldrenger.6 6 Mgl. Pi-l.Akkord efter spesifisert tariff.-8 8 Dir. Prl.12 12 Dir. Pa- 8 8 Dir. Pi-I.- 8 8 Dir. Pi-l.Den højeste sats er timelønnen et produksjonstillegg.Laveste lønnssatser gjelder kvinner.- »-. 8 8 Dir. prl.21/5-26/5 23. Nosteils tariffrevisjon ophevet stort sett denne reduksjon, idet lonningene blev


28Tabell 1 (forts.). TariffavtalerNr.2111 2 r 3 4 I 1 5 6 1 7 8• ;.:.. 11, .1:: (3)Antallet av : Varighet. ,.., r. 4,v) = Lønninger.Overenskomstens0) 43parter.i Etc,...Arb.- Arbei• 'FA Tic'Fra Til sz...4-# Før. Nu.givere. dere. 0 = -,4Ca.Kr.Kr.A/S Trones bruk 2 . 1 115 1/0 23 1/9 24 1.45, 1.25, 0.80 1.45, 1 25, 0.80pr. t. pr. t.212A/S Levanger bruk . 160V, 2315/„ 2431.45, 1.35 pr. t. 1.45, 1.35 pr. t.Skandinavisk Salmaker- ogTapetsererforbund.213N. A. F., H. A. F. og WA 31bedr. i Kri.a som beskj. tapetser-og dekoratorsv."131"/8 2315/7 2431.29 pr. t.1.29 pr. t.214N. A. F. og tilsi. liervarefabr. 2i Fredrikshald og Lillehammer.107Juli 231/6 2411.24, 0.82-1.02pr. t.Norsk Skinn-, Lær- og Gummiindustriarbeiderforbund.215N. A. F. og tilsi. lærvarefabr. 4i Kristiania.604/ 7 231/6 2411.30, 0.85 - 1.05,1.15 pr. t.1.24, 0.82-1.02,1.10 pr. t.216217218219N. A. F. og de i N. A. F. 11stående garvermestre iKristiania og pa Østlandet.'N. A. F., Den Norske Rem- 1fabrik, Viking Rem- og PakningsfabrikA/S.N. A. F. og A/S KlemHansen & Co.N. A. F. og Brødr. HallénsHanskefabr., Garveri ogFarveri, Kri.a.146904018510/7 237/8 2310/7 231/8 2 31/5 241/5 241/:-, 241/8 2433331.58, 1.29 - 1.43, 1.58, 1.29-1.43,0.86-0.91 pr. t. 0.86- 0.91 pr. t.1.65, 1.35-1.50P'. t.1.90 pr. t.1.88, 1.29 - 1.43,0.80 0.90 pr. t.1.65, 1.35 1.50pr. t.1.90 pr. t.Norsk Skog- og Landarbeiderforening.220Fredrikstad Tommerdirekt. 3525AUg.2331/3 241.50 pr. t.1.50 pr. t.Norsk Skotøiarbeiderforbund.221Skomakermestrenes forening 23i Bergen.60 15/4 2315/4 2431.55 pr. t.1.47 pr. t.222N. A. F. og tilsi. skofabrikker" 232 123 14/5 2331/3 24min. 0.48,maks. 1.20pr. t.min. 0.48,maks. 1.20pr. t.Lønninger 1922-23 efter oktbr.reg. 2 Marsreg. 3 Denne tariff er m. h. t. bestemmelseneutløpstid, lønninger, lønningsmåte etc. ført op som uopgitt i innledningstabelleneda oplysningene kom for sent inn.


29ved utgangen av 1928.9 10 11 12 13 14Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsarbeide(i pct. av lønnen).Før.Feriei dager.Nu. For. Nu.Oprettelsesmåte.Anmerkninger.25, 50, 10025, 50, 100888Dir. Pr!.Dir.Højeste sats : Smeder, snekkere og tømmermenn,maskinpassere, tømmerstikkere.Dagarb., gutter.Tømmermenn, fyrbøtere og tloiholdere.Akkord efter spesifisert tariff.a1212Mgl. Prl.Minstelønn.8Dir.Ny ferieordning 1924. Minstelønn.812812Mgl.Mgl. Prl,Minstelønn Ny ferieordning 1924. Lavestesatser gjelder kvinner. Siste satskv. spesialarbNormallønn. Ny ferieordning 1924. Lavestesatser gjelder kvinner.8Dir. Ny.Normallønn. Laveste satser gjelder kvinner(Den norske Remfabrik). •25, 50, 10012 128Dir. Prl.Dir. Prl.Normallønn. Spesialarb., hjelpearb. (beg.-lønn og senere).Ny ferieordning 1924.--»—-^Mgl.*Detaljerte akkordbestemmelser. 3 månederssesong. Erstatning for sommerferie50 kr.25, 5025, 50, 10025, 5025, 50, 1008Mgl.Mgl. Prl.Timelønningene varierer fra 1.47-2. 00 efterspesifisert tariff. Minstelønn.Ny ftrieordning 1924. Spesifiserte timelønnssatser.Minstelønn.


30Tabell 1 \(forts.). Tariffavtaler2 I 3. -7 I 8Nr.Overenskomstensparter.Antallet av :Arb. -givere.Arbeidere.Varighet.Fra TilFør.Lønninger.Nu.• 223Skomakerverkst. i KristianiaCa.70 15015/4 2315/4 243Kr.1.60 pr. t.72 pr. ukeKr.1.60 pr. t.,72 pr. uke224—»• i Gjøvik 1 .6 1531/3 2331/3 2411.20 pr. t.1.20 pr. t.225226227Skomakermestre i Sandnes- D- i Horten .i Kr.sund3 163 67 156/6 236/5 231/5 2315/4 2414 243331.701.50 »1.501.651.501.35228229Norsk Skredderforbund.Skredderne, Larvik . . .N. A F., H. A. F. og SkreddermestrenesLandsti4 16106 78515/3 2380/6 2315/3 2431/3 242385, GO pr. U.17.16 - 54.33,71.48 —81.96pr. uke80.75, 57 pr. u.17.16 —54.33,71.48-81.96pr. uke2304 7508/6 2331/3 2418 —49.50pr. uke19-46 pr. u.231232242 51/4 231/4 2 31/4 241/4 242358, 79 pr. u.69, 103.50 »58,79 »54.33, 81.96pr. uke2331 481/4 231/4 2418-54 »16-46 pr. u.2345 201/4 231/4 24258,7958,792356 201/4 231/4 24264,8661,822362372382393 125 15.4 83 101/4 2315/4 231/5 231/5 231/4 2415/4 241/5 241/5 241 1/22258,7980.75, 59.50,55.25, 38.25pr. uke70 pr. uke100 »58. 79 D8075, 59.50,55.25, 38.25pr. uke70 pr. uke100 A24030 6501/7 2330/6 24330-56.25,75-86.25pr. uke30-56.25,75 —86.25pr. uke241•1 301/7 2380/6 24330-56.25,75-86.25pr. uke30-56.25,75-86.25pr. uke2422517/30/6 24225, 56.25,86 25 pr. uke2431 75117 231/7 24256.25, 86.25pr. uke56.25, 86.25pr. uke


ved utgangen av 1923.9 10 11 12 13 14Tillegg for overtids-, nattoghelligdagsai.beide(i pet. av lønnen).Feriei dager.For. Nu. Før. Nu.Oprettelsesmåte.Anmerkninger.50, 10050, 10012Mgl. Prl.Minstelønn.25, 50, 100—»——»——»25, 50, 100—»—88888888Mgl. Pi-J.Dir.*Dir. Prl.Dir. Pr!.Overensst. med voldgiftsdommen. Minstel.Minstelønn.10 pet. lønnsreduksjon. Minstelonn.12 12 Dir.25, 50, 100 25, 50, 100 12 12 Mgl. Prl.5, 50 25, 50 12 12 Mgl.25, 50, 100 25, 50, 100 12 12 Mgl, Prl.50, 100 --» 12 12 Dir.25, 50 25, 50 12 12 Dir. Prl.25, 50, 100 25, 50, 100 12 12 Dir. Prl.—»— —» 12 8 Mgl.»- » 12 12 Mgl. Pr!.50, 100 50, 100 43 0 Mgl. Prl.» —7)- 6 12 Dir. Prl.2 kr. pr. t. 2 kr. pr. t. 6 Dir. Pr!.25 50, 100 25, 50, 100 12 12 Dir. Prl.Laveste satser kv. arb. Minstelønn.— » Ny ferieordning1924.Kun kv. arb. Lønnen nybeg. til 3 år.Ny ferieordning 1924. Minstelønn.Laveste satser kv. arb.Laveste satser kv. arb. Ny ferieordning1924. Minstelønn.Ny ferieordning 1924. Minstelønn.Laveste satser kv. arb.Laveste satser kv. arb. Overensk. ikkegodtatt av N. Skredderforbund ; pågrunn av ferien. Minstelønn.Laveste satser kv. arb. Minstelønn.Overensk. ikke godtatt av N. Skredderf.på grunn av ferien, MinstelønnMinstelønn.Overensk. ikke godtatt av N. Skredderfpå grunn av ferien. Minstelønn.Laveste satser kv. arb. Ny ferieordn. 1924.12 12 Dir. Pr!.- 7) -12 Dir. Ny.- >> Ny ferieordn. 1924.11 12 12 Dir. Prl.gonfoksinnsarb. forenino Nr 241 Konfeksionsarb. forening. Nr. 242 : Konfeksionsarb. for.


I32Tabell 1 (forts.). Tariffavtaler1 2 3 4 -1 57 i 8Nr.Overenskomstensparter.Antallet av :Arb.-giv.I Arbeidere.Varighet.FraTilFør.Lønninger.Nu.Ca.Kr.Kr.Norsk Stenhuggerforbund.244 østlandske Stenindustrio. tilsi. bedr."18 250 V, 23 1/5 24245 Graniteksportørenes forening' 8 575 L/ V:, 24246 Endel mindre bedr. innenstenindustrien.247 A/S P. G. Rieber og Søn,A/S Vestl. Stenhuggeri,A/S Monsens Stenhuggeri15 75 1/5 23 1/5 243 38 1/:,, 2 3 1/,, 2433331.60 pr. t. 1.60 pr. t.1.35, 1.60 pr. t. 1.35, 1.60 pr. t.1.60 pr. t. 1.60 pr. t.1.60 ) 1.60 »Norsk Styrmannsforening.248 N. A. F. og R. A. F. . . 8 200 21/4 23 31/, 25249 N. R. F. (utenriksk fart) 2 . (358) 2 900 .9/2 23 1/11 2331min. 270,maks. 420pr. mnd.min. 230,maks. 580pr. mnd.min. 257,maks. 399pr. mnd.min. 220,maks. 550pr. mnd.Tobakkarbeiderforb. i Norge.250 N. A. F. og tilsi. tobakkfabr.i Kri.a, Kr.sand og Stavanger9 1 186 2V„ 23 1/,, 2411-12.25,6-6.75,4.50 —5.bopr. d.Norsk Transportarbeider -forbund.251 N. A. F. og Clzr.a Kulimportørersfor. og A/S Stuerkompaniet.2 133 `20/,2 23 15 2422.40, 1.35 pr. t. 2 25, 1.30 pr. t.252 N. A. F. og Fredrikshalds 1 59 3/v2 22 31/10 23Stuerkontor.22.10 )1.55253 N. A. F. Ang. losse- og lastearb.,Stvgr.—Vadso.76 2 000 1/5 2322.101.65 »254 N. A. F. ag Tr.hjems forretn.standsgruppe.11 165 'O/4 23270, 75 pr. uke255 N A. F. og tile. firmaer i 6 150 1/5 2 3Bergen som beskj. kullarb,48 pr. uke1.65, 2,40 pr. t.Lønninger 1922 –23 efter okt,reg. Efter 1 nov 1923 ingen tariff. Ingen forandring i


33ved utgangen av 1923.9 10 11 12 13 14Tillegg for overtids-, natt-Ferie -og helligdagsarbeide(i pet. av lønnen). i dager. Oprettelses-Anmerkninger.For.Nu. Før.Nu.25, 50, 10025, 50, 1008 Mgl. Prl. Normallønn.»8 Mgl. Prl. — 1 —8 Mgl. Prl. — » —6 8 Mgl. Prl.12 12 Mgl. Lønnen varierer efter rutene, tjenestetidenog skibenes størrelse.12 12 Tv. Tv. voldgift Mg. kgl. res. av 27 jan. 1923.iste styrmenn på skib over 6 000 tonn+ 3 alderstillegg h 20 kr. pr. mnd. d-50 kr. radiotillegg.17 12 Mgl.* Lønninger for mannl. og kv. dagarb. ogbordpiker. Fra 1/_26/ blev derarb. uten overensk. Derefter blev inngåtten midlert. overensk., som endeligløper ut 1 mai 1924.2.90, 4.20 pr. t. 2.32, 2.10 pr. t.5o, 100 25, 50, 1008 g Mgt Satser gjelder henholdsvis maskinlossingog ventning under arb. Forrige tariff22—"/„ 23. Derefter tariffløs periode,arb. på gamle vilkår.8 8 Dir. April reg. Efter "/„ ai b. efter gammeloverensk. inntil mgl. ferdig.12 8 Mgl. Efter 1/5 23 arb. efter gammel overensk.inntil mgl. ferdig.12 12 Dir. Efter cm/4 23 arb. efter gammel overensk.inntil mgl. ferdig. Ukelønn gjelderhenholdsvis kjørere og lagerarb.Dir. Høieste sats maskinlossing. Efter '/,, 23arb. efter gammel overensk. inntil mgl.ferdig.hyrene efter den tid alle særvilkår bortfalt.


Tabell 1 (forts.). Tariffavtaler2 1 3 4 5 67 8Ni'.Overenskomstensparter.Antallet av Varighet.Arbeidere.Arb.-givere.Fra 1 Til.4 pc,CL, oCtl.144 Eco• P.V) CI0Lønninger.For. Nu.Ca.Kr.Kr.25q257258N. A. F. og tilsi. firmaer iHaugesund som beskj.kullarb.N. A. F. og tilsi. bedr. i Kri.aOmegn som beskj kjørere,chauffører og lagerarbeidere.'1V. A. F. og Dampskibseksp.-for. i Kri.a og AIS Stuerkomp.10392307747001/,, 23. 2i/ 7 23"/4 24311 /0 2321.65, 2.40 pr. t.2 70, 75, 80 66.75-71.5o,pr. uke 71.50--76.25pr. uke2.10 pr. t., 1.55 pr. t.,80 pr. uke 75 pr. uke259N. A. F. og losse- og lastearb.samt kullossingen i Fr.stad.114031/,0 232 1.70 pr. t. 1.55 pr. t.260N. A. F. og losse- og lastearb.i Sarpsborg og Omegn.214815/8 23"/s 242 1.55 1.55261N. A. F. og AIS Skiens/j.Stuerkontor.1102nho 232 1.TO / 1.55262263Losse- og lastearbeidet i MossKr.sands Skibsmegler- og ekspeditørfor. ved seil og dampskibsamt oversjøiske ruteskib.64511022221/22.5o »2.c0, 2.75 /2 5o2 00 2.75 DNorsk Trearbeiderforbund.264N. A. F. og Treind a.f. ogtiIsL trevarefabr.195711/8 2331/3 '243-1^1.24, 1.05 pr. t.265Trevarefabr. Fram, Sylvan,Lyn, A. Eilertsen, Drammen,Vestfossen, bygm. O. A. Ugland,Gjøvik, Joh, P. Isaksen,Skien.713030/4 23A/4 2431.60, 1.50,0.95 pr. t.1.24, 1.05 D266N. A. F., Treind.a.f., Heggedal,Kongsberg, Fischers bruk A/S,Gjøvik, Nordviken bruk A/S,Hamar, A/S Trekonstruksjon,Mysen.72501/8 2331/3 2431 53 1 43 pr. t. 1 53, 1.43 »267268N. A. F. og Trelasthandlernesforening i Bergen. (Dissesmurmaterialavd. og høvlerier.)Holms og Iversens trevarefabr.,Kongsvinger.115105/7 231/5 2331/3 241/5 2111.48 »1.65 »269Arkitekt Harald Nilsen,Kongsvinger.120V 7 2431.60 »Okt.reg.


ved utgangen av 1923.9 10 I 11 12 131 14Tillegg for overtids- , nattoghelligdagsarbeideFerieI (i pet av lønnen).dager. Oprettelsesmåte;An mer kninger.Før. Nu. Før. Nu.? Dir.12 25, 50, 100 25, 50, 100 12 Mgl.Høieste sats maskinlossing. Efter V5 arb.efter gammel overensk. inntil mgl. færdig.Satser gjelder kjørere og lagerarb., chaufforer.2.32, 3.10 pr. t. 2.32, 3 10 pr. t.8 Dir.Aprilreg. Efter "h o arb. efter gammeloverensk. inntil mgl. ferdig.82.32, 3.10 »» 8 Dir.8 8 Mgl.8 8 Dir.Dir. Pr!.60, 90 60, 90 — Dir. Pr!.Aprilreg Efter 31/ 10 arb. efter gammeloverensk. inntil mgl. ferdig.Efter 31/1, arb. efter gammel overensk.inntil mgl. ferdig.25, 50, 10025, 50, 1008 Mgl.8 Mgl.Dels minstelønn, dels normallønn.1) Fagarb. og øvede maskinarb.,2) Tomtearb.Tidl. normallønn. Nu overensst. medlandsoverensk.8 8 Dir.Prl. I Normallonn.12 -»- 12 Dir.Ny ferieordning 1924. Normallønn.12 50, 100 50, 10012Dir. Prl. Normallønn.• 25, 50, 10025, 50, 10012 12 Dir.Pr!. Normallønn.


36Nr.Overenskomstensparter.Antallet av :Arb.-giv. 3Arbeidere.Varighet.Fra TilTabell 1 (forts.). Tariffavtaler3 I 4 I 5 6 7 r 8ki4:1 co0,9ET'dLønninger.For. Nu.270 N. A. F. og Stenkjær Dampsagog Høvleri.Ca.1 33 29/0 23 31/3 24 1271 N. A. F. og A/S Lade fabr.i 1 35 29/8 23 V, 24 2Norsk Urmakersvendeforbund.(272) Norsk Urmakerforbund . (215) (85) Vi 23 Vs 24Kristiania Urmakersvend. f.272 Kristiania Kreds av Norges 66 55 Vl 23 VI 24 3Urmakerforb.Kr. Kr.1.53 pr. t. 1.53 pr. t.1.36,0.67-0.91pr. t.1.36, 0.67-0.91pr. t.72-84--96—108 pr. ukealt. . 272 3 343 100560Herav Gjeldende pr. 31/12 . 261 3 234 91 491Utløpet, ennu ikke fornyet 11 3 109 19 0694111111•1111■111.1.Lønninger 1922 efter oktoberreg. 2 Ingen lønnsavtale. Derfor ikke regnet med. 3 Hertiltelling er dette kun regnet én gang, nemlig i tariffen for matroser og fyrbøtere, som er av de


37ved utgangen av 1923.9 10 I 11 12 1 13 14Tillegg for overtids-, natt-; og helligdagsarbeide(i pet. av lønnen).Feriei dager.Før. Nu. For. Nu.Oprettelsesmåte.Anmerkninger.25, 50, 100 25, 50, 100 1212Mgl. Prl.Normallønn.88Mgl.* Pr!.12Mgl. Ny.Efter 6 mnd, rett til ferie 12 arb.d,50 Mgl. Ny. Satser : Svenner 2 første år, 2-3 dr, 4—5 år, lengere arbeidstid.kommer arbeidsgiverantallet i de to tariffer med rederforbundet, 358. For å undgå dobbeltgjeldendetariffer pr. 31/12.


38Tabell 2. Arbeidskonflikter i året (923.Grèves et lock-outs dans l'année 1923.Omfattende äntallNombre deVarighet.Dure.Partene.Arbeidere.Ouvriers.octzLes parties intéressées.E-3c.)Norsk Arbeidsmannsforbund.2Hovdenak Stolfabrikk . .Brødremoens Grustak . .3 Svelvik Cementfabrikk . .4 Nore Kraftanlegg . .56Anlegget Ljan—Holm . .Cementfabr. Norge (angikkogså N. J. og M.arb.f. ogN. Trearb.f.).S.L.S.S. Mgl.1 26*11*1 12*1 81*1 6*2402611128462221922 - 9/3 231/3 14/3 ,14/357 1 482 Krav om nyoverensk.Bedr. konk.64 70477 92426 2 18411 66 Avsk.av 1 arb.38 9 120Avsk. av arb.Lønnsred.For. opløst.Ny akkordtariff.Ny tariff.7Christiania Portland Cementfabr.(også N. J. ogM.arb.f., N. Murf., N. Trearb.f.,N. Transportf ).>>1 55054714/ 3 _ 11 / 4 ,21 11 550Ny tariff.Gresvik Kjem. fabr. (ogsåN. J. og M.arb.f.).L. Mgl.1 1291123 1 / 18 / 6 »63 8 127910Sundløkkens Smelteverk.Nordland—Portl. Cementfabr.S.S. Mgl.1 701 • 16057113»/1323/6 _16/7 »40 2 80019 3 040» -11Mørkfoss—Solbergfoss an -legget (også N. J. og M. arb. f.,(N. Trearb.f.).» )1 3001014/7 _18/7 »12 3 60012Lillehammer Cementvarefabr.S.1 957/7 -149 1 342Lønnskravuavgjort.13Foldals verk (også N. J. ogM.arb.f).S. Mgl.1 51*515/7151 7 701 Ny tariff.14N. A. F. og A/S Sporck & Co.Trondhjem (også N. J. ogM.arb.f ).31 19147/ _26/7 11 »120 2 28015N. A. F. og Den NorskeGaloge- og Gummivare -fabrikk (også N. J. ogM, arb.f.).1,11'1 1897720/7 _80/835 6 615


30Tabell 2 (forts.). Arbeidskonflikter i aret 1923.Nr.Partene..';., ..74cl''. F,,.— CI bn,.. '0 E5 EĀ o.—•Z .....0 '..dOmfattende antall•;-44)>IG:°Fl;'t.,Arbeidere.4.;CI.4a;..,> 4A)11.$ •stcl) ctM 1:41A4oVarighet.I—--, .-IVI;.,o.) ,..;t4 oclczT1 •c4 ,..7/ 'CIiii3 0.)4:1 >< 4 "4,.. .;:.v.'.tv)cd x"0a)•coa).,4 .-+4”t4a‘.....c% ==...° ...,=4.;(4T.:cI...cl)c/)16 Norsk Teknisk Porselænsfabrikk.17 Berg. L. og A/S Syd-Varanger.S. Mgl. 1 90 45 27/7 - 5/10 23 60 5 400 Ny tariff. 47)) 1 1 1 242 202 11/8 17/8 , 5 6 210 —» — 1218 Risnes Kalkbrudd . . . . ) » • i 24* 24 18/8 - 27/11 » 85 2 040 — » — 5119 Aasen og Mjøndalen kalkfabr.20 A/S Titan & Co. (også N. J.og Mai-hf., N. Ell.).Norsk Baker- og Konditorforbund.I D i 10 6 29/8 - 16/1 24 104 1 040 —»— 21» » i 96 71 4/9 .28/11 23 72 6 912 -- » — 4921 Fredrikstad Samvirkelag . S. 1 6*. 6 17/1 - 14/2 v 24 144 Avsk. av arb. -Norsk Bokbinderforbund.22 Hele landet, bokbinderierog kartonnagefabrikker i• N. A. F.L. Mgl. 52 807 600 1118 - 12/8 » 1 807 Ny tariff. 81- Norsk Centralforening forBoktrykkere.23 Avis- og boktrykkerier tilh. S. » 120 1 500 1 350 14è/4 - I% » 55 82 500 -- »— 82N. A. F.Norsk Elektriker- og Kraftstasjonsforbund.24 Hadelands Elektrisitetsverk.L. Mgl. i 12 6 lsh - 2472 » 28 336 Ny tariff. 89?5 Kri.a A/S Watt . . . . . S. » 1 18 16 3/3 -6/3 - 2 36 Avsk. av til.litsmann.Norsk Former forbund.6 Rauma Støperi S. 1 8* 8 1/ 1 .25/ 1 , 20 160 Pers. •Eh: ..•!7 Bøhle Støperi L. 1 4* 4 1/, - 14/2 » 37 148 Lønnsred. •Bedr. nedl.Norsk Jern- og Metallarbeiderforbund.Skiens Verksteder A/S (også 1 120 78 111- 4/4 » 76 9 120 Ny tariff. 110N. Trearb.f., N. Formerf.,Feriekrav.N. Elf.).•-


40Tabell 2 (forts.). Arbeidskonflikter i Aret 1923.Omfattende antallVarighet.Arbeidere.tr.)Nr.Partene.c▪ s217 1/ 1 _ 19/9 29 Rørleggermester Johansen, S. 1 2* 2 2 3434 Overensk. forKr.sund.roe. gjortgjeldende.30313233Kjelsaas brukNorsk Metallverk, Porsgrund.Dalen Portland Cementfabrik,Brevik (også N. El.f.— Bare metallarbeiderne).Norsk Elektrisk Metallindustri(også N. Arb.m.-forb ).• 1 100 72• 1 55 20S. Mgl. 1 103 96» 1 50 372)/3 2 36/6 18/ .8 .16/6 13/7 223 34 Norsk Kabelfabrik, Dra• m- » 45 371 035men.16 1 600 Ny tariff.241 13 255 Lønnskrav.Pågikk.1 103 Ny tariff.63 3 1509/735 N. A. F., Cathrineholms » 1 50 31123 6 150 - 5 -Emaljefabrikk.119 1Arendals Installasjonsforretning.1/836S. 1 2* 2 238 Lønnsred. .40112113115Norsk Kjottindustr iarb.-forbund.10 6/ 4 .18/ 4 » 140 Ny tariff.37 Hamar og Oplands SlakterogPolsemakermestres forening.L. Mgl. 4 14* 14102 8/5 6/938 Svanevikens Pølsefabrikk. S. 11 224 12* 12-»-539Horten Slakter- og Polsemakermestre.2. 3 13* 13 9/11 "ill D 65 -A -124129133Norsk Mobelindustr iarb.-forbund.40414243Porsgrund Møbelfabrikk.Sv. Andersen, Stavanger .Kurvmakerne, Kr.sand S.»— KristianiaS. 1 33* 3315 71 5* 5L. 46* 4626/5 10/9 »7/8 29/917/8 17/11 D30/9 ___ y91 3 003 —» —98 1 47078 390 D76 3 496 Lønnsred.Pågikk.190


▪ c41Tabell 2 (forts.). Arbeidskonflikter I året 1928.Omfattende antallVarighet.Arbeidere.Nr.Partene.7,4445464748Norsk Nærings- og Nydelsesmiddelforb.N. A. F. Chokoladefabr. iKristiania og Trondhjemog Kiellands Dropsfabrik(også N. Arb.m.f., N. J. ogM.arb.f., N. Form.f.Norsk papirindustriarb.-forbund.Follafoss Tresliperi, Sten-.lijær (også N. Arb.m.f.)Flaningsarbeidet i Drammenselven.Sympatistreik. Fløterkonflikten(også N. Arb.m.f.,N. Elf., N. Form.f., N. J.og M.arb.f., Matros- og Fyrbøterunionen,N. Mur.f„ N.Sag-,tomt- og hovleriarb.f.,N. Skotølarb.f., N. Stenhuggerf.,N. Transportf.).Kistefoss Tresliperi . .Norsk Sag-, tomt- oghovleriarb.forb.19 Fischers bruk (også N.og M.arb.f.).50 Rena brukS. Mgl.15/ 10 8 1 500 846 ._2811123 37 55 500 Ny tariff. 192» » 1 80* 80» 150* 4503.s 78 11 200 9 737S. 2.S.1170*8418*70381817/2- 4/33 /4- 1 */7 »18/6 _1 1/7 ,11/ 11 _ 31//12»41 1 _291 111 1 _241213 1 04081 36 45020 2240004021462 8001 761828-2-Fløterkonfl.Krav om nyoverensk.Lønnskrav ogavsk. av arb.Lønnsred.Avd. utg. avforb.20119319419751 Sagbruksindustrien (N. A.F.), fellestariffen (også N.Arb.m.f., N. Form.f., N. J.ogM.arb.f., N. Transportf.).S. Mgl.413 4302 580 18 19- 27 1 11 »59202370Ny tariff.204Norsk Skog- og Landarbeiderforb.52 N. A. F., Fredrikstad tommerdireksjon,Næs Lænseog Tommertunnel.53 Ottereid Kanal>>1152527*1732720/5 _15/7 ,1/6 _ 21/8476924 6751 863Lønnskrav.220


Tabell 2 (forts.). Arbeidskonflikter i året 1928.Nr.Partene.;.:Q) .,_C3 .p9r;.1!!! cu74 E0 e"2.-' 3.— --,.. •=o 0Omfattende antallad;c''...to'ri*Zu' pc,-t ;-'Arbeidere.-ij73...4.;r-,CZ ,5),'8 .E.CI at to cVarighet.I17 .71Iet;-.rz.,.... ),4 ;..., •trf, 'l,.., •c„,_.1, Pt;4 ;.. —-et;-;QJta ."c,.p....),atetE.CZ'lir..,act'lig".:4SI;.:n-4-;G .,- ;•■CI0.)cnNorsk Skotoiarbeiderforb54 More Skofabrik S. 1 6* 6 5/5 - 15/5 23 7 42 Lønnsred. -55 Sandnes Skomakermestre D 3 16 13 12/5 - 6/6 D 20 320 Ny tariff. 225Tobakkarb. forb. i Norge.56 Tobakkfabrikkene i Kr.a,Kr.sand, Stavanger og Larvik(også N. J. og M.arb.f.,N. Transp.f ).Norsk Trearbeiderforbund.S. Mgl. 9 1 186 397 29/ 10 - 29/ii D 26 30 836 Ny tariff. 25057 Lade fabrikker, Tr.hjem . » » 1 35* 35 7 7 - 32/8 )) 47 1 645 - i - 271365 24 965 18 751 . 3 248 796274 •Tegn og forkortelser er forklart på side 1.Anmerkninger.* Bare opgave over organiserte.I tabellen er ikke regnet med de ekstraordinære konflikter ved Hofsfoss tresliperi ("/, — "A),Lysaker kjemiske fabrikk (fra 2i/6— ), Skandinavisk Kabel- og Gummivarefabr. (fra ) og Jernstreiken(fra 1 nov.). De 3 siste konflikter var ikke avsluttet ved årets utgang.Varigheten er regnet fra forste konfliktsdag til forste arbeidsdag efter konfliktens avslutning.Som arbeidsdager i vedkommende år er regnet med forste, men ikke siste dag i rubrikken foran.Son- og helligdager og andre regulære fridager er trukket fra.


Rekke VII. Trykt 1923 (forts. suite):Nr. 104. Arbeidstiden i handels- og kontorvirksomheter i 1918. (Employes de commerceet de bureaux. Durée du travail en 1918.)- 105. Tariffoverenskomster og arbeidskonflikter i Norge 1922. (Les conventions collectiveset les conflits du travail en Norvège en 1922.)- 106. Norges handel 1922. (Commerce.)- 107. Norges kommunale finanser 1920/21. (Finances des communes)- 108. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1919. (Rapport sur l'état sanitaireet médical)- 109 Norges sparebanker 1922. (Caisses d'épargne)Trykt 1924:Nr. 110. Fengselsstyrelsens årbok 1920. (A nnuaire de l'Administration générale desprisons 1920)- 111. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. X. Folkemengden fordelt efter livsstilling,alder og ekteskapelig stilling. (Recensement du lo décembre 1920.X. Population répartie par profession, par age et par étal civil.)- 112. Norges Brandkasse 1918-1922. (Statistique de l'office national d'assurancecontre l'incendie pour les années 1918 et 1922.)- 113 Beretninger om amteues økonomiske tilstand 1911-1915. I. og II. (Rapportsdes préfets sur l'état économique et social des prefectures)- 114. Norges fiskerier 1920. (Grandes pêches maritimes.)- 115. Sjomannsforsikringen 1921. Fiskerforsikringen 1921 ( 1/4 -51/12). (Assurances contreles accidents des marins. Assurances contre les accidents des marins pêcheurs)- 116. Skolevesenets tilstand 1919. (Instruction publique.)- 117. Representativ landbrukstelling 1923. (Recensement agricole représentatif de l'annei1923.)118. Arbeids- og lonningsforhold i trikotasjeindustrien. (Conditions du travail etsalaires dans l'industrie du tricotage.)- 119. Lønninger 1923. (Gages et salaires.)- 120. Forsømte barn 1921 øg 1922. (Traitements des enfants moralement abandonnés.)- 121. Folkemengdens bevegelse 1921. (Mouvement de la population.)- 122. Arbeidslønnen i jordbruket. Driftsåret 1923-24. (Salaires des ouvriers agricolesen 1923-1924.)- 123. Skiftevesenet samt Overformynderiene 1921 og 1922. (Successions, faillites etbiens pupillaires.)124. Civil rettspleie 1921 og 1922. (Justice civile.)'125. Norges jernbaner 1922/23. (Chemins de fer norvégiens.)126. Norges postvesen 1923. (Statistique postale.)127. Industristatistikk 1922. (Statistique industrielle.)128. Forsikringsselskaper 1922. (Sociétés d'assurances.)129. Alkoholstatistikk 1922-1923. (Statist :que de l'alcool.)130. Norges telegrafvesen 1922/23. (Télégraphes et téléphones de l'Etat)131. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. Xl. Folkemengden fordelt efter livsstilling.Fylker. Byer og herreder. Proeenttall. (Recensement du ler décembre1920. XI. Population répartie par profession. Prefectures. Villes et communesrurales Chiffres relatifs.)132. Fengselsstyrelsens årbok 1921. (Annuaire de l'Administration générale desprisons 1921.)133. Fagskolestatistikk 1920/21-1922/23 (Écoles professionnelles.)134. Norges fiskerier 1921. (Grandes pilaus maritimes.)135. Fengselsstyrelsens årbok 1922. (Annuaire de l'Administration générale desprisons 1922)136. Skolevesenets tilstand 1920. (Instruction publique.)137. Norges kommunale finanser 1921-1922. (Finances des communes.)138. Sundhetstilstanden og medisinalforholdene 1920. (Rapport sur l'état sanitaiieel médical.)


Rekke VII. Trykt 1924 (forts. suite) :Nr. 139. Norges skibsfart 1923. (Navigation.)— 140. -Sykeforsikringen 1923. (Assurance-maladie.)— 141. Veterinærvesenet og kjøttkontrollen 1922. (Le service vétérinaire et l'inspectionde la viande.)— 142. Dødelighetstabeller for det norske folk 1911/12-1920/21. (Tables de mortalitéselon les expériences 1911112-1920/21.)— 143. Sinnssykeasylenes virksomhet 1921. (Hospices d'aliénés.)— 144. Folketellingen i Norge 1 desember 1920. VIII. Boligstatistikk. — Bygder.(Recensement du ler décembre 1920. VIII. Statistique d'habitation. — Districtsruraux.)z— 145. Megling og voldgift. Tariffavtaler og arbeidskonflikter 1923. (Entremise publiqueet arbitrage. Conventions collectives el conflits du travail en 1923.)Det Statistiske Centralbyrå bar dessuten bl. a. utgitt folgende verker :Statistisk Arbok for kongeriket Norge. Senest utkommet: 43de årgang 1923.Kristiania 1924. (Annuaire statistique de la Norvège.)Statistiske Meddelelser. Senest utkommet : 41de bind 1923. Kristiania 1923.(Bulletin mensuel du Bureau Central de Statistique.)Månedsopgaver over vareomsetningen med utlandet 1923. Ellevte bind. Kristiania 1924.(Bulletin mensuel du commerce extérieur en 1923. Onzième année.)Fortegnelse over Norges Offisielle Statistikk in. v. 1828-31 desember 1920. Kristiania1889, 1913 og 1922. (Catalogue de la Statistique officielle.)Statistiske Oversigter 1914. Kristiania 1914. (Résumé rétrospectif 1914.)Samtlige verker er til salgs hos H. A scheh oug & Co,, Kristiania.Av 'Norges handel', Argangene 1911, 1912, 1913, 1915 og 1921, er Byråets beholdningmeget knapp, hvorfor man vilde være takknemlig for â fd overlatt eksemplarerav disse årganger.22 november 1924.Steenske Boktrykkeri Johannes Bjernstad.

Similar magazines