Reguleringsplan for trafikksikring og planfri kryssing i Alversund 2 ...

geoweb.no

Reguleringsplan for trafikksikring og planfri kryssing i Alversund 2 ...

hovudtiltak for å løyse betre tryggleiken i samband med mjuke trafikantars kryssing av RV ogtrafikkflyten på RV i rushperioder.Tilbakemelding frå Statens vegvesen, avdeling Byggherre 26.06.09: ”Hei, synest vi må be om atovergangsløysing vert skissert før vi tar endeleg stilling til løysing. Den vedlagte skissa er ikkjegod nok til å vurdere fuksjonalitet og alternative løysingar som vi bad om. Minimum må det veremed eit snitt som seier noko om høgder og stigning på tilførslevegane”.Det har ikkje vore organisert folkemøte i samband med oppstart av reguleringa, men det ergjennomført eigne møter med spesielt berørte partar undervegs i planprosessen. Desse partane erAlversund skule og 3 grunneigarar som ligg innanfor planområdet eller i umiddlerbar nærleik tilsjølve undergangen.I gjeldande kommunedelplan ligg reguleringsplanområdet med føremål vegareal, LNF-område ogoffentlege føremål.Det blei gjort ei vurdering av om planforslaget fell innunder KU-forskrifta til oppstart, mednegativt resultat. Vurderinga er integrert i planskildringa.Vurdering:I samband med saksutgreiinga har det kome fram ein del signal frå Statens vegvesen som skapartvil om det er undergang eller gangbru som vil vere den beste løysinga for Alversund. Statensvegvesen v/ avdeling Byggherre meiner det er for tidleg å konkludere med ei undergangsløysingfør ein har gått nærmare inn og vist gangbru-løysinga. Statens vegvesen som forvaltar avriksvegen, har ein del omsyn å ivareta for kryssområdet mellom Rv565 og Fv404. Det vertinformert om at stigningsforholdet i kryssområdet er brattare enn tilrådeleg. Statens vegvesenønskjer ikkje at ei undergangs-løysing skal hindre eventuelt framtidig behov for endring avstigning i krysset.Administrasjonen i Lindås kommune har grunna tidspress i denne reguleringssaka, valgt å brukedei skisserte alternativa som vart utarbeida av ei arbeidsgruppe i samarbeid med ing. StenHallgren, datert 17.01.08 (sjå vedlegg). Desse alternativa vart drøfta i eit undervegsmøte mellomStatens vegvesen (avd. plan- og forvaltning), plankonsulentane Cubus og Havsgård ogadministrasjonen i Lindås kommune. Gangbru-alternativet vart i møtet 28.04.09 drøfta ogargumentert imot p.g.a at ei fri høgde under bru vil føre til unødvendig høg konstruksjon og langeramper. I tillegg meinte vi at ei gangbru plassert i siktaksen mot kyrkja og Alverstraumen villeverke uheldig, reint estetisk og opplevingsmessig. Møtet den 28.04.09 konkluderte med at Alt 4.1av skissene frå ing. Hallgren var det som måtte leggast til grunn. Plankonsulenten har altsåigangsett reguleringsplan med dette som utgangspunkt. Fleire alternative plasseringer avundergang og overgang er vurdert. Valgte plassering er vald avdi dette fører til minstterrenginngrep i samband med planlegging av ramper, det gir den mest strategiske plasseringa ihøve til bevegelsesliner for mjuke trafikkantar (særleg barn på skule,- og fritidsveg)For å kunne la politikarane i Plan- og miljøutvalet ta del i vurderinga av kva løysing som vil vereden beste for Alversund, legg administrasjonen fram pro-kontra- argument for gangbru –undergang. Det vert vist til vedlagde skisser frå ing. Hallgren datert 17.01.08.GangbruFordelar - høgdeforskjell mot kommuneveg 63(også kalla Prahlvegen) er gunstig ihøve rampe opp og tilkomst tilgangbru (sjå vedlagt skisse).- Gangbru kan verte oppfatta sommeir trygge på kveldstid ennundergangar.Ulemper- Ei gangbru vil kunne sperre/forstyrre siktlina mot Alversundkyrkje sørfrå.Undergang- born vil truleg oppfatte ein undergangsom ein raskare kryssing enn eigangbru.- Planframlegget syner ein plasseringav undergang der ein oppnår kortastrampestrekning og strategisk plasseringi høve bevegelseslinjer oginngangsparti.- undergangar vert på kveldstid genereltoppfatta som utrygge stadar.- ramper og undergang vil gå på3

More magazines by this user
Similar magazines