Nonneseter/Bystasjonen - Hordaland fylkeskommune

hordaland.no

Nonneseter/Bystasjonen - Hordaland fylkeskommune

SammendragProsjektet har som målsetting å presentere et fellesplangrunnlag for trinnvis utvikling av terminalområdetpå Bystasjonen/Nonneseter i Bergen sentrum.Problemstillinger knyttet til eierstruktur og finansieringav et utviklet terminalområde har ikke vært en delav prosjektet. Oppgradert terminal er planlagt ferdigsamtidig med at bybanen settes i drift fra Bergensentrum til Nesttun. Det må være et tilstrekkeligantall bussplattformer for å sikre en trinnvis utviklingav og fleksibel avvikling av kollektivtrafikken påterminalområdet.Ved dimensjonering av plattformbehov er det tatthensyn til at Bybanen erstatter en del busslinjer ogmålsettingen om 50 % økning i kollektivtrafikkeninnen 2020. Antall plattformer det er behov for påterminalområdet er beregnet til 24.I arbeidet er det tatt hensyn til forslag til planprogramfor reguleringsendring av Nygårdstangen medetablering av blant annet ny videregående skole ogsvømmeanlegg.Følgende krav og føringer er lagt til grunn ved utviklingog vurdering av alternative terminalkonsept:Grunnleggende krav:••TrafikksikkerhetUniversell utformingGenerell tilgjengelighet:••••••Enkle logiske gangforbindelser forbusspassasjererGode gangforbindelser/ganglinjer gjennomterminalområdetOversiktlighetPlass for drosjePlass for korttidsparkering for biler (K&R)Plass for sykkelparkeringRasjonell drift:•••••Lett tilgjengelige plattformer for av- og påstigningfra sør og nord.Inn- og utkjøring både til Fjøsangerveien ogNonneseterTilgjengelig korttidsparkering (regulering) forbusserTidsregulering av vareleveringFrihøyde 4,10 m i hele terminalenØvrige kriterier:••••Trinnvis utvikling/oppgradering av områdetPlass for eventuell godsekspedisjonUtnyttelse av eksisterende bygg påNonneseterterminalenFleksibilitet og rom (byutvikling)Videre arbeide:Finansiering og detaljprosjektering av et utvikletterminalområdet må det arbeidet videre med.Anbefalt løsning:Figur 0.1 Anbefalt løsning

More magazines by this user
Similar magazines