Personalreglementet - Oppland fylkeskommune

oppland.no

Personalreglementet - Oppland fylkeskommune

PERSONALREGLEMENTVedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005Gjelder fra: 01.01.2006Ajour: 15.02.2010


1PERSONALREGLEMENT FOR OPPLAND FYLKESKOMMUNEVedtatt av administrasjons- og likestillingsutvalget i sak 2/2005Gjelder fra: 01.01.2006Sist oppdatert: 15.02.2010§ 1 MÅLSETTINGPersonalreglementet regulerer forholdet mellom arbeidstaker og arbeidsgiver og legger forholdenetil rette for en effektiv personalforvaltning, der både fylkeskommunens og den enkelte ansattesplikter og rettigheter vektlegges.§ 2 OMFANGReglementet gjelder for alle arbeidstakere som har et tilsettingsforhold i Oppland fylkeskommune,jfr hovedtariffavtalens kap. 1 § 1.§ 3 TILSETTING3.1 Lønns- og arbeidsvilkårLønns- og arbeidsvilkår følger de til enhver tid gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.Ved bruk av midlertidig tilsetting må vilkårene i arbeidsmiljøloven § 14-9 være oppfylt.3.2 Skriftlig arbeidsavtaleDet skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold, jfr arbeidsmiljølovens §§ 14-5 og14-6.Når tilsettingsvedtak er fattet, skal arbeidstakeren få tilsendt arbeidsavtale og gjeldendepersonalreglement.3.3 ArbeidsstedArbeidstakeren tilsettes i Oppland fylkeskommune. I arbeidsavtalen angis arbeidssted påtilsettingstidspunktet.Fylkesrådmannen kan fatte vedtak om overføring av enkelte eller grupper av arbeidstakere tilannet arbeidssted enn opprinnelig bestemt, dersom det er saklig begrunnet i virksomhetensforhold. De berørte arbeidstakere og utvalg av tillitsvalgte skal underrettes så tidlig sommulig, og skal ha anledning til å delta i de forberedende drøftelser og til å uttale seg.3.4 LønnsansiennitetLønnsansiennitet skal fastsettes ved tilsetting, og beregnes etter reglene i gjeldende tariffavtale.


23.5 PrøvetidFor alle stillinger i fylkeskommunen gjelder en prøvetid på 6 måneder, om ikkevedkommende tilsettingsmyndighet i enkelte tilfeller bestemmer noe annet. Prøvetiden skalbrukes aktivt i hht. intensjonene.Bestemmelsen gjelder ikke arbeidstaker som kommer direkte fra annen stilling ifylkeskommunen.3.6 Krav til helseFor stillinger hvor det stilles spesielle krav til helse, skal det før tilsetting fremleggestilfredsstillende legeattest.3.7 PolitiattestVed tilsetting i videregående skole må det framlegges politiattest i tråd med bestemmelsene iopplæringslovens § 10-9.§ 4 ARBEIDS- OG HVILETIDEROrganisering av arbeids- og hviletider følger gjeldende lover og tariffavtaler, jfr arbeidsmiljølovens§§ 10-4, 10-8 og 10-9 og 51 og hovedtariffavtalen kap. 1 § 4.Det vises også til arbeidsmiljølovens § 10-2 om rett til redusert arbeidstid.§ 5 OVERTIDSARBEIDOvertidsarbeid er arbeid ut over ordinær arbeidstid og godtgjøres bare dersom arbeidet er spesieltpålagt og attestert av lederen for vedkommende skole/fagenhet. Vedkommende leder ogarbeidstakeren avtaler når overtidsarbeidet skal utføres.Overtidsarbeid skal innskrenkes mest mulig og må ikke overskride begrensningene i arbeidsmiljølovens§ 10-6.Avtalt overtidsarbeid godtgjøres etter bestemmelsene i gjeldende tariffavtaler.§ 6 FRAVÆR FRA ARBEIDETFravær på grunn av sykdom skal meddeles nærmeste overordnede i løpet av første fraværsdag.Sykdom skal dokumenteres i tråd med gjeldende regler om egenmelding og legemeldtesykefravær, jfr Avtale om IA-bedrifter og hovedtariffavtalens kap. 1 § 8.Retten til sykelønn faller bort dersom sykefravær ikke blir dokumentert iht gjeldende regler.Andre fravær skal avtales med nærmeste overordnede på forhånd, med korrekt fraværsårsak.


3§ 7 ALMINNELIG ORDENArbeidstaker må innrette seg etter bestemmelser og pålegg som er gitt for å trygge liv, helse ogeiendom, og bruke det verneutstyr som er påbudt etter lov og forskrift.Arbeidstaker må ikke være påvirket av alkohol eller andre rusmidler i arbeidstiden. Arbeidstakermå heller ikke nytte rusmidler i fritiden slik at det går ut over utførelsen av arbeidet. Det vises tilfylkeskommunens retningslinjer for AKAN-arbeidet.§ 8 FERIEFerie avvikles i samsvar med reglene i ferieloven og hovedtariffavtalens kap. 1 § 7.Ferietiden for den enkelte arbeidstaker fastsettes hvert år av lederen for vedkommendearbeidssted/nærmeste overordnede. Plassering av ferien, oppsetting av ferielister ogeventuelle senere endringer i disse, skal på forhånd drøftes med arbeidstakerne. Såfremtikke særlige grunner er til hinder for det, skal vedkommende leder underrette arbeidstakerenom tiden for ferie tidligst mulig og senest 2 måneder før ferien tar til.§ 9 PERMISJONERFor permisjoner gjelder lover, tariffavtaler og Oppland fylkeskommunes permisjonsreglement.§ 10 UTBETALING AV LØNN OG FERIEPENGERLønn til arbeidstakerne skal utbetales den 12. i hver måned eller den nærmeste foregåendevirkedag. Det utbetales ikke forskudd.Utbetaling av lønn og feriepenger blir gjennomført i samsvar med lov- og tariffavtale, jfr. arbeidsmiljølovens§ 14-15, ferielovens §§ 10 og 11 og hovedtariffavtalen kap. 1 § 7.Arbeidstaker og administrativ leder skal så langt det er mulig kontrollere at det utbetales riktig lønn.Feil skal meldes til lønningskontoret snarest mulig. For mye utbetalt lønn skal betales tilbakeetter avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver/lønningskontoret .Trekk i lønn og feriepenger foretas i samsvar med arbeidsmiljølovens § 14-15.§ 11 PENSJONSORDNINGERFor stillinger innlemmet i pensjonsordning er det pliktig medlemskap i samsvar medgjeldende pensjonsvedtekter i Statens Pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse.§ 12 PERSONALFORSIKRINGERAlle tilsatte er forsikret etter hovedtariffavtalens kap. 1 §§ 10 og 11 og lov omyrkesskadeforsikring.


4§ 13 FLYTTEGODTGJØRINGDet kan tilstås flyttegodtgjøring ved tilsetting i stillinger der det er rekrutteringsproblemer,jfr fylkeskommunens egne retningslinjer.§ 14 TAUSHETSPLIKTArbeidstakere har taushetsplikt i medhold av forvaltningslovens § 13 og særlover. Arbeidstaker harplikt til å skrive under erklæring om taushetsplikt dersom dette blir krevd.§ 15 HABILITETDersom arbeidstaker er inhabil ved behandling av forvaltningssaker etter reglene i forvaltningslovenskapittel II, skal saken overføres til nærmeste overordnede myndighet for behandling ogavgjørelse.§ 16 OPPSIGELSESFRISTEROppsigelse skal skje skriftlig. Oppsigelsesfristene skal være i samsvar med gjeldendebestemmelser i lov og tariffavtale.Arbeidsforholdet kan bringes til opphør ved utgangen av den kalendermåned arbeidstaker fyller 70år, eventuelt når stillingens særaldersgrense. Arbeidstaker har krav på skriftlig varsel omtidspunktet for fratreden. Varselet skal gis senest 6 måneder før fratredelsestidspunktet. Førvarsel gis skal arbeidstaker så langt der er mulig innkalles til en samtale. Arbeidstaker som ønskerå fratre har en tilsvarende varslingsfrist på 1 måned. Jfr AML § 15-13 a.Tilsettingsmyndigheten kan etter særskilt søknad samtykke i at en arbeidstaker fortsetter ut overaldersgrensen/særaldersgrensen. Slikt samtykke gis for 1 år av gangen, og i alt ikke ut over 3 år.Det skal foreligge legeerklæring.Arbeidstaker med særaldersgrense under 67 år, og som ikke har opptjent fulle pensjonsrettigheter,kan etter eget ønske fortsette i stilling til fylte 67 år, jfr. hovedtariffavtalens kapittel 2 pkt. 2.4.Arbeidstaker som velger å fratre ved folketrygdens pensjonsalder/ta ut AFP-pensjon, må si opp sinstilling med vanlig oppsigelsesfrist, dersom stillingens aldersgrense er høyere.§ 17 OPPSIGELSE, AVSKJED, SUSPENSJON OG BEGJÆRING OM TILTALE OG STRAFF17.1 OppsigelseFylkesrådmannen fatter vedtak om oppsigelse, jfr delegasjonsreglementets § D-07.Oppsigelsen skal være saklig begrunnet i fylkeskommunens virksomhet eller arbeidstakerensforhold.Ingen må sies opp uten at arbeidstakeren på forhånd personlig eller ved fullmektig har fåttadgang til å ta opp sin sak skriftlig eller muntlig for den myndighet som har avgjørelsen.Vedkommende skal dessuten ha hatt anledning til å få oppgitt, om ønsket skriftlig, deomstendigheter som anføres som grunn for avgjørelsen, og de faktiske opplysninger denneer bygget på.


5Oppsigelsen og grunnen for denne skal meddeles vedkommende arbeidstaker skriftlig, og entenleveres arbeidstakeren personlig eller sendes i rekommandert brev til arbeidstakerens oppgitteadresse. Dessuten skal arbeidsgiveren før oppsigelse finner sted konferere med tillitsvalgt, medmindre arbeidstakeren selv ikke ønsker det.Oppsigelsen skal inneholde henvisning til gjeldende bestemmelser i arbeidsmiljølovenskap. 15 om oppsigelsesfrister og kap. 17 om arbeidstakerens rett til å kreve forhandlinger og reisesøksmål og de frister som gjelder for dette.17.2 AvskjedFylkesrådmannen fatter vedtak om avskjed, jfr delegasjonsreglementets § D-07.En arbeidstaker kan bli avskjediget dersom han‣ Med vilje grovt krenker sin tjenesteplikt og/eller nekter å utføre tjenesteoppdrag pålagt avoverordnet myndighet.‣ Tross skriftlig irettesettelse eller advarsel fra overordnet myndighet viser vesentligforsømmelighet eller slurv i tjenesten eller gjør seg skyldig i grov uforstand i tjenesten‣ Har vært beruset i tjenesten uten å vise vilje til å inngå AKAN-kontrakt, eller bryter inngåttAKAN-kontraktBestemmelsene om framgangsmåte under pkt. 16.1 om skriftlighet, frister mv får tilsvarendeanvendelse.17.3 SuspensjonEn arbeidstaker kan av vedkommende administrative leder midlertidig fjernes fra tjenesten når detantas at det foreligger saklig grunn til å gi vedkommende avskjed, og/eller vesentlige hensyn tiltjenesten krever at han fjernes straks.Beslutning om suspensjon skal uten opphold innberettes til fylkesrådmannen.Før beslutning om suspensjon foretas, skal om mulig tillitsvalgt eller en valgt representant for deansatte ha hatt anledning til å uttale seg med mindre arbeidstakeren ikke ønsker slik uttalelse.Vedkommende arbeidstaker kan kreve sin lønn til endelig avgjørelse om avskjed er truffet.For øvrig får bestemmelsene om framgangsmåte under pkt. 16.1 om skriftlighet, frister mvtilsvarende anvendelse.17.4 Begjæring om tiltale og straffHvis det kan antas at en arbeidstaker har forøvet straffbar handling mot fylkeskommunen, skalforholdet straks innberettes (eventuelt med nærmere utredning senere) til fylkesrådmannen.Fylkesrådmannen avgjør om anmeldelse til påtalemyndigheten skal finne sted,jfr. straffelovens § 79, 5. ledd.For øvrig får bestemmelsene om framgangsmåte under pkt. 16.1 om skriftlighet, frister mvtilsvarende anvendelse.


6§ 18 EKSTRAARBEID OG BISTILLINGERArbeidstaker kan kun ta ekstraarbeid når dette kan skje uten at det går ut over arbeidet ifylkeskommunen og uten at det er i konflikt med fylkeskommunens interesser, gjeldende lover,avtaler eller særskilt instruks. Det samme gjelder ekstraarbeid som kan føre til inhabilitet etterKap. II i forvaltningsloven.Fylkeskommunen kan kreve opplysninger om ekstraarbeid og bistillinger.§ 19 ATTEST/TJENESTEBEVISArbeidstaker som fratrer skal ha skriftlig attest, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-15.Attesten skal utleveres arbeidstakeren senest på fratredelsesdagen, og den skal inneholdeopplysninger om arbeidstakerens fulle navn, fødselsdato, hva arbeidet har bestått i ogarbeidsforholdets varighet fra dato til dato. Arbeidstakeren har rett til å kreve mer utførlig attest itjenesteforhold, der dette er sedvane.Arbeidstakere som blir avskjediget har også rett til attest. Det kan påføres en attest at enarbeidstaker er avskjediget uten nærmere angivelse av grunnen.§ 20 FORTOLKNINGUenighet om fortolkning av personalreglementet forelegges administrasjonsutvalget,jfr delegasjonsreglementets § A-03.§ 21 IVERKSETTINGDette reglement iverksettes fra 01.01.2006.

More magazines by this user
Similar magazines