X2 - VDO

vdocyclecomputing.com
  • No tags were found...

X2 - VDO

FIN N S CZ CZ S N FIN1. NäyttöNäyttö voidaan jakaa4 lohkoon:Lohkossa 1Näytetään aina senhetkinen kellonaika.Lisäksi näytöstä löytyvätilmaisinelementit.Yksittäisten ilmaisimienkuvaus löytyy oikealtapuolelta.Lohkossa 2Ilmaistaan senhetkinen nopeus.Lohkossa 3Näytetään valitsemasinäyttötoiminnon/tiedonarvo.Lohkossa 4Ylärivillä (tietorivi)ilmaistaan valituntoiminnon nimi. Toisellarivillä (valikkorivi)ilmaistaan,B onko lisää tietoja”MORE” (Lisää),B onko muitavalintamahdollisuuksia”SELECT” (Valitse)HuoltoilmaisinIlmaisee, että polkupyörä tulisi huoltaa.Huoltoväli voidaan asettaa pyörälle 1 ja pyörälle2 yksilöllisesti.Sekuntikellon ilmaisinOsoittaa, että ajastin on yhä käynnissä sillä aikaakun olet hakenut muita tietoja näyttöön.Ilmaisin pyörä 1/pyörä 2Tietokone voi toimia kahdella eri asetuksella2 polkupyörää varten. Ilmaisin näyttää, kummankahdesta polkupyörästä olet valinnut käyttöön.Kokonaismatkan kilometrit lasketaan jatallennetaan vastaavasti erikseen pyörälle 1 japyörälle 2.Mittayksikkö (KMH tai MPH)Tietokone voi näyttää sekä KMH:n että MPH:n.Matkat ilmaistaan vastaavasti kilometreinä taimaileina. Ilmaisin näyttää valitun mittayksikön.Poikkeamailmaisin, nopeus (nykyinen)suhteessa nopeuteen (keskiarvo)Tietokone vertaa sen hetkistä nopeuttakeskiarvonopeuteen.Ilmaisin näyttääB onko sen hetkinen nopeus keskiarvonyläpuolella (+1 KMH)B keskiarvon alapuolella (-1KMH)B tai vastaako keskiarvoa (toleranssi +/- 1 KMH)ValikonohjausilmaisinKun alivalikko kutsutaan esiin, nämä ilmaisimetvilkkuvat ja ilmaisevat, että on vielä muitakinvalintamahdollisuuksia tai tietokone odottaatiedon syöttöä (asetustila).4X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 5


FIN N S CZ CZ S N FIN2. Käyttö3. TietotoiminnotTämän tietokoneen käytön helpottamiseksi olemmekehittäneet EMC = Easy Menu Control -järjestelmän.EMC helpottaa tietokoneen käyttöä valikontekstiohjauksen kautta samalla tavoinC = ClearDOWNC = CLEARToimintotilassa:B Siirtyminen taaksepäin alivalikossayhden valikkotason verran.B C Pidä C-painiketta 3 sekuntiapainettuna:Ajastimen asetus nollaan.Asetustilassa:B Siirtyminen takaisin toimintotilaan.B Syötetyn tiedon korjaaminen.B Siirtyminen taaksepäin yhden numeronverran.= DOWNToimintotilassa:B Toimintojen selaus alaspäintoimintotilassa.Asetustilassa:B Toimintojen selaus alaspäinasetustiloissa.B Yksi numero alaspäin.FUNCTION 3FUNCTION 4FUNCTION 5FUNCTION 6kuin käytetään useimmissa matkapuhelimissa.Näytön valikkoilmaisimet osoittavat vilkkumalla,että on muita valintamahdollisuuksia.M = MENUUPM = MENUToimintotilassa:B Käytettävissä olevan alivalikonkutsuminen esiin.B Valinnan vahvistaminen.B Ajastimen käynnistys/pysäyttäminen.Tunnistat alivalikon vilkkuvistavalikkoilmaisimista.Asetustilassa:B Asetuksen valitseminen.B Valitun asetuksen vahvistaminen.B Tehdyn valinnan vahvistaminen.= UPToimintotilassa:B Toimintojen selaus ylöspäintoimintotilassa.Asetustilassa:B Toimintojen selaus ylöspäinasetustiloissa.B Yksi numero ylöspäin.TRIPDISTANCE (Osamatka)Näyttää sen hetkisen matkan pituudenedellisestä nollauksesta alkaen. Maksimiarvo999,99 KM. Maksimiarvon ylittämisen jälkeenlaskuri aloittaa jälleen nollasta. Samanaikaisestinollataan ajoajan ja keskinopeuden arvot.TRIPDISTANCE/MORE (Osamatka/Lisää)MORE (Lisää) ilmaisee, että TRIPDISTANCE(Osamatka) -päävalikolla on alivalikko. Alivalikkoavataan M -painikkeella. Alivalikosta löytyvät:B Pyörän 1 kokonaismatka (ODO BIKE 1)enintään 99,999 KM astiB Pyörän 2 kokonaismatka (ODO BIKE 2)enintään 99,999 KM astiB Kokonaismatka (ODO TOTAL) pyörän 1 + pyörän2 summa enintään 199,999 KMAlivalikosta poistutaan painamalla uudelleen C .RIDE TIME (Ajoaika)Näyttää sen hetkisen osamatkan ajoajanedellisestä nollauksesta alkaen. Maksimi 23:59:59HH:MM:SS. Maksimiarvon ylittämisen jälkeenajoajan mittaus alkaa nollasta. Samanaikaisestiosamatka ja keskinopeus nollataan.RIDE TIME/MORE (Ajoaika/Lisää)MORE (Lisää) ilmaisee, että RIDE TIME (Ajoaika)-päävalikolla on alivalikko. Alivalikko avataanpainamalla M. Alivalikosta löytyvät:B Pyörän 1 kokonaisajoaika (SUM RIDE TM 1)enintään 999:59 HHH:MMB Pyörän 2 kokonaisajoaika (SUM RIDE TM 2)enintään 999:59 HHH:MMB Kokonaisajoaika (TOT RIDE TM) pyörä 1 +pyörä 2 enintään 1999:59 HHHH:MMAlivalikosta poistutaan painamalla uudelleen C .AVG SPEED (Keskinopeus)Keskinopeuden näyttö edellisestä nollauksestaalkaen, laskettuna osamatkan ja ajoajanmukaisesti. Tarkkuus: 2 desimaalia. Keskinopeuslasketaan uudelleen, kun osamatka ja ajoaikaylittävät maksimiarvon.MAX SPEED (Maksiminopeus)Näyttää sen hetkisen matkan maksiminopeudenedellisestä nollauksesta alkaen.Tarkkuus: 2 desimaalia.NAVIGATOR (Navigaattori)Navigaattori on toinen kilometrimittari, Mittari:B on osamatkamittarista riippumatonB voidaan nollata milloin tahansaB voidaan säätää aloitusarvoonB voi aloittaa laskennan aloitusarvosta jokotaakse- tai eteenpäinNämä erityiset mahdollisuudet helpottavatmatkojen kopiointia matkapäiväkirjasta taitiekirjasta.NAVIGATOR/SELECT (Navigaattori/Valitse)SELECT (Valitse) ilmaisee, että NAVIGATOR(Navigaattori) -päävalikolla on alivalikko. Alivalikkoavataan painamalla M.6X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 7


FIN N S CZ CZ S N FINSET DONE (Rengaskoko/Asetus valmis).Automaattinen paluu kohtaan SETTINGS/SELECT(Asetukset/Valitse).5.2.2 Rengaskokoa koskevat säädöt >>> P05Renkaan ympärysmitta on mitattava rengaskoonasettamiseksi manuaalisesti.Renkaan ympärysmitan mittaus:Vaihe 1 Kohdista eturenkaan venttiili aivanpystysuoraan asentoon suhteessa lattiaan.Vaihe 2 Merkitse lattiaan tähän kohtaan viiva(esim. liidulla).Rengaskoko syötetään manuaalisestiseuraavasti:Mene -painikkeella kohtaanSETTINGS/SELECT (Asetukset/Valitse). Vahvista painamalla M.Laite on nyt asetustilassa(toimintotilaan palataanpainamalla 3 sekunnin ajan C ).Mene -painikkeella kohtaanWHEELSIZE/MANUAL SET.Vahvista painamalla M.BIKE 1 ….SET SIZE/CONTINUE(Pyörä 1 ....Aseta koko/Jatka).Aseta nyt -painikkeellarenkaan mitattu ympärysmitta.Vahvista syöttämäsi tietopainamalla M.BIKE 1/SET OK? (Pyörä 1/Asetus OK ?) Vahvistapainamalla M.5.3 Kellon asettaminenNäyttöön tulee vahvistus WHEELSIZE/SET DONE(Rengaskoko/Asetus valmis). Automaattinen paluukohtaan SETTINGS/SELECT (Asetukset/Valitse).Huomautus: Tehdasasetukset ovat pyörälle1 = 2155 mm ja pyörälle 2 = 2000 mm. Ellet syötämitään rengaskokoa, tietokone toimii näillätehdasasetuksilla. Tällä tavoin mitatut nopeuden,matkan jne. arvot voivat poiketa huomattavastitosiasiallisista arvoista.Vaihe 3 Työnnä pyörää yksi kierros eteenpäin,kunnes venttiili on jälleen pystysuorassaasennossa suhteessa lattiaan.Vaihe 4 Merkitse myös tämä kohta lattiaan.Vaihe 5 Mittaa kahden merkin välinen etäisyys.Tämä on renkaan ympärysmitta (=pyörintäkehä).Vaihe 6 Syötä mitattu ympärysmitta VDOtietokoneeseen.HUOMIO: Kun olet valinnut KMH-näytön, pyöränympärysmitta on syötettävä millimetreinä (KunMPH-näyttö on valittuna, ympärysmitta onannettava tuumina).Mene -painikkeella kohtaanWHEELSIZE/SET (Rengaskoko/Aseta). Vahvista painamalla M.MEASUREMENT/KMH (Mittaus/kmh) Vahvista painamalla M taisiirry -painikkeella MPHkohtaan.WHEELSIZE/BIKE 1 (Rengaskoko/Pyörä 1) (siirry -painikkeellapyörän 2 asetukseen) Vahvistapainamalla M.Kellonajan säätäminen:Mene -painikkeellakohtaan SETTINGS/SELECT(Asetukset/Valitse). Vahvistapainamalla M. Laite on nytasetustilassa (toimintotilaanpalataan painamalla 3sekunnin ajan C ).Mene -painikkeellakohtaan CLOCK/SET (Kello/Aseta). Vahvista painamalla M.CLOCK/24-H-MODE (Kello/24tunnin tila) (voidaan vaihtaa 12tunnin tilaan -painikkeella)Vahvista painamalla M.CLOCK...SET HOUR/CONTINUE(Kello...Aseta tunti/Jatka)Tunnit asetetaan -painikkeella. Vahvistasyöttämäsi tuntiasetuspainamalla M.12 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 13


FIN N S CZ CZ S N FINCLOCK....SET MINUTES/CONTINUE (Kello...Asetaminuutit/Jatka)Minuutit asetetaan -painikkeella.. Vahvistasyöttämäsi minuuttiasetuspainamalla M.5.4 Kokonaismatkan asettaminenMatkamittarin arvot voidaan ohjelmoida millointahansa (esim. kauden päättyessä).Mene -painikkeella kohtaanSETTINGS/SELECT (Asetukset/Valitse). Vahvista painamallaM. Laite on nyt asetustilassa(toimintotilaan palataanpainamalla 3 sekunnin ajan C ).CLOCK/SET OK? (Kello/Asetus OK?). Vahvistapainamalla M.Näyttöön tulee vahvistus: CLOCK/SET DONE(Kello/Asetus valmis).Automaattinen paluu kohtaan SETTINGS/SELECT (Asetukset/Valitse).ODO BIKE 1 ….SET DISTANCE/CONTINUE (Matka pyörä 1 ....Asetamatka/Jatka). Vilkkuvia lukujavoidaan säätää -painikkeella.Vahvista seuraavaan lukuunsiirtyminen painamalla M.Toista vaiheet, kunnesviimeinen, oikeanpuoleinenluku vilkkuu. Vahvistapainamalla M.5.5 Vaihto pyörä 1/pyörä 2Your VDO computer can be used on two bikes.If you switch from bike 1 to bike 2, you must set thecomputer to the bike being used before the ride.Mene kohtaan SETTINGS/SELECT (Asetukset/Valitse).Vahvista painamalla M. Laiteon nyt asetustilassa(toimintotilaan palataanpainamalla 3 sekunnin ajan CMene kohtaan BIKE/SELECT (Pyörä/Valitse).Vahvista painamalla M.BIKE 1 (Pyörä 1) (PYÖRÄÄN 2vaihdetaan ). Vahvistapainamalla M.BIKE 1/SELECT OK? (Pyörä 1/Valinta OK?)Vahvista painamalla M.Näytössä näytetään vahvistus BIKE/SELECT DONE(Pyörä/Valinta valmis).Automaattinen paluu kohtaan SETTINGS/SELECT(Asetukset/Valitse).Valittu pyörä 1 tai 2 näytetäännäytön vasemmassaalareunassa. ( )HUOMIO, tärkeä vihje: Vaihdettaessa pyörästä 1pyörään 2 tai päinvastoin viimeisen osamatkan,ajoajan, keskinopeuden ja maksiminopeudentiedot nollataan.Mene -painikkeella kohtaanODOMETER/SET (KM-mittari/Aseta).Vahvista painamalla M.ODOMETER/ODO BIKE 1(KM-mittari/Matka pyörä 1)(PYÖRÄN 2 asetukseen siirrytään-painikkeella). Vahvistapainamalla M.ODO BIKE 1/SET OK? (Matka pyörä 1/Asetus OK ?)Vahvista painamalla M.Näyttöön tulee vahvistus ODO BIKE 1/SET DONE(Matka pyörä 1/Asetus valmis). Automaattinenpaluu kohtaan SETTINGS/SELECT (Asetukset/Valitse).5.6 Huoltovälin näyttöVDO-huoltovälinäyttö muistuttaa sinuatarkistuttamaan pyörän verstaalla.Voit kytkeähuoltovälin PÄÄLLE tai POIS PÄÄLTÄ. Voit asettaayksilölliset huoltovälit 2 pyörälle. Kun asetettuhuoltovälimatka on ajettu:B Huoltovälikuvake vilkkuu näytössä.B Tietoriville tulee ”BIKE SERVICE/BIKE 1”(Pyörähuolto/Pyörä 1).Nyt sinun täytyy suorittaa suositeltu pyörätarkastusjoko itse tai teettää se ammattiliikkeessä.Paina mitä tahansa painiketta. Teksti ”BIKE SER-VICE” (Pyörähuolto) katoaa jälleen. Seuraavien50 km jälkeen myös huoltovälikuvake häviääjälleen. Vilkkuva merkki voidaan myös kytkeäpois päältä. Syötä sitä varten uudelleenhuoltoväli.14 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 15


FIN N S CZ CZ S N FINHuoltovälit säädetään seuraavasti:5.7 Navigaattori16 X2Mene -painikkeella kohtaanSETTINGS/SELECT (Asetukset/Valitse). Vahvista painamalla M.Laite on nyt asetustilassa(toimintotilaan palataanpainamalla 3 sekunnin ajan C ).Mene -painikkeella kohtaanBIKE SERVICE/SET (Pyörähuolto/Aseta). Vahvista painamalla M.BIKE SERVICE/ON (Pyörähuolto/Päällä) (se asetetaan POIS PÄÄLTÄ-painikkeella). Vahvistapainamalla M.VDO-navigaattorin avulla voit suorittaa ajottiekirjojen mukaan. Tiekirjat = Reittikuvauksetkm-tietojen kera tiettyjä suunnistuspisteitävarten. VDO-navigaattori on riippumaton kmmittarija se voi laskea eteenpäin ja taaksepäin.Km-lukema voidaan asettaa mihin tahansapisteeseen. Voit myös liittyä mukaan keskenmatkan tai suorittaa km-korjauksen, jos oletajanut harhaan.BIKE SERVICE/BIKE 1(Pyörähuolto/Pyörä 1)(PYÖRÄÄN 2 vaihdetaan-painikkeella). Vahvistapainamalla M.BIKE 1…SET DISTANCE/CONTINUE(Pyörä 1...Aseta matka/Jatka). Vahvista seuraavaanlukuun siirtyminenpainamalla M.Toista vaiheet, kunnes viimeinen, oikeanpuoleinenluku vilkkuu. Vahvista painamalla M.BIKE 1/SET OK? (Pyörä 1/Asetus OK ?). Vahvistapainamalla M.Näyttöön tulee vahvistus: BIKE SERVICE/SET DONE(Pyörähuolto/Asetus valmis). Automaattinenpaluu kohtaan SETTINGS/SELECT (Asetukset/Valitse).Navigaattorin säätäminen:-painikkeella:NAVIGATOR/SELECT(Navigaattori/Valitse).Vahvista painamalla M.VDO CYCLECOMPUTINGNAVIGATOR/SET (Navigaattori/Aseta). Vahvista painamallaM. Laite on nyt asetustilassa(toimintotilaan palataanpainamalla 3 sekunnin ajanC -painiketta).Valitse Ylös-/Alas-painikkeellaNAVIGATOR/FORWARDNavigaattori/Eteenpäin) taiNAVIGATOR/BACKWARD(Navigaattori/Taaksepäin).Vahvista painamalla M.NAVIGATOR:::SET DISTANCE/CONTINUE (Navigaattori:::Asetamatka/Jatka). Luku on valmisasetettavaksi, kun se vilkkuu.Säädä luku -painikkeella.Siirry seuraavaan lukuunpainamalla M.Toista vaiheet, kunnes viimeinen luku vilkkuu.Vahvista painamalla M.NAVIGATOR/SET OK? (Navigaattori/Asetus OK?).Vahvista painamalla M.NAVIGATOR/SET DONE (Navigaattori/Asetus valmis)-vahvistus tulee näyttöön ja oma VDO-tietokonepalaa automaattisesti valikkoon NAVIGATOR/SELECT (Navigaattori/Valitse).Vihje: Navigaattori on automaattisesti käynnissämyös vaikka et ole säätänyt sitä.Navigaattorin nollaus:-painikkeella: NAVIGATOR/SELECT (Navigaattori/Valitse).Vahvista painamalla M.NAVIGATOR/SET (Navigaattori/Aseta). Vaihda asetukseenNAVIGATOR/RESET (Navigaattori/Nollaus) -painikkeella.Vahvista painamalla M.Turvallisuuskysely: NAVIGATOR/RESET?(Navigaattori/Nollaus?) Vahvista painamalla M.NAVIGATOR/RESET DONE (Navigaattori/Nollausvalmis) tulee näyttöön lyhyesti ja VDO-tietokonepalaa automaattisesti lähtövalikkoonNAVIGATOR/SELECT (Navigaattori/Valitse).www.vdocyclecomputing.com X2 17


FIN N S CZ CZ S N FIN5.8 Lepotila (Sleep)VDO-tietokone on varustettu lepotilatoiminnolla.Lepotilassa suurin osa näytöstä kytkeytyy poispäältä pariston tehon säästämiseksi. Kellonaika,huoltovälinäyttö ja (Ajastin) -kuvake (mikäliajastustoiminto on käynnissä) näytetään edelleen.Lepotila (Sleep) kytkeytyy päälle, kun 5 minuutinaikana yhtään nopeusimpulssia ei käsitellä eikämitään painiketta paineta.Lepotila päättyy, kun nopeusimpulsseja käsitelläänjälleen (ajon aikana) tai jotain painiketta painetaan.HUOMIO: Tätä askelta ei voida peruuttaa.Vahvista painamalla M vain, jos haluat poistaavalitut tiedot. Näyttöön tulee vahvistus: DATARESET/RESET DONE (Tietojen nollaus/Nollausvalmis). Automaattinen paluu kohtaan SETTINGS/SELECT (Asetukset/Valitse).5.9 Nollaustoiminto (Reset)6. TakuuehdotRESET (Nollaus) -toiminnolla nollataan valinnaisestiB TOUR DATA (Osamatkan tiedot)B ODO TOTAL (Kokonaismatka)B TOT RIDE TM (Kokonaisajoaika)B NAVIGATOR (Navigaattori)Kussakin nollaustilassa poistetaan seuraavat tiedot:B TOUR DATA: Osamatka, ajoaika, keskinopeus,maksiminopeusB ODO TOTAL: Kokonaismatka, km pyörä 1,km pyörä 2B TOT RIDE TM: Kokonaisajoaika, pyörän 1 ajoaika,pyörän 2 ajoaikaB NAVIGATOR: Kaikki toisen osamatkamittarin tiedotMene -painikkeella kohtaanSETTINGS/SELECT (Asetukset/Valitse). Vahvista painamallaM. Laite on nyt asetustilassa(toimintotilaan palataanpainamalla 3 sekunnin ajan C ).Mene -painikkeella kohtaanDATA RESET/SELECT (Tietojennollaus/Valitse). Vahvistapainamalla M.Mene -painikkeen avullatietoihin, jotka haluat nollata.B. DATA RESET/TOUR DATA(Tietojen nollaus/Osamatkantiedot)B. DATA RESET/TOT RIDE TM.(Tietojen nollaus/Kokonaisajoaika)B. DATA RESET/ODO TOTAL(Tietojen nollaus/Kokonaismatka)B. DATA RESET/NAVIGATOR.(Tietojen nollaus/Navigaattori)Vahvista tekemäsi valintapainamalla M .VDO Cycle Parts myöntää hankkimallesi VDOtietokoneelle5 vuoden takuun ostopäivästäalkaen. Takuu koskee itse tietokoneen, antureiden/lähetinten ja ohjaustankopidikkeen materiaalijavalmistusvirheitä. Takuu ei kata kaapeleita japaristoja eikä asennusmateriaaleja. Takuu onvoimassa vain silloin, kun viallisia osia ei oleavattu (poikkeus: tietokoneen paristokotelo),väkivaltaa ei ole käytetty ja kyseessä ei oletahallinen vaurio. Säilytä ostokuitti huolellisesti,jotta se voidaan esittää reklamaatiotapauksessa.Jos reklamaatio on oikeutettu, saat meiltävastaavanlaisen vaihtolaitteen. Vaatimusidenttiseen malliin korvaamisesta raukeaa,jos reklamoidun mallin tuotanto on lopetettumallivaihdoksen vuoksi.Käänny kaikkien reklamaatioiden jatakuuvaatimusten suhteen ammattimyyjänpuoleen, jolta olet ostanut laitteen. Tai lähetäreklamaatiot suoraan osoitteeseen.Cycle Parts GmbHGroße Ahlmühle 33D-76865 Rohrbach (Germany)Teknisiä kysymyksiä varten olemme aina käytettävissäseuraavassa puhelinpalvelunumerossa:+49 (0) 63 49 - 96 35 - 10.Saat lisää teknisiä tietoja osoitteesta:www.vdocyclecomputing.comOikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään, mitätulee teknisiin muutoksiin.Kysely: Selected Data/RESET? (”Valitut tiedot”/NOLLAUS?).18 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 19


FIN N S CZ CZ S N FIN7. Tekninen erittely8. OngelmaetsintäTietokone: Noin 45 x 52 x 16 mm, paino noin 45 gOhjaustankopidike: Paino noin 15 gLähetin: Paino noin 20 gTietokoneen paristo: 3V, tyyppi 2032Tietokoneen pariston kestoikä:600 ajotuntia, noin 12 000 KM (7400 mailia)Lähettimen paristo: 3V, tyyppi 2032Lähettimen pariston kestoikä:1200 ajotuntia (noin 24 000 KM (15 000 mailia)Näytön toimintalämpötila: -15 °C...+60 °CNopeusalue: Rengaskoossa 2155 mm, min 2,5km/h, maks. 199.5 km/hMittausalueen ajoaika:Enintään 23:59:59 HH:MM:SSSekuntikellon mittausalue:Enintään 23:59:59 HH:MM:SSOsamatkamittarin mittausalue:Enintään 999,99 km tai mailiaNAVIGATOR-mittausalue:Enintään 999,99 km tai mailiaKokonais-KM 1 ja 2, mittausalue:Enintään 99,999 km tai mailiaKokonaismatkan mittausalue:Enintään 199,999 km tai mailiaRengaskoon säätöalue:100 mm - 3999 mm (3,9 - 157,4 tuumaa)Tässä on luettelo mahdollisista vioista, niiden syistä ja ratkaisuista:Vika Mahdollinen syy RatkaisuNäytössä puoli lohkoa (esim.paristonvaihdon jälkeen)Ei nopeusnäyttöäEi nopeusnäyttöäEi nopeusnäyttöäTietokoneohjelmisto ei toimioikein paristonvaihdon jälkeenAnturin etäisyys magneettiinon liian suuriTietokone ei lepää oikeinohjaustangon pidikkeessäRengaskokoa ei ole asetettuoikein tai se on nollalPoista paristo jaasenna tilalle uusiParanna anturin ja magneetinsijaintiaAseta tietokone ohjaustangonpidikkeeseen ja kierrä sitävasteeseen (napsahdus) astiAseta rengaskokoNäyttö liian heikko Paristo tyhjä Tarkasta paristo, tarvittaessavaihda uuteenNäyttö liian heikkoAlle 5° lämpötilat tekevätnäytöstä hitaanNormaaleissa lämpötiloissanäyttö toimii jälleennormaalisti20 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 21


FIN N S CZ CZ S N FINInnledningIndeksGratulerer.1. Displayet 24Ved å velge en VDO-computer har du besluttet deg for et apparat av svært høy teknisk verdi. For at fåstørst mulig utbytte av computeren, anbefaler vi at du leser denne brukerveiledningen grundig. Den2. Betjening 26inneholder alle anvisninger for betjening, samt nyttige tips til anvendelsen.Vi ønsker deg god fornøyelse og masse kjøreglede med din VDO-sykkelcomputer.Cycle Parts GmbHPakningens innholdVennligst kontroller at pakningen inneholder alle disse delene:1 VDO-computerInnebygd batteri1 universal-styreholdermed kabel og sensor3. Informasjonsfunksjoner 274. Installasjon 284.1 Montering av sensor, magnetog styreholder 284.2 Batterimontering i computeren 294.3 Innsetting av computeren istyreholderen 295. Oppsett 305.1 Innstilling av språk 305.2 Innstilling og måling avhjulstørrelsen 305.2.1 Stille inn via dekktabeller 305.2.2 Innstilling via hjulomfang 325.3 Innstilling av klokke 335.4 Innstilling av totalt antall kilometer 345.5 Skift mellom Sykkel 1/Sykkel 2 345.6 Visning av serviceintervall 355.7 Navigatoren 365.8 Hvilemodus 375.9 Nullstillingsfunksjoner 386. Garantibetingelser 397. Teknisk spesifikasjoner 408. Feilsøking 411 gummiunderlagtil sensor22 X21 clip-magnet Kabelbinderetil montering av holder,sensor og ledningerVDO CYCLECOMPUTING„>>> P02” Links at the beginning of a chapter arerelated to the respective picture in the picturebook!www.vdocyclecomputing.com X2 23


FIN N S CZ CZ S N FIN1. DisplayetDisplayet er delt oppi 4 områder:Område 1Viser alltid detaktuelleklokkeslettet.Område 2Viser alltid denaktuelle hastigheten.ServiceindikatorViser at sykkelen trenger service. Du kan stilleinn serviceintervallet individuelt for Sykkel 1og Sykkel 2.StoppeklokkeindikatorViser at en stoppeklokke stadig er i gang, mens duhar hentet frem annen informasjon på displayet.Avviksindikator for aktuell hastigheti forhold til gjennomsnittshastighetComputeren sammenligner den aktuelle hastighetenmed gjennomsnittshastigheten. Indikatoren viserB om den aktuelle hastighet ligger overgjennomsnittet (+1 KMH)B ligger under gjennomsnittet (-1 KMH)B tilsvarer gjennomsnittet (toleranse +/- 1 KMH)Dessuten inneholderdisplayet forskjelligeindikatorer.Beskrivelsen av de enkelteindikatorene finner du påhøyre side.Område 3Viser verdien av denvisningsfunksjonen ellerinformasjonen du har valgt.Område 4Viser i øverste linje (infolinjen)betegnelsen for den valgtefunksjonen. I andre linje(menylinjen) vises:B MORE: hvis det finnesmer informasjonB SELECT: hvis det finnesflere valgmuligheterIndikator Sykkel 1/Sykkel 2Computeren kan arbeide med to forskjelligeinnstillinger til 2 sykler. Indikatoren viser hvilkensykkel du har valgt å benytte. Det totale antallkilometer for Sykkel 1 og Sykkel 2 telles og lagreshver for seg.Måleenhet (KMH eller MPH)Computeren kan vise både KMH (km/t) og MPH(mil/t). Strekninger vises tilsvarende i kilometereller miles. Indikatoren viser den valgtemåleenheten.MenystyringsindikatorNår en undermenu hentes, blinker denneindikatoren og viser om det finnes flerevalgmuligheter, eller computeren venter på eninntastning (innstillingsmodus).24 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 25


FIN N S CZ CZ S N FIN2. Betjening3. InformasjonsfunksjonerFor at betjeningen av computeren skal være såenkel som mulig, har vi utviklet systemet EMC = EasyMenu Control. EMC letter betjeningen av computerenved hjelp av fulltekstmenyer som anvendespå de fleste mobiltelefoner.C = CLEARI funksjonsmodus:B Gå opp et nivå fra en undermenyB Hold C inne i 3 sekunder:Nullstill timer.I innstillingsmodus:B Gå tilbake til funksjonsmodus.B Rette en inntasting.B Gå et tall tilbake.= DOWNI funksjonsmodus:B Bla nedover innenforfunksjoneneI innstillingsmodus:B Bla nedover innenforinnstillingsmodus.B Tallet gjøres ett tall lavere.C = ClearDOWNFUNKSJON 3FUNKSJON 4FUNKSJON 5FUNKSJON 6Menyindikatorer på displayet viser gjennomblinking at det finnes flere valgmuligheter. Ifunksjonsmodus og innstillingsmodus utføresbetjeningen med de 4 tastene.M = MENUUPM = MENUI funksjonsmodus:B Hent frem relevant undermeny.B Eller bekreft valg.B Eller start/stopp stoppeklokkenDu gjenkjenner en undermeny påde blinkende menyindikatorene.I innstillingsmodus:B Velg en innstilling.B Bekreft en utført innstilling.B Bekreft et foretatt valg.= UPI funksjonsmodus:B Bla oppover innenforfunksjonene .I innstillingsmodus:B Bla oppover innenforinnstillingsmodus.B Tallet gjøres ett tall høyere.TRIPDISTANCEViser den aktuelle kjørte strekningen på turen sidensiste nullstilling. Maksimumverdi 999,99 km. Vedoverskridelse av maksimalverdien begynner tellerenforfra fra null. Samtidig nullstilles verdiene forkjøretid og gjennomsnittshastighet.TRIPDISTANCE/MOREMORE viser at hovedmenyen TRIPDISTANCEhar en undermeny. Undermenyen kan åpnesmed M -tasten. I undermenyen finner du.B ODO BIKE 1: totalt antall kilometer forSYKKEL 1 opp til maks. 99.999 kmB ODO BIKE 2: totalt antall kilometer forSYKKEL 2 opp til maks. 99.999 kmB ODO TOTAL: sum av totalt antall kilometerfor Sykkel 1 + Sykkel 2 opp til maks. 199.999 kmUndermenyen forlates igjen med C .RIDE TIMEViser kjøretid for den aktuelle tripavstanden sidensiste nullstilling. Maksimalt 23:59:59 TT:MM:SS.Ved overskridelse av maksimalverdien begynnerkjøretidsmålingen forfra fra null. Samtidig nullstillestripavstand og gjennomsnittshastighet.RIDE TIME/MOREMORE viser at hovedmenyen RIDE TIME har enundermeny. Undermenyen åpnes med M.I undermenyen finner du.B SUM RIDE TM 1: samlet kjøretid for Sykkel 1opp til maksimalt 999:59 TTT:MMB SUM RIDE TM 2: samlet kjøretid for Sykkel 2opp til maksimalt 999:59 TTT:MMB SUM RIDE TM: total kjøretid for Sykkel 1 +Sykkel 2 opp til maksimalt 1999:59 TTTT:MMUndermenyen forlates igjen med C .AVG SPEEDViser gjennomsnittshastigheten, beregnet ut fratripavstand og kjøretid siden siste nullstillingNøyaktighet: 2 desimaler. Gjennomsnittshastighetenberegnes forfra når tripavstanden eller kjøretidenoverstiger maksimalverdien.MAX SPEEDViser maksimumhastigheten på den aktuelle turensiden siste nullstilling. Nøyaktighet: 2 desimaler.NAVIGATORNavigatoren er en annen tripteller. Denne telleren:B er uavhengig av tripavstandstellerenB kan nullstilles etter behovB kan stilles inn på en startverdiB kan telle opp eller ned fra startverdienDisse spesielle mulighetene gjør det lettere åkjøre etter en turbok eller Roadbook.NAVIGATOR/SELECTSELECT viser at hovedmenyen NAVIGATOR har enundermeny. Undermenyen åpnes med M.26 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 27


FIN N S CZ CZ S N FINB InnstillingHer kan du stille inn en startverdi og bestemmeom det skal telles opp eller ned fra denne.Flere opplysninger i kapittel 5.7.B Reset (nullstill)I undermenyen Reset nullstiller du NAVIGATORUndermenyen forlates igjen med C .STOPWATCHMed stoppeklokken kan du måle tider etter behov.Maksimal verdi: 23:59:59 TT:MM:SS. Ved overskridelseav maksimalverdien begynner telleren forfrafra null.Start med M. Stopp med M. Nullstill med C i 3 sekunder.Trinn 6 Før kabelbinderen gjennom styreholderensslisse, legg den om styret eller rammen, og trekkden litt sammen (må ikke trekkes til stramt ennå).Trinn 7 Ved styremontering: Tilpass hellingen påcomputeren, slik at den kan avleses på best muligmåte. Stram til kabelbinderen. Klipp av utstikkendeender med en tang.4.2 Batterimontering i computeren >>> P034 Installasjon4.1 Montering av sensor, magnet og styreholder >>> P01Ved montering på fjærgaffel er det svært viktig åvære oppmerksom på fjærens gang på gaffelen.Ledningen skal ha tilstrekkelig frigang.ADVARSEL: Fare for at ledningen rives over.Trinn 1 Legg gummiunderlaget under sensoren.Monter sensoren på den siden av gaffelen dercomputeren senere skal monteres på styret(høyre eller venstre) med de medfølgendekabelbinderne (monteres løst, skal ikke trekkestil ennå).Sensoren kan alt etter plassforholdene monterespå gaffelens forside, bakside eller innerside.>>> P02Trinn 2 Legg clip-magneten på en ytterliggende eike.Den sølvfargede magnetkjernen skal peke motsensoren. Magneten rettes inn ved sensormarkeringeni cirka 1 - 5 mm avstand.Trinn 3 Foreta endelig justering av sensor ogmagnet og est dem: Trekk kabelbinderne forsvarligtil, og trykk magneten godt på plass.Trinn 4 Legg ledningen fra den allerede montertesensoren langs bremsekabelen opp mot styret(fest med de medfølgende kabelbinderne). Idealt:Sensorledningen vikles rundt bremsekabelen.Trinn 5 Avhengig av montering på styre ellerramme dreies foten på styreholderen 90°. Dettegjøres ved å løsne holderens skruer, ta ut foten,dreie den 90°, sette den i, og spenne til skrueneigjen.Advarsel: Unngå å overspenne skruene.Din VDO-computer leveres med et 3V batteri(type 2032). Batteri er allerede montert ved leveringen. Batteriet skiftes på følgende måte:Trinn 1 Legg batteriet med ”+”-polen opp icomputerhuset.Trinn 2 Sørg for at batteriet ikke ligger skjevt.Trinn 3 Sørg for at gummitetningen ligger glattpå batteridekslet.Trinn 4 Sett batteridekslet inn i åpningen, og dreidet fast i klokkeretning med en mynt til anslag(ca. 1/3 omgang).TIP ved batteriskift: VDO anbefaler å skiftebatteriet én gang i året. Kjøp et nytt batterii god tid for å unngå uønsket datatap. Vedbatteriskift lagres alle innstillinger og dettotale antall kjørte kilometer.4.3 Innsetting av computeren i styreholderen >>> P04VDO Twist-Click-systemet kobler computeren sikkerti styreholderen.step 1 Sett computeren i holderen i posisjonen„klokken 10”.step 2 Drei computeren med uret til posisjonen „klokken12” („twist”), så den går på plass i holdersystemet („click”).step 3 Computeren tas ut ved å dreie den moturet (uten å trykke eller trekke).Huskeregel: Hold mot Høyre, Vekk mot Venstre28 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 29


FIN N S CZ CZ S N FIN5. Oppsett5.1 Innstilling av språkGå med -tastene tilSETTINGS SELECT. Bekreftmed M. Du er nå iinnstillingsmodus (med C i3 sekunder går du tilbake tilfunksjonsmodus).til LANGUAGE SELECTBekreft med M.5.2 Innstilling og måling av hjulstørrelsenFor å måle korrekt skal din VDO-computer stillesinn på hjulstørrelsen (hjulomkretsen) for sykkelen.Her er 2 muligheter:til LANGUAGE ENGLISHBekreft med M.ENGLISH SELECT OK? Bekreft med M. Computerenviser: LANGUAGE SELECT DONE. Computerenvender automatisk tilbake til menyen SETTINGS/SELECT.mm-verdi tomme-verdi16 x 1,75 1272 50,120 x 1,75 1590 62,624 x 1 ⅜ 1948 76,724 x 1,75 1907 75,126 x 1 1973 77,726 x 1,5 2026 79,826 x 1,6 2051 80,726 x 1,75 2070 81,526 x 1,9 2089 82,226 x 2,00 2114 83,226 x 2,125 2133 84,026 x 1 ⅜ 2105 82,926 x ¾ 1954 76,927 x 1 ¼ 2199 86,628 x 1,5 2224 87,628 x 1,75 2268 89,328 x 1 ½ 2265 89,228 x 1 ⅜ 2205 86,830-622 2149 84,632-622 2174 85,637-622 2205 86,840-622 2224 87,6Med til WHEELSIZE/SET.Bekreft med M.MEASUREMENT/KMH. Bekreftmed M eller for skift tilMPH.WHEELSIZE/BIKE 1 (med tilinnstilling for Sykkel 2). Bekreftmed M.WHEELSIZE/TYRE SELECT.Bekreft med M.5.2.1 Stille inn via dekktabellerDe vanligste dekktyper er oppført i dekktabellen.Hvis din dekktype ikke finnes i dekktabellen,anbefaler vi manuell angivelse av hjulstørrelsen.Verdierne i tabellen er naturligvis tilnærmedeverdier. Verdiene kan avvike alt etter merke,dekkhøyde og dekkprofil, derfor kan det ogsåforekomme avvik for de målte avstandene, samtden viste hastigheten.Du stiller inn hjulstørrelsen ut fra dekktypenpå følgende måte:Med til SETTINGS/SELECT.Bekreft med M. Du er nå iinnstillingsmodus (med C i 3sekunder går du tilbake tilfunksjonsmodus).TYRE SELECT/--SELECT--Med velger du nå dekket ditt. Bekreft med M.Det vises et kontrollspørsmål „Tyre size”/SELECT OK? Hvis den viste dekkstørrelsen er ioverensstemmelse med ditt ønske, bekrefter dumed M.Displayet bekrefter med WHEELSIZE/SET DONE.Automatisk retur til SETTINGS/SELECT.30 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 31


FIN N S CZ CZ S N FIN5.4 Innstilling av totalt antall kilometerDu kan på ethvert tidspunkt (f.eks. ved sluttenav en sesong) programmere avstandstallene.Med til SETTINGS/SELECTBekreft med M. Du er nå iinnstillingsmodus (med C i3 sekunder går du tilbake tilfunksjonsmodus).ODO BIKE 1…..SET DISTANCE/CONTINUE. Det blinkende talletkan stilles inn med . Gå tilneste tall ved å bekrefte med M.Gjenta trinnene inntil det sistetallet til høyre blinker. Bekreftmed M.ODO BIKE 1/SET OK? Bekreft med M.BIKE 1 (bruk til å skifte tilBIKE 2) Bekreft med M.BIKE 1/SELECT OK? Bekreftmed M.Displayet bekrefter BIKE/SELECT DONEAutomatisk retur til SETTINGS/SELECTDen valgte Sykkel 1 eller 2 visesnederst til venstre i displayet.( )ADVARSEL, viktig: Ved skift fra Sykkel 1 til 2 elleromvendt nullstilles data for tripavstand, kjøretid,gjennomsnittshastighet og maks. hastighet forden siste turen.Med til ODOMETER/SET.Bekreft med M.ODOMETER/ODO BIKE 1 (medkommer du til innstillingfor Sykkel 2) Bekreft med M.5.5 Skift mellom Sykkel 1/Sykkel 2Din VDO-computer kan anvendes til 2 sykler.Når du skifter fra Sykkel 1 til Sykkel 2, må du stilleinn computeren før du kjører på sykkelen.Med til SETTINGS/SELECTBekreft med M.Du er nå i innstillingsmodus(med C – i 3 sekunder går du tilbaketil funksjonsmodus)Displayet bekrefter. ODO BIKE 1/SET DONE.Automatisk retur til SETTINGS/SELECT.Med til BIKE/SELECTBekreft med M.5.6 Visning av serviceintervallVisningen av VDO serviceintervall minner deg om atsykkelen din må på verksted for service. Du kan slåserviceintervall PÅ eller AV. Du kan innstille forskjelligeserviceintervaller for 2 sykler.Når den innstilte serviceintervallavstanden er kjørt:B Blinker serviceintervallsymbolet i displayet.B I informasjonslinjen vises„BIKE SERVICE/BIKE 1”Nå bør du enten selv gjennomføre anbefaltsykkelservice eller få utført service på sykkelenhos forhandleren. Trykk på en vilkårlig tast.Teksten „BIKE SERVICE” forsvinner igjen. Etterytterligere 50 km forsvinner serviceintervallsymboletigjen. Du kan også koble ut det blinkendesymbolet . For å gjøre dette, oppgi serviceintervalletpå nytt.Slik stiller du inn serviceintervallet:Med til SETTINGS/SELECT.Bekreft med M. Du er nå iinnstillingsmodus (med C i 3sekunder går du tilbake tilfunksjonsmodus).Med til BIKE SERVICE/SET.Bekreft med M.BIKE SERVICE/ON (du slår den AVmed ). Bekreft med M.34 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 35


FIN N S CZ CZ S N FIN5.7 NavigatorenBIKE SERVICE/BIKE 1 (du skiftertil Sykkel 2 med . Bekreftmed M.BIKE 1…SET DISTANCE/CONTINUEDet blinkende tallet kan stillesinn med . Gå til neste tall vedå bekrefte med M.Gjenta trinnene inntil det siste tallet til høyreblinker. Bekreft med M.BIKE 1/SET OK? Bekreft med M.Displayet bekrefter: BIKE SERVICE/SET DONE.Automatisk retur til SETTINGS/SELECT.NAVIGATOR/SET DONE vises som bekreftelse, ogVDO-computeren vender automatisk tilbake tilmenyen NAVIGATOR/SELECT.Merk: Navigator teller alltid automatisk med,også når du ikke har stilt den inn.Nullstilling av navigatoren:Med tilNAVIGATOR/SELECTBekreft med M.NAVIGATOR/SET. Medtil NAVIGATOR/RESETBekreft med M.Sikkerhetsspørsmål: NAVIGATOR/RESET?Bekreft med M.NAVIGATOR/RESET DONE vises kort, og din VDOcomputervender automatisk tilbake til menyenNAVIGATOR/SELECT.Med VDO-navigatoren kan du kjøre etterroadbooks. Roadbooks = rutebeskrivelser medkm-opplysninger ved bestemte orienteringspunkter.VDO-navigatoren er en uavhengig kilometertellersom kan telle fremover eller bakover.Kilometerstanden kan stilles inn ved et passendepunkt. Du kan også angi denne midt på en tureller utføre en kilometerkorreksjon.Innstilling av navigatoren:NAVIGATOR/SET. Bekreftmed M. Du er nå iinnstillingsmodus (med C i3 sekunder går du tilbake tilfunksjonsmodus).NAVIGATOR/FORWARD ellerNAVIGATOR/BACKWARDvelges med . Bekreftmed M.5.8 HvilemodusDin VDO-computer er utstyrt med hvilemodus.I hvilemodus slukkes mesteparten av displayet forå spare på batteriet. Klokkeslett, serviceintervallvisningog symbolet (hvis en timer eraktiv) vises stadig.Hvilemodus aktiveres når det på 5 minutter ikkehar vært behandlet noen hastighetsimpuls, ogingen taster har blitt betjent.Hvilemodus avsluttes når det igjen mottashastighetsimpulser (ved kjøring) eller en tastbetjenes.Med il NAVIGATOR/SELECT.Bekreft med M.NAVIGATOR ... SET DISTANCE/CONTINUE. Det blinkende talleter klart til innstilling. Still inn talletmed .Hent frem det nestetallet med M. Gjenta trinnetinntil det siste tallet blinker.Bekreft med M. NAVIGATOR/SETOK? Bekreft ed M.36 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 37


FIN N S CZ CZ S N FIN5.9 Nullstillingsfunksjon 6. GarantibetingelserMed funksjonen RESET nullstiller du etter eget valg.B TOUR DATAB ODO TOTALB TOT RIDE TMB NAVIGATORI de forskjellige nullstillingsmodi slettes følgendeinformasjon:B TOUR DATA: Tripavstand, kjøretid,gjennomsnittshastighet, maks. hastighet,B ODO TOTAL: Total km, km Sykkel 1, km Sykkel 2B TOT RIDE TM: Samlet kjøretid, kjøretid Sykkel 1,kjøretid Sykkel 2B NAVIGATOR: Alle verdier i den andredagsavstandstellerMed til SETTINGS/SELECT.Bekreft med M. Du er nå iinnstillingsmodus (med C i3 sekunder går du tilbake tilfunksjonsmodus).Med til DATA RESET/SELECT. Bekreft med M.Med til de data du ønskerå nullstille:B . DATA RESET/TOUR DATAB DATA RESET/TOT RIDE TMB DATA RESET/ODO TOTALB DATA RESET/NAVIGATORBekreft valget ditt med M.Spørsmål „Selected Data”/RESET?ADVARSEL: Dette trinnet kan ikke angres.Bekreft kun med M når du ønsker å slette devalgte data.Displayet bekrefter: DATA RESET/RESET DONE. Automatisk retur til SETTINGS/SELECT.VDO Cycle Parts gir garanti for din VDO-computeri 5 år fra kjøpsdatoen. Denne garantien omfattermateriale- og produksjonsfeil for selve computeren,sensor/sender og styreholderen. Ledninger ogbatterier, samt monteringsmaterialer er ikkeomfattet av garantien. Garantien er kun gyldighvis de gjeldende delene ikke har været åpnet(unntak: computerens batterirom), hvis det ikkehar blitt brukt unødig makt, og hvis det ikke ersnakk om overlagt beskadigelse. Sørg for åoppbevare kjøpsbeviset godt, da det skalfremvises i forbindelse med en reklamasjon.Ved berettiget reklamasjon vil du mota etsammenlign erstatningsapparat. Det kan ikkekreves erstatning med en identisk modell, hvisproduksjonen av reklamasjonsmodellen haropphørt på grunn av modellendringerr.Alle reklamasjoner og garantikrav skal rettes tilden forhandleren der du har kjøpt apparatet. Dukan også sende din reklamasjon direkte til.Cycle Parts GmbHGroße Ahlmühle 33D-76865 Rohrbach (Germany)Vedrørende tekniske spørsmål står vi til enhvertid til disposisjon på følgende:+49 (0) 63 49 - 96 35 - 10.Ytterligere tekniske opplysninger finnes på:www.vdocyclecomputing.comI forbindelse med videreutvikling forbeholder vioss retten til tekniske endringer.38 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 39


FIN N S CZ CZ S N FIN7. Teknisk spesifikasjoner8. FeilsøkingComputer: ca. 45 x 52 x 16 mm, Vekt: ca. 45 gStyreholder: Vekt: ca. 15 gSender: Vekt: ca. 20 gBatteri i computeren: 3V, type 2032Levetid for computerbatteri:600 kjøretimer, ca. 12.000 km (7.400 miles)Batteri i senderen: 3V, type 2032Levetid for senderbatteri:1 200 kjøretimer, ca. 24.000 km (15.000 miles)Arbeidstemperatur for display: -15 °C til +60 °CHastighetsområde: Ved hjulstørrelse 2155 mm:min. 2,5 km/t, maks. 199,5 km/tMåleområde for kjøretid:opptil 23:59:59 TT:MM:SSMåleområde for stoppeklokke:opptil 23:59:59 TT:MM:SSMåleområde for tripavstandsteller:opptil 999,99 km eller milesMåleområde for NAVIGATOR:opptil 999,99 km eller milesMåleområde for totalkilometer 1 og 2:opptil 99.999 km eller milesiMåleområder for totalkilometer:opptil 199.999 km eller milesInnstillingsområde for hjulomkrets:fra 100 mm til 3999 mm (3,9 til 157,4 tommer)Her er en liste over mulige feil, årsakene til disse og hvordan de kan rettes:Feil Mulig årsak LøsningHalve områder i visningen(f.eks. etter skifte av batterier)Ingen hastighetsvisningIngen hastighetsvisningComputer-programvarenfungerer ikke korrekt etterbatteriskifteAvstanden mellom sensor ogmagnet er for storComputerenheten sitter ikkekorrekt i styreholderenTa ut batteriet og sett detinn på nyttKorriger sensorens ogmagnetens posisjonStill computerenheten istyreholderen og drei deninntil anslag (KLIK)Ingen hastighetsvisningHjulomkretsen er ikke korrektinnstilt eller står på nullStill inn hjulomkretsenVisningen blir svak Tomt batteri Test og skift eventueltbatterietVisningen blir svakTemperaturer under 5° gjørvisningen langsomVed normal temperatur fungerervisningen normalt igjen40 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 41


FIN N S CZ CZ S N FINFörordGratulerar!När du har skaffat en VDO cykeldator har du valt ett tekniskt högklassigt instrument. För att du skakunna utnyttja datorns potential optimalt rekommenderar vi att du läser den här bruksanvisningennoggrant. Förutom alla anvisningar för användningen får du också många nyttiga tips.Vi hoppas du får mycket glädje av din VDO cykeldator.Cycle Parts GmbHFörpackningens innehållKontrollera först att innehållet i förpackningen är komplett:1 VDO cykeldatorBatteri inbyggt1 universalhållaremed kabel och sensorRegister1. Displayen 442. Hantering 463. Informationsfunktioner 474. Installation 484.1 Montering av sensor, magnetoch hållare 484.2 Montering av batteriet i datorn 494.3 Sätt i datorn i hållaren på styret 495. Basinställningar 505.1 Inställning av språk 505.2 Inställning och mätningav hjulstorlek 505.2.1 Inställning via däcktabell 505.2.2 Inställning via hjulstorlek 525.3 Inställning av klockan 535.4 Inställning av total körsträcka 545.5 Växla mellan cykel 1 och cykel 2 545.6 Visning av serviceintervall 555.7 Navigatorn 565.8 Sleep-läge 575.9 Återställningsfunktion (RESET) 586. Garantivillkor 597. Tekniska specifikationer 608. Felsökning 611 gummiunderläggför sensor1 ekermagnet(clipsmagnet)Kabelbandför montering av hållare,sensor och kabel”>>> P02” Länkarna i början av ett kapitel ärkopplade till respektive bild i bildboken!42 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 43


FIN N S CZ CZ S N FIN1. DisplayenServiceindikatorDisplayen är indeladVisar att cykeln bör lämnas till service.i 4 segment:Serviceintervallerna kan ställas in individuelltför cykel 1 och cykel 2.Segment 1Visar alltidaktuell klocktid.På displayen finns dessutomindikatorsymboler.Beskrivningen av de olikaindikatorerna finns påhögra sidan.Segment 2Visar aktuellhastighet.Segment 3Visar värdet för denvisningsfunktion/information du valt.Segment 4Visar på översta raden(inforaden) den valda funktionens namn. På andraraden (menyraden) visasB om det finns ytterligareinformation: ”MORE”B om det finns ytterligarevalmöjligheter: ”SELECT”Indikator för stoppurVisar att stoppur fortfarande är igång när du hartagit fram en annan information på displayen.Indikator cykel 1/cykel 2Datorn kan arbeta med två olika inställningar, enför varje cykel. Indikatorn visar vilken av de bådacyklarna du har valt att använda. Körsträckanmäts och sparas separat för cykel 1 och cykel 2.Måttenhet (KMH eller MPH)Datorn kan visa antingen KMH eller MPH. Sträckorvisas på motsvarande sätt i antingen kilometereller miles. Indikatorn visar vilken måttenhetsom valts.Avvikelseindikator aktuell hastighet –genomsnittshastighetDatorn jämför den aktuella hastigheten medgenomsnittshastigheten.Indikatorn visarB om den aktuella hastigheten ligger övergenomsnittet (+1 KMH)B om den ligger under genomsnittet (-1 KMH)B eller om den motsvarar genomsnittet(tolerans +/- 1 KMH)MenystyrningsindikatorNär en undermeny tas fram, blinkar de härindikatorerna för att visa att det finns ytterligarevalmöjligheter eller att datorn väntar på eninmatning (inställningsläge).44 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 45


FIN N S CZ CZ S N FIN2. Hantering3. InformationsfunktionerFör enkel hantering av din cykeldator har vi utvecklatvårt EMC-system (Easy Menu Control), EMC görhanteringen av datorn enklare tack varefulltextmenyer som på de flestamobiltelefoner. Menyindikatorerna på displayenblinkar när det finns ytterligare valmöjligheter. Ifunktionsläget och inställningsläget styrs datornmed de fyra knapparna.TRIPDISTANCEVisar körd sträcka sedan senaste reset. Maxvärde999,99 km. När maxvärdet överskrids börjar räknarenom från noll. Samtidigt nollställs värdena för körtidoch genomsnittshastighet.B Total körtid cykel 2 (SUM RIDE TM 2) upp tillmax 999:59 HHH:MMB Total körtid cykel 1 + cykel 2 (TOT RIDE TM) upptill max 1999:59 HHHH:MMMed knappen C lämnar du undermenyn.C = ClearDOWNC = CLEARI funktionsläget:B Gå upp en menynivå frånundermenyn.B Håll knappen C intryckt i 3sekunder: Timern nollställs.I inställningsläget:B Gå tillbaka till funktionsläget.B Korrigera en inmatning.B Gå tillbaka en siffra.= DOWNI funktionsläget:B Bläddra nedåt bland funktionerna .I inställningsläget:B Bläddra nedåt iinställningsalternativen.B En siffra lägre.FUNKTION 3FUNKTION 4FUNKTION 5FUNKTION 6M = MENUUPM = MENUI funktionsläget:B Öppna en tillgänglig undermeny.B Bekräfta val.B Starta/stoppa stoppur.De blinkande menyindikatorernaanger att det finns en undermeny.I inställningsläget:B Välj en inställning.B Bekräfta en gjord inställning.B Bekräfta ett gjort val.= UPI funktionsläget:B Bläddra uppåt bland funktionerna .I inställningsläget:B Bläddra uppåt iinställningsalternativen.B En siffra högre.TRIPDISTANCE/MOREMORE visar att det finns en undermeny tillhuvudmenyn TRIPDISTANCE. Undermenynöppnas med knappen M.Undermenyn innehåller följande uppgifter:B Körsträcka CYKEL 1 upp till max 99 999 kmB Körsträcka CYKEL 2 upp till max 99 999 kmB Summa totalsträcka för cykel 1 + cykel 2 upptill max 199 999 kmMed knappen C lämnar du undermenyn.RIDE TIMEVisar körtiden på den aktuella körsträckansedan senaste reset. Max 23:59:59 HH:MM:SS. Närmaxvärdet överskrids börjar körtidsräknaren omfrån noll. Samtidigt nollställs körsträckan ochgenomsnittshastigheten.RIDE TIME/MOREMORE visar att det finns en undermeny tillhuvudmenyn RIDE TIME. Undermenyn öppnasmed knappen M. Undermenyn innehåller följandeuppgifter:B Total körtid cykel 1 (SUM RIDE TM 1) upp tillmax 999:59 HHH:MMAVG SPEEDVisar genomsnittshastigheten beräknad utifrånkörsträcka och körtid sedan senaste reset.Noggrannhet: 2 decimaler. Genomsnittshastighetenberäknas på nytt när körsträckan eller körtidenöverstiger maxvärdet.MAX SPEEDVisar genomsnittshastigheten sedan senaste reset.Noggrannhet: 2 decimaler.NAVIGATORNavigatorn är en andra trippdistansmätare.Denna mätare:B är oavhängig av trippdistansmätarenB kan nollställas vid valfri tidpunktB kan ställas in på ett startvärdeB kan räkna såväl framåt som bakåt från startvärdetDessa speciella möjligheter gör det lättare attfölja turer i en guidebok eller roadbook.NAVIGATOR/SELECTSELECT visar att det finns en undermeny tillhuvudmenyn NAVIGATOR. Undermenyn öppnas medknappen M.46 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 47


FIN N S CZ CZ S N FINB InställningHär kan du ställa in ett startvärde och bestämmaom räknaren ska gå framåt eller bakåt från dettastartvärde. Mer information finns i avsnitt 5.7.B ResetI undermenyn Reset kan du nollställa navigatorn.Med knappen C lämnar du undermenyn.STOPWATCHMed stoppuret kan du mäta tider på valfritt sätt.Maximivärde: 23:59:59 HH:MM:SS. När maxvärdetöverskrids börjar räknaren om från noll.Startas med M. Stoppas med M. Återställs med C– 3 sekunder.4 Installation4.1 Montering av sensor, magnet och hållare >>> P01Vid montering på fjädergaffel måste hänsyn tastill gaffelns fjäderväg. Kabeln behöver motsvarandespelrum.Steg 3 Rikta in och fixera sensor och magnetdefinitivt: Dra åt kabelbandet hårt och tryckkraftigt på magneten.Steg 6 Dra kabelbandet genom slitsarna ihållaren, lägg det runt styret eller styrstammenoch dra åt (men fäst det inte än).4.2 Montering av batteriet i datorn >>> P03Din VDO dator levereras med ett 3 V-batteri(typ 2032). Vid leveransen är batteriet redanmonterat. För att byta batteri gör du påföljande sätt:Steg 1 Lägg i batteriet med pluspolen uppåt idatorhuset.Steg 2 Se till att batteriet inte hamnar snett.Steg 7 Vid montering på styret: Rikta in datornslutningsvinkel så att du får optimal läsbarhet.Dra nu fast kabelbanden.Klipp av överskjutande ändar.Steg 4 Sätt i locket i öppningen och vrid det åt högermed ett mynt så långt det går (ca 1/3 varv).TIPS för batteribyte: VDO rekommenderar attbatteriet byts ut en gång om året. Köp ett nyttbatteri i god tid så att du slipper förlora data.Vid batteribyte sparas alla inställningar samtden totala körsträckan.OBS: Risk för kabelbrott.Steg 1 Lägg gummiunderlägget under sensorn.Montera sensorn på samma sida av gaffeln somdu senare monterar datorn på styret (vänstereller höger) med det medföljande kabelbandet(först löst, dra inte åt ännu).Beroende på utrymmet kan sensorn monterasantingen på gaffelns framsida, på insidan ellerbaktill på gaffeln.>>> P02Steg 2 Ekermagneten fästs på en yttereker. Densilverfärgade magnetkärnan ska sitta i riktningmot sensorn. Rikta in magneten mot sensormarkeringenmed ca 1 – 5 mm avstånd.Steg 4 Dra kabeln från den redan monterade sensornlängs bromskabeln till styret och fixera denmed det medföljande kabelbandet. Idealiskt äratt linda sensorkabeln runt bromskabeln.Steg 5 Bestäm dig för om monteringen ska göraspå styret eller styrstammen. Beroende på ditt valkan du behöva vrida hållarens fäste 90°. Lossa dåskruvarna i hållaren, dra ut fästet, vrid det 90° ochdra fast skruvarna igen.Obs: Dra inte åt skruvarna för hårt.Steg 3 Se till att gummitätningen ligger slätt påbatterifackets lock.4.3 Sätt i datorn i hållaren på styret >>> P04Tack vare VDO:s Twist-Click-system sitter datornsäkert fast i hållaren på styret.Steg 1 Placera datorn i hållaren (position kl 10).Steg 2 2 Vrid datorn åt höger tills den klickar fast ihållaren i position kl 12.Steg 3 Steg 3 För att ta ut datorn vrider du den åtvänster (utan att trycka eller dra i den).48 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 49


FIN N S CZ CZ S N FIN5. Basinställningar5.1 Inställning av språkMed -knapparna går du tillSETTINGS SELECT. Bekräfta medM. Du är nu i inställningsläget(med C – 3 sekunder kommerdu tillbaka till funktionsläget).till LANGUAGE SELECT.Bekräfta med M.5.2 Inställning och mätning av hjulstorlekFör att din VDO cykeldator ska kunna mätakorrekt måste hjulstorleken på cykeln (hjulensomkrets) ställas in. Det kan göras på 2 sätt:DOWN till LANGUAGEENGLISH. Bekräfta med M.ENGLISH SELECT OK? Bekräfta med M.Datorn svarar: LANGUAGE SELECT DONEmillimetertum16 x 1,75 1272 50,120 x 1,75 1590 62,624 x 1 ⅜ 1948 76,724 x 1,75 1907 75,126 x 1 1973 77,726 x 1,5 2026 79,826 x 1,6 2051 80,726 x 1,75 2070 81,526 x 1,9 2089 82,226 x 2,00 2114 83,226 x 2,125 2133 84,026 x 1 ⅜ 2105 82,926 x ¾ 1954 76,927 x 1 ¼ 2199 86,628 x 1,5 2224 87,628 x 1,75 2268 89,328 x 1 ½ 2265 89,228 x 1 ⅜ 2205 86,830-622 2149 84,632-622 2174 85,637-622 2205 86,840-622 2224 87,6Med går du till WHEELSIZE/SET. Bekräfta med M.MEASUREMENT/KMH.Bekräfta med M, eller gå medtill MPH.WHEELSIZE/BIKE 1 (medDOWN kommer du till inställningför cykel 2). Bekräfta med M.WHEELSIZE/TYRE SELECT.Bekräfta med M.5.2.1 Inställning via däcktabellI däcktabellen visas de vanligaste däcktyperna.Om din däcktyp inte finns med rekommenderarvi manuell inställning av hjulstorleken. Värdenai tabellen är ungefärliga. Beroende på märke,däckhöjd och däckprofil kan avvikelser förekomma.Det kan också medföra avvikelser i fråga omuppmätt sträcka och visad hastighet.50 X2VDO CYCLECOMPUTINGSå här ställer du in däckstorleken genom attvälja däck:Med går du till SETTINGS/SELECT. Bekräfta med M. Du ärnu i inställningsläget (med C –3 sekunder kommer du tillbakatill funktionsläget).TYRE SELECT/--SELECT--.Med kan du nu väljadina däck. Bekräfta med M.Nu visas en kontrollfråga: ”Tyresize”/SELECT OK?Bekräfta med M om den visade däckstorlekenöverensstämmer med din. På displayen visasbekräftelsen WHEELSIZE/SET DONE.Datorn går automatiskt tillbaka tillinställningsmenyn SETTINGS/SELECT.www.vdocyclecomputing.com X2 51


FIN N S CZ CZ S N FIN5.4 Inställning av total körsträckaDu kan när som helst programmera vägmätaren(t.ex. vid slutet av säsongen).54 X2Med går du till SETTINGS/SELECT. Bekräfta med M.Du är nu i inställningsläget(med C – 3 sekunder kommerdu tillbaka till funktionsläget).Med går du till ODOMETER/SET. Bekräfta med M.5.5 Växla mellan cykel 1 och cykel 2Din VDO cykeldator kan användas på två cyklar.Om du vill byta från cykel 1 till cykel 2 måste duställa in datorn för den cykel du vill använda innandu börjar köra.Med går du till SETTINGS/SELECT. Bekräfta med M.Du är nu i inställningsläget (medC – 3 sekunder kommer dutillbaka till funktionsläget).ODOMETER/ODO BIKE 1 (medkommer du till inställningför cykel 2). Bekräfta med M.ODO BIKE 1…..SET DISTANCE/CONTINUE.De blinkande siffrorna kan ställasin med . Bekräfta med M.Samtidigt börjar nästa siffra attblinka. Upprepa stegen tills allasiffror har fått önskat värde.Bekräfta med M.ODO BIKE 1/SET OK? Bekräfta med M.ODO BIKE 1/SET DONE. Datorn går automatiskttillbaka till inställningsmenyn SETTINGS/SELECT.Med går du tillBIKE/SELECTBekräfta med M.BIKE 1 (med kan du växlatill BIKE 2)Bekräfta med M.VDO CYCLECOMPUTINGBIKE 1/SELECT OK? Bekräftamed M.På displayen visas bekräftelsen BIKE/SELECT DONEDatorn går automatiskt tillbaka till inställningsmenynSETTINGS/SELECT.5.6 Visning av serviceintervallVDO datorns visning av serviceintervall påminnerdig om att lämna din cykel till verkstaden förkontroll. Du kan ställa in funktionen serviceintervallON eller OFF. Serviceintervallen kan ställas inindividuellt för 2 cyklar.När du har kört deninställda sträckan för serviceintervall visasföljande på displayen:B Symbolen för serviceintervall blinkarB På inforaden visas BIKE SERVICE/BIKE 1Nu bör antingen du själv eller en fackhandlaregenomföra den rekommenderade kontrollen avcykeln. Tryck på valfri knapp. Texten BIKE SERVICEsläcks. Efter ytterligare 50 km slocknar ocksåserviceintervallsymbolen . Du kan också stängaav den blinkande symbolen. Ange då serviceintervalletigen.Den valda cykeln (BIKE 1 eller BIKE 2) visas nedtilltill vänster på displayen. ( )OBS! Viktigt: När du byter från cykel 1 till cykel 2eller omvänt nollställs data för trippdistans,körtid, genomsnittshastighet samtmaxhastighet för den senaste turen.Så här ställer du in serviceintervallen:Med går du till SETTINGS/SELECT. Bekräfta med M. Du ärnu i inställningsläget (med C –3 sekunder kommer du tillbakatill funktionsläget).Med går du till BIKESERVICE/SET. Bekräfta med M.www.vdocyclecomputing.com X2 55


FIN N S CZ CZ S N FIN5.7 NavigatornBIKE SERVICE/ON (med )kan du ändra till OFF.Bekräfta med M.BIKE SERVICE/BIKE 1 (medkommer du till inställningför cykel 2). Bekräfta med M.Med VDO navigatorn kan du genomföra en turmed användning av en roadbook. Roadbooksär turbeskrivningar med km-informationer förbestämda orienteringspunkter. VDO navigatornär en separat vägmätare som kan mäta framåteller bakåt. Mätarställningen kan ställas in vidvalfri punkt. Du kan också gå in mitt i en tur ochkorrigera mätarställningen, om du har råkatköra vilse.Inställning av navigatorn:Med går du tillNAVIGATOR/SELECT. Bekräftamed M. NAVIGATOR/SET.Bekräfta med M.BIKE 1/SET OK? Bekräfta med M.BIKE 1…SET DISTANCE/CONTINUE.De blinkande siffrorna kanställas in med . Samtidigtbörjar nästa siffra att blinkaUpprepa stegen tills alla siffrorhar fått önskat värde. Bekräftamed M.Datorn bekräftar: BIKE SERVICE/SET DONE. Datorngår automatiskt tillbaka till inställningsmenynSETTINGS/SELECT.Du är nu i inställningsläget(med C – 3 sekunder kommerdu tillbaka till funktionsläget).Med väljer du NAVIGATOR/FORWARD eller NAVIGATOR/BACKWARD. Bekräfta med M.NAVIGATOR ... SET DISTANCE/CONTINUE. De blinkandesiffrorna anger att inställningenkan påbörjas. Ställ in siffrornamed die Ziffer einstellen.Med M tar du fram nästa siffraUpprepa stegen tills alla siffrorhar fått önskat värde. Bekräftamed M.NAVIGATOR/SET OK? Bekräfta med M.Som bekräftelse visas NAVIGATOR/SET pådisplayen. VDO datorn går automatiskt tillbakatill inställningsmenyn NAVIGATOR/SELECT.Obs: Navigatorn är automatiskt igång även omdu inte har ställt in den.5.8 Sleep-lägeDin VDO cykeldator har en sleep-funktion.I sleep-läget stängs en stor del av displayen av föratt spara batteriet. Klocka, serviceintervall ochsymbolen (stoppur) visas fortfarande.Nollställning av navigatorn:Med zgår du tillNAVIGATOR/SELECT.Bekräfta med M.NAVIGATOR/SET.Med DOWN byterdu till NAVIGATOR/RESET.Bekräfta med M.Säkerhetsfråga: NAVIGATOR/RESET?Bekräfta med M.Som bekräftelse visas NAVIGATOR/RESET DONEpå displayen. VDO datorn går automatiskt tillbakatill inställningsmenyn NAVIGATOR/SELECT.Sleep-läge aktiveras om inga hastighetsimpulsertagits emot och inga knappar rörts under 5 minuter.Sleep-läge avslutas när datorn åter tar emothastighetsimpulser (under körning) eller någonav knapparna trycks in.56 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 57


FIN N S CZ CZ S N FIN5.9 Återställningsfunktion (RESET) 6. GarantivillkorMed RESET-funktionen kan du återställaB trippdata (TOUR DATA)B totalsträckan (ODO TOTAL)B total körtid (TOT RIDE TM)B navigatorn (NAVIGATOR)Då raderas följande data:B TOUR DATA: körsträcka, körtid,genomsnittshastighet, maxhastighetB ODO TOTAL: total körsträcka, körsträckacykel 1, körsträcka cykel 2B TOT RIDE TM: total körtid, körtid cykel 1,körtid cykel 2B NAVIGATOR: alla värden i de två trippmätarnaMed går du till SETTINGS/SELECT. Bekräfta med M. Du ärnu i inställningsläget (med C –3 sekunder kommer du tillbakatill funktionsläget).Med går du till DATARESET/SELECT.Bekräfta med M.Med går du till de data somdu vill nollställa:B. trippdata(DATA RESET/TOUR DATA)B total körtid(DATA RESET/TOT RIDE TM)B totalsträcka. (DATA RESET/ ODO TOTAL)B navigatorn (NAVIGATOR)Bekräfta valet med M.Kontrollfråga: ”Selected Data”/RESET?OBS: Det här steget kan inte ångras.Bekräfta med M, men bara om du är säker på attdu vill ta bort de markerade data Datorn bekräftar:DATA RESET/RESET DONE. Datorn går automatiskttillbaka till inställningsmenyn SETTINGS/SELECT.För denna VDO cykeldator lämnar VDO Cycle Parts5 års garanti från inköpsdatum. Garantin omfattarmaterial- och tillverkningsfel på själva datorn, påsensorn/sändaren och hållaren. Kablar ochbatterier samt monteringsmaterial omfattas inte av garantin. Garantin gäller endast underförutsättning att de berörda delarna inte haröppnats (med undantag för batterifacket idatorn). Förvara inköpskvittot väl; det måstekunna uppvisas vid reklamation. Vid befogadreklamation erhålls en utbytesapparat. Enidentisk modell kan dock inte garanteraseftersom tillverkningen av den reklamerademodellen kan ha upphört på grund av modellbyte.Vid alla reklamationer och garantianspråk bör duvända dig till den återförsäljare där du har köptapparaten. Du kan också skicka din reklamationdirekt till:Cycle Parts GmbHGroße Ahlmühle 33D-76865 Rohrbach (Germany)Om du har tekniska frågor kan du ringa vårthotlinenummer:+49 (0) 63 49 - 96 35 - 10.Mer teknisk information finns på:www.vdocyclecomputing.comVi förbehåller oss rätt till tekniska ändringar tillföljd av produktutvecklingen.58 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 59


FIN N S CZ CZ S N FIN7. Tekniska specifikationer8. FelsökningDator: ca 45 x 52 x 16 mm, vikt: ca 45 gHållare för styret: vikt: ca 15 gSändare: vikt ca 20 gBatteri till datorn: 3 V, typ 2032Livslängd datorbatteri:600 körtimmar, ca 12 000 km (7 400 miles)Batteri till sändaren: 3 V, typ 2032Livslängd sändarbatteri:1200 körtimmar, ca 24 000 km (15.000 miles)Displayens arbetstemperatur: -15 °C till +60 °CHastighetsområde: vid hjulstorlek2155 mm: min 2,5 km/h, max 199,5 km/hMätområde körtid:upp till 23:59:59 HH:MM:SSMätområde stoppur:upp till 23:59:59 HH:MM:SSMätområde trippdistansmätare:upp till 999,99 km eller milesMätområde NAVIGATOR:upp till 999,99 km eller milesMätområde körsträcka 1 & 2:upp till 99 999 km eller milesMätområde totalsträcka:upp till 199 999 km eller milesInställningsområde hjulstorlek:från 100 mm till 3 999 mm (3,9 till 157,4 tum)Här följer en lista över möjliga fel, deras orsaker och vad du kan göra för att avhjälpa dem.Fel Möjlig orsak ÅtgärdPå displayen visas halva segment(t.ex. efter batteribyte)Ingen hastighetsvisningIngen hastighetsvisningIngen hastighetsvisningDatorns programvara fungerarinte korrekt efter batteribyteFör stort avstånd mellan sensoroch magnetDatorn har inte satts in korrekti hållaren på styretHjulets omkrets är inte korrektinställd eller står på nollTa ut batteriet och sätt iett nyttKorrigera sensorns ochmagnetens lägeSätt in datorn i hållaren ochvrid den tills den klickar fastStäll in hjulstorlekenSvag display Batteriet tomt Kontrollera batteriet och bytut det om det behövsSvag displayVid temperaturer under 5° blirdisplayen trögVid normala temperaturerfungerar displayen åter normalt60 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 61


FIN N S CZ CZ S N FINÚvodObsahBlahopřejeme.1. Displej 64Výběrem cyklocomputeru VDO jste zvolili technicky velmi vyspělé zařízení. Abyste byli schopni novýcyklocomputer optimálně využít, doporučujeme pozorně prostudovat návod. Naleznete zde pokyny2. Operační systém 66k manipulaci, ale i užitečné rady.Přejeme vám radost z jízdy s vaším cyklocomputerem VDO.Cycle Parts GmbHBalení obsahujeZkontrolujte prosím nejdříve úplnost tohoto balení:1 VDO cyklocomputers instalovanou baterií1 držák na řidítkas vedením a senzorem3. Informační funkce 674. Instalace 684.1 Montáž senzoru, magnetu a držáku 684.2 Instalace baterie do cyklocomputeru 694.3 Otočný systém uchycenícyklocomputeru TWIST-CLICK 695. Základní nastavení 705.1 Nastavení jazyka 705.2 Nastavení a určení obvodu kol 705.2.1 Nastavení prostřednictvímtabulky pneumatik 705.2.2 Nastavení prostřednictvímobvodu kol 725.3 Nastavení hodin 735.4 Nastavení celkově ujetých kilometrů 745.5 Přepínání mezi obvodem kola 1a obvodem kola 2 745.6 Indikátor údržby 755.7 Navigátor 765.8 Klidový režim 775.9 Funkce reset 786. Záruční podmínky 797. Technické údaje 808. Odstraňování závad 811 gumová podložkapod senzoru1 magnet(magnet s klipem)plastové páskyk montáži senzoru a vedení„>>> P02“ odkazy na začátku kapitoly sevztahují k příslušnému obrázku62 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 63


FIN N S CZ CZ S N FIN1. DisplejDisplej lze rozdělitna 4 částí:Část 1Vždy zobrazujehodiny.Na displeji dále najdetetaké indikační prvky.Popis jednotlivých indikátorůnajdete na pravé straně.Část 2Ukazuje okamžitourychlost.Část 3Ukazuje název funkcezobrazené v textovémřádku nebo jinouinformaci.Část 4Ukazuje v horním textovémřádku typ zvolené funkce.Dolní textový řádek (menu)zobrazuje,B další informace „MORE“B volby menu, které jsouk dispozici „SELECT“Indikátor údržby kolaUkazuje, že má být proveden servis vašehokola. Interval údržby lze stanovit zvlášť prokolo 1 a kolo 2.Indikátor funkce stopkyUkazuje, že ještě běží časovač, zatímco jstena displeji vyvolali jinou informaci.Indikátor kola 1/kola 2Cyklocomputer může pracovat se dvěma různýminastaveními pro 2 jízdní kola. Indikátor ukazuje,které z těchto dvou kol právě používáte. Celkováujetá vzdálenost se počítá a ukládá samostatněpro kolo 1 a pro kolo 2.Měrná jednotka(KMH nebo MPH)Cyklocomputer může zobrazovat jak KMH taki MPH. Denní vzdálenost se zobrazujev kilometrech nebo mílích. Indikátor zobrazujezvolenou měrnou jednotku.Indikátor odchylky rychlosti (aktuální)od rychlosti (průměrné)Cyklocomputer porovnává aktuální rychlosts průměrnou rychlostí. Indikátor ukazuje,B zda je aktuální rychlost vyšší než průměrnárychlost (+1 KMH),B zda je aktuální rychlost nižší než průměrnárychlost (-1 KMH), neboB zda aktuální rychlost odpovídá průměrnérychlosti (tolerance +/-1 KMH).Indikátor ovládání menuPokud bylo otevřeno podmenu, blikají tytoindikátory a ukazují, že jsou k dispozici ještědalší možné volby, nebo že cyklocomputer čekána nějaké zadání (režim nastavení).64 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 65


FIN N S CZ CZ S N FIN2. Operační systém3. Informační funkcePro jednoduché ovládání cyklocomputeru jsmevyvinuli operační systém EMC = Easy Menu Control.EMC usnadňuje ovládání cyklocomputeruprostřednictvím fulltextovéhonavigačního menu, které se používáC = CLEARV režimu funkcí:B Přejít z podmenu zpět o jednuúroveňB Přidržet po 3 sekundy tlačítko C :vynulovat časovačV režimu nastavení:B Přejít zpět k režimu funkcí.B Opravit zadání.B Přejít zpět o číslici.= DOWNV režimu funkcí:B Pohyb v nabídce směrem dolůV režimu nastavení:B Listování dolů v režimunastaveníB Snížit čísliciC = ClearDOWNfunkci 3funkci 4funkci 5funkci 6u většiny mobilních telefonů. Indikátory menu nadispleji ukazují prostřednictvím blikání, že jsouk dispozici další možné volby. Čtyři tlačítkaovládající funkce a nastavení umožňujípohodlnou manipulaci.M = MENUUPM = MENUV režimu funkcí:B Vyvolat dostupné podmenu.B Potvrdit volbu.B Spustit/zastavit časovač.Podmenu poznáte prostřednictvímblikajících indikátorů menuV režimu nastavení:B Zvolit nastavení.B Potvrdit vybrané nastavení.B Potvrdit provedený výběr.= UPV režimu funkcí:B Pohyb v nabídce směrem nahoruV režimu nastavení:B Listování nahoru v režimunastavení.B Zvýšit číslici.TRIPDISTANCEZobrazuje ujetou denní vzdálenost od posledníhovynulování. Maximální hodnota 999,99 km. Připřekročení maximální hodnoty začne cyklocomputernačítat od hodnoty 000,00. Současně se vynulujítaké hodnoty času jízdy a průměrné rychlosti.TRIPDISTANCE/MOREMORE ukazuje, že k hlavnímu menu TRIPDISTANCEpatří podmenu. Podmenu otevřete pomocí tlačítka M.V podmenu najdete:B celkově ujetou vzdálenost na kole 1 ODOBIKE 1 max. do 99 999 kmB celkově ujetou vzdálenost na kole 2 ODOBIKE 2 max. do 99 999 km aB celkově ujetou vzdálenost pro obě kolaODO TOTAL max. do 199 999 kmPodmenu opustíte pomocí tlačítka C .RIDE TIMEDenní časoměrné zařízení měřící trvání jízdyod posledního vynulování. Maximálně 23:59:59hh:mm:ss. Při překročení maximální hodnoty sezačíná doba jízdy měřit od nuly. Současně sevynuluje denní vzdálenost a průměrná rychlost.RIDE TIME/MOREMORE ukazuje, že k hlavnímu menu RIDE TIMEexistuje podmenu. Podmenu otevřete pomocítlačítka M. V podmenu najdete:B čas jízdy s obvodem kola 1 SUM RIDE TM 1max. do 999:59 hhh:mmB čas jízdy s obvodem kola 2 SUM RIDE TM 2max. do 999:59 hhh:mm aB celkový součet časů jízdy obvodů kola 1 +kola 2 TOT RIDE TM max. do 1999:59 hhhh:mmPodmenu opustíte opět pomocí tlačítka C .AVG SPEEDUkazuje průměrnou rychlost vypočítanou z údajůo denní vzdálenosti a času jízdy, které bylynaměřeny od posledního vynulování. Přesnost: 2desetinná místa. Průměrná rychlost se vypočítáznovu, když denní vzdálenost nebo čas jízdypřekročí maximální hodnotu.MAX SPEEDUkazuje maximální dosaženou rychlost naaktuální trase od posledního vynulování.Přesnost: 2 desetinná místa.NAVIGATORNavigátor je nezávislá druhá denní vzdálenosts možností přednastavení a odpočítávání. OdpočítáváníB je nezávislé na odpočítávání denní vzdálenostiB lze libovolně vynulovatB vzdálenost lze přednastavit na výchozí hodnotuB vzdálenost se od této výchozí hodnoty odečítánebo načítá.Tyto speciální možnosti usnadňují sledování traspodle map nebo itineráře.NAVIGATOR/SELECTSELECT ukazuje, že k hlavnímu menu NAVIGATORexistuje podmenu. Podmenu otevřete pomocí tlačítka M.66 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 67


FIN N S CZ CZ S N FINB NastaveníZde můžete nastavit a určit výchozí hodnotu i to,zda se vzdálenost má od ní odečítat nebo načítat.Více podrobností najdete v kapitole 5.7.B ResetV podmenu Reset vynulujete NAVIGATOR.Podmenu opustíte pomocí tlačítka C .STOPWATCHPomocí stopek můžete manuálně měřit časovéúseky jízdy. Maximální hodnota: 23:59:59hh:mm:ss. Při překročení maximální hodnotyzačíná měření opět od nuly.Spusťte pomocí M. Zastavte pomocí M. Vynulujtepřidržením tlačítka C po dobu 3 sekund.Krok 7 Při montáži na řidítka: nastavte úhelsklonu computeru, abyste dosáhli optimálníčitelnosti. Nyní utáhněte plastové pásky.Zbylé konce odštípněte kleštěmi.4.2 Instalace baterie do cyklocomputeru >>> P034 Instalace4.1 Montáž senzoru, magnetu a držáku >>> P01Při montáži senzoru na odpruženou vidlicinezapomeňte ponechat dostatečně dlouhouvolnou část vedení.UPOZORNĚNÍ: Nebezpečí vytržení kabelu.Krok 4 Kabel již namontovaného senzoru veďtepodél brzdového bovdenu směrem k řidítkům(upevněte přiloženými plastovými pásky).Doporučený způsob: kabel spirálovitě oviňteokolo brzdového bovdenu.Součástí cyklocomputeru VDO je baterie 3V (typ2032), kterou je třeba nainstalovat. Baterie jevložena již při dodání. Při instalaci bateriepostupujte následovně:Krok 1 Vložte baterii do cyklocomputeru, kladnýmpólem nahoru.Krok 2 Dbejte, abyste nepoškodili baterii.Krok 3 Ujistěte se, že gumové těsnění je usazenove správné poloze.Krok 4 Zavřete záklopku baterie a pomocí minceotočte uzávěrem přibližně o 1/3 otáčky doprava.TIP k výměně baterie: VDO doporučuje každoročnívýměnu baterie. Náhradní baterii si kupte včas,abyste předešli nechtěné ztrátě dat.Krok 1 Umístěte gumovou podložku pod senzor.Přichyťte senzor k noze vidlice na tu stranu, nakterou budete chtít později umístit cyklocomputerna řidítkách (vpravo nebo vlevo) pomocípřiložených plastových pásků (nejprve volně,ještě neutahujte).Snímač může být namontován podle umístěnícyklocomputeru vpředu, uprostřed nebo vzaduna vidlici. >>> P02Krok 2 Magnet namontujte na paprsek předníhokola. Nastavte střed magnetu proti značce nasenzoru (vzdálenosti 1 až 5 mm).Krok 3 Dokončete montáž senzoru a magnetu:utáhněte plastové pásky a dotáhněte magnet.Krok 5 Rozhodněte se, zda chcete namontovatdržák na řidítka nebo představec. V závislostina vašem rozhodnutí budete muset otočit spodníčást držáku o 90°. Demontujte 2 šroubky aotočte spodní část držáku tak, aby mohl býtpřipevněn na řidítka nebo na představec.Upevněte zpět spodní část držáku pomocí 2šroubků.Pozor: Šrouby nepřetáhněte.Krok 6 Namontujte držák na řidítka nebona představec pomocí 2 plastových pásků apřitáhněte (ještě neutahujte).4.3 Otočný systém uchycení cyklocomputeru TWIST-CLICK >>> P04Systém Twist-Click zajišťuje bezpečné upevněnícyklocomputeru v držáku na řidítkách.Krok 1 Umístěte cyklocomputer do držákuv poloze 10 hodin (přibližně 45º vlevo).Krok 2 Otočte cyklocomputerem směrem dopravado polohy 12 hodin, dokud neucítíte zaklapnutí.Krok 3 Cyklocomputer z držáku uvolnítenenásilným otočením doleva (nesnažte sejej vytrhnout).68 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 69


FIN N S CZ CZ S N FIN5. Základní nastavení5.1 Nastavení jazykaPřejděte pomocí posouvánítlačítky k SETTINGS/SELECT.Potvrďte pomocí M. Nacházíte sev režimu nastavení (stisknutímC po dobu 3 sekund přejdetezpět do režimu funkcí).Listujte tlačítkyk LANGUAGE SELECT.Potvrďte pomocí M.5.2 Nastavení a určení obvodu kolAby cyklocomputer VDO přesně zaznamenávalrychlost a vzdálenost, musíte změřit obvod kola.Existují 2 možnosti:Listujte tlačítkyk LANGUAGE ENGLISH.Potvrďte pomocí M.ENGLISH SELECT OK? Potvrďte pomocí M,potvrzující hlášení computeru: LANGUAGE SELECTDONE. Computer se automaticky vrátí do výchozíhomenu SETTINGS/SELECT.Hodnotav mmHodnotav palcích16 x 1,75 1272 50,120 x 1,75 1590 62,624 x 1 ⅜ 1948 76,724 x 1,75 1907 75,126 x 1 1973 77,726 x 1,5 2026 79,826 x 1,6 2051 80,726 x 1,75 2070 81,526 x 1,9 2089 82,226 x 2,00 2114 83,226 x 2,125 2133 84,026 x 1 ⅜ 2105 82,926 x ¾ 1954 76,927 x 1 ¼ 2199 86,628 x 1,5 2224 87,628 x 1,75 2268 89,328 x 1 ½ 2265 89,228 x 1 ⅜ 2205 86,830-622 2149 84,632-622 2174 85,637-622 2205 86,840-622 2224 87,6Listujte tlačítkyk WHEELSIZE/SET. Potvrďtepomocí M.MEASUREMENT/KMH. Potvrďtepomocí M nebo listujte tlačítkyk jednotce MPH.WHEELSIZE/BIKE 1 (tlačítkyk nastavení pro kolo 2). Potvrďtepomocí M.WHEELSIZE/TYRE SELECT.Potvrďte pomocí M.5.2.1 Nastavení prostřednictvím tabulky pneumatikV tabulce jsou uvedeny běžné typy pneumatik.Není-li váš typ pneumatik uveden, doporučujememanuální zadání obvodu kola. Hodnoty uvedenév tabulce jsou přibližné. Liší se podle značky,výšky a vzorku pneumatiky. Může proto docházetk odchylkám v měření vzdálenosti a zobrazovánírychlosti.Nastavení obvodu pneumatikyprostřednictvím výběru obvodupneumatiky:Listuje tlačítkyk SETTINGS/SELECT. Potvrďtepomocí M. Nyní se nacházítev režimu nastavení (přidrženímtlačítka C přidržením tlačítka.TYRE SELECT/--SELECT--Prostřednictvím tlačíteknyní vyberte obvodpneumatiky M.Zobrazí se kontrolní dotaz: Tyresize/SELECT OK?Pokud zobrazený obvod pneumatiky odpovídá tomu,který požadujete, potvrďte pomocí M.Displej potvrzuje WHEELSIZE/SET DONE.Automatické vrácení k SETTINGS/SELECT.70 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 71


FIN N S CZ CZ S N FIN5.2.2 Nastavení prostřednictvím obvodu kol >>> P05Pro manuální zadání obvodu kola musíte nejprvezměřit obvod kola.Měření obvodu kola:Krok 1 Umístěte ventilek předního kola kolmok zemi.Listujte tlačítkyk WHEELSIZE/SET. Potvrďtepomocí M.Pozor: Automaticky jsou přednastavenytyto hodnoty - pro kolo 1 = 2 155 mm a prokolo 2 = 2 000 mm. Pokud nenastavíte vlastníhodnoty obvodů kol, pracuje cyklocomputers přednastavenými hodnotami. Získátenesprávné údaje o rychlosti a vzdálenosti.Krok 2 Toto místo označte na zemi čárou (např.křídou).Krok 3 Popojeďte kolem tak daleko, až seventilek předního kola opět dostane do výchozípolohy (kolmo k zemi).Krok 4 Tento bod rovněž označte čárou.Krok 5 Změřte vzdálenost mezi oběma značkami.To je obvod vašeho kola.Krok 6 Zadejte takto změřený obvod kola dosvého cyklocomputeru.POZOR: Pokud jste vybrali zobrazení KMH,musíte zadat obvod kola v mm (pokud jste vybralizobrazení MPH, zadejte obvod kola v palcích).Jak manuálně nastavíte obvod kola:72 X2Listujte tlačítkyk SETTINGS/SELECT. Potvrďtepomocí M. Nacházíte sev režimu nastavení (stisknutímC po dobu 3 sekund přejdetezpět do režimu funkcí).MEASUREMENT/KMH. Potvrďtepomocí M nebo tlačítkylistujte k jednotce MPH.WHEELSIZE/BIKE 1 (tlačítkyk nastavení pro kolo 2). Potvrďtepomocí M.Listuje tlačítkyk WHEELSIZE/MANUAL SET.Potvrďte pomocí M.BIKE 1 … SET SIZE/CONTINUE.Pomocí tlačítek nynínastavte naměřený obvod kola.Potvrďte zadání pomocí M.BIKE 1/SET OK? Potvrďte pomocí M.Na displeji se zobrazí potvrzení. WHEELSIZE/SETDONE. Automatické vrácení k SETTINGS/SELECT.VDO CYCLECOMPUTING5.3 Nastavení hodinJak nastavit hodiny:Listujte tlačítkyk SETTINGS/SELECT.Potvrďtepomocí M. Nacházíte sev režimu nastavení (stisknutím Cpo dobu 3 sekund přejdete zpětdo režimu funkcí).Listujte tlačítky ke CLOCK/SET. Potvrďte pomocí M.CLOCK/24-H-MODE (pomocítlačítek dolů můžetenastavení změnit na 12hodinovézobrazení).Potvrďte pomocí M.CLOCK...SET HOUR/CONTINUEPomocí tlačítek nastavítehodiny. Potvrďte nastaveníhodin pomoc M.CLOCK...SET MINUTES/CONTINUEPomocí tlačítek nastavíteminuty. Potvrďte nastaveníminut pomoc M.CLOCK/SET OK? Potvrďte pomocí M.Na displeji se zobrazí potvrzení: CLOCK/SET DONE.Automatické vrácení k SETTINGS/SELECT.www.vdocyclecomputing.com X2 73


FIN N S CZ CZ S N FIN5.4 Nastavení celkově ujetých kilometrůHodnoty počítadla trasy můžete kdykoli (např.na konci sezony) naprogramovat.74 X2Listujte tlačítkyk SETTINGS/SELECT. Potvrďtepomocí M. Nacházíte sev režimu nastavení (stisknutímC po dobu 3 sekund přejdetezpět do režimu funkcí).Přejděte pomocí tlačítekk ODOMETER/SET. Potvrďtepomocí M.5.5 Přepínání mezi obvodem kola 1 a obvodem kola 2VDO computer lze používat na 2 jízdních kolech.Máte-li naprogramovány 2 obvody kol pro 2 kola,musíte před vyjížďkou cyklocomputer nastavitpodle toho, na kterém kole hodláte vyjet.Listujte tlačítkyk SETTINGS/SELECT.Potvrďte pomocí M.Nacházíte se v režimunastavení (stisknutím C podobu 3 sekund přejdete zpětdo režimu funkcí).ODOMETER/ODO BIKE 1(tlačítky přejdetek nastavení pro kolo 2).Potvrďte pomocí M.ODO BIKE 1…SET DISTANCE/CONTINUE. Blikající číslici můžetenastavit tlačítky . Abystepřešli k další číslici, potvrďtetlačítkem M. Kroky opakujte,dokud nezačne blikat posledníčíslice napravo. Potvrďtepomocí M.ODO BIKE 1/SET OK? Potvrďte pomocí M.Na displeji se zobrazí potvrzení. ODO BIKE 1/SETDONE. Automatické vrácení k SETTINGS/SELECT.Listujte tlačítkyk BIKE/SELECT.Potvrďte pomocí M.VDO CYCLECOMPUTINGBIKE 1 (tlačítkypřejdete ke kolu 2).Potvrďte pomocí M.BIKE 1/SELECT OK? Potvrďtepomocí M.Displej potvrzuje BIKE/SELECT DONE.Automatické vrácení k SETTINGS/SELECT.5.6 Indikátor údržbyCyklocomputer VDO je vybaven „indikátoremúdržby“, který pracuje zvlášť pro obvod kola 1 a 2.Jeho podstatou je včas připomenout, že nadešelčas pro seřízení a pravidelnou údržbu kola.Indikátor údržby můžete ZAPNOUT nebo VYPNOUT.Je možné jej individuálně nastavit pro 2 kola. Pokudbyla ujeta vzdálenost nastavená pro aktivaciindikátoru údržby:B Ikona údržby začne na displeji blikat .B Ve spodní části displeje se zobrazíBIKE SERVICE/BIKE 1.Nyní byste měli nechat své kolo seřídit vespecializované prodejně jízdních kol.Stisknutím libovolného tlačítka upozornění BIKESERVICE opět zmizí. Po dalších 50 km zhasne takéikona údržby . Blikající symbol můžete takévypnout. Zadejte k tomu znovu servisní interval.Vybrané kolo 1 nebo 2se zobrazí na displeji vlevo dole ( ).UPOZORNĚNÍ: Při přepnutí obvodu kola seautomaticky vynulují údaje z poslední vyjížďky(denní vzdálenost, čas jízdy, průměrná amaximální rychlost) uskutečněné s původnímobvodem kola.Jak nastavíte indikátor údržby:Listujte tlačítkyk SETTINGS/SELECT. Potvrďtepomocí M. Nacházíte sev režimu nastavení (stisknutímC po dobu 3 sekund přejdetezpět do režimu funkcí).Listujte tlačítkyk BIKE SERVICE/SET. Potvrďtepomocí M.www.vdocyclecomputing.com X2 75


FIN N S CZ CZ S N FIN5.7 NavigátorS VDO navigátorem můžete vyrážet vstříc novýmzážitkům podle itineráře. Roadbook obsahujeitinerář s informacemi o kilometrech v určitýchorientačních bodech. VDO navigátor je druhánezávislá denní vzdálenost, která se načítá neboodečítá. Vzdálenost lze přednastavit kdykolivv průběhu vyjížďky. Můžete do trasy vstoupit takéuprostřed, nebo provést korekci kilometrů, pokudjste jeli špatným směrem.Nastavení navigátoru:BIKE SERVICE/ON (tlačítkypřepnete na vypnuto). Potvrďtepomocí M.BIKE SERVICE/BIKE 1 (tlačítkydolů přejdete ke kolu 2).Potvrďte pomocí M.Listujte tlačítkyk NAVIGATOR/SELECT.Potvrďte pomocí M.BIKE 1…SET DISTANCE/CONTINUE. Blikající číslicimůžete nastavit tlačítky. Abyste přešli k dalšíčíslici, potvrďte tlačítkem M.Kroky opakujte, dokud nezačne blikat posledníčíslice napravo. Potvrďte pomocí M.BIKE 1/SET OK? Potvrďte pomocí M.Na displeji se zobrazí potvrzení: BIKE SERVICE/SETDONE. Automatické vrácení k SETTINGS/SELECT.NAVIGATOR/SET.Potvrďtepomocí M. Nacházíte sev režimu nastavení (stisknutímC po dobu 3 sekund přejdetezpět do režimu funkcí).Zvolte NAVIGATOR/FORWARDnebo NAVIGATOR/BACKWARDpomocí tlačítek . Potvrďtepomocí M.NAVIGATOR...SET DISTANCE/CONTINUE. Blikající číslice jepřipravena k nastavování.Nastavte číslici pomocí tlačítek. Vyvolejte pomocí M dalšíčíslici. Kroky opakujte, dokudnebliká poslední číslice.Potvrďte pomocí M.NAVIGATOR/SET OK? Potvrďte pomocí M.NAVIGATOR/SET DONE se zobrazí k potvrzenía váš VDO computer automaticky přejde zpětdo menu NAVIGATOR/SELECT.Poznámka: Navigátor je vždy automatickyzapnutý, i když jste ho nenastavili.5.8 Klidový režimCyklocomputer VDO je vybaven dvěma funkcemiúsporného režimu. V úsporném režimu je hlavníčást displeje vypnutá kvůli šetření baterie. Na displejijsou zobrazeny hodiny a pokud je údržbya/nebo časovač, pak zůstávají i tyto zobrazeny.Vynulovat navigátor:Listujte tlačítkyk NAVIGATOR/SELECTPotvrďte pomocí M.NAVIGATOR/SET. Přejdětetlačítky k NAVIGATOR/RESET. Potvrďte pomocí M.Ujišťovací zpětný dotaz: NAVIGATOR/RESET?Potvrďte pomocí M.NAVIGATOR/RESET DONE se krátce zobrazía váš cyklocomputer VDO automaticky přejdezpět do výchozího menu NAVIGATOR/SELECT.Cyklocomputer VDO se automaticky přepíná doúsporného režimu, jestliže po dobu 5 minut nebylzpracováván žádný impuls senzorem rychlosti,popřípadě nebylo stisknuto žádné tlačítko.Úsporný režim je ukončen, jsou-li senzoremrychlosti zpracovávány impulsy (rozjedete-li se)nebo stisknete-li jakékoliv tlačítko.76 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 77


FIN N S CZ CZ S N FIN5.9 Funkce reset 6. Záruční podmínkyPomocí funkce RESET můžete volitelně vynulovatnásledující:B TOUR DATAB ODO TOTALB TOT RIDE TMB NAVIGATORU příslušných režimů vynulování se smažounásledující informace:B TOUR DATA: denní vzdálenost, čas jízdy,průměrná rychlost, maximální rychlostB ODO TOTAL: celková vzdálenost, vzdálenostkola 1, vzdálenost kola 2B TOT RIDE TM: celkový čas jízdy, čas jízdykola 1, čas jízdy kola 2B NAVIGATOR: všechny uložené mezičasy,vzdálenosti, průměry okruhůListujte tlačítkyk SETTINGS/SELECT. Potvrďtepomocí M. Nacházíte sev režimu nastavení (stisknutímC po dobu 3 sekund přejdetezpět do režimu funkcí).Dotaz: “Selected Data”/RESET?POZOR: Tento krok nelze vrátit.Listujte tlačítky k DATARESET/SELECT. Potvrďtepomocí M.Tlačítky listujte k údajům,které chcete vynulovat.B. DATA RESET/TOUR DATAB. DATA RESET/TOT RIDE TMB. DATA RESET/ODO TOTALB. DATA RESET/NAVIGATORPotvrďte svůj výběr pomocí M.Potvrďte pomocí M pouze tehdy, když chcetezvolená data smazat. Na displeji se zobrazípotvrzení: DATA RESET/RESET DONE.Automatické vrácení k SETTINGS/SELECT.Na cyklocomputery VDO (tělo cyklocomputeru,držák senzor) poskytujeme záruku prvnímumajiteli po dobu 5 let od data nákupu, která sevztahuje na vady materiálu a výroby. Zárukanezahrnuje vedení a baterii, závady vznikléběžným opotřebováním, nesprávným používáním,špatnou údržbou, úpravami nebo v důsledkunehody. Uschovejte paragon pro případreklamace. V případě kladného posouzení budereklamace vyřízena výměnou výrobku za nový.V případě, že stejný model již nebudek dispozici, bude vadný cyklocomputer vyměněnza funkčně a kvalitativně srovnatelný.Případné dotazy konzultujte se svým prodejcema nebo přímo s dovozcem:Progress Cycle, a. s.Logistický park Tulipán, Palouky 1371253 01 Hostivicetelefon: 241 77 11 81-2email: info@progresscycle.czVýrobce si vyhrazuje právo na změny v technickýchspecifikacích.78 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 79


FIN N S CZ CZ S N FIN7. Technické údaje8. Odstraňování závadCyklocomputer:přibližně 45 x 52 x 16 mm, hmotnost 45 gDržák na řídítka: hmotnost 15 gSenzor: hmotnost 20 gBaterie computeru: 3V, typ 2032Životnost baterie computeru:600 hodin užívání, tj. přibližně 12 000 km(7 400 mil)Baterie senzoru: 3V, typ 2032Životnost baterie vysílače:1 200 hodin jízdy, tj. přibližně 24 000 km(15 000 mil)Pracovní teplota displeje: -15 °C až +60 °CRozsah rychlosti: při rozměru kola 2 155 mm,min. 2,5 km/h, max. 199,5 km/hRozsah měření času jízdy:až do 23:59:59 hh:mm:ssRozsah měření funkce stopky:až do 23:59:59 hh:mm:ssRozsah měření denní vzdálenosti:až do 999,99 km nebo milRozsah měření funkce navigátor:až do 999,99 km nebo milCelkově ujetá vzdálenost na kole 1 nebo 2:až do 99 999 km nebo milCelkově ujetá vzdálenost pro obě kola:až do 199 999 km nebo milObvod kola:minimální hodnota 100 mm, maximálníhodnota 3 999 mm (3,9 až 157,4 palce)Zde najdete seznam možných závad, jejich pravděpodobných příčin a možnosti jejich odstranění:Závada Pravděpodobná příčina Způsob opravyÚdaje na displeji se zobrazujíčástečně (např. po výměně baterie)Na displeji se nezobrazuje funkceokamžité rychlostiNa displeji se nezobrazuje funkceokamžité rychlostiSoftware cyklocomputeru povýměně baterie nepracujesprávněVzdálenost mezi senzorema magnetem je příliš velikáTělo cyklocomputeru nenísprávně uchyceno v držákuna řidítkáchVyjmutí a opětovné vloženíbaterieNastavte správnouvzdálenost mezi senzorema magnetemTělo cyklocomputeru zasuňtedo držáku a pootočte dopravaNa displeji se nezobrazuje funkceokamžité rychlostiNení nastaven obvod kola(hodnota obvodu kola jenulová)Nastavte obvod kolaZobrazeni hodnot na displejislábne nebo hodnoty mizíVybitá baterie v cyklocomputeruZkontrolujte baterii av případě potřeby ji vyměňteZobrazeni hodnot na displejislábne nebo hodnoty mizíPři teplotách pod 5° Cdochází k dočasnémublednutí údajů na displejiPři zvýšení teploty začnedisplej opět fungovat80 X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 81


FINTämän tuotteen turvallinenhävittäminen (elektroniikka jasähkölaitteet)Oheinen merkintä tuotteessa tai tuotteenoheismateriaalissa merkitsee, että tätätuotetta ei tule hävittää kotitalousjätteenmukana sen elinkaaren päätyttyä.Hallitsemattomasta jätteenkäsittelystäympäristölle ja kanssaihmisten terveydelleaiheutuvien vahinkojen välttämiseksi tuotetulee käsitellä muista jätteistä erillään. Jäteon hyvä kierrättää raaka-aineiksi kestävänympäristö-kehityksen takia. Kotitalouskäyttäjientulisi ottaa yhteyttä tuotteen myyneeseenjälleenmyyjään tai paikalliseenympäristöviranomaiseen, jotka antavat lisätietojatuotteen turvallisista kierrätysmahdollisuuksista.Yrityskäyttäjien tulisi ottaa yhteyttätavarantoimittajaan ja selvittäähankintasopimuksen ehdot. Tätä tuotetta eitule hävittää muun kaupallisen jätteen seassa.NKorrekt avhending av dette produkt(Avfall elektrisk og elektronisk utstyr)Denne merkingen som vises på produkteteller dens dokumentasjon, indikerer at den ikkeskal kastes sammen med annet husholdningsavfallved slutten av sin levetid. For å hindre muligskadepå miljøet eller menneskelig helse fra ukontrollertavfallsavhending, vennligst atskill dette fra andretyper avfall og resirkuler det ansvarlig for å fremmebærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.Husholdningsbrukere bør kontakte entenforhandleren de kjøpte produktet av, eller lokalemyndigheter, for detaljer om hvor og hvordan dekan frakte denne artikkelen for miljømessig tryggresirkulering. Forretningsbrukere bør kontakte sinleverandør og undersøke vilkårene i kjøpekontrakten.Dette produktet skal ikke blandes med annetkommersielt avfall som skal kastes.SKorrekt avfallshantering av produkten(elektriska och elektroniskaprodukter)Denna markering pä produkten och I manualenanger att den inte bör sorteras tillsammans medannat hushällsavfall när dess livstid är över. Tiliförebyggande av skada pä miljö och hälsa börprodukten hanteras separat för ändamälsenligätervinning av dess beständsdelar.Hushällsanvändare bör kontakta denäterförsäljare som sait produkten eller sinkommun för vidare information om var och hurprodukten kan ätervinnas pä ett miljösäkertsätt. Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor iköpekontraktet. Produkten bör inte hanterastillsammans med annat kommersiellt avfall.CZSprávná likvidace tohoto produktu(Zničení elektrického a elektronickéhozařízení)Tato značka zobrazená na produktu nebov dokumentaci znamená, že by neměl býtpoužíván s jinými domácími zařízeními poskončení svého funkčního období. Aby sezabránilo možnému znečištění životníhoprostředí nebo zranění člověka díkynekontrolovanému zničení, oddělte je prosímeod dalších typů odpadů a recyklujte jezodpovědně k podpoře opětovného využitíhmotných zdrojů. Členové domácnosti by mělikontaktovat jak prodejce, u něhož produktzakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledněpodrobností, kde a jak můžete tento výrobekbezpečně vzhledem k životnímu prostředírecyklovat. Obchodníci by měli kontaktovatsvé dodavatele a zkontrolovat všechnypodmínky koupě. Tento výrobek by se nemělmíchat s jinými komerčními produkty,určenými k likvidaci.82X2VDO CYCLECOMPUTINGwww.vdocyclecomputing.com X2 83


Series-Xwww.cyclecomputing.comCP-X2-BDA 3/1

More magazines by this user
Similar magazines