PDF 10 MB

norskdesign.no
  • No tags were found...

PDF 10 MB

Praktisk registrering av designJens Herman RugeSeniorrådgiver, Design- og varemerkeavd.E-post:jru@patentstyret.noBergen, 2009.10.22


Hvorfor designregistrere?• Må registrere for å kunnebenytte designloven(produktbeskyttelse)• Koster lite å registrere• Snur bevisbyrden, enerettinntil noen eventuelt kanbevise det motsatte• Klarhet rundt eierskapet iforhandlingssituasjonerDesign: Nespresso


Sover Norge i timen?• Antall søkte designEU 2003: 40 000• Antall søkte designEU 2008: 76 000Grand Place; Brussel• Antall søkte designNorge 2003: 700• Antall søkte designNorge 2008: 650


”Det er avgjørendeå ha registrert en designfor raskt å kunne stoppe kopiering.”Jan Vestre, Vestre AS


”Det er avgjørendeå ha registrert en designfor raskt å kunne stoppe kopiering.”Jan Vestre, Vestre AS”Designregistrering girrespekt hos underleverandører.Vi registrerer derfor alle våre produkter.”Rolf Bjørnsen, Lampekonsulenten AS


Vernet omfatter:”Enhver design som ikke gir deninformerte brukeren et annethelhetsinntrykk” Dl § 9 annetledd


Enn hva da?Svar: Det du har registrert


HVORDAN SØKE DESIGNBESKYTTELSE?


Søknaden må inneholde:• Navn og adresse på søkeren, designeren og evt.fullmektig• Produktangivelse (liste finnes – bør brukes!)• Bilder (og/eller modell)• Dersom prioritet fra utenlandsk søknad ønskes mådette kreves i søknaden(6 mnd. frist fra første innleverte søknad)


Produktangivelse• Patentstyret skal kunnefinne tilbake til like ellerliknende produkter.• Påvirker ikke vernet.• Uvesentlig hva mankaller produktet imarkedet.• Eks. Kall en SPADE enSPADE, ikke enGRAVEINNRETNING


HVORDAN GJENGI ET PRODUKT?


Noen ganger holder ett bildeReg. nr. 08154 (Tveits Ressurser)


Men en sak har ofte flere siderBeskyttelsen gjelder det som vises idesignregistreringen, så få med alt duvil beskytteScreen Media AS


Slik……..


Reg. nr, 081434 (Ferrari)


Ikke slik….


Et produkt, flere designhåndtakseteskjermfotstøttebagfeste ogjusteringståbretthjulStokke XploryDesign: Bjørn RefsumDesignutvikling i samarbeid med K8 Industridesign AS.Produktutvikling i samarbeid med Bård Eker Industrial Design AS


Beskytt de enkelte delenesetedetaljutsnittstellebagvogn uten seteInnehaver: Stokke, XploryDesignsøknad20030378 -20030380


KvantumsrabattTore Borgersen, vestre as


Forts. samregistrering• Flere design kan inngå i samme søknadforutsatt at de tilhører samme hovedklasse• Locarno-klasselistenReg. nr. 77304-77308, innehaver: Schmalbach Lubeca AG, Tyskland


Dersom flere varianter over samme design– tenk igjennom:• Skal alle produktene beskyttes, eller bare noen?• Samregistrering – flere produkter i samme(hoved)klasse i samme søknad• Farger/sort-hvitt?• Del-utseendetav noen elementer?Reg. nr. 77304-77308, innehaver: Schmalbach Lubeca AG, Tyskland


Flere produkter, en design?Kilde: Karim Rashid


Patentstyrets standard udersøkelse• Om det som søkes er en design i lovens forstand(produkt)• At designen ikke ”strider mot offentlig orden eller moral”eller inneholder statsflagg etc.• Dersom flere design i en søknad, sjekker ut hvorvidtdisse kan samregistreres.• Dersom dette er i orden, og det ikke er bedt omsupplerende undersøk. REGISTRERER


Supplerende undersøkelse(nyhetsgransking)• Valgfri supplerende undersøkelse mot betaling avavgift (kr. 750,- pr.design) .• Du vil motta en rapport med kopi av eventuelltidligere registrert eller søkt design som kan være tilhinder for beskyttelse,• eller søknaden inneholder et varemerke eller annetsom krenker en annens rett i Norge.


Beskyttelsestid og administrativoppheving• Beskyttelsestid inntil 25 år• Kan fornyes hvert femte år eller forvalgfrie perioder opp til 25 år.• Designregistreringen kan kreves opphevethelt eller delvis i heleregistreringsperioden


NÅR SKAL MAN DESIGNREGISTRERE?


tidslinjeFør noen andre gjør detOffentliggjøringRegistrering12 mnd 6 mndtidslinjePrioritet til/fra andreland


Hvor bør man søke?


Søknad i hvert enkelt land Må bruke fullmektig (ikke i Sverige/Danmark) Søknaden må innleveres på detenkelte lands språk og søknadsskjema. Prioritet? Søk utlandet innen 6 mnd. fra innleveringen avsøknaden i Norge. Ha kjennskap til om de aktuellesøknadslandene har bestemmelser om ”graceperiod” før designen offentliggjøres. www.wipo.int. har en oversikt over adresser tilalle registreringsmyndighetene.


EU-design• Gjelder kun i EU• Søknad sendes til OHIM,Alicante, Spaniawww.oami.europa.eu• Norske borgere kanbenytte systemet, menmå ha godkjent EUfullmektig


Internasjonal registrering– Genéveavtalen• Internasjonal søknad omdesignbeskyttelse inngis tilWIPOwww.wipo.int• Enhver som bor/statsborgeri et land som er medlem avGenèveavtalen kan søke.(Norge forberedertiltredelse.)• Inngivelse direkte til WIPOeller søkerens nasjonaledesignmyndighet (PS vilmotta)


Adresser:www.patentstyret.nowww.oami.europa.euwww.wipo.int


Søknad i Norge:hva koster det? Søknadsavgift : kr 1300,- Samregistrering (pr. design utover én):Kilde: Den norske bankkr 850,- Hver produktklasse utover tre: kr. 400,- Supplerende undersøkelse: kr 750,- Oppbevaringsavgift for modell: kr 1100,- Beregn evt. utgifter til fullmektig i tillegg


EU-design: hva koster det? Søknadsavgift: 230 EUR Design 2-10: 115 EUR pr.stk. Design 11+: 50 EUR pr.stk Publiseringsavgift: 120 EUR Publiseringsavgift design 2-10: 60 EUR pr.stk. Publiseringsavgift design 11+ : 30 EUR pr.stk. Utgift til EU-autorisert fullmektig

More magazines by this user
Similar magazines