Kompetanse Sikring av skoler - Foreningen Norske LÃ¥sesmeder

ny.norskelasesmeder.no

Kompetanse Sikring av skoler - Foreningen Norske LÃ¥sesmeder

KOMPETANSENoe av det som fristet lærlingTomas Hvidsten (22) mest vedlåsbransjen var alle de variertearbeidsoppgavene. Neste sommerskal han etter planen være ferdigutdannet låsesmed.På god vei inn ibransjenAV PÅL ANDREASSEN (TEKST OG FOTO)Tomas har lærlingkontrakt med Låsgruppeni Østfold, og pendler mellom systemavdelingeni Fredrikstad, butikken i Halden og jobberute i felten. At Låsgruppen har ansvaret foralt som har med lås og beslag på det nye24.000 kvadratmeter store høyskolebygget iHalden, har gjort at han har fått verdifullerfaring også fra store byggeplasser.- Jeg har vært med og montert sluttstykker,pumper, panikkbeslag og sikkerhetslåser. Deter det som er så fint med et sånt stort bygg;man lærer omtrent alt på ett sted. Og hvis deter noe jeg ikke får til, eller ikke vet hvordan jegskal gjøre, får jeg alltid hjelp fra en av de andrei firmaet. Selv om de jobber på andre siden avbygget kommer de alltid hvis jeg trenger hjelp,forklarer Tomas. Han understreker atkollegaene fra Låsgruppen tar seg godt avham, og er godt fornøyd med å få være medpå et så stort bygg. Jan-Erik Jensen har jobbetfor Låsgruppen i 13 år, og er glad for atfirmaet endelig har tatt inn en lærling.- Det er ikke noen problem å ha medTomas på jobb. Og det er viktig at vi girham den opplæringen har trenger og harkrav på. Her får han se helheten i et stortbygg, og lærer seg også å samarbeide medde andre yrkesgruppene, sier Jensen.Veien frem til svennebrevetDet finnes ikke en egen utdanning innenfornorsk videregående skole for låsesmeder,men elever med grunnkurs mekaniske fag ogVK1 elektromekaniske fag, kan inngå lærekontraktmed en godkjent bedrift. Etter to åri bedriften avlegges svenneprøve.Ungdom kan i helt spesielle tilfeller tegnelærekontrakt uten å ha gått videregåendeskole. Da blir læretiden fire år, inkludert ettårs verdiskapningstid.Bedriften mottar et basistilskudd på kroner66.000, - pr lærling, for ett års opplæring.Det andre året av læretiden anses som etverdiskapningsår.En fagkonsulent vil i forkant av at enbedrift ønsker å ta inn en lærling, forsikreseg om at bedriften kan gi opplæring somdekker hele læreplanen for faget, og se til atbedriften har nødvendig utstyr og allsidigeoppgaver. Lærlingen skal ha opplæring ialle deler av faget. I lærlingbedriften skaldet utpekes en faglig leder med nødvendigkompetanse. Denne skal ha fag/svennebreveller tilsvarende utdanning i faget.10 LÅSESMEDEN 2-2005


KOMPETANSESammen med blant andre Jan-Erik Jensen har Tomas vært med og jobbet på det nye høyskolebyggeti Halden.Man skal holde tungen rett i munnen førstegang man kaster seg over en låssylinder.VARIERTE OPPGAVEREtter å ha gått elektro grunnkurs og VK1svakstrøm begynte Tomas på service-elektroniker-linjen,men fant fort ut at det å sitteforan en PC hele dagen ikke var noe forham. Etter en relativt kort periode i industrien,bar det tilbake til skolebenken og VK1elektromekaniske fag – som er minimumetman må ha for å komme inn i lære i låsesmedfaget.- Etter det siste året på skolen var låsesmedfagetdet eneste interessante. Og jeg hadde ialle fall ikke lyst til å gå tilbake til industrien,forklarer Tomas, som begynte i lære i augusti fjor.Den første tiden var han med en av de 18 andrei firmaet rundt og bare sugde til seg inntrykk.Men det gikk ikke veldig lang tid før han fikkgjøre ting på egen hånd - under kvalifisert oppsyn.I løpet av læretiden skal han gjennom etganske stort og variert program.- Jeg har vært i butikken i både Fredrikstadog Halden, på systemavdelingen i Fredrikstadog i tillegg til at jeg har jobbet ute – sammenmed andre og alene. Etter en stund fikk jeglov til å gjøre enklere jobber som å monterelåser, sylindere og dørpumper på egenhånd,opplyser han.HÅPER PÅ FAST JOBBSelv om Låsgruppen i Østfold kan feire 15-års jubileum i år, er Tomas Hvidsten denførste lærlingen i firmaet. Og daglig lederRoald Stræte er så langt veldig godt fornøydmed Tomas.- Den nye lærlingeordningen har jo bareeksitert noen år, og etter hvert så oppdagetvel også vi at vi måtte gjøre vår plikt for åholde bransjen på beina. Tomas er en veldigflink gutt og dette har vært veldig vellykket,smiler Stræte, som imidlertid ikke kan garantereTomas noen fast jobb når læretiden hanser ferdig neste sommer. Det er Tomas inneforståttmed, men håper selvsagt at han skal få segen fast jobb som låsesmed når han er ferdig medutdannelsen sin.- Det er et veldig trivelig miljø, og jeg håperselvsagt på jobb her, sier Tomas.MORO MED DIRKNoe av det som fascinerer ham mest ved låsbransjener at ingen arbeidsdager er like. Detdukker stadig opp nye utfordringer, og daLåsesmeden var innom Tomas i butikken iHalden, var han i ferd med å dirke opp en tenningslåstil en bil og lage nye nøkler til bileieren.- Jeg innrømmer at jeg ble litt overrasket førstegangen jeg klarte å dirke opp en lås alene. Menjeg var ganske blank på den mekaniske delenda jeg begynte her, selv om jeg alltid harskrudd på mopeder og biler. Denne bransjenbyr på mange flere ting enn det jeg trodde påforhånd, røper Tomas Hvidsten.Det er bedriftens ansvar å sørge for at lærlingenfår opplæring i forhold til læreplanens mål oghovedmomenter. Innlæring av teoretiske kunnskaperbør i størst mulig grad skje i tilknytningtil praktiske arbeidsoppgaver. På områder hvorbedriften selv vurderer at den ikke har kompetansetil å forestå den delen av opplæringen,må bedriften selv sørge for at lærlingen fårdenne opplæringen på en annen måte. Det skalinngås en skriftlig lærekontrakt mellom bedriftog lærling, og denne skal godkjennes av yrkesopplæringsnemnda.Lærekontrakten kanheves av partene dersom de er enige om det, ogetter at lærebedriften har orientert yrkesopplæringsnemdaskriftlig om det. Etter samtykkefra nemda kan kontrakten heves av beggeparter dersom den andre parten gjør segskyldig i vesentlige brudd på pliktene iarbeidsforholdet.I løpet av læretiden skal lærlingen ha værtgjennom alle sider ved låsbransjen. Og skalfå kunnskap om låser og beslag, fremstillingav nøkler, låssystemer og beslaglister,elektromekaniske låser, dørlukkere og dørautomatikk,brannsikrede dokumentskapog bedriftslære. Selve svenneprøven bestårav tre deler; planlegging, gjennomføring ogdokumentasjon, og skal gjennomføres inneforen maksimal tidsramme av fem dager– iberegnet planlegging og dokumentasjon.LÅSESMEDEN 2-2005 11


KOMPETANSEKunnskapsløftet– nye muligheteri låsesmedutdanningenUtdanningsreformen Kunnskapsløftet er vedtatt og begynner å ta form.De første elevene skal starte sin utdanning etter denne reformen høsten 2006.AV M. JENSENNOEN MÅLSETNINGER MED REFORMEN:u Ivareta kvalitetshensyn i fagutdanningenu Satse på en god lærlingordning i framtidenu Ivareta hensyn til fleksibilitet i fagutdanningenu Ungdom møter fagene tidligu God balanse mellom allmennfag og praksisrelaterte fag,og satsing på læremidler og praksisplasseru Samarbeid mellom fylker og regioner om fag hvor det ikke er markedfor tilbud i alle fylkeru Løsninger for små fagI UTDANNINGS- OG FORSKNINGSDEPARTEMENTETS (UFD) MELDING TILSTORTINGET VED BEHANDLING AV KULTUR FOR LÆRING, STORTINGSMELDINGNR 30, SOM BLE VEDTATT I JUNI 2004, SKREV UFD BLANT ANNET:” VIDEREGÅENDE OPPLÆRINGDepartementet mener at strukturen i større grad enn i dag må gi mulighet til å få den ønskedeopplæringen uavhengig av bosted, økonomi og alder. Inngangene til videregående opplæringmå være brede nok til dette, og til at de som ikke er sikre på sine utdanningsvalg, kan utsettevalget lengst mulig. Samtidig må de som har bestemt seg for et yrke før de begynner på videregåendeopplæring, få mulighet til å praktisere faget allerede fra første året i videregåendeopplæring. Strukturen må også være så oversiktlig at elevene kan se klart hvilket løp de måvelge for å nå målet. Samtidig må den åpne for opplæringsformer som er tilpasset for denenkelte elev og lærling og for den skole eller lærebedrift som skal gjennomføre opplæringen.Departementet legger til rette for en enklere struktur som gir større fleksibilitet i tilretteleggingav opplæringen for den enkelte elev, skole, lærling og bedrift. Det innebærer færre og bredereutdanningsprogrammer. Samtidig gis det mulighet for faglig fordypning allerede fra det førsteåret. Fagene organiseres slik at det blir enklere å identifisere felleselementer som gir grunnlagfor å kunne utnytte ressurser mer effektivt, samtidig som fagenes egenart ivaretas.”NYE BETEGNELSERBetegnelser i opplæringen endres etterreformen, og vi skal alle venne oss til nyeord og begreper. Etter endt grunnskoleskal elevene over på videregående trinn,som generelt forkortes VG 1 - 2 - 3.Utdanningsprogram (VG1) erstatter begrepetstudieretning (grunnkurs), og det er ialt 12 forskjellige utdanningsprogramungdommen kan velge blant. For låsesmedfageter utdanningsprogram for teknikkog industriell produksjon valgt.Videregående kurs får betegnelseprogramområde(VG2 og VG3).På hvert trinn erstattes felles allmenne fagmed fellesfag, og studieretningsfag medprogramfag. Helt nytt er at deler av undervisningstidenpå drøye 1300 timer årlig,skal brukes til prosjekt til fordypning, 20% i VG1 og 30 % i VG2. Denne delen avopplæringen skal blant annet skal gigrunnlag for å vurdere videre valg i utdanningsveienfor dem som er usikre, ellerspesialisering i ønsket fag for ungdom somvet hva de skal bli.NYE LÆREPLANERArbeidet med læreplaner er viktig for foreningenNorske Låsesmeder. NL’s mål erkvalifiserte og gode yrkesutøvere etteravlagt svenneprøve, og utdanningen skalinkludere låsesmedteori og praksis i undervisningeni løpet av de fire årene før svennebrev.Låsesmedfaget har pr dags datostatus som særløpsfag, det vil si at lærlingenblir ansatt i lærebedrift etter VG1, og12 LÅSESMEDEN 2-2005


SPØRSMÅL & SVARPå www.nl-lasesmed.no kan forbrukerne få råd fra NL- låsesmedene.Her er et knippe spørsmål og svar:S pør Låsesmedenpå NLs hjemmesideru Har TrioVings låsekasse 5119 standardmål, slik at den kan benyttes med andre skandinaviskelåskasser, for eksempel Assa 565?u Ja, det kan den. Pass på at sylinderen passer(TrioVing 5537, MU2537, Assa 160/701 osv),og vær oppmerksom på at dørvrideren ståroppe og sylinderen nede, i motsetning til Assakassenesom tenker på ”svenskemåten”.u Vi har skiftet ut hele låssystemet i båthavnavår, og lurer på om det er noen somkan være interessert i å kjøpe det gamlesystemet?u Generelt kjøpes eller selges ikke bruktelåssystemer. Sikkerheten i et låssystembetinger at alle nøkler er på plass. I et bruktsystem kan nøkler ha kommet på avveie. Ernøkler på avveie, er systemet verdiløst.u Jeg har en TrioVing 5119 lås. Den er ca.5-7 år gammel og står i inngangsdøren.Enkelte ganger vil den ikke la seg låse frautsiden på første forsøk. Da må låsen vridestil låseposisjon fra innsiden – og låsen virkerigjen, inntil neste gang problemet oppstår. Idet siste har det hendt et par ganger at låsenhar vært vrang å åpne. Enkelte naboer medsamme lås har trengt hjelp fra låsesmed for åkomme inn hos seg selv. Er det smart å fåbyttet selve låsesylinderen, eller er det likesannsynlig at problemet kommer på en ny”make” lås?u Dette er et kjent problem på TV 5119.Grunnen til at det oppstår er at låsen opprinneliger konstruert for å ha sylinder på beggesider. Når det monteres knappvrider påinnsiden, vil ikke sylinderfallrøret stå i riktigposisjon hver gang du låser fra utsiden. Detlar seg gjøre å modifisere en del i låsen slikat sannsynligheten for feil er mindre, menikke helt utelukket. Vi anbefaler å bytte låskassentil en som er laget for knappvrider.Problemet kan også løses med å sette på enspesiell vriderknapp som er usymmetrisk, ogsom får delene til å stille seg i riktig posisjon.Det kan også være at dette fallrøret er aven modell som har to små ”ører” på seg,og som har brukket. Låskassen må i såfall repareres eller byttes. Ta kontakt mednærmeste NL- låsesmed for videre råd. Duburde også tenke på å montere en ekstralåsover eksisterende. Ikke sett sylindere påbegge sider, for da har du ikke rømningsdør.u Jeg skal restaurere en gårdsbygning fra1848. Og i forbindelse med det, så skulle jegha hatt kontakt med noen som enten produserergamle dørvridere eller selger de. Dettekan også være antikvitetsbutikker. Vil prøveå holde stilen i hele huset. Har noen av deoriginale dørvriderene. Vet at det er likedørvridere i Ledaal i Stavanger.u Låsesmed Hveding i Stavanger burdekunne hjelpe. Se www.beh.no.u Har 2 stk. innerdørvridere som er blittslakke, slik at handtakene henger halvveisned. Det står Ving 22 på disse. Har prøvdhos Jernia og andre, uten resultat. Kan derehjelpe meg? Hva koster vinduslås til vippevindusom kan snus/vippes 180 grader?u Ving 22 er en låskasse som ikke lages lenger,men kan skiftes ut med låskasse 2214.Gamle låskasser hadde 9mm vriderpinne ognye låskasser har 8mm vriderpinne. Dettegjør at du sannsynligvis må skifte dørvridereogså. Ta med deg den gamle låskassen tildin lokale NL- låsesmed så får du svar.Vinduslås koster fra. kr. 130,- og oppover.u Finnes det en enkel måte man kan dirkehengelåser på? Med for eksempel noe manhar i hjemmet?u Vi kan dessverre ikke svare på spørsmålom dirking.u Har en Husmorvindu balkongdør hvorjeg snart ikke kan lukke den. Den er merketmed H-Fix-Patent. Kan denne repareres,kan jeg skifte ut deler, eller må jeg kjøpehele låsemekanismen ny?u Smøring er viktig for å vedlikeholdedenne låsen. Her er noen forslag fra NLLåsesmeder som du kan prøve:“Har vært borti endel trege espagnoletterpå balkongdører. De aller fleste trenger kunsmøring. Det er mange bevegelige deleri denne mekanismen. Ta litt spray, gjernemed et langt tynt rør fra dysen, og sprut innrikelig der hvor “klørne” går ut, både oppeog nede. Selvfølgelig kan låsen være utslittog da hjelper ikke dette. Det er likevel verdtet forsøk.”“ Hvis det er den modellen med “hule” reiler,kan denne normalt repareres meget lett.Dette er bare slitasje på reilene der hvorde treffer stolpen på espagnoletten. Prøv åfile bort det lille hakket som slitasjen harforårsaket, for deretter å smøre med fett påsamme sted. Dette må gjøres på alle reilene.”“ Det første jeg gjør når jeg kommer bort ilignende problem, er å sjekke om døren erlike vond å lukke når den er i åpen stilling.Er det tilfelle, skrur jeg ut espagnoletten ogblåser den ren med trykkluft. Det kan nemligligge flis/metallspon og sperre for bevegeligedeler. Etterpå smører jeg med WD 40 på altsom skal bevege seg. Men har døren bevegetseg, sånn at du må legge på hengselringer,merker du dette ved å prøve den i åpen/lukkettilstand. Verdt å prøve før du bestiller ny!”LÅSESMEDEN 2-2005 15


GODKJENTE FIRMAER PR. 1. AUGUST 2005ALTAThermoglass ASBetongvn. 1, Pb. 2046 Elvebakken9507 AltaTlf. 78 44 36 80. Fax 78 44 36 99ARENDALArve KarlsenPb. 1630, 4857 ArendalTlf. 37 02 63 80. Fax 37 09 82 40ASKERLåsservice ASBillingstadsletta 14, Pb. 2931396 Nesbru - Tlf. 66 77 81 00.Fax 66 77 81 01BERGENBergen Låsservice ASKollåsen 1, Pb. 227, 5871 BergenTlf. 55 53 91 50. Fax 55 53 91 60Låsgruppen Wilhelm Nielsen ASFabrikkgt. 3, 5059 BergenTlf. 55 38 93 00. Fax 55 38 93 01Døgnservice: 94 68 79 75Låsmesteren ASKanalvn. 54, 5068 BergenTlf: 55 20 74 80 Fax: 55 20 74 99Låsservice A/SPb. 100 Rådal, 5857 BergenTlf. 970 55 300. Fax 55 22 77 51BODØLåssenteret Bodø ASBankgt. 9, 8005 BodøTlf. 75 54 10 10. Fax 75 54 10 15BÆRUMtrygge romInfo-Rama, Sandviksvn. 184,1337 SandvikaTlf. 67 80 80 80. Fax 67 80 80 90DRAMMENLåsgruppen Drammen ASNedre Storgate 37, 3015 DrammenTlf. 32 80 98 00. Fax 32 80 98 50Møller Undall ASHamborggt. 21, 3018 DrammenTlf. 32 20 23 00. Fax 32 89 05 60ELVERUMLås & Sikring ASSvartbekkvn. 85, 2411 ElverumTlf. 62 41 96 40. Fax 62 41 96 49FREDRIKSTADFredrikstad Butikkmontering Lås ogNøkkelservice ASSjømannsgt. 15, 1607 FredrikstadTlf. 69 31 75 59Låsgruppen Fredrikstad ASStabburvn. 16,1617 Fredrikstad.Tlf. 69 33 91 60. Fax 69 33 91 70GJØVIKb&t Låsservice asKallerudsvingen 5, 2815 Gjøvik,Tlf. 61 14 56 00. Fax 61 14 56 01Låsemeden Gjøvik ASAlfarvn. 22, 2816 GjøvikTlf. 61 17 50 30. Fax 61 17 44 22HALDENLåsgruppen Fredrikstad, avd. HaldenOscars gt. 1, 1771 HaldenTlf. 69 18 78 58. Fax 69 18 78 59HAMARb&t Låsservice as HamarPb. 4013 Midtstranda, 2306 HamarTlf. 62 55 33 80. Fax 62 55 33 81HARSTADLåsservice Nor asMercurvn. 6, 9408 HarstadTlf. 77 00 19 20. Fax 77 00 19 21HAUGESUNDGlass & Låsservice asKarmsundgt. 176, 5527 HaugesundTlf. 52 73 95 00. Fax 52 73 95 19Sikring & Låseservice A/SRaglamyrvn. 11, 5536 HaugesundTlf. 52 71 31 55. Fax 52 71 32 05HOKKSUNDEiker Lås-service ASSundmoen Næringsområde3301 HokksundTlf. 32 75 50 90. Fax 32 75 50 91Servicetlf. 90 60 30 60HØNEFOSSBrann & LåsserviceHønengt. 25, 3513 HønefossTlf. 32 12 45 40. Fax 32 12 05 90JESSHEIMIngeborg Beslag og LåssystemerHolmstubben 3, 2051 JessheimTlf. 63 93 69 20. Fax 63 93 69 24KONGSBERGByggsikkerhet A/SHerman Foss gt. 3, 3611 KongsbergTlf. 32 73 10 93 Fax 32 73 10 87KONGSVINGERIngeborg Beslag & LåssystemerStorgt. 2-4, 2212 KongsvingerTlf. 62 82 31 50. Fax 62 82 31 54KRAGERØLåsspesialisten Kragerø ASP. A. Heuchsgate 12, 3770 KRAGERØTlf. 35 98 11 76 Fax 35 99 12 76KRISTIANSANDNorlock AS, Lås & Nøkkel serviceRådhusgt. 55, P.b. 55 Posebyen4661 KristiansandTlf. 38 07 72 77. Fax 38 07 72 99LåsmontørenGransangerveien 294626 KRISTIANSAND STlf.: 95 07 36 08 Fax: 38 11 94 89KRISTIANSUNDNorsk Låsservice ASIndustrivn. 13,6517 KristiansundTlf. 934 15 500 Fax 71 50 22 10LARVIKLåsesmeden Larvik ASHaraldsgt. 6, 3256 LarvikTlf. 33 13 93 99. Fax 33 18 22 22.Servicetlf. 911 911 35LILLEHAMMERb&t Låsservice asKorgvn. 33, 2609 LillehammerTlf. 61 24 71 10. Fax 61 24 71 11Låsesmeden ASIndustrigt. 132605 LILLEHAMMERTlf. 61 05 23 20 Fax 61 05 23 19LILLESTRØMKarl Jensen Lås og Nøkkel serviceNittedalsgt. 12, 2000 LillestrømTlf. 63 89 22 30. Fax 63 80 05 70LOFOTENLåseserviceHavnegt. 13, 8372 GravdalTlf. 76 08 09 99 Fax 76 08 23 20LØRENSKOGBrann & Sikkerhetsforum ASLørenskogveien 75, 1470 LørenskogTlf. 67 90 44 40 Fax 67 90 44 40MO I RANANordland Lås & Sikkerhet ASMidtre gate 4, 8624 MoTlf. 75 15 45 55. Fax 75 15 45 56MOLDENorsk Låsservice ASFannestrandvn. 55, 6415 MoldeTlf. 93 41 55 00. Fax 71 25 17 99MOSSLexow LåsserviceJeløygt 8, 1532 MossTlf. 69 20 60 80. Fax 69 20 60 81Vakttlf. 952 89 788Låsgruppen AS, avd. MossEkholtveien 114 1526 MossTlf. 69 86 70 10fax: 69 26 90 70MYSENEl-LÅS ASVandugbakken 7, 1850 MysenTlf. 69 84 54 90. Fax 69 89 00 52NAMSOSLås & Sikring ASAbel Meyers gate 21,7800 NamsosTlf. 74 21 68 80. Fax 74 21 68 81NITTEDALMyhre Lås og Mekaniske Verksted asStasjonsvn. 70, 1482 NittedalTlf. 67 07 30 10. Fax 67 07 30 20ODDAGlass & Låsservice A/SBustetungt. 4, 5750 OddaTlf. 53 65 19 50. Fax 53 65 19 59OSLOAlarm & Låsservice- Rolf A. Hemer ASSannergt. 32, 0557 OsloTlf. 22 37 48 77. Fax 22 38 00 89Eiendomssikring A/SStrømsvn. 266, 0668 OsloTlf. 23 28 81 00. Fax 22 32 55 20Groruddalen LåsserviceBergensvn. 4 B (Grorud Senter),0963 OsloTlf. 22 82 00 50. Fax 22 82 00 59Låsgruppen Oslo ASEssendropsgt. 7, 0368 OsloTlf. 22 95 58 00. Fax 22 95 58 10Låshuset Larsens Eftf. ASDronningens gt. 32, 0154 OsloTlf. 22 47 75 75. Fax 22 47 75 70Låsmester 1Kjølberggt. 23, 0653 OsloTlf. 22 70 90 90. Fax 22 70 90 80DøgnvaktLåsspesialisten ASGrefsenvn. 15,0482 OsloTlf. 22 22 88 88. Fax 22 22 78 78Låssystemer A/STvetenvn.164, 0671 OsloTlf. 22 27 26 80. Fax 22 27 99 44Låsteknikk ASStensbergt. 20, 0170 OsloTlf. 22 11 22 73 Fax. 22 11 22 74Morten´s LåsserviceRugveien 15, 0679 OsloTlf. 22 26 36 82. Fax. 22 26 38 32Møller Undall ASTvetenvn. 152, 0671 OsloTlf. 22 75 90 60. Fax 22 75 90 70Norsk Nøkkelservice A/SSinsenvn. 4, 0572 OsloTlf. 22 04 07 50. Fax 22 04 07 97Oslo Lås og Nøkkelfix ASJens Bjelkes gt. 37,0578 OsloTlf. 22 68 15 88. Fax 22 68 05 25R. Nygaard A/S Lås og NøkkelserviceBernt Ankers gt. 4,0183 OsloTlf. 22 20 12 31. Fax 22 20 20 17Servicesentralen Lås og Nøkkel A/SNeuberggt. 21, 0367 OsloTlf. 22 60 60 60. Fax 22 46 87 34Vakt Service Alarm & Lås ASNydalsveien 15, 0484 OSLOTlf. 22 70 80 00 Fax 22 70 80 99DøgnvaktVrio Lås & Nøkkel A/SChr. Krogs gt. 2, 0186 OsloTlf. 22 17 77 00. Fax 22 17 88 00PORSGRUNNBrann- og sikringservice ASGimlevn. 1, 3915 PorsgrunnTlf. 35 55 46 33. Fax 35 55 30 30RISØRIngvaldsen LåsserviceVika, 4993 SundebruTlf. 37 15 83 84 Fax 37 15 86 07SANDEFJORDLås & Prosjektservice ASRaveien 224, 3242 SandefjordTlf. 33 43 00 30. Fax 33 43 00 35Låsgruppen Drammen AS,avd. SandefjordNedre Movei 4, 3215 SandefjordTlf. 33 42 87 20. Fax 33 46 10 26SANDNESSikring & LåsserviceStavangervn. 36, 4313 SandnesTlf. 51 68 60 70. Fax 51 68 60 71Døgnservice: 934 08 778SARPSBORGEL-Lås AS, avd. SarpsborgHundskinnveien 98,1711 SarpsborgTlf. 69 11 44 00 Fax. 69 11 44 01Holmens Eftf. Lås og NøkkelservicePellygt. 32, 1706 SarpsborgTlf./fax 69 15 47 05SKIFollo Lås og Glass-sikring ASJernbaneveien 2, 1400 SkiTlf. 64 87 69 70. Fax 64 87 71 11SKIENLås & Beslag ASMelumveien 2, 3730 SKIENTlf. 35 52 79 90 Fax 35 52 79 91Låshuset ASGrimsøy Plass 7, 3730 SkienTlf. 35 53 35 00 Fax 35 53 35 02STAVANGERLåsgruppen Stavanger ASForusbeen 80, 4033 StavangerTlf. 51 95 12 80. Fax 51 95 12 81Marvik Service ASFritjof Nansensvei 45,4019 StavangerTlf. 51 84 90 50. Fax 51 84 90 51Stavanger LåsserviceZetlitzvn. 2, 4017 StavangerTlf. 51 82 88 50. Fax 51 82 88 59STEINKJERFølstad & Jørgensen A/SSjøfartsgt. 3, 7725 SteinkjerTlf. 74 15 05 50. Fax 74 15 05 60STORDGlass og Låsservice ASVabakkjen 6, 5411 StordTlf. 53 40 98 70 Fax. 53 40 98 79STRØMMENRomerike Lås-ServiceStrømsvn. 48/50, 2010 StrømmenTlf. 63 81 01 01. Fax 63 80 20 54TROMSØLåsgruppen Tromsø ASTromsdalen NæringsparkTromsøysundveien 16/189020 TromsdalenTlf. 77 66 10 80 Fax 77 66 10 90Nøkler og lås ASStorgt. 110, 9008 TromsøTlf. 77 68 05 22. Fax 77 68 82 83TRONDHEIMBeslag-Consult A/SIndustrivn. 57,7484 TrondheimTlf. 72 89 67 60. Fax 72 89 67 61Låsgruppen Trondheim ASOlav Tryggvasonsgt. 30,7011 T rondheimTlf. 73 80 65 50. Fax 73 80 65 70SystemSikring A/SKlæbuvn. 138, 7031 TrondheimTlf. 73 82 07 30. Fax 73 94 53 10TØNSBERGAlarmkompaniet A/SSlagenvn. 13, 3110 TønsbergTlf. 815 00 118. Fax 33 31 12 16Vakt Service Alarm & Lås Vestfold ASKilengt. 10, 3117 TønsbergTlf. 33 00 34 80. Fax 33 00 34 81VERDALP. A. Elektro ASAsbjørnsens gt. 1, 7650 VerdalTlf. 74 07 30 40. Fax 74 07 30 41ÅLESUNDMøre Beslag A/SMoa Syd, Spjelkavik,6022 ÅlesundTlf. 70 14 93 39. Fax 70 14 27 90Medlemmenes e-post og www.adresser samt personlige medlemmer finner du på www.nl-lasesmed.no


FIRMAPROFILENVed å følge E6 nordover fra Oslo, og rett etter avkjøringen mot Lillestrøm, ser man Sikkerhetssenteretmed store bokstaver på fasaden. Her er gode parkeringsmuligheter, forretning, kontorer og lagerligger i et flott moderne bygg. Alt utstyr for en operativ NL låsesmed er på plass.Brann &Sikkerhetsforum ASTEKST: BJØRN ØRNUNGFOTO: BRANN & SIKKERHETSFORUM AS- siste tilskudd som NL firmamedlemBrann & Sikkerhetsforum AS ble etablert1.mai 2001. Eierskapet deles i dag mellomadministrerende direktør Kjetil Byman, styretsleder. Varamedlem i styret er HansLien. Begge er operative i den daglige driften.I tillegg til ovennevnte, er det etablert etsamarbeide med firma Mester-Lås Oslo AS.Dette sikrer og høyner kapasiteten på demange installasjonsoppdrag. Samarbeidethar også resultert i etableringen av et felleseietfirma: Sikkerhetssenteret. Dette firmaettilbyr begge foretakenes totale sortiment avvarer og tjenester. Butikklokalet operererunder navnet Sikkerhetssenteret. Kjetil erdaglig leder og Steffan Andersen betjenerbutikken.Brann & Sikkerhetsforum er en mesterbedrift.På veggene henger Kjetil`s låsesmedmesterutdanningi ”glass og ramme”, i tillegghenger nitten øvrige kursbevis ogdiplomer som en bekreftelse på at all nødvendigkompetanse er ivaretatt.Kjetil har tidligere ”gått gradene”. Han harvært ansatt hos TrioVing as og jobbet medbeslagbeskrivelser og låsplaner, og hos NorskNøkkelservice AS som hhv prosjektleder ogservicesjef. De som kjenner Kjetil vet at hanliker utfordringer, ikke minst, han er enarbeidskapasitet, strukturert og ryddig. Dettehar nok vært grunnleggende ved beslutningenom å starte egen bedrift. I tillegg til athan er sosial og utadvent, innehar han ogsåen behagelig og sjarmerende væremåte.Dørdelen, dvs. salg og installasjon av brannklassifisertedører og sikkerhetsdører utgjøri dag rundt 50 % av den totale omsetningen,forteller Kjetil.Kundeplattformen omfatter offentlig ogprivat næringsvirksomhet, en del entreprenører,samt etter hvert salg av dører medinstallasjon til en del NL låsesmedfirmaer.Det er en generell god etterspørsel på lås,beslag og sikkerhetsutstyr. Kjetil opplyser atdørsalg er blitt et naturlig tilleggsprodukt,og samarbeidet med leverandører og samarbeidspartnerfungerer meget bra. Det at vi1. januar 2005 oppnådde firmamedlemskapi Foreningen Norske Låsesmeder (NL),er et kvalitetsstempel som vi setter stor pris,avslutter en smilende Kjetil.Brann & Sikkerhetsforum er forhandler av Robust dører og har et godt samarbeidemed dem gjeldende brannklassifiserte dører og sikkerhetsdører. Et spesielt tilbud fraBrann & Sikkerhetsforum til kundene er:KONTROLL OG STATUSRAPPORTERINGuBrann og rømningsdører kontrolleresu Avvik og mangler som bør eller må utbedres, jf. gjeldende forskrifterEKSEMPLER PÅ KONTROLLPUNKTER:u Kan dørene åpnes uten bruk av nøkkeluuuuuuuTesting av nødbeslag/knappvriderAutomatskåte eller panikkbeslagSluttstykker i toppkarm og terskelDørlukker riktig justert, endeslag og lukkekraftKoordinator sørger for riktig lukking av tofløyet dørVeggmagnet/holdefunksjoner fungerer. Testing av utløserknappLåskasser og låsefallerLÅSESMEDEN 2-2005 17


MU og KABA elolegicInnovasjon innen elektromekanisk låsingwww.mu.no


PRODUKT • NYTTEntro Versjon 5Bewator Entro er et moderne adgangskontrollsystemsom er utviklet med fokus på brukervennlighet. Detførste systemet ble lansert i 1997.Egenutviklet spydspissteknologi har alltidvært grunntanken hos Bewator. Entro eret resultat av dette, med nærmere 10 årskontinuerlig utvikling. Ideen er densamme, men både programmet og hardwarener forbedret for å ligge et skrittforan markedets behov.Av hardware er det verdt å merke seg nyundersentral; SR34i, og nye dørsentraler;DC12 og DC22.Undersentralen SR34i er Bewator Entroshjerne, hvor hele systemets database erlagret, i tillegg til på PC’en. Den har integrertskjerm og tastatur, slik at det gåran å utføre nødvendige innstillinger somforenkler idriftsettelse og service. Viderehar den innebygd 2-port switch, somtakler både statisk IP adresse og DHCP/DNS (med 100 Mbit TCP/IP kommunikasjon).SR43i har også en integrert webserverog er utstyrt med port for flashminne.Dørsentral DC12 kan styre én dør, med tokortlesere (inn/ut passering). ForutenBewators egne kortlesere kan man ogsåbenytte Wiegand og Clock&Data grensesnitt.Dette gjør systemet fleksibelt medtanke på å tilknytte tredjeparts lesere,som berøringsfrie- og smartkortleser.Dørsentral DC22 kan i tillegg til DC12 ’sfunksjoner styre en ekstern alarm, medtilbakemelding (Alarm Status Feedback).DC22 kan også styre to låser; dag ognattlås på én dør. DC22 har ekstra reléutgangerfor døralarm, forvarsling avalarm, samt ”felles” alarmrelé. Beggesentralene, DC12 og DC22, er utstyrt medet display som hele tiden forteller degstatus, samt sentralens adresse.Bewator Entro V5 inneholder bl.a. følgende:u Programvaren kan styre 1000 forskjelligesystemer.u Håndterer 512 dører (pr. system).u 20.000 kort, hvor en person kan registreresmed flere kortnummer.u 16 siffer i kortnummer.u 480 adgangsgrupper.u 240 tidsskjema.u 240 soner; alarmstyring, antipassback,Roll-Call og adgangsbegrensning.u Åpent TCP/IP grensesnitt mot andresystem via BAPSI.u All nettverkstrafikk er kryptert; 128 bit RC4.u 64 reservasjonsobjekter.u Flerbruker database, med opptil 16 brukereonline på samme undersentral.u Minnebuffer på 10.000 hendelser.u Wiegand 26 & 32 bit (dekker ca. 80-90% av alle kortleserne på markedet).Master nøkkelboks m/kode for utvendig montasje,også med mulighetfor endring av kodevalg.Passer godt for omsorgsnøkkel,hyttenøkkel ogreservenøkkel.Nye produkter fraMaster Lock CompanyMaster tilhengerlåsSolid kompakt tilhengerlåstil sikringav parkerte tilhengere.Master kodelås medbøylebeskyttelseog muligheten forendring av kodevalg.Fire kode hjul. Utførti massiv messingmed herdet stålbøyle,gir god sikkerhet foravlåsning av anlegg,konteinere og påhyttefelt.Master ratt og pedal lås for bil. En rimelig og enkel løsning somlåser rattet fast til bremsepedalen og gjør biltyveri vanskeligere.LÅSESMEDEN 2-2005 19


NØKKELSERVICEFlott borddisplay for våreartline- og fotballemner!ARTLINE DISPLAY- 32 pigger som utgjør vårtsortiment innen Artline/Nature/Ultralite emnerFOTBALL DISPLAY- 14 pigger og nøkkelklistremerkemed valgfritt lag.Gratis display ved kjøp av 200 emner!20 LÅSESMEDEN 2-2005Ta kontakt for mer informasjon: TrioVing a.s, tlf: 23 37 30 00 e-post: torodd.folkoy@trioving.no


PRODUKT • NYTTNyhet: LOGISTY- trådløs bærbar Audio dør telefonmed toveis kommunikasjonLogisty er en Audio Dørtelefon for villa eller flerbrukere, harrekkevidde inntil 400 meter og er tilpasset norsk klima (- 20 til+ 50 grader). Den trådløse betjeningen gjør produktet godtegnet som et hjelpemiddel for funksjonshemmede og girbe tjening av flere funksjoner i tillegg til vanlig dørtelefon.Håndsettet med LCD skjerm informerer om batterinivå, dekningsforholdog om hoveddøren er i åpen eller lukket tilstand.Logisty leveres med base enhet, sender enhet og innvendig,bærbart trådløst håndsett.Håndsettet kan betjene inntil sju forskjellige funksjoner bl.a.hoveddør, bakdør, el -sluttstykke, garasje, bom eller haveportog utebelysning, og har radio tester for optimal lokasjon ogplassering av sendere. Produktet kan utstyres med kode tastaturer/leseri utvendig ringepanelet for betjening av elektrisksluttstykke og radiotester for optimal plassering av sendere.FLERE NYHETER INNEN SVAKSTRØM FRA RO BOTrådløse klangklokker, dør varslere med ringeknapp, fotocelleeller bevegelses melder som leveres i komplette sett for batterieller 230V. Kan kompletteres med strømforsyning, batterieliminatortil sender eller mottaker etter behov. Bruksområde somforretninger, verksteder, lager, kontor, hjemme osv.I tilegg presenteres markedets beste utvalg av Video dørtelefonermed LCD farge skjerm i forskjellige prisklasser og løsninger.Ringepanel og knapper i rustfritt, mess, stål og plast.Mer informasjon og brosjyrer fra Comelit: www.dortelefon.noUniversalt svarapparat forAudio Dørtelefon anlegg fraComelitOKAY 2402 W /U kan benyttes ide fleste dørtelefonanlegg medtradisjonell kabling 4 +N. Audiosvarapparatet for kommunikasjoner i plast, og har egenknapp for åpning av el-sluttstykke.OKAY2402 W / U har 2 toner,slik at man kan skille signalenefra hoveddør og entredør. Tabellog informasjon om hvor 2402 W /U kan benyttes som erstatningstelefonfinnes på www.dortelefon.nounder svakstrøm info.Ny dørvrider fraMøller UndallDørvrideren 2646 er“lillebroren” til dørvrider2645. Denleveres i messing ogmessing forkrommet,begge variarntenebestår av bådematte og polerteoverflater. Utførelsengjør vrideren til etspennende valg for den som er på jakt etter det littspesielle. Serien består av dørvrider 2645 m/returfjærfor ytterdører, dørvrider 2646 for innvendige dører ognøkkelskilt 2666 for innvendige dører.Lås opp dørenmed armbåndsuret!KABA elolegic er et konsept som kombinerer denmekaniske sikkerheten med fleksibiliteten i elektronikken.Elolegic enhetene kan betjenes med legic mediersom nøkkel, kort, brikke og armbåndsur. Konseptetbestår av enheter som elektromekaniske sylindere oglesere i ulike former, for ulike formål.Alle produktene kan betjenes med kun èn legic nøkkeleller andre legic medier, og girmulighet til å velge riktig løsningi enhver situasjon innenfor ett ogsamme låssystem.LÅSESMEDEN 2-2005 21


En nyklasseinnenslagdørsautomatikkDORMACD 80position.Push and GoCD 80 harintegrertåpningshjelpLufteåpningCD 80 har enegenåpningsvinkelhvis man bareønsker å lufteFast åpentCD 80 kan ståhelt åpenlydløst så lengeman ønskerFjernkontrollCD 80 kanleveres medinnebyggetfjernkontrollDORMA Norge ASAvd. OsloAlfasetveien 10668 OsloDORMA Norge ASAvd. SandnesBedriftsveien 204313 SandnesDORMA Norge ASAvd. KristiansandP.B. 40914689 Kristiansanddormanorge@dorma.nowww.dorma.comTlf.: 23 17 68 00Tlf.: 23 17 68 00Tlf.: 23 17 68 0022 Fax.: 23 17 68 01Fax.: 51 60 95 10Fax.: 38 12 98 70LÅSESMEDEN 2-2005


PRODUKT • NYTTKreativ brukav GSM enheterNoby AS forteller om suksess med firmaets GSM enheter,som benyttes til mye mer enn man hadde regnet med. Mangei Norge er svært oppfinnsomme, og enhetene brukes til alt frafjernstyring, tekniske alarmer og heis alarmer til erstatning forfasttelefon på hytta.GSM-4 finnes også med strømforsyning medmulighet for batteribackup; GSM-4PS, sombenyttes om man bruker enheten uten at dener tilkoblet alarmsentral, eller annet utstyrsom gir 12 VDC.GSM-4 NUMMERSENDERDette er en multifunksjonell sender somkan erstatte den analoge telefonlinjen.Den er konstruert for å benyttessammen med alarmsentraler eller annetutstyr i telekommunikasjonsøyemed.GSM-4 kan også styre elektrisk utstyr.Enheten kan tilkobles en analog telefonlinje,og når telefonlinjen er tilstede vilalarmsentralen benytte denne. Dersomlinjen faller bort vil GSM-4 simulere enanalog telefonlinje, slik at alarmsentralenkan overføre meldingene sine.Fire innganger og tre utganger gjør atGSM-4 kan brukes til å styre elektriskutstyr via en mobiltelefon med DTMFGSM-LT1 er en enkel GSM sender som ikkekrever tilgang til en telefonlinje. Modulengenererer en analog linje som kan benyttestil alarmsentraler eller annet utstyr med innebygdenummersendere.toner, eller ved å sende en SMS melding.Programmeringen er enkel via et PC programeller direkte på modulen. For programmeringpå stedet har modulen eteget LCD display og programmeringsknapper.Med en tilleggsmodul (SM-2) kanman også overføre talemelding. VanligeSIM kort kan benyttes, og det anbefales åteste hvilken operatør som har best dekningpå stedet.Ny serie med dørtelefonerSikkerhetsgrossisten introduser en ny serie med dør telefonerfra den belgiske produsenten CE+T Technics. I serien finnesdørtelefoner for en enkelt dør og opp til 256 dører i et system,og dørtelefoner med kamera og monitor i farger.Trade Securitylanserer i høstVX elektroniskesylindere og nøkler.CE+T Technics ble etablert i 1937 som endel av CE+T Group, og ble eget selskap i1999. Produktene eksporteres til flere land iEuropa, men har ikke vært representertmed dørtelefoner i Norge før nå. CE+TTechnics har et komplett sortiment meddørtelefoner av høy kvalitet, ogSikkerhetsgrossisten AS har fått avtale omsalg og distribusjon til låsesmeder i Norge.MER INFORMASJON:WWW.SGBESLAG.NO ELLER WWW.CETTECHNICS.BESystemet gir ledningsfri adgangskontroll, og erstatterden mekaniske sylinderen. Hendelser registreres både inøkkel og sylinder, og kan tidsprogrammeres medautomatisk deaktivering og gjenaktiveringav nøkkelen. Leveres bådesom oval sylinder, postkassesylinder,profilsylinder og hengelås.Låsesylinderen husker de siste 1100hendelser, og nøkkelen opp til 3300hendelser. Systemet er godkjent avSKAFOR i blå klasse.SIKKERHETSgrossistenLÅSESMEDEN 2-2005 23


BRANSJE • NYTTForeningen Norske Låsesmederhar kontor Moss. Her ivaretas allehenvendelser foreningen får framedlemmer, samarbeidere og andreinteresserte. På kontoret oppbevaresalt av NL historisk materiale, alleavtaler og medlemsinformasjon, ogkontor- og datautstyr til slikt arbeider oppdatert og moderne.Alle vinduer har fått lås, men av sikkerhetsgrunner kan nøklenetil vinduslåsene ikke åpne låsene i dørene fra utsiden.Sikring av NLs kontorAV M. JENSENSikkerheten er nå også godt ivaretatt, manhar fått på plass låser og beslag som seghør og bør i låsesmedbransjen. FinnJonstang fra NLs styre beskrev behovetfor sikring, og fikk NLs samarbeidspartnereTrioVing og Møller Undall med på åsponse utstyret som var nødvendig. NLfirmaet Alarmkompaniet fra Tønsbergstilte med låsesmedene Christian PihlJonstang og Øyvind Høyholm, som sørgetfor at produktene kom på plass.Bolighuset til Marion Jensen, NLs adm.leder, ble sikret samtidig. I alle ytterdørenevar det tidligere enkle låser levert meddørene. De ble byttet ut med FG godkjentesikkerhetslåser, sikkerhetssylindereog sikkerhetssluttstykke i dørkarmene, ogdet ble satt inn vinduslås og enveisskruer.Bakkantbeslag er også satt inn i alle ytterdører,det forhindrer at hengslene kuttes.Det er laget et Mul-T-Lock låssystem, slikat nøkkelen som benyttes i boligen ikkelåser opp kontorbygget.Alle låsene i boligen betjenes med sammenøkkel. Vi slipper ”vaktmesterknippe” ogleting etter nøkkelen til kjellerdøren. Vi låseralle vinduslåsene, og gjemmer nøkke len nårvi drar av gårde. Det gjør det vanskeligere foreventuelle tyver å låse seg ut med TV og PC,de må knuse vinduet for å komme ut.Hos oss er det nå bare spørsmålet omoppbevaring av nøklene som er hodebryet.Vi har hatt noen runder med: Hvor var detvi la vindusnøkkelen – hvilket lurt stedvalgte vi denne gangen?Låsesmedene Christian Pihl Jonstang (til venstre) og Øyvind Høyholm sørget for at sikringsproduktene kom på plass.24 LÅSESMEDEN 2-2005


BRANSJE • NYTTNorsk vinner avnordisk mesterskap 200518 år gamle Christian Ringnes fra Eiendomssikring i Oslo tok seiereni det Nordiske Mesterskapet for låsesmedlærlinger i Stockholm 23 april.AV M. JENSENFOTO: SLREtter å ha blitt norsk mester under NLsårlige Låsesmedtreff i januar, møtte Christianvinnerne fra de nasjonale mesterskapene,svenske Robert Carlman og danskeRaymond Jensen til nordisk dyst under åretsELF (European Locksmith Federation)Convention.Konkurransen startet fredag rett etter lunsj,og de tre unge låsesmedene trippet av iveretter å komme i gang. Litt skjelvende henderobserverte vi ved utpakkingene av produktene,etter hvert var det konsentrasjonen hosguttene vi la merke til mens de monterteAssa 580 elektromekanisk lås, Dorma TS 93dørlukker, samt Bewator 610 EM, medtransformator, kortleser ferdig koblet ogprogrammert. Verktøy og utstyr var tattmed hjemmefra, og broderskapet var stortnok til at Christian villig lånte bort det langeboret sitt til svensken og dansken, som strevetfor å bore seg gjennom dørbladet for åtrekke kabel.Konkurransen var veldig jevn, og det var urådfor oss tilskuere å vurdere hvem som lå best anda konkurransen ble avsluttet for dagen.Lørdag morgen var oppgaven tilvirkning avtilholdernøkkel etter lås, og nøkkelen skullefiles til for hånd. Da Christian fikk tatt detlille draget for mye med fila på den førstenøkkelen sin, og måtte begynne på nyttemne, var ikke seier det vi forestilte oss. Mendog, da vinneren skulle kåres viste det seg atChristian hadde laget en perfekt nøkkel, ogseieren var hans!Da seieren var et faktum ga Christian myeav æren til sine læremestere; TerjeKrogstad, Steinar Jensvold og Knut Kildahlfra Eiendomssikring. Fagkunn skapen detre “gamle låsesmedene” har latt meg fådel i er uvurderlig, sa Christian.Konkurransen var sponset av Bewator,Dorma og Assa Abloy, og Christian fikkvelge 1. premie. I september går turen tilUSA, et toukers med besøk på Assa Abloysfabrikker i New England.2. og 3. premien var reiser til Tyskland ogEngland.Vi gratulerer den nordiske mesteren ogønsker god tur til USA og lykke til videre ilåsesmedkarrieren.Nordisk Låsesmedmester 2005, Christian Ringnes sammen med svenske RobertCarlman til venstre og danske Raymond Jensen til høyre.SLRs formann Jan Törner hadde gleden av å være førstemanntil å gratulere vinneren og la ham velge 1. premien.LÅSESMEDEN 2-2005 25


BRANSJE • NYTTNYTT LÅSSYSTEM FORUNIVERSITETSSYKEHUSET I NORD-NORGENøkler & Lås AS iTromsø har inngåttavtale om leveringav nytt låssystem tilverdens nordligsteuniversitetssykehus,UniversitetssykehusetNord-Norge (UNN).Avtalen omfatter ca 1700 systemsylindere og 1500nøkler. Det skal leveres låssylindere av typen KABAexperT med tilhørende patenterte nøkler. Innenforde 1700 sylinderne, er det over 100 elektromekaniskeKABA elolegic sylindere. Dette gir en optimal fleksibilitetog nøkkelkontroll for Universitetssykehuseti Nord Norge.KABA KONSERNET MED VERDENSSTØRSTE SYLINDERPROGRAMMøller Undall forteller at Kabakonsernet som står for produksjonenav MU og Kaba experTsylindere, kan skilte med verdensstørste sylinderprogram. Sombildet viser, er selve sylinderenrelativt liten og den monteres imoduler som tilsvarer tradisjonelle sylinderhus. Detteinnebærer at mulighetene er store for å integrereenhver avlåsning i ett og samme låssystem. Eier av etKaba experT låssystem kan selv bytte ”sylinderhus” ellerforeta omlegg uten å måtte ta hensyn til stifter og fjærer.Kaba konsernet har hovedkontor i Sveits, de er representerti 60 land, har nærmere 6000 ansatte og 48fabrikker. Kontakt Møller Undall dersom du ønsker enoversikt over alle tilgjengelige sylindertyper.IKKE IKKE DYRERE DYRERE - BARE BEDRE!Sortimo BilinnredningTema med variasjonerBILINNREDNING LIKE INDIVIDUELL SOM DEG SELVortimo ortimo Globelyst Globelyst er vår er nye vår nyerevolusjonerende revolusjonerende bilinnredning. bilinnredning.Alle enkeltdeler Alle enkeltdeler kan kombineres kan kombineres ogogtilpasses tilpasses nøyaktig nøyaktig til den til enkelte den enkelte bilbilog bransje. og bransje.DenDenfremtidsrettedefremtidsrettedeteknikkteknikkog kvalitetog kvalitetsettersetterny standardny standardfor bilinnredning.for bilinnredning.SpaceframeSpaceframestrukturenstrukturensørgersørgerforforbådebådelaverelaverevektvektog størreog størrefleksibilitet.fleksibilitet.Dette betyr for deg; bedre effektivitet iDette betyr for deg; bedre effektivitet ihverdagen og gir en økt passivhverdagen og gir en økt passivsikkerhet i din varebil.sikkerhet i din varebil.Ta kontakt med oss, og få merTa kontakt med oss, og få merinformasjon om innredning tilinformasjon om innredning tilnettopp deres bil!nettopp deres bil!Sortimo AS - Ulvenveien 92 A, N-0581 Oslo - tlf. 22 72 92 70 - faks 22 72 92 72 - mail : fi rmapost@sortimo.no - www.sortimo.noSSBARE BEDRE!SortimoNy3.indd 1 06-07-05 12:43:4226 LÅSESMEDEN 2-2005


BRANSJE • NYTTDirking og salgav dirkeverktøyPå hjemmesidene våre får vi av og til spørsmål om dirking.Hvilke låser er dirksikre, er det ulovlig å være i besittelse aven dirk, er eksempler på spørsmål som blir stilt.Noen lurer på om det er mulig å kjøpe etdirkesett via NL og om våre medlemmerkan lære bort å dirke. NL selger ikke dirkesett,og å beskrive dirking av lås på netteteller i Låsesmeden gjør ikke foreningenNorske Låsesmeder. Vi sørger for opplæringav medlemmer og ansatte i medlemsbedrifter.Andre vil vite om kjøp og salg av dirkesetter lovregulert. Ettersom det ikke er så ofteat dirkeverktøy blir benyttet ved innbrudd,er rettspraksis på området oftest salg avbrekkjern eller lett håndverktøy.Straffelovens paragraf 147, første avsnitt,omhandler imidlertid bruk av dirk vedinnbrudd.Det er straffbart å medvirke til innbrudd(se lovteksten). Dersom noen selger et dirkesetttil en person som han eller hun veteller burde ha visst skal benyttes til innbrudd,beveger selger seg over en grensesom rammes av loven.De som selger slikt verktøy kan ikke alltidvite hva verktøyet skal brukes til. For åbeskytte seg selv og sin virksomhet motfalske anklager om f.eks. aktivt medvirkingtil innbrudd, så har de valgt å settebegrensninger ved salg av slikt verktøy.Det bør være tilstrekkelig å kunne dokumenterei etterkant, at man ikke har solgtverktøyet uten at man forsikrer seg om atkunden skal bruke verktøyet på lovligmåte. På lovlig måte kan da i denne sammenhengvære låsesmedvirksomhet. Hvemandre enn låsesmeder har legitimt nytte avslikt verktøy?Loven omfatter også bruk av falsk ellerriktig nøkkel. Låsesmedene i Norge kreverderfor legitimasjon av kunden når det selgesnøkkel etter nøkkelnummer. Kundenmå også kvittere for nøklene. Dette er altsådet samme temaet i forhold til straffeloven.Selger gjør det som er rimelig i forhold til åforsikre seg om at kunden har legitim retttil å kjøpe en nøkkel til f.eks. huset, bileneller campingvognen.NLs første formann, Rolf Reinung skrev isin tid NLs etiske retningslinjer, deomhandler en stor grad av aktsomhet forkunden:• En låsesmed har alltid sin kundes tillit iminnet• Han skal løse sitt oppdrag på en måtesom er denne tillit verdig• Hos ham hviler “nøkkelen til” sikkerhetfor kundens person og eiendom• Som en vekter skyr han uhederlighet,intriger og havesyke• Igjennom tusener av år har han oghans forgjengere satt tillit og ære foranfristelser• Hans ærlighet skal være udiskutabel• Han skal være en forkjemper for lovog rett• Han skal være en kunstner i sitt fag, oget symbol på dyktighet og ubestikkelighetoverfor verdenKilde: Atle SolheimSTRAFFELOVENS § 147Kilde: lovdata.noStraffbart innbrudd foreligger når noenbaner seg eller en annen uberettiget adgangtil hus, fartøy, jernbanevogn, motorvogneller luftfartøy eller til noe rom i sådanneeller til lukket gårdsrom eller lignende oppbevarings-eller tilholdssted ved å beskadigegjenstand som er egnet til beskyttelse motinntrengen, eller ved hjelp av dirk, falsknøkkel eller rett nøkkel som ulovlig er fravendtbesitteren.Den, der gjør sig skyldig i Indbrud, ellersom medvirker hertil, straffes med bøtereller med Fængsel indtil 1 Aar. ErForbrydelsen forøvet af nogen bevæbneteller af flere i Forening, anvendes Fængselindtil 2 Aar, men indtil 4 Aar, saafremt dener forøvet i Hensigt at bane Adgang tilnogen anden Forbrydelse.Paa samme Maade straffes den, som vedvoldsom eller truende Adfærd søger at tiltvingesig eller en anden uberettiget Adgangtil eller Ophold paa saadant Sted, eller somretsstridig sniger sig ind i beboet Hus ellerRum, der om Natten pleier at holdesstængt, for der at lade sig indestænge, ellersom ved Hjælp af Forklædning eller enforegiven eller misbrugt offentlig Egenskabeller Ordre eller ved Benyttelse af nogetfalsk eller en anden vedkommendeDokument skaffer sig eller en anden uberettigetAdgang til eller Ophold i beboet Huseller Rum, eller som medvirker hertil.Endret ved lover 11 mai 1951 nr. 2, 16 juni1989 nr. 64.LÅSESMEDEN 2-2005 27


BRANSJE • NYTTNytt fra ELFDen europeiske låsesmedforeningen ELF har nå 16 medlemsland og representer 1606 firmaermed til sammen 10 500 låsesmeder. Hellas, Polen og Latvia er de ferskeste medlemslandenei en sterk sammenslutning av låsesmedbransjen i Europa. Flere medlemsland forventes i dekommende år, og ELF vil utgjøre en av de største sikkerhetsgruppene i Europa.AV DAVE O’TOOLEDen årlige ELF Convention ble avholdt iStockholm 21.- 24. april, med SLR somvertskap. Konferansen med fagkurs ogbransjeutstillingen ble godt besøkt avsvensker låsesmeder samt ELF medlemmerfra Europa og USA. Den svenske låsesmedforeningenfeiret forøvrig sitt 50 årsjubileum med brask og bram.ELF styret valgte Dave O’Toole fra Irlandtil ny president, han overtar etter finskePeter Østman. Østman fortsetter i styretsom 1. visepresident i et år, for å holdekontinuiteten i pågående prosjekter. SLRsformann, Jan Thörner, ble valgt som 2.visepresident.STYRET ARBEIDERMED FØLGENDE SAKER:1) ELF søker medlemskap i ARGE (theEuropean Lock and HardwareManufacturers Association), for å oppmuntretil nærmere samarbeid mellomlåsesmedene og låsprodusentene iEuropa.2) ELF fortsetter fokusering på spørsmåletom duplisering av sikkerhetsnøkler.3) ELFs medlemsforeninger fortsettersamarbeidet om å fastsette standarderfor låsesmedarbeid i Europa.ELF BILLÅSGRUPPEI Stockholm møttes også billåsesmeder fraen rekke ELF nasjoner. Man har sendtbrev til EU parlamentet i Brussel medspørsmål om bilprodusentens posisjon iforhold til pinkoder og restriksjoner forlåsesmedene.Billåsgruppen fortsetter arbeidet med problematikkenrundt kopiering av transpondernøklerog bilfabrikantenes motvillighetmot å levere pinkoder. Gruppen besluttetblant annet:1) Lage standarder for billåsesmeder2) Lage en liste over billåsesmeder iEuropa3) Arrangere en billås konferanse4) Øve innflytelse på bilprodusentene ogforsikringsselskaper I Europa.Den engelske låsesmedforeningen harpåtatt seg å administrere listen over billåsesmeder,og alle ELF låsesmeder somønsker oppføring på listen kan kontakteMLA (admin@locksmiths.co.uk)Forberedelse til 2006 ELF Convention iItalia er godt i gang. Venezia er stedet forlåsesmeder i tiden 5.- 9. april. Italienernelover et fyldig program som de etter hvertpresenterer på www.ersi.itProblemfrittfra Noby asInnbruddsalarm • brannalarm• røykvarslere • ITV • porttelefoner•Innstallasjonsmateriellse utvalget på www.noby.noeller ring 23 03 14 00 og be om vår katalogDirekte tlf for teknisk support: 23 03 13 90DI b dd l b l k l ITV tt l fNoby Ny.indd 1 08-07-05 09:41:0628 LÅSESMEDEN 2-2005


BRANSJE • NYTTLåsgruppen i Oslo og Drammengår sammen i ett selskapI en pressemelding fra Låsgruppen AS fortelles det:Låsgruppen Oslo AS og LåsgruppenDrammen AS har i lang tid arbeidet i detsamme geografiske området og til delsmed de samme kundene. Begge selskapereies av Låsgruppen Holding AS som ogsåeier de øvrige fem selskapene i Låsgruppen.Låsgruppen inngår i verdens største låskonsern,Assa Abloy, som i 2004 hadde enomsetning på 25,5 milliarder svenske kroner.Av hensyn til våre felles kunder og forbedre å tilpasse oss markedet i osloregionen,vil disse to selskapene nå fusjoneresog fra og med 1.5.2005 hete LåsgruppenAS.Låsgruppen AS vil disponere 15 montører ogseks godt kvalifiserte konsulenter i regionen.Siden faget vårt spenner over alt fraadgangskontroll til avanserte låssystemer,vil vi nå få muligheten til i større grad åkunne spesialisere oss.Fra 2. mai har man felles sentralbord ogløsning med trådløs bedrift. Telefonnumreneer fremdeles de samme. Kapasitetsproblemetpå telefonen i Oslo skal dermed være løst.Butikkene ved Colosseum i Oslo og iNedre Storgt. i Drammen fortsetter somfør og kunder er alltid hjertelig velkomnetil en sikker prat. Alle tidligere avtaleropprettholdes, og sammenslåingen fåringen praktiske konsekvenser for kunder.Spørsmål kan rettes til adm.dir. BjørnHaugsvær, (913 71 668), daglig leder iLåsgruppen AS. Ivar Jørgensen (901 70 848),eller markedssjef, Ann Katrin Pettersen(958 93 225).Annen informasjon finner du under hver lokasjonpå internettsiden: www.lasgruppen.noLås & Sikring AS leverer og monterer komplette løsninger av låser og beslag til prosjektmarkedet,næringsliv og privatpersoner.Gjennom hardt arbeid siden 1992 har vi opparbeidet etsvært godt renome blandt våre oppdragsgivere. Noe vi jobber intenst med for å beholde.Bedriften holder til i egne nybygde lokaler på Elverum, og vårt markedsområde er Hedm/Oppl/Oslo/Akershus. Vi er et TrioVing Sikkerhetssenter, og er medlem av foreningenNorske Låsesmeder. Firmaet har8 ansatte, og forventer en omsetning i 2005 på 17 mill.NL ÅRSMØTE 2005Nls årsmøte er fastsatt til 29. oktober, Olav Moe erverten og Holmen Fjordhotell, Nesbru stedet forarrangementet. Hotellet ligger ca. 20 km fra Oslo,og avstand fra Gardermoen er ca. 60 km.Hotellet har åpnet nytt SPA siden låsesmedene sist hadde årsmøte der.Ta gjerne med trenings og badetøy, og få med en ny opplevelse på NLsårsmøte, i treningssenter, basseng, boblebad, dampbad, kaldkulp ogbadstuer.Program for arrangementet fastsettes i slutten av august, og medlemmeneoppfordres til å komme med ønsker for tema til seminarer ogaktiviteter til ledsagere.RED.Vår oppdragsmengde er stadig økende, og vi trenger derfor en ny erfarenLÅSMONTØR/LÅSESMED• Personen vi søker bør være bosatt i Oslo eller omegn.• Jobben er variert, utfordrende og til tider hektisk.• Det stilles krav til god kompetanse på el-mek produkter.• Vi søker en person som har et positivt syn på arbeidsdagen og som kan kommuniserer godt med våre kunder.• Vi legger svært stor vekt på punktlighet, og evnen til alltidå opptre med et smil om munnen..• Politiattest må framlegges.• Vedkommende vil jobbe i team med en av våre montørersom i dag ivaretar våre oppdrag i Oslo/AkershusVi tilbyr:• God lønn• Bonusordning• God diettordning• Et herlig miljø blant svært dyktige og positive kollegaer• Egen servicebil• Fri mob.telefonEr dette noe for deg, så ta kontakt, eller send en kortfattetsøknad tilLås & Sikring ASBoks 384, 2403 ElverumSpørsmål om jobben kan rettes til:Viggo Løvaas tlf. 62 41 96 40/95039700Kjetil Løvaas tlf.62 41 96 40/95024350LÅSESMEDEN 2-2005 29


MEDLEMS • NYTTVI ØNSKER NYE MEDLEMMERVELKOMMEN INN I NL FELLESSKAPETGeir André Olsen ble ansatt hosEiendomssikring våren 1999. Før det haddehan vært montør i heisbransjen og stålplatearbeider.Geir er Eiendomssikrings sjuende NLmedlem og firmaet beholder rekorden medflest personlige medlemmer i foreningen.Personlig medlem fra 21.juni 2005.Samarbeidspartnere har valgtå støtte NL for å anerkjenne detaktive arbeid foreningen gjør for åfremme interessen for gode fysiskesikringstiltak, og dens opplæring oginformasjon til sine medlemmer omriktig bruk og montering av utstyr ogJonny Jensen har jobbet i EL - Lås AS sidenhøsten 2001, i systemavdeling og butikk.Elektrokompetansen har Jonny med fagbrevelverksmontør gr. A og han har tidligere arbeideti Fredrikstad Elverk. Han er ansvarlig NLmedlem for EL Lås AS avd. Sarpsborg.Personligmedlem fra 21.juni 2005.JUBILANTEva Ludvigsen90 årNLs første kvinnelige medlem EvaLudvigsen fylte 90 år den 25. juni.Dagen ble feiret med familien.Eva ble NL medlem i 1979 og bestoogså opptaksprøven til MLA i England.Hun var samboer med foreningensførste formann, Rolf Reinung. Sammendrev de firmaet Servicesentralen Lås ogNøkkel på Majorstua i Oslo. Da Reinungdøde i 1978, drev hun firmaet alene helttil hun takket av i 1995.REDAKSJONEN GRATULERER.2005LÅSESMEDKALENDER29. OKTOBER NL ÅRSMØTE,HOLMEN FJORDHOTELL, NESBRU27.-29.JANUAR 2006 LÅSESMEDTREFF, STOREFJELLSIKKERHETSgrossistenLÅSESMEDEN 2-2005 31


B Pb.RETURADRESSE:Norske Låsesmeder506, 1522 Moss

More magazines by this user
Similar magazines