420648 Bruksanvisning

gkwebonline.no

420648 Bruksanvisning

SvenskGARANTIMaskinen har 2 års garanti gällande från av köparenstyrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialellerfabrikationsfel. Garanti upphör att gälla ombruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts föronormal belatning eller drift. Alla transportkostnadereller demonteringskostnader är för köparens räkning.Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdensrekommendationer.TILLVERKAR DEKLARATIONUndertecnad firmaGisle Krigsvoll ABB Jönssons v 4S-302 41 Halmstadförsäkrar under eget ansvar att maskinenProdukt ..............BandslipMärke ................Best ToolsModell typ............BS720ANorskGARANTIMaskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningenikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt forunormal belastning eller drift. Alle transport- ogdemonteringskostnader er for kjøpers regning. Vedeventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.SAMSVARSERKLÆRINGUndertegnede firmaSivilingeniør Gisle Krigsvoll ASIndustrivn. 61N-7005 Trondheimforsikrer under eget ansvar at maskinenProdukt ..............BåndsliperMerke ................Best ToolsModell ................BS720Aöverensstämmer med följande normEN50144, EN55014, EN55104, EN61000enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWGer i overensstennelse med normeneEN50144, EN55014, EN55104, EN61000samt bestemmelser gitt i direktiv89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWGHalmstad, 2003-12-01Trondheim, 01.12.2003VD, Gisle Krigsvoll ABDaglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASÄndringarText, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av dennabruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdaterabruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.2003 © Gisle Krigsvoll ABEndringerTekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningengår i trykken. Om maskinen skulle endresvesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdaterebruksanvisningen.2003 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll ASArt no 420648

More magazines by this user
Similar magazines