Foreløpig årsregnskap 2008:1. kvartal 2005.qxd.qxd

otc.nfmf.no

Foreløpig årsregnskap 2008:1. kvartal 2005.qxd.qxd

FremtidsutsikterNybyggingsaktiviteten vil være på ethistorisk høyt nivå i 2009, hvilketkombinert med forventet lavereefterspørsel, vil føre til redusertkapasitetsutnyttelse.I kontormarkedet i Osloregionenvil det i 2009 bli tilført 335.000 m 2 ,som er en tredobling av snittnivåetde foregående 5 år og tre gangerfjorårets arealabsorbsjon. Til trossfor sterk tilflytting til regionen ogkraftig vekst i antall arbeidsplasser iårene 2006 - 2008, vil arealledighetenderfor høyst sannsynlig øke gjennom2009.Butikkmarkedet vil fortsatt væreselektivt, men trolig generelt svekketgjennom 2009.Boligmarkedet synes å være i ennedadgående fase, men betydeligerentekutt og stor befolkningsvekstvil kunne snu denne utviklingen.Victoria Eiendom og de tilknyttedeselskapene Eiendomsspar ogPandox har god soliditet og betydeligfinansiell kapasitet, hvilket i tilleggtil å trygge selskapenes verdier,gir handlefrihet til å utnytte eventuelleinteressante investeringsmuligheter.Oslo, 11. februar 2009Styret i Victoria Eiendom AS


VICTORIA EIENDOM(foreløpig tall for 2008)01.01 - 31.12 01.10 - 31.12RESULTATREGNSKAP 2008 2007 2008 2007Leieinntekt 104,8 106,2 27,8 26,6Driftskostnad eiendommer og prosjekter (8,3) (7,3) (1,4) (1,9)Brutto driftsresultat 96,5 98,9 26,4 24,7Salgsgevinst 1,5 13,3 1,5 (0,4)Rehabiliteringskostnad (8,6) (2,5) (0,8) (2,0)Avskriving på varige driftsmidler (11,3) (11,7) (2,8) (2,9)Lønn- og annen driftskostnad (6,3) (6,6) (1,4) (1,4)Driftsresultat 71,8 91,4 22,9 18,0Resultat fra felleskontrollert virksomhet/tilknyttet selskap 71,2 186,4 (31,5) 16,9Netto finanskostnad (58,5) (24,5) (16,6) 8,2Ordinært resultat før skattekostnad 84,5 253,3 (25,2) 43,1Skattekostnad på ordinært resultat (8,8) (31,9) 19,2 (2,3)Resultat 75,7 221,4 (6,0) 40,8TilordnetAksjonærer 73,8 220,2Minoritetsinteresser 1,9 1,2

More magazines by this user
Similar magazines