Nr. 3 2010 - Mediamannen

mediamannen.no
  • No tags were found...

Nr. 3 2010 - Mediamannen

Rolvsøy menighetMenighetskontoretRåkollveien 103, 1664 RolvsøyTlf. 69 30 69 20, faks 69 30 69 15rolvsoy-menig@fedrikstad.kommune.nowww.fredrikstad.kirken.noTjenestegjørende prester i RolvsøyFrank Oterholt, sokneprest, hovedansvar Rolvsøytlf kontor 69306945(20) – hjem 69390005.Jon Albert Ihlebæk, sokneprest, m. 986 52 971Andras Vassal, sokneprest, m. 994 03 671Knut Erling Johansen, domprost, m. 906 76 646Sogneprestens treffetidSogneprest Frank Oterholt har treffetid på kontorettirsdager 10-13.Andre avtaler kan gjøres utenom dette tidspunktetpå e-post: frot@fredrikstad.kommune.no eller på tlf.Kateket Berit VasdalTrosopplærer Pål SvendsenTlf. kontor / mobil 69 30 69 45 / 482 18 313pasv@fredrikstad.kommune.noDaglig leder menighetskontor, Grethe AarvikTlf. kontor 69 30 69 20gaar@fredrikstad.kommune.noKantor Ivar Schonhowd HaugenTlf. Kontor / mobil 69 30 69 16 / 951 06 993Tlf. Kirken 69 36 11 27isha@fredrikstad.kommune.noKirketjener Anita Fosby KristiansenTlf. kontor 69 30 60 20 (onsdager)Mobil 954 01 419afkr@fredrikstad.kommune.noMenighetskontorets åpningstider:Tirsdag - onsdag - torsdag kl 09.00 - 13.00Åpningstider i skolens ferier:Tirsdag og torsdag kl 10.00 - 12.00Rolvsøy kirkeTelefon / fax 69 36 11 20 / 69 36 11 21Gravlundsformann Tom HammarstrømServicebygg / mobil 69 36 11 22 / 993 76 028Rolvsøy menighetssenterTelefon / fax 69 36 11 24 / 69 36 11 25Kirkevergekontoret tlf. 69 36 78 30Nygaardsgaten 28, 1606 FredrikstadMenighetsrådetLeder Randi Olseng tlf. 69 33 62 82Fra menighetsrådet.Evaluering av gudstjenesteordningenSiden sommeren 2009 har vår menighet prøvd delerav den nye gudstjenestereformen, som vil bli innførtfra.1.desember 2011.Gudstjenesteutvalget: Wenche L. Berg, leder, MeretheNielsen, Inger-Rikke Jørgensen, Pål Svendsen, Ivar S.Haugen, Iris Isaksen og Frank Oterholt har hatt fleremøter om denne saken, og utførte våren 2010 en undersøkelseom reformen. Ut fra resultatet forslo Gudstjenesteutvalgetden 26.mai 2010 en rekke anbefalinger tilMenighetsrådet.Menighetsrådet behandlet anbefalingene den 9.juni2010 og gjorde følgende vedtak:I Samlingsdelen, ved starten av gudstjenesten, kansies noe om spesielle innslag, om medvirkende, navn pådøpte, dagens offermål, kirkekaffe og spesielle arrangement.Inngangsprosesjon bør gjennomføres når ministranter,kor og mange medvirkende deltar og ved dåp.Utgangsprosesjonen ledes av samme personer.Menigheten følger etter prosesjonen. Når det er utgangsprosesjon,presiseres dette av prest og i programmet.Evangelieprosesjon kan benyttes. Liturgen leserteksten nedenfor korbuen.Syndsbekjennelsen følger den nye liturgien, det vilsi etter prekenen.Nattverd holdes ca. 3 ganger i måneden. Halvpartenav familiegudstjenestene bør være med nattverd.Nattverd praktiseres som nå. Dvs. både knefall ogintinksjon. Staben avgjør dette.Gudstjeneste blir navnet på kirkesamværene. Gudstjenestemed dåp eller gudstjeneste med nattverd, foreksempel, benyttes ettersom det passer.Kunngjøringene. I tillegg på eget ark ved gudstjenestene,bør de også kontinuerlig henges opp i våpenhusetog på tavla utenfor kirken. Stor skrift bør benyttes påoppslagene.Veien videre.Menighetsrådet ber Gudstjenesteutvalget utarbeide enplan for gudstjenestene hele kirkeåret for å få en oversiktog en helhetlig tenking. Ønsker at det lages et oppleggfor familiegudstjenestene.Sang av liturgiske ledd.Ivar S. Haugens melodi på ”Vår Far” synges ved noengudstjenester. Trosbekjennelsen kan synges på spesiellegudstjenester.Sitte eller stå og synge.Menigheten følger det nye gudstjenesteforslaget, menman kan sitte hvis man har behov for det, eller har merlyst til det.Menighetsrådet takker varmt for Gudstjenesteutvalgetsarbeid og engasjement. Det er svært gledelig og oppmuntrendefor oss alle.Ole EdvardsenRolvsøy menighetsråd2


Rolvsøy menighetsblad - september 2010”JEG ELSKER DEG !”Det er hyggelig å høre slike ord fra en som jeg vetmener det. Det er oppmuntrende og inspirerende å tatil seg, enten man er forelsket tenåring eller mer nøkternpensjonist.Vi unner hverandre å høre disse ordene ofte!Gode foreldre uttrykker hver dag at de er glade i barnasine. Og takknemlige barn svarer med samme ord, i allefall når de kommer på det. Trofaste venner sier med ordog gjerninger at de er glade for at den andre finnes. Ektevennskap er bygd på slik gjensidig kjærlighet.Og takk for at den finnes! Intet samfunn på denne jordhadde klart seg uten en slik form for kjærlighet. Det erfaktisk ganske fornuftig å vise slik gjensidig kjærlighet.Når vi slik hjelper hverandre, så kan vi håpe på å blihjulpet igjen.”Jeg er glad i deg !” sier også Vår himmelske Far til oss.Tenk det! Han som vet om mine sider,- både de som jeger stolt av og de mørke rommene som jeg ikke ønskerat noen skal se inn i. Men Gud elsker meg likevel, sierBibelen. Gud har vist oss hva slik ufortjent kjærlighet er,da Han sendte Jesus Kristus til jord for å sone syndeskyldenvår. Gud elsker meg uten å vente å få noe igjen!! Lesførste Johannes brev, kap. 4: 10 – 18.Ofte hender det at jeg trenger å be Gud gi meg myeav denne kjærligheten fra Ham, fordi jeg blir utfordret tilå vise kjærlighet til noen, uten at jeg kan vente å få noeigjen. Godt at Han vil hjelpe meg og oss alle med dissesakene også! Hvilken forunderlig Gud vi har!Hverdagshilsen fra Bjørn Sverre Lie, prestUtsnitt fra Philippe de Champaignes maleri ”Jesu fødsel” 1643Redaksjon Menighetsbladet:Karin Rostad,Øivind Volla,Sten Walther Karlsen,Morten Saxegaard (Permisjon).Grafisk utforming - Jonas Lindvaag.Foto forside og bakside: JonasNESTE NUMMER AV BLADETskal ut i uke 47 2010Siste frist for innlevering av stoff er31. oktober!lever stoffet i god tid til epostkassenredaksjon@rmblad.noHusk: skriv kort, Bilder sendes som separate filer.Menighetsbladet koster pengermen bladet du holder i hånda er gitt deg gratis...Vi håper du setter pris på det.Vi vil derfor vennligst spørreom du vil sende en gave til konto1638 25 87050.Det sendes ikke ut giroblanketter!Det vises også til omtale av reglene for skattefradrag iforrige nummer av bladet.Merk innbetalingen: ”Gave med skattefradrag”.MenighetsrådetLes også bladet på nett: www.menighetsblad.3


Flest mulig i aktivitet er Rolvsøy IFs målMed sine rundt 600 medlemmer, derav 400 barn og unge, er RolvsøyIdrettsforening Rolvsøy-bygdas største forening hva medlemstall angår.Men foreningen er også den største når det gjelder aktivitet.Til feiringen av 90-årsjubileet i år valgte man mottoet ”Størst mulig –lengst mulig”, og i dette ligger ønsket om å få aktivisert flest mulig. Fratidligere å være en idrettsforening som mest satset på seniorgruppene, erRolvsøy IF i dag blitt en breddeklubb som gir barn og ungdom et variertfritidstilbud i organiserte former.En egen gruppe tar seg av barn i alderen 5 til 10 år. Der legges det vektpå å tilby et variert utvalg av idretts- og fritidsaktiviteter.Samtlige aktiviteter gjennomføres med utgangspunkt i foreldrenes engasjement.Barneidretten er avhengig av at foreldrene deltar som ledere,instruktører og hjelpeinstruktører. Innen Rolvsøy IF har ikke dette værtnoe stort problem. Velvillige foreldre og foresatte har stort sett stilt opp.Sosiale aktiviteterI jubileumsberetningen som ble utgitt i vår, peker hovedleder Trond Andreassenpå en rekke sosiale prosjekter som er satt i gang i de siste årene:”Fargerik fotball”, som fokuserer på arbeidet mot vold og rasisme, ”Idrettmot rus”, et årlig arrangement for rusmisbrukere som er til rehabilitering,”Treningsgruppe Råkollen”, for barn med spesielle behov, ”Etter skoletid”,et SFO-tiltak én gang i uken, i samarbeid med Østfold Idrettskrets,”Ferieakivitet Fotball”, aktivisering av skolebarn på Rolvsøy Arena i sommerferiene.Og Rolvsøy IFs arbeid blir lagt merke til og verdsatt. I januar i år kommeldingen om at fotballgruppa var blitt tildelt 20.000 kroner av NorgesFotballforbund for sin innsats for barne- og ungdomsfotballen. Det varbare 18 klubber i landet som fikk penger av denne potten.Det startet på teglverketRolvsøy IF har helt siden den spede starti tørkehuset på Evje Teglverk i 1920 hattEvje som hovedbase. Der ble fotballbanenanlagt av ivrige gutter som etter lange arbeidsdagerpå sagbruk og teglverk haddeoverskudd til å forvandle lerehauger til engrusbane. På denne banen ble det utkjempetmange harde kamper. Rolvsøy fikk etterhvert et fotballag av god standard somi enkelte kamper kunne hamle opp medØstfolds beste klubber, og det sier ikke sårent lite. Østfold var i mellomkrigstidenfotballfylket fremfor noe i Norge.For å drive aktiv idrett også i vinterhalvåret,ble det I 1931 også stiftet enskigruppe. Entusiastene fikk leie et områdeav Karl Johansen Raae for 75 kroner året,og de gikk i gang med å bygge skibakke.Råkollen, som bakken ble kalt, ble et samlingsstedfor medlemmene. Det var myeslit med å holde bakken i stand, og myeRolvsøy Idrettsforening het opprinnelig Evje Fotballklubb.Navneskiftet ble vedtatt i 1927. Noen år senere bledet vedtatt å spille i rød- og gulstripete trøyer. Dette bildeter tatt tidlig på 1930-tallet. (Fotograf ukjent)Denne fotballspilleren får stå som symbolet påRolvsøy IFs satsting på 2000-tallet; det sosialeidrettslaget som satser på barne- og breddeidrett.(Foto: Jonas Lindvaag)4


Rolvsøy menighetsblad - september 2010motgang. Snøfattige vintere var ett problem, kraftigevindkuler som rev og slet i stillaset et annet. Én gangblåste stillaset overende. Men på gode vinterdager bledet arrangert hopprenn, med deltagelse fra hele fylket ogmange tilskuere i bakken. De beste hopperne strakk segtil rundt 40 meter.Etter krigen ble det også stiftet en friidrettsgruppe somi noen år som drev mest med terrengløp og landeveisløp.En håndballgruppe for damer så også dagens lys, menden ble nedlagt etter én sesong.Dette er et av de første håndballag Rolvsøy stilte etter athåndballgruppa ble stiftet i 1970. (Foto: Sten W. Karlsen)Fotball og håndballFotballen holdt derimot ut, selv om det i noen sesongervar laber oppslutning. Laget spilte fortsatt på den gamlegrusbanen. Drømmen var å anlegge en gressbane, ogman kom da også i gang med dette etter hvert. Men ettersomdet aller meste foregikk på dugnad, skulle det gåhele seks år fra det første spadestikket til den nye gressbanenvar ferdig og kunne innvies i 1957.Med gressbanen på plass ble det også etablert lag i dealdersbestemte klasser, og disse kom etter hvert med iseriesystemet. Mange av dem som spilte på disse lagenekom med årene med i klubbens administrasjon. De varmed på å bygge opp klubben igjen midt på 1960-tallet.Dette dannet grunnlaget for den fremgang som fotballenopplevde fra slutten av 1960-tallet og i rundt 25 årfremover.I 1969 ble Haugeåsen Ungdomsskole med stor gymnastikksaltatt i bruk, og nå åpnet muligheten seg for åstarte også med håndball for jenter. Dette ble fra førstestund populært, og de unge Rolvsøy-jentene hevdet segganske snart i håndballkretsens serier. Håndballgruppable stiftet i 1970 og kan dermed også feire et jubileum(40 år) i år. Etter at Rolvsøyhallen ble åpnet i 1988,har håndballgruppa holdt til der, både med trening ogkamper. Damelaget har i perioder hevdet seg høyt oppe iseriesystemet, regnet i landsmålestokk.I 1973 ble det endelig bygd et klubbhus med garderoberved fotballbanen. Det var et hybelhus på Ila utenforOslo som av medlemmene på dugnad ble demontert,fraktet til Evje og satt opp ved banen. Huset betyddemye, ikke bare som garderobeanlegg, men også for detsosiale innen foreningen. Nå fikk medlemmene igjen etsamlingssted.Men huset ble etter hvert for lite, og i 1985 sto et nyttklubbhus ferdig, på den andre siden av banen. Ogsådette reist på dugnad av trofaste ildsjeler.Etter hvert ble det også kvinnefotball i Rolvsøy IF. Detstartet i 1987 med et lillejentelag som raskt satte seg i respektog vant kretsmesterskapet. Mange av disse jentenedannet grunnstammen i det som etter hvert skulle bli etmeget sterkt seniorlag. Laget spilte i noen sesonger pånest høyeste nivå i landet.Rolvsøy ArenaVed innledningenpå 2000-tallet bletanken om å leggekunstgress på banensom da var temmelignedslitt. Planer bleutarbeidet og godkjent.Foreningen fikkFredrikstad kommuneog Østfold Fotballkretssom medspillere,og det finansielle bleordnet. Arbeidet medå legge kunstgress blegjort i 2008, og 24.august dette året bleden nye banen, åpnetav varaordfører IngridWilloch. Banen ligger nøyaktig der den tidligere lå,men mens den fra gammelt av het Evjeplassen, og senereRolvsøybanen, ble den nå omdøpt til Rolvsøy Arena.Sten W. KarlsenTrond ”Kurte” Andreassen har værtleder av Rolvsøy IFs hovedstyre siden2005. Han har hele tiden vektlagtviktigheten av å få engasjert flest mulig.(Foto: Fredriksstad Blad)5


Sogneprest også med lærerbakgrunnFrank Oterholt hareksamen fra Menighetsfakultetetog ble ordinertsom prest i 1989.I 1986 ble han cand.mag.fra Universitetet i Oslo.(Foto: Erik Wiggo Larsen)Frank Oterholt heter sogneprestenmed hovedansvarRolvsøy. Vi har møtt ham i kirkenog i andre sammenhenger ien tid nå, men han er aldri blittpresentert i menighetsbladet.Etter at menighetene i Fredrikstadgikk inn i et samarbeid, harRolvsøy tilhørt SamarbeidsområdeSentrum nord sammenmed Domkirken og menighetenei Glemmen. Prestenesamarbeider i første rekke ombegravelser og vielser. - Når detgjelder gudstjenester, er det viktigat menigheten har en fast prest åforholde seg til, det som på latinheter pastor loci, stedets prest,forteller Frank Oterholt.Han er 58 år gammel, født i Askim, og har både presteutdannelseog lektorutdannelse med språk og mastergradi samfunnsfag. Han var lærer i 14 år og har værtprest i 16 år. Han har blant annet vært rektor ved NorgesBondelags folkehøyskole i Mysen, som nå er nedlagt.Læreryrket praktiserte han også så sent som i 2004-06 dahan med permisjon fra kapellanstillingen i Domkirkenunderviste ved Høgskolen i Østfold i Halden. Der harhan også hatt en liten bijobb så sent som i vår.I årene 1995-97 var han prest på Gran Canaria, ogder kom han i kontakt med den ferierende domprost PerHovland som fortalte at det var en ledig kapellanstilling iDomkirkens menighet. – Familien hadde ikke så lyst til åflytte tilbake til Indre Østfold, så jeg søkte og fikk jobben.Vi hadde bodd i Fredrikstad et halvt år tidligere, i 1980,i forbindelse med en lærerjobb, så vi visste litt om hvavi gikk til, forteller Oterholt som kom i forbindelse medmenigheten i Rolvsøy for første gang i forbindelse medden felles bispevisitasen med Domkirken for to år siden.Han var prosjektledet for denne visitasen, men ble syk ogliggende i høy feber da selve visitasen foregikk.- Jeg har lært å kjenne Rolvsøy som en trivelig bygdmed fin menighet. Rolvsøy kan minne litt om bygdenei Indre Østfold, - nær by, men likevel med litt landsbygdinne imellom. Det er jo flott å kunne arbeide i HansNielsen Hauges fødebygd og kunne tenke på dennemannen som kombinerte gudsfrykt og skaping av arbeidsplasser.Det er å vise nestekjærlighet i praksis, siersognepresten som nå håper at kirken kan komme inn iroligere farvann etter en rekke reformer som menighetenekanskje har hatt tungt for å henge med i. – Det erviktig at kirken ikke blir fremmed for folk flest. Kirkenmå følge tiden, men vi må samtidig bevare det beste avtradisjonene. Kjerneverdiene må beholdes, understrekerFrank Oterholt.Han er gift med Åse Nøst Oterholt som er sykepleierpå Veum. De bor i Pettersand. Paret har tre barn somfor lengst er ute av redet.Oterholt har egen hjemmeside, der han legger ut alleprekenene han holder. Den finner du påhttp://frank.oterholt.beSten W. KarlsenBergit Rostad til minne.En sorgens dag i dag, da jeg fikk telefon om at min kjære barndomsvenninne ogsidekamerat på skolen i syv år var død. Vi har holdt sammen til det siste, med brev ogkort til hverandre. Tårene rant for tapet av min dyrebare venninne. Mange gode minnerjeg har, fra vi syklet til Tombstevnet om sommeren. Nå er vandringstiden til Bergitslutt, og jeg er også skrøpelig til bens, men klar i hodet. Jesus var vår beste venn.Nå blir barna fattige og savnet stort når Mor har flyttet over grensen til det himmelskehjem. Jeg håper å møte min venninne der hjemme til slutt. Det er trøsten i jammerdalenat vi skal møtes i brudesalen i himmelen,- i himmelen!Takk for alt! På gjensyn!Aslaug Noreng6


Rolvsøy menighetsblad - september 2010Pål Svendsen ordineres til prestSøndag 10. oktober (2010) ordineres cand. theol.Pål Svendsen til prest. Det skjer i Rolvsøy kirke underhovedgudstjenesten kl. 11.00. Så vidt vi vet, har det aldrivært ordinasjon i Rolvsøy gjennom kirkens hundreårigehistorie. Dette blir derfor en stor begivenhet. Biskopeni Borg – Helga Haugland Byfuglien, vil foreta ordinasjonen,assistert av domprost Knut Erling Johansenog sokneprest Frank Oterholt. Tidligere sokneprest iRolvsøy Per Hovland vil også assistere under forbønnenav ordinanden.Pål Svendsen er i dag ansatt som trosopplærer i Rolvsøymenighet. Han vil nå også gå inn i rollen som barneogungdomsprest.Pål kommer fra Kråkerøy og har bodd i Rolvsøy siden2001. Han har allerede rukket å bli godt kjent i menighetenog i nærmiljøet her på Rolvsøy. Han har til nå særligjobbet med konfirmanter og med gjennomføringenav Kirkens nye trosopplæringsreform, et sentralt satsingsområdei vår kirke og noe Pål brenner for.Pål er også en god relasjonsbygger.Han er opptatt av åbygge menighet og han har ensærlig evne til å skape kontaktmed folk i alle generasjoner.Vi ser frem til den store ordinasjonsdagen10. oktober og vigleder oss sammen med Pål oghans familie innfor den storebegivenheten. Menighetsrådetvil arrangere kirkekaffe i menighetssenteretetter gudstjenesten. Der vil det også blibrakt hilsninger og lykkeønskninger til den nye presten.Vi ønsker alle velkommen til å feire den store dagensammen med Pål Svendsen og Rolvsøy menighet.Frank OterholtsokneprestMisjonshjørnetSykehuset i Okhaldhunghai Nepal får støtte fra Rolvsøymenighet og Normisjon. ErikBøhler og hans kone Kristin driversykehuset i samarbeid medNepalesiske helsearbeidere.Her undersøker Vijay en gutt sommoren har tatt med seg langveisfrafordi han har hatt diare i lange tider.Ny lege i OkhaldhungaVed Okhaldhunga sykehus i Nepal, har de fått en ny ung lege. 35 årgamle Vijay Sha tok selv kontakt og spurte om jobb. Det er det ikkemange velutdannede leger som gjør siden sykehuset ligger svært usentralttil.Normisjons utsendinger i Okhaldhunga, Kristin og Erik Bøhler, ble kjentmed Vijay Sha da de bodde i Kathmandu og han studerte medisin der.- Det er sjelden kost at noen vil jobbe i Okhaldhunga . Vijay skaljobbe ved sykehuset i Okhaldhunga i to år. Det blir en verdifull forsterkningbåde til sykehuset og til kirken- Vijay Sha forteller: For 25 år siden ble det oppdaget at mine tosøstre og en bror var smittet av lepra. De ble alvorlig syke, og det vartydelig å se på hender og føtter hva som feilte dem. I min landsby er detnoe av det verste som kan skje. De ble betraktet som urene og uverdige.Naboene jaget dem fra landsbyen. Fortvilet reiste far sammen meddem. Mor ble hjemme og passet på meg som var frisk. Far og søsknenemine endte til slutt opp på Anandaban, et leprasykehus nær Kathmandu.Der fikk de behandling og ble tatt godt hånd om. Etter hvert fikk dehjelp til å finne jobber, og de kom til en kristen tro. Legene ogsykepleierne på Anandaban tok imot dem da naboene vårejaget dem. Det er det fineste jeg har sett. Etter det harjeg alltid ønsket å bli slik som dem og ble derforlege.7


Søndre RolvsøyKvinneforeningMøte 2.mandag i måneden kl.1830på Hauges Minde.Andakt,utlodning og enkel beverting.Kontaktperson:Britt Ihlebæk, tlf. 995 24 198.Nylende kvinneforeningMøte 2.mandag i måneden kl. 1100på Nylende grendehus.Andakt, sang, opplesning og enkelbevertning.Kontaktperson:Marie L. Ringstad tlf. 951 44 625.Rolvsøy mannsforeningMøte en fredag i måneden på helsehusetpå Rolvsøy.Andakt, foredrag/kåseri.Møtene begynner kl.1830, ta gjernenoen med degKontaktperson:Per Hovland tlf.69 31 92 16Vallefjellet misjonsgruppeVi ønsker velkommen til møter hver2.tirsdag i måneden. Som oftest hosMarit og Bjørn Sv.Lie, Bergfruevn.8 A i 2.etg. kl. 11. Foruten sang,andakt og nytt fra misjonsarbeidetverden over og kollekt, har vi godmatpause og hygge.Kontaktperson: Bjørn SverreTlf. 901 90 951Elim misjonsforeningVelkommen til møter 18:306.10. hos V. Mørkedal3.11. Helsehuset1.12 hos V. MørkedalAndakt - kaffe - kakerRolvsøy bygdekvinnelagHauge normisjon Hauges mindeRekustad normisjon MenighetssenteretFølg med på annonsering i avisene og i kirken.VELKOMMEN TIL LØRDAGSTREFFpå menighetssenteret høsten 2010.2.oktober: Tore E. Thorkilsen: ”Hvor har originalene blitt av?”Sang og musikk av Olav Ruud og Tore E. Thorkilsen.6.november: Sten Næss: ”Mitt liv på orgelkrakken.”Andakt v. sokneprest Frank Oterholt.4.desember: Arild Romarheim, ”Prest på Petter Dass` tid og idagens samfunn.”Trenger du skyss? ring Øivind Volla 922 20 406Du er velkommen!Arr. Rekustad Normisjonog Diakoniutvalget18. okt.: Årsmøte m/markering av bygdekvinnenes dag.Møtene holdes på Helsehuset kl. 19.00 dersom ikke annetannonseres. Kontakt: Randi Nordskog tlf. 69339955.Se vår nettside www.bygdekvinnelaget.no/of-rolvsoyVELKOMMEN TIL VÅRE MØTEROnsdag 22.09. kl 19.00 Hauges minde / Åge HunnestadOnsdag 29.09. kl 19.00 Hauges minde / Bo Jo. HermansenSøndag 03.10. kl 16.00 GrønlienOnsdag 06.10. kl 19.00 Hauges minde / Johs MangersnesOnsdag 13.10. kl 19.00 Hauges minde / Finn Olav MyhreMandag 18.10. kl 11.00 Hauges minde / Magne Grønlien - Råde misjonskorOnsdag 27.10. kl 19.00 Hauges minde / Petter AasOnsdag 03.11. kl 19.00 Hauges minde / Odd Arild GjerlaugOnsdag 10.11. kl 19.00 Hauges minde / Gunnar NavestadMandag 15.11. kl 11.00 Hauges minde / Bjørn S. Lie - BlåkorsmusikkenOnsdag 24.11. kl 19.00 Hauges minde / Ingar KarlsenHyggekveld på MusikkhusetRolvsøy Lions og Greåker Lionshar gleden av å invitere degtil årets hyggekveld på Musikkhuset,Greåker fredag 15. oktoberkl. 18.00.Underholdning og sang avAlexander Hermansen og Frikirkensmannskor. Konferansier:Tor Vister.I pausen blir det servert smørbrød,kaffe og kaker.Utlodning – mange gevinster.I år blir det ikke satt opp transport/buss,dette må ordnes privat.Vel møtt!8


Rolvsøy menighetsblad - september 2010Datoklokke05.0911.0012.0911.0019.0912.0026.0911.0003.1011.0010.1011.0017.1011.0024.1011.0031.1011.00Dag ikirkeåret15.s i treenighetstiden16.s i treenighetstiden17.s i treenighetstiden18.s i treenighetstiden19.s i treenighetstidenBots- ogbededag21.s i treenighetstiden22.s i treenighetstiden23. s i treenighetstidenTekster fraforslag til nytekstbokRu1,7-11.16-191.Kor. 13, 7-13Joh.15. 9-125 Mosb 6, 4-91.Kor. 8, 1-6Mark12.28-341.Mos 4,8-15Rom. 14.10-13Luk.6. 36-42Jes. 10, 5-12Jak. 2, 8-13Luk.13. 1-5Job 19,21-27Fil. 1, 20-26Mark.5.35-43Jer. 18, 01-10Jak. 5,19-20Luk.15.11-321.Mos 33, 1-11Efse. 4,29-32Mark11.25-265.Mos 7, 6-91.Kor. 1,26-31Mark.5.25-342.Kongb.2,5-151.Tess 4,13-18Matt.24.35-4407.11 Allehelgens Dan. 12,1-3Heb. 11.1116. 39-40Luk. 6.27-3614.1111.0021.1111.0028.1111.0025.s.i treenighetenstidenSiste søndag ikirkeåret1. søndag iadventJes.55,10-11Kol. 3,12-17Luk. 6,17-19Esek. 47,6-121.Kor.15,22-28Matt.13.47-50Sak. 9,9-10Rom 13,11-14Matt 21, 1-9Gudstjenester i RolvsøyGudstjeneste med dåp. Presentasjon av konfirmanter. Frank Oterholt.Heidi Holm Stømer, saxofon. Offer til menighetens misjonsprosjekt i Nepal.Kirkekaffe.Gudstjeneste med nattverd og dåp. Presentasjon av en gruppekonfirmanter. Helene Thomas og Berit Vasdal. Offer til IKO.Høsttakkegudstjeneste med dåp. Berit Vasdal og Pål Svendsen. 5åringerspesielt invitert. Spiren. Offer til trosopplæring i Rolvsøy. Kirkekaffe.Gudstjeneste med dåp. Jon Albert Ihlebæk. Canto og sangere fra UngKirkesangs dirigentkurs. Offer til menighetsarbeidet.Gudstjeneste med nattverd og dåp. Frank Oterholt. Offer tilmenighetsbladet.Gudstjeneste med ordinasjon av Pål Svendsen. Knut Erling Johansen,Frank Oterholt og biskop Helga Byfuglien. Kirkekoret og Canto. Offer tildrift av menighetssenteret. Kirkekaffe.Gudstjeneste med dåp. Frank Oterholt. Gullkonfirmanter spesielt invitert.Offer til menighetsarbeidet.Småbarnsgudstjeneste med dåp og nattverd. Berit Vasdal ogPål Svendsen. 2- og 3åringer spesielt invitert. Knøttsing. Offer tilsøndagsskolene i Rolvsøy. Kirkekaffe.Gudstjeneste med dåp og nattverd. Jon Albert Ihlebæk. Offer til KirkensBymisjon.Gudstjeneste med nattverd. Frank Oterholt. Kirkekoret. Offer til drift avmenighetssenteret.Familiegudstjeneste med dåp. Berit Vasdal og Pål Svendsen. 4åringerspesielt invitert. Offer til Norsk misjon i Øst. Kirkekaffe.Gudstjeneste med nattverd. Knut Erling Johansen. Offer tilmenighetsarbeidet.Familiegudstjeneste med dåp og nattverd. Berit Vasdal og Pål Svendsen.Canto og 11åringer fra Lys Våken deltar. Offer til menighetens barnearbeid.Kirkekaffe.05.1211.0012.1211.002. søndag iadvent3. søndag iadventJes. 2,1-5Tit . 2,11-13Joh.16,21-24Jes. 35, 1-101.Kor 4, 1-5Matt.11, 2-11Frank Oterholts prekener kan leses på http://frank.oterholt.beGudstjeneste med nattverd. Knut Erling Johansen. Offer til drift avmenighetssenteret.Myldregudstjeneste. Berit Vasdal og Pål Svendsen. Ettåringer inviteres.Knøttsing. Offer til søndagsskolene i Rolvsøy. Kirkekaffe.Med forbehold om endringer.9


Jentene med søndagsskole-t-skjorter på og guttensom springer bak bilen, går alle på Vesterøysøndagsskole. De var ledere på leiren og gjordeen kjempejobb. Årets søndagsskoleleirer haddeledere fra 13-70 år. Flott, ikke sant?Deltakerne fikk oppleve drama, teater, talkshow,film, sang og musikk.... Og sol og regn!BARNESIDENTakknemlighetEn gang Jesus besøkte en landsby kom 10 veldig syke mennesker imot han. Dehadde en sykdom som het spedalskhet, som mange var redde for fordi den var såsmittsom. De 10 holdt seg litt på avstand, men de ropte til han: Jesus, mester,miskunn deg over oss! Miskunn er et litt rart og fremmed ord i dag, men det betyr:HJELP OSS! Eller REDD OSS! Eller BERG OSS! Kort fortalt så endte detteropet fra de 10 syke menneskene med at de alle ble friske!! Men det utrolige varat det bare var 1 som kom til Jesus og TAKKET han for det.Jesus satte stor pris på takknemligheten til den ene. Vi læres opp til å takke for det vi får.Når du gir noe til en annen, ting eller gode handliger, så setter du pris på en takk tilbake! Vi børikke spare på takken, den gir glede i hjerte, og smitter til andre. Vi du gjøre dagen god, begynnmed å takke.hilsen WencheMinileir på SauevikaTrosopplæringstiltak i RolvsøySøndag 24.oktober kl. 11.00 er det småbarnsgudstjenestei kirken, der det er 2 og 3 åringenesom er hederspersoner. De vil få utdelt engave under gudstjenesten.Søndag 14.november kl. 11.00 er det familiegudstjenestei Kirken, der 4 åringene er spesieltinvitert. De vil få utdelt sin fireårsbok, ogellers være hederspersoner under gudstjenesten.Det vil bli sendt ut invitasjoner til de aktuellealdersgruppene i forkant, men merk gjerne avdatoen på kalenderen allerede nå, og husk atdet ikke bare er barnet som er invitert, mendet gjelder foreldre, faddere, besteforeldreog alle andre som ønsker seg livsglade Jesusopplevelsermed barna i sentrum.2år3år4årGuroFoto: Helene TitterudBerit VasdalAMIGOS-klubbSamling annenhver tirsdag(like uker) kl.17.30-19.00 iunderetasjen på menighetssenteret.Klubben er beregnet på barnfra 4-9 år.Kontaktperson: TorunnBacker 99 77 49 82.SØNDAGSSKOLEN!Nylende grendehusHver søndag kl 10:30.24. okt - er vi i kirken der2 og 3-åringer er spesielt invitert.7.nov - 21.nov - 5.desMenighetssenteret -søndagsskolesøndager kl 11:00.Vi deltar på familiegudstjenestene ikirken.STORE S-KLUBBVelkommen til klubbmøter medhobby, turer, spill, vaffelsteking,utlodning og andakt.Møtene holdes på mandager iulike uker i kjelleretasjen iRolvsøy menighetssenterkl.18.00 - 20.00Klubben er for barn fra 4. klasse.Kontaktperson:Karin Rostad 97 73 40 2610


Rolvsøy menighetsblad - september 201030 år siden Rolvsøy kirkes barnekor ble stiftet.Organistvikar i kirken den gang, Elisabeth Johnsen,daværende sokneprest Per Hovland og menighetsrådetønsket seg mer korsang i kirken, og ønsket å samle barnog ungdom til fellesskap om sang og musikk.Første øvelse ble holdt 5. nov. på Hauges Minde og 20jenter møtte opp. Etter få uker ble navnet Canto valgt.Det er italiensk, og betyr ”sang”. Canto sang for førstegang på familiegudstjenesten den 7. desember sammeåret. Fra 1983 ble øvelsene av praktiske årsaker flyttettil kirken. Interessen for koret økte raskt, og i 1982 bledet delt i to, slik at det også ble et aspirantkor som fikknavnet Spiren. Da var det hele 30 sangere i hvert kor!Senere har vi jo fått nok et kor, Knøttsing (2008). I 1998ble faktisk Canto nedlagt for en periode, da det var så fåmed, til stor sorg for menigheten.I dag må vi kunne si at vi har en veldrevet korskole,med profesjonelle dirigenter. Korvirksomheten er ensentral del av trosopplæringen i menigheten, og barnafår også kunnskap om bl.a. stemmebruk, liturgi oggudstjenesteliv. Dirigenter i jubileumsåret er: Knøttsing;Torunn Backer og Heidi Aarvik, Spiren; Ingvild ØverbyVist og Canto; Ann Kristin Hauglid.Korene har gledet menigheten i alle disse årene medjevnlige deltakelser på gudstjenester og konserter. Mangebibelspill har de også blitt. Men både distriktet vårt, ogfaktisk hele landet har kunne glede seg over å høre Canto.De har bl.a. sunget i Torvbyen, Østfoldhallen, gjordeseg bemerket ved rikskirkesangerfesten i Bodø i 1995,sunget med Bjørn Eidsvåg, Brazz Brothers, Det NorskeBlåseensemblet, vært med i radioprogrammet ”Lett iøret” og sunget ved radiogudstjenesten fra Rolvsøy kirke!Stort var det å være med i jubileumsspillet om Rolvsøykirke 100 år.I jubileumsåret er vi nå i ferd med å avslutte innspillingenav en CD (” Cantar!”) der alle tre korene medvirker.Grovinnspillingen ble gjort i kirken i mai, og nå på ettersommerenhar vi vært i studio og gjort finpussen. Det erLB-lyd ved Leif Bråten som er lydtekniker. CD`en skalpresenteres på en jubileumskonsert i kirken lørdag 23.oktober kl. 16.00.Pr. i dag har Canto ca. 14 medlemmer, Spiren ca.13og Knøttsing ca. 25.Ivar S.Haugen/Karin RostadCantoKnøttsingNoen glimt fraCD-innspillingeni kirken3 glade studiosangereSpirenHer er korenes øvetider:Knøttsing (ca. 2-5 år) Torsdag kl. 17.30 – 18.15 i Menighetssenteret (kjelleren)Spiren: (fra 1. kl.) Torsdag kl. 17.30 – 18.15 i Menighetssenteret (store sal)Canto: (fra 5.kl.) Torsdag kl. 18.00 – 19.15 i kirkenKirkekoret: Torsdag kl, 19.30 – 21.30 i Menighetssenteret (Kjelleren)Vi tar i mot nye medlemmer!Ta kontakt med Ivar..for mer informasjon,tlf 95 10 69 93.11


Rolvsøy menighetsblad - september 2010nerende å se på. Så kommer fortelleren frem og korenesynger og orkesteret spiller. Spillet som før startet påformiddagen starter i år fra kl 14.30 – 17.oo. Skuespillernemå deretter til de mange restaurantene og serverepublikum middag som også rekker å gå rundt i byen åhandle litt før spillet fortsetter fra kl 20.oo til kl 22.30Det er mange som skulle overnatte i byen og vi overnatteti Marnau i et 5 stjerners hotell 2 mil fra Oberammergau.Med egen buss var ikke det noe problem.Dagen etter besøkte vi Mariasøstrene i deres Kanaan.Mariasøstrene er et tverrkirkelig fellesskap med medlemmerfra forskjellige land med røtter i den evangelisk-Lutherske kirke.Det er i alt 180 søstre og her bor 130, 11 av dem ernorske. De tyske bad om forsoning for det tyskernehadde gjort under krigen.Vi hadde en fin tur, men den største opplevelsen varpasjonspillet. Margareth og jeg så det for 10 år siden ogvi hadde en like fin opplevelse denne gangen !Kari OmbergHos MariasøstreneTenk, så glad for å motta litt penger til mat!Det er hyggelig å kunne glede mennesker, uansetthvor de bor i verden. Denne lille familien fikk litt avvår overflod, slik at de kunne kjøpe seg mat og gåmette til sengs den kvelden. Ellers tilbringer de sværtofte mange timer på denne lille flekken av en grasbakkei parken i Antsirabe by på Madagaskar. Millionerav mennesker lever av mindre enn 1 dollar per dag.Da blir det ikke så mye krefter til å skaffe seg arbeid, -og arbeidsplassene er fåtallige.La oss her i Norge aldri glemme å takke Gud forhvor godt vi har det. La oss samtidig gi av det vi harvia misjonsorganisasjonene, slik at flere etter hvert kanoverleve!Hilsen Bjørn Sv. Lie, Vallefjellet13


SELSKAPSLOKALERRolvsøy Menighetssenterdåp - konfirmasjon - bryllup - minnesamvær - barneselskapBordtennis og billiard i underetasjenPriser fra 500 til 1500kr69 30 69 20rolvoy-menig@fredrikstad.kommune.noSlekters gangDøpte:23.05.2010Isabella Karlsen JohannessenNiklas UlriksenElias Alexander Røn StangJulian Finn AasheimJosefine Larsen Lorentzen,døpt i Gressvik kirke13.06.2010Selina DahleAdele Marie Fjellheim SimensenLiam Aleksander Fjellheim Simensen27.06.2010Christian August Fossen VigdalJenny Marie Waage-Helstad,døpt i Østre Fredrikstad kirke04.07.2010Mathias Skamfer01.08.2010Othelie-Henriette Kristiansen,døpt i Saltdal kirke08.08.2010Olivia Ulriksen RoosOliver Bergtun22.08.2010Teliné Desiree Nielsen KristiansenJohn-Arne Gretland29.08.2010Emma Therese HolmViede:22.05.2010 - Marit Karlsen og Lasse Andre Martiniussen29.05.2010 - Therese Marie Isaksen og Bjørn Edvin Olavesen05.06.2010 - Trine Marie Ramdahl og Espen Johnsrud12.06.2010 - Christina Sahlin og Tom-Espen Klausen19.06.2010 - Karoline Haukås og Lars Tore Nilsen28.08.2010 - Bjørnhild Hansen og Rino Andre RosenvingeDøde:Johan Arnt Stener Nielsenf. 15.05.1924 – d. 02.05.2010Sigmund Hovef. 25.08.1931 – d. 07.05.2010Erling Antonsenf. 05.10.1921 – d. 10.05.2010Asbjørn Reidar Antonsenf. 01.08.1925 – d. 12.05.2010Odd Asbjørn Johansenf. 31.08.1939 – d. 17.05.2010Gudrun Knudsenf. 07.12.1921 – d. 19.05.2010Johan Fredrik Klüwerf. 22.09.1930 – d. 22.05.2010Erik Johannes Fritznerf. 09.04.1944 – d. 24.05.2010Bergit Maria Rostadf. 29.08.1922 – d. 08.06.2010Angell Johnny Bergf. 23.05.1936 – d. 12.06.2010Thor Thøgersenf. 19.12.1937 – d. 14.06.2010Sigrid Grandalf. 10.07.1912 – d. 19.06.2010Ivar Nygårdf. 25.06.1932 – d. 20.06.2010Johannes Cold Hansenf. 30.09.1918 – d. 22.06.2010Tor Inge Vatlandf. 18.09.1967 – d. 27.06.2010Gerd Halvorsen Giskef. 14.10.1936 – d. 30.06.2010Karla Thorgunn Stubberudf. 23.12.1941 – d. 01.07.2010Knut Huneidef. 25.06.1923 – d. 12.07.2010Ruth Margaret Lystadf. 03.08.1922 – d. 26.07.2010Halvard Bjarne Hansenf. 22.02.1917 – d. 01.08.2010Trygve Norvald Pettersenf. 23.08.1928 – d. 04.08.2010Randi Sofie Fjellheimf. 17.12.1924 – d. 07.08.2010Redaksjonen avsluttet 30.08.201014


Rolvsøy menighetsblad - september 2010SORGEn verdig gravferd fjerner ikkesorgen, men gjør den enklere å bære.fredrikstadbeg.noVeumvn. 51 69 31 30 62 hele døgnetVi hjelper degnår du trenger oss• Personlig veiledning• Tradisjonelt eller alternativt• Fast, forhåndsavtalt prisVi garanterer topp kvalitet på våreSnitter - koldtbord - koldttallerken - kaker og varmretterTlf 69 36 27 50Fax 69 33 70 07Solliveien 64, 1667 RolvsøyTlf. 69 35 40 20Hans Nilsen Hauges vei 2(Østfoldhallen sør)DØGNVAKT


Min SalmeMarit GranlundValget falt på ”Takk at du tok mine byrder”, - Salmer 97, nr 91.Den er skrevet av Trygve Bjerkrheim. Da er den selvsagt ogsåskrevet på nynorsk, noe som jeg synes gjør den ekstra fin.Salmen inneholder kjernepunktet i kristendommens budskap:Jesu stedfortredende død og oppstandelse - og ikke minst detgrunnleggende håpet som den kristne tro gir.Ondskap og ødeleggelse skal ikke ha det siste ordet.Takk at du tok mine byrder,Eit høgfjell av skuld og av skam.Du bar det på skuldrene dine,Du skuldlause sonofferlam.Takk at du bar mine synder,Betalte mi skyhøge skuld.Med blod frå ditt fullkomne hjartaOg ikkje med sylv eller gull.So vil ved korset eg standa,Med undring eg ser: Eg er fri!Eg skal ikkje døy, eg skal levaMed Jesus til æveleg tid!Jeg utfordrer Ella Marit Årdalen til å skrive omsin salme i neste nummer.

More magazines by this user
Similar magazines