Les brosjyren, med bilder fra tidligere prosjekter (pdf) - Arkitektur- og ...

aho.no
  • No tags were found...

Les brosjyren, med bilder fra tidligere prosjekter (pdf) - Arkitektur- og ...

2008Er produktene dine perfekte?Er de innovative, brukervennlige og har de et godtutseende?Bedriftsforbundet vil gi din bedrift i Rana, Ålesund og Vestre Toten (ognabokommuner) en unik mulighet til økt lønnsomhet og konkurransekraft påen effektiv og rimelig måte gjennom deltagelse i Sommerdesignkontor.Vil dere være én av bedriftene?


For tredje gang i Norge vil Sommerdesignkontor etableres. Disse vil være i Rana(Nordland), Ålesund (Møre og Romsdal) og Vestre Toten (Oppland). Bedrifter inabokommunene kan også delta. Hvert kontor skal bemannes med designstudenterfra NTNU, AHO og HIAK, og skal i løpet av sommeren jobbe for åtte lokale bedrifter.BakgrunnBedriftsforbundet tok våren 2006initiativet til Sommerdesignkontor iNorge etter en svensk idé. I samarbeidmed Institutt for produktdesign, NTNUog Innovasjon Norge er det gjennomførtSommerdesignkontor i Oppdal ogJørpeland i 2006 og Os, Verdal og Våler iSolør i 2007.I år er det Rana, Ålesund og Vestre Totensom er valgt til vertskapskommuner ogbedrifter fra nabokommune inviteres ogsåtil å delta.Bedriftsforbundet synes det er viktigå inspirere medlemsbedriftene til å blimer bevisste på god design, og håperprosjektet vil motivere til økt forståelsefor design som konkurransefortrinn ogutviklingsfaktor for bedriften.Erfaringen viser at designere kan bidratil mer innovative produkter og atsamarbeid med designere har ført til øktkonkurransekraft og bedre lønnsomhet.Deltagelse i Sommerdesignkontor girbedriftene en rimelig mulighet til åfå et kritisk og utfordrende blikk påvirksomheten og produktene fra unge oguredde designstudenter.Studentene får på sin side relevant praksisog kunnskap om det lokale næringsliv.Utnytt denne muligheten til å finne uthvordan design kan være viktig for dinbedrift.ProsjektetHvert kontor bemannes med femdesignstudenter fra NTNU (Norgesteknisk-naturvitenskapelige universitet),AHO (Arkitektur- og designhøgskolen iOslo) og HIAK (Høgskolen i Akershus), ogskal i løpet av sommeren jobbe for åttebedrifter.Prosjektet retter seg primært motbedrifter som ikke tidligere har benyttetdesignkompetanse.Studentene skal jobbe medgjennomgang av eksisterende produkterog videreutvikling eller nyutvikling avprodukter eller tjenester.Vestlandske Heiltremøblar (2007) Jon Hynne (2007)


Prosjektet finansieres av Innovasjon Norge (ca 50 %), Bedriftsforbundet ogdeltagerbedriftenes egenandel på 15 000 kr. Samarbeidspartnerene Autodesk ogProsjektplassen støtter prosjektet med aktuell software til studentene mot at de etteravtale får benytte enkelte resultater fra Sommerdesignkontor i sin markedsføring.Oppdragene må være tydelig beskrevet,gjennomførbare og klart avgrenset iomfang.Bedriftene vil få en vurdering og enidéskisse til løsning, og de kan velge åsamarbeide videre med studenten ellerta løsningene videre til profesjonelledesignere for videreutvikling etter atprosjektet er gjennomført.Bedriftene kan ikke vente seg et 100% ferdigprodukt i løpet av sommeren, men mangefriske innspill og idéer til nytenkning.Sommerdesignkontor ledes av enprosjektgruppe bestående av: TerjeAas, Innovasjon Norge Sør-Trøndelag,Jon Herman Rismoen, Institutt forproduktdesign, NTNU og prosjektlederTove Hassel, Bedriftsforbundet. Hassel hardet overordnete ansvar for administrasjonog oppfølging av kontorene.Det blir opprettet lokale arbeidsgrupperbestående av representanter frastyringsgruppen, vertskommunen,fylkesstyret i Bedriftsforbundet ogInnovasjon Norge lokalt.TidsromSommerdesignkontor strekker seg over tilsammen 7 uker fordelt på to perioder førog etter en to ukers sommerferie:9. juni – 4. juli og 21. juli – 8. augustPåmeldingBedriftene inviteres til å melde seg påog det gjennomføres vurderinger fordeltakelse ut fra et helhetssyn basert påde oppgaver som de ønsker å få løst ogden kompetanse studentene har.Det vil være maks 8 bedrifter perSommerdesignkontor, og utvelgelsenforetas av styringsgruppen og den lokalearbeidsgruppen.Påmelding med kort beskrivelse avaktuelle problemstillinger sendes tilBedriftsforbundet v/Hassel innen30. april 2008, og deltakere blir valgt ibegynnelsen av mai.Våler Kommune (2007) bBox (2007)


HIAKHøgskolen i AkershusRanaVestre TotenÅlesundLeverandører av software til Sommerdesignkontor26.02.08Kontakt for bedrifter:Sommerdesignkontorv/Tove HasselBedriftsforbundetNordre gate 77011 Trondheimhassel@bedriftsforbundet.no907 24 542 / 73 50 91 97Kontakt for studenter:Sommerdesignkontorv/Jon Herman RismoenInstitutt for produktdesign, NTNUKolbjørn Hejes vei 2B7491 Trondheimjon.rismoen@ntnu.no481 36 581 / 73 59 01 25

More magazines by this user
Similar magazines