Nye Proplan Attføring - Proplan AS

proplan.no
  • No tags were found...

Nye Proplan Attføring - Proplan AS

Nye Proplan AttføringPersonalsystemet for attføringsbedrifterProplan Attføring har lenge vært det ledende personalsystemet for attføringsbedrifter i Norge.Systemet støtter opp om attføringsprosessene i bedriften ved å strukturere aktivitetene rettetmot å utvikle den enkelte yrkeshemmede. Opplæring og kompetanseutvikling er meget godtivaretatt i løsningen.Proplan Attføring er et nytt oghelhetlig system som kvalitetssikrerattføringsprosesser. Løsningen erbasert på det tidligere programmetProplan CAT som opprinnelig bleutviklet i et samarbeid mellomProplan AS, Visma, Attføringsbedrifteneog ASVL. I dag er ProplanAttføring et rendyrket personalsystemhvor brukervennlighet,rolletilpasset funksjonalitet ogsikkerhet står i fokus.Systemet gir full oversikt over hvilkepersoner som er på tiltak, hvilke faserde har vært gjennom og nåværendestatus. Tiltakene er registrert medtidsperiode, avdeling og hvem somer oppdragsgiver.Videre inneholder løsningen enoversiktlig fraværsmodul og verktøyfor å kartlegge den enkeltes kompetanseog videre opplæring.Brukerdefinerte utvalg og faner gjørdet enkelt for den ansatte å tilpasseprogrammet til eget bruk. Fleksibeltilgangsstyring sikrer forsvarlig brukav systemets data.Løsningen håndterer informasjonsdelingog dokumenthåndtering.Brukervennlige skjermbilder gjørinformasjonen tilgjengelig for alleinvolverte.Hvorfor velge Nye Proplan Attføring?Kvalitetssikring av attføringsprosessenRolletilpassede skjermbilderEnkel tilgangsstyring og god sikkerhetStatistikker for økonomi og tilskuddFraværshåndteringKompetanse og opplæringsmodulEnkel oversikt over aktiviteter og tiltakDokumenthåndtering med standardmalerEnkel eksport til Excelwww.proplan.no/attforing


Funksjonalitet:Statistikker og rapporterI Proplan Attføring finner du standardrapporter, månedstatistikker,årssstatistikk og bevegelsesrapporter. Det erenkelt å lage egne rapporter som kan eksporteres til Excel.Registrering av fraværFraværsmodul med registrering av ulike typer fravær.Forenkler oppfølging av deltaker og sørger for for korrektrefusjonskrav til NAV.Registrering av kompetanseAjourholder formell- og realkompetanse. Opprettkompetanseprofil for den enkelte som grunnlag for videreutvikling og opplæringsmål. Dokumentering av progresjoni kompetanseutviklingen.Integrasjon med ExcelAll informasjon i systemet kan eksporteres til Excel, noesom forenkler produksjon av egen statistikk.DokumenthåndteringDirekte integrasjon med Office produktene muliggjøropprettelse av nye dokumenter direkte i systemet. De kankategoriseres og knyttes opp mot enkeltpersoner.JournalerOpprett egne journaltyper etter behov og bruk disse for åbygge opp rapporter. Journalene er låsbare.GjøremålLag egne maler for oppfølging av oppgaver mot deltakeren iulike faser av attføringsprosessen.AdgangskontrollSikrer sensitive opplysninger mot innsyn og brudd påpersonvernet.TidsforbrukLag oversikt over tidsforbruk på ulike oppgaver i attføringsprossessen.Dette kan gi bedrfiften et godt oversiktbilde avtidsfordeling både per veileder og deltaker.Vi gjør jobben enklereProplan er et softwareselskap med lang erfaring som forhandlerav markedsledende administrativ programvare samt flereegenutviklede bransjeløsninger. Vår visjon er å skape bedrelønnsonhet for våre kunder gjennom ekte engasjement. Vi hardyktige konsulenter som bistår både i implementeringsfasen ogetterpå. Det skal være trygt og enkelt å gjøre Proplan til dinprogramvarepartner.Ta kontakt med oss - så ser vi hvordan vi kan gjøre jobbenenklere for din bedrift.Kontakt:Thomas MartiProplan ASMob: 951 21 971thomas.marti@proplan.noProplan AS, Tel: 815 00 715, firmapost@proplan.no, www.proplan.no

More magazines by this user
Similar magazines