Strømsgodset menighetsblad 3 2010 - Den norske kirke i Drammen

drammen.kirken.no
  • No tags were found...

Strømsgodset menighetsblad 3 2010 - Den norske kirke i Drammen

trømsgodsetenighetsblad#3/2010, årgang 68Ny kapellans. 4–5 Vår nye kapellan,Magnus Pettersen Kjellin, blevigslet i Strømsgodset kirke 20. juni.Velkommen, Magnuss. 3 Kunstner stiller ut i kirken s. 6 Speiderliv er gøy! s. 12 Flaskeinnsamling


Andaktav Magnus Pettersen KjellinForandringerEt nytt semester er i gang! Ferien er over, høsten har meldtsin ankomst, og aktivitetene i Strømsgodset menighet harstartet opp for fullt.Det yrer av liv overalt, og bådekirken og menighetssenteret fylleshver uke av mennesker i alle aldre.Babysang, barnekor, lørdags klubb,ungdoms klubb, konfirmanter, lederkurs,speideren, menighetsråd, gudstjenester,torsdagstreff og kirkeforening,for å nevne noe. Overalt finner vi menneskersom engasjerer seg og bryr segom menigheten vår, og som nedleggeren utrolig innsats for å gjøre kirken vårtil et godt sted å være. Og det fungerer!47 nye konfirmanter har alleredestartet forberedelsene til konfirmasjonsdagen,på kirkens mange aktiviteterdukker det stadig opp nye og gamleansikter, og i gudstjenestene fremoverhar vi gleden av å ta i mot flere nye barni dåpen.For min egen del begynner jeg så vidtå få overblikk over en ny, spennende ogomfattende prestejobb. Men andre ord:Ting skjer rundt oss hele tiden.En klok person sa en gang at «Forandringer en av Guds måter å skape»,og i det tror jeg det ligger en dypsannhet. Ikke slik at Gud står bak alleforandringer, men at Gud kan berørelivene våre og gjennom endring skapenoe nytt. Planetene snurrer rundt i sinebaner, årstidene skifter, nye meningertar form, og det som var sant i går kanplutselig være helt feil i dag. Livene våreer en lang øvelse i forandring.Av og til kan det oppleves frustrerende,som om verden rundt oss suserav gårde med altfor stor hastighet. Dakan vi lese det som står i Hebreerbrevetkapittel 13: «Jesus Kristus er i går og idag den samme, ja, til evig tid». Gud erevig, uforanderlig og Han står grunnsolidupåvirket av tidens tann.Samtidig må vi stole på at Gud faktiskbenytter seg av forandringer til åskape, noe som igjen utfordrer oss sommennesker og som kirken til å tenkefremover.Vi går spennende forandringer imøte; det store spørsmålet om stat ogkirke vil bli avgjort i løpet av denne regjeringsperioden,den nye gudstjenestereformengjør at vi i løpet av ett års tidskal utarbeide en ny hovedgudstjenestelokalt i Strømsgodset, og ikke minstskal også kirkene i Drammen gjennomtrosopplæringsreformen finneut hvordan vi kan gi barna våre den«kristendomsballasten» de ikke lengerfår i skolen.Forandring eren ufravikeligdel av livet, ogvår utfordringer å la Han somer evig og uforanderligfålede prosessen.Før fjellene ble født,før jorden og verden ble til,ja, fra evighet til evighet er du, Gud.Salme 90,2StrømsgodsetmenighetGrønland 101, 3045 Drammenwww.drammen.kirken.no/stromsgodsetMenighetskontoretTlf: 32 98 92 60 Fax: 32 98 92 61Telefonen blir automatisk overført til detsentrale kirkekontoret i Drammen. Her kandu gjøre avtale om dåp, brylluper etc.AnsatteSokneprest: Dag Arne Roum 32 98 92 66roum@drammen.kirken.noKapellan: Magnus Pettersen Kjellin32 98 92 65kjellin@drammen.kirken.noDiakon: Anne-Linda Bratsberg Thorsen,32 98 92 63thorsen@drammen.kirken.noKirketjener: Olav Leikanger 32 98 92 67Kantor: John Leggett 32 98 92 64leggett@drammen.kirken.noungdomsarbeider: Linda Kjeksrud32 98 96 62,kjeksrud@drammen.kirken.noMenighetsrådLeder: Flemming Sohn AndersenTlf: 982 67 820E-post: flemming@sohn.noStrømsgodset menighetsaktivitetssenterOlena PanasenkoTlf: 32 83 79 69Mini/barnegospelChristian Evenshaug Tlf: 32 83 13 83TorsdagstreffAnne-Linda Bratsberg ThorsenE-post: thorsen@drammen.kirken.noLørdagsklubbenHeidi Østensen HoleTlf: 950 50 653Menighetsbladets redaksjonSteinar SørensenLena Merete KilenMarie WilandKjell-Morten Bratsberg ThorsenKontonummer hvis du ønsker å giGivertjenesten: Konto 2310.09.60109Kirkeforeningen: Konto 2310.20.20162Menighetsbladet: Konto 2310.09.65836Diakoniarbeidet: Konto 2310.09.65771TrykkPrinfo UniqueBibelsk kunst i kirken20 akvareller med motiver fra evangeliene stilles ut iStrømsgodset kirke i november. Det er kirketjener ogkunst ner Olav Leikanger som har malt bildene.Utstillingen åpner søndag 31. oktoberkl 18, og sammenfaller meden konsert i kirken med kantor JohnLeggett på piano og Olav Leikanger påklarinett (se side 9).Akvarellene har motiver hovedsakligfra evangeliene. De viser scener fra Jesuliv. Noen av historiene Jesus fortalte erogså tatt med. Det vil bli laget et arkmed teksthenvisninger til bildene.Ved siden av å være kirketjener i 50 %stilling er Olav Leikanger aktiv somElvefestival-gudstjenestenI god tradisjon – i år som i fjor i forbindelse med Elvefestivalen– ble utegudstjenesten 22. august en suksess medfullsatt gressplen utenfor villaen på menighetssenteret. Blåhimmel som speilet seg i Drammenselva og temperaturer påover 20 grader var med og skapte en fantasisk innrammingfor gudstjenesten.Tekst og foto: Steinar Sørensenbilledkunstner. Han har utdanning fraKunsthåndverksskolen i Bergen og fraKunstakademiet i Düsseldorf.– Jeg synes det brukes for lite bilderi kirken. Troen styrkes ikke bare nårman hører, men også når man ser, sierhan. – Det viser seg at det er interesseog behov for kunst i kirkene, og utstillingenskal turnere i de fleste kirkene iDrammen i løpet av høsten og vinteren.I Strømsgodset kirke kan bildeneoppleves i 4 uker, til og med søndag 28.novemberTekst og foto: Olav Leikanger2 Strømsgodset Menighetsblad #3/10 Strømsgodset Menighetsblad #3/10 3


Konfirmantene på Sverige-turEn tidlig morgen i august dro en trøtt, men positiv gjeng på den årlige konfirmantturen til Liseberg ogen øy i den svenske skjærgården. Her er turen oppsummert av to av ungdommene:Sara: Kul tur, kul båt, kul busstur, kul øy, kule folk, kult badevann, ikke så kul do, men...Katja: Jeg syns turen har vært utrolig koselig. Det er umulig og ikke synes at denne turen harvært gøyal med så mange kule folk. Jeg er glad jeg meldte meg på og jeg kunne godt vært der lengerhadde det bare vært do og dusj der...Tekst og foto: Linda KjeksrudMinnegaver til barne- og ungdomsarbeidetI år har vi fått godt over 30.000 kr som minnegaver etter to trofaste i menigheten. Dehar med dette gitt et godt håndslag til dem som kommer etter dem. Vi takker for deresinnsats gjennom mange år og for deres omsorg for menigheten. Kanskje flere av osskunne tenke slik som disse?Tekst: Dag Arne RoumTakk til Antons NærbakstGjennom mange år har vi fått bløtkaker ellerandre gode kaker fra Antons Nærbakst iØvre Eikervei. Så også da kapellan Magnusble ordinert. Hjertelig takk!Foto: Kjell-Morten Bratsberg ThorsenFoto: Kjell-Morten Bratsberg ThorsenFoto: Simon HøymyrFoto: Simon HøymyrFoto: Kjell-Morten Bratsberg ThorsenVigslet og klar til dystMagnus og kona Kine har flyttet til Drammensammen med datteren Mie Kristine.Venner, familie, tidligere kolleger, ungdommer fraØstenstad kirke og hele hans nye menighet var medda Magnus ble vigslet i Strømsgodset kirke 20. juni.Det var en solfylt sommerdag, mendagen var først og fremst pregetav at Magnus har mange rundt seg somsetter pris på ham.Magnus fikk hilsener fra biskop LailaRiksaasen Dahl, prost Øystein Magelsen,varaordfører Freddy Hoffmann,menighetsrådsforman Flemming SohnAndersen, professor Sjur Isaksen fraMenighetsfakultetet og flere andre.Kolleger og ungdommer fra hans forrigemenighet, Østenstad kirke, møtteogså opp. Kollegene takket Magnus oggratulerte Strømsgodset med et godtvalg av ny kapellan. De hadde ogsålaget en «bruksanvisning» for hvordanMagnus fungerer, som de overraktehans nye kolleger til stor latter.Strømsgodset menighetsråd ga Magnuset tre, med beskjed om å plante deti hagen – for at han skal bli lenge, menogså for å ha et sted til ettertanke. Magnus'nye kolleger i Strømgodset ønsketham velkommen som et bønnesvar.Magnus fikk også beskjed om å «haryggen til menigheten», fordi han førstog fremst skal følge Jesus, å vise Kristiansikt fremfor sitt eget, samtidig somhan skal være seg selv. Til respons saMagnus: – Jeg vil legge min sjel i å væreet menneske som er nær og vil prate.Men jeg er også bare et menneske.Tekst: Kjell-Morten Bratsberg ThorsenKapellan og studentprestMagnus Pettersen Kjellin begynte i Strømsgodset menighet 1. juli. Han er ansatt somkapellan i 75 %, og vil ha hovedansvar for konfirmantarbeidet. I tillegg er han studentpresti 25 % stilling, og vil ha tjeneste ved BI på Papirbredden.Foto: Børge Solem4 Strømsgodset Menighetsblad #3/10 Strømsgodset Menighetsblad #3/10 5


SnublesteinerAv Jon A. Hasle– De lever jo ikke som de lærerRørleggermester Lars GuldbrandsenTårnveien 38 - 3047 DrammenTlf.: 9241 5036 - Fax: 3283 1301Godkjent for ansvarsrett* Sanitær * Nybygg* Service * Varmeanlegg* Gulvvarme ogvarmepumperKJØTTENGROSTelefon: 32 80 76 80Telefax: 32 80 76 90Postboks 2308, 3003 Drammen - N. Eikervei 49, DrammenGi en gave til menighetsbladet:Liertoppen: 32 85 42 22Gulskogen: 32 83 78 10Krokstadelva: 32 87 59 88Fevang as, Postboks 3544, 3007 DrammenTollbugata 4 • 3044 DrammenTlf 32 83 30 80eduard.werner@al.frisurf.noTrenger du å leie leilighet?Kontakt oss: 32 27 49 00– www.fevang.noGi en gave til Strømsgodset menighetsbladBladet kommer ut fire ganger i året og sendes gratis til alle husstandenei menigheten. Frivillige gaver er med å sikre bladets økonomi.Benytt kontonummer 2310 09 65836Beløp av alle størrelser mottas med takk!Prof. Smits allé 48 – 3048 Drammenwww.bakerthoen.no – tlf 32 27 28 93Åpningstider, Bakeriutsalget:Hverdager 7.00 – 16.30Lørdager 8.00 – 15.00Hvis det er noe som jeg synes det er vanskeligå imøtegå av kritikk mot kirken og kristneflest, så er det at vi ikke lever slik vi lærer, ogenda lengre unna det eksempelet Jesus gaoss. Og aller verst er det med vårt forhold tilverdens fattige og sultne.Jesus viste oss at Guds kjærlighet retterseg mot disse lidende på en heltsærlig måte. Nestekjærlighet er noe avdet mest sentrale i kristentroen.Jeg ble ubehagelig minnet på detteigjen da jeg sist vår leste en stor artikkeli Dagbladets Magasinet om BørgeRoum, sønnen til sokneprest Dag ArneRoum. Børge er en student på 25 år, oghan er friganer.Lever av søppelFriganere prøver å bruke minimalt medressurser. De lever stort sett av det dekan finne i andre folks søppel og detsom butikker kaster fordi det har passertholdbarhetsdatoen. Dette gjør de ien slags stille protest mot materialisme,moralsk apati, konkurranse, konformitetog grådighet, og i solidaritet medklimaet på vår lille klode og med alleverdens sultende.Børge Roum bor på studenthybel påBjølsen. Han legger turen innom søppelrommeti studentblokka og bakgårdentil to–tre butikker noen ganger iuka. Og han finner mer enn nok til egetforbruk, både av klær, møbler og av godmat. Han bruker bare 200 kr i månedenpå å leve, utenom husleie og strøm.Send meg dine snublesteinerHvilke tanker eller erfaringer gjør det vanskelig for deg å tro påGud? Kan vi ha en dialog, oss «snubleføtter» imellom? Send megnoen ord på mail. Jeg svarer alle, enten her i bladet eller privat.Du treffer meg på jahasle@online.no.Hva er særest?Rimelig sært, synesdu kanskje. Mener det mindre særtat en vanlig norskfamilie kaster over totonn søppel i året? Er det mindre særtat butikkene fyller hyllene sine, fruktdiskenesine og ferskvarediskene sine såde nesten renner over, fordi de har funnetut at vi forbrukere da kjøper mer?Konsekvensen er at de kaster tonnevismed fullt brukbar mat.Og det skjer i en verden hvor det hverdag dør 25 000 mennesker av matmangeleller sultrelaterte årsaker. Detdør seks millioner barn hvert eneste år!Vi synes med rette det er ille når menneskerrammes av jordskjelv eller flom.Men hvert år dør det altså seks millionerbarn av årsaker som vi kan gjøre noemed. Det er absurd, er det ikke?De er våre politikereNå vet jeg også at det må helt andretiltak til enn milde gaver fra deg og megeller at vi lever av andre folks søppel.Det må føres en annen politikk, bådenasjonalt og internasjonalt. Men hvorforfortsetter vi da å stemme på politikeresom førstNoen lever av søpla til naboene for at verden skal bli et bedrested å leve for alle. Faksimile fra Dagbladets Magasinet, 13. mars 2010og fremst loverå sikre fortsattvelstandsvekst heri vårt eget land?Og kan du ogjeg gjemme ossbak politikerneog fraskrive oss et personlig ansvar?Ansvar alle sammenNå skal det sies to ting til:– Masse statistikk og mange eksemplerviser at det er de aktive kristne somgir mest til verdens fattige. Og bådekirken og kristne organisasjoner driverdiakonalt arbeid blant hjelpetrengendebåde her hjemme og i andre deler avverden.– Og jeg kan ikke begripe at kristnehar noe større ansvar for de nødlidendeenn alle andre. Solidaritet og nestekjærligheter en dyd som deles av allereligioner, humanetikere og politiskefilosofier. Så den absurde verdenssituasjonener en like stor utfordringtil oss alle. Jeg begriper nesten ikkehvordan vi klarer å leve med dette. Ogdet bekymrer meg dypt hva dette gjørmed oss som mennesker.Men her får enhver feie for sin egendør. Og det er ikketvil om at de flestekristne kunnegjort mye mer,gitt mye mer ogstilt mye sterkerekrav tilvåre politikere.10 Strømsgodset Menighetsblad #3/10Strømsgodset Menighetsblad #1/10 11


B-POSTABONNEMENTAvs: Strømsgodset menighetGrønland 1013045 DrammenFlaskeinnsamlingVi henter tomflaskene dineOnsdag 29. september mellomkl 18 og 21, kommerkonfirmanter og andre fraStrømsgodset menighet oghenter flasker du ønsker å gibort.Dette er andre gang vi henter flasker iår, fordi vi flytter innsamlingen til høsten.Neste flaskeinnsamling blir altsåhøsten 2011.Inntektene fra innsamlingen går tilungdomsarbeid i menigheten.På nettdrammen.kirken.no/stromsgodsetDåpsklubben på nettOver 8 000 barn mellom 0-12 år er medlemmeri Norges største og eneste dåpsklubb,TRIPP TRAPP.Dåpsklubben er et tilbud for foreldre, besteforeldre, faddereeller andre voksne som ønsker at et barn de er glad i skal fåopplæring i kristen tro. Tre ganger i året får barnet tilbud om enpakke fra IKO-Forlaget. Pakken kan inneholde bøker, CD-er,DVD-er, tøyprodukter eller ande produkter som barn og foreldrekan bruke sammen.IKO-Forlaget, som drifter klubben, ønsker å videreformidlebibelfortellinger til barna, men også å presentere de gode skjønnlitterærefortellingene til dem. Holdø mener skjønnlitterærefortellinger kan formidle at verden består av mer enn det vi kanta og føle på. – Å hjelpe barn til å leve livet og finne meningenmed det – det er teologi på sitt beste, sier hun.Se www.tripptrapp-klubben.no for mer informasjon.

More magazines by this user
Similar magazines