3 - Lemminkäinen A/S

lmkvej.dk

3 - Lemminkäinen A/S

www.scoop-reklame.dk

...med

...med

Lemminkäinen har udviklet en række

støjreducerende slidlag, som dækker

anvendelse fra trafikerede villaveje

til tungt trafikerede motorveje.

Shhh!

Skru ned

for vejstøjen...

Støjreduktioner på næsten 7 dB !

De nye belægningstyper er

blevet støjmålt efter CPX-metoden

og giver støjreduktioner fra

3 til næsten 7 dB !

Se de tilhørende SRS-støjdeklarationer på vores hjemmeside

www.lemminkainen.dk

Kontaktinfo

Hovedkontor

Lemminkäinen A/S, Nørreskov Bakke 1, 8600 Silkeborg, Tlf.: 8722 1500

Region Nord

Kontor Fabrik, Viborg Fabrik, Randers

Egelundvej 3 Egelundvej 3 Kulholmsvej 20

8800 Viborg 8800 Viborg 8930 Randers NØ

Tlf.: 8727 5030 Tlf.: 8662 0725 Tlf.: 8641 1900

Region Midt

Kontor, Uldum Emulsionsfabrik Fabrik, Dortheasminde

Dortheasvej 11-13 Dortheasvej 11-13 Dortheasvej 11-13

7171 Uldum 7171 Uldum 7171 Uldum

Tlf.: 7567 8355 Tlf.: 2967 7854 Tlf.: 7567 8181

Fabrik, Vandel

Mørupvej 2

7184 Vandel

Tlf.: 7588 4045

Kontor, Fræsning

Dortheasvej 11-13

7171 Uldum

Tlf.: 7567 8355

Region Syd

Kontor, Aabenraa Fabrik, Als

Egelund A 27-29 Glansager 2

6200 Aabenraa 6400 Sønderborg

Tlf.: 7466 2444 Tlf.: 7442 3426

Region Øst

Kontor, Køge Fabrik, Køge Fabrik, Kastrup

Nordhavnsvej 2 Nordhavnsvej 15A Amager Landevej 233

4600 Køge 4600 Køge 2770 Kastrup

Tlf.: 5664 6800 Tlf.: 4717 9233 Tlf.: 3247 0457

Specialafdeling

Vest Øst

Nørreskov Bakke 1 Nordhavnsvej 2

8600 Silkeborg 4600 Køge

Tlf.: 8722 1500 Tlf.: 5664 6800

Vejservice

Dortheasvej 11-13

7171 Uldum

Tlf.: 7640 1220

GenVej A/S

Mørupvej 2

7184 Vandel

Tlf.: 7588 4100

info@lemminkainen.dk

Hovedkontoret

i Silkeborg

3


Claus Terkildsen, direktør

Lemminkäinen har mere end

75 års erfaring med produktion

og udlægning af asfalt, drift og

vedligehold samt udførelse af

industrigulve. Da rådgivning er en stor del af vores arbejdsopgave,

så har vi ind i mellem fået forespørgsler fra folk i

branchen på et lille opslagsværk, hvor man, på en let og

overskuelig måde, kunne finde de vigtigste informationer om

asfaltprodukter og deres anvendelse.

Derfor er det os nu en glæde at kunne præsentere ”Den

lille Lommebog”.

Udover at indeholde lidt grundlæggende viden og kontaktinfo

om Lemminkäinen, vil den kunne besvare de mest

gængse spørgsmål og forhåbentlig blive et lille værktøj, som

vil blive brugt i hverdagen.

Vi håber I må få gavn af den.”

Om Lemminkäinen

Lemminkäinen

- veje for fremtiden...

Claus Terkildsen, direktør

Lemminkäinen A/S varetager alle opgaver inden

for produktion, udlægning af asfalt, vedligeholdelse

af veje samt specialopgaver med bl.a. broer og

industrigulve. Med 7 asfaltfabrikker og 6 afdelingskontorer

fordelt over hele Danmark, beskæftiger

vi samlet ca. 350 medarbejdere.

Lemminkäinen A/S er en del af den finske

Lemminkäinen Group, Helsinki, med

ca. 8.000 ansatte.

Beregning af asfaltforbrug

Længde x bredde x lagtykkelse

x asfalts massefylde = antal tons

Eksempel 1:

En plads på 10 m x 8 m skal belægges med asfalt i

en lagtykkelse på 5 cm.

Almindelig asfalt vejer ca. 2,3 t/m 3 , når den er færdigkomprimeret.

Udregning:

10 m x 8 m x 0,05 m

x ca. 2,3 t/m3 = 9,2 tons

Eksempel 2:

Den samme plads skal belægges med

135 kg/m2 .

Udregning:

10 m x 8 m x 135 kg/m2 1000

= 10,8 tons

5


Asfaltmaterialer

Asfaltbære- og bindelag

Asfaltbetonbindelag (ABB)

En særlig højstabil, sporkøringsresistent belægningstype, specielt

egnet til veje med høj trafikbelastning (Æ 10 < 200) samt til lang-

somkørende, tung trafik eller tung kanaliseret trafik. ABB anvendes

som bindelag mellem bærelag og slidlag. ABB er en skærverig

belægning fremstillet af knuste stenmaterialer, enten granit

eller knuste grusgravsmaterialer. Der anvendes hård bitumen

eller modificeret bitumen og et relativt lavt bindemiddelindhold,

hvorved belægningens stabilitet mod

sporkøring opnås. ABB skal, senest kalenderåret

efter udlægning, påføres slidlag.

Hvis ABB skal overvintre, anbefales det at

forsegle den.

Grusasfaltbeton (GAB)

Belægningstyper, som alene anvendes

som bærelag under bindelag og slidlagstyperne.

Grusasfaltbeton (GAB) findes i 3

forskellige hovedtyper, GAB O, GAB I og

GAB II, som alle er yderst velegnede for

tilslag af genbrugsasfalt.

GAB 0 benyttes som bærelag under

bindelaget, hvor Æ 10 < 200. GAB O bør

her foretrækkes frem for ABB på grund

af større smidighed og mindre følsomhed

over for en varieret underbund. Til GAB O

anvendes hårde bindemidler og et relativt

højt bindemiddelindhold, som sikrer en

god holdbarhed og at belægningen kan

ligge forholdsvis længe uafdækket. GAB O

skal påføres slidlag senest udgangen af

andet kalenderår efter udførelsen.

GAB I benyttes som bærelag under slidlaget, under ABB eller

under GAB O. Der anvendes hårde bindemidler og et relativt lavt

bindemiddelindhold. GAB I skal afdækkes senest i kalenderåret

efter udførelse.

GAB II anvendes som nederste bærelag i en flerlagsbefæstelse.

Der skal påføres ABB, GAB O eller GAB I inden et halvt år efter

udlægning og før belægningen belastes af trafik. Skal GAB II

overvintre anbefales det at forsegle denne.

Asfaltslidlag

Pulverasfalt (PA) og Asfaltbeton (AB)

Belægningstyper til anvendelse på et bredt udsnit af færdselsarealet.

Asfaltbeton (AB) produceres med en relativ hård bitumen og er

velegnet på let, middel og relativt tungt trafikerede arealer.

Pulverasfalt (PA) produceres med en blød bitumen og anvendes

kun på let trafikerede arealer og cykelstier.

Asfaltbeton og pulverasfalt findes i de traditionelle tæt graderede

typer (ABt, PAt) samt i åben graderede typer (ABå, PAå).

ABt er let at udlægge, har god

holdbarhed og giver en stabil og

tæt belægning.

ABå er ligeledes let at udlægge,

men kræver ekstra forsegling mod

underlaget, specielt hvis dette er

vandfølsomt. Belægningen har fine

overfladeegenskaber, hvilket giver

en god kørselskomfort, god friktion

samt reduktion af vandopsprøjt i

vådt føre. ABå type 6 og 8 giver

desuden en vis støjreduktion og

kan klassificeres i støjklasse B/C.

Kombilag (KB) (bærelag med ”slidlagsegenskaber”)

Kombilag (KB) er bærelag, som kan henligge uafdækket i 5 år og

er egnet som underlag for slidlag efter samme retningslinje som

ved GAB.

Kombilag anvendes som en erstatning for GAB O, når der er ønske

om anvendelse af en blødere bitumen og en forlænget levetid før

overlæg med et egentligt slidlag.

Kombilag er en særlig tæt belægningstype. Belægningen er slidlag

og bærelag i ét og sparer dermed en arbejdsgang. Produktet

giver på denne måde en billig forstærkning/opfriskning af dårlige

veje og anvendes med fordel på kommuneveje med let til middel

trafik. Typen er desuden helt oplagt til nye cykelstier, som et-lags

belægning.

Skærvemastiks (SMA)

Belægningstype specielt egnet til anvendelse på tungt trafikerede

7

arealer. Skærvemastiks (SMA) produceres som et åbent graderet

asfaltmateriale med et stort indhold af højværdige granitmaterialer

og et meget højt indhold af hård bitumen, eller Polymer modificeret

bitumen.


Dette giver en høj stabilitet mod sporkøring fra tunge køretøjer

samt en lang levetid. SMA forener høj stabilitet og lang levetid

med god tæthed og fine overfladeegenskaber. SMA er det mest

højværdige slidlag beskrevet i Vejreglerne for Varmblandet asfalt.

SMA6 produceres med et blødere bindemiddel og anbefales til

revnede veje, der ikke kræver forstærkning.

Tyndlagsbelægning (TBk)

Belægningstype til anvendelse på et

bredt udsnit af færdselsarealer.

Tyndlagsbelægning (TBk) produceres

som et åbent graderet asfaltmateriale,

der udlægges i et tyndt lag på ca.

2 cm, samtidig med at der udsprøjtes

et tykt lag af polymermodificeret

bitumenemulsion.

Belægningen udføres med specialudlægger

forsynet med en integreret sprederamme for udsprøjtning

af emulsion. Da udlægning og klæbning foregår i samme arbejdsgang,

indebærer dette en betydelig nemmere og renere udførelse

med reduceret gene for trafikanter og omgivelser.

Materialets åbne struktur giver de samme gode overfladeegenskaber,

som for ABå: God kørselskomfort, god friktion samt reduktion

af vandopsprøjt i vådt føre. TBk type 6 og 8 giver desuden

en god støjreduktion og kan klassificeres i støjklasse B/C.

Den store emulsionsmængde giver desuden en lang levetid af

belægningen kombineret med en total beskyttelse mod vandgennemtrængning

til underlaget.

Grundet den lille lagtykkelse, kræves et jævnt underlag.

XXTB 6K SRS Whisper

XXTB 8K SRS Whisper

XXSMA 6+ (8) SRS Whisper

XXSMA 6+ (11) SRS Whisper

XXSMA 8 SRS Whisper

XXAB 6å SRS Whisperbitumen

En særlig tæt asfaltbeton, specialdesignet til ensilagepladser.

Tætheden bliver bla. sikret gennem et højt indhold af bitumen og

en speciel tæt-graderet kornkurve af højværdige granitmaterialer.

Belægningen er ikke et Vejregelprodukt, men derimod designet,

så den overholder alle skærpede krav til asfalten, anført i

Landbrugets Byggeblade vedrørende Ensilageopbevaring med

bundkonstruktioner med asfalt.

En række belægningstyper til anvendelse på strækninger, hvor

der ønskes en reduktion af dæk/vejbanestøj.

Lemminkäinen har udviklet en række SRS typer, der opfylder kravene

i Vejdirektoratets 1. generations system for udbud og dokumentation

af støjreducerende slidlag.

Disse er blevet støjmålt med måletrailer efter den såkaldte CPX

metode. På baggrund af disse målinger

har vi udformet et sæt SRS støjdekla-

9

rationer, der dækker støjreduktioner i

intervallet 3-7 dB (støjklasser B og C).

- CO2 besparende belægning

De fleste materialetyper kan produceres og udlægges ved lavere

Se og udprint støjdeklarationer på

temperatur, fx ved tilsætning af viskositsændrende additiver.

www.lemminkainen.dk.


Specialbelægninger

Broer og P-dæk

Skærvemastiks til broer (SMA BS)

SMA udviklet til anvendelse på broer. Anvendes især på tungt

trafikerede broer, hvor der ønskes en særligt stabil belægning

med lang levetid. Belægningen har en grov overfladestruktur,

der giver god friktion og minimerer vandopsprøjt. Bitumen i

denne SMA har et højt indhold af elastomer polymer, hvilket

giver høj sporkøringsresistens og gode udmattelsesegenskaber.

Modificeret Asfaltbeton (MAB8)

Tæt belægningstype med relativ høj stabilitet.

Hindrer vand i at trænge ned i konstruktionen.

Kombineret beskyttelseslag og slidlag til parkeringsdæk.

Anvendes på let til middel trafikerede arealer.

Asfaltbeton, modificeret (ABM)

ABM er en særlig tæt og stabil belægningstype,

som hindrer vand i at trænge ned i

konstruktionen. Den er derfor egnet som

beskyttelses- og bærelag på broer og parkeringsdæk.

Findes i type a, b og c til hhv.

utrafikerede, lettrafikerede og middel til

tungt trafikerede arealer. Der tilsættes specialbindemiddel,

når belægningen udsættes

for særlig stor belastning eksempelvis tung,

kanaliseret og/eller opbremsende trafik.

Åben asfaltbeton (ÅAB)

Anvendes som drænende belægning under beskyttelseslaget på

broer og parkeringsdæk. Åben belægning med et højt hulrum.

Sikrer, at der ikke opstår damptryk under beskyttelseslaget, og

at kondensvand og eventuelt gennemtrængende vand kan

transporteres væk.

Gulve

Confalt er en fugefri belægning, der kombinerer den høje styrke i

den cementbaserede mørtel med fleksibiliteten i asfalt..

Confalt er specielt velegnet til anvendelse på områder, hvor

belægningen udsættes for meget høje kontakttryk fra trucks,

reoler, lastbiler, fly etc. Confalt kan anvendes til såvel indendørs

som udendørs belægning.

Lagtykkelser

Normalt bør slidlag udlægges i følgende

lagtykkelser:

0/6 mm 1,5-2,5 cm

0/8 mm 2-3,5 cm

0/11 mm 3-5 cm

Normalt bør binder- og bærelag udlægges i følgende

lagtykkelser. Lagtykkelser større end 8 cm bør

normalt udlægges af 2 gange.

0/11 mm 4-7 cm

0/16 mm 5-8 cm

0/22 mm 6-11 cm

0/32 mm 8-18 cm

Alle typer af materialer kan fremstilles,

men ikke alle er lagervarer.

Ved henvendelse til fabrikkerne kan de

dagsaktuelle lagervarer oplyses.


Klæbe- og slipmidler

Klæbemidler

Asfaltbærelag

1. Bitumenemulsion (sur emulsion)

Til klæbning af asfaltbelægninger

ved temperaturer over frysepunktet.

Består af ca. 55% bitumen og

45% vand.

Tilsat emulgator.

2. Cutbackbitumen (fx Hydrotol)

Til klæbning af asfaltbelægninger

ved temperaturer omkring fryse-

punktet.

Består af ca. 50% bitumen og

50% benzin.

Brandfarlig.

Brugsanvisning på begge produkter udleveres på fabrikkerne.

Slipmidler

Slipmidler forhindrer fastklæbning af asfalt på tromle og andet

materiel, der kommer i kontakt med varm asfalt. Der findes forskellige

typer.

Brugsanvisning udleveres på fabrikkerne.

2

Sikkerhed og miljø

Asfaltbærelag

Miljø i Lemminkäinen

Lemminkäinen ønsker at være kendt som en miljøbevidst virksomhed,

der lever op til de miljøkrav samfundet stiller til os.

Derfor har vi til stadighed fokus på at forbedre eksternt og

internt miljø. Lemminkäinen er miljø- og arbejdsmiljøcertificeret.

Eksternt koncentrerer vi os blandt andet om at mindske den

miljøbelastning vore asfaltfabrikker forårsager, som fx emission

af støv og støj.

Samtidig udvikler vi løbende mere miljøvenlige belægninger, som

fx den støjdæmpende Whisper, den CO2-besparende og miljøvenlige

Warmfalt og Farmfalt, som er specielt udviklet

13

til landbruget

for at undgå nedsivning til grundvandet.

Internt fokuseres på medarbejdernes sikkerhed og sundhed i

hverdagen.


Vedligehold

Sådan vedligeholder du dine asfaltbelægninger

Slidlag, såvel som bærelag, bør vedligeholdes efter nedenstående

beskrivelse for opnåelse af en optimal levetid og funktionsduelighed.

Husk desuden, at bærelag skal afdækkes i henhold

til ”Almindelig arbejdsbeskrivelse for varmblandet asfalt”, for at

entreprenørens mangelsansvar er gældende.

Forebyggelse af skader på belægningen

Varmepåvirkning

På varme sommerdage, hvor asfalten kan

blive over 50 grader varm, er belægningen

særlig følsom overfor vridskader ved

skarpe drejninger, samt indtryksmærker

fra parkerede køretøjer. Dette er specielt

kritisk for nyudlagte belægninger, der

stadig er helt sorte og godt kan være

lidt klæbrige. Her anbefales det at afstrø

belægningen med et tyndt lag kvartssand.

Statisk belastning

Asfalt er ikke specielt egnet til at modstå statiske belastninger,

idet materialet er delvist fleksibelt og derfor optager

blivende deformationer ved vedvarende tryk. Dette kan

forårsage indtryksmærker i belægningen. Ved henstilling af

tunge og/eller skarpe genstande skal trykfordelingen derfor

udlignes ved placering af disse, på strøer eller plader.

Kemikalier

Asfalt består af sten og bitumen, som er et olieprodukt. Belægningen

kan således opløses/beskadiges af andre olieprodukter

og kemikalier. Al spild af olieprodukter og andre kemikalier skal

derfor undgås. Er der sket spild, skal dette straks fjernes. Det

sker bedst ved opsugning med sand, kattegrus eller savsmuld.

Viborg

Silkeborg

Uldum

Vejservice Vejle

Vandel

Åbenrå

info@lemminkainen.dk • www.lemminkainen.dk

Als

www.lmkvej.dk

Randers

Hovedkontor/Specialafdelingen: Region Syd:

Lemminkäinen A/S

Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg

Telefon 87 22 15 00 • Fax 87 22 15 01

Region Nord:

Lemminkäinen A/S

Egelundvej 3 • 8800 Viborg

Telefon 87 27 50 30

Region Midt:

Aabenraa

Lemminkäinen A/S

Dortheasvej 11-13 • 7171 Uldum

Telefon 75 67 83 55

Viborg

Silkeborg

Uldum

Vejservice Vejle

Vandel

Hovedkontor/Specialafdelingen:

Als

Randers

Region Syd:

Region Øst:

Lemminkäinen A/S

Nordhavnsvej 2 • 4600 Køge

Telefon 5664 6800

Vejservice:

Lemminkäinen A/S

Vardevej 268 • 7100 Vejle

Telefon 7640 1220

info@lemminkainen.dk • www.lemminkainen.dk

Lemminkäinen A/S

Egelund A 27-29 • 6200 Åbenrå

Telefon 74 66 24 44

Region Øst:

Lemminkäinen A/S

Nordhavnsvej 2 • 4600 Køge

Telefon 56 64 68 00

Vejservice:

Lemminkäinen A/S

Vardevej 268 • 7100 Vejle

Telefon 76 40 12 20 • Fax 76 40 12 29

Køge

Lemminkäinen A/S

Lemminkäinen A/S

Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg

Egelund A 27-29 • 6200 Aabenraa

Telefon 8722 1500 • Fax 8722 1501

Telefon 7466 2444

Region Nord:

Lemminkäinen A/S

Egelundvej 3 • 8800 Viborg

Telefon 8727 5030

Region Midt:

Lemminkäinen A/S

Dortheasvej 11-13 • 7171 Uldum

Telefon 7567 8355

Tid og slid

Slitage og påvirkning fra vind og vejr sætter med tiden sit præg

på belægningen. Overfladen vil ændre karakter og fx få stentab,

slaghuller og revner. Sådanne skader giver adgang for vand i

belægningen og kan virke nedbrydende. Hold øje med belægningen

og sørg for hurtig udbedring af opståede skader. Almindelig

4slitage kan ofte forsinkes med en forsegling af overfladen. Større

reparationer af belægningen bør ske med materialer svarende til

de oprindelige.

Kontakt Lemminkäinen for vejledning og udførelse af reparationer.

Viborg

Silkeborg

Uldum

Vejservice Vejle

Vandel

Randers

Aabenraa

Als

Køge

Ølstykke

Kastrup

Ølstykke

Kastrup

Køge

Hovedkontor/Specialafdelingen: Region Syd:

Region Nord:

Region Øst:

Region Midt:

Vejservice:

Ølstykke

Kastrup

www.scoop-reklame.dk

www.scoop-reklame.dk

Viborg

Silkeborg

Uldum

Vejservice Vejle

Vandel

Andre forretningsområder

Lemminkäinen tilbyder flere relaterede

og fleksible løsninger som fx

Åbenrå

Als

Randers

Hovedkontor/Specialafdelingen: Region Syd:

Lemminkäinen A/S

Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg

Telefon 8722 1500 • Fax 8722 1501

Lemminkäinen A/S

Egelundvej 3 • 8800 Viborg

Telefon 8727 5030

Lemminkäinen A/S

Dortheasvej 11-13 • 7171 Uldum

Telefon 7567 8355

Region Nord:

Region Midt:

Lemminkäinen A/S

Lemminkäinen A/S

Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg

Egelund A 27-29 • 6200 Aabenraa

Telefon 8722 1500 • Fax 8722 1501

Telefon 7466 2444

Lemminkäinen A/S

Lemminkäinen A/S

Egelundvej 3 • 8800 Viborg

Nordhavnsvej 2 • 4600 Køge

Telefon 8727 5030

Telefon 5664 6800

Lemminkäinen A/S

Lemminkäinen A/S

Dortheasvej 11-13 • 7171 Uldum

Vardevej 268 • 7100 Vejle

Telefon 7567 8355

Telefon 7640 1220

www.lmkvej.dk

info@lemminkainen.dk • www.lemminkainen.dk

www.lmkvej.dk

Aabenraa

Silkeborg

Uldum

Vejservice Vejle

Vandel

Hovedkontor/Specialafdelingen:

Lemminkäinen A/S

Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg

Telefon 8722 1500 • Fax 8722 1501

Region Nord:

Lemminkäinen A/S

Egelundvej 3 • 8800 Viborg

Telefon 8727 5030

Region Midt:

Lemminkäinen A/S

Dortheasvej 11-13 • 7171 Uldum

Telefon 7567 8355

Asfalthåndværkeren

Viborg

Silkeborg

Uldum

Vejservice Vejle

Vandel

Hovedkontor/Specialafdelingen:

Region Nord:

Region Midt:

Randers

Als

Viborg

Region Syd:

info@lemminkainen.dk • www.lemminkainen.dk

www.lmkvej.dk

Randers

Lemminkäinen A/S

Egelund A 27-29 • 6200 Aabenraa

Telefon 7466 2444

Region Øst:

Lemminkäinen A/S

Nordhavnsvej 2 • 4600 Køge

Telefon 5664 6800

Vejservice:

Lemminkäinen A/S

Vardevej 268 • 7100 Vejle

Telefon 7640 1220

Vi sikrer

det gode miljø

på landet

-hurtig udrykning

til mindre opgaver

Aabenraa

Als

Viborg

Silkeborg

Uldum

Vejservice Vejle

Vandel

Region Syd:

Region Øst:

Lemminkäinen A/S

Lemminkäinen A/S

Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg

Egelund A 27-29 • 6200 Aabenraa

Telefon 8722 1500 • Fax 8722 1501

Telfon 7466 2444

Lemminkäinen A/S

Lemminkäinen A/S

Egelundvej 3 • 8800 Viborg

Nordhavnsvej 2 • 4600 Køge

Telefon 8727 5030

Telefon 5664 6800

Lemminkäinen A/S

Lemminkäinen A/S

Dortheasvej 11-13 • 7171 Uldum

Vardevej 268 • 7100 Vejle

Telefon 7567 8355

Telefon 7640 1220

Vejservice:

Aabenraa

Als

info@lemminkainen.dk

Ølstykke

Kastrup

Køge

Randers

www.lemminkainen.dk

Hovedkontor/Specialafdelingen: Region Syd:

Lemminkäinen A/S

Nørreskov Bakke 1 • 8600 Silkeborg

Telefon 8722 1500 • Fax 8722 1501

Region Nord:

Lemminkäinen A/S

Egelundvej 3 • 8800 Viborg

Telefon 8727 5030

Lemminkäinen A/S

Dortheasvej 11-13 • 7171 Uldum

Telefon 7567 8355

Ølstykke

Kastrup

Køge

Lemminkäinen A/S

Egelund A 27-29 • 6200 Åbenrå

Telefon 7466 2444

Lemminkäinen A/S

Nordhavnsvej 2 • 4600 Køge

Telefon 5664 6800

Lemminkäinen A/S

Vardevej 268 • 7100 Vejle

Telefon 7640 1220 • Fax 7640 1229

Region Øst:

Vejservice:

info@lemminkainen.dk • www.lemminkainen.dk

www.scoop-reklame.dk

Region Midt:

Vejmarkering

Lemminkäinen A/S

Egelund A 27-29 • 6200 Aabenraa

Telefon 7466 2444

Lemminkäinen A/S

Nordhavnsvej 2 • 4600 Køge

Telefon 5664 6800

Lemminkäinen A/S

Vardevej 268 • 7100 Vejle

Telefon 7640 1220

Region Øst:

Vejservice:

www.lmkvej.dk

info@lemminkainen.dk • www.lemminkainen.dk

- stribevis af

gode markeringer

www.scoop-reklame.dk

Køge

Ølstykke

Kastrup

www.scoop-reklame.dk

www.scoop-reklame.dk

Ølstykke

Kastrup

Køge

Afspærring og

trafikregulering

- sikker dirigering

af trafikken

Fartdæmpning

- sikker trafik for alle

en effektiv måde at

dæmpe farten på

- vejen til et

bedre miljø

Rekvirér brochurerne eller

download dem på vores

hjemmeside

www.lemminkainen.dk

www.scoop-reklame.dk

Rabat

vedligeholdelse

Er vejen lige

på kanten ?

På vores hjemmeside www.lemminkainen.dk

15

og på www.vejregler.dk

kan du få svar på mange flere spørgsmål og du kan finde

uddybende information om de fleste af de emner,

som findes i ”Den lille Lommebog”.


Den

lille

Lommebog


Klæbe- og slipmidler >>

Sikkerhed og miljø >>

Vedligehold >>

www.lemminkainen.dk >>

More magazines by this user
Similar magazines