Styrings - Energi Norge

energinorge.no
  • No tags were found...

Styrings - Energi Norge

Ingeniører og sivilingeniører i energibransjenEn undersøkelse av nytte vedstyrings- og ledelsessystem i energibransjenHR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 1


Bakgrunn og problemstilling• HRM ved Handelshøyskolen BI• Prosjektoppgave innenfor Master of Management• Gjennomført av Anne Thidemann og Birger Hovin• Problemstilling• Praktisk: Oppleves styrings- ogledelsessystemer som nyttige?• Teoretisk: Hjelper slike systemer ledere med åpåvirke medarbeideres motivasjon, eller turnover?• Hvordan påvirkes følgende områder av slike systemer:• jobbdesign• Jobbkarakteristika• JobbkvaliteterHR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 2


Praktisk: Nytten av styrings- og ledelsessystemer (SLS) *)Organisasjons- og ledelsesundersøkelser:Jeg har stor nytte av de systemer vi bruker for vurdering av tilfredshet med ledere og/eller medorganisasjonen/bedriften (f.eks. 360 o vurdering, organisasjonsundersøkelser eller lignende)Balansert målstyring:Jeg har stor nytte av våre systemer for balansert målstyring (for eksempel med oppfølging av KPI’er/handlingsplaner etc.)Prestasjonsoppfølging:Jeg har stor nytte av de systemer vi bruker for vurdering av min prestasjon, ytelse,produktivitet/effektivitet (f.eks. i forbindelse med medarbeidersamtaler, eller på annen måte)HMS:Jeg har stor nytte av våre HMS-systemer og prosedyrerKvalitetsstyring:Jeg har stor nytte av våre systemer for kvalitetsstyring/kvalitetssikring (prosess-/prosedyrebeskrivelsermed avviksoppfølging etc.)Kompetanseplanlegging:Jeg har stor nytte av våre systemer for kartlegging/planlegging av kompetanseSamordning:Jeg opplever at ovennevnte systemer er samordnet / koordinert*) Variabelen (SLS) har en Chronbacs alfa på .874.HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 3


Teoretisk: Forsterker systemene ledernespositive påvirkning av jobbholdninger?Indre motivasjonLederstøtteStyrings- og ledelsessystemTurnoverintensjonSLS’s formål:LedelsesfunksjonKontrollfunksjonKontrollvariabler:• Jobbdesign• Ledelse• Utdanningsnivå• Kjønn/alder/ansiennitetInspirert av støtteteoretisk studie av Eisenberger et al. (2002).NB! Ingen kausalstudie!HR-konferansen 2010: Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 4


Oversikt over hvem somsvarte på undersøkelsen• Kjønnsfordeling:87 % menn - N = 90713 % kvinner - N = 132Kjønnsfordeling87 %13%KvinnerMenn• Utdanningsbakgrunn:58 % Ingeniører/bachelor - N = 58742 % Sivilingeniører/master - N = 428Utdanningsbakgrunn42 %58 %Ingeniør/bachelor• Stillingsfordeling:79 % i fagstillinger * - N = 79921 % i lederstillinger - N = 218(* hvor lederoppgaver tar mindre enn 50 % av tiden)Totalt antall svar; N = 1051, dvs.53% av populasjonen på 1989Stillingsfordeling21 %79 %FagstillingLederstillingHR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 6


Gjennomgangen av funnene i undersøkelsen4 5 .Indre motivasjon1LederstøtteStyrings- og ledelsessystemTurnoverintensjon2Kontrollvariabler:• Jobbdesign• Ledelse• Utdanningsnivå• Kjønn/alder/ansiennitet3HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 7


Indre motivasjonIndre motivasjonGjennomsnittGjennomsnitt for alle spørsmålene 3,49Jobben min er veldig spennende (94% scorer 3 eller høyere) 3,66Av og til blir jeg så inspirert av jobben min at jeg nestenglemmer ting rundt megMine arbeidsoppgaver er i og for seg selv en viktigdrivkraft i jobben minJobben min er så interessant at den i seg selv er sterktmotiverende(10% scorere 2 eller lavere)3,003,623,49Det er gøy å jobbe med de arbeidsoppgavene jeg har 3,70Rensis Likert skala 1 – 5: veldig liten grad (1) - liten grad (2) – noen grad (3) – stor grad (4) - veldig stor grad (5)HR-konferanse 2010; Styrings-og ledelsessystem, mer styr enn styring? 8


Turnover intensjonTurnover intensjonGjennomsnittGjennomsnitt for alle spørsmålene 1,89Jeg vil sannsynligvis lete aktivt etter en ny jobb i løpet avåret(6% scorer 4 eller høyere)Jeg tenker ofte på å slutte i min nåværende jobb(8% scorer 4 eller høyere)Jeg oppfatter mine fremtidsutsikter i denne jobben somdårligeJeg kan komme til å slutte i min nåværende jobb i løpet avåretJeg vil trolig lete aktivt etter ny jobb i løpet av de nærmestetre årene1,781,921,961,762,01HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 9


MeningMeningGjennomsnittGjennomsnitt for alle spørsmålene 3,77Mine jobbaktiviteter er personlig meningsfulle for meg(62 % scorer 4 eller høyere)3,64Arbeidet jeg gjør er viktig for meg 3,72Jobben jeg gjør er meningsfull (2% svarer 2 eller lavere) 3,95HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 10


VariasjonVariasjonGjennomsnittGjennomsnittet for alle spørsmålene 3,96I jobben min gjør jeg mange forskjellige arbeidsoppgaver 4,05Jeg har en jobb som krever at jeg må beherske en rekkeulike arbeidsoppgaverJobben min innebærer stor grad av variasjon iarbeidsoppgaver(6% svarer 2 eller lavere)4,163,76Jobben min innebærer at jeg må utføre varierte oppgaver 3,85HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 11


JobbautonomiJobbautonomiGjennomsnittGjennomsnitt alle spørsmål 3,85Jeg tillater meg å ta beslutninger om hvilke fremgangsmåter jeg skalbenytte for å fullføre mitt arbeidJeg har stor frihet både når det gjelder planlegging og gjennomføringav jobben3,984,00Jeg tillater meg å ta egne beslutninger 3,89Jobben tillater at jeg tar egne beslutninger om hvordan jeg legger opparbeidet3,95Jeg har vesentlig grad av frihet og uavhengighet i jobben 3,85Jobben gir meg gode muligheter til å ta personlige initiativ ellervurderinger om hvordan jeg skal utføre arbeidet3,92Jeg har stor beslutningsfrihet i arbeidet mitt 3,68Jobben tillater at jeg selv bestemmer hvilken rekkefølge ting skalgjøres i mitt arbeid3,56Jobben tillater at jeg selv planlegger hvordan jeg skal gjøre arbeidet 3,85HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 12


Jobbautonomi - fagstillinger og lederstillingerAkkumulert stor og veldig stor grad = 71 %Akkumulert noen, stor og veldig stor grad = 96 %Fagstillinger60 %56 %50 %Akkumulert stor og veldig stor grad = 83 %Akkumulert noen, stor og veldig stor grad = 98 %Lederstillinger60 %54 %50 %40 %40 %30 %25 %30 %29 %20 %15 %20 %15 %10 %10 %0 %1 %I veldigliten grad4 %I litengradI noengradI stor grad I veldigstor grad0 %0 %1 %I veldig I liten gradliten gradI noengradI stor gradI veldigstor gradHR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 13


LederstøtteLederstøtteGjennomsnittGjennomsnitt for alle spørsmålene 3,65Min nærmeste overordnede viser interesse for at jeghar det bra på jobben3,54Min nærmeste overordnede bryr seg virkelig om minemeninger3,59Min nærmeste overordnede tar hensyn til mine mål ogverdier(13 % svarer 2 eller lavere)Min nærmeste overordnede bryr seg egentlig ikke særligmye om meg*) Reversert3,394,06 *)HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 14


Opplevd nytte av styrings- og ledelsessystemStyrings- og ledelsessystemerGjennomsnittTotalt for styrings- og ledelsessystemer (0-3% er veldig fornøyd, 12-23% er motsatt) 2,55Organisasjons og ledelsesundersøkelser: (55 % scorer 1 og 2)Jeg har stor nytte av de systemer vi bruker for vurdering av tilfredshet med ledere og/eller medorganisasjonen/bedriften (f.eks. 360 o vurdering, organisasjonsundersøkelser eller lignende)Balansert målstyring: (55 % scorer 1 og 2)Jeg har stor nytte av våre systemer for balansert målstyring (for eksempel medoppfølging av KPI’er /handlingsplaner etc.)Prestasjonsoppfølging: (49 % scorer 1 og 2)Jeg har stor nytte av de systemer vi bruker for vurdering av min prestasjon, ytelse,produktivitet/effektivitet (f.eks. i forbindelse med medarbeidersamtaler, eller påannen måte)HMS: (39 % scorer 1 og 2)Jeg har stor nytte av våre HMS-systemer og prosedyrerKvalitetsstyring: (38 % scorer 1 og 2)Jeg har stor nytte av våre systemer for kvalitetsstyring/kvalitetssikring (prosess-/prosedyre-beskrivelser med avviksoppfølging etc.)Kompetanseplanlegging: (61 % scorer 1 og 2)Jeg har stor nytte av våre systemer for kartlegging/planlegging av kompetanseSamordning: (57 % scorer 1 og 2)Jeg opplever at ovennevnte systemer er samordnet / koordinert2,352,392,492,752,772,242,29HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 15


SLS - fagstillinger og lederstillingerLedelse Målstyring Prestasjon HMS Kvalitet Kompetanse Samordning70 %Fagstilling70 %Lederstilling60 %60 %50 %50 %40 %40 %30 %30 %20 %20 %10 %10 %0 %I liten og veldigliten gradI noen gradI stor og veldig storgrad0 %-10 %I liten og veldigliten gradI noen gradI stor og veldigstor gradHR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 16


De viktigste funnene, - ut over opplevd unytteIndre motivasjonLederstøtteStyrings- og ledelsessystemTurnoverintensjonSLS forsterker ikke lederstøttens virkning på indre motivasjon ellerturnover intensjon, men lederstøtte hjelper på opplevelsen av SLS,og bidrar (selvsagt) gunstig i forhold til indre motivasjon og turnoverintensjonNB! Jobbautonomi svekkes ved økt bruk av styrings- ogledelsessystem.HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 17


KonklusjonerStyrings- og ledelsessystemer;• oppleves som unyttige• er lite samordnede• bidrar ikke i ledelse,• men trolig til styring gjennom kontrollHR-konferanse 2010; Styrings-og ledelsessystem, mer styr enn styring? 18


Noen betraktinger til slutt…..• Det gode er trolig blitt det bestes fiende….• Stabene må ikke være de eneste ”eierne”• Systemene må gi tilbakekopling fra medarbeider til leder• Organisasjonen må eie systemene,- ikke omvendt…• og systemene må være dimensjonert i forhold til bedriftens behov• I et kost/nytte-perspektiv er her mye å hente• Trolig lettere å hente noe på kostnadssiden enn nyttesiden:OBS!• ved å forenkle, sanere og samordne i systemeneStabene bør ikke bare måle effekten av hva andre gjør,men også evaluere effekten av hva de selv gjør, og tuftedette på kritisk empirisk grunnlagHR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 19


Takk for oss, - og nok en gang takk til demedvirkende!• Statkraft• Statnett• Agder Energi• BKK• Eidsiva Energi• NTE• Hafslund• Lyse• SkagerakHR-konferansen 2010; Styrings-nog ledelsessystem, mer styr enn styring? 20


Mer demografi:HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 21


Alder og utdanningsnivå12 %10 %11 %10 %11 %8 %7 %8 %8 %6 %4 %6 %4 %5 %6 %5 %4 %4 %6 %3 %2 %2 %0 %< 31 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 > 61IngeniørSivilingeniørKilde: HRM/BI 09 – AT/BHHR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 22


Gamle menn og unge kvinner…!Kjønnssammensetningen av ingeniører og sivilingeniører – de 9 største bedriftene i bransjen< 3138 %62 %31-3522 %78 %36-4018 %82 %41-4516 %84 %46-509 %91 %51-555 %95 %56-603 %97 %> 61100 %Kilde: HRM/BI 09- AT/BHKvinneMannHR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 23


Antall år i nåværende stilling - utdanningsnivå• Fordeling mellomutdanningsnivå forhvert intervallInntil 5 årIngeniør/bachelor48 %Sivilingeniør/master52 %6 - 10 år64 %36 %11 - 15 år61 %39 %16 - 20 år83 %17 %21-25 år79 %21 %Over 25 år79 %21 %HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 24


Antall år i nåværende stilling – kjønn• Kjønnsfordelingfor hvertintervallInntil 5 årMenn83 %Kvinner17 %6 - 10 år92 %8 %11 - 15 år95 %5 %16 - 20 år89 %11 %21-25 år92 %8 %Over 25 år100 %HR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 25


Antall år i nåværende bedrift - utdanningsnivå• Fordelingen for hvertutdanningsnivå, settsammen50 %45 %40 %Ingeniør/bachelor43 %Sivilingeniør/masterIngeniør : N=503Sivilingeniør: N=38335 %30 %25 %20 %15 %17 %18 %16 %14 % 14 %15 %10 %9 %7 % 6 %5 %0 %Inntil 5 år 6 - 10 år 11 - 15 år 16 - 20 år 21-25 årHR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 26


Turnover intensjon - kjønnMennKvinner50 %45 %46 %50 %45 %44 %40 %35 %30 %30 %40 %35 %30 %35 %25 %25 %20 %15 %16 %20 %15 %14 %10 %5 %5 %3 %10 %5 %5 %3 %0 %I veldigliten gradI litengradI noengradI storgradI veldigstor grad0 %I veldigliten gradI litengradI noengradI storgradI veldigstor gradHR-konferansen N = 1020 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 27


Jobbautonomi - utdanningsbakgrunnAkkumulert stor og veldig stor grad = 70 %Akkumulert noen, stor og veldig stor grad = 95 %Ingeniør/bachelorAkkumulert stor og veldig stor grad = 77 %Akkumulert noen, stor og veldig stor grad = 98 %Sivilingeniør/master60 %54 %60 %57 %50 %50 %40 %40 %30 %25 %30 %20 %16 %20 %21 %20 %10 %10 %0 %1 %4 %0 %0 %2 %I veldigliten gradI litengradI noengradI stor gradI veldigstor gradI veldig I liten gradliten gradI noengradI stor gradI veldigstor gradHR-konferansen 2010; Styrings- og ledelsessystem, mer styr enn styring? 28

More magazines by this user
Similar magazines