Go-a-head

sit.ny.samfundet.no
  • No tags were found...

Go-a-head

Q13 1


STUDENTERREVYEN1945GO-A-HEADREVY I 2 AKTERProdusent: S. I. T.Manuskript: Arbaathafei Stabakthora.Instruksjon: Instruktøren.Musikalsk ledelse: Mikro.Koreografisk assistanse: Hilfa Norrgren.Kostymer fra atelier S. I. T. samt filialer uKulisser levert av snekker og malerlauget.Tekniske effekter: Regi og F. K.Kostymer fra Trøndelag Teater.Kjolen til sangerinnen i «Egypt»Magasin du Nord.Avd. i BergenH. HARUNG JR.Gimleveien 3,telefon 98 896 Wessels gate 6, telefon 20774OSLOLager i Trondheim:2ERNMETAL A.5Telefon 228Motto: Det er nok å tamen hva s


k.(Dert.e is.ommer„smått om senn"SIS ()MAGASIN A-SFRUKT OG GRØNNSAKEREN DETAILEN GROSGO-A-HEAD heter den, og gode vImport av frukt:Hansen, så han vet hva lian går til. GO-A-HEAD,Frisk, tørret, hermetiskseg truffet?Moderne bananmodneriProdusent av norsk fruktEget drivhusgartneriKjøle- og modningsromGO-A-HEAD er tidens løsen. GO-A-HEAD lydDet er mye å ta fatt på, og GO-A-HEAD er deDet samme Hansen, synes som blant venner somspråk, kalles «The Man in the Streemen først må vi se hva andre folkmenneske. Hansen før krigenblir den samme. Stakkars HansenDrammen og den store verdehistoriske eksempler, og h ermenn. Han er sterkt opptatt avavspenning fra kampens tummHansen blir noe mer eim Bare Hsnittsmennesket med det store ovtion». Men Hansen er ikke den so«jeg må ha en revy,» sier Ha


-bUllpap CogViK. MSTS. H AU STA/ E ITTRONDHEIMFRUKT &Å EN GROSSGRØNNSAKER EN DETALJ. ._....„..- s. Rau i sGRUNNLAGT 19Vi reparerer radioapparater,emonterer antennemontererog leieruthoittalei-apet ,%'a• 'A.s TPap ogPanbefaler sine takpappmerker:ORKANTIGER SAMSONsamt6S 7


Det hendte en søndag formiddag. Regnstemmelse med timeplanen. Tåken ruget ullen overe?De Ni Menn drev i byen og gjorde sin ukeogså førte dem over Lilletorvet. Der tsportet. Men på gummiben snek De Ni Mennog hvisket på knapt en hviskelengdes avstandstikkordet, og med et skjelmsk og dystert Hotell blikBristol. «GO-A-HEAD» hvisket sjefen. «GO-Atomme trappeliallen, og portierens skarpeulldott. Hotellets gjester ble ett med tapetet De eJiu.s. i 12g.eiNi i korridorene. Papirloperen stønnet undeSom et åndepust gled døra til hotellets størsDet er en realitet at vi igjen kan være standardiserte kunstsamling ser taust påmed på anlegg og bygg over hele landet, det første smell! Gjestene styrtet til resepsjonen foleveranser av byggeartikler og cement-mevarer fra egen fabrikk. «Telefonlinjene Ni er steder!» kappet påportieren, som igjen hadde skjeDa den første «Maishatten» var drukket, stil«La oss skrive» sa Den Ene. Replikken svevehvert å bunnfelles i neste cocktail. Dakis Trondhjems Cementstøheri«Iasså» unisont Struper. fra åtteNyfoktede fyllepenner 0-f krasset yllerne -,.ari på el:-kriseog Entreprenørforretningsmultet. Noen lå med hodet i bløt ved sserveringsdamer med ullstromper svevetaushet og Ni Menn med mord i blikket. Imå bli 16. Da var det det hendte. Melodien lødsom lignet en (le hadde hørt før. Har«Mannen i gata». Lynsnart oppfallet LederKjeldsbergs kaffe daget,» hvisket han bak lukkede leper, De - - 1 og gikkPiano, 11)a stilnet larmen. Mengden det rom- ikke han-i! haddebeste De kan skaffe 0-fyllernes oppspilte sanser falt tilangsomt befruktet de Ni Mi rutene.Dette var søndag den 7. oktobeav tilhengere. sinePå slaget 24,00 h=etes drønnDEN STEINENfast og triumferende hånd. Lederen,og slo på sitt glass. «Ferdig,» sa haFALT FRA HANS HJERTEog ni lykkelige ansikter gledDA HAN HADDE VÆRT HOS Det var natt og månen laget Ringeav alle menns Det, Det flaskekoffert som for enhv låfalle i noen Det fiendes som ingen hender. måtte skue fOg på første side sto det:STEIROGO-A-HEAD


6DEN \ORSKE\GEMØRFORENKGForeningens formål er å:1. Samle alle norske ingeniører i felles arbeide til varetagelseav stands- og faginteresser.2. Virke for samhold, solidaritet og kollegialt samarbeide.3. bille3. Virke for ingeniørstandens autoritet og anseelse ogHol Enfor ingeniørenes innflydelse i samfundsmessige an-Syliggender.4. Representere din norske ingeniørstand overfor offentligemyndigheter og4.utlandet.5. Lette utvekslingen av kunnskaper og erfaringer omtekniske spørsmål samt å søke fremmet teknisk videnskapog forskning.6. Virke for fremme av landets tekniske og industrielleutvikling.7. Verne om ingeniørenes økonomiske interesser.8. Samarbeide med andre organisasjoner til varetagelseog utvikling av felles interesser.Stars and Stripes.1. billede: Nu klinger.Åpning.2. billede: Forfatterkollegiet.OlePer1. AKTUllenSprøNils .. Helt NilsHans SurJens TørstigFande PersoHanHS5.a)1G2. —»— NHEEETb)KKE1011


LLPNLLPET:SS1CSMSA. L. HØYERBYGGETEKNISK KONSULENTFIRMA7. billeSøvRFAm N1H2T3,.,,,,,.7.TORDENSKJOLDS PL. 4 - OSLOTELEFONER 22246 - 26466.TELEGRAMADR: «RYGGHØYER-BATTERI ERlor alle øyemedBil, Båt, Radio, Telefon m. v.Norsk Akkumulator Co. A.s, Osloc Centralbord61 9254568. —»--. F9. H10. »—. O11.—12.BSFRSMHB8HHMalkinek tLekktø.y. o.g.A.s Kor vener, IllohnKirkPgt. s lo 20, OFH9PHHSN12-13


11 1INGERSOLL - RANDKOMPRESSORER OG TRYKKLUFTVERKTØYVi er spesialister i all slags trykkluftutstyr.Maski13 LI L1_13 0 G85118-Lunde Co.TØMMERFORBINDEREer brukt i millionvis orer hele verden for kirker, tak, tårn, låver, kaier, lagerhus, broer, o.s. v.2. AKT12. billede: Gå på Hytta.Storegråkallen Gammel kaillLillegråkallen SønnesønnKristoffer MettPluto Ikke PJørgen KlubKOriSve KvPHVEHFriSparer arbeide, materialer, tid OSLOog penger. ",3. bLPatent i de fleste kulturstater. Telefon 261 2 7Merkurgården,Patentinnehaver, enefabrikant og eksportørTelegramadr.14.bINGENIØR 0. THEODORSEN„BULLDOG"BFFGHMSfe~...nn•n15.bingeniør N. T. H. ØHjTEKNISK KONSULENT FOR KJØLE- OG FRYSEANLEGGVARME- OG VENTILASJONSANLEGGELGESETER GT. 1 — TRONDHEIM — TELF. 20832S1


18.billedToTCB19.bilDDSLSSSS—S—S520.bSJ21.b1717. billede: Trondhjem.Rau-Sivert Snakker TrønderskDen fremmede Snakker norskFlirop Generalagent i tSigrid Undseth ForkledtTrønderungdom FramfStude BrauAForKDesiger langsomt, men sikkert inn.TRHALTVIK162


CAMMERMEYERSBOGHANDELKarl Johansgt. 41-43, Oslo.TEKNISK LITTERATURnorsk og utenlandsk.Våre kataloger tilstilles på forlangende grati s.18Livsforsikringog LivrenterAPNINGSSANGMel.: Hans Eangs1ad.GO-A-HEAD. GO-A-HEADDet er valgsproget i vår revy:Sett i gang alle mann,la oss vise vi kanfå vår verden helt normal på ny.GO-A-HEAT) GO-A-HEADRiv og rusk o,€_ , pirk i all elendi het,slik som vi gjor det bermed litt hipp til en og hver.GO-A-HEAD, Ja, GO-A-HEADGO-A-HEAD. GO-A-HEADer refrenget de 3 store har.Kom de hit fikk de sehvordan slikt no' bør skje.De kom etter i vårt fotefar.GO-A-HEAD. GO-A-HEADsynger folk, men de gjor slett ingenting.Men vi viser dem nårette veien de skal gå.GO-A-HEAD, Ja, GO-A-HEADGO-A-HEAD. GO-A-HEADReis vårt land belt på fote igjen.Alle mann tar et takfor den herlige sak,som skal samle både by og grend.GO-A-HEAD. GO-A-HEADSpar deg aldri, ta et tak, ja så det svir,for et krafttak må tilskal vi oppnå det vi vil.GO-A-HEAD, Ja GO-A-HEAD!19


iB rilleri moderne monstreOptikus H. Iversen%dh/PI/TORI gHOTELL & RESTAURANT(Tidl.Mi.Illers)Jonny Rostads orkester spiller hver aften.AUell, /2,å(w1.-klasses kjøkken.øl— VinUtvalget i fåes6,6- iti.chk.økIng. BI SUNDFra tidkastet lal01120.2'2S I de gamskal vi sUTSALGselvom kVi fårvi kan'keVi sittil en åELEKTRISKEANLEGG og sugerSVAKSTRØMR e f r.:rannBelysningsutstyr apparater og Fraelektr.0.Tryggvasons gt.41, TrondheimTEMPORTemporaspeiler tVi hamed huog med aFor oss eD'er våOg nårkan'keDet gjelR e f r.:Fra--Spskal åndmot miVi hpå atskal gii Temp2021


Elver enkelt granskealt, fra formueOg granskes måså derfor skrifteNå under krigentil dårlig lønn omens en av mine vhan fikk seg bilNORSK ILDFAST STENGESTAR FABRIKKERBORG STA P. Å.HANSENmet.: I loft my Heart at the ` `: "e. F3oor Car con.Mitt navn er Hansen,som mann fra gaten, og det :r•nt yrali del som vites oni r vet n,rq, ikke jAllikevel fornøyet jeg. ,•;•Min 'visdom ' :1,e stor. den erAlik'vel stor nok, så jeg s;.',...å se hva som er vrangtmed. ganske simpeltKort og godt, -23


YrIa49efigundInnkalt møter til ble jeg uavbrutt, --jeg møtte aldri, ble oppgitt til slutt.Jeg koste meg så illegaltmed nyheter som ble fortalt.Kort og godt, — det er alt jeg har gjort'ned du4i, 2tind. eia.K. LUND 'Å«Når krigen er slutt skal alt bli så bra»,det ordtak folk til stadighet sa.Men nå vil ingen gjøre det slag,så derfor har vi det slik idag.No krangles daglig blandt ledende mennså gjenoppbygningen koker nok hen.RØRLEGGERFORRETNING «Hold alle opp å krangle om hver en bagslik burde faktisk lvde vår tids appellOg tidens løsen det blir GO-A-HEAD,jeg selv vil være det bindende leddTelefon 28685 — Dronningens gate 23fra Tempora i gammel tidtil GO-A-HEAD, den vil nitidkort og godt vise framtidens vei.Når varene kommer for alvorvil De atter finne del besteav det gode hosSENGEUTSTYR — BOMULLS- OG HVITEVARER24


sittire«tabifenNordenfjeldskeNorges mest utbredteavis.STUDENTEMel.: HStudenteog kantog de „ lier negen morsin menDerforTANNL Vi sAlle erstellsoog styrede kåbareTANNLJEGEog gleMen Ni vekk-e dem na. mnH. -w-Hanse Sc issir ge s DronnIngensgt. g.rd 16 -R e en f stud r.-.Med duskskal i ta vfaog baumot fr0. Tryggvarensgt. Er 6 hinså mTelefon 22490 studeR e f r.:Framog veTelefon 23983, prld, og 27533arOgså eren tAXEER e f r.:ProffGEORdannTANNog vfor alnettoOLAV . 27TELEFON TRYGV. 20460GTnemligR e f r.:


A. EVENSENETABLERT 874 1PELSHANDE LRYDLINGS BOKHANDEL A,sNordregt. 16, telefon 22547TRONDHEIMC72-cf(Sfinner De et assortertog rikelig utvalg igrønnsaker.SOLSANGMel.: Besame Mucho (kiss me).Skinn for oss sol,gi oss din varmehver gang når morgenens gry splitter nattens forheng.Livet du gir oss.Mørket er døden og døden er evig og kold.Livet er varmt og hvitt,barnet ved moders bryst,kornet det lengter mot lys.Tett bakom palmer og sten gjemmer skyggen seg.Dyrene slikker din kraft.Lys for oss,smil gjennom skyen.Lyset er livet og livet er evig og varmt.Livsgnistens kilde.Oasen på himlen gi kraft for den lange natt.Skinn for oss sol, treng ned i mulden.Lotusen våkner og speiler ditt lys i sin blomst.Gudenes herre.Trærne de knopper seg, — låner ditt lys oFuglen var stum i natt, hør hvor den syElven den smiler og ler.Fisken som gjemte segpiler nu fort avsted.Dadlene modnes, blir søt.Kjære sol, — styrke du skjenker.Barnet som løper og leker i ørkenens sandkjenner ei farer.Gi du det livet, da barnet er livet selv.M. OSNES Ais2829


VISEN OM E7N HYBELLOS STUDENTMel.: Jeg er pappagutt jeg.Egyptens pyramider ble tegnet på denne måten.spørGjelder det tegnemaskiner og tegnebordDiplomingeniør M. N. I. F.LATollbugt. 24OsloJeg er student og kom hit i høst,for jeg hadde så fryktelig løsttil å bli elektro-ingeniør,fikse strykjern og radiorør.Og tenk når jeg gammel og gråskal få ring med ei rund kule påog dessuten kone og små,for jeg er optimist jeg,jeg er optimist • jeg,og M. N. I. F. på mitt sjeg kan'ke tenke meg noe såEnhverN -T.HIngeniørbør vite at navnetE S Suugir største garanti for utførelseog ydeevne på verktøimaskiner.Kjøp derfor norske maskiner og utstyr fraProgress VerktøimaskinfabrikAOSLOhOg alt var så greitt da jeg khelt til at jeg skulle ha roJeg har ringt på hver enestmen det hadde alt værtJeg knelte, jeg gråt og jJeg er edru'lig, stille og brog det samme det skrev jefor jeg er optimist jeg,jeg er optimist jeg,og det ønsket, at dette var sdet sakte, men sikkert forsvaEn trillhår jeg fikk nedi bymot brennevin, tobakk ogJeg lesset på hele min bør,30


VED VÅRE BEDRIFTER HARVI SATT OSS SOM MÅL UTENHENSYN TIL ØIEBLIKKELIGFORDEL Å UTVIKLE FAI3RIKA-SJONEN TIL STØRST MULIGFULLKOMMENHET.for det hadde vært skrot på den fog en koffert jeg fikk av min morer min seng og min stol og mitt bordder har De det stedet jeg bor,for jeg er optimist jeg,jeg er optimist jeg.Selv om sengen min kanskje er trangtenk, jeg snudde meg i den en gangPå Vollan forsøkte jeg tidtå få komm' inn å varme meg litt.Men vakta var temmelig hvass,han sa at det var ikke plass,det var bare for landssvikere,men da fikk jeg en finfin ide:«Ja men, tenk nå om at jeg var deFor jeg er optimist jeg,jeg er optimist jeg.«Å nei,» sa han, «ta ikke den.Det må bevidnes av ærlige menn.»Til slutt jeg til den nemnda dro,som rekvirerer der hvor du skal bo.Jeg viste frem trillbåra mimed hele mitt møblement i.Så tok de et målebånd fremog målte så karmer og lem,og så sa de: «Men kjæreste Dem,er De optimist De,er De optimist De?Den kjerren er for stor til en.Vi rekvirerer det halve av den.»AS ASKIM GUMMIVAREFABRIK"Norske kvalitetsvarer med verdensry"33


For å dempe ned en hvervil jeg stille alt i rette propPropaganda er jo viktigom den ikke er så riktig.Her er bildet av den hele situasjon:FORTUNMEK •VERKSTEDALT FOR INDUSTRIENSENTRALISERINGENVed en gunstbevisning av denhar jeg fått en permisjoOg til alles store gledeer jeg her i kveld til stede.La meg presentere meg: Hr.Jeg er kommet her i aften sommot de rop som heves nu iom at alt sentraliseres,og det skrives protesteres.Alle prøver de å skrike høys3 4bo Lout borer han finnet!Dypboringer fra 111 — inntil 6 350 m dyp forundersøkelse av : Malm- og mineralforekomster,Kraftanlegg — Betongdammer — Fundamenter —Sanntak etc.Brønnboringer.NORIKE l ortir4G1Trontikkriss hattvaktkaps[4aptiDIAMANTNorge strekker seg fra østkanten til Grand,sentrum dannes just av mitt departement.Rundt om fins jo et og annet,en provins har også landet.Trondheim har jeg funnet på et kart eDet fins en fin og meget egenartet duft,departementets viden kjente, friske lufog den adler fram en stammeovermennesker med sammehjerner fylt av en slags høyere fornuftVi står derfor over folk med vanlig vetdet vi gjør må være ubestridelig rett.Vi bestemmer, — om det gjelderselv de minste bagateller,denslags er det aller beste styresett.På mitt støvete og gamle skrivebordligger tykke bunker skriv i fra i fjor.Der kan de få lov å samlestøv så de kan bli så gamleat de kan bli sendt til nestemanns kontor.35


Men det hele er jo planøkonomAlle ting må granskes førTeknisk rasjonaliseringOg bananene blir drøyenår de granskes riktig nøye,Regnskapsomleggingfor da får de ligge noen måBokføring RevisjonKontorrasjonalisering For å få bevilgning på en sksynål eller knapper, må ensøtten søknadsformularer,hvert i tredve eksemplarer,slikt no gjør at lagrene tarA.$ Bedriiftskost.z&rta:Telefon 2 4 3 7 1Munkegaten 10TrondheimProduksjonsteknisk rasjonalisering Bedriftsøkonomisk konsultasjonlnbenior isbjørn llabliersta Ilandelskandidat d Olav IlestmannJeg har aldri vært no særligkanskje i blant provinsbeboeJeg er ikke lett å finne,ytterst sleip til å forsvinne,ingen vet i grunnen hvem ogMan har gått til storm moaldri klarer de å gi meg ulivFor ministerunderskrifterer det eneste som skifterde kan kanskje skifte, Hr. By,i())2/3‘eff,/ö. {,r6j/51(' -e;',2Trådtrekkeri — trådstiftfabrikkk — gjerdefabrikkStålrørsmøbler36 37


L: Ja, dukjeinnekamuf5. DækenL:DækB e(riS:Ja,B enotaL:DuBbæhivSTORE OG LILLE GRÅKALLENMel.: Trolldans av Schytte.S: Vi har lagt i dækning i mange åBegge: Bætterdøno ska vita å hiv oss roint.L: Å vi våkna utskjæmt mBegge: No skabætterdøhiv oss roint.B e g g e: Snøstormva da væl ingenbægge lå vi like trSeinar så gjekksmåfolk me dynavi har vorte skamS: Dæken kor det kJa æ va sekker påL: Æ har no5: Å på mæTo nye KVÆRNER-turbiner a 10.500 hk innstalleres på Borregaard.


TEDe Norske Ingeniørers Blad.Den Norske Ingeniørforenings Organ.Abonnementspris kr. 20 oo. For studenter kr. 1 2.00 pr. år.HYTTEOPPSANGJa, nå er vi her på Hytde gikk da fort de åra likeveVi rusler i marka, tar bastueså deilig gett å være her igjenSå herlig mat, så iskaldt øl,ja gutta på N.T.H. har velDer er'ke bedre sted på hele klSå deilig gett å være her igVi leverer og montererAlt fra kraftstasjon til lampe!Rådfør Dem med våre ingeniører !ELEKTRISITETSFIRMAETMUNKEDAMSVEI 35 — OSLO — TELEFON CENTRALBORD 1393540 41


1PassTirDu msjarmAOpHYTTESTE VMel.: Ut og plukke blomsterWIKSÊNDAME- OG HERRESKREDDERTelefon 26942I. student: Blir du en dag lei av byens larm ogblir du trøtt av brostein, væSkynd deg hjem på hybelnen liten tur i Marka ogAlle Opp på hytta refr: drar vi aher vil Jubergs varte3.studeJensemann er furligger støtt i treni4. - Flyr med karbak hvertA Opp 11 på e42u D N RStedet erBritannia BarbersalonKun herresalong - Rent - Fin utførelse.VifrSKOTCWMAGASPO) . 11. dTelefon 23855TH. OLSEN1.sA4.s3.sHape4. KfjAOOp2. »—SsO3.sSSiehA 11 e refr: O1.sT2.m3.H4. - hAO43


BYMARKAMel.: If I had my way.Så ofte vi hører om verdens tristhet,hvor stridt og hvor grått det er,og evnen til å smile har vi mistet.Ja, og feilen vår ligger der.Nei, kom og bli med oss i Bymarka opp,der finner du helse for sjel og for kroppog gråheten hurtig og sikkert dør,får kolør, godt humør.Nei, ingen i verden har Bymark som vi,med Storhei og Gråkall mot sky.Du tar alle i favn og vi elsker ditt navn,du er Marka vår.Og hvor du går, der har du bare venner,hvert tre og hver busk, hver sten,de hilser og de nikker, for de menersmilet må fram igjen.Om sommeren går du på mosebløt sti,om vinteren herlige løyper på ski,og alt her i Marka er stilt og Midt,stort og fritt, mitt og ditt.Her er himlen så klar, her er luften så lett,og Marka og du vil bli ett.Bare kom og bli med til vårt herlige sted,opp til Marka vår!44 45


LEM CLCIATING LIFIF.TRONDHE I MJernvarer - Malervarer - KjøkkenutstyrByggningsartikler - AnleggsverktøyRoy])omif~: ,DET SVAKE KJØNN (3 kvinner)Mel.: An hour never passes.A 1l e: Spør en mann: «Hva er en kvinne?»«Jo, det er det svake kjønn.Hun skal alltid stå på pinnefor sin herre, være skjønn.Ja, pudder og sminke,rød lakk og letestift,hun kan bare tenkepå å bli godt gift.Pene klær, flirt, dans og ring med evig din;det er alt som opptar hvert et kvinnesinn.»Men, vent kjære herreså skal du få se,at kvinner har æreog mere enn det.Selvom hun nå blir glemt i seirens rus,kan hun mer enn å stelle hus.1: Husker du den onde tiden,byen fylt av grønne klær?Kanskje var du med i striden,kvinner også var med der.Fra Kharkow til London,i syd, vest og nord,med våpen i håndenhun verget sin jord.Overalt der kampen raste var hun med,like godt som deg for folk og land hun stred.Ved fronten, i luftenog som partisanvar ingen som spurteom kvinne og mann.Ja, kvinnen stod der, alltid villig, parat,i ett og alt kamerat.ALLE ARTER SKADEFORSIKRING2: Tyskertøs, og i den tonendømtes kvinnen, en for en.Hovedkontor Søndregt. 14 Husk at Norske Legionenkun var sammensatt av menn!Du skal ikke glemmeat kvinnen var medog kjempet her hjemmei folkets arme.46 47


ARCFIIMEDESUTENBORDS-MOTORERTelef. 206492-20 HK.SVENSK KVALITETSFABRIKATREPRESENTANT FOR TRØNDELAGFR MUUS FALCKTRONDHEIM Telegr. «MUFA»Fjordgt. 3GRØNNING & ANDRESEN 'ÅElektroteknisk forretningTell. 20781 — Olav Tryggvasons gt. 48ALT ELEKTRISKABONNER PÅNy TidKoster kr. 7.00 pr. kvartal, kr. 2.25 pr. måned.Og vi hadde ingen sten-gun til folist og klokskap var det våpen som vi bJa, på sabotasjevi også var med.Og i spionasje,si, ante du det?For meg som deg det gjaldt å støtte vår saja, husk der stod kvinner bak!3: Glem nå heller ikke kvinnensom for deg mått' stå i kø,slit og strev det var det innenhun fikk tak i daglig brød.Og aldri hun hvilteog fikk ikke fred,om andre fortvilteså fortsatt hun stredfor å holde hjemmet som enat det lyktes har vi alle sammHun hadde nok lyst tilå gi opp i blant,når du var der ute,og håpet forsvant.Man glemmer alt for lett å gjfor husmorens kamphumør.A 11 e: Så, herr mann: «Hva er enVel, vi er det svake kjønn.Hun som alltid står på pinnefor sin herre og er skjønn,med pudder og sminke,rød lakk og lebestift,som bare kan tenkepå å bli godt gift.Pene klær, flirt, dans og ring mer det alt som opptar hvert eNei, hør kjære herre,nu vet du beskjed,at kvinnen vil være,og er alltid med.Betrakt oss som din like, det etil dere, det sterke kjønn!48 49


ALT I MANUFAKTURfor damer og herrerJAKOB PA DRØMMESTIGENSiden jeg den første gangdrømte denne enkle sanglangt tilbake i en svunnen tid,har så mang en Jakob hattslike drømmer dag og natt,higet opp mot høydene med flid.Du kan drømme deg bort fra en verdensom er kjedelig, frynset og grå.Trinn for trinn opp på stigen går ferdendit hvor himmelen alltid er blå.Du som før var forsømtkan bli stor og berømt,og du kjenner det ditt svulmer bryst! iMen så står du igjen nedpå jordaog du er bare Jakob som før.Det finnes alltidnoe av interesseHøstens store sensasjondet var valg og nom'nasjon,drømmestigen fikk da stor trafikk.Parti «ditt» og parti «datt»,alle trygt i sadlen satt,det var klart at alle flertall fikk.Mitt parti hadde beste programme'og på listen stod jeg selvsagt først.Mine motstandere ble så tamme,når de hørte min lokkende røst.Jeg korn helt sikkert inn,og gikk opp flere trinn,jeg ble statsråd og derpå fylkesmann.Som bekjent korn jeg ikke på tinget,jeg står nede på jorda igjen.Bli fast abonnentKr. 7,00. kvartal505P


Alle kjenner sikkert meg,for på drømmestigens veihar jeg gått i mange herrens år.Trinn for trinn har jeg gått opp,håper å nå stigens toppså jeg engang bispestolen får.Da jeg drog var jeg temmelig sjabby,men jeg visste å komme meg opp.I fra Finnmark til Westminster Abbey,gikk min ferd til berømmelsens topp.Men så kom jeg da hjemog var en iblandt demsom gikk rundt med en bisp i magen sin.Nå er Norge atter frittlandet er blitt mit og ditt.Seieren er vår og krigen slutt.Midt i seierens gledesrusligger verden nesegrusi beundring for at vi holdt ut.Vi er en av de store nasjonersom skal reise en verden påny.Lille Norge med tre millioner,har nå endelig vunnet sitt ry.I en kjempestor ring,går allverden omkring.Jakob Nordmann som sentrum og som sel.Men en dag står vi atter på jorda,og er en av de små slik som før.5253


11 K ifÆlIttk cutleTRONDHJE1V1, — DU BY BLANT BYERMel.: Hans Bangstad.il n: a Allting forandres og intet består,uten drømmen om alt det som vaSer jeg tilbake på det som har heer det minnene som meg betar.Dahee6 Raclio.-AfiviceR e f r.: Trondhjem — du by blant bTrondhjem, med regn fra skyertunge, mørke, dystre grå, --men med solskinn dag derpå.Himmel blå!Poplenes duft om våren, —Solskinnsdager, ingen natt.Fjorden så tindrende blank somJeg tilstår: jeg var betatt.H a n: Søte småpiker som gikk dpå ham som de møtte en kvell!Allting ble endret, — Aprildagenmen den brakte jo bare farvePerson- Vare- LastebilerGADEN & LARSEN A.SKongens gt. 12 Trondheim Telf. 28211R e f r.: Trondhjem, du ble så øde,drømmer og lengsler døde,Tunge skyer, dystre grå, —Intet solskinn dag derpå, —byen så.Årene ble så lange, — ingen kjenteSmåpikene fant seg en helt anni en fremmed, fremmed luft.5455


134ø.cket2eVerktøimaskinfabrik — OsloSpesialitetDreiebenkerogBrotcherH u n : Nei, — intet er endret, for allting bestårjo i drømmen om alt som skal bli!Se deg tilbake på det som har hendt,om du ikke tross allting kan si:R e f r.: Trondhjem, — du by blant byer,Trondhjem, — med regn fra skyer,tunge, mørke, dystre grå, —men med solskinn dag derpå.Himmel blå!Nå er vi alle samlet, —ungdom og mot skal ta fatt.Her er du, her er ja jeg, allting er her!Jeg tilstår, — jeg er betatt.kjeks, knekkebrød og makaronimat som der er mon i.(vil snart komme til Trondheim)Ditlef Martens A/S — Grunnlagt 1753 — Bergen.56 57


Sån står man kanskje om noen år i tegnesalen, brettetforan seg på høykant, hjernen, øyet og hånden i intenstkoordinert samarbeid om oppgavens løsning. Mange godekonstruksjoner har MYRENS i ingeniører nidkjær iverog interesse skapt i årenes løp. Det er en honnør å arbeidefor et navn med store tradisjoner. Og mange interessanteog betydningsfulle oppgaver strømmer inn til etmoderne maskinverksted, kjent overalt for toppytelser,i konstruksjon som i utførelse.SEDDELINNLØSNINGENMel.: Barndomshjemmet.C h r i s t i e: De ser her et gammelt, kjært og herlig minn,d' er tikrone av gammel sort De ser.To r den skjol d: Nesten hundre år harfor de handlende, for både Pål og PChristie: Men nå er vi altså begge utav dansevår verdi er nettopp skrevet ned til nuT or d enskjo 1 d: Norges Bank havi innløses ikke i ti kroner guChristie:Vi kom glatt og stiv og nystrøkemen nå er vi skitten, fillete oTor d e n s k j o 1 d: Til en fider fikk jeg et fiskeskC h r i s t i e:I fru Hansens strømperfor hun stolte ikke noT o r de n s k j o l dmen et limbånd fChrHusker du denda vi 4 år i sparebTo r d enskj oda vi stadigChOg studenten d«Du var sistTo r denskjeg var mCSå kom kriden var gruTor d e n s k jble lagt saCKun en bvi som fT or dfor vi5 859


IDAMPVASK„HVITVAlsTEL— TORGENK.SkredderfirretningULSUNDChristie: Vår kurs er null, men ikke om så lengeblir vi ganske sikkert verd vårt tall iT o r d e n s k jol d: Hos en samler vii en ramme med forsiringer ogChristie:Og vår etterfølger gremmer seghan som ikke engang null. har eT or densk j o l d: Hahan blir aldri tall i gull. verd siJomfrugt. 7 Telef. 22133Etabl. 18850. Tryggvasonsgt. 19Vi vasker med gode vaskemidler,og behandler tøyetpent.Grei ekspedisjon....",_ilota"(--;)Blom,szterhavide/6061


NORSK BRANNVERN FORENINGLANDSFORENING TIL MOTARBEIDELSE', AV BRANNFARENN. VOLLGT. 8 - OSLOhar fått felles takt.Arkitekter og ingeniører må også være brannteknikereLes tidsskriftet MOT BRANNSLUTTVISEMel.: Hans Bangstad.Natten er til ende, dagen bryter fram,dagen bryter fram.Gledesbluss skal brenne.Slutt på nød og skam!Verdens fri nasjonerHør frihetssangens stolte toner!Rett har avløst makt!Studer våre publikasjoner. De sendes medlemmer gratis GO-A-HEAD! Mot måletstevner alle mann.Blank og sterk som ståletMedlemskontingent kr. 5.00 pr. år.bygger vi vårt land.Viljene er unge,går fram på geledd.Vidt skal vårt verdensmotto runge!Følg oss! GO-A-HEAD!62 63


MANNJEVNINGEUREKAMEK.VERKSTEDA.S EUREKA MEK. VERKSTEDTelf. 58840Telegrerna.dr. EURHARTcL9 keep,entaddn,e4,1 tie dripSIEMENS NORSKAKTIES ELS KAPTRONDHEIMNår du synger ditt siste farvelltil Trondhjem og studietiden,Møter du yrkeslivets apelltil å bruke din kraft og viden.Trygg da din økonomi mot kriserved rasjonelle forsikringspoliser.Forsikringsaklieselskapet DovreOslo, tlf. 31080 Trondheim, tlf. 27043Kongens klær ogreim på bringabætteldress ogbil med bensinSigurd Storkarer vel namnetpå deg nå?S. Skjærio hurmår du grabbenlang i maskasid i rompa.Ikkje stå åglo på Hæren.0. Alle lateLærvelarverstakk som sjukeskremte skarverut av landetfor å ete,drikke, elskeSvenskens mat ogSvenskekvinsenLite lokkamat og kvinnfolkkrigens kautekarske karardei som streid forfred og fridom,sleppte slepp ogbomba byer,tenkte støtt påsigerns sæle.0. Maten minkamøyer magrastsveltihæl ogsvindsott herja.64655


COC


0. Skog og villmarkvar vår heimstad,svelt og sakn vimåtte tåle.Sverige, London,slepp og bomber,gagna det omalle rømte?Vi var med påverdens valen,vant for Norgekjeks og gudvill,graut til gryta,mat til mag"ære, ry ogklær på kroppen.VI TAR GJERNE PÅ OSS OPPDRAG I REKLAMETRYKKA. HOLBREK ERIKSEN & CO. Als TrondheimØ. Kjerringer ogfleire ongerdrog du heim dersveken Solveigsatt og venta.P,å ,eit lam, gat halen, imed dampen FOSEN tilFOSE NS AKTIS DAMPS K I BSSELS KAP1 .38


_Vi håper snart atter å kannelevere alti damevesker,kufferter, reiseeffekterogparfymeartikler.S7,5Gjedebogården.Odd':-/.74/1)0/dENYTTENN ETT'SILLETTE R1814.1.solNå vet vi alle hå leve fritt i laVår frihet er osdet har vi fulVel fikk du, Norgi krigens lange,Men hvermanå leve fritt i2.solDe menn på Eila grunnen til vde vokste i vår aVi føler dem såJa, «enig, tro tiler dagens ord frasom synger st i htil Norges hell ogP.a46 nAit rcyliztene kurtnnuA !CHR. MAGNUS FALHva vilde, hva maaUtenlandsk den fikk høre, littera at vfrygtagtigen erklæskaffes.tro, at vi feigeligdens Frihet? Og voKom innom Nationens min kraftfull ffå opplysninger,og Selvstændigog jeg gfør Banen er retjeg kan de ikke derved for endbøker De være ønsker. muligt at faa NNei. Lad oss stille oat Kraft, Merindre, hvad vkommere skyldigbørn skulle forbandTGjennem Opofrestore Maal. MenHistoriens Aarbøger.F. BRU7071


72SPLENDID ISOLA'i'IONHISTORIK IX OMKRING Si Aftenposteskrev BoStudentmener dvil være aStudentersamfundeer like gammelt som Hdet sikkert Knudsen er ret sekDe første revyene oKnudsen ennrevyen og den 'læstevar ikke plan, menskriptet eller susom blev meget vredut til slike som oss,NIDAROS BOKTRYKKERI Året efter, i A/s 19disjonene fra studenRADIOAPPApå en helt beundringsveISOLASJON AV DAMPANLEGG OG FRYSERIERtær i Videnskapsa Holst som nuCHRISTIAN BERNER A.strykkeridirektør, Heje som også eoP. A. ELLINGSENhar forandret seg floge0IVAR CHRISTENSENTEGNERmen som skulde befter alle kunstens reglNDHE INI101:120ENinnlede rekken avALT I TRYKKSAKER spille «Sven, Knut omordet i Roskilde».leveres hurtig pent og eneste punktligeksemplar jeg fik«Baccarat», skSøndre gt. Trondheim 8 Telef. 22982skulde få avgjøreLindboe og Hans Nielsen. JacobDa Asbjørn Lindboe ove£itt eaeeitt kanuneksi at høgskolebyens studenMUSIKKINSTog tilbehøret denterrevyene ordentlig kravet som om muli ateaterteknisk. Han byggeGRAMMOFONrevyene altså for hanPLATENE etterfølger Feinsilber har Louis formådd åsitt vis akkurat samme prinEGIL WiST111i«accarat» slik at hantiden.


7 IJOHANSEN & SMITH NILSENT-JERN, MALERVARERETC.EN GROSSsTELEGRAMADR.: “M UNKHOLMEN›TELEFONER: KONTORET 28314 - 28313LAGERET..25725Teknisk litteraturTelefon 23515 -Telegramadresse: „Tapir"MFsbJTfBkNORGES TEKNISKE HØGSKOLE -TRONDHEIMDsTioMhBFBdg«HreiSodRhlåSmBDhSEFKssNsgjpSsSPESIALFORRETNING FOR INGENIØRER OG ARKITEKTER hulsflaDedleBsueks75


EXCELLENTA. TRYGSTADNår eksamen er tattog DE skal ta fattKolonial, Frukt, Tobakkhusk at reklame må tilbåde for ditt og for datt! B .E. 11‘31 .€11"REKLAME- & Al4NONSEBYRÅ A.sDronningens gt. 7-Tlf. 23541- 23540LAGMANNSRETTSSAKFØRERSVEN S. GISVOLDTrondheimPROSEDYRE OMSETNING •--ORDNINGERSøndregt. 20 — Tlf. 20870 — 21925efter huset -- blev også en stor suksess med alle de ypperligsilden både som forfattere og skuespillere. Den hadde bl.visen «Studenter i den gamle stad».Den neste store revyen «Mammon-ra» i 1931 gjennembrudd.betegnet etKrisetidens studentermentalitet tok herredømmet Brochrnann med Oddsom ypperste forfatterrepresentant sammen Heiberg. med Den Bernt nyesamfundsscenes tekniske apparat blev blennende utnyttetnen med Osloturneen før jul blev grunnlagt. -- I «Næmesis»blev samme linjen ført videre, fremdeles med Odd Brohovedmann.Enda tre revyer gikk av stabelen før krigen kom og alt ble stillKom. for Det Norske Pengelotteri fikk riktignok ikke «Dek-e-du» noen strålende mottakelse, mav visene har likevel levet videre. Vi husker studentervisenbygg », og Robert Grøner som sang om Shirley Temple.Men så kom knallsuksessen i 1937 «Vær-i-tass». Det som gjorde mestTYHOLTVEIEN14inntrykk, var den flotte middelalderscenen og operaparodienfra Ila». Navn som huskes er John Horntvedt, som gjorde seallerede i «Dek-e-du», og sangkrefter som Robert NeerJacobsen. Men den store sensasjon i «Vær-i-tass» var de ektsom var med; man våget å bryte tradisjonen fra de første årealltid hadde mannkvinner på scenen. Og siden har studistadig større plass.I den siste revyen, «Tempora», var Holbergfiguren, som ble ypperlig spilt av Erimelodiene var komponert av student-komGraff — mange av visene er av de som sminnes vi best swingscenen med «Andvigbanog Otto med Finn Andvig og Mette Kindt.De siste revyene har vært Oslo-suksesser også, den er men sbare i Trondheim. Den kan ikke lages Derforer det alltid store skarer av gamlekareellerTrondheim hver gang det er Studenteruke i bvi ønsker dem velkommen igjen. Og overlater tfølgere å dømme og lage vår revy. historie om77


Kalle's vise!Melodi: «Broder Johnsen».La guttungen var liten, ja da skulde han bli døpt,og i en herlig kledning full av blomster ble han svøpt.Han gneldret litt i kjerka sammen med no'n andre små,men navnet Kalle fikk han da'n i faddcrarmen lå.Refr.: Den dagen da ble det et dundrende kalas,og Kalle tok de drammene som kunde ta's.Mens Kalle vokstre skiftet han som frekkas og sjenert,men alle skulde sett ham da han så ble konfirmert. — VISER:Med Borsalino, stivesnipp og silkeparaplySidehan var et syn for gudene og for vår egen by.Refr.: Den dagen da ble det....Åpningsvise 19Tempora 21Og Kalle han ble immatrikuleret som student,da følt'n seg såmen som verdens midtpunkt så omtrent, Hansen 23Han visste at nu vilde alle pikehjerter slå Studentervi,e 27såsnart de ham for øyet fikk med duskeluen på.Refr.: Den dagen da ble det.... Solsang 29Hybellos 31 StudPå N.T.H. studerte han i mange lange år,og månen dukket frem blant hodets lyseblonde Sentralisehår.35Men endelig kom Kalle inn i hjemmets egen dør Gråkallvise39med sin diplom — hans mål var nådd — han var blitt ingeniør.Refr.: Den dagen da ble det.... Hytte41Hyt43Så fant han seg en liten Kalla, blid, med krøllet hår,med dueblikk og fløtehud, på enogtyve år. Bymar45Og Kalle og hans Kalla de fikk straks en hjerteklapp De47som ga seg først da de var gift og gikk ned kirkens trapp.Refr.: Der.i dagen da ble det.... Ja51T55S57Og Kalle og hans Kalla de satt ensom i sitt hjemtil tvillingene endelig i kurven kikka frem.Og Lillekal og Kallalill i livet vandret hensom Kalle selv — så du kan synge visa opp igjen.Refr.: Hver hedersdag holdt de et dundrende kalas,og begge tok de drammene som kunde ta's.Et visdomsord kan Kalle gi enhver på livets vei:«Ved hver en hedersdag du har, da anbefaler jeg:Få skrevet en prolog, et dikt, en vise eller sang,det hjelper deg å minnes dagen senere en gang.Refr.: Gå kun hen til «Spesialisten» du bort —han hjelper deg med alt — med både smått og stort».Slu..61Avskriving — Mangfoldiggjoring — Lyskopiering — Adressering.Jeg kan det!AVSKRIVINGSSPESIALISTENSVEIN MAGNUS LIThomas Angells gate 5Trondheim. Tlf.: 26067 79


TIL ALLE GUTTA!Reklamen er en viktig del av Studentersamfundets og «UKA»sinntekter. Gutta bør derfor huske at annonsørenes hensikt, blantannet, også er den å få Studentene som kunder. Våre reklameinntektervil være sikrere, hvis forretningsfolk merker at reklamehos oss bærer frukter.STUDENTERUKA'S ANNONSERn110~11111~~11Nhadde de siste år før k i sikker limit:tate.,iår starter' på nytt, er nteniir. 1. ai eidevidere på de retningslinjer som «Røl, trikk opp.Målet er å til en helt forretning-nø ipc i , _ våreklame.Kjøp de varer,besøk de forretninger,husk i praksis de tekniske firmasom finnes blant våre annonser og vår reklame.Vi ber annonsørene ull, , i de -muligheter. Vi er sikkerer av reklametnessig verdi 'or $r tit,La oss da til dem , k•har jo dvklig t i,De har sikkert en "som. De synes:Li,: 1 iEs.. d I t O( i 1, 1 i o o tit e iANNONSER UNDER STUDENTERSAMFUNDETSDAGLIGE DRIFTVI HOLDER I:ASTE 1ONSEPR75,00Lysbilleder.Plakater og utstillinger (ved forretningsføreren).Annonser i «Under Dusken».Annonser i N.T.H.Ls klubbavis.» » 45,00Alm, plakat i salen 150.00Lysbilleder , pr, stk, 40,00Priser på annen reklame etter nærmere konferanse.80

More magazines by this user
Similar magazines