KOMINTERN - Rød Ungdom

sosialisme.no
  • No tags were found...

KOMINTERN - Rød Ungdom

...MEANWHILE INTHE BATCAVEHUtøya 28. Juli - 2. augustwww.sosialisme.noKOMINTERNRØD UNGDOMS INTERNBLAD Nr. 2 - JULI 2009 Redaktør: Fredrik V. SandSOMMER-LEIR-SPESIAL!www.sosialisme.no


HKOMINTERNNR. 2 JULI 2009 SOMMERLEIRSPESIAL!Leder:Kom på leir!Det er overraskende,men når du tenker overdet, er RU-aktivistenutrolig lik ens u p e r h e l t .Det finnes fåav begge to,de har beggeevnen til åoverraske ogprovosere, ogikke minst,de skal beggehamle oppmed skurkeri kampen foren bedre verden.For dettrengs merenn bare supe r k r e f t e rfor å gjøredet, og ekstratips og triks – detfår du på sommerleir!En uke med sol, badingog grilling (både politiskgrilling og pølsegrilling),er alt en superhelt og enRU-aktivist trenger forå spisse argumenteneog stilleInnhold:2: Leder3: Aktivistkalender/Trepåleir4: Hovedinnledninger6: Politiskeverksteder8: programskjema10: Kulturprogram11: Praktiskeverksted12: Leirledelsen14: PraktiskInfoseg inn forkamp, entendet ermot LexL u t h o r ,The Jokereller Jens,Jensen ogJern-Erna.På sommerleirfår RUaktivistendet siste avdet siste inyttige redskap:mulighetentil åhindre SivJensen i ådanne regjering!Så når den altfor langesommerferien går motslutten kommer redningen;Rød Ungdomssommerleir. Akkuratsom superheltene ventertil siste sekund medå redde verden, drøyervi ut juli før sommerenshøydepunkt kan begynne.Men sommerleirer bare begynnelsen påden store valgkampensom venter. Når finanskrise,miljøkrise ogkrig herjer må vi samlealle gode krefter inn ikampen for en bedreverden. Og som Batmansier; The victory is inthe preparation.Vi sees på sommerleir!IngridAmundsenSommerleirsjefHusk penger til bokkiosk!I anledning valgkampen blir det2lansert nytt ru-stæsj på leir!


SOMMERLEIRSPESIAL! KOMINTERN NR. 2 JULI 2009Aktivistkalender28. juli - 2. august - Sommerleir, UtøyaLes mer i hele heftet!14. september - Rødt inn på tinget!25. - 27. september Aktivistkonferanse, OsloEn helg for både gamle aktivister og nye medlemmer.Mer informasjon kommer.6. - 8. november: Feminismefestival, Nordseter skole, OsloEtter en vellykket valgkamp samler vi hele Rød Ungdom til en rekordstor Feminismefestival!HTre på leir:1. Hvorfor skal du på leir?2. Hva gleder du deg mest til?Tord Flatland, 17 år,SeljordKaroline E. Mellingen,20 år, VefsnMagnhild Solvoll, 16år, Stord1. Fordi det kommertil å bli dritkult. Mangeandre ungdommer medlikt syn som meg, noesom er sjeldent her pålandet.2. Innledningene, spesieltErling Borgensinnledning om Afghanistan.Ikke minst å væremed folka, sole seg,slappe av litt og være isommerstemning.1.Jeg gleder meg veldigtil å lære mer. Det erveldig godt program iår, og i tillegg det førsteåret jeg har mulighet tilå dra.2. Jeg gleder meg veldigtil å møte nye folk somdeler mitt synspunkt.Og ikke minst til å læremye, mye mer.1. Jeg har ikke værtmedlem så lenge, såtror sommerleir blir engod ting. Man blir kjentmed folk fra hele landet,og alle sier det erveldig gøy!2. Det er ingenting jegikke gleder meg til. Mendet blir gøy å bli kjentmed nye folk, også erdet kult at det er myefolk i forskjellig alder.3


HKOMINTERNNR. 2 JULI 2009 SOMMERLEIRSPESIAL!HovedinnledningerOnsdag: Revolusjonær Valgkamp medSofie Marhaug og Mari RøsjøOm innlederne: Sofie Marhaug kommer fra Bergen,og er mangeårig medlem i Rød Ungdom. Hunhar tidligere styrt økonomien til Bergen RU, og erregionsansvarlig for region 3. Mari Røsjø er ekteOslo-jente og Hanks bedre halvdel i rapduoenHank & Mari. I tillegg til rap er Mari internasjonalt ansvarlig i Rød Ungdom,og fersk utdanna lydtekniker.Innledninga «Revolusjonær Valgkamp»: Lurer du på hva som skiller vårvalgkamp fra andres valgkamp? Eller hvorfor det kan være revolusjonært ådrive valgkamp? Denne innledninga gir deg svaret!Torsdag: Finanskrise ellersystemkrise? med Torstein DahleOm innlederen: Torstein Dahle er leder i Rødt. Haner utdanna siviløkonom og jobber for tida som høgskolelektorved Høgskolen i Bergen.«Finanskrise eller systemkrise?» tar for seg årsakenetil den store finanskrisa, og forteller hvorfor krisa ikke bare er en finanskrise,men også en systemkrise. Hvilke løsninger har Rødt? Torstein Dahlehar svaret.4Fredag: La olja ligge! Med ElinVolder Rutle og Marie SneveMartinussenOm innlederne: Elin Volder Rutle er 2.kandidat forRødt Oslo. Hun er jordbruksøkolog og miljøpolitisktalskvinne i Rødt. Elin har blant annet jobbeti Utviklingsfondet, Operasjon Dagsverk og RU.Marie Sneve Martinussen er 2. kandidat for Rødt Finnmark. Marie ermangeårs miljøaktivist og tidligere Russlandsektrtær for Natur og Ungdomog spiller i bandet My Little Pony.«La olja ligge!» tar for seg de økonomiske perspektivene med oljutvinningi nord. Marie og Elin gir deg argumentene for hvorfor oljeutvinning ikke erveien å gå for å få til arbeidsplasser og verdiskapning i nord.


SOMMERLEIRSPESIAL! KOMINTERN NR. 2 JULI 2009HLørdag: Hent soldatene hjem!Med Erling Borgen.Om innlederen: Erling Borgen er norsk journalist,forfatter, filmskaper og samfunnsdebattant. Tidligerehar han bl.a. laget filmen som avslører AkerKværners forpliktelser på fangebasen Guantanamo.Krigen i Afghanistan er en av Rød Ungdoms hovedsaker i valgkampen. Erkravet om å hente soldatene hjem løsninga i Afghanistan? Hva kan gjøresfor å få en slutt på krigen? Erling Borgen gir oss svaret med innledninga«Hent soldatene hjem!».Søndag: Hvordan vinne valget?Med Mari Eifring og Åsmund SundeValseth.Om innlederne: Mari Eifring er Groruddalens storedatter, og leder i Rød Ungdom. Foruten å brukedagene sine på Rød Ungdoms kontor, er Mari gladi joggeturer og turer i skog og mark. Åsmund SundeValseth er nestleder i Rød Ungdom, og trønder på heltid. Han har akkuratavsluttet et år som sivilarbeider på Litteraturhuset, og gleder seg stort tilvalgkampen er i gang.Med innledninga «Hvordan vinne valget» skal Mari og Åsmund gi oss tipsog triks for hvordan vi skal få til den beste valgkampen noen sinne! Etterdenne innledninga er du garantert klar for å gi alt i kampen for å vinnevalget.Gatas parlament, Erling Borgen, IngeborgGjærum, Magnus Marsdal, MY LITTLE PONY ogGERT NYGÅRDSHAUG kommer. Gjør dU?Utøya 28. Juli - 2. augustPåmelding på www.sosialisme.nowww.sosialisme.no5


HKOMINTERNNR. 2 JULI 2009 SOMMERLEIRSPESIAL!PolitiskeNy i RU:“Like I said son. You’vegot a lot to learn. Andyour lessons startright here.” – BatmanOnsdag: Hvorfor feminisme?Om hvorfor feminismeer en viktig delav kampen for et bedresamfunn. Med Marte ogNoraldin, Stavanger RU.Torsdag: Hva er kapitalisme?Om hvorfor kapitalismensom systemikke fungerer, og hvorforden må byttes ut.Lørdag: Hvordan sosialisme?Vårt alternativ tilkapitalismen. Med Torsteinog Tora, Oslo ogAkershus RU.Krig“Away with our explosives,then! Away withour Destroyers! Theyhave no place withinour better world.” - V,V for VendettaOnsdag: Hva er imperialisme?med EdmundWalton, regionsansvarligfor Midt-Norge.Torsdag: FN på godt ogvondt. Debatt om FNs6verksteder:rolle i krig. Med Torgeir Feminisme:Holgersen (SV), Mari Eifring(RU) m.fl.sible. You’re a woman!”“You saved me? Impos-Lørdag: De glemte krigene,hvordan media- Carlo Indrezzanovelger ut og (ikke) presentererverdens kriger.Miljø:“This Earth. Its expressivediversity ofcreation. Its selfevolvingperfection.Preserve this world!”- MetronOnsdag: Systemet erproblemet! Om hvorformiljøkrisa er et resultatav kapitalismen. MedPål Steigan, tidligereleder av AKP.Torsdag: Norge etteroljen. Hvordan ser etoljefritt Norge ut? MedIngeborg Gjærum, lederav Natur og Ungdom.Lørdag: Kollektivtrafikk.Hva må gjøres, og hvordanrevolusjonerekollektivtrafikken heri landet? Med Iver J.Aastebøl, sekretær forKollektivkampanjen ogmiljøpolitisk ansvarligi RU.Onsdag: Voldtekt. Hvorforblir bare 10% av allevoldtekter anmeldt, ogenda færre dømt? MedLinda Strandmyr, jentepolitiskansvarlig i RU.Torsdag: Kvinner ogkrig. Hvordan blir kvinnerrammet av krig,og hvorfor prater politikerneom kvinnefrigjøringnår de bomberAfghanistan? MedBerit Thorbjørnsrud fraUniversitetet i Oslo.Lørdag: Feminismeog klasse. Med HannaHelseth, sosiolog ogtidligere nestleder i RødUngdom.Økonomi:“Maybe you can stealmore money with abriefcase than a gun,but nothing beats superpowers!”- DekeDickson, the adventuresof supermanOnsdag: FinanskrisaÆØÅ. For deg som veit


SOMMERLEIRSPESIAL! KOMINTERN NR. 2 JULI 2009Hlitt, og bare vil vite merog mer om finanskrisa.Med Ali Esbati, økonomianalytikeri Manifest.Torsdag: Internasjonalhandel. Med HeleneA. Kjellmo fra PRESS -Redd Barna Ungdom.Lørdag: Politisk økonomi.Kan vi lære ompolitisk økonomi ved åbygge en mini-fabrikkpå Utøya? Med EivindWerring, organisasjonssekretæri RU.URIX:“I know what freedomis. I know whatit feels like to fightfor it, and I know whatit costs to have it.”- Captain americaLyst til å lære mer omfrigjøringskamp verdenover? Da er dette kursetfor deg!Onsdag: Sri LankaTorsdag: BaskerlandLørdag: Palestina.Antirasisme:”We assume it hassomething to do withthe colour of yourskin.” – Lexington LoopnerOnsdag: Islamofobi. Hvagjør at damer med hijabblir sett på som denstørste trusselen motnorske verdier?Torsdag: Myten ommenneskeraser. Omhvordan raseteori ograsisme oppstod. MedMorten Falck, skribent.Lørdag: Statlig rasisme.Sakene om Ali Farah ogEugene Obiora er ikkede eneste eksemplenepå rasisme fra staten.Hvorfor skjer dette, oghva kan gjøres? medSeher Aydar, sentralstyremedlemi RU.Skole:“You’ll be done learningabout five minutesafter you’re dead.”- Richard DragonOnsdag: Alternativevurderingsformer ogleksefri skole. Lei av fordårlig tilbakemelding oglekser du ikke lærer noeav? Med Kaisa og Mikkelfra skoleutvalget.Torsdag: Kjønn ogklasse i skolen.Lørdag: Hvordan servår framtidige skole ut?Workshop. Med JorunnFolkvord fra Rødt Oslo.Marxisme:"some people can read*War and Peace* andcome away thinking it’sa simple adventurestory." - Lex LuthorOnsdag: Marxisme etterMarx. Magnus Marshdalkommer for å snakkeom hvordan modernemarxisme ser ut.Torsdag: Hvor kommertankene fra? Marxistiskfilosofi. Med AndreasTymi Gabrielsen, regionansvarligfor Nord-NorgeFredag: Revolusjon. Dethar vært mange revolusjonerrundt om i verden.Her får du høre om noenforskjellige og om hvavi legger i revolusjon.Med Turid Thomassen,stortingskandidat forRødt Oppland.KLASSEKAMP:“what the hell are"good" villains?”– BatmanOnsdag: Organiser deg!Hvordan og hvorforjobbe i fagbevegelsen?Med Leif Helland, tillitsvalgti NTL.Torsdag: EU og sosialdumping. Om hvorfortjenestedirektivet ogandre direktiv fører tilusosiale arbeidsforholdi Norge og Europa. MedElin L´Estrange og KaurGrønlien, UmEU.Lørdag: 6-timersdagen.Hvorfor er 6-timersarbeidsdaget viktig krav?Med Kjersti Tveeikrem,leder av Handel ogKontor Ungdom i Midt-Norge.7


HKOMINTERNNR. 2 JULI 2009 SOMMERLEIRSPESIAL!PROGRAM SOMMTirsdag Onsdag Torsdag09.00- Fro10.00-12.00 10.00 Oppmøte,OsloAnkomst/innsjekking”Revolusjonærvalgkamp” medMari Røsjø ogSofie Marhaug”Finanskriseellersystemkrisemed TorsteiDahle12.00-13.00 Brigadesamling Lønsjmøte omManifest ANALYSE13.00-15.00 14.00: Lunsj15.00: ÅpningPolitiskeseminarer15.20: Gutte- ogjentesamlingerPolitiskeseminarer15:00-16:00 Pause Pause16.00-18.0017.00: Kick-offdebatt: RU vsUnge Høyre & AUFPraktiskeverkstedPraktiskeverksted23.00: Nattkin18.00-19.00 Middag | Bri19:00-20:00 Pause20.00- ÅpningsshowMedOpplysningskontoretQuizKonsert: GatasParlament og MyLittle ponyFeministiskbokbad med GBrantenbergJakckson ogCathrine Sand8


ERLEIR 2009SOMMERLEIRSPESIAL! KOMINTERN NR. 2 JULI 2009HFredag Lørdag Søndagkost | Brigadesamling | Frokost?”n”Ingen olje inord!” med ElinVolder Rutleog Marie SneveMartinussen”Hent soldatenehjem” med ErlingBorgen”Hvordan vinnevalget?”, medMari Eifring ogÅsmund SundeValsethLønsj | Brigadesamling | LønsjRegionsdagPolitiskeseminarerRyddinggadesamling | MiddagPausePraktiskeverksted17.00: Gutte- ogjentesamlinger15.00:Avslutning16.00 Avreiseerd, IdanesoBokbad: GertNygårdshaugKonsert: Hank &Mari medLivebandAvslutningsshow9


HKOMINTERNNR. 2 JULI 2009 SOMMERLEIRSPESIAL!Kulturprogram:10«Why so serious?» – The JokerTirsdag åpnes leiren med et fantastisk show fra Opplysningskontoret,en uavhengig, radikal kulturgruppe i folkets tjeneste.På onsdag skal Gatas Parlament og My Little Pony løfte taketmed konsert på Utøya.På torsdag blir det feministisk bokbad med forfatter GerdBrandtenberg, Ida Jackson og Cathrine Sandnes. Seinere blirdet nattkino.Fredag, ny konsertdag med Hank & Mari som du aldri før harsett dem! I tillegg blir det bokbad med Gert Nygaardshaug,mannen bak den fantastiske boka Mengele Zoo.Lørdag er siste kveld på leir, og kvelden for det store avslutningsshowet.Det blir lokale rapartister, fotoshow med mimringfra leiren og mye, mye moro!


SOMMERLEIRSPESIAL! KOMINTERN NR. 2 JULI 2009Praktiskeverksteder:Bandverksted: leserinnlegg? Åsmund fotokurset et kurs i fotografi.Dette er verkstedet Sunde Valseth gir degLær å ta godefor deg som vil spille i tips og triks i hvordan bilder på 1-2-3!band, men ikke har et. du og laget ditt kan bliMy Little Pony skal lære forsidestoff nr.1! Rapkurs for jenter:deg om hva/hvordan/Har du scenetekke i blodethvorfor når det gjelder Valgkampverksted:og en rap i hodet, dabandspilling, og hva Ingen valgkamp uten er dette kurset for deg.som skal til for å få effekter! Her skal det Mari fra Hank & Maripublikum til å lette på lages buttons, bannere, lærer deg hvordan nettopprockefoten.og ikke minst lages aksjon!du kan bli Norgesnye hiphop-yndling.T-skjorteverksted:Lurer du på hvordanman lager kule, politisket-skjorter? Da erdette verkstedet fordeg! Lær og finne godeideer, triks og slagord.Den kuleste t-skjortablir valgkampt-skjortefor Rød Ungdom!Grafittikurs:Tradisjonen tro arrengerervi grafittikurs påRød Ungdoms sommerleir.Lær å male som enekte gateartist!Presse- ogskrivekurs:Lyst til å komme i lokalavisa,eller på trykk medRadiokurs:Lyst til å lage radioreportasjer,eller lærehvordan? Da er dettekurset for deg! Kursetblir i tillegg holdt av radiOrakel,verdens førstekvinneradio.Leiravis:Leiravisa dekker detsom skjer av løst ogfast på leiren. Enten deter intervju med en avinnlederne, testing avbadeplasser, eller sladderom RU-lederen. Blimed!Fotokurs:Overraskende nok erBøllekurs:Har du større drømmerenn å bli prinsesse? Fåmer selvtillit, og lærå sparke i fra, så kandrømmene gå i oppfyllelseallerede i sommer.Tale- og debattkurs:Vil du bli den som får30 % på kommendeskoledebatt, vinne overbestefaren din i nestediskusjon eller settelæreren din fast nestegang dere krangler? Daer dette kurset for deg!Kurset deles i tre, utifraerfaringsnivå.H11


HKOMINTERNNR. 2 JULI 2009 SOMMERLEIRSPESIAL!Leirledelsen«With great power comes great responsibility.»– Uncle Ben, spiderman.12Sommerleirsjef: Ingrid AmundsenIngrid er 21 år og fra Lillehammer. Hun går på lærerhøgskoleni Oslo og sitter i sentralstyret. For at årets sommerleirskal bli mest mulig minneverdig nedprioritererhun viktige oppgaver som å være 3. vara for Rødt i utdanningskomiteeni bydel Gamle Oslo. Funfact: Detfinnes ikke en farge som Ingrid ikke har hatt på håretsitt utenom Indigo.Teknisk sjef: Fredrik V. SandFredrik er Rød Ungdoms eminente økonomiansvarlig, oghar ansvar for at ting og tang går som de skal på leir. Fredrikgleder seg masse til leir, og skal i tillegg spille konsertpå fredagen i rapduoen Hank & Mari. (som Hank).Funfact: Fredrik har ikke klippet håret siden forige sommerleir,og lover å gjøre det når vi blir 200 påmeldte.(Så meld deg på i dag!)politisk ansvarlig: Edmund Einar WaltonEdmund er 18 år fra Volda, og iherdig nynorsk-forkjemper.Han skal sørge for at de politiske verkstedene på leirgår som de skal. Edmund hevder han egentlig er fra England,og er veldig interessert i det britiske kongehuset.Funfact: Edmund kan slikke seg sjøl på nesa.KUL TURANSVARLIG: HELENE ABENSTEIN KJELLMOHelene er 22 år fra Trondheim, hun har inntil nylig sitteti sentralstyret til PRESS - Redd Barna Ungdom. Hun haransvar for konsertene, praktiske verksteder og alt somer moro på leir. Funfact: Helene fikk et signert bilde avforfatteren Anne B. Ragde i bursdagsgave.


SOMMERLEIRSPESIAL! KOMINTERN NR. 2 JULI 2009Brigadesjef: Aina SkarshaugAina er 20 år, og er leder i Fredrikstad Rød Ungdom. Hunsitter i tillegg i landsstyret, og jobber for hjemmesykepleien.Aina skal sørge for at brigadeorganiseringa gårsom smurt, men det var på betingelse av at hun ikkegikk glipp av for mye program. Funfact: Aina har etanker tatovert på rumpa.HBrigadesjef: Mari EifringMari er 22 år, fra Årvoll i Oslo. Hun er leder i Rød Ungdom.Mari skal være brigadesjef sammen med Aina.Mari trives godt som leder for en så flott organisiasjonsom Rød Ungdom, og liker å bli kalt «sjef».Funfact: Mari kan synge på kinesisk.Transportsjef: Ingeborg SteinholtIngeborg er 23 år, og sentralstyrets Nord-Norge-alibi.Hun er førstekandidat for Rødt Nordland i valget. Ingeborgskal passe på at alt som har med transport å gjøregår på skinner, enten det er båt, bil eller buss.Funfact: Ingeborg har spilt piano i åtte år, men kanlikevel ikke spille piano.Helseansvarlig: Marte Johanne Lie BjerkeMarte er 20 år fra Fredrikstad, men holder til i Stavangerder hun studerer tysk. Marte er kjent for godt humør,og skal sørge for at folk er sunne og friske på leir. Funfact:Marte har vært på audition til Idol, men kom ikkevidere, til tross for en sju år lang korkarriere.Helseansvarlig: Eivind B. WerringEivind er 22 år fra Kristiansand, og organisasjonssekretærfor Rød Ungdom. Han er også Rød Ungdomkontorets HMS-ansvarlig, noe som gjorde han ettertraktettil å dele helseansvarligjobben med Marte. Funfact:Eivind har tidligere “karrierer” innen volleyball, fotball,langrenn og skiskyting.13


HKOMINTERNNR. 2 JULI 2009 SOMMERLEIRSPESIAL!Praktisk info:«You know we don’t have a lot of rules here. But I’vesaid it before and I’ll say it again. No drugs.»– Captain coldHvor?Fantastiske Utøya utenforHønefossNår?Fra tirsdag 28. juli tilsøndag 2. augustPris?For hele leiren er prisen1149,- når du betaler påforhånd – kun 949,- hvisdu er ungdomsskoleelev(dette gjelder ikkedem som går ut av 10.klasse). Du kan også betalepå leiren, men dakoster den 300,- ekstra.Det går an å bare værepå deler av leiren. Daer prisen 250,- per dag.Deltakeravgiften dekkeralt på leiren hele uka.Busser til UtøyaDet blir satt opp fellesbusserfra Oslo. Det vilkomme nærmere informasjonom oppmøtetidog -sted for bussene påsommerleirsidene påwww.sosialisme.no. Hardu ikke nett-tilgang,ring kontoret! (22 98 9070)Reise på egen håndUtøya ligger en timesbusstur fra Oslo, like14utenfor Hønefoss.Timexpressens rute171/206 kjører tilUtøya. Du trenger båttransportfor å kommedeg ut til øya, så det erviktig at du gir beskjedom når du kommer.Om leirstedetI snevre kretser siesde at det er kledelig åvære beskjeden. I dettetilfellet er det viktigereå være ærlig: Utøyaer Norges beste sommerleirsted!Utøya hargodvær, flotte bademuligheterog friarearealer.Det er innendørsdusj og toalett med gratisbind og tamponger.Dersom du av medisinskeårsaker ikke kansove ute i telt er detogså et par innendørssengeplasser. Gi i såfallbeskjed på forhånd. Detblir en egen leirkioskder du kan kjøpe sjokolade,brus, drops og andrelekrerier. Vi tar ogsåmed en god bunke avting fra nettbutikken,så har du litt penger tilovers er det her du skalbruke dem! T-skjorter,bøker, blader, lightere,buttons og alt anneten revolusjonær helttrenger.MatDet blir servert frokost,lunsj og middag hverdag på leir, så ingenskal trenge å gå sultne.For at kokken skalkunne lage den matenfolk vil ha, er det viktigat du gir beskjed om duer vegetarianer eller allergisk.Derfor er detbare å gi beskjed nårdu melder deg på omat du trenger veggismat,eller ring kontoret(22989070) og si ifra. Vihar desverre ikke kapasitettil å lage veganermat,så hvis du har behovfor det må du ta detmed sjøl. Gi beskjed til


SOMMERLEIRSPESIAL! KOMINTERN NR. 2 JULI 2009Hkontoret så kan du få etprisavslag.BrigaderPå en leir med over 200nye fjes kan man lettføle seg alene. Mangesom kommer kjennerfå eller ingen fra før, ogå bli kjent med såpassmange nye menneskersamtidig er kanskje ikkelike lett. For å organisereleiren best mulig oggjøre det lett for alle åbli kjent med noen, bliralle deltagerne delt inni brigader. Hver brigadebestår av ca 10- 15 personer.Brigadene sikrerat alle får en knall startpå leiren – du blir kjentmed et dusin folk førstedagen – og utover ukalager brigadene sitt egetimage og eget navn.Viktige deler av leiraktivitetenforegår i brigaden– her har vi politiskediskusjoner, herlager vi mat, brigadenutgjør et volleyball/fotball/kultursti-lag, ibrigadene får vi viktigebeskjeder osv. Det erbrigadesamlinger hvermorgen, middag ogkveld. Hvis det er noendu gjerne vil være påbrigade med – skriv deti svaret på e-posten allepåmeldte mottar seinere.I sekkenDet er lurt å ha med seglitt bagasje når du skalpå leir. Dette er det vimener du bør putte isekken:• penger til leiravgift ikontanter eller kvitteringpå å ha betaltpå forhånd• billetter fra reisen•dersom du skal hareisedekninglaptop og minnepin-ner hvis du har (vi vilgjerne ha så mangelaptoper som muligpå leir)solkrem•• badetøy• telt, liggeunderlagog sovepose (fintom du kan si fra omdu ikke har telt, såvi kan planlegge littteltplasser).• myggkrem og even-•tuelle medisinermot sykdommer dumåtte hapenger til å bruke påRød Ungdom-stæsj,kiosken, nettbutikkeneller auksjonen• bestikk (kopp,gaffel, tallerken)• hvis ikke bestikk -penger til å kjøpepå leir• godt humør!LeirtelefonFør leiren får du taki oss på RU-kontoret,tlf 22 98 90 70. Fra ogmed tirsdag 28. juli erleirtelefonnummeret481 88 141 .Helt rusfritt!Rød Ungdoms arrangementerer alkohol- ogdopfrie. Det betyr at detikke er lov til å ha medseg rusmidler, ikke lovå bruke rusmidler, ikkelov å komme påvirka påleiren eller forlate leirenfor å innta alkohol ellerandre rusgifter. Forbudeter absolutt. Detfinnes ingen unntak.Brudd på dette forbudetvil føre til utestengingfra leiren, varsling avforesatte og hjemreisefor egen regning.SikkerhetVi har nattevakter på arrangementenevåre for åforhindre brann, dekkemedisinske behov ogunngå sporadiske natteravner.Sommerferien er redda!Hvis du, foreldre ellervenner lurer på noe erdet bare å ta kontakt –vi er her for deg, så kontaktoss i dag på ru[at]sosialisme[dot]no!15


DESSUTEN BLIR DET også:Leirradio hver morgen med JoSkårderud og Mari Røsjø, Kjent fraradiorakel, Ungdom for AFP, Hank &Mari og fjorårets suksessradio.Lønsjmøte om det nystarta ManifestSenter for samfunnsanalyse med Magnus Marsdal og Ali Esbati.Og mye annet moro!Ikke meldt deg på enda? Gjør det idag på www.sosialisme.noVI SEES PÅSOMMERLEIR!Rød UngdomOsterhausgate 270183 Oslo22 98 90 70 - ru@sosialisme.noWWW.SOSIALISME.NO Tegninger av arkiw

More magazines by this user
Similar magazines