Allsafe hovedrapport del A.pdf | Microsoft Word - Cowi

cowi.no
  • No tags were found...

Allsafe hovedrapport del A.pdf | Microsoft Word - Cowi

ProsjektetTOTALPLANER FOR RØMMING AV KOMPLEKSE BYGGHOVEDRAPPORTALLSAFEHovedrapportBeskrivelse og bruk av en metode som ivaretarevakueringssikkerhet systematiskHovedanvendelser:Verifiseringsverktøy til bruk sammen med målorienterte forskrifter*.Optimaliseringsverktøy for byggplanleggere.Bestemme evakueringssikkerhet i uvanlige bygninger.(* Anerkjennelse for bruk av ALLSAFE må være gitt av forskriftsutgiver - eller gis for brukstilfellet)Andre anvendelser:Verktøy for å redigere nye forskrifter.Verktøy for å bestemme pre-aksepterte løsninger i nye forskrifter.Sammenlikne effekt av ulike forskrifter.Dokumentere evakueringssikkerhet.Forskning og utvikling innenfor evakueringssikkerhet.Ulykkesetterforskning.Brannvernutdanning.IGP ASProsjektansvarlig: Thorleif EriksenRedigering: Geir JensenTrondheim 22. november 1994


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del AOm prosjektetTOTALPLANER FOR RØMMING AV KOMPLEKSE BYGGBakgrunn og målProsjektmålet er å øke sikkerhet mot rømmingskatastrofer ved å etablere det mesteffektive tiltaket: Totalplaner som samordner rømmingstiltak i bygg. ForprosjektetBrannkatastrofer - bedre brannrømmingsmetoder har vist at vi vil ha mest nytte av åbruke det vi allerede vet og disponerer på en bedre måte.Totalplaner vil gi nye og eksisterende bygg en sikkerhet mot rømmingskatastrofer somer mer reell og mer kosteffektiv enn i dag. Prosjektet skal tilrettelegge kunnskap ombrannrømmingssikkerhet slik at dette kan ivaretas ved planlegging av nye bygg og vedoppgradering av eksisterende. Totalplan for rømmingssikkerhet i alle komplekse bygger i forprosjektet ansett som det tiltaket som har størst nytteverdi, både på kort og pålang sikt.IGP AS utvikler med dette prosjektet en brukervennlig planleggingsmetode basert påtilrettelagt kunnskap om rømmingssikkerhet. Hovedrapport skal kunne brukes som engrunnleggende og komplett anvisning for bruk av metoden, spesielt for brukere medgod innsikt - så som forskriftsmakere og forskere. Metoden skal kunne anvendes forå utvikle/beregne seg fram til funksjonskrav i forskrifter og retningslinjer, blant annet.Metoden skal gradvis videreutvikles med det siktemål at den til enhver tid alltid skalvære det beste verktøyet til sitt formål.Sluttresultat presenteres i en enkel håndbok, artikler og foredrag. Håndboken er rettetmot den største potensielle brukergruppen: Byggesaksbehandling, rådgivere, kontrollørerog brannvesen.ProsjektansvarProsjektorganisasjonIGP ASThorleif EriksenOppdragsgivere og styringskomitemedlemmerNorsk ForskningsrådStatsbyggStatens bygningstekniske etatDirektoratet for brann- og eksplosjonsvernSjøfartsdirektoratetLeidulf DahleTor ChristensenSigurd HoelsbrekkenØistein RimstadOle BrakstadEgeninnsatsIGP ASProsjektgruppeIGP ASSINTEFGeir Jensen, prosjektsekretærJonny Nersveen, Elin Tørlen med flereTruls Paulsen, med flere_________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTB


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del AINNHOLDDEL A:Beskrivelse1 INTRODUKSJON TIL ALLSAFE ................................................................ 41.1 Orientering om ALLSAFE .................................................................... 41.2 Beskrivelse av ALLSAFE....................................................................... 51.3 Anvendelse av ALLSAFE..................................................................... 101.4 ALLSAFE - fleksibilitet....................................................................... 102 DEFINISJONER, FORUTSETNINGER, MÅL OG KRAV I ALLSAFE122.1 Definisjoner....................................................................................... 122.2 Forutsetninger................................................................................... 162.3 Mål i ALLSAFE................................................................................. 172.4 Grenseverdier ................................................................................... 172.4.1 Termisk energi............................................................................................... 172.4.2 Kjemisk eksponering..................................................................................... 193 MODELLBESKRIVELSE ............................................................................. 203.1 Kvalitativ modell............................................................................... 203.1.1 Evakuering og evakueringsprosess .............................................................. 203.1.2 Evakueringssikkerhet, evakueringstid og sikkerhetsmargin....................... 223.1.3 Minimumstid.................................................................................................. 233.1.4 Påvirkende faktorer og evakueringstiltak..................................................... 233.1.5 Brannforløp og tid til personer blir udyktige ............................................... 233.1.6 Definisjon av scenarier for evakuering og brann......................................... 243.2 Matematisk modell............................................................................ 264 BRUK AV ALLSAFE - OVERSIKT........................................................... 275 REFERANSER ............................................................................................... 28_________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTC


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del AFigur 2:ALLSAFE - Detaljert grafisk framstillingSTARTAntallPersonerGeometriBeregnBeregnµ 10νFunksjonskravBygningensbrannegenskaperStandardbrannscenarierµ


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del AFigur 3:TidsbegrepeneEksempel 1; Alle kommer ikke tidsnok ut:Tilgjengelig tidNødvendig tidMinimum tidSumtid faktorer og tiltak4 min 10 min 12 minEksempel 2; OK, 4 min sikkerhetsmargin:Nødvendig tidTilgjengelig tidMinimum tidSumtid4 min 6 min 10 minMinimum evakueringstidDen tiden det tar for alle personer som oppholder seg i et evakueringsobjektå forflytte seg til et sikkert sted ved optimale forhold i hver fase. Tiden er teoretiskfordi den forutsetter null forsinkelser pga påvirkende faktorer.Nødvendig evakueringstidDen tiden det tar for alle personer som oppholder seg i et evakueringsobjektå forflytte seg til et sikkert sted.Tilgjengelig evakueringstidTiden fra antenning til forholdene i rømmingsvegene er blitt slik at personersom prøver å evakuere blir udyktiggjort.SikkerhetsmarginDifferansen mellom nødvendig evakueringstid og tilgjengelig evakueringstid.Tilgjengelig evakueringstid og minimum evakueringstid er beregnede og faste tider bestemtav bygningens gitte form, brannforløprisiko og maks antall personer.Den delen av nødvendig evakueringstid som vi kaller Sumvirkningen av påvirkendefaktorer og tiltak er den tid vi lettest kan kontrollere. Den er bestemt av den bruk vi tillateri bygningen, av de menneskekategorier vi da må forholde oss til, av evakueringskontrollerendetiltak og av brannforløpkontrollerende tiltak._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTH


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del AFigur 4:Grafisk framstilling av modellen for evakueringssikkerhetEvakuering og brann er to hendelseforløp som skjer samtidig. Det vi har definert sompåvirkende faktorer bestemmer evakueringsforløpet, mens det vi har definert somtiltak både kan bestemme evakueringsforløpet og brannforløpet. Se figuren.Noen faktorer og tiltak påvirker flere faser i forløpene. Påvirkende faktorer kan viogså i praksis ofte kontrollere og bruke som tiltak. ALLSAFE ivaretar dette.PÅVIRKENDE FAKTOREREVAKUERINGSTILTAKSosiale rollerSpråkforståelseBevistehetstillstandOppfattelsesevneBakgrunnstøyBakgrunnsluktTekniske barriererSosiale og økonomiskebarriererGruppetilhørighetOrganisasjonsstrukturVisuell tilgjengelighetav rømningsveierPlassering av rømningsveiensbegynnelseDagelig bruk avrømningsveieneRedundanterømningsveierVisuellbakgrunnFørlighetRømningsveienesplanløsningRømningsveieneskompleksistettt n0t dt ht ft sEvakueringsprosessAktivitetMenneskeligdeteksjon avbrannrelatertinformasjonFortolkning avbrannrelatertinformasjonBeslutte /ForberedeVelgeevakueringsruteFølgeevakueringsruteAnkomst tilsikkert stedDeteksjon av brannForberedendeinformasjonInformasjon ombrannenInformasjon i evakueringssituasjonenEvakueringsplanOpplæring ogtreningBemanningMerking avrømningsveierRøykkontrollSprinklerTo-veis kommunikasjoni evak.situasjonenPersonlig beskyttelseBrannforløpAntennelse /begynnendeulmingVedvarendeflamming /ulmingEtablertforbrenningOvertenningFullbrannt t t 0t adt mdt ott u_________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTI


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del A1.3 Anvendelser av ALLSAFEHovedanvendelser av ALLSAFE er:• Verifiseringsverktøy til bruk sammen med funksjonsrettede forskrifter• Optimaliseringsverktøy for byggplanleggere• Bestemme evakueringssikkerhet i uvanlige bygningerHovedanvendelsene vil ha med funksjonsrettede forskrifter å gjøre, og fungere slik:En slik forskrift vil typisk stille krav på 5 nivåer:1 Mål2 Funksjonskrav3 Kvantitative grenseverdier (målbare)4 Verifikasjonsmetode5 Pre-aksepterte løsningerEU basisdokumentet Safety in Case of Fire, Nordisk Komite for Byggebestemmelser’sBrandbestemmelser med veiledning, forventet ny Byggeforskrift 1995 og ALLSAFE eralle dokumenter orientert rundt samme modell, bare med litt ulike navn på nivåene.Nivåene 1-3 er faste krav. For å møte disse kravene kan planleggeren velge enten nivå4 eller 5 som strategi. I nivå 4 angir forskriften en beregningsmetode eller alternativemetoder, slik som ALLSAFE, som kan brukes til å dokumentere at kravene i 1-3 er fylt.I nivå 5 angir forskriften spesifikke detaljløsninger som automatisk tilfredsstillerkravene i 1-3, slik de konvensjonelle byggeforskriftene fungerer.Forskjellen på strategiene i iht 4 og 5 er at med strategi 4 kan planleggeren velge sinegen løsning som kan bli rimelig og samtidig ha en god og dokumentert sikkerhetsmargin.Strategi 5 kan gi en dyr løsning, som samtidig har en udokumentert litensikkerhetsmargin.Noen andre anvendelser av ALLSAFE er:• Verktøy for å redigere nye forskrifter• Verktøy for å bestemme pre-aksepterte løsninger i nye forskrifter• Sammenlikne effekt av ulike forskrifter• Dokumentere evakueringssikkerhet• Forskning og utvikling innenfor evakueringssikkerhet• Ulykkesetterforskning• Brannvernutdanning1.4 ALLSAFE - fleksibilitetDet følger av innledningen at ALLSAFE er en generell systematisering av evakueringssikkerhet.ALLSAFE er altså uavhengig av hvilken forskrift, regnemodell eller nøyaktighetman bruker, og det gir stor frihet. ALLSAFE vil lett ta opp i seg ny kunnskap- enten ved at Hovedrapport/Håndbok revideres eller ved at delverktøy (regnemodeller),kriterier og faktor-effekter oppdateres før bruk i hvert tilfelle._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTJ


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del ADokumentasjonen etter en beregning inkludere informasjon om:• hvilken modell som er brukt for å bestemme tid til udyktiggjøring• eventuelt hvilken modell som er brukt for å bestemme antall omkomne• hvilken modell som er brukt for å bestemme minste tid• hvilken modell som er brukt for å bestemme effekt av menneskelige faktorer• hvilken modell som er brukt for å bestemme effekt av tiltak• mål og sikkerhetsmarginer• kriterier for udyktiggjøring• hvilke(t) scenarier som er brukt (døgntid, aktivitet, brannsted, branntype ol)Når ALLSAFE brukes for å dokumentere at krav i en funksjonsrettet forskrift er oppfylt,vil forskriften eller forskriftens kontrollinstans fastlegge denne informasjonen -eventuelt sammen med brukeren av ALLSAFE for hvert brukstilfelle._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTK


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del A2 DEFINISJONER, FORUTSETNINGER, MÅL OGKRAV I ALLSAFE2.1 DefinisjonerBegrep Betegnelse / måleenhet DefinisjonAktivitet t 0 (0 s) De handlingene personene ievakueringsobjektet er invol-verti før en brann starter, f ekssove, spise, arbeideAlvorlig personskadeAnkomst til sikkert sted t s (s)T s = tid fra t f til t sSkader definert som alvorlighetsgrad4 i skadeklassifiseringssystemet"Abbreviated InjuryScale" (AIS). Se AN2.Alle personene har ankommet tilet sikkert stedAntenning t 0 0 s Det tidspunkt et brannforløp blireksotermt, dvs selvunderholdendebrann når antennelseenergiener fjernet. Fyrstikktenningav bensin eller papir girumiddelbart eksoterm brann,mens f eks elbrann bare ereksoterm når den vil fortsetteuten eltilførsel. Ulmebranner ereksoterme fra starten.Antenningsdefinisjon er viktig iALLSAFE fordi tenning erfelles starttidspunkt forevakuering- og brann-forløp.Beslutte/forberede t h (s)T h = tid fra t d til t hBranncelleDefaultverdiEffekt (av påvirkende faktor)Alle personene har besluttet åevakuere og utfører derforhandlinger som forbereder dempå dette; f eks ta på klær, takontakt med andre etcAvgrenset del av en bygninghvor en brann fritt kan utvikleseg uten å spre seg til andredeler av bygningen i løpet avfastsatt tid.Forhåndsangitt konservativ tallverdi.For bruk når spesifikkverdi ikke er kjent/beregnet avbruker.Effekten av en påvirkendefaktor er en skaleringsfaktorsom angir bidraget verdien av enpåvirkende faktor har medhensyn på nødvendigevakueringstid._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTL


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del ABegrep Betegnelse / måleenhet DefinisjonEvakueringEvakueringssikkerhetDen prossess som fører til atmennesker som oppholder seg iet evakueringsobjekt, ved egenhjelp eller assistert av andrepersoner i evakueringsobjektet,forflyttes til sikkert sted. Se fig4, og under hvor fasene erdefinert.Sikkerhet for at mennesker somevakuerer ikke omkommer ellerblir alvorlig skadet som følge avskadeårsaker relatert til brannog/eller evakueringsprossessen.Evakueringstiltak T k Et evakueringstiltak er enhandling som iverksettes, ellerteknologi som implementeres,for å redusere nødvendigevakueringstid. Et tiltak settesprimært inn for å motvirkeeffekten av en påvirkendefaktor. Tiltakene kan i vissesituasjoner også endre verdienav en påvirkende faktor. Ettiltak kan også redusere tid framtil udyktiggjøring, eventuelt forhindreen brann i å utvikles.Fatal Accident Rate FAR per 10 8 timer Forventet antall omkomne per10 8 eksponerte timerFortolkning av brannrelatertinformasjonFølge evakueringsrute t f (s)Komplekst evakueringsobjektT f = tid fra t h til t fAlle personene har forstått at detbrenner i evakueringsobjektetAlle personene følger denevakueringsruten de har valgtfram til et sikkert stedEnhver bygning til opphold foret større antall mennesker, oghvor brann kan medføre mer ennalminnelig fare for tap avmenneskeliv.Menneskelig deteksjon avbrannrelatert informasjont dT d = tid fra t 0 til t d(s)Alle personene i evakueringsobjektethar sanset (hørt,luktet, sett eller følt) informasjonsom er forbundet medbrann; alarm, røyk, varme,brannlyder, talebeskjeder olMinimum evakueringstidNødvendig evakueringstid(i enkelte sammenhenger kaltsannsynlig evakueringstid ellerforventet evakueringstid)T mµ io(s)T n = T d + T h + T f + T s(s)µ = forventingsverdi (s)T fn = forventet evak.tid (s)Den tiden det tar for alle personersom oppholder seg i et evakueringsobjektå forflytte seg tilet sikkert sted ved optimale forholdi hver fase. Tiden er teoretiskfordi den forutsetter null forsinkelsepga påvirkende faktorer.Den tiden det tar for alle personersom oppholder seg i etevakueringsobjekt å forflytte segtil et sikkert sted, dvs tiden dettar å gjennomføre evakueringsprossessen._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTM


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del ABegrep Betegnelse / måleenhet DefinisjonPåvirkende faktorEn påvirkende faktor er etgrunnleggende forhold ved utformingeller bruk av et evakueringsobjektsom påvirkernødvendig evakueringstid.En påvirkende faktor har enverdi og en effekt: se under.RedningRømningRømningsvegDen prosses som fører til atmennesker som oppholder seg iet evakueringsobjekt og somikke klarer å evakuere,forflyttes av andre til et sikkertsted.Den prossess som fører til atmennesker som oppholder seg iet evakueringsobjekt forflytterseg til sikkert sted pga fare.Utgang direkte til sikkert stedsamt korridorer, trapper ol somleder fra enbranncelle og tilsikkert sted.Sikkerhetsmargin SM (s) Differansen mellom nødvendigevakueringstid og tilgjengeligevakueringstid.Sikkert stedSkadeårsakTilgjengelig evakueringstid(også kalt tid til udyktiggjøring)Tilstandskategori(av en påvirkende faktor)Velge evakueringsruteVerdi (av påvirkende faktor)T bf(s)ν = forventningsverdi (s)t u = tid til udyktiggjøring (s)Et sted i eller utenfor evakueringsobjektethvor mennesker ertrygge for skadeårsaker relaterttil brann/sammenbrudd ievakueringsobjektet.Dødsfall og alvorligepersonskader ved evakuering frabrann er forårsaket av atpersoner blir eksponert forforskjellige former for energi. Iden videre tekst vil vi kalledenne eksponeringen forskadeårsak. Se tabell i AN2.Tiden fra antenning til forholdenei rømningsvegene er blittslik at personer som prøver åevakuere blir udyktiggjort.Eksempel: Sovende og våken erto tilstandskategorier avfaktoren Bevissthet.Alle personene har valgt enevakueringsrute som de trorfører dem til et sikkert stedVerdien av en påvirkende faktorer en kvalitativ beskrivelse avforskjellige tilstandskategorierfaktoren kan plasseres i._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTN


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del AGenerelt om betegnelseneFor å lette lesningen av rapporten har vi følgende kommentarer til notasjon og begrep:Tilfeldig størrelse: En størrelse hvis verdi avhenger av 'tilfeldighetenes spill'. Før etforsøk utføres er det umulig å si hva verdien til en tilfeldig størrelse blir. Vi kanimidlertid si noe om f eks forventningsverdien til denne størrelsen. Vanligvis benyttesstore bokstaver for å angi stokastiske variable, de mest bruke bokstavene erT,U,V,W,X,Y og Z. Her benyttes bokstaven T for å angi tid. Det er vanlig å benytte ordet'stokastisk variabel' om det vi her har betegnet en 'tilfeldig størrelse'.Parametre: Parametrene er faste størrelser som karakteriserer statistisk regelmessighetved tilfeldige størrelser. Typisk benyttes µ = E(T) = forventningsverdien til T, og σ 2 =Var(T) = variansen til T. Ved empiriske studier er det et mål å estimere (anslå) verdienetil parametrene. Ved modellering og beslutningsproblemer er parametrene (evt med angivelseav usikkerhet) å betrakte som kjente inngangsstørrelser. Det er vanlig å benyttegreske bokstaver for å angi parametre. Her har vi benyttet bokstaven µ (my) for å angiforventningsverdi til evakueringstiden. σ (sigma) benyttes for å angi standardavviket tilevakueringstiden. σ 2 blir da variansen til evakueringstiden. Forventning og varians tiltiden fram til udyktiggjørin angis ved hhv ν (ny) og τ 2 (tau 2 ).Sannsynlighet: Sannsynlighet er et numerisk mål på hvor rimelig det er at en hendelsevil inntreffe. Vi skriver P(A) for å angi sannsynligheten for at hendelsen A vil inntreffe.For alle hendelser A gjelder at 0 ≤ P(A) ≤ 1. Merk at det ikke gir mening å finne sannsynlighetenfor en stokastisk variabel, da en stokastisk variabel ikke er noen hendelse.Men vi kan f eks angi sannsynligheten for at en stokastisk variabel er større enn ett tall, feks P(X > 3) = 0.7, da {X > 3} er en hendelse.Tellevariable: Tellevariable er dummy-variable som benyttes for å angi f eks leddene ien sum. Vi skriver f eksn,S,i=1x ifor å angi x 1+ x 2+ x 3+ . . . + x nBokstaven i er her en indeks som løper gjennom verdiene 1,2,..,n. Vi skriver også:nΠi=1x = x x x . . . xi 1 2 3 nI dette notatet har vi konsekvent benyttet bokstaven i for å angi ulike evakueringsfaser,bokstaven j for å angi ulike påvirkende faktorer og bokstaven l for å angi ulike tiltak._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTO


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del A2.2 ForutsetningerEn må være oppmerksom på at forutsetningene som egentlig ligger til grunn i tradisjonelledetaljforskrifter er flere, og mer alvorlige, enn de vi definerer i ALLSAFE.Forutsetninger ble ofte ikke tatt inn i detaljforskrifter, eller definert overhodet. Eksempelviser brannscenarier sjelden definert, folks respons på alarm er sjelden definert(eller stilltiende forutsatt øyeblikkelig og korrekt), brannskiller er stilltiende forutsattrøyktette, røyk forutsettes i noen sammenhenger og i andre ikke, trapper forutsettesrøykfrie, folk antas å fordele seg jevnt på alle tilgjengelige utganger osv.ALLSAFE er presentert slik at forutsetninger er angitt for brukeren der de er aktuelle.Men det skal nevnes særskilt at:Alle definisjonene i kapittel 2.1 er å regne som forutsetninger.Når annen definisjon savnes, gjelder definisjon brukt i delrapporter og arbeidsnotater.Antenning, tid t 0 , er felles starttidspunkt for evakuerings- og brann-forløp.Tekniske tiltak regnes å ha 100% pålitelighet. Men når det er gitt at f eks et sprinkleranleggvil virke som forutsatt i statistisk 90% av tilfeller, kan reduksjonsfaktoren fortiltaket reduseres til 90%.Det er strengt tatt ikke en forutsetning at det evakueringsobjektet ALLSAFE benyttes påer et komplekst bygg.Hvis metoden brukes på en enkel konstruksjon kan brukeren riktignok oppleve at metodenfører til opplagte konklusjoner via en omveg, fordi det ikke er tenkt kun påenkle objekt under utviklingen av metoden, men forøvrig vil resultatet bli rett.ALLSAFE er egnet for en svært stor spredning i type bygg, og passer også for sykehus,passasjerskip og trafikkanlegg i fjell. Spesielt gunstig vil ALLSAFE være for uvanligebygg, som kan være enkle eller komplekse: Evakueringssikkerheten bestemmesuavhengig av om det finnes detaljbestemmelser eller forskrift for den aktuelle typenbygg.Offshore, tog og fly er anvendeler som ALLSAFE ikke er forberedt for._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTP


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del A2.3 Mål i ALLSAFENår ikke annet spesifiseres ligger følgende overordnede mål bak utarbeidelsen avALLSAFE. Disse mål er sammenfallende med mål i kjente brannlover og forskrifter:Mål med sikkerhet mot brann:Mennesker som evakuerer et komplekst evakueringsobjektskal ikke omkomme eller få alvorligeskader som følge av skadeårsaker relatert tilbrann.Mål med sikkerhet mot sammenbrudd i evakueringsobjekt:Mennesker som evakuerer et komplekst evakueringsobjektskal ikke omkomme eller få alvorligeskader som følge av skadeårsaker relatert tilsammenbrudd i evakueringsobjektet.Mål med sikkerhet mot forflytning og opphold under evakuering:Mennesker skal ikke omkomme eller få alvorligeskader som følge av forflytning til eller oppholdi sikkert sted.Ved bruk av ALLSAFE settes kvantitative mål for å angi en sikkerhetsmargin:ALLSAFE kan brukes til å bestemme sannsynligheten for at fler enn ingen vil omkomme,og til å bestemme forventet antall omkomne.Sikkerhetsmål i form av sannsynlighetstall eller FAR (Fatal Accident Rate)-verdisettes av den forskrift eller oppdrag som gjelder i hvert tilfelle.Likeledes kan sikkerhetsmål angis ved et antall minutter som skal skille tilgjengeligog beregnet forventet evakueringstid, eller ved prosenttillegg.2.4 GrenseverdierFølgende grenseverdier er satt som kvantitative funksjonskrav i ALLSAFE, oggjelder for bruk når det gjøres detaljerte beregninger:2.4.1 Termisk energi2.4.1.1 Krav til rømningsveierTemperaturVed evakuering fra brann må temperaturen T ( o C)i rømningsveiene tilfredsstille:e15.1849 - 0.0273 T ( o C )< 1 dvs. T < 190 o C under hele evakueringstiden_________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTQ


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del AVarmestråling''Ved evakuering fra brann må påfallende stråling q ri (kW/m 2 ) på mennesker irømningsveien tilfredsstille:''qri < 1.7 kW/m 2 når t e > 60 sog''qri < 35/t 0.75 e når t e < 60 shvor t e : Tiden en person eksponeres for strålevarme2.4.1.2 Krav til sikkert sted i evakueringsobjektetTemperaturLuft- temperaturen må tilfredsstille:t s∫02 4 2( ∆T - 10) dt < 4.0 x 10 (hvis ( ∆T - 10) < 0, ( ∆T - 10) = 0 )hvor ∆T: temperaturstigning (K)t s : tiden personer må oppholde seg der (s)Temperaturøkningen på overflatene må ikke overstige 10 KVarmestrålingMaksimal strålingsintensitet må ikke overstige 1 kW/m 22.4.1.3 Krav til sikkert sted utenfor evakueringsobjektetTemperaturIkke aktueltVarmestrålingMaksimal strålingsintensitet må ikke overstige 1 kW/m 2_________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTR


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del A2.4.2 Kjemisk eksponering2.4.2.1 Krav til rømningsveierVed evakuering må atmosfæren F IN i rømningsveiene tilfredsstille :( )= ⎛ ⎝ ⎜ ⎞∫ ⎠⎟ dt2 60F F + F × V + FIN co HCN o 2co< 1 under hele evakueringstidenhvor F CO= Fraksjon av en udyktiggjørende dose COF HCN= Fraksjon av en udyktiggjørende dose hydrogen cyanidV CO2= Multiplikasjonsfaktor for CO 2 indusert hyperventileringF O2= Fraksjon av en udyktiggjørende dose O 2For en eksponeringstid på 60 s ved en gitt konsentrasjon er;F CO= 0.002746 x ppm CO 1.036F HCN=V CO2=F O2=1( 5. 396 − 0.023 x ppm HCN)e0. 2496 x % CO + 1.9086e68 .1( 813 . − 054 . ( 209 . - %O2))22.4.2.2 Krav til sikkert sted i evakueringsobjektAtmosfæren F INi sikkert sted i evakueringsobjektet må tilfredsstille:( )= ⎛ ⎝ ⎜ ⎞∫ ⎠⎟ dt < 0.3 under hele oppholdstiden2 60F F + F × V + FIN co HCN o2co(Formelen er forklart i avsnitt 4.1.2.1 ovenfor)Luftkvaliteten, uten introduksjon av forbrenningsprodukter fra brann, må tilfredsstille:konsentrasjon av CO 2< 0.02 %._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTS


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del A3 MODELLBESKRIVELSE3.1 Kvalitativ modellI kapitlene foran er den kvalitative modellen av evakueringssikkerhet beskrevet ioversikt. I dette kapitlet definerer vi grundigere en del viktige begreper som inngår.3.1.1. Evakuering og evakueringsprosessDet første begrepet som trenger en definisjon er selve evakueringsbegrepet. Det er idenne modellen definert slik:Evakuering:Den prosess som fører til at mennesker som oppholder seg i etevakueringsobjekt, ved egen hjelp eller assistert av andre personer ievakueringsobjektet, forflyttes til et sikkert sted.Som det fremgår av denne definisjonen er evakuering en prosess. Denne prosessen ervanskelig å beskrive presist fordi den ikke er fullt ut forstått. Et annet problem er at denkan beskrives på minst to forskjellige nivåer; mikro- og makronivå: På mikronivå kanman beskrive evakueringprosessen for hvert enkelt individ. På dette nivået kan deenkelte individer befinne seg på forskjellige stadier i prosessen; noen ligger og sover,noen er i ferd med å oppdage brannen, andre har begynt å bevege seg til et sikkert sted,osv. På et makronivå kan man beskrive evakueringsprosessen for samlingen av alleindivider som en helhet. I den foreliggende modellen har vi valgt å beskriveevakueringsprosessen på et makronivå. Dette innebærer at vi beskriver den som ensekvens av stadier og at vi antar at overgangen fra et stadie til et senere ikke kan skje føralle individene har nådd det første stadiet. Videre antar vi at det på makronivå erfornuftig å anta at sekvensen av stadier er irreversibel. I den foreliggende modellen erevakueringsprosessen definert som en sekvens av 7 stadier, slik det er vist i Figur 4._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTT


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del AFigur 4:Definisjon av evakueringsprossessen (makro-nivå)AktivitetMenneskeligdeteksjon avbrannrelatertinformasjonFortolkning avbrannrelatertinformasjonBeslutte /ForberedeVelgeevakueringsruteFølgeevakueringsruteAnkomst tilsikkert stedHvert enkelt stadium er definert i det følgende:Aktivitet:Menneskelig deteksjon avbrannrelatertinformasjonFortolkning av brannrelatertinformasjonBeslutte /Forberede:Velge evakuerings-rute:Følge evakuerings-rute:Ankomst til sikkert sted:De handlinger personene i evakueringsobjektet er involvert i før en brannstarter, f.eks sove, spise mat, arbeide, etc.Alle personene i evakueringsobjektet har sanset (hørt, luktet, sett eller følt)informasjon som er forbundet med brann; røykvarsler, røyk, varme,brannlyder, talebeskjeder, etc.Alle personene har forstått at det brenner i evakueringsobjektet.Alle personene har besluttet å evakuere og utfører derfor handlinger som forberederdem på dette; f eks ta på klær, ta kontakt med andre personer, etc.Alle personene har valgt en evakueringsrute som de tror fører til et sikkertsted.Alle personene følger den evakeringsruten de har valgt frem til et sikkertsted.Alle personene har ankommet til et sikkert sted._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTU


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del A3.1.2. Evakueringssikkerhet, evakueringstid og sikkerhetsmarginDet fenomenet som skal modelleres, dvs evakueringssikkerhet, må også defineres:Evakueringssikkerhet:Sikkerhet for at mennesker som evakuerer ikke omkommer eller bliralvorlig skadet som følge av skadeårsaker relatert til brann og/ellerevakueringsprosessen.Dette fenomenet kan modelleres på flere måter, f.eks ved detaljert modellering avskadeårsakene og personers eksponering for disse. Vår oppfatning er imidlertid at kunnskapenpå dette området pr i dag ikke er tilstrekkelig for en slik tilnærming. Det er f.eksennå relativt stor usikkerhet i modellering av brann og røykspredning. Vi har derforvalgt å modellere evakueringssikkerhet som forholdet mellom nødvendig og tilgjengeligevakueringstid. Denne tilnærmingen er også benytte i andre metoder for vurdering avevakueringssikkerhet. Hovedantagelsen er da at disse tidsbegrepene indirekte sier noeom sannsynligheten for at personer blir eksponert for skadeårsaker. Tiden i seg selv eringen skadeårsak. Vi har i ALLSAFE definert disse tidsbegrepene slik:NødvendigevakueringstidTilgjengeligevakueringstidDen tiden det tar for alle personer som oppholder seg i etevakueringsobjekt å forflytte seg til et sikkert sted, dvs tiden det tar ågjennomføre evakueringsprosessenTiden fra antennelse eller begynnende ulming til forholdene irømningsveiene er blitt slik at personer som prøver å evakuere blirudyktiggjort (for enkelhets skyld betegnes dette som tiden frem tiludyktiggjøring i resten av dokumentet)Forholdet mellom disse tidene gir så et uttrykk for evakueringssikkerheten. Detteforholdet blir her kalt sikkerhetsmargin og er definert slik:Sikkerhetsmargin:Differansen mellom nødvendig evakueringstid og tilgjengeligevakueringstidSiden nødvendig evakueringstid er definert som tiden det tar å gjennomføreevakueringsprosessen kan den omskrives som summen av tiden for hvert stadie ievakueringsprosessen. Vi må derfor også gi en definisjon av tiden for hvert stadium.t 0 =t d =t h =t f =t s =T d =T h =T f =T s =T n =t u =Tidspunktet for «Antennelse/begynnende ulming». Det er på dette tidspunkten brann blir eksoterm, dvs selvunderholdende når tennenergien er fjernet.Tidspunkt for «Menneskelig deteksjon av brannrelatert informasjon»Tidspunkt for «Beslutte/forberede»Tidspunkt for «Følg evakueringsrute»Tidspunkt for «Ankomst til sikkert sted»Tiden fra t 0 til t dTiden fra t d til t hTiden fra t h til t fTiden fra t f til t sNødvendig evakueringstidTiden frem til udyktiggjøringPå bakgrunn av dette kan vi definere nødvendig evakueringstid slik:Tn = Td + Th + Tf + Ts_________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTV


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del A3.1.3. MinimumstidAv pragmatiske grunner innfører vi også begrepet minimumstid. Vi sier at det for hvertstadie i evakueringsprosessen finnes en minimumstid T m som representerer den tiden etstadie tar under optimale forhold.3.1.4. Påvirkende faktorer og evakueringstiltakSå langt har vi kun vist hvordan evakueringssikkerhet kan modelleres som forholdetmellom nødvendig og tilgjengelig evakueringstid. For at ALLSAFE skal kunne brukes påforskjellige evakueringsobjekter er det imidlertid også nødvendig å modellere hvordandisse tidene påvirkes av forskjellige forhold. Dette gjør vi ved å innføre begrepene"Påvirkende faktor" og "Evakueringstiltak". En påvirkende faktor er definert slik:Påvirkendefaktor:En påvirkende faktor er et grunnleggende forhold ved utforming ellerbruk av et evakueringsobjekt som påvirker nødvendig evakueringstid.Videre modellerer vi en påvirkende faktor slik at den har en verdi og en effekt. Disse tobegrepene er definert nedenfor:Verdi av enpåvirkendefaktor:Verdien av en påvirkende faktor er en kvalitativ beskrivelse avforskjellige tilstandskategorier den påvirkende faktoren kan plasseresi.Effekten av enpåvirkendefaktor:Effekten av en påvirkende faktor er en skaleringsfaktor som angirbidraget verdien av en påvirkende faktor har med hensyn pånødvendig evakueringstid..Et evakueringstiltak er definert slik:Evakueringstiltak:Et evakueringstiltak er en handling som iverksettes, eller teknologisom implementeres, for å redusere nødvendig evakueringstid. Ettiltak settes primært inn for å motvirke effekten av en påvirkendefaktor. Tiltakene kan i visse situasjoner også endre verdien av enpåvirkende faktor. Et tiltak kan også redusere tid fram tiludyktiggjøring, eventuelt forhindre en brann i å utvikles.3.1.5 Brannforløp og tid til personer blir udyktigeI dag har vi gode muligheter til å beregne tid til udyktiggjørende forhold inntrer pået gitt sted i et gitt evakueringsobjekt ved en gitt brannstart. Pga begrensinger ibetraktning av evakueringsforløpet - nemlig at alle har avsluttet en fase når denneste starter - er det imidlertid begrenset nytte av gode brannforløpmodeller.Vi har også forutsatt at det f.o.m. tidspunkt t u , tiden til udyktiggjørende forhold,inntrer udyktiggjørende forhold momentant og i hele rømmingsvegen._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTW


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del AVi forutsetter at t u er den samme for alle rømmingsvegene i evakueringsobjektet.Men ALLSAFE kan brukes til først å beregne konsekvensen for de som bruker førsterømingsveg, deretter konsekvensen for de som bruker andre osv. - idet detbestemmes egne verdier av t u for hvert rømmingsvegalternativ.DefaultEn må uansett forutsette et verste tilfelle av brannforløp. Det er påsatt flammebranni en rømmingsveg (påsatt brann som sperrer alle rømmingsveger er forutsattuaktuelt) eller tilfeldig flammebrann i tilsluttende rom med åpen dør. Forløp er daså raske at tiden til udyktiggjøring, t u , domineres av valgt brann og sted - og beregnings-modellfor røykspredning så vel som byggets geometri blir underordnet.I Del B Bruk angir vi derfor defaultverdier for tiden til personer blir udyktige i hhvbranncellen, nabobranncellen og resten av bygget.BeregningAlternativt til å bruke defaultverdiene må man beregne forventet verste brannforløp:Prinsippet er å forutsette den brann som raskest vil skape udyktiggjørende forhold irømmingsvegen mellom personer i evakueringsobjektet og sikkert sted, og deretterbestemme tiden t u .Eksempler på aktuelle arnesteder er foaje i hotell om natten, korridor eller trapputenfor i kontoretasje i arbeidstiden, og arbeidsrom i aldershjem med åpen dør motrømmingsvegen. Brann som starter i avlukkede siderom, loft og kjellere, og ulmebranner,forutsettes her å gi lenger tid til t u , men i gitte tilfeller kan disse representereverste brannscenarium. I så fall skal disse velges og begrunnes, og t u beregnesi h.h.t. til dette.Etter behov deles rømmingsvegsystemet i seksjoner, og respektive verdier for t u1 ,t u2 o.s.v. bestemmes som beskrevet for default-verdiene.Brannforløpmodeller til beregning i ALLSAFE er mest hensiktsmessig i forbindelsemed åpne rom som forsamlingsrom, varehus og haller.Obs! Det skal i utgangspunktet ikke forutsettes aktive tiltak for å slå tilbake brann(personellinnsats, sprinkler, røykventilasjon etc). Dersom sikkerheten blir utilstrekkeligkan ny beregning, som f. eks. forutsetter røykventilasjon, gjøres.3.1.6 Definisjon av scenarier for evakuering og brannDet kan velges ett eller flere scenarier. Når det er åpenbart hva som er verste branntilfellekan det være tilstrekkelig å regne kun for dette, men normalt bør det regnesfor de 2 eller 3 antatt ugunstigste branntilfellene (-scenariene).Designendringer kan medføre at et annet enn det opprinnelige scenariet rykker oppsom det verste._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTX


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del AScenarier velges slik at:• Tilgjengelig tid blir minst mulig.Typisk betyr dette å velge hurtig flammebrann i et rom med åpen dør motrømmingsveg, på et sted nær utgang til sikkert sted.Unntak: Påsatt brann i rømmingsveg, påsatt brann som blokkerer allerømmingsvegene og tilfeldig brann flere steder samtidig.• Nødvendig tid blir lengst mulig.Situasjoner som er utenfor byggets bruksformål eller de det er godkjent forskal ikke forutsettes.Typisk betyr dette at brann oppstår på et tidspunkt med mange personer og/-eller ved en bruksanledning hvor rømning er vanskelig. F.eks. om natten isengebygg, med fullsatt sal av unge på rockekonsert i forsamlingsbygg osv.• Den kombinasjon av tilgjengelig og nødvendig tid som gir verste tilfellevelges.Dette gjelder dersom ugunstigste brann ikke kan oppstå samtidig med ugunstigstebruk av bygget._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTY


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del A3.2 Matematisk modellALLSAFE bygger på en matematisk modell av evakueringssikkerhet, utviklet i prosjektet(arbeidsnotat 5, delrapport 2).De kritiske størrelser som modelleres er 1) Sannsynligheten for at en brann gir dødeligutfall, og 2) forventet antall drepte per 10 8 eksponerte timer.Ved modellering av evakueringsforløpet er to forhold betraktet:Først tiden det tar frem til alle er evakuert. Denne tiden vil være avhengig av depåvirkende faktorene. Evakueringstiden vil være en stokastisk (tilfeldig) variabel somdet er mulig å anslå forventning (µ) og varians (σ 2 ) til.Tilsvarende er brannforløpet modellert som en stokastisk variabel med forventning ν ogvarians τ 2 . En potensiell fatal situasjon oppstår dersom forventet nødvendig evakueringtid,Tfn er større en tiden fram til udyktiggjøring Tu.Sikkerhetsmarginen (SM) angir standardisert differanse mellom forventet tid til udyktiggjøringog forventet nødvendig evakueringtid. SM må være så stor at sannsynlighetenfor en fatal situasjon er innenfor akseptable grenser.I tillegg til å beregne tiden det tar å evakuere alle personer i bygningen, kan ALLSAFEogså se på tiden det tar å evakuere f eks 75% av personene. Dersom denne tiden erlengre enn tiden fram til udyktiggjøring, vil en slik situasjon bidra sterkt til den såkalteFAR-verdien. ALLSAFE er derfor også etablert for å anslå FAR verdi.Til slutt er også effekten av ulike tiltak modellert. Tiltakene vil være rettet mot ulikefaser i både brannforløpet og i evakueringsprosessen. I ALLSAFE er effekten av hvert tiltakvurdert i forhold til de ulike påvirkende faktorene.I den matematiske framstillingen betraktes ulike typer branner under ett. Dette gir envarians i tiden det tar til full brann oppstår. Alternativt kunne ulike typer brannervurderes separat, men det ville krevd mer regnearbeid.I arbeidet med ALLSAFE er det utviklet (arbeidsnotat 5, delrapport 2) beregningsmodellerfor å finne 1) q = Sannsynligheten for at en brann utvikles til en dødsbrann og 2)FAR = forventet antall brann-drepte per 10 8 timer. Begge disse størrelsene avhenger avbåde nødvendig evakueringstid og tid til udyktiggjøring. Nødvendig evakueringstid vilvariere fra tiden til første person er i sikkerhet til tiden siste person er i sikkerhet.Tid til udyktiggjøring betraktes som uavhengig av evakueringsforløpet. Prinsipielt børberegninger foretas for alle verdier av evakueringsprosenten, dvs hvor mange som tilen hver tid er evakuert ved ett gitt tidspunkt. ALLSAFE er imidlertid begrenset til å vurdere1) tiden det tar til alle er evakuert, og 2) tiden det tar til 75% er evakuert._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTZ


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del A4 BRUK AV ALLSAFE - TRINN FOR TRINN IOVERSIKTDel B gir en detaljert beskrivelse av beregningsmetoder, prosedyrer og verdier for brukav ALLSAFE.Følgende er en oversikt av trinnene i framgangsmåten:1. Beskriv evakueringsobjektet2. Definer brannscenarier3. Del inn evakueringsobjektet i beregningssoner4. Beregn tilgjengelig tid5. Beregn minimum evakueringstid6. Beregn sannsynligheten for dødsbrann, uten evakueringstiltak7. Beregn sannsynligheten for at minst 75% av evakueringspopulasjonen klarer åevakuere i tide, uten evakueringstiltak.8. Beregn "Fatal Accident Rate" (FAR), uten evakueringstiltak9. Beregn sannsynligheten for dødsbrann, med evakueringstiltak10. Beregn sannsynligheten for at minst 75% av evakueringspopulasjonen klarer åevakuere i tide, med evakueringstiltak.11. Beregn "Fatal Accident Rate" (FAR), med evakueringstiltak._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTAA


ALLSAFE HOVEDRAPPORT Del A5 REFERANSER1 Jensen, G., Paulsen, T. m fl: Brannkatastrofer - bedre brannrømmingsmetoder.Hovedrapport og delrapporter. IGP AS. 1991.2 Arbeidsnotater og delrapporter i prosjektet Totalplaner for rømming avkomplekse bygg (dokumentene har sine egne referanselister for litteratur):Delrapport 1:Planleggingsverktøy for brannsikkerhet- spesielt mhp brannrømmingDelrapport 2, arbeidsnotat 1: Oppbygging av rammeverkDelrapport 2, arbeidsnotat 2: Funksjonskrav til evakueringssikkerhetDelrapport 2, arbeidsnotat 3: Regneteknisk metode. Skjema for beregning (se revidert i arbeidsnotat 6).Delrapport 2, arbeidsnotat 4: Utgår - se arbeidsnotat 5.Delrapport 2, arbeidsnotat 5: Modell for evakueringssikkerhetDelrapport 2, arbeidsnotat 6: Beregninger, prosedyrer og verdier iALLSAFE m/regneeksempel.Delrapport 2, sluttrapport:Foredrag NTNF seminar febr:Foredrag NTNF seminar febr:Hovedrapport:ALLSAFE: Beskrivelse og bruk av enmetode som ivaretar evakueringssikkerhetsystematisk.Om prosjektet (prosj.ansvarl. Eriksen)Planleggingsverktøyutvikling (Paulsen)3 M/S Kong Harald - utprøving av ALLSAFE. IGP AS for Sjøfartsdirektoratet.4 Trøndelag Teater - utprøving av ALLSAFE . IGP AS for Statsbygg._________________________________________________________________________________________________________________GJ 22.11.1994 IGP AS 251001\all-hr-r.doc Totalplaner for rømming av komplekse bygg HOVEDRAPPORTBB

More magazines by this user
Similar magazines