Årsrapport 2010 - Norges Fondsmeglerforbund

otc.nfmf.no
  • No tags were found...

Årsrapport 2010 - Norges Fondsmeglerforbund

NØKKELTALLKonsernetAlle tall i tusen kronerResultatutvikling 2010 2009Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 92 299 80 235Netto andre driftsinntekter 19 231 7 051Driftskostnader 62 724 59 604Tap på utlån, garantier m.v. 16 364 30 965Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsmidler -1 980 -996Driftsresultat før skatt 34 422 -2 288Skatt på ordinært resultat -9 651 459Resultat av ordinær drift etter skatt 24 771 -1 829Minoritetsinteresser -1 341 -478Resultat uten minoritetsinteresser 26 113 -1 351BalanseutviklingBrutto utlån til og fordringer på kunder 1 046 851 817 569- Individuelle nedskrivninger på utlån -35 496 -33 975- Gruppevise nedskrivninger på utlån -2 518 -4 518Netto utlån til og fordringer på kunder 1 008 838 779 076Innskudd fra og gjeld til kunder 1 161 565 1 109 627Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0Ansvarlig lånekapital 0 0Fondsobligasjoner 0 0Egenkapital 240 422 215 651Forvaltningskapital 1 420 272 1 335 724Gjennomsnittlig forvaltningskapital 1 377 998 1 369 385Rentabilitet og driftRentenetto 1) 6,7 % 5,9 %Netto andre driftsinntekter i % av gj.snittlig forvaltningskapital 1,4 % 0,5 %Driftskostnader i % av gj.snittlig forvaltningskapital 4,6 % 4,4 %Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 56,2 % 68,3 %Tapsprosent utlån 3) 1,6 % 3,8 %Konstaterte tap utlån 4) 1,6 % 2,6 %Total rentabilitet 5) 1,9 % -0,1 %Egenkapitalrentabilitet 6) 11,5 % -0,6 %Finansiering og likviditetNetto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 87% 70%Innskuddsdekning 7) 115% 142%Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % 29% -9%SoliditetNetto ansvarlig kapital 178 305 142 398Beregningsgrunnlag 1 062 553 861 639Kjernekapitaldekning i % 16,8 % 16,5 %Kapitaldekning i % 16,8 % 16,5 %Egenkapital mvAntall utstedte aksjer 27 940 27 940Pålydende pr. aksje 0,004 0,004Aksjekapital 100 025 100 025Overkursfond 199 714 199 714Bokført egenkapital 240 422 215 651Fortjeneste pr. aksje 0,93 -0,05Antall årsverk 8) 45,5 431) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og netto andre driftsinntekter3) Tap utlån og garantier i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder4) Konstaterte tap utlån i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder5) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital6) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital7) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder8) Ikke oppgitt i hele tusenResultat pr. selskap i konsernet 2010 Konsern yA Bank yA Holding MetaTech Elim.Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 92 299 92 232 67 0 0Netto andre driftsinntekter 19 231 9 724 0 16 661 -7 154Driftskostnader 62 724 54 699 131 13 671 -5 777Tap på utlån, garantier m.v. 16 364 16 364 0 0 0Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anl.m. -1 980 -1 980 -23 654 0 23 654Driftsresultat før skatt 34 422 32 873 23 590 2 990 -25 031Skatt på ordinært resultat -9 651 -9 219 18 -835 386Resultat av ordinær drift etter skatt 24 771 23 654 23 608 2 155 -24 646Minoritetsinteresser -1 341Resultat uten minoritetsinteresser 26 113 23 654 23 608 2 155 -24 646yA Holding ASA og konsernet


ÅRSBERETNING 2010SelskapsstrukturKonsernet består av selskapene yA Holding ASA, yA Bank AS ogMetaTech AS.Aksjer i konsernet handles via yA Holding ASA. yA Holding ASA eier 100% av yA Bank AS og 64,9 % av MetaTech AS.yA Holding ASA er tilknyttet Norges Fondsmeglerforbunds OTC liste medticker YAHO.yA Holding ASA ble stiftet i januar 2005, og yA Bank AS ble stiftet i mai2006. Konsernet har kontoradresse i Oslo og Trondheim.yA Holding ASA eies av norske institusjonelle bedrifter og investorer, avprivatpersoner og av norske investeringsfond.Virksomheten i konsernetKonsernets formål er å tilby finansielle tjenester til private personer iNorge. Gjennom å benytte moderne teknologi vil konsernet utfordre dentradisjonelle måte å kjøpe og bruke finansielle tjenester på.Konsernet er tuftet på ideen om at bank kan gjøres enklere og billigereenn hva tilfellet er i dag, og gruppen har egen utvikling av IT-systemerfor kjøp og administrasjon av finansielle tjenester.Det blir tilbudt et utvalg av finansielle tjenester basert på lave priser,gebyrfrihet og selvbetjening. Konsernet tilbyr ikke produkter som kreverpersonlig rådgivning.yA Bank AS tilbyr også sine produkter på ”white label” basis. Det vil si atbankens produkter, systemer og kompetanse gjøres tilgjengelig for 3.part som dermed kan tilby finansielle tjenester i eget navn, med yA Banksom leverandør.yA Holding ASA økte sin eierandel i MetaTech AS fra 51 % til 64,9 % i2010.yA Bank ASyA Bank AS er en internettbank som er tilgjengelig via selskapetshjemmeside www.ya.no, på telefon eller via samarbeidende agenter ogpartnere.www.ya.no er bankens salgskanal hvor potensielle og eksisterendekunder blir tilbudt produktene innskudd, betalingstjenester, debetkort,kredittkort, forbrukslån og pantelån.yA Bank ble i 2010, for 5. året på rad, kåret av bladet Dine Penger til denbanken i Norge med beste lønns- og sparekonto. yA Bank vant også entilsvarende kåring i Norsk Familieøkonomi. Banken fikk ca. 32.000 nyekunder i 2010 og hadde ved utgangen av året ca. 80.000 kunder.MetaTech ASMetaTech leverer banksystemer til banker og interessekontorer, herundersystemer for drift av kredittkort og utlån til yA Bank. Selskapet ble stifteti 1990 og har kontor i Trondheim. I 2010 hadde MetaTech en omsetningpå 16,5 MNOK og et resultat etter skatt på 2,2 MNOK. Tilsvarende tallfor 2009 var en omsetning på 11,4 MNOK og et resultat etter skatt på– 0,9 MNOK. yA Bank står for om lag 50 % av omsetningen i MetaTech.MetaTech har 15 medarbeidere, tilsvarende 14 årsverk.Økonomisk situasjonKonsernet oppnådde i 2010 et positivt resultat før skatt på 34,4 MNOK,og 24,8 MNOK etter skatt. yA Bank hadde et resultat før skatt på 32,8MNOK.Resultat etter skatt for morselskapet yA Holding ASA isolert sett, bleet overskudd på 23,6 MNOK. Overskuddet foreslås overført til annenegenkapital.Konsernets kapitaldekning var 16,8 % ved årsskiftet, og konsernetsegenkapital var 240,4 MNOK.Styrets forventning om vekst i utlån i 2010 ble innfridd, og resultatetble vesentlig bedre enn forventet grunnet bedre rentemargin, lavedriftskostnader og lavere tap.KontantstrømoppstillingKonsernet har redusert sin kontantbeholdning gjennom året som følgeav høyere vekst i utlån enn innskudd og etter å ha hatt uforholdsmessighøy overskuddslikviditet ved utgangen av 2009. Bankens frie kapital varved utgangen av 2010 godt over styrets krav på 15 %. Konsernet har i2010 investert 5 MNOK i utvikling av egne IT applikasjoner.OrganisasjonyA Bank AS sysselsatte 30,5 årsverk ved utgangen av 2010, mensMetaTech AS sysselsatte 14 årsverk.Konsernet legger vekt på å fremme likestilling mellom kjønnene i allefunksjoner og roller. Virksomhetens personal- og ansettelsespolitikk erutformet med sikte på å hindre forskjellsbehandling mellom kjønnene,og styret vil arbeide videre med likestillingsspørsmål i 2011.Arbeidet med å ivareta et godt arbeidsmiljø har høy fokus. Det er lagtvekt på å ha lyse og trivelige lokaler, gode arbeidsplasser og god luft.Ledelse og verneombud avsjekker jevnlig om de ansatte er komfortablemed sin arbeidssituasjon.Sykefraværet var 7,2 % i 2010, en økning på 4,1 prosentpoeng fra 2009.Det økte sykefraværet skyldes to langtidssykemeldinger i 2010. Detinntraff ikke skader eller ulykker av noen art. Arbeidsmiljøet er godt.De ansatte var representert i holdingselskapets styre. Styret i yA HoldingASA bestod ved årsskiftet av 3 representanter pluss en vararepresentant.Av disse var 2 kvinner og 2 menn.Konsernet påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbrukav papir og energi, reiseaktivitet, og kjøp av andre varer og tjenester,men ikke utover det som er vanlig for lignende virksomhet.FremtidsutsikteryA Bank vil i 2011 satse videre på å øke bankens utlånsportefølje, ogda særlig innfor segmentene kredittkort og forbrukslån. Banken hargod tilgang på nye lånesøknader, og styret forventer at tilgangen pånye kunder vil være sterk også i 2011. Utlån i 2011 vil imidlertid forsattvære underlagt bankens strenge kredittvurdering, noe som vil begrenseomfanget av veksten.Styret forventer at 2011 vil gi et positivt resultat for banken på nivå medeller høyere enn i 2010.Betingelsene for å avlegge regnskapet under forutsetning om fortsattdrift er til stede.yA Holding ASA og konsernet


ÅRSBERETNING 2010RisikoforholdyA Bank begrenser sin likviditetsrisiko (dvs. risikoen for mangel pålikviditet) ved å sikre seg god tilgang på kapital gjennom å tilby en avde beste innskuddsrentene i markedet. Banken har til enhver tid en storandel av innskuddene i likviditetsreserve, noe som gjør banken robustovenfor normale endringer i innskuddene. Bankens likviditetsreserveplasseres som bankinnskudd i andre banker og i sertifikater/obligasjonermed lav risiko. Likviditetsrisikoen vurderes å være lav. Det foretas dagliglikviditetsovervåkning og det gjennomføres stresstesting av likviditetenmånedlig.Fordi alle bankens pengeplasseringer har en rente som følgerpengemarkedet, vurderes renterisikoen (dvs. risikoen for tap som følge avendringer i rentenivået) å være lav.yA Bank arbeider primært i markedet for usikrede lån, det vil si forbrukslånog kreditter uten pantesikkerhet. Banken har gjennom året øktrisikoeksponeringen i utlånsporteføljen som følge av at andelen lån medpantesikkerhet er redusert.Banken benytter egenutviklede scoremodeller ikredittvurderingsprosessen. Alle kunder klassifiseres i risikoklasser, ogkunder med for høy risiko avslås. ”Cut off” grensene i scoremodellene ersatt ut fra målet om profittmaksimering. yA Banks utlånsportefølje er godtdiversifisert geografisk og beløpsmessig. Banken har intet garantiansvar.yA Bank følger Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriftens regler forbokføring og avsetning av tap i resultatregnskapet og balansen.Konstaterte tap var i 2010 på 16,8 MNOK. Avsetninger til tap oppført ibalansen var tilnærmet uforandret fra 2009.Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig forå identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innenfor sinerespektive områder. Operative risiki identifiseres og kommuniseres viabankens rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang avselskapets internkontroll. Banken har en kompleks IT infrastruktur sommå fungere til enhver tid. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet tilIT-området.Konsernet publiserer årlig på internett et eget notat som grundig drøfterbankens risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold. Dokumentetpubliseres samtidig med bankens årsrapport.TvisterKonsernet foretar avsetninger på basis av individuelle vurderinger i detilfeller hvor det foreligger tvister med underleverandører eller kunder omøkonomiske forhold. Konsernet hadde ved utgangen av desember 2010ingen kjente rettstvister.OSLO, 03.03.2011STYRET I YA HOLDING ASAyA Holding ASA og konsernet


RESULTATREGNSKAPyA Holding ASAKonsernetAlle beløp i NOK 1.000 Noter 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2010 12/31/2009RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTERRenter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusj. 1, 8 67 110 4 652 2 344Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 1 116 629 108 538Renter og lignende inntekter av sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer 1 622 5 476 13 203Sum renteinntekter og lignende inntekter 67 1 732 126 757 124 085RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADERRenter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 1 33 111 42 894Andre rentekostnader og lignende kostnader 15 1 347 957Sum rentekostnader og lignende kostnader 0 15 34 458 43 851Netto rente- kredittprovisjonsinntekter 67 1 717 92 299 80 235UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNINGInntekter av eierinteresser i tilknyttede selskaperInntekter av eierinteresser i konsernselskaperSum utbytte og andre inntekter av verdipapirer m/ variabel avkastning 0 0 0 0PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTERAndre gebyrer og provisjonsinntekter 2 14 554 9 255Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0 0 14 554 9 255PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTERAndre gebyrer og provisjonskostnader 2 6 915 8 408Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0 0 6 915 8 408ANDRE DRIFTSINNTEKTERDriftsinntekter faste eiendommer 15 135 10Andre driftsinntekter 11 458 6 194Sum andre driftsinntekter 0 0 11 593 6 204LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADERLønn mv. 3, 4 49 26 337 20 428Administrasjonskostnader 15 143 18 173Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 0 49 41 480 38 602AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELEROrdinære avskrivninger 1, 5 7 114 6 225Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 7 114 6 225ANDRE DRIFTSKOSTNADERAndre driftskostnader 6,7 131 495 14 130 14 778Sum andre driftskostnader 131 495 14 130 14 778TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV.Tap på utlån 1, 8, 14 16 364 30 965Tap på garantier 0 0Sum tap på utlån, garantier mv. 0 0 16 364 30 965NEDSKRIVNING/REV. AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ ANLEGGSMIDLERNedskrivning på obligasjoner -1 980 -1 347Nedskrivning på investering i datterselskaper 9 -23 654 468 0 0Nedskrivning på goodwill 5 0 0 0Gevinst / tap (-) 351 0 351Sum nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsmidler -23 654 819 -1 980 -996RESULTAT FØR SKATT 23 590 353 34 422 -2 288SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT 10 18 -91 -9 651 459RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 21 23 608 261 24 771 -1 829Minoritetsinteresser -1 341 -478Resultat uten minoritetsinteresser 26 113 -1 351Resultat pr. aksje 0,93 -0,05OVERFØRINGER OG DISPONERINGER:Overført til/fra(-) annen egenkapital 21 23 608 261yA Holding ASA og konsernet


BALANSEyA Holding ASAKonsernetAlle beløp i NOK 1.000 Noter 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2010 12/31/2009EiendelerKONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN 467 545UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONERUtlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, 11 2 297 5 307 171 215 317 267Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, 11Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 2 297 5 307 171 215 317 267UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDERKasse-/drifts- og brukskreditter 1, 12, 13, 14 862 994 488 114Nedbetalingslån 1, 12, 13, 14 183 857 329 455- Nedskrivning på individuelle utlån 1, 14 -35 496 -33 975- Nedskrivning på grupper av utlån 1, 14 -2 518 -4 518Sum netto utlån og fordringer på kunder 0 0 1 008 838 779 076OVERTATTE EIENDELER 15 2 590 2 590Overtatte eiendeler 0 0 2 590 2 590SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNINGUtstedt av andre- Sertifikater og obligasjoner 16 152 500 150 520Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 0 0 152 500 150 520AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNINGAksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 17 94 112Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 0 0 94 112EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPEREierinteresser i andre konsernselskaper 9 230 831 204 405 0 -0Sum eierinteresser i konsernselskaper 230 831 204 405 0 -0IMMATERIELLE EIENDELERGoodwill 5 6 888 4 808Utsatt skattefordel 10 6 322 6 304 29 361 38 190Andre immaterielle eiendeler 1, 5 28 550 30 255Sum immaterielle eiendeler 6 322 6 304 64 799 73 253VARIGE DRIFTSMIDLERMaskiner, inventar og transportmidler 1, 5 2 179 1 323Sum varige driftsmidler 0 0 2 179 1 323Utbytte og konsernbidragAndre eiendeler 18 2 682 2 854ANDRE EIENDELER 0 0 2 682 2 854FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTEROpptjente ikke mottatte inntekter 18 1 571 1 931- Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 18 13 336 6 253Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 0 0 14 907 8 184SUM EIENDELER 239 450 216 017 1 420 272 1 335 724yA Holding ASA og konsernet


BALANSEyA Holding ASAKonsernetAlle beløp i NOK 1.000 Noter 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2010 12/31/2009Gjeld og egenkapitalINNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDERInnskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, 19 1 161 565 1 109 627Sum innskudd fra og gjeld til kunder 0 0 1 161 565 1 109 627ANNEN GJELDKonsernbidrag og utbytte 0 0Betalbar skatt 0 0Annen gjeld 1, 20 175 16 016 8 161Sum annen gjeld 0 175 16 016 8 161AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSERUtsatt skatt 1, 10 0 -0Andre påløpte kostnader og forpliktelser 20 2 269 2 286Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 0 0 2 269 2 285SUM GJELD 0 175 1 179 850 1 120 073EGENKAPITALINNSKUTT EGENKAPITALSelskapskapital- aksjekapital 21, 22 100 025 100 025 100 025 100 025- overkursfond 21, 22 199 714 199 714 199 714 199 714Sum innskutt egenkapital 299 739 299 739 299 739 299 739OPPTJENT EGENKAPITALAnnen egenkapital 21, 22 -60 880 -84 488 -58 566 -85 496Annen egenkapital - opsjonsprogram 23 591 591 591 591Sum opptjent egenkapital -60 289 -83 897 -57 976 -84 905Minoritetsinteresser 21 -1 341 817SUM EGENKAPITAL 21 239 450 215 842 240 422 215 651SUM GJELD OG EGENKAPITAL 239 450 216 017 1 420 272 1 335 724POSTER UTENOM BALANSEN:Betingede forpliktelser 24 0 0Forpliktelser 24 0 0OSLO, 03.03.2011STYRET I YA HOLDING ASAyA Holding ASA og konsernet


KONTANTSTRØMOPPSTILLINGyA Holding ASA KonsernetAlle beløp i NOK 1.000 12/31/2010 12/31/2009 12/31/2010 12/31/2009Kontantstrøm vedrørende driftenRenteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder 67 617 141 310 133 340Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder 0 -15 -41 373 -52 259Netto ut-/innbetalinger av utlån til kunder -246 126 47 391Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder 51 938 -61 771Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester -306 -320 -17 714 -26 739Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv. -26 337 -20 379Netto kontantstrøm vedrørende driften -239 282 -138 301 19 584Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitetUtbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler i andre foretak -2 771 -2 771Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av andre verdipapirer 0 -351 0 59 671Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler -5 058 -5 180Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter -2 771 -351 -7 829 54 491Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteterUtstedelse av aksjerEmisjonskostnaderKonsernbidrag / utbytte 0 674Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter 0 674 0 0Netto kontantstrøm for perioden -3 010 605 -146 130 74 074Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -3 010 605 -146 130 74 074Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 5 307 4 703 317 812 243 737Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 2 297 5 307 171 681 317 812Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør 1.024 tusen for yA Bank AS og 467 tusen for MetaTech AS pr. 31.12.2010.yA Holding ASA og konsernet


NOTER1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER yA HOLDING ASA OG KONSERNETÅrsregnskap er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav somstilles i lover og forskrifter for bank i tillegg til god regnskapsskikk.Bruk av estimaterUtarbeidelsen av årsregnskapet forutsetter at ledelsen benytterbeste estimat og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet ogverdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikreeiendeler og forpliktelser på balansedagen. Faktiske resultater kan avvikefra disse estimatene. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbarekostnadsføres løpende.KonsolideringKonsernregnskapet omfatter Holding selskapet og datterselskaperhvor Holding selskapet direkte eller indirekte alene eller sammen meddatterselskaper eier mer enn 50 prosent og/eller har bestemmendeinnflytelse på det aktuelle selskapets løpende drift. Det er også sattsom vilkår at eierskapet betraktes av varig art. Ved kjøp av datterselskapi løpet av året konsolideres en forholdsmessig andel av resultatet fradet tidspunktet bestemmende innflytelse oppsto. Ved avhendelse avdatterselskap medtas dette i konsolideringen frem til tidspunkt foravhendelse. Datterselskaper hvor aksjene utelukkende eies med sikte påsenere avhendelse, konsolideres ikke.Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernetblir eliminert i konsernregnskapet. Konsernregnskapet utarbeidesetter oppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipperfor de selskaper som inngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgittog tilbørlig begrunnet, jfr RL § 4-4. Alle identifiserbare eiendeler ogforpliktelser tas opp i balansen til verdien på oppkjøpstidspunktet. Dendelen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikke eiendeler ellermerverdier på eiendeler blir ført som goodwill.Minoritetsinteresser beregnes av resultat etter skatt. Eiendeler og gjeld,samt alle resultatposter, er således vist inklusive minoritetens andel ikonsernregnskapet.Oversikt over datterselskaper som inngår i konsernet finnes i egen note.GoodwillAlle virksomhetssammenslutninger innregnes etter oppkjøpsmetoden.Goodwill på investering i datterselskaper fremkommer som differansenmellom kostnaden ved oppkjøpet og virkelig verdi av identifiserte nettoverdier i overtatte datterselskap. Goodwill regnskapsføres i balansentil anskaffelseskost fratrukket eventuelle akkumulerte tap ved verdifall.Goodwill testes årlig for verdifall.Datterselskap i selskapsregnskap100 % eide datterselskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden,mens øvrige datterselskapvurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen ervurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning harvært nødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifallskyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må ansesnødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert nårgrunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.Utbytte og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme årsom det er avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet andel av opptjentresultat etter anskaffelsestidspunktet, representerer den overskytendedel tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene er fratrukketinvesteringens verdi i balansen til morselskapet.yA Holding ASA og konsernetUtlånUtlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisertkost inngår utlånets hovedstol, etableringsgebyr og eventuelle direktekostnader.Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Deneffektive rentesatsen er den renten som neddiskonterer lånetskontantstrømmer over forventet løpetid til lånets amortiserte kost påetableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærer også at detforetas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet. Forslike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigertfor renteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføresrenter basert på lånets nedskrevne verdi.Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at etutlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes somforskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidigekontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente.I resultatregnskapet består posten tap på utlån av endringer påkonstaterte tap og endringer i nedskrivninger på lån.Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsporteføljeetter Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriften regler forverdsettelse av engasjementer. Konsernet foretar ved utgangen avhvert kvartal en konkret fastsettelse av tap på utlån. Misligholdte ogtapsutsatte engasjementer følges opp med løpende vurderinger.Misligholdte lånLån eller kontokreditter der en lånetaker er mer enn 45 dager forsinketmed betaling på avdrag vurderes som misligholdt.Konstaterte tapVed konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har førtfrem eller ved rettskraftig dom bokfører konsernet engasjementer somer rammet av slike forhold som konstaterte tap. Dette gjelder også i detilfeller konsernet på annen måte har innstilt inndrivelse eller gitt avkallpå deler av eller hele engasjementer.Overtatte eiendelerOvertatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd medårsregnskapsforskriften for bank. Slike eiendeler er verdsatt til detlaveste av anskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringerbokføres som endring i tap over resultatregnskapet.Immaterielle eiendelerKonsernet har utviklet egen programvare for deler av bankdriften.Utviklingskostnader balanseføres og klassifiseres som immaterielleiendel i de tilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha envarig verdi. Den anslåtte levetiden for programvaren er utgangspunktfor den avskrivningstiden man benytter. Restverdien er beregnet oghensyntas i avskrivbart beløp. Løpende gjennom året samt ved årssluttvurderes ett eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvens av atverdi på forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførteverdien.Varige driftsmidlerOrdinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskostfratrukket akkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belasterårets driftskostnader og fremkommer på egen linje i resultatregnskapet.Ordinære avskrivninger er basert på anskaffelseskost fratrukket forventetrestverdi og fordeles lineært utover den forventede økonomiske levetidsom driftsmiddelet har.


NOTERKonsernet benytter følgende avskrivningssatser:Egenutviklet software og bankinfrastruktursoftware 12,50%Fast inventar/innredninger 20,00%Annet kjøpt EDB utstyr og innredning 33,33%Goodwill 12,50%6. ANDRE DRIFTSKOSTNADERyA Holding ASAKonsernet2010 2009 2010 2009Husleie og kostnader leide lokaler 2 110 2 138Medlemskontingent bankorg. 457 360Kredittopplysninger 712 599Driftskostnader i MetaTech 7 269 7 342Andre kostnader 131 495 3 582 4 339Sum andre driftskostnader 131 495 14 130 14 778Banken utbetalte 446 tusen til revisor KPMG i 2010 inklusiv mva fordelt på 350 tusen for lovpålagt revisjon, 88 tusen for attestasjonstjenester og 8 tusen i skatterådgivning.I 2009 var utbetaling til revisor KPMG 1 262 tusen inklusiv mva, hvorav 415 tusen til lovpålagt revisjon, 503 tusen til andre attestasjonstjenester, 0 til skatterådgivning, og 344tusen til tjenester utenfor revisjon.7. LEIEAVTALERKonsernet har ingen leasing avtaler vedrørende driftsmidler. Konsernet har leieavtaler tilknyttet bankens og (Ingen forslag) lokaler:Husleie Leieavtalens utløpFridtjof Nansens vei 19, 0309 Oslo 1 612 30/09/16Vestre Rosten 81, 7075 Teller 328 31/05/11Vestre Kanalkai 24, 7010 Trondheim 370 i.a.Banken har for lokalet i Oslo benyttet sin rett til å forlenge leieavtalen, med opprinnelig utløp 30.09.2011, i ytterligere fem år til markedsvilkår.For lokalet i Trondheim har banken ved utleietidens utløp fortrinnsrett fremfor andre leietakere til å forhandle om fornyelse av leieforholdet.Konsernets lokaler på Vestre Kanalkai har en indeksregulert løpende kontrakt med 6 måneders oppsigelse.8. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIERUtlånGarantier2010 2009 2010 2009Kostnadsførte konstaterte tap 18 429 21 932Nye individuelle nedskrivninger 13 239 17 196Sum nye individuelle nedskrivninger 31 668 39 127 0 0Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger 11 718 11 673Sum individuelle nedskrivinger 19 950 27 455 0 0Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap 1 585 708Endring i gruppenedskrivninger på utlån -2 000 4 218Sum tap på utlån, garantier 16 364 30 965 0 02010 2009Inntektsførte renter fra misligholdte engasjementer 13 297 7 8879. DATTERSELSKAPERDatterselskaper: Forretningskontor Stemme-/eierandel Selskapets egenkapital Selskapets resultat Bokført verdiyA Bank AS Fridtjof Nansens vei 19 100% 221 393 23 654 221 393MetaTech AS Vestre Kanalkai 24 64,9 % 3 821 2 155 8 055229 449Ingen av datterselskapene er børsnotert.yA Holding ASA og konsernet


NOTER10. SKATTyA Holding ASA Konsernet2010 2009 2010 2009Resultat før skattekostnad 23 590 353 34 422 -2 288Permanente forskjeller:- ikke fradragsberettigede kostnader 52 30- andre forskjeller -23 654 -26 1 370 620Endring midlertidige forskjeller 0 0 -2 278 -1 254Endring fremførbart underskudd 64 1 834 -30 583 3 633Grunnlag for betalbar skatt -0 2 160 2 983 742Betalbar skatt -0 605 821 207SkattekostnadEndring utsatt skatt -18 -513 8 830 -666Årets skattekostnad -18 91 9 651 -459Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultatet før skatt28% skatt av resultat før skatt 6 605 99 9 253 -64128% av permanente forskjeller -6 623 -7 398 182Beregnet skattekostnad -18 91 9 651 -459Utsatt skattAnleggsmidler -446 -793Kurstap obligasjoner -9 378 -11 358Fremførbart underskudd -22 580 -22 516 -95 038 -124 243Netto forskjeller etter utligning -22 580 -22 516 -104 861 -136 394Balanseført utsatt skattefordel 6 322 6 304 29 361 38 19011. UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONERyA Holding ASAKonsernet2010 2009 2010 2009Bankinnskudd 2 297 5 307 171 215 317 267Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør 1.024 tusen for yA Bank AS og 467 tusen for MetaTech AS pr. 31.12.2010.12 . NÆRINGSFORDELTE UTLÅN OG GARANTIER, TAP, MISLIGHOLD OG TAPSAVSETNINGERUtlånGarantierPotensiell eksponeringved f.eks. trekkfasiliteterMisligholdteengasjementerØvrige tapsutsatteengasjementerNedskrivningerpå utlån/garantier2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009Personmarked 1 037 891 808 641 0 0 1 360 240 281 675 111 156 125 841 16 384 70 799 37 995 38 420Øvrige 8 960 8 928 0 0 70 740 66 262 64 228 414 1 169 19 73Sum 1 046 851 817 569 0 0 1 430 980 347 937 111 220 126 069 16 798 71 968 38 014 38 493Gruppen ”øvrige” er utlån til Rema Bedriftskort.yA Holding ASA og konsernet


NOTER14. UTLÅN - MISLIGHOLD MV.Misligholdte engasjementer 2010 2009 2008Misligholdte engasjement 111 220 126 069 86 875Tapsavsetninger 35 496 33 975 29 552Netto misligholdte engasjement 75 724 92 094 57 323Øvrige tapsutsatte engasjementer 2010 2009 2008Tapsutsatte engasjementer 16 798 71 968 48 225Tapsavsetninger 2 518 4 518 0Netto tapsutsatte engasjementer 14 280 67 450 48 225Konstaterte tap 2010 2009 2008Konstaterte tap utlån 16 844 21 224 8 218Konstaterte tap garantier 0 0 0Individuelle nedskrivninger på utlån 2010 2009 2008Individuelle nedskrivninger 01.01 33 975 29 252 9 550- Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 5 053 13 496 4 256+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden 5 358 12 696 8 160+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden 7 881 17 196 18 020- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 6 665 11 673 2 221Individuelle nedskrivninger 31.12 35 496 33 975 29 252Nedskrivning på grupper av utlån 2010 2009 2008Gruppevise nedskrivninger 01.01 4 518 300 896+/- Periodens endring -2 000 4 218 -596Nedskrivning på grupper 31.12 2 518 4 518 300Sum individuell nedskrivning og gruppe nedskrivning på utlån 38 014 38 493 29 552Brutto utlån fordelt etter geografiske områder 2010 2009 2008Nordland, Troms og Finnmark 93 894 71 706 67 144Oslo og Akershus 345 480 319 352 317 332Norge for øvrig 607 477 426 511 501 709Sum Norge 1 046 851 817 569 886 185Utland 0 0 0Konsernet klassifiserer lån som er 45 dager i restanse som misligholdte engasjement.Konsernet klassifiserer lån som er i restanse over 30 som tapsutsatt.15. OVERTATTE EIENDELERKonsernet har i 2010 faste eiendommer til en verdi av 2590 tusen NOK som også var bankens inngående portefølje av overtatte eiendeler i 2010Denne eiendommen blir leid ut til markedsvilkår16. OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNINGRisikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi Markedsverdi Gj.snittlig eff. renteObligasjoner og sertifikater:- Utstedt av foretak 100% 81 559 76 946 78 310 3,1 %- Utstedt av finansinstitusjoner 20% 80 319 75 554 78 456 2,6 %Sum 161 878 152 500 156 766 2,8 %Obligasjoner og sertifikater er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften.Av total balanseført verdi utgjør børsnoterte verdipapirer 69%. Gjennomsnittlig effektiv rente er beregnet som et gjennomsnitt av de enkelte verdipapirenes effektive rente,basert på markedsverdi og gjenværende løpetid.Beholdningsendring gjennom året:Inngående balanse 150 520Tilgang og avgang 0Reklassifisering 0Reversering av tidligere års nedskrivning 1 980Utgående balanse 152 500yA Holding ASA og konsernet


NOTER17. AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNINGRisikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi MarkedsverdiAksjer:Visa Inc. - C 100% 86 79 79Andre 20% 15 15 15SUM 101 94 94Aksjene er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften.Aksjer utgjør 0,006 % av total balanseført verdi, og Visa Inc. er børsnotert. Antall aksjer i Visa Inc. er 192 stk. og antall andre aksjer er 15 stk.18. ANDRE EIENDELER OG FORSKUDDSBET. IKKE PÅLØPTE KOSTN. OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTERyA Holding ASA Konsernet2010 2009 2010 2009KonsernbidragØvrige eiendeler 2 682 2 854Sum andre eiendeler 0 0 2 682 2 854Opptjente ikke forfalte renter 1 571 1 931Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 13 336 6 253Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 0 0 14 907 8 18419. RENTESATSER GJELDSPOSTERTabellen under viser gjennomsnittlig rentesats for 2010 utregnet basert på rentekostnader dividert på gjennomsnittlig innskuddsvolum.GjeldspostGj.snittlig rentesatsINNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDERInnskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 3,0 %20. ANNEN GJELD OG AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSERyA Holding ASA Konsernet2010 2009 2010 2009Konsernbidrag og utbytte 0 0Betalbar skatt 0 0Annen gjeld 0 175 16 016 8 161Sum annen gjeld 0 175 16 016 8 161Påløpte ikke forfalte rentekostnader 62 53Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 0 0 2 207 2 232Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 0 0 2 269 2 285yA Holding ASA og konsernet


NOTER21. EgenkapitalyA Holding ASA Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minoritetsinteresser SumEgenkapital pr. 01.01 100 025 199 714 -83 897 0 215 842Andre egenkapitalendringer 0Årets resultat 23 608 23 608Minoritetsinteresser 0Egenkapital pr 31.12 100 025 199 714 -60 289 0 239 450Konsernet Aksjekapital Overkursfond Annen EK Minoritetsinteresser SumEgenkapital pr. 01.01. 100 025 199 714 -84 905 817 215 651Andre egenkapitalendringer 0Årets resultat 24 015 756 24 771Minoritetsinteresser 232 -232 0Avsatt utbytte 0Egenkapital pr 31.12. 100 025 199 714 -60 658 1 341 240 422De 20 største aksjonærene pr 31.12.2010 er følgende:Navn Antall aksjer ProsentandelFIRST SECURITIES AS 2 793 999 10,0 %SEB ENSKILDA ASA EGE 2 328 333 8,3 %ALFRED BERG NORGE + 1 447 000 5,2 %LADEGAARD AS 1 446 323 5,2 %OBOS FORRETNINGSBYGG 1 411 000 5,1 %PACTUM AS 1 400 000 5,0 %GEMSCO AS 1 260 300 4,5 %PURE CAPITAL AS 1 000 000 3,6 %KROGSRUD INVEST AS 888 000 3,2 %LINDBANK AS 730 000 2,6 %EGD HOLDING AS 707 999 2,5 %SHELTER AS 658 750 2,4 %VELCON AS 627 000 2,2 %HODNE HOLDING AS 614 000 2,2 %BJELLAND TRADING AS 614 000 2,2 %ALFRED BERG NORGE VP 590 000 2,1 %CINUS A/S 512 000 1,8 %SOLAN CAPITAL AS 512 000 1,8 %SIX SIS AG 460 000 1,6 %LINDBAK GRUPPEN AS 418 334 1,5 %Hendelse etter årsskiftet: Finanstilsynet har den 16 februar 2011 gitt Kistefos AS og Kistefos Investement AS tillatelse til å eie inntil 24,99% av aksjene i yA Holding ASAFølgende poster eies av ledende ansatte og styremedlemmer pr. 31.12.2010:Navn Posisjon Antall aksjerSvein Lindbak (via Ladegaard AS) Adm. direktør 1 446 323Marit Lambrechts Styremedlem 65 010Jørgen Randers (via Lønnhaugen AS) Styreleder 57 000Audun Danielsen Vara styremedlem 33 000Morten Birkeland Styremedlem 13 500Marit Solem Direktør IT 12 500Oddbjørn Berentsen Salg- og Markedsdir. 10 000Tonje Solvang Styremedlem 5 800Turid Solvang Styremedlem 4 000Petter Ek Jacobsen Styremedlem 1 500Konsernregnskapet kan mottas ved henvedelse til post@ya.no eller telefon 09292. Konsernet yA Bank og forsikrings forretningsadresse erFridtjof Nansens vei 19, 0369 Oslo.yA Holding ASA og konsernet


NOTER22. KAPITALDEKNINGKravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital minst skal utgjøre 10 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag for yA Bank, og 8 % for yA Holding og MetaTech.Beregningen viser at konsernet har en kapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav.12/31/2010 12/31/2009KjernekapitalInnskutt egenkapital 299 739 299 739Opptjent egenkapital -57 976 -84 905- Goodwill og andre immaterielle eiendeler -64 799 -73 253Minoritetsinteresser 1 341 817Sum kjernekapital 178 305 142 398TilleggskapitalAnsvarlig lånekapitalFondsobligasjonerSum tilleggskapital 0 0- Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjonerTellende ansvarlig kapital 178 305 142 398Fra eiendeler 20% 49 208 78 632Fra eiendeler 35% 26 122 27 899Fra eiendeler 75% 614 609 381 175Fra eiendeler 100% 357 924 354 173Fra eiendeler 150% 14 690 19 761Beregningsgrunnlag 1 062 553 861 639Kjernekapitaldekning (%) 16,8 % 16,5 %Kapitaldekning (%) 16,8 % 16,5 %yA Holding ASA og konsernet


NOTER23. OPSJONSPROGRAMAksjebasert avlønningyA Bank har gjennom perioden hatt en ordning for aksjebasert avlønning for alle ansatte. Opsjonsprogrammet innebærer en rettighet til å kjøpe en aksje i yA Holding til enforhåndsavtalt pris. Opsjoner tildeles alle medarbeidere som er fast ansatt i minst 50 % i stilling. Opsjonene skal fordeles blant medarbeiderne etter følgende brøk: ledelsen 60 %og øvrige ansatte 40%. Samlet kursgevinst fra opsjonsprogrammet kan ikke overstige 4 ganger annen godtgjørelse i opsjonsperioden. Det er ikke tildelt nye opsjoner i løpet av2010.Type planEgenkapitalbasertTildelingsdato 4/24/2008Antall opsjoner tildelt 499 980Kontraktstid på opsjonene 5 årOpptjeningskriterierOpsjoner opptjenes 9 måneder etter tildeling.Utløpsdato 4/24/2013Virkelig verdi av tildelte opsjoner er kalkulert ved bruk av Black-Scholes-Merton opsjonsprisingsmodell.Input for modellen er følgende (vektet gjennomsnitt):Underliggende aksjer 499 980Utøvelsespris ved tildeling 12,00Markedskurs ved tildeling 9,00Forventet levetid2,5 år utover opptjeningsdatoVolatilitet 40%Risikofri rente 4,87%Dividende -Virkelig verdi per opsjon 1,18Forventet volatilitet er bestemt på bakgrunn av historisk volatilitet for sammenlignbare selskap notert på Oslo Børs. Ettersom yA Holding har kort kurshistorikk er det benyttetretningslinjene i IFRS 2, B26, og som sammenlignbare selskap er det benyttet DnB NOR og Storebrand. yA Holding er et mindre selskap med lavere likviditet i aksjen, og deter derfor lagt til grunn en noe høyere volatilitet enn beregnet historisk volatilitet for de sammenlignbare selskapene. Det er ikke kostnadsført beløp relatert til aksjebasertavlønning i 2010. Total aksjebasert lønnskostnad pr. 31.12.2010 er NOK 590 525.01.01.2010 - 31.12.2010 01.01.2009 - 31.12.2009Aksjer Veid gj.snittl. innl.kurs Aksjer Veid gj.snittl. innl.kursUtestående ved begynnelsen av perioden 427 710 13,80 499 980 12,60Tildelt - - - -Innløst - - - -Terminert (162 270) 13,80 (72 270) 12,60Forkastet - - - -Utgått - - - -Utestående ved utgangen av perioden 265 440 15,00 427 710 13,80Innløsningsbare opsjoner 265 440 15,00 427 710 13,80Veid gj.sn. virkelig verdi av opsjoner tildelt i perioden - - - -Det har ikke vært innløst opsjoner i perioden, og detaljer vedrørende utestående opsjoner per 31.12.2010 er gitt i tabellen under:InnløsningskursUtestående opsjoner pr.31.12.2010Utestående opsjonerVeid gjennomsnittliggjenstående levetid (år)Veid gjennomsnittliginnløsningskursInnløsbare opsjonerInnløsningsbare opsjoner pr.31.12.201010,00 - 15,00 265 440 2,3 15,00 265 44024. BETINGEDE FORPLIKTELSER og TVISTESAKERBetingede forpliktelser 2010 2009Garantier 0 0Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for D-lån Norges Bank 0 0Sertfikater og obligasjoner 0 0TvistesakerKonsernet har ingen rettstvister.yA Holding ASA og konsernet


NOTER25. BANKENES SIKRINGSFONDSikringsfondsavgiftLov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner pålegger alle norske banker å være medlem av Bankenes sikringsfond. Fondetplikter å dekke tap inntil 2 MNOK som en innskyter har som innskudd i en bank. Med innskudd menes enhver kredittsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samtforpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.2010 2009Innbetalt avgift til sikringsfond 1 347 94226. LIKVIDITETSRISIKOLikviditetsrisiko / restløpetidLikviditetsrisiko innebærer risikoen for at konsernet ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid påfordringer og gjeld. Konsernet søker bevisst å redusere risikoen ved å søke balanse mellom innskudd og utlån, samt å ha tilstrekkelig med frie likvide midler tilgjenelig.Tabellen under viser restløpetidene på konsernets balanse pr. 31.12.2010 og når de enkelte postene tidligst kan innfris.Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år Uten rest-løpetid TotaltKontanter og fordringer på sentralbanker 467 467Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 171 215 171 215Utlån til og fordringer på kunder 100 892 210 917 15 606 57 628 661 808 1 046 851Obligasjoner og sertifikater 86 804 65 696 152 500Øvrige eiendelsposter med restløpetid 0Eiendeler uten restløpetid 49 239 49 239Sum eiendelsposter 272 574 210 917 15 606 144 432 727 504 49 239 1 420 272Gjeld og egenkapitalGjeld til kredittinstitusjoner 0Innskudd fra og gjeld til kunder 1 161 565 1 161 565Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0Øvrig gjeld med restløpetid 0Ansvarlig lånekapital 0Egenkapital 240 422 240 422Øvrig gjeld uten restløpetid 18 285 18 285Sum gjeld og egenkapital 1 161 565 0 0 0 0 258 707 1 420 272Netto likviditets- eksponering balanse -888 991 210 917 15 606 144 432 727 504 -209 468 -0I tillegg til eiendelene over har konsernet innvilget kreditter på 1.431 MNOKKonsernet har ikke inngått noen valutaterminforretninger i 2010.yA Holding ASA og konsernet


NOTER27. RENTERISIKORenterisiko / gjenstående tid til avtalt/sannsynlig renteendringRenterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter. Konsernet vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer parallelt for allebalanseposter. Konsernet skal ha en moderat risiko og risikoen har gjennom hele året ligget innenfor de rammer styret har vedtatt.Konsernet har pr 31.12.2010 kun flytende renteprodukter for alle aktiva og passiva poster.Tabellen under viser gjenstående tid til renteregulering for konsernets balanse pr. 31.12.2010.Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 år Poster uten renteeksponering TotaltKontanter og fordringer på sentralbanker 467 467Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 171 215 171 215Utlån til og fordringer på kunder 1 046 851 1 046 851Obligasjoner og sertifikater 152 500 152 500Ikke rentebærende eiendeler 49 238 49 238Sum eiendelsposter 171 682 1 199 351 0 0 0 49 238 1 420 272Gjeld og egenkapitalGjeld til kredittinstitusjoner 0Innskudd fra og gjeld til kunder 1 161 565 1 161 565Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0Ansvarlig lånekapital 0Øvrig gjeld 18 285 18 285Egenkapital/minoritetsinteresser 240 422 240 422Sum gjeld og egenkapital 1 161 565 0 0 0 0 258 707 1 420 272Ikke balanseførteNetto inkl. ikke balanseførte -989 883 1 199 351 0 0 0 -209 468 -0ValutarisikoKonsernet har ingen eiendeler eller gjeld i utenlandsk valuta pr. 31.12.2010.SensitivitetsanalyseSensitivitetsanalysen måler effekten på resultat og egenkapital av +/- 1 prosentpoeng endring i rentebærende eiendeler og gjeld for 2010 og 2009.Endring på +/-1 prosentpoeng ansees som en hensiktsmessig utslagsstørrelse.ResultateffektEgenkapitaleffekt2010 2009 2010 2009Effekt av 1 % økning i rentenivå 2 033 1 763 1 464 1 269Effekt av 1 % reduksjon i rentenivå -2 033 -1 763 -1 464 -1 26928. KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSERFinansielle eiendelerholdt til forfallFinansielle eiendeler Finansielle forpliktelserutlån og fordringer målt til amortisert kostTotal12/31/2010EiendelerKontanter og fordringer på sentralbanker 467 467Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 171 215 171 215Utlån til og fordringer på kunder 1 008 838 1 008 838Obligasjoner og sertifikater 152 500 152 500SUM FINANSIELLE EIENDELER 152 500 1 180 520 1 333 020ForpliktelserInnskudd fra og gjeld til kunder 1 161 565 1 161 565SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER 1 161 565 1 161 56512/31/2009EiendelerKontanter og fordringer på sentralbanker 545 545Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 317 267 317 267Utlån til og fordringer på kunder 779 076 779 076Obligasjoner og sertifikater 150520 150 520SUM FINANSIELLE EIENDELER 150 520 1 096 889 1 247 409ForpliktelserInnskudd fra og gjeld til kunder 1 109 627 1 109 627SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER 1 109 627 1 109 627yA Holding ASA og konsernet


yA Holding ASAPostboks 7104 Majorstuen 0306 OsloTelefon 23 20 46 00

More magazines by this user
Similar magazines