Nr. 5

pdf.karmoykirken.no
  • No tags were found...

Nr. 5

Nr. 5 - 2006Årgang 50Kyrkjebladetfor Torvastad og UtsiraUtsira er blitt en del avRossabø PrestegjeldPå Utsira var helgen 16.-17.september noe spesiell, den offisielle overgangenfra Torvastad prestegjeld til Rossabø ble markert med fest på bedehuset pålørdagen og gudstjeneste søndagen.Bjørgunn Ravndal, leder i menighetsrådet, ledet festen. Det var mangesom hadde tatt turen denne fine septemberkvelden. Sirabuen ville takke sinavtroppende sokneprest Geir Styve, og samtidig ønske den nye soknepresten,Kristian Støle, velkommen. Det passet jo egentlig ganske godt at den nye sokneprestener Torvastadbu, så blir det kanskje en litt myk overgang.Lodvar Mathiassen fikk ordet først, og han fortalte med stor innlevelse omtiden Utsira og Torvastad hadde vært ”ett”. Han gav oss historie fra bådefortid og nåtid og syntes det var beklagelig at Utsira ikke lenger skulle tilhøreTorvastad prestegjeld.I sin avskjedstale gav Geir Styve uttrykk for at han hadde likt seg godt påUtsira og at han hadde mange fine opplevelser herfra.Kjellaug Areklett holdt en fin hilsningstale og fra Torvastad menighet fikk vialle nummer av Kyrkjebladet innbundetKirkevergen og varaordføreren overrakte Geir gave fra menighetsrådet ogUtsira kommune, som takk for de årene han hadde vært i tjeneste her ute. Detvar et maleri av Utsira fyr malt av Marit Eide Klovning. Han fikk og blomster fraskolen og sykehjemmet.Ingen fest uten mat så det ble servert deilige smørbrød og kaker.Kvelden bød videre på sang og musikk fra to kjekke karer som kaller seg”Steffen og Handelsguten.”Menighetsrådet hadde invitert alle konfirmantene som Geir hadde konfirmert.Kjellaug Klovning hadde en spørrerunde blant dem om ting de husket fra konfirmanttidenog de fortalte om konfirmantturene de hadde vært på og mangeandre ting.Så var det tid for å ønske den nye soknepresten, Kristian Støle, velkommen.Han så fram til å begynne som ny prest her ute, men hadde forståelse for atmenigheten ikke helt kunne akseptere denne overgangen.På gudstjenesten fikk menigheten høre sin nye sokneprest med litt assistansefra den avtroppende, så det ble en fin overgang. Tre nye konfirmanter ble presentert,og de går inn i klokkertjenesten som konfirmantene før dem.Torillkyrkjebladet for torvastad og utsira


Vi er skapt og elsket av Gud!Handelsstanden er klar med julemarsipanenog alt det andre de skalselge til jul. Da kan det jo passe mednoen tanker som har en liten smakav jul i seg.I salmenes bok, salme 8, stillesspørsmålet:Når jeg ser din himmel, et verk avdine fingrer,månen og stjernene som du har sattder,hva er da et menneske, siden dukommer det i hu,et menneskebarn, siden du tar degav det?Et bibelvers som skal få oss til å tenkeomkring det helt grunnleggende omå være menneske. Spørsmåleneomkring vår identitet som mennesker,den sammenheng vi lever i oghva vi lever av er viktige for oss.Ikke minst i en tid der forandringeneer store, der naturen utfordres avvår levemåte, blir tanken om samhørighetenmellom alt som er skaptviktig.Vi har ulike statistikker som fungerersom barometre på hvordan livet oppleves,en god del av de varsler ommennesker i nød og mennesker somikke finner seg til rette. Har noe avdette sammenheng med at en ikkeser og opplever den identiteten somden kristne tro formidler ?At vi er skapt av Gud og elsket avGud er utgangspunktet for vår kristnetro. Den livsforståelse rommermuligheten til å se og oppleve sitt livmed en samhørighet mellom skaperog skapning.Det er denne samhørighet julensbudskap understreker:Han var i begynnelsen hos Gud.Alt er blitt til ved ham, uten ham erikke noe blitt til.Det som ble til i ham, var liv, og livetvar menneskenes lys.”( Joh.1)Smak på tankene i de to bibelversenefram mot jul og kjenn om defører inn mot en erfaring av den sammenhenglivet er skapt i.Kristian StøleALLEHELGENSDAGSøndag 5.november er det allehelgensdag. Denne helgen ser vi at det er mange som tenner lys på gravene. Såen tur på kirkegården når det kvelder på lørdagen er et vakkert syn. I kirken markerer vi dagen med at navnenepå de som døde sist år blir lest opp og det blir tent et lys for hver enkelt. Det blir også tent et lys for de som ikkeblir nevnt ved navn. Pårørende til de som har gått bort sist år får en særlig invitasjon til kirken denne søndagen,men alle er velkomne til denne sørge- og minnegudstjenesten. Det er godt å komme sammen i sorgen og savnet,men det er også godt å komme sammen om det håpet vi eier.kyrkjebladet for torvastad og utsira


KYRKJEBLADETfor Torvastad og UtsiraRedaktør: John Kristian HauskenE-mail: jkhauske@online.noI redaksjonen: Elise Fossum, SivStoresund,Geir Styve,Roald ØstensjøGrafisk utforming og produksjon:A1 Karmøy TrykkeriDistribusjon: Martin NilsenKYRKJEBLADET:Postgiro: 05321482629Postadresse: 4260 TORVASTADTorvastad menighet:Kontor: Torvastad KulturhusTlf. 52 81 20 30 - Fax 52 82 40 99Kontortid: Tirsdag - fredag kl. 08.30 - 11.30.Sokneprest: Geir StyvePrivat - utenom kontortidtlf.52 83 80 33Mobiltlf.: 91 84 19 49E-post: geir.styve@karmoykirken.noMenighetsprest/adm.leder:Arnfred LundePrivat - utenom kontortid,tlf.52 83 11 40Mobiltlf.: 92 82 68 80E-post: arnfred.lunde@karmoykirken.noSekretær: Bjørg AreklettKontortid: MenighetskontoretTirsdag - fredag kl. 08.30 - 11.30E-post: torvastad@karmoykirken.noPrivat tlf.: 52 83 94 11Kirketjener:Sonny Torvestad, tlf. 52 83 95 69.Kirkegårdsarbeider:John Terje HaglandMob. tlf. 911 49 538Formann i menighetsrådet:Kjellaug Areklett tlf. 52 83 94 13Kirkeverge i Karmøy:Marta L. Medhaug, Rådhuset, tlf. 52 85 71 27Utsira menighet:Sokneprest: Geir Styve, tlf. 52 83 80 33.Kirketjener/organist: Lodvar MathiassenFormann i menighetsrådet:Bjørgunn RavndalKirkeverge/kirketjener:Torill NilsenFra enamatørkirkegjengerKan man være amatørkirkegjenger?Kanskje ikke, men for meg blir det enfølelse som av og til slår meg når jeggår til en gudstjeneste. Jeg sitter derog prøver å være deltagende, mensliter rett og slett med være med.Hvorfor det, kan man jo spørre seg.Lurer en på når en skal reise seg ognår en skal sitte i ro, eller er salmenesom synges, fordi en enten aldri harhørt dem før eller i hvert fall sjelden,vanskelige å synge med. Eller, ser eningen mening med det å gå i kirka ogdelta i en gudstjeneste. Eller er enbare ”amatør” og tror at ”ekspertene”ser ned på en.Det er nok vanskelig å sette eksakteord på dette, men det jeg faktisk føleretter å ha deltatt i en gudstjeneste erro. For det er noe med stemningen somfaktisk skapes under en gudstjeneste.Nå er det vel slik at god stemningkan det jo bli i alle slags lag, men herer det heller snakk om en stemningsom en kommer i inni seg selv. Minopplevelse går på de inntrykk som jegsitter igjen med. Det kan godt være atjeg ikke husker noe av hva prekenenhandlet om, men heller at det varnoen små unger som sprang fram ogtilbake i midtgangen. Eller menneskeri finstas fordi de følger noen sine barntil dåp. Eller noen ganger sitter ogbare hører lydene fra alle rundt seg ogselvsitter ogstudererhvordanTorvastadkirkeer bygd(amatørsnekkerenimeg).Uansett, det er en god opplevelsedette å sitte, eller å stå, (sliter litt her)og å få synge med på disse salmene,enten de er vanskelige å synge medeller ei, og selvfølgelig få være med åfremføre de bønner og ord som liggertil grunn for alle kristne. Og for all del,det er selvfølgelig mange salmer somogså er enkle.Jeg er nok ikke en hyppig gjest i kirka,men barnetroa mi sitter der, om ennlitt bak i bakhodet, og den sier megat å ha tro på noe er veldig viktig for åklare å leve i dagens samfunn. For mindel er det etter hvert blitt viktig å væreen del av menigheten på Torvastadog å kunne bruke Guds hus til det åfinne ro.Arne GrønåsTakk til Solveig og Tor Haugan!Solveig og Tor Haugan har i ca. 25 årlevert Kyrkjebladet i postkasserfra Viken til Storesund. De er noen avde mange frivillige som trofaster med på denne tjenesten forTorvastad menighet.Solveig forteller at barnebarna ogsåhar bidratt med denne oppgavenetter hvert som de har vokst til, ogetterhvert også vokst fraoppgaven.Torvastad menighet takker for innsatsen i alle disse årene.Elisekyrkjebladet for torvastad og utsira


Torvastads tidshjulTorvastads opprinnelige grenser favnet mye. Delinger og nye konstellasjoner de siste 170 årene er foreløpig supplert medendringene for Sirabuen. Fjorten årstall kan være gode å henge litt av kunnskapen rundt, kirkelige hendelser over sirkelsentrumog kommunale under.FORKLARENDE TEKST TILÅRSTALLENE1854 Haugesund ble egenkommune, fortsatt i Skaare sogn1858 Skaare kirke (nybygg)1879 Haugesund prestegjeld,bestående av to sogn, Haugesundog Skaare, utskilt fra Torvastadprestegjeld.1880 Torvestad kirke (nybygg)1881 Skaare ble egen kommune,inkl. Røvær.1901 Vår Frelsers kirke, bykirken,endelig ferdig1910 Haugesund innlemmer størredel av Skaare, 1. byutvidelse.1924 Utsire ble egen kommune,vest av Bjørkevær, Føynå og Urter.1958 Skåre opphører, 2.byutvidelse. Haugesund grenser nåtil Sveio, Tysvær, Avaldsnesog Torvastad kommuner.1965 Vibrandsøy ble byøy, daTorvastad kommune opphørte ogKarmøy kommune oppsto.1978 Norheim menighet i Torvastadsogn og -prestegjeld fikk kirke.1983 Norheim prestegjeld og sogn(inkl. Tuastad sogn i Avaldsnes)2006 Utsira menighet til Haugesundprosti, Rossabø menighet Torvastadmed i nye Karmøy prosti.Roald Østensjøkyrkjebladet for torvastad og utsira


Velkommen til Jenni!Vi har hatt en liten prat med JenniferBlatt, den nye ettåringen i TorvastadKFUK/KFUM, og fått høre litt omhenne og om hvordan hun har hattdet til nå. Jennifer, som helst liker åbli kalt Jenni, er den tredje ettåringenpå rad vi har her på Torvastad. Vigleder oss til å bli bedre kjent medhenne, og håper hun vil trives her!Jenni kommer fra Lauffen, en liten byi Tyskland og er 19 år gammel. Noen av interessene hennes ersynge, tegne, spille gitar og speider.Hun søkte innen KFUK/KFUM i Tyskland om å bli ettåring iNorge, Sverige, Irland og Frankrike. Plutselig en dag ringtePatrick og fortalte at hun kunne få komme til Torvastad.Jenni er allerede kommet godt i gang med ungdomsarbeidetvårt, og er med i Good News, Klubben og Klubb 78.Hun bor i kjellerleiligheten hos Knut Bendik og Anne GroChristiansen, der Patrick og Isabelle også bodde.Karen Vikingstad og Astrid HauskenSamtalegrupperGruppesamarbeidet på Haugalandet er et samarbeidmellom menighetene i Den norske kirke,Psykiatritjenesten, Normisjon, Frelsesarmeen ogFrivillighetssentralen. Målsettingen er at menneskersom er i samme livssituasjon skal få treffes og delesine erfaringer.Vi vil invitere til følgende samtalegrupper med oppstarthøsten 2006:• Grupper for enker og enkemenn(Haugesund og Sør-Karmøy)• Gruppe for etterlatte etter selvmord.• Støttegruppe for kvinner som har opplevd seksuelleovergrep (Kont.per. Kjersti H.Lofthus, tlf: 52757709,khlofthus@tysver.kommune.no)• Andre grupper etableres etter behov.I gledeog sorgDØPTE:TORVASTAD:27.08. Ella Fossum24.09. Andreas Friestadelias Hetlandthea Hole22.10. kamilla Heggheim ThorbjørnsenVIGDE:TORVASTAD:Inger Anne Thorsen ogFrode KvalevågDØDE:TORVASTAD:18.08. Norleif Tvedten f. 192526.08. Henry Nilsen f. 192202.09. Per Kristian Storesund f. 1945GAVER:TORVASTAD:27.08. Misjonsselskapet 2 979,0003.09. Menighetsarbeidet 3 341,5010.09. Kirkens res.sent. mot vold 1 958,5017.09. Torvastad KFUK / M 1 237,5024.09. KRIK 7 474,5001.10. Menighetsarbeidet 1 974,0008.10. Ungdomsmisjonen 3 004,0015.10. Misjonsselskapet 3 287,50FEØY BEDEHUS08.10. Ungdomsmisjonen 1 105,00UTSIRA06.08. Norges Speiderforbund 380,0017.09. Konfirmantarbeidet 1 610,5008.10. Misjonsselskapet 485,00Påmelding/henv. til Frivillighetssentralen v/EllyFredriksen, tlf. 52727761/ mail: frivillig@webmail.no.Eller til menighetskontor der du bor.kyrkjebladet for torvastad og utsira


LOKALBANKEKTAEINTelefon 52 84 59 50 - Telefax 52 84 59 51www.multiserv.comTORVASTADTlf. 52 83 97 07NorheimTrappeverksted A.S.Norheimstunet 63 - Tlf. 52 83 18 33Lorentz Storesund& SønnerOljebunkersTlf. 52 83 98 83 - Storesund4260 TorvastadTorvastad Stein a.sGravmonumenterVedlikehold på kirkegårderPåføring av navnTelefon 52 83 98 24 - Mobil 946 05210Haraldsgt. tlf. 52 71 55 85Oasen tlf. 52 85 20 66AdvokatfirmaetTalmo, Kvamme, Lauvås, LundEriksen & Holstad DAMURMESTERÅDNE AMDAL4260 Torvastad - Tlf. 52 84 26 71Alt innen VVSBademøbler m.m.OASEN - KOPERVIK- ÅKREHAMN -SKUDENESHAVNTelefon 52 86 64 04Jostein HøyvikTelefon 52 82 02 89NormisjonDøgnvakt: Telefon 52 81 62 22Malvin FerkingstadMobil 971 21 611Vi ordner alt det praktiske!Lars HagaTelefon 52 82 82 88til tjeneste i mer enn 30 år i karmøyNærButikkenLeif Klovning5547UTSIRALandhandelPostfilialTippekommisjonærTlf. 52 74 92 20BegravelsesbyråStrandgt. 192 - Tlf. 52 72 33 52Telefaks 52 71 58 95Vi ordner alt ved begravelser ogbisettelser i byen og distriktetA n l e g g s g a r t n e r o g e n t r e p r e n ø rBø Vest, postboks 130 - 4299AvaldsnesA n l e g g s g a r t n e r o g e n t r e p r e n ø r52 84 67 84 – 913 74 744Graving – Betongarbeid – Naturstein10kyrkjebladet for torvastad og utsira


DatoSøndagens tekster29.10. Bots- og bededagLuk 13, 23-30Jes 55, 6-7Gal 6, 7-10Velkommentil samlinger om Guds ord!StedTorvastadNordbø bedehus01.11. Onsdag Ungdomshuset05.11. AllehelgensdagHebr 12, 1-3Jes 60, 18-22Matt 5, 13-1612.11. 23. s.e. pinseMatt 18, 15-20Esek 33, 7-11Ef 4, 30-3219.11. 24. s.e. pinseMark 12, 41-44Jer 29, 4-7Rom 13, 7-826.11. S. s. i kirkeåretMatt 25, 1-13Jes 51, 11-15Åp 22, 12-17Nordbø bedehusTorvastadHauge bedehusGrendahusetHåland bedehusTorvastadNordbø bedehusTorvastadHåland bedehusKl.: Gudstjeneste møte el.l.Ansvarlig. KommentarKl. 11.00: Gudstjeneste. Sokneprest Geir Styve.Skriftemål. Offer til Kirkens Bymisjon, Hgsd. –KirkeskyssKl. 18.00: Misjonsselskapet. FellesmøteKl. 19.00: MedarbeidersamlingKl. 18.00: BarnelagsbasarKl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.Nattverd. Sang av Scala. Offer tilmenighetsarbeidet. – KirkeskyssKl. 19.30: Ungdomsgudstjeneste. MenighetsprestArnfred Lunde. Nattverd.Kl. 19.00: Indre Sjømannsmisjon. Fellesmøte.Kl. 16.00: Familiegudstjeneste. MenighetsprestArnfred Lunde. Tema: ”Du er unik!” Sang avShalom. Offer til Norges K/MKl. 11.00: Misjonssambandet. Fellesmøte.Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve. Dåp.Offer til ABR-senteret. – KirkeskyssKl. 17.00: Bedehuskveld / nabokveld. Fellesmøte.Kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Geir Styve.Nattverd. Offer til Frelsesarméen. – KirkeskyssKl. 19.00: Misjonsselskapet. Fellesmøte.29.11. Onsdag Ungdomshuset Kl. 19.30: Onsdagsmøte. Prost Helge Gaard.Tema: ”Har kirken autoritet i dag?”03.12. 1. s. i advent TorvastadKl. 11.00: Familiegudstjeneste. Sokneprest GeirMatt 21, 1-9Styve. Dåp. Speiderne deltar. Offer til TorvastadJes 62, 10-12KFUK/M. – KirkeskyssRom 13, 11-14Kl. 19.30: Ungdomsgudstjeneste. Sokneprest GeirStyve. NattverdHauge bedehus Kl. 19.00: Normisjon. Fellesmøte10.12. 2. s. i adventMatt 24, 1-14Mal 3, 17-4,aRom 15, 4-717.12. 3. s. i adventMatt 11, 2-10Jes 35, 3-101 Kor 4, 1-5TorvastadNordbø bedehusGrendahusetNordbø bedehusKl. 11.00: Høymesse. Menighetsprest ArnfredLunde. Nattverd. Offer til MF. – KirkeskyssKl. 18.00: Julekonsert. Kor og korps deltar.Kl. 19.00: Indre Sjømannsmisjon. FellesmøteKl. 11.00: Familiegudstjeneste. Sokneprest GeirStyve. Tema: ”Advent”. Sang av SangRia. Offer tilmenighetsarbeidet.Kl. 10.30: Adventfrokost. Felles.kyrkjebladet for torvastad og utsira11


B-bladTorvastad Grunneierlaginviterte Torvastadbuen til prøvesmaking av rådyr en lørdag i september. På bildetser vi fra venstre Øystein Brekke, Einar Østebø, Gunvald Østhus, Kristian H.Hausken og John Magnus Osnes (med barnebarn) fra styret i laget og til høyrehar vi den lokale kokken, Joachim Pedersen som stod for grilling og tilberedingav rådyrene.Det var 2 rådyrbukker som ble grillet – de første som er skutt på lovlig vis ibygda. Og de som var innom golfbanen denne lørdagen var enige om at rådyrsmakte fortreffelig.Til de i bygda som er litt engstelige for at det nå drives jakt rundt dørene våre,kan vi berolige med at det hele foregår i trygge former. Jaktansvarlig JohnMagnus Osnes fortalte at det bare er noen få lokale jegere som er med på jakta.Politiet er orientert om når og hvor det jaktes, og det jaktes tidlig om morgenenog på ettermiddagen fram til det mørkner, og det jaktes ikke i helgene. Dessutener det så mye rådyr at da de jaktet på bukkene, var jakta over på et par dager.I disse dager jaktes det på de 3 siste dyrene som en har fått fellingstillatelse på.Denne jakten vil stort sett foregå på Dale og på Osnes.Vi har fått tilsendt et par fine bilder fraBodil Hagen.- Dette er en gammel rosesort som jegsyns er veldig vakker. Det er blitt megfortalt at de heter “Doble prestegårdsroser- stemmer det? spør Bodil.Vi lar spørsmålet gå videre til soknepresten,eller kanskje kirkegårdsmedarbeiderenvår eller noen av leserne vårevet svaret. Fine roser var det i alle fall.John StangePer kom heseblesande inn til mor si; mamma mamma,slakteren skal dø i morgen!Neimen Per, hvordan kan du sei slikt? Jo for det hang ein plakat ibutikkvinduet; “Lever kun i dag”Til å ta neste etappe av “Å då lo eg” utfordrer jeg minkjære svoger Reidar Stange.Harald FylkesnesHarald Fylkesnes12kyrkjebladet for torvastad og utsira

More magazines by this user
Similar magazines