Nyhetsbrev nr 2 - Vestre Viken HF

vestreviken.no
  • No tags were found...

Nyhetsbrev nr 2 - Vestre Viken HF

Nyhetsbrevet gis ut av: Bjørn Anton GraffKontaktinformasjon: bjgraf@vestreviken.noTlf: 473 43 108www.vestreviken.no/kmdNyhetsbrev forKlinikk for medisinsk diagnostikkNummer 2. - 2012Avdeling for bildediagnostikkOm avdelingenAvdeling for bildediagnostikk er en del av Klinikk for medisinsk diagnostikk,som er organisert på tvers av de fire sykehusene. Avdelingen består av 6seksjoner: BDS (brystdiagnostisk senter), Bærum sykehus, Drammen sykehus,Kongsberg sykehus, Ringerike Sykehus og Nukleærmedisinsk seksjon. Dette giret mer robust fagmiljø, og større mulighet for samarbeid mellom våre ansattepå tvers av sykehusene. Avdelingen ledes av avdelingssjef Jon Haakon Malmer-Høvik.Vår avdeling utfører bildediagnostikk og bildeveiledet behandling påinneliggende og polikliniske pasienter henvist fra primær- ogspesialisthelsetjenesten. Vi driver i tillegg forskning, fagutvikling og utdannelseav spesialister.Vi legger stor vekt på høy kvalitet i diagnostikk og pasientbehandling, godservice og tilgjengelighet samt godt samarbeid med henvisende leger.Radiologmangel på seksjon KongsbergSom følge av radiologmangel på seksjon Kongsberg har det vært nødvendig ågjøre noen endringer. Seksjon Kongsberg støttes nå av radiologer fra seksjonDrammen og innleide vikarer. Innen vi klarer å rekruttere flere radiologer vildet dessverre kunne bli noe lenger svartid på radiologiske undersøkelser bådepå Kongsberg og i Drammen. Radiologstillingene er utlyst, og vi arbeider for årekruttere radiologer så raskt som mulig.Oppgradering av utstyr ved avdeling for bildediagnostikkAvdeling for bildediagnostikk består av ulike modaliteter og svært myemedisinsk teknisk utstyr som til enhver tid krever oppgradering og fornying.Vi vil i løpet av året få 2 nye ultralydapparater, henholdsvis på seksjon Bærumog på seksjon Kongsberg. Dette vil gi bedre diagnostikk, samt at man på sikt vilkunne utføre ultralyd med kontrast på seksjon Bærum.I løpet av juli vil vi oppgradere nukleærmedisinsk seksjon med en ny Hot lab.Utbygging av Hot lab planlegges å være ferdig 15. august.I løpet av sommeren flyttes et gammakamera fra tidligere nukleærmedisinskseksjon ved Bærum sykehus til Drammen, noe som vil øke kapasiteten.


Felles pasientrøntgen system (RIS)Fra januar 2012 har vi fått på plass mulighet for å se henvisninger og svar påtvers av sykehusene i Drammen, Kongsberg og Ringerike. Dette vil bidra til å giet bedre diagnostisk tilbud for pasientene.Drop-inSeksjon Drammen tilbyr pasienter drop–in timer på småskjelett og thoraxundersøkelser på dagtid, mandag – torsdag: kl. 08:00 – 15:00Fredag: kl. 09:00 -15:00Seksjon Bærum tilbyr drop-in på røntgen thorax:Mandag - torsdag kl. 08:00 - 20:00Seksjon Ringerike tilbyr drop–in for røntgen thorax:Mandag – fredag kl. 08:00 – kl. 15:00Seksjon Kongsberg tilbyr drop–in for røntgen av thorax og skjelett:Mandag – fredag kl. 13:00 – 15:00På noen modaliteter som CT, brystdiagnostikk, MR og ultralyd har viventetider, og pasienter vil bli satt opp på time ut ifra medisinsk vurdering.Mer informasjon finner du påwww.vestreviken.no/bildediagnostikkAvdeling for medisinsk mikrobiologiStor aktivitet på genmolekylær labOppbygging de siste par-tre år av et bredt repertoar innen aktuellegenmolekylære analyser, kombinert med en mycoplasmaepidemi i høst og eninfluensa A epidemi på nyåret, har gjort at aktiviteten på genmolekylær lab harøkt formidabelt de siste måneder.Tabellene under viser både aktivitet og en del funn innen dette diagnostiskeområdet. I tillegg til hva som fremgår av tabellene utføres også klamydia- ogHCV påvisning (kvalitativ, kvantitativ og gentyping) med genmolekylærmetodikk. Bekreftende gen-analyser av MRSA og EHEC er også nå pårepertoaret.Vi er stolte av det brede tilbudet vi nå har fått på plass og arbeider videre medå etablere flere etterspurte analyser.


JanuarFebru…MarsAprilMaiJuniJuliAugustSepte…Okto…Nove…Dese…Tabell 1. Antall genmolekylære analyser utført per måned fra januar 2010800070006000500040003000200010000201020112012Tabell 2. Antall analyser og positive funn innen genmolekylærluftveisdiagnostikk siste halve årPCR luftveissmittestoffTabell 3. Utviklingen av andel (%) positive for enkelte luftveisagens siste halvår45 Mycoplasmapneumoniae40Chlamydiapneumoniae35Kikhoste302520151050AntallanalysertInfluensaRS-virusAntallpositive% andelpositiveMycoplasmapneumoniae6199 833 13,4Chlamydia pneumoniae 6276 39 0,6Kikhoste 3581 172 4,8Influensa A 1240 208 16,8Influensa B 1240 5 0,4Parainfluensa 1 1510 25 1,7Parainfluensa 2 1510 26 1,7Parainfluensa 3 1510 12 0,8Metapneumovirus 422 99 23,5RS-virus 346 35 10,1Rhinovirus 1092 175 16,0Dr. med. Pål Arne Jenum, avdelingssjef.pal.jenum@vestreviken.no, tlf: 907 65 490www.vestreviken.no/mikrobiologi