Årsrapport 2008 - Fondsfinans

fondsfinans.no
  • No tags were found...

Årsrapport 2008 - Fondsfinans

Årsrapport 2008


Bildet bak på omslaget viser Fondsbu som er en populær turisthytte på Eidsbugarden ved vestenden av Bygdin i Jotunheimen.Tidligere het Fondsbu «Den glade vandrer» og tilhørte Eidsbugarden Hotell, men ble kjøpt av Fondsfinans og åpnet somDNT-hytta i 1993. Fondsfinans er fortsatt eier av hytta, men den leies ut for 1 kr pr. år til DNT Oslo og Omegn.Bildene i årsrapporten er valgt for å illustrere det turbulente børsåret 2008. Finanskrisen kan sammenlignes med en orkan somhar gjort sine herjinger. Men, økonomien har, som naturen, en ustoppelig evne til vekst og fornyelse.


InnholdFondsfinans................................................................................................2Årsberetning for 2008...............................................................................3Regnskap m/noter....................................................................................7Revisjonsberetning..................................................................................14Organisasjonsplan……………...................................................................151


FondsfinansFondsfinans er et kunnskapsbasert verdipapirforetakmed langsiktig verdiskapningfor kundene som mål. Fondsfinans harsom forretningsidé å være et selvstendigog ledende verdipapirforetak forankreti Norge og det norske verdipapirmarked.Selskapet skal ha høy integritet og etiskstandard, en solid kapitalbase og lavrisikoprofil.HISTORIKKFondsfinans ble stiftet i 1950, og er i dagNorges eldste fondsmeglerselskap.Styreformann, Erik Must, overtok selskapetsammen med Kjell Chr. Ulrichseni 1972. Ulrichsen er nå styremedlemi Fondsfinans, men har ikke lenger eierinteresseri selskapet. Fra 1. januar 1995ble virksomheten innad organisert som etpartnerskap (Indre Selskap). 34 partnernehar et samlet kapitalinnskudd på NOK 25mill. Fondsfinans ASA, som eies 100 % avErik Must A/S, er ansvarlig deltaker i detIndre Selskap med et kapitalinnskudd påNOK 75 mill.ADMINISTRASJON – MEDARBEIDERESelskapet ledes av administrerendedirektør Nils Erling Ødegaard (51).Ødegaard er utdannet siviløkonom fra NHHog har en Master i Economics fra Universityof California. Han begynte i selskapet i1990 etter syv år i Den norske Creditbank.Ødegaard har arbeidet som meglersjef fra1995 til 1997 og leder av rådgivningsvirksomhetenfra 1997 til 2005.Fondsfinans hadde 60 medarbeideregjennom år 2008, tilsvarende ca.54 årsverk. Av disse var 42 i markedsrettetarbeid. En rekke nyansettelser desiste årene har tilført selskapet betydeligkompetanse. 37 av våre medarbeiderehar høyskole- eller universitetsutdannelse.Flere har tilleggsutdannelse, bl.a.fondsmeglereksamen eller autorisertfi nansanalytiker. De aller fl este har langerfaring fra bransjen eller fi nansiell sektorforøvrig. Mange har i tillegg bakgrunnfra industri, offentlig forvaltning ogkonsulentbransjen.Fondsfinans legger vekt på å væreen teambasert arbeidsplass med fokuspå kvalitet, trivsel og sosial sikkerhet.Firmaets medarbeidere har i en årrekkeengasjert seg i eksterne råd og utvalg.VIRKSOMHETENFondsfinans driver sin virksomhet medutgangspunkt i Oslo og tilbyr følgendetjenester:• Aksje-, derivat- og obligasjonsmegling• Analyse• Prosjekter og fi nansiell rådgivningFondsfinans har fått godkjennelse fraamerikanske og norske myndighetertil å sette opp et heleid datterselskapi New York. Virksomheten i USA skalprimært være et salgskontor for deprodukter vi produserer i Oslo.I løpet av de siste fem år har fi rmaetgjennomført børsintroduksjoner, spredningssalg,fusjoner, salg og andre egenkapitaltransaksjonertil en samlet verdiav NOK 25 milliarder.SOLIDITETFondsfinans hadde pr. 31. desember 2008en egenkapital på NOK 98,0 mill. (inkl.pensjonsfond). Sammen med partnerinnskuddet(ansvarlig lån) på NOK 25 mill.utgjør samlet ansvarlig kapital NOK 123,0mill. Kapitaldekningen var 18 % ved årsskiftetmot lovens minimumskrav på 8 %.Fondsfinans har egen pensjonskasse.Erik Must A/S, som eier 100 % avaksjene i Fondsfinans ASA, haddepr. 31. desember 2008 en bokført egenkapitalpå NOK 1 321 mill. og urealisertereserver i aksjer, utenom aksjene i datterselskapene,på NOK 541 mill. Selskapethar ikke ekstern rentebærende gjeld.2


Årsberetning for 2008Fondsfinans viktigste suksessfaktorerer langsiktige kunderelasjoner, dyktigemedarbeidere, riktige holdninger ogen god bedriftskultur.Vårt fokus er norsk næringsliv og utviklingav lønnsomme norske selskaper som giraksjonærene en god avkastning. Vi eropptatt av å bidra til økt verdiskapning.Fondsfinans ambisjoner er å være ensentral aktør i norsk fi nansnæring. Norskfi nansnæring er viktig for utvikling av øktverdiskapning i næringslivet for øvrig.Vår målsetting er å kombinere fi nansiellog strategisk rådgivning. Vår nærhettil norsk næringsliv gir grunnlag for enunik forståelse av norske selskaper ogderes rammebetingelser. I annenhåndsmarkedetønsker Fondsfinans spesielt åfokusere på utvalgte aksjer. Vår ambisjoner å videreutvikle våre investerings- oganalysemetoder til å bli ledende innenvår bransje.Verdipapirvirksomhet er kunnskapsbasert,og markedet stiller økte krav. Vi er derformer enn noen gang opptatt av å rekruttereog beholde de beste medarbeiderne.Kompetanseutvikling er en forutsetningfor at de dyktigste medarbeiderne forblirbest. Riktige holdninger og en godbedriftskultur er avgjørende for høyestmulig kvalitet på våre tjenester. Markedetpreges av en stadig hardere konkurranse.Det øker kravene til innsats og hardtarbeid fra våre medarbeidere og enubetinget vilje til å gjøre det ytterste forå tilfredsstille kundenes ønsker, og leveretjenester av høyeste kvalitet. Langsiktighet,utholdenhet og tålmodighet i allesammenhenger er grunnleggende verdierog holdninger i Fondsfinans. Langsiktigekunderelasjoner forutsetter etterlevelseav høye etiske standarder.RESULTAT OG FINANSIELLE STILLINGFondsfinans hadde en nedgang i driftsinntektenepå 51 % sammenlignet med2007. Markedet var krevende gjennom2008. Totale driftsinntekter ble NOK 133,2mill. mot NOK 273,8 mill. i 2007. Driftsresultatetble på NOK -2,3 mill. Det bleutbetalt bonus og godtgjørelse til 34 partneremed i alt NOK 53,5 mill. Ordinærtresultat før skatt ble NOK 4,6 mill.Selskapets driftskostnader (uten bonusmv.) var om lag 11 % høyere enn i2007. Dette kan tilskrives tap på kundefordringer,økt analyseaktivitet, nyeIT-løsninger og etablering i New York.Fondsfinans samlede aktiva ble redusertfra NOK 575,6 mill. ved årets begynnelsetil NOK 291,7 mill. ved årets utgang.Samlet ansvarlig kapital utgjorde NOK123,0 mill., herav egenkapital NOK 98,0mill. Dette tilsier en kapitaldekning på18 % sammenlignet med lovens minimumskravpå 8 %.I samsvar med regnskapslovens kravbekreftes det at årsregnskapet er utarbeideti samsvar med forutsetningene omfortsatt drift.Årlig avkastning Oslo Børs All Share Index Utvalgte landsindekser 2007 og 2008 Norske delindekser 2007 og 2008 Emisjoner på Oslo Børs 1995–2008 NOKbn 3


MARKEDENE I 20082008 ble et meget begivenhetsrikt årmed negativt fortegn og «finanskrise»ble utrykket som karakteriserte året. Etterat «subprime»-effekten hadde begynt ågjøre seg gjeldende høsten 2007, startet2008 med en negativ utvikling og OsloBørs falt 23 % i løpet av de tre førsteukene av året. Kursene tok seg imidlertidopp gjennom februar, før vi fi kk et nyttfall i forbindelse med Bear Stearns kollapseni mars. Da denne investeringsbankenble reddet, fi kk markedene fornyetoptimisme og kursene steg markert fremtil slutten av mai. Fra mars til sluttenav mai steg kursene på Oslo Børs med33 %, før den kraftige nedturen startetog førte til at totalindeksen nådde sittlaveste punkt for året på 188 i november.Det var konkursen i Lehman Brothersi september, med de enorme konsekvensenedet fi kk for fi nansmarkedeneog etter hvert for realøkonomien, somvar den utløsende faktor for det sterkebørsfallet utover høsten. Det ble nærmeststillstand i pengemarkedene. Sentralbankenei en rekke land måtte gripe inn forå forhindre en fullstendig kollaps. I Norgebidro myndighetene, utover kortsiktiglikviditetstilførsel, med en bytteordningsom ga bankene tilgang på lengre funding.Problemene i fi nansmarkedene fi kkraskt konsekvenser i realøkonomien, ogen rekke selskaper meldte om tilnærmetfull stopp i ordreinngangen i oktober/november.Oslo Børs totalindeks endte åretpå 225 poeng, tilsvarende en nedgangpå 54 %.Med den kraftige nedgangen i totalindeksen,var det naturlig nok kunet fåtall selskaper som kunne vise tiloppgang i 2008, men en rekke selskaperopplevde at mesteparten av børsverdienble utradert. I OSEBX var det kunQuesterre (+178 %), Opera (+38 %) ogPronova (+5 %) som steg, mens selskapersom Golden Ocean, Acta, NorwegianProperty, Sevan og Kongsberg Automotivefalt med 83–93 %. REC som var en avbørsvinnerne i 2007 falt med hele 76 %i 2008. Frontline var ett av de størreselskapene som holdt seg godt meden negativ totalavkastning på kun 9 %.Av andre aksjer som holdt seg godt kannevnes Kongsberggruppen, som vartilnærmet uendret i verdi (-1,8 %). I ogmed at uroen hadde sitt utgangspunkti bank og fi nans, ble disse aksjene sterktpreget av utviklingen. Myndighetene i enrekke land måtte gripe inn, og banker bleovertatt og myndighetene måtte tilførebåde likviditet og egenkapital. DnBNORaksjenble naturlig nok sterkt påvirket avuroen og ga en negativ avkastning på65 %.Oljeprisen hadde også en volatil ferdgjennom året. Den startet på rundt USD85 før den nådde en topp på i overkantav USD 140 i juli. Men utover høsten sloeffektene av fi nanskrisen inn i forventningerog etterspørsel, og prisen endte åreti underkant av USD 50. StatoilHydro gaen negativ avkastning på 30 %.Etter fl ere år med oppgang i omsetningenpå Oslo Børs, ble 2008 negativt påvirketav det sterke kursfallet. Etter en økningi omsetningen på 25 % i 2007, faltomsetningen med 23 % i 2008. Det varspesielt i annet halvår omsetningen falt,i tråd med det betydelige fallet i verdienav selskapene. Emisjonsvolumet faltogså kraftig, fra NOK 54mrd i 2007 tili overkant av NOK 12mrd i 2008.Etter et fall i volumet i 2007, stabiliserteobligasjonsomsetningen seg i 2008 påNOK 412mrd, kun marginalt ned fra NOK418 mrd i 2007. 10-årsrenten i Norge faltfra rundt 4,70 % til rundt 3,90 gjennomåret. Norges Bank økte styringsrentenmed 25 basispunkter i mars og juni, daden endte på 5,75 %. Imidlertid reagerteNorges Bank på den fi nansielle og realøkonomiskeutviklingen med å kutterenten med 50 punkter 2 ganger medkun 14 dagers mellomrom i oktober,før de reduserte renten med hele 175punkter til 3 % i desember.Norway – Interest rates Yield 10-year government bonds Central Bank rates 4


VIRKSOMHETENMegling – aksjer, derivater og renterÅret 2008 ble et år preget av ekstremvolatilitet og sterkt fallende kurser påOslo Børs. Særlig andre halvår var pregetav kapitalflukt, stadig svakere konjunkturerog fallende utenlandsk eierandel.Tilgjengeligheten på kapital ble tilnærmetborte mot slutten av året, og risikopremienøkte dramatisk. Som et resultatfalt verdien av den gjennomsnittligeomsetningen til under 10 milliarder NOKi 2008, ned rundt 25 % fra 2007. Hittil i2009 har den gjennomsnittlige omsetningenvært drøyt 5 milliarder NOK i henholdtil statistikk fra Oslo Børs.Volatiliteten i derivatmarkedet, målt vedden amerikanske VIX indeksen, fl uktuertemellom 15 % og 90 % gjennom 2008,hvilket er langt over nivåene vi har sett desiste 20 årene. Dette medførte at opsjonerble uforholdsmessig dyre, og verdien avopsjonsomsetningen på Oslo Børs faltmed ca 20 %. Samtidig økte investorersinteresse for å justere markedsrisikoenved å bruke indeksfutures, og verdien avhandelen i OBX futures ble nesten dobletfra 2007 til 2008.Fondsfinans har merket den sammetendensen, med redusert interesse foropsjoner og økt interesse for norske oginternasjonale indeks- og råvarefutures.Norske og internasjonale kredittmarkederopplevde et 2008 av historiske dimensjoner.Etter konkursen i Lehman Brothers ihøst, forsvant adgangen til kreditt nestentotalt. Førstehåndsmarkedet for obligasjonervar utilgjengelig selv for selskapermed høy kredittrating, og annenhåndsmarkedetvar preget av tvangssalg ogstore kursfall. Fondsfinans hadde somambisjon å øke vår annenhåndsomsetningav obligasjoner, og opplevde etterhvert betydelig høyere omsetning enntidligere år.Sett i forhold til markedsutviklingen ogutviklingen i vår kundebase, er vi tilfredsemed våre inntekter fra megling i 2008,omtrent 12 % ned fra 2007. Fondsfinanshadde 14 kundemeglere gjennom 2008.Fondsfinans gjennomførte en rekke roadshowsi London og Stockholm for fl ere avde større selskapene på Oslo Børs.Arbeidet med å etablere et lokalt kontori New York er gjennomført. Fra og med2. kvartal 2009 er Fondsfinans representerti NY. Dette er et viktig og riktig skrittfor å etablere forhold til amerikanskeinvestorer og utvide kundebasen ytterligere.Fokuset for 2009 vil være å skapeen lønnsom og effektiv distribusjonskanali USA.AnalyseAnalyseavdelingen består av 11 analytikeremed variert faglig og yrkesmessigbakgrunn. 8 er siviløkonomer, 1 er sivilingeniør,1 er sosialøkonom og1 medisiner.Avdelingen har et sterkt fokus på energiogshippingrelaterte selskaper. 6 avanalytikerne dekker selskaper relatert tildisse sektorene. I tillegg dekker 1 IT/telecom,1 media/konsum, 1 fi skesektoren,1 bank/finans og 1 farmasi/biotech.Fondsfinans har analysedekning av71 selskaper med fullt produktspekter.Selskapet dekker 43 av de største ogmest likvide selskapene som inngår iOSEBX-indeksen. Disse selskapene utgjørca 93 % av indeksens markedsverdi.Fondsfinans analysevirksomhet erfundamentalt basert, med hovedfokuspå selskaper med identifiserbare omsetnings-og inntjeningsdrivere.Fondsfinans arrangerte på forsommerendet andre Fornybar energiseminaretmed deltakelse fra en rekke større ogmindre selskaper innen fornybar energi.Seminaret hadde et variert program,med god deltakelse fra norske oginternasjonale investorer. Det femteGjødselseminaret ble også denne ganglagt til London med deltakere fra Yara,fl ere utenlandske gjødselsselskaper oganalysebyråer. Seminaret hadde også iår en meget god investordeltakelse ogfi kk positiv omtale.2008 ble preget av en del endringeri analyseteamet, bl.a. som følge avinterne overganger til corporateavdelingenog at en analytiker gikk uti svangerskapspermisjon. En analytikerble ansatt i fjor, i tillegg er det foretattinterne endringer for å utnytte de ressursenevi har bedre. Nylig er det ansatten analytiker innen offshore/rigg for åkomplettere teamet. Flere av analytikernefi kk gode plasseringer i Prosperasanalytikerranking. I Starmines kåring fi kkvi pris for beste estimater i Norden pågrunnlag av våre estimater innen bank/fi nans.5


Prosjekter og fi nansiell rådgivningCorporateinntektene falt med hele66,6 % sammenliknet med 2007.Dette er på linje med markedet forøvrig.Avdelingen består av ti personer.Jens Reidar Hveem tiltrådte som leder1. oktober.Vår sterke posisjon innen analysebegynner nå å gi resultater innenforcorporateområdet. Vi fokuserer fortsattmye på olje- og offshoremarkedet, menvi har også en bevisst satsning mot andresektorer som renewables, fi sk/havbruk,medisin/biotech og IT/Telekom.Corporate Finance hadde en god avslutningpå året 2008 i forbindelse medCGG Veritas oppkjøp av Wavefi eld Inseis.Til tross for vanskelige markedsforhold,har aktiviteten i 1. kvartal 2009 vært god.Corporate Finance har bl.a. gjennomførttilrettelegging av emisjon i NorSun ogrådgiving i forbindelse med emisjon ogkjøp av LNG skip i BWGas Ltd.Deltagelse i bransjefaglige organerArne Lien er innvalgt i styret i NorgesFondsmeglerforbund. Nils Erling Ødegaarder styreformann i Norske FinansanalytikeresForening.UTSIKTERDet er fortsatt uvanlig stor usikkerhetknyttet til utsiktene for 2009 selv om vihar hatt en tilfredsstillende start på året.Den internasjonale fi nanskrisen og usikkerhetknyttet til eiendomsverdier nasjonaltog internasjonalt setter et betydeligpreg også på det norske kapitalmarkedet.Markedsforhold for megling og analysevil fortsatt være krevende. Utviklingeni petroleumsprisene vil på mange måtervære retningsgivende. Emisjonsmarkedetforventes fortsatt å være utfordrende,men bedriftenes ønske om konsolideringinnen en rekke næringer gir gode forholdfor fi nansiell rådgivning. Vi venter derforat 2009 også blir et vanskelig år forFondsfinans, men at vi relativt settkommer til å vinne markedsandeler.ANDRE FORHOLDSelskapets pensjonsforpliktelser er dekketi egen pensjonskasse.Arbeidsmiljøet er godt. Sykefraværethar vært ubetydelig. Det har ikke værtrapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen.Selskapets drift har ingeninnvirkning på det ytre miljøet.Erik Must A/S eier 100 % av aksjenei Fondsfinans ASA.Det har ikke inntruffet forhold avvesentlig betydning for bedømmelsenav selskapets stilling etter regnskapsåretsavslutning.Selskapets ledergruppe består nå kunav mannlige ledere. Både styret ogselskapets ledelse er bevisst på desamfunnsmessige forventninger om tiltakfor å fremme likestilling i virksomhetenog styret.Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede.Styret foreslår følgende overskuddsdisponering:NOKKonsernbidrag til morselskap 4 849 920Fra pensjonsfond -1 603 576Til annen egenkapital 128 983Årsresultat 3 375 327Oslo, den 29. april 2009Styret i Fondsfinans ASAErik MustStyreformannNils Erling ØdegaardAdm. direktørLuciana BergerKjell Chr. UlrichsenTrine MustØyvin A. Brøymer6


ResultatregnskapNote 2008 2007NOKNOKDriftsinntekter og -kostnaderDriftsinntekter fra investeringstjenester og tilleggstjenester 4 132 064 811 273 171 149Annen driftsinntekt 1 091 325 634 650Sum driftsinntekter 133 156 136 273 805 799Lønnskostnad 5,6 24 902 977 29 609 225Administrasjonsutgifter 1 49 043 737 156 187 680Avskrivning på varige driftsmidler 7 113 688 118 717Annen driftskostnad 61 362 387 41 452 318Sum driftskostnader 135 422 789 227 367 940Driftsresultat -2 266 653 46 437 859Finansinntekter og -kostnaderRenteinntekt fra foretak i samme konsern 1 026 445 32 045Annen renteinntekt 18 803 487 24 084 405Annen fi nansinntekt - 135 883Rentekostnad til foretak i samme konsern 385 825 3 089 579Annen rentekostnad 7 855 355 9 679 464Annen fi nanskostnad 127 954Netto fi nansinntekter 11 460 798 11 483 290Kapitalutgifter DIS Fondsfinans 1 4 556 249 15 812 090Ordinært resultat før skattekostnad 4 637 896 42 109 059Skattekostnad på ordinært resultat 13 1 262 568 11 567 056Årsresultat 3 375 328 30 542 003OverføringerKonsernbidrag 4 849 920 30 866 400Fra pensjonsfond -1 603 575 -1 125 364Til annen egenkapital 128 983 800 9673 375 328 30 542 0037


Balanse pr. 31.12Note 2008 2007NOKNOKEIENDELERAnleggsmidlerVarige driftsmidler 7Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l. 403 589 449 902Andre varige driftsmidler 300 564 300 564Finansielle anleggsmidlerOverfinansiering pensjonsforpliktelser 6 27 985 719 30 212 908Investeringer i aksjer og andeler 8 13 098 867 265 000OmløpsmidlerFordringer 10Kundefordringer 71 877 961 148 870 423Fordringer på verdipapirforetak 92 009 817 131 645 245Andre kortsiktige fordringer 16 189 799 71 025 752Investeringer 9Markedsbaserte aksjer 7 987 847 26 884 335Andre fi nansielle instrumenter - 195 488Bankinnskudd, kontanter og lignende 61 808 009 165 787 914Sum eiendeler 291 662 172 575 637 531EGENKAPITAL OG GJELDEgenkapital 14,15,16Innskutt egenkapitalSelskapskapital 1 000 000 1 000 000Opptjent egenkapitalAnnen egenkapital 76 848 907 76 719 925Pensjonsfond 20 149 718 21 753 294Sum egenkapital 97 998 625 99 473 219Annen ansvarlig kapitalAnsvarlig lån 17 25 000 000 25 000 000Sum ansvarlig kapital 122 998 625 124 473 219GjeldAvsetning for forpliktelserUtsatt skatt 13 7 836 002 8 459 615Kortsiktig gjeldLeverandørgjeld 1 719 807 1 715 468Gjeld til verdipapirforetak 11 87 610 072 28 217 066Gjeld til kunder 11 7 308 634 304 214 897Betalbar skatt 13 77 1 097Forskuddstrekk 900 108 3 216 239Skyldige offentlige avgifter 629 518 1 307 883Annen kortsiktig gjeld 12 62 659 330 104 032 047Sum gjeld 168 663 547 451 164 313Sum egenkapital og gjeld 291 662 172 575 637 531Oslo, den 29. april 2009Styret for Fondsfinans ASAErik MustStyreformannNils Erling ØdegaardAdm. direktørLuciana BergerKjell Chr. UlrichsenTrine MustØyvin A. Brøymer8


Kontantstrømoppstilling2008 2007NOKNOKKontantstrøm fra operasjonelle aktiviteterResultat før skattekostnad 4 637 896 42 109 059Periodens betalte skatter - -Ordinære avskrivninger 113 688 118 717Endring i kortsiktige fordringer 171 463 843 -109 873 671Endring i kortsiktig gjeld eks skatter og konsernbidrag -257 745 733 186 710 213Endring i kortsiktige investeringer 19 091 976 -20 537 055Endring overfinansiering pensjonsordning 2 227 189 1 563 005Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviterer -60 211 141 100 090 268Kontantstrøm fra investeringsaktiviteterInnbetalinger ved salg av varige driftsmidler - -Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -67 375 -108 913Innbetalinger ved salg av aksjer - -Utbetalinger ved kjøp av aksjer -12 834 997 -Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -12 902 372 -108 913Kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteterUtbetaling av konsernbidrag -30 866 400 -28 837 268Netto kontantstrøm fra fi nansieringsaktiviteter -30 866 400 -28 837 268Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -103 979 913 71 144 087Beholdning av kontanter og kontantekvivalenterved periodens begynnelse 165 787 914 94 643 827Beholdning av kontanter og kontantekvivalenterved periodens slutt 61 808 009 165 787 9149


Noter til regnskapet 2008NOTE 1 – REGNSKAPSPRINSIPPERÅrsregnskapet er satt opp i samsvar med god regnskapsskikk, regnskapslovenav 17.07.98 sist endret med lov av 10.12.04, og tilfredsstiller kravene iFinansdepartementets forskrift av 23.08.99 med endringer av 20. februar 2004om årsregnskap m.m. for verdipapirforetak. Eventuelle endringer i presentasjonskravtil regnskapet er innarbeidet i tidligere års regnskap, slik at talleneer sammenlignbare.PensjonskostnaderFondsfinans har egen pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse.Ordningen gir medlemmene rett til framtidige pensjonsytelser basert på antallopptjeningsår, lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden.Se note 6.VerdipapirerKortsiktige investeringer i verdipapirerMarkedsbaserte fi nansielle omløpsmidler består av fi nansielle instrumentersom er notert på regulert marked eller som er notert på OTC liste. De er vurderttil markedspris pr 31.12.Andre fi nansielle instrumenter består av verdipapirer som ikke er notertpå regulert marked eller på OTC liste. De er vurdert etter laveste verdis prinsippfor omløpsmidler.Langsiktige investeringer i verdipapirerLangsiktige investeringer i verdipapirer vurderes til anskaffelseskost, men nedskrivestil virkelig verdi ved verdifall som forventes å ikke være forbigående.Handelsportefølje/alminnelig kapitalforvaltningEgen beholdning av fi nansielle instrumenter som ledd i investeringstjenestevirksomhet,i henhold til lov om verdipapirhandel av 19.06.97, er definert somhandelsportefølje. Netto gevinst eller tap resultatføres blant driftsinntekter.Andre fi nansielle instrumenter er definert som alminnelig kapitalforvaltning,i henhold til lov om verdipapirhandel av 19.06.97. Netto gevinst eller tapresultatføres blant fi nansinntekter/-kostnader.Finansielle derivaterForetaket har interne rammer som tillater bruk av fi nansielle derivater for egenregning i begrenset omfang, først og fremst som ledd i risikoreduksjon.Børsnoterte derivater vurderes til markedsverdi, andre derivater vurderes tilteoretisk verdi basert på Black & Scholes modell.Når sikringsforretningen gjøres mot verdipapirer i handelsportefølje inngårverdien av derivatene i fastsettelsen av markedsverdien på verdipapirene.Gevinst og tap på fi nansielle derivater resultatføres blant driftsinntekter.ValutaEiendeler og gjeld i utenlandsk valuta er omregnet til norske kroner etterkurser pr. 31.12. Netto agio eller disagio resultatføres blant annen fi nanskostnad.Resultatposter i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonsdagenskurs.AvskrivningAvskrivning av varige driftsmidler følger saldoavskrivning da dette er vurdertsom bedriftsøkonomisk korrekt.NOTE 2 – FINANSIELL MARKEDSRISIKOFinansiell markedsrisiko for foretaket er hovedsakelig knyttet til to forhold:1) Foretakets egenhandel og egenposisjoner i ulike fi nansielle instrumenter.2) Uoppgjorte forretninger mot kunder og meglere i forbindelse med annenhåndstransaksjoneri fi nansielle instrumenter.Foretakets fi nansielle markedsrisiko knyttet til egenhandel og uoppgjorte forretningeranses lav. Rammene for eksponering i ulike fi nansielle instrumenterer meget begrenset, og det er stillet krav til spredning og maksimal andel iunoterte fi nansielle instrumenter.Pr 31.12.08 hadde foretaket en beholdning av fi nansielle instrumenter i PLNtilsvarende NOK 167.173. Valutaposisjonen i foretaket er minimal.NOTE 3 – ENKELTTRANSAKSJONERStore enkelttransaksjoner er nærmere omtalt under virksomhetsbeskrivelsen.NOTE 4 – SALGSINNTEKTER2008 2007NOK 1 000 NOK 1 000Megling 83 167 90 646Egenhandel -6 967 9 568Markedsføring av fi nansielle instrumenter 500 730Finansiell rådgivning og andre tilknyttede tjenester 55 365 172 227NOTE 5 – LØNNSKOSTNADER132 065 273 1712008 2007NOK 1 000 NOK 1 000Lønn og annen godtgjørelse 18 196 22 817Folketrygdavgift 2 442 3 178Pensjonskostnader 2 328 1 675Andre ytelser 1 937 1 939NOTE 6 – FORETAKETS PENSJONSORDNING24 903 29 609Fondsfinans ASA har pensjonsordning gjennom Fondsfinans Pensjonskasse.Ordningen gir rett til fremtidige pensjonsytelser basert på antall opptjeningsår,lønnsnivå ved pensjonsalder og ytelsene fra Folketrygden.Det er lagt følgende parameter til grunn:• Årlig avkastning pensjonsmidler 6,5 %• Diskonteringsrente 5,8 %• Årlig lønnsvekst 3,0 %• Årlig G-regulering 3,0 %• Årlig regulering av løpende pensjoner 2,5 %• Antall aktive medlemmer 61• Antall pensjonister 5Ved fastleggelse av de økonomiske forutsetninger er det lagt vekt på atFondsfinans Pensjonskassen har en høy andel av kapitalen plassert i aksjer(53,4 %), samtidig som pensjonskassens oppnådde avkastning de siste treår har vært 8,4 % i gjennomsnitt pr år.Godtgjørelse til deltagerne i DIS FondsfinansPosten administrasjonsutgifter omfatter arbeidsgodtgjørelse til deltagernei DIS Fondsfinans. Deltagernes kapitalgodtgjørelse er medtatt under fi nanskostnader.10


Overfinansiering (se også note 1):Netto pensjonskostnad framkommer slik:31.12.08 31.12.07NOK 1 000 NOK 1 000Nåverdi årets pensjonsopptjening 9 523 7 603Rentekostnad på pensjonsforpliktelse 4 748 3 877Forventet avkastning på pensjonsmidlene -12 044 -9 917Netto pensjonskostnad 2 227 1 563Avstemming av pensjonsforpliktelserog pensjonsmidler:Brutto pensjonsforpliktelser (nåverdi) 80 005 96 001Markedsverdi av pensjonsmidler 107 991 126 214Balanseført netto overfinansiering -27 986 -30 213NOTE 7 – VARIGE DRIFTSMIDLERInventar Andre Totalkontormaskiner nullsaldoavskrivning avskrivningAnskaffelseskost pr 01.01.08 2 175 604 300 564 2 476 168Tilgang dette året 67 375 - 67 375Avgang dette året - - -Anskaffelsekost pr 31.12.08 2 242 979 300 564 2 543 543Akkumulerte avskrivningerpr 01.01.08 1 725 702 - 1 725 702Årets avskrivning 113 688 - 113 688Avgang dette året - - -Bokført verdi pr 31.12.08 403 589 300 564 704 153Bokført gevinst ved salg/avgang - - -NOTE 8 – INVESTERING I AKSJER OG ANDELER31.12.08NOK 1 000Norne Securities 12 650Finansnett Norge AS 241Fondsfinans Inc. 208Sum investering i aksjer og andeler 13 099NOTE 9 – AKSJER OG ANDELER I ANDRE SELSKAPER, ANDRE FINANSIELLE INSTRUMENTER OG FINANSIELLE DERIVATERHandelsporteføljeMarkedsbaserte aksjerBørsnoterteAnskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi Antall EierandelNOK NOK NOK %Diverse mindre poster 4 501 4 501 4 501Synnøve Finden ASA 378 830 359 002 359 002 30 042 0,14Domstein ASA 135 000 63 000 63 000 36 000 0,05Roxar ASA * 11 847 534 6 911 062 6 911 062 1 974 589 0,81Total 12 365 865 7 337 565 7 337 565OTC listeDiverse mindre poster 24 24 24Equinox offshore 2 010 898 195 120 195 120 195 120 0,37Total 2 010 922 195 144 195 144Andre fi nansielle instrumenterBio-Tech LTD 1 494 406 167 173 167 173 530 1,90Redcord AS 450 061 70 300 70 300 3 515 0,35Exie AS 362 993 22 215 22 215 22 215 0,73IPnett AS 195 470 195 470 195 470 5 500 0,63Total 2 502 930 455 158 455 158Total handelsportefølje 16 879 717 7 987 867 7 987 867* Beholdning i Roxar ASA er solgt for NOK 10,3 mill. i 2009.11


Selskapet hadde pr 31.12.08 følgende beholdning av derivater:Anskaffelseskost MarkedsverdiNOK NOKLong 330 SIOFF JAN-09 293 700 160 300Long 200 RXT JAN-09 129 400 194 410423 100 354 710Betalt premie er rapportert blant forskuddsbetalte kostnader.NOTE 10 – FORDRINGER2008 2007NOK 1 000 NOK 1 000Uspesifisert tapsavsetning 7 172 -Spesifisert avsetning 13 798 -Sum tapsavsetning 20 970 -NOTE 11 – KORTSIKTIG GJELDSelskapets kortsiktige gjeld til verdipapirforetak og kunder er i forbindelse medoppgjør av annenhåndstransaksjoner i fi nansielle instrumenter. Ingen av deforfalte poster er eldre enn 30 dager.NOTE 12 – ANNEN KORTSIKTIG GJELD2008Mellomværende med foretak i samme konsern NOK 1 000Gjeld til indre selskap 31 340 000Gjeld til Erik Must AS m/datterselskaper 17 368 780Avsatt konsernbidrag 6 736 000Sum 55 444 780Annen kortsiktig gjeld 7 214 550Sum 7 214 550Sum annen kortsiktig gjeld 62 659 330NOTE 13 – SKATTEKOSTNADBeregning av skattekostnad 2008 2007NOKNOKRegnskapsmessig resultat før skattekostnad 4 637 896 42 109 059Mottatt aksjeutbytte - -Gevinst aksjer - -Permanente forskjeller -128 810 -798 146Endring midlertidige forskjeller 2 227 189 1 563 005Konsernbidrag -6 736 000 -42 870 000Skattepliktig inntekt 275 3 91828 % skattepliktig inntekt 77 1 097Refusjonsskatt delingsmodellen - -Betalbar skatt 77 1 097Endring i utsatt skatt -623 613 -437 641Skatteeffekt av konsernbidrag 1 886 080 12 003 600For lite avsatt skatt forrige år 24 -Årets skattekostnad 1 262 568 11 567 056Beregning av utsatt skattOverfinansiering pensjonsmidler 01.01. 30 212 908 31 775 913For overfinansiering pensjonsmidler 31.12. 27 985 719 30 212 908Grunnlag for endring i utsatt skatt -2 227 189 -1 563 005NOKNOKNOTE 14 – ANSVARLIG KAPITAL01.01.08 Endringer 31.12.08NOK NOK NOKAksjekapital 1 000 000 0 1 000 000Overfinansiering pensjonsforpliktelser 21 753 294 -1 603 576 20 149 718Annen egenkapital 76 719 925 128 982 76 848 907Sum egenkapital 99 473 219 -1 474 594 97 998 625Ansvarlig lån 25 000 000 - 25 000 000Sum ansvarlig kapital 124 473 219 -1 474 594 122 998 62512


NOTE 15 – KAPITALDEKNING31.12.08 31.12.07NOK 1 000 NOK 1 000Risikovektede eiendeler som ikke inngår i handelsporteføljen 52 054 50 553Poster utenom balanse som ikke inngår i handelsporteføljen - -Risikovektede eiendeler som inngår i handelsporteføljen 104 411 55 408Beregningsgrunnlag for operasjonell risiko 399 084 270 245Beregningsgrunnlag for valutarisiko 2 398 1 084Sum beregningsgrunnlag 557 947 377 290Kjernekapital 76 849 76 919Tilleggskapital - Ansvarlig lån 25 000 25 000Netto ansvarlig kapital 101 849 101 919Kapitaldekning 18,30 % 27,00 %Kapitalkrav tilsvarende 8 % av beregningsgrunnlag 44 636 30 183Overskudd av ansvarlig kapital 57 213 71 736NOTE 16 – EGENKAPITALAksjekapitalen i Fondsfinans ASA består av 1 000 aksjer, pålydende NOK 1 000hver. Fondsfinans ASA er 100 % eiet av Erik Must A/S, et selskap eiet av ErikMust og hans familie. I tillegg til Fondsfinans ASA og Fondsfinans KapitalforvaltningHolding AS, eier Erik Must A/S aksjer og andeler i aksjefond til enbokført verdi av NOK 1.721 mill. og til en markedsverdi på NOK 2.262 mill. pr31.12.08. Bokført egenkapital i Erik Must A/S utgjør NOK 1.321 mill. Selskapethar ingen ekstern rentebærende gjeld.NOTE 17 – ANSVARLIG LÅNEKAPITALNOK 25 000 000 er ansvarlig lån fra partnerne i DIS Fondsfinans med forfall1. august 2014. Lånet er avdragsfritt og har ingen fast avtalt rente.NOTE 18 – KLIENTMIDLERKlientmidler står på separat konto og er ikke medtatt i balansen, ifølgeFinansdepartementets forskrift for årsregnskap for verdipapirforetak av23.08.99NOK 1 000Bankinnskudd tilhørende investorene pr 31.12.08 313 445Fondsfinans klientansvar pr 31.12.08 313 252Over-/underdekning 193NOTE 19 – ANDRE FORPLIKTELSER (UTENFOR BALANSEN)Foretaket er solidarisk ansvarlig for ansvar Verdipapirsentralen (VPS) kan pådraseg i sin virksomhetsutøvelse. Dette solidaransvaret er lovpålagt og gjelder allekontoførere i VPS. Foretaket er ansvarlig for kunders margininnbetaling/sikkerhetsstillelsei forbindelse med derivathandel gjennom VPS Clearing. Alle kunderhar oppfylt sine margininnbetalinger pr 31.12.08.NOTE 21 – YTELSER TIL LEDENDE PERSONERLønn/honorarNOKStyrets formann 300 000Øvrige styremedlemmer 160 000Administrerende direktør (*) 5 333 310Revisor, revisjon 370 000(*) Lønn og overskuddsandel fra Det Indre Selskapet6 163 310Pr 31.12.08 har Fondsfinans ikke forpliktet seg overfor administrerende direktøreller styrets formann til å gi særskilt vederlag ved opphør eller endring avansettelsesforholdet eller vervet. Det eksisterer heller ingen spesielle avtalerom tegningsretter, opsjoner og tilsvarende rettigheter overfor ansatte ellertillitsvalgte.NOTE 22 – SIKKERHETSSTILLELSE OVERFOR KUNDERFondsfinans er medlem av Verdipapirforetakenes sikringsfond, som reguleresav forskrift av 22.12.2005 nr 1672 gitt av Finansdepartementet merket medhjemmel i verdipapirhandelloven § 8–13. Fondets formål er ved manglendeøkonomisk evne hos medlemmene å gi dekning for krav som skyldesmedlemmenes behandling av kunders midler og fi nansielle instrumenter.Sikringsfondet dekker inntil 200 000 norske kroner for hver enkelt kunde.NOTE 20 – BANKGARANTIERI forbindelse med det daglige megleroppgjøret i Norges Bank er det stilt enbankgaranti for NOK 100 mill. Det er i tillegg stilt en garanti til VPS Clearing forNOK 3 mill i forbindelse med det daglige derivatoppgjøret.13


Revisjonsberetning14


Organisasjonsplan for Fondsfinans ASA– pr. 14. april 2009StyretErik Must, StyreformannKjell Chr. UlrichsenTrine MustØyvin A. BrøymerLuciana BergerComplianceKjell RannugAdministrerende direktørNils Erling ØdegaardControllerLuciana BergerCorporateJens Reidar HveemAnalyseBengt KirkøenMeglingStåle SchmidtCFOOve BjerkanITEsben WahlRegnskapKjetil StuvikVerdipapirserviceHilde UtneOppgjørRagnar NyhagenStøttefunksjonerAnne Haugen15


FONDSFINANS INC. - 444 MADISON AVENUE, 40TH FLOOR - NEW YORK, NY 10022 - UNITED STATESTELEPHONE: +1 212 751 8522TELEFAX +1 646 400 5301mail@fondsfinans.comwww.fondsfinans.com


signatur.no • 290513FONDSFINANS ASAHAAKON VII`S GATE 2POSTBOKS 1782 VIKAN-0122 OSLOTELEPHONE: +47 23 11 30 00TELEFAX: +47 23 11 30 03mail@fondsfinans.noOrg. nr. 911752271www.fondsfinans.noFONDSFINANS INC.444 MADISON AVENUE, 40TH FLOORNEW YORK, NY 10022UNITED STATESTELEPHONE: +1 212 751 8522TELEFAX +1 646 400 5301mail@fondsfinans.comwww.fondsfinans.com

More magazines by this user
Similar magazines