Referat - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

aho.no
  • No tags were found...

Referat - Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Forslag til vedtak:Ordningen med nærings-phd innføres ved AHO fra våren 2011.Ordningen reguleres av AHOs phd-forskrift og NFRs retningslinjer.Styret ber om at den første avtalen som etableres, tas opp til orienterendediskusjon i styremøte.Sak 126/10 Sak 126/10 Tilsetting professor i arkitektur og tektonikk, Institutt for arkitekturVedlegg:Anbefaling fra instituttlederCV Michael HenselKomitéinnstillingUtlysningstekstForslag til vedtak:Michael Hensel tilsettes i professorat innenfor fagfeltet arkitektur og tektonikk vedInstitutt for arkitektur.Sak 127/10Tilsettinger i fagfeltet interaksjonsdesign – Institutt for designVedlegg:Annonsetekst/betenkningSak 42/10 Utlysning av stilling i interaksjonsdesignInnstiling fra vitenskapelig komitéCV Birgitta CappelenCV Mosse SjaastadAnbefaling fra Institutt for design v/Instituttleder.Forslag til vedtak:Mosse Sjaastad tilsettes i fast stilling som førsteamanuensis ved Institutt for designfra 1.1.2010.Birigitta Cappelen tilsettes i 50 % fast stilling som førsteamanuensis ved Institutt fordesign fra 1.1.2010.Sak 128/10Forlengelse av stilling som professor II i landskapsarkitektur. Institutt for urbanismeog landskapVedlegg:Notat fra Instituttleder, Institutt for urbanisme og landskap.CV Alf HaukelandForslag til vedtak:Alf Haukeland kalles til tre nye år i stilling som professor II i landskapsarkitektur vedInstitutt for urbansime og landskap, AHO.Stillingen er treårig med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år. Tilsetting skjerfra 1.1.2011.Sak 129/10Tildeling av doktorgrad Ståle StenslieVedlegg:Sensurskjema for PhD-studiet Ståle StenslieForslag til vedtak:Ståle Stenslie tildeles graden Philosophia Doctor (Ph.D.)


Sak 130/10Tildeling av doktorgrad Erling Dokk HolmVedlegg:Sensurskjema for PhD-studiet Erling Dokk Holm.Forslag til vedtak:Erling Dokk Holm tildeles graden Philosophia Doctor (Ph.D.)Sak 131/10Fastsetting av styrehonorarerForslag til vedtakStyret vedtar følgende retningslinjer for styrehonorar:1. Leder: Fast honorar på kr 100 000 per år.2. Eksterne medlemmer: Fast honorar kr 50 000 per år.3. Studentrepresentanter, eksterne varamedlemmer ogstudentvaramedlemmer: Honorar utbetales etter gjeldende statlige reglerfor medgått tid både til forberedelse og møter.4. Internt ansatte medlemmer: Honorar utbetales ikke.Honorar utbetales to ganger pr år; juni og desember.Sak 132/10Orienteringssaker1. Orientering fra NOKUT-møtet 1. – 2. november2. Referat fra Forskningsutvalget 10.11.20103. Referat fra Undervisningsutvalget 27.10. og 17.11.20104. YoUrban prosjektet – utlysning av stipendiatstillinger.5. Referat fra AMU-møte 16.11.20106. Rapport fra vernerunde7. AR-Lab8. Tilbud på økonomisk rådgivning og bistand9. Samfunnssikkerhet og beredskap.Sak 133/10Sak 134/10EventueltIngen saker.Tildeling av doktorgrad Beata SirowyVedlegg:Sensurskjema for PhD-studiet Beata Sirowy.Forslag til vedtak:Beata Sirowy tildeles graden Philosophia Doctor (Ph.D.)

More magazines by this user
Similar magazines