NORDEN I RYGGE

www2.norden.no
  • No tags were found...

NORDEN I RYGGE

NORDEN I RYGGEMEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN NORDEN I RYGGE. NR. 85– 14. ÅRGANG DESEMBER 2009Nordisk visekveld i oktoberKveldens møte ble fylt av nordiskeviser med Bjørnar Spydevoldsklare stemme akkompagnertav Terje Norum.Ekholtkirken ga god klangbunntil kjente og kjære låter fra defire nordiske landene. Islandmanglet i hans repertoar. Hanbeklaget sindanske uttale,men vi nordmennhadde intetå beklage påden. Derimotfalt vi fulltoniginn i refrengetat Kaffen omlitt er klar. Menfør kaffen fikkvi både TaubesSamboronbonog Arjo SajonmasTacka livetsammen med ennydelig bukettviser.Bjørnar presentertesitt programpå ensjarmerende oglivlig måte, og forsamlingensapplaus frembrakte naturlignok et ekstranummer. Sangenstime var over så raskt.Kaffe og kaker var servert ikjellerens forsamlingslokalehvor den sosiale del florerte.I det litterære kvarter tok biblioteksjefSvein Bendik Hansenfor seg prinsessegemalenAri Behns nye bok Vivian Sevingetc. Det hørtes ut til åvære en utrolig historie tilbakei tid med spark til både bøllejournalister,norsk asylpolitikkog eks-slottstilhørige ivår tid. Beretningen blir foruvirkelig. Likevel ville nokbiblioteksjefen kjøpe inn boken.Biblioteksjefen hadde forsøktå lese boken uten å skjele tilforfatterens bakgrunn. Hosfolk flest har nok personenblitt vurdert vel så mye somhans litterære produkt. I noenav Ari Behns bøker menteHansen å finne en god pennmed velskrevet tekst, menkvaliteten varierer. Behns bokBakgård mangler driv, og denkan ha tendens til å bli liggendehalvlest.Møtet ble som vanlig avrundetmed trekking av gevinster,blomster og en flaske vin,.Loddsalget innbrakte 1840kroner fra de 38 frammøtte.Prester er en yrkesgruppe som ofteflytter på seg, men vår sokneprestsynes å ha slått rot i bygda vår. Herhar hun tjenestegjort i 13 år. Stjørdalsjentamed tjeneste både i Harstadog Oslo har noen avleggere, tresønner, som med sin rotslaging her ibygda, nok binder henne til tjenestefor oss. Ellers er hun som de flestekvinner dobbeltarbeidende med husog mat, litt strikking og lesing – ogsannelig får hun tid til litt trim også.Julemøte torsdag 10. desember kl. 19 i Rådhusets kantineSokneprest Arnhild SchjetneAdventstradisjoner og kirkeåretArnhild Schjetne vil ta for seg våregamle adventstradisjoner og sikkertogså en del nye. Hun har spesieltarbeidet mye for barn og unge idenne tiden, og slik kan man skapetradisjoner.Kirken er i en brytningstid medspørsmål om statskirke og omleggingav liturgien. Ungdommenskirkemøte har kommet med forslagfor å gjøre gudstjenesten mer livsnær,og biskopene har engasjert seg.Vi følger våre tradisjoner for julemøter.Vår gode møtemester, ThorbjørnMortvedt, er tilbake i fin form etteroperasjoner. Igjen blir vi møtt medkrydderduft fra gløggen, risengrynsgrøtmed mandel og selvsagt, julekakeog kaffe. Vi kan stemme i med noenjulesanger, det gir stemning, og så fårvi kanskje en liten julefortelling. Omdu ikke vinner på mandelen i grøten,så får du anledning til å kjøpe lodd.Denne avis finner du på http://www.norden.no/rygge.php?categories=Medlemsblad


SkumringstimenDet er sjelden man kan opplevehistorien slik, som en spennendefortelling, en fremstilling hvorogså historiene kommer fram,ikke bare historien.Adlersparre marsjerte så med2400 mann mot Stockholm. Imellomtiden hadde andre offisererogså planlagt kupp. Kongenhadde fått informasjon om Adlersparresmarsj og ville reise tilSkåne hvor han kunne få medseg 13.000 kongetro menn ogknuse opposisjonen. Syv adelsmenn,som jo hadde sin normaletilgang til slottet, brøt seg heltinn til kongens sovekammer ogoverfalt ham. Kongen var ingensmågutt og satte seg til motverge,fikk stukket av, men ble tilslutt overmannet. 13. mars 1809ble kongen avsatt.Adelsmenne var nok ikke såliberale som Adlersparre, der hantoget mot Stockholm. De ønsketikke hans soldater til Stockholmog ga ham beskjed om det. Dendemokratiske Adlersparre rådførteseg med sine menn, som sluttetopp om sin leder om å marsjerevidere. Det hele jevnet segetter hvert ut. En svensk Riksdagble innkalt. Det var fortsatt enstenderforsamling, men medbevilgende myndighet.Den vedtok en ny grunnlov 6.juni 1809. Det er blitt SvenskaFlaggans Dag, som svenskene nåvil gjøre til sin 17. mai. Somkonge ble Gustav Adolfs onkel,den barnløse Karl 13. valgt. Etsvensk parti ønsket å fjerne heleVasadynastiet, og en gammeltanke om å samle Skandinaviaunder Oldenborgerne dukketigjen opp. Skandinavismen haddetalsmenn både blant svenskeog danske politikere.Christian Agust var meget populæri Norge. Han var en megetlojal mann, både mot kongenog mot sine menn. Han delteofte kår med soldatene når hanvar i felten og ble nesten forgudet.Svenskene hadde også storrespekt for ham.Svenskene lot ham forstå at dekunne tenke seg ham som tronfølger.Da kunne kanskje svenskenevinne Norge gjennomham. Christian August så nå forseg en stor plan om å forenehele Norden under FrederikVI’s septer. Frederik VI blekontaktet, men hans sure ogklossete reaksjon umuliggjordedenne forening. Den 18. juli1809 valgte den svenske RiksdagChristian August somsvensk tronfølger. ChristianAugust ville fortsatt helst seNorden forent under FrederikVI, og han ville ikke aksepteretilbudet uten sin konges samtykke.Dette fikk han utpå høsten,og toget inn i Sverige ijanuar 1810 under navnet CarlAugust. Han døde dessverresenere på året etter et fall frahesten. Situasjonen i Nordenhadde roet seg ned, men dethadde skjedd store forandringer.Sverige hadde fått sin fredsavtalemed Russland, og det ble enfredsavtale mellom Sverige ogDanmark/Norge i desember1809.Finland hadde fått sin selvstendighetunder Tsaren. Sverigehadde avskaffet eneveldet ogfått ny grunnlov. Norge ogDanmark fortsatte uten formelleendringer, men i Norge haddeselvstendigheten fått god grobunnunder isolasjonen. Vikjenner den videre utvikling i1814.Igjen var det høytlesning, musikk,foredrag, kaffe og kaker i den årvisseskumringstimen i november.Bibliotekets venner, Historielagetog Foreningen Norden hadde samlet60 – 70 medlemmer til en innholdsrikaften. Dette er siste året NordiskMinisterråd støtter dette arrangementet,så hvordan den nordiskeorganiseringen fortsetter er uvisst.Vårt eget arrangement er uavhengigav denne finansiering, så vi kansikkert holde fram. Trolig blir detnok et anbefalt opplegg også nesteår.Årets tema var Krig og fred i Norden.Siste gang det var krig i alle defire nordiske landene var for 200 årsiden, og det ble det satt fokus på,både i opplesing og foredrag. Sidenden gang har det i Norge bare værtnoen få trefninger Østfold i 1814med Karl Johan og okkupasjonen i2. verdenskrig.Presis kl 19 tente Knut Funderudlevende lys, og Eva Tuominen lestefra Fänrik Ståls Sägner av JohanLudvig Runeberg på sitt klingendefinlandsvenske mål. Det er nettoppberetningen fra fenriken i Finlandskrig mot Russland i 1809.Neste opplesning var fra den danskedikter, komponist og pianist BennyAndersen, han som er opphav tilden kjente …om litt er kaffen klar.Dagens dikt var Skandinavisk forstås,som ble lest av Inger Nitter forden lyttende forsamling.To unge russejenter fra Kirkeparkenbidro med klokkeklar stemme akkompagnertpå piano og et nydeligsolo klaverstykke.Historielaget fallbød sin nye bokRyggiof VI med nye artikler omlokal historie i bygda. Den kommerannethvert år. En av de ivrige loddkjøperevant sitt eksemplar, mensandre kunne stikke av med Vansjøbokaog andre gevinster. Loddsalgetog kaffe og kaker til 5 kr stykketbidro til å dekke kostnadene vedarrangementet.


Fra Vimmerby til KauhavaForrige skoleår hadde en niendeklassemed to lærere fra Vimmerbyutveksling med en klasse på sammetrinn i Kauhava. Utvekslingen varorganisert som et prosjekt medstøtte fra NORDPLUS. Prosjektetble planlagt av lærerne under etbesøk i Finland i mars måned i fjor.Prosjektets målsetting var å skapepositive holdninger mellom vennskapskommuneneog landene.Gjennom prosjektet skulle elevenetrene seg i å kommunisere påmorsmålet og engelsk, og utvidesine kunnskaper om nabolandet.Elevene ble gruppert i par, og prosjektetstartet med at parene blekjent med hverandre gjennom e-mail. Elevene fikk i oppgave åidentifisere likheter og forskjellermellom landene innenfor følgendeemner: skole, fritid, tradisjoner,hjemstedene og nasjonale matretter.Hver av elevene laget en skriftligrapport for hvert emne, og noen avdem dokumenterte funnene medbilledmateriale på DVD.Under besøkene høsten 2008 ogvåren 2009 sammenliknet elevenesine rapporter, laget oppsummeringerog trakk konklusjoner.Gjestebud påVår generalsekretær Per Ritzlerinviterer til Nordisk Gjestebud ombord på Hurtigruta MS Midnatsol18. – 24. mars 2010.Programmet er spekket med sterkeforedragsholdere, bl.a. skal utenriksministerJ. Gahr Støre innledeforedragsserien i Bergen den 18.mars.Senvinteren er som kjent en nydeligtid langs kysten. Dagene er igjenblitt lange og solen har vendt tilbakemed sitt sterke lys på detsnøkledde landskapet. På dennetiden kan man ennå iaktta nordlysetsmystikk om natten. For de somønsker å oppleve byene langs leia,vil dere kunne gjøre dette enten påegenhånd eller delta på Hurtigrutensegne utflukter. På nordgående seiling,ligger som kjent skipene tilhavn i byene på dagtid. MS Midnatsoler det aller nyeste i Hurtigrutensflåte langs Norskekysten.Ved besøket i Vimmerby hadde deAstrid Lindgren og hennes forfatterskapsom spesialtema, og i Kauhavaden lokale knivindustrien.Rapporten fra prosjektet ble velmottatt da den ble presentert forlærere og medelever ved de respektiveskoler, og deltakerne var megetfornøyde både med opplevelsen ogdet faglige utbyttet. Planleggingsturentil Kauhava ble støttet av ForeningenNorden i Sverige med kr.5.000,- og Vimmerby kommunemed kr. 3.000,-. NORDPLUS stofor det vesentligste av finansieringenmed € 3000,-En av lærerne fra Vimmerby, Ann-Britt Frost, sier at hun fant det krevendeå utarbeide prosjektsøknaden.Den var meget detaljert og måtteskrives på engelsk. Heldigvis fantesdet et standardformular og en håndboksom presiserte hvordan søknadenskulle utformes. Det grundigeforarbeidet bidro imidlertid til enproblemfri gjennomføring. Behandlingstideni NORDPLUS var femmåneder.Kanskje dette kan inspirere noen avlærerne i Ryggeskolen til å prøvenoe tilsvarende?HurtigrutaSkipet ble bygget på Fosen mekaniskeVerksted og sjøsatt i 2003.Hos Hurtigruten har skipenes navngått ”i arv”. Dagens MS Midnatsoler det 4. i rekken. Skipet kalles”sommerskipet”; dets interiør symbolisererårstiden både i farger ogkunst for øvrig. Vi ser fram til enminnerik seilas og håper mange vilbenytte seg av spesialtilbudet og blimed!Programmet inkluderer fullpensjonog lugar om bord fra Bergen tilKirkenes. Prisen er fra kr 9.500 forForeningen Nordens medlemmer(ca. NOK 12.000 kr ordinær pris).Reise til avreisehavn og fra ankomsthavnarrangerer og bekosterde reisende selv.Mer beskrivelse finner du på ForeningenNordens hjemmesider. Informasjonog påmelding tilpost@anne-aamodt.comtlf +47 952 71 102StyretLederJohs Sjølie 69 26 09 59Skoleveien 5b, 1580 Ryggejsjolie@online.no 920 14 295NestlederMay-Lis Skaug Rinnanp: 69 26 79 67, m: 916 28 498May-Lis.Skaug@Moss.kommune.noSekretær og redaktørKåre Sørby 69 26 69 34Baugsåsen 17, 1525 Mosskaasoerb@online.noKassererKari Viken Solberg 69 26 55 24Nordskogveien 34 E, 1525 Mosskavi-sol@hotmail.com 928 63 149Styremedlem – møter og arr.Thorbjørn Mortvedt69 26 08 11 - 917 63 210StyremedlemErling Charles Olsenecol@frisurf.no 69 28 45 93StyremedlemArild Nilsenp: 69 26 01 51 m: 416 78 806a-nil@online.noVaraReidun Buggem: 482 82 048, j: 69 26 44 85reidun.bugge@rygge.kommune.noVaraCarl S. Solberg 69 26 55 24carl-sol@online.noVår hjemmeside:http://www.norden.no/rygge.phpTenk det !Fred kan ikke opprettholdesmed vold. Denkan bare skapes medforståelse.Albert Einstein

More magazines by this user
Similar magazines