Høst 2009 - OSI Fjell

osifjell.no
  • No tags were found...

Høst 2009 - OSI Fjell

FjellpostenOSI Fjell • høst 2009


Leder’Den som gir drømmen en sjanse, er vinneren’Det mener i alle fall Cato Zahl Pedersen. Nårhan i tillegg har gjort mer enn vi andre en gangdrømmer om å gjøre, med helt andre fysiskeutfordringer, ja, da heier vi på drømmeren!Drømmer er en forutsetning for å sette noe uti livet, motivasjon er en annen viktig faktor.Motivasjon til å sette noen av våre egnehemmelige strabaser ut i livet, det tror vi Catokan gi oss når han kommer på besøk. For detgjør han. Og det gjør også Randi Skaug. Førstenorske kvinne på Mount Everest, fullført theSeven Summits, ja, den stilen der. Folk som kanog vil og gjør, med andre ord. Dette tenkte vi ågi videre til dere, som en liten motivasjon-til-ånå-drømmen-gavepakke.Vær så god.Husk også å sjekke ut tur-programmet forhøsten, det er smekkfullt med gode turer, og blifristet til nye opplevelser oppover, nedover ogbortover dette semesteret.Kanskje får du noen nye drømmer underveis ognoen nye turvenner du kan dele dem med.Livet er best over tregrensen, bli med!Ida Eri SørbyeredaktørReidun M. RomundstadSjæfFjellposten utgis av OSI Fjell, og utkommer en gang i semesteret. Blekka inneholder fjellgruppas turprogram, samtmer eller mindre aktuelt fjellstoff. Den sendes ut til forrige semesters medlemmer, ellers ligger den på Blindernog Domus Atlethica og deles ut på fjellmøter. Den kan også lastes ned på www.osifjell.no. Bidrag mottas som alltidmed takk!Redaktør: Ida Eri Sørbye Grafisk: Morten Ødegaard Øvrig redaksjon: Marte Knutsson og Reidun M. RomundstadBidragsytere: Bodil Oust og alle kontaktpersoner som har skrevet turbeskrivelserFotografer: For mange til å nevnes her, takk alle sammen!Trykk: Digital Copy Studio Opplag: 4002


Side 3-tingenNansen var som kjent en krevende mann å omgås, og etter måneder, ja år, fikkden tredje mann, eller Hjalmar Johansen som han også ble kalt, nok. Han stjalkarabinen i øyeblikket før Nansen spurte om de kanskje ikke skulle bli dus etter etår sammen i polarisen. Johansen ble etter denne vennskapelige håndsutrekningenlivredd for å igjen vekke Nansens etter hvert så verdenskjente vrede og lette medNansen i times vis utenfor hytta på Frans Josefs land der de overvintret, for å finnekarabinen.Han ga senere karabinen videre til sitt barnebarn, som med hånden på hjertet lovetå passe på den som sin største skatt. Slik gikk arven videre til hans oldebarn, som(u)heldigvis ble med på den notoriske KSI hytteturen, hvor han ble mer lystig enndet som vel godt var, og mistet skatten i krattet utenfor, ved en heller tilfeldigtilfeldighet.De av oss som kjenner denne hemmeligheten var derfor ikke snauere enn at viventet til Johansens PR-kåte oldebarn hadde dratt tilbake til sin fødeby Skien, ograsket med oss karabinen, for at den nå for alltid kan få hvile vel forvart i utstyrslageretpå Blindern, aktet og æret som rett er.3


Info om OSI FjellOSI Fjell er fjellsportgruppen ved Universiteteti Oslo. Gruppen arrangerer turer og kursinnen de fleste aktiviteter som kan gjøresover tregrensen, og mange under. OSI Fjellble stiftet i 1963, og har mellom 80 og 120medlemmer hvert semester.OSI Fjell disponerer et variert utvalg avutstyr til bruk på fjellet, blant annet telt,primuser, breutstyr og isklatreutstyr. Dettestår til medlemmenes disposisjon, både påoffisielle OSI-turer og til privat bruk. Dufinner en liste over utstyret på side 18.På gruppens nettside www.osifjell.no finnesoppdatert informasjon om hva som skjer iOSI Fjell. Aktiviteter kunngjøres også vedoppslag på Blindern Atlethica og DomusAtlethica.MedlemsskapMedlemsskap i OSI Fjell koster 100 kronerpr semester pluss 75 kroner i OSI-avgift, tilsammen 175 kroner. Medlemsskap er obligatoriskfor deltakelse på turer og kurs og lånav utstyr. Gruppens årlige bevilgning fra OSIshovedstyre er avhengig av medlemstallet, sådet er viktig at alle som deltar på klubbensaktiviteter følger opp dette og melder seginn – både turer og utstyr finansieres slik,så et medlem er for oss langt mer verdt ennbare medlemsavgiften.Innmelding og betaling skjer påwww.osi.uio.noTurer og kursOSI Fjell arrangerer et variert utvalg turerog kurs, selvfølgelig mange vandreturer, menogså turer som har med bre, sportsklatring,fjellklatring, isklatring, kiting, nedoverski,bortoverski, kanopadling og grotting å gjøre.Det blir arrangert kurs i telemark, skred,isklatring, kiting, bre, fjellklatring og alpinførstehjelp.Hver tur har en kontaktperson, og spørsmål,påmelding og så videre skjer til kontaktpersonen.Det blir avholdt et informasjonsmøtei forbindelse med turen, som regel onsdageni forveien ved utstyrlageret på BlindernAtlethica. Kontaktpersonen har ansvaret forden praktiske tilretteleggelsen av turen,men er ikke en ansvarlig turleder. Hverdeltaker er ansvarlig for sin egen sikkerhet.Kontaktpersonen har likevel rett til å avvisedeltakere som ikke synes skikket til å gjennomføreturen.Det arrangeres turer og kurs for personer påalle nivåer, både hva gjelder fysisk form ogferdighetsnivå. I turprogrammet er tureneforsøkt gradert. Denne vurderingen avvanskelighetsgrad er subjektiv og må kunforstås veiledende, men den kan gi en godpekepinn om hvem den enkelte tur egnerseg for.TEKLett – de aller fleste vil kunnevære med. Ikke særlig tunge sekkerog ingen drøye dagsmarsjer.Medium – tyngre, men er du inormalt grei form, er dette intetproblem.Tung – her bør du vite med deg selvat du er i god form før du melderdeg på, og at du har relevanterfaring.Teknisk – spesiell kunnskap ellerferdighet kreves av turdeltakerne,for eksempel på bretur, til klatring,bratt skikjøring og så videre.DugnaderFor å få økonomien til å gå rundt – særlig iforhold til kjøp av nytt utstyr, og vedlikeholdav gammelt utstyr – tar styret sikte på åavholde et visst antall dugnader i løpet av4


André feirer 17. mai på Steindalsnosi/2025, sammen med en stor gjeng fra fjellgruppa.året. Her stiller fjellgruppen staut personelltil rådighet for eksempelvis flyttinger ogannet fysisk arbeid, og all lønn går direktei klubbkassen. Alle medlemmer oppfordrestil å stille på dugnad. Dette semesteret harvi dessuten satt opp en egen dugnadshelg iturprogrammet, og håper det er enklere ådelta på enn ukedager på kort varsel.FjellmøterTre ganger i semesteret trommer vi sammentil fjellmøte, som regel på Chateau Neuf.Her er det blant annet fjellfaglige foredrag,øl, presentasjon av turprogrammet fremover,fjellquiz og god mulighet for å bli kjent medandre fjellfanter. De enkelte fjellmøtenepresenteres i turprogrammet og ved oppslag.EpostlistenOSI Fjell har en epostliste hvor informasjonom turer, kurs og andre arrangementersendes ut. På- og avmelding til listen skjerpå gruppens nettside. Alle medlemmer ervelkommen til å bruke mailinglisten ogsåtil private turer. Den enkelte epost blir dagodkjent av styrets nettansvarlige, før densendes ut til medlemmene. Send tilfjellgruppa@osi.uio.no.5


Styret 2009Leder:Reidun M. Romundstad917 66 886reidun.rom@gmail.comNestleder:Anne Tibballs936 13 105annetibballs@gmail.comØkonom:Øyvind Kolbu970 22 272oyvind@kolbu.wsSekretær:Kristin Langdalen922 28 919kristin.langdalen@studmed.uio.noUtstyrsansvarlig:Esben Kuhnt473 58 193esbenkuhnt@gmail.comPR-ansvarlig:Ida Sørbye920 95 786idasorbye@yahoo.noInternettansvarlig:Morten Ødegaard938 27 212mortodeg@ifi.uio.noInternasjonalt ansvarlig:Marie-Theres Fojuth414 00 721mfojuth@gmail.comStyremedlem:Stine Wike997 37 988stinewike@gmail.comStyremedlem:Joakim Grønnevik976 68 196kavringreven@hotmail.comStyremedlem:Liv Lohne-Knudsen988 19 311snute1@hotmail.comAdekvat fjellgalskapansvarlig:Kikki Seem957 07 646gikkilure@hotmail.com6


Fjellnytt●● Endring i styret: Helge har gitt seg som utstyrsansvarlig,og erstattes av Esben Kuhnt, en trivelig fyrmed sunn sans for alskens duppeditter. Inn- og utleveringblir som før.●● På utstyrsfronten kan vi også melde at det er kjøptinn nye klatreseler og brystseler for å erstatte kroppsselene,og disse kan også lånes til sportsklatring. Vi harogså to nye klatrestegjern uten step-in foran, til gledefor dem som driver med isklatring.●● Nykommer i styret: Kikki påstår hun er et av gruppasivrigste medlemmer for tiden, og etter masse arbeid medbåde turprogrammet og Friluftstreffet, samt støyten somforsidepike, tok hun like godt skrittet fullt ut og ble medi styret. Velkommen!●● Det ryktes forøvrig at fjellpostredaksjonen bedriverprokrastinering, men det skjønner vi ingenting av.Gamme.no er en nyhets- og inspirasjonsside foralle eventyrlystne. Men du kan også bli med osspå luftige eventyr!AnnonseSom medlem i OSI Fjell får du rabatt på turermed Gamme.no. Sjekk våre nettsiderwww.gamme.no for mer informasjon og flereturer.ELBRUSJuni og juli 2010Pris for OSI Fjell: 18 500 krKaukasus er en av verdens vakrestefjellkjeder, og den sagnomsuste toppener like stolt som den er vakker. Hopp idet og bli med oss på det russiske eventyret- vi reiser både i juni og juli 2010!KILIMANJAROAugust/september 2010Pris for OSI Fjell: 29 000 krÅ bestige verdens høyeste frittståendefjell er en tøff utfordring, men oppnåeligfor de fleste som kan bite tennasammen. Et vanvittig eventyr etterfulgtav safari og late dager på eksklusivelodger i Afrikas villeste natur.7


PÅ TJUKK ISSkrevet av Bodil Oust ● Illustrert av Jan Erik BustnesNår sola byrjar å stå såpass høgt på himmelenat ho når over taket hjå naboen og innpå min veranda tek eg det som eit teikn påat ein ny sommar er i emning. Medan venenemine då hentar fram bikinien og piknikkteppetfrå kjellarboden, samlar eg samanullundertøy, skallkle, hue og vottar. I trefulle sesongar har eg vore breførar. Eit nokopussig val av sommarsyssel for ein solhungrigrealist frå flatlandet seier dei fleste. Eg erskjønt enig med dei, men berre ein gongiblant.i hatten, og tenkte at dette blir nok sistegongen eg tek meg betalt for å gjere nokoslikt. Den dagen eg vart kjefta huden fullav ein familiefar etter å ha nekta han ogdei tre ungane hans i sandalar og t-skjorteå bli med på ein fleire timar lang tur overbreen og opp til ein totusenmeterstopp.For ikkje å gløyme den dagen eg hadde eigruppe på trettifire personar med meg påtur og ein av dei la seg rett ned på snøenDei gongene eg balanserer bortover ein smalisegg i lag med fjorten spanjolar, halvpartenav dei på stiletthælar, og ein av señoritaenevrikkar ankelen og krev å bli bore nedatt frå dette blåishelvetet. Dei turane dåeg finn meg sjølv fastbunde i same tau somein suisidal kroppsbyggar, og i mitt stillesinn tenkjer på den dominoeffekten som viloppstå viss han plutseleg skulle finne på åhoppe nedi eit av dei hundre meter djupevasshòla vi passerer på turen. Når gjengenmed arabarar utan omgrep om kva glatter for noko byrjar å nærme seg kanten avein bresprekk (alle saman samstundes), ogeg byrjar å innsjå at det var ein tabbe åfortelje at blåfargen djupt nede sprekkebotnener mykje sterkare enn den på overflata.Då skulle eg verkeleg ønske at eg hadde valtden sommarjobben som skiftarbeidar påpapirfabrikken heime.Den gongen eg fann meg sjølv på ei snøviddelangt frå folk og mobildekning, og tenkte«kva faen gjer eg no» medan eg venta påat tredjemann i taulaget skulle finne ut avom det kneet ho nettopp hadde vridd i einstygg vinkel kunne brukast til å gå ned avfjellet att eller ikkje. Då var eg ikkje høg8


med krampetrekningar i beina. Samstundesklaga nokre av dei lengre bak i køen på atdet gjekk for treigt, slik at dei kanskje ikkjerakk første bordsetnad oppe på hytta klokkaseks. I desse situasjonane var eg ikkje i tvilom at det neste år ville vere på tide å brukesommarmånadane på noko som ville gje megbåde studierelevant arbeidserfaring og meirpengar inn på kontoen.9


Det er med andre ord mykje som talar imotå skrive under når arbeidskontrakten dumparned i innboksen i februar månad, med tilbodom åtte sommerveker med tau, stegjern ogtung sekk. Trass i at dette skjer på den tidaav året då eg er i ferd med å bli grundig leiav alt som har med minusgrader å gjere,vel eg å signere på å leve dei to varmastemånadane i året i totalt avhald frå sjø- ogstrandliv og det meste anna som har nokomed sommar å gjere.Første gongen eg gjorde dette kan eg skyldepå at eg var naiv. Eg hadde trass i alt aldrivore breførar tidlegare, og syntest det verkaforlokkande å få vere ute i sola kvar dagog bli brun og fin. Eit viktig argument varsjølvsagt kjennskapen til at dei fleste avkollegaene mine kom til å vere tøffe gutarsom hadde klatra høge fjell i Kaukasus ogAlaska. Eg hadde allerede brei erfaring medlivet som sesongarbeidar, og visste at det varviktig å velje den daglige omgangskrinsensin med omhu om ein skulle få med seg deibeste festane. Dessutan ville eg få praktisertframandspråka mine, og kanskje til og medlære å seie «isøks»på japansk,italienskogfjorten andre mål. Akkurat det siste fallganske snart vekk som argument, etter ateg tredje dagen på jobb fekk i oppgåveå forklare seks einspråklige franskmenngrunnleggjande taulagsteknikk: Eg måtteganske snart innsjå at mitt eittsifra forrådav glosar på deira morsmål ikkje var noktil å mestre denne oppgåva på tilfredsstillandevis. Nokre dagar seinare såg eg ein avmine kollegaer løyse same situasjon medå ta heile forklaringa på norsk, med franskaksent. Det var først då gruppa byrja å ruslerundt på isen, og turistane sin oppførsel tydapå at dei hadde skjønt kvart einaste ord avdet føraren hadde sagt, at eg innsåg at mormi muligens tek feil når ho påstår at eg harså godt språkøyre.Då denne første sesongen på blåis var overkom eg attende til den akademiske høgborgensom den sprekaste fyrstikken i klassen.Kroppen tynn, skranglete og blendande kvit,men med den same fargen i ansiktet som eingjennomsnittleg sherpa. Det må ha vore eitsyn, for dei flira godt, resten av gjengen,då vi hadde kollokvie på badestranda eindag den ettersommaren.I juni det nesteåret entra10


snøfonn som låg att etter vinteren, som deisørgjelege restane av ein isbre som 250 årtidlegare hadde vore så stor at han slukte tosmåbruk lenger framme i dalen.eg på nytt bussen opp til fjellheimen. Detopphavlege så rosenraude synet på breførarlivethadde sjølvsagt bleikna kraftig ettererfaringane eg gjorde meg sesongen før. Dåarbeidsgjevaren ringte under dei hektiskeførebuingane til midtsemestereksamen varikkje bodskapen til å ta feil av: mange årmed høg sommartemperatur og lite vinternedbørhadde gjort sitt til at breen var iferd med å smelte vekk. Hadde eg lyst påmeir erfaring med blåis så måtte eg nyttesjansen, for neste sesong ville både eg,kollegaer, arbeidsgjevar og turistar måttefinne på noko anna å gjere. Eg var midt i eitstudiejag prega av musesyke, stiv nakke ogmykje sliting av buksebaken på lesesalen.Det kribla i beina etter å komme meg ut idet fri, og eg var ikkje tung å be.Å seie at eg jobba som breførar den sommarener kanskje å ta litt hardt i. Det eg gjekkrundt på var rett nok blåis, men ikkje mykjemeir enn eit frimerke i utstrekning. Det varsynd å sjå skuffelsen i blikket på turistanedå dei kom opp til isen, og oppdaga at detteslett ikkje stemte overens med bileta fråsame plassen som dei hadde sett hjå nokreslektningar eit par år tidlegare. Eg varvarsam med å nevne definisjonen «massarav snø og is i rørsle» for kundane, i fryktfor å bli skulda for svindel. Det eg førte deirundt på kunne like gjerne vere ei litt storDet vart slik med breen som med dei flesteandre ting: det var først då han var i ferdmed å forsvinne ut av livet mitt for godt ateg oppdaga kor glad eg var i han. Spesieltdei dagane då det var min tur til å stå medfløyte og veivande armar oppe på frimerketog dirigere trafikken for å unngå kaos ogfloke på taulaga. Desse dagane hadde egmoglegheiten til å nyte den friske fønvinden,samstundes som eg hadde god underhaldningkvar gong ein av førarane rota det til ogmåtte knyte opp eit pålestikk av to tyskararog ein taiwansk familie i skjønn foreining.Det var i pausane som kom som ein naturligkonsekvens av slike knutehendingar at egsjølv fekk tida til å oppdage skjønnheita somligg i detaljane i isen. Korleis lineasjonar ogstore og små luftboblar lagar eit mønstersom ifrå kvar ein retning er unikt og vakkertå sjå på. Spelet i blåfargar når solstrålanefell inn frå ulike vinklar og videre blir brotnei desse strukturane på den strabasiøse vegenned i det djupe indre av den kompaktemassen. Den fantastisk intense blåfargenein opplever inne i ei hòle eller i botnen avein sprekk på ein dag med gråvèr og regn.Ei vassdrope som heng på tuppen av einistapp i tolv minutt før ho slepp taket og blirein del av eit enormt og intrikat smeltevassystempå overflata av isen. Eit nettverk av11


Vil du bli brefører?Benytt tiden i OSI Fjell til å skaffe deg verdifullkompetanse og erfaring!OSI Fjell gir hvert år støtte til utdanning avførere og instruktører ikke bare for bre, menogså for fjellklatring og ski. Utdanningensørger du selv for å ta hos NF-godkjentekursarrangører, men du kan søke OSI Fjellom støtte på veien. Dersom du sender ensøknad til fjellstyret kan du få refunderten andel av dine utgifter i forbindelse medutdannelsen, mot å binde seg til å holde kursog lede turer for OSI Fjell i fremtiden. Detteinnebærer gjerne å stille opp som breførerpå Friluftstreffet og som assistent på fjellgruppasbrekurs, noe som er en glimrendeanledning til å opparbeide seg praksis ogerfaring på bre.Spørsmål eller søknad kan sendes tilfjellstyret: fjell-styret@osi.uio.noFor mer info om utdanning innen fjellsportog Norsk Fjellsportforums nasjonale standard(NF-standarden) kan du gå inn på NFsnettsider: www.fjellsportforum.no13


UtstyrSom medlem av OSI Fjell disponerer du betraktelig mer utstyr ennden jevne utstyrsfanatiker. Penger spart, krefter vunnet, turen kangå rett til fjells.Deltakere på fjellgruppas offisielle turer har fortrinnsrett på lån av utstyr, mendet meste lånes også ut til privat bruk. Stikker du innom lageret en onsdagskveld kan du finne utstyr for fjellturer sommer som vinter, fjellklatring, grottevandring,breturer, isklatring eller kanopadling. Trenger du kanskje et telttil helga, en pulk i påskefjellet, en øks eller to? Sjekk nettsiden for en merdetaljert beskrivelse av hver enkelt duppeditt.Utstyrslageret er åpent på onsdager mellom klokken 18:30 og 19:00. Lageretligger på Blindern Athletica, inn til venstre innenfor resepsjonen.Husk depositum på 200 kr.Telt1 Hilleberg Nammatj 31 Helsport Svalbard 51 Helsport Lavo Varanger 14 personer2 Hilleberg Keron 42 Hilleberg Nallo 3 GT2 The North Face VE 251 Helsport Svalbard 3Div. teltplugger80 vinterpluggerKokeapparat og kjeler6 primuser6 vindskjermer4 brennstofflasker5 kjeler, store (4l.)3 kjeler, små1 kaffekjele1 stekepanneSikkerhetsutstyr for høyfjellet15 søkestenger10 skredsøkere11 snøspader1 snøsag6 vindsekker6 førstehjelpssett1 GPSBre- og klatreutstyr:16 breøkser3 par klatreøkser18 par stegjern5 par klatrestegjernDiv. bre- og klatretau10 klatreseler10 brystseler10 kroppsseler (gamle)16 klatre- og grottehjelmer23 skrukarabiner2 taubremser1 rappellåtter10 snøankere27 isskruerDiv. prusiker og slyngerKano2 Ally 16,5’ DR sammenleggbare kanoer2 kanosekker med bæreremmer2 reperasjonssett5 årer4 flytevesterDiverse utstyr14 hodelykter3 liggeunderlag1 pulk1 grill1 slakkline1 drill m/bor til slalomporterDiv. kart og bøker, se nettsida for liste14


Godtebutikken forturfolk og klatrere!OBS! Nye lokaler!Spesialforretningen for fjelltur,reiser, klatring og opplevelser!Sjekk utvalget vårt på Internett eller kom innom for enturprat i butikken vår. Du finner oss i Olav Vs gt. 6 i Oslo. Dukan sende oss en mail med spørsmål på post@sportsnett.noVeibeskrivelse og åpningstider på www.sportsnett.no15


Kalender høst 2009August September Oktober1 1 1 12 2 Fjellmøte Chateau Neuf 2 Tjørnholstind-massivet 23 3 3Kikki Seem34 4 Bretur Fisketur 4 45 5Christian Geir5 5Pettersen Gundersen6 6 6 67 7 7 Fjellmøte Chateau Neuf 78 8 8 89 9 Tørrtrening bre Reidun 9 910 10 10 Klatretur til Hauktjern 111 11 Fjellfilmfestivalen 11Anders Gjendem112 12Stein Ivar og André Skeie12 113 13 13 114 14 14 115 15 15 116 16 16 117 17 Friluftstreffet17 Høstblot118 18Gunnhild Digernes18Helge Wangberg119 19 19 120 Topptur til Rondane 20 20 221Terje Wold21 21 222 22 22 223 23 Handlekveld Sportsnett 23 Sunnmøre224 24 24André Skeie225 25 Aurlandsdalen25 226 26 5 topper26 2KikkiLise Marie27 27 27 228 28 28 229 29 29 230 Frokost på Båntjern Kikki 30 30 Kyststien ved Stavern 331 31Vilde Selvig


November Desember Annet1 Kyststien ved Stavern 12 2 Tirsdagstreninger3 3Tirsdager, se mailKikki Seem4 4 Sesongstart på ski 25 5Morten Ødegaard6 Førstehjelpskurs67Ida Sørbye7 Quiz-kveld med klatregruppa8 8Etter Friluftstreffet9 910 1011 1112 12 Spontanturer13 13Lyst på noe mer?Arranger en ekstra tur!14 KSI-hyttetur14Send invitasjon på epostlista.15Joakim Grønnevik1516 1617 1718 Fjellmøte Chateau Neuf 18 Isklatretur19 19Hans Olav Heggen20 2021 Solonatt i fellesskap 2122André Skeie2223 2324 2425 2526 2627 Sesongstart på ski 1 27 Nyttårstur til Alpene28Øyvind Kolbu28Daniel Todt29 2930 3031


TirsdagstreningerTid: Torsdager kl. 18:40Sted:NordmarkaKont. personer: Kikki Seem,957 07 646,gikkilure@hotmail.comHver tirsdag ettermiddag møtes vi for å trene i marka.Treningen vil dette semesteret varierer litt, satser påå få til litt sykling, motbakketurer (med tung sekk),styrke, fotball i parken osv. Tips, forslag og ideer mottasmed takk.Ingen påmelding kreves, det er bare å møte opp. Vedbehov deler vi oss i grupper slik at alle får tilpassettreningen etter egne ønsker.Følg med på epostlista for info om hver enkelt trening,eller send Kikki en melding.Topptur i RondaneTid:20. – 23. augustSted:RondanePåmeldingsfrist: 18. augustTransport: Bil og/eller togOvernatting: TeltPris:Avhenger bare av transportAntall deltakere: 10Vanskelighetsgrad: Lett/middelsUtstyr:Klær og utstyr for høsttur i høyfjelletPlanleggingsmøte: Onsdag 19. augustKontaktperson: Terje Wold, 934 56 663,terjewj@gmail.comI Rondane er det ti 2000-metere med primærfaktor på30 meter. Mange har vært på Rondslottet og Vesle- ogStoresmeden o.l. Nå tar vi de siste fire, de man nettopptar til sist fordi de ligger lengst vekk fra Oslo: Digerronden/2016,Midtronden/2060, navnløs/2024 ogHøgronden/2118. Vi drar fra hovedstaden på torsdagettermiddag ved tre, fire tiden. Da skulle vi være vedSpranget (der bommen er) ved ni-tiden. Et eller annetsted der slår vi leir, kanskje helt inne ved Rondvassbu.Neste dag går vi inn til Digerronden. Der slår vi leirnok en gang. Nå er det blitt lørdag, og vi tar alle firetoppene, går så ned i sørøst slik at de som vil ta veienover Rondslottet/2178 og Vinjeronden/2044, kan gjøredet. Vi andre går tilbake gjennom den sagnomsusteLangglupdalen, slår leir et passende sted og går så ut avhele nasjonalparken søndag formiddag.Turen innebærer en del gåing, men er ellers relativt lett,og passer fint som introduksjonstur til fjellvandring.18


Søndagsfrokost på BåntjernTid:30. augustSted:NordmarkaPåmeldingsfrist: 28. augustTransport: Ruter AS og egne benOvernatting: Kanskje det?Vanskelighetsgrad: Ekstremt lettUtstyr:Pålegg og annet godt - til å dele, envarm genser og badetøyKontaktperson: Kikki Seem, 957 07 646,gikkilure@hotmail.comNå er semesteret i gang, og turmulighetene er mange.Hvorfor ikke starte helt enkelt med søndagsfrokost vedvakre Båntjern? Dette er en perfekt mulighet for nyemedlemmer til å bli kjent med andre i gruppa. Pakk detdu synes er godt til frokost, så dekker vi på til et fellesfrokostbord ved vannkanten. Fjellgruppa spandererbrød, kaffe og te, og vi sørger også for primus/stormkjøkkentil det som skal kokes og stekes. Frokosten blirklokken 11, og du velger selv hvordan du vil komme degdit. En felles avmarsj fra Sognsvann eller VettakollenT-banestasjon vil bli koordinert for de som ønsker det.Båntjern ligger et kvarters gange fra Vettakollen stasjon,og ca tre kvarter fra Sognsvann stasjon. Etter en lang,god morgen der, kan du også bli med å gå innover imarka, en vakker tur forbi fine utsiktspunkter og myrersom begynner å få sine høstfarger. Det kunne også værefint å overnatte i telt ved tjernet fra lørdag til søndag,og våkne til fuglekvitter og morgenbad der.FjellmøteTid: 2. september kl. 19:30Sted: Biblioteket, Chateau NeufTradisjonen tro sparker vi semesteret i gang med etfjellmøte. I kjent stil samles gamle fjellrever og nyenysgjerrige på Biblioteket innafor Bokcaféen for øl ogfjellmoro. Det blir presentasjon av turprogrammet, og vifår besøk av selveste Randi Skaug.Randi Skaug var første norske kvinne på Mount Everest(en hårsbredde før Cecilie Skog), og nyttårsaften 2007fullførte hun Seven Summits, bestigning av det høyestefjellet på hvert kontinent. Hun er kjent for å være enveldig inspirerende foredragsholder og har nettopp gittut boka «Mot Toppen» som har fått veldig bra kritikker.19


FriluftstreffetTid:17. – 20. septemberSted:LomPåmeldingsfrist: Så fort som mulig - begrenset plass!Transport: Felles bussOvernatting: HytterPris:1500 kr, som inkluderer reise,opphold, middag, utstyr og instruksjonUtstyr:Varierer med valgte aktiviteter, menstort sett vanlige turklærKontaktperson: Gunnhild Digernes, 970 36 535daglig-leder@osi.uio.noFriluftstreffet følger opp suksessen fra tidligere år og viregner med nok en fantastisk langhelg med entusiastiskeog glade studenter som samles i Lom ved inngangsportentil Jotunheimen. I løpet av helgen vil du kunne prøvedeg i aktiviteter som elvepadling, isklatring, telemark,grotting, tinderangling, brevandring og klatring. Hverdeltaker kan delta på en aktivitet hver dag.Handlekveld på SportsnettTid: Onsdag 23. september kl. 18:00Sted: Sportsnett i Olav Vs gt. 6En gang i semesteret arrangerer fjellgruppens sponsorSportsnett handlekveld for oss. Det aller meste i butikkenselges da til 20 % rabatt eller mer, i tillegg til noenspesialtilbud etter vårt ønske. Følg med på epostlista,så kan du komme med forslag til duppedingser du vil slåkloa i. Dette er en god anledning til å spare noen kronerpå utstyrskjøp og få et slunkent studentbudsjett til åstrekke litt lenger.Merk at Sportsnett har flyttet, og ligger nå ved siden avKlingenberg kino – rett ved Nasjonaltheateret.Etterpå blir det sikkert mulighet for å bruke opp de sisteslantene på en øl eller to, og planlegge nye turer.Vi legger vekt på opplevelse fremfor opplæring, og giraktivitetene mersmak, kan man melde seg på kurs ogturer siden. Friluftsgruppene i OSI stiller med kvalifiserteinstruktører og alt man trenger av spesialutstyr.For mer informasjon og påmelding, sewww.osi.uio.no/friluftstreffet/22


AurlandsdalenTid:25. – 27. septemberSted:AurlandsdalenPåmeldingsfrist: 22. septemberTransport: Tog og bussOvernatting: DNT-hytter (så medlemsskap er lurt!)Pris:400-600 krUtstyr:Vanlig personlig turutstyrPlanleggingsmøte: Onsdag 23. september ved biljardbordenepå FrederikkeKontaktperson: Lise Marie Lunaas Holt, 482 37 733,lmholt@student.hf.uio.noTur nedover Aurlandsdalen, fra Geiterygghytta tilØsterbø til Vassbygdi bygd. Denne ruten har rykte for åvære ”Norway in a Nutshell”, med innslag av huldrer ogjettegryter. Vi sover i DNT-hytter og tar med egen matfor å redusere utgiftene. Transport går i buss og tog,og med litt hell klarer vi å benytte oss av Bergensbanenpå veien både frem og tilbake. Flåmsbanen skalogså oppleves. En tur for alle som vil sverme for detnasjonalromantiske.Nordmarkas 5 høyeste fjellTid:26. – 27. septemberSted:NordmarkaPåmeldingsfrist: 22. septemberTransport: Sykkelbuss og sykkelOvernatting: Privat hytte på MyllaPris:240 kr for sykkelbussAntall deltakere: Alle som vilUtstyr:SykkelPlanleggingsmøte: Tirsdag 22. september kl. 19 vedbiljardbordene på FredrikkeKontaktperson: Kikki Seem, 957 07 646,gikkilure@hotmail.comVi tar Skiforeningens sykkelbuss fra Frognerparken tilRingkollen lørdag morgen. Først bestiger vi Ringkollen(701m) til fots, deretter sykler vi til Myllas vestende.Igjen til fots, bestiger Svarttjernshøgda (717m),Lamannshaugen (701m) og Helgehaugen (705m). Såsykler vi til Myllas østende og tilbringer kvelden ognatten i en hytte (evt. telt for noen om vi blir mange)med bading og grilling og annet hyggelig (kanskje littkajakkpadling for de som ikke har fått nok). Søndagsykler tilbake til byen gjennom Nordmarka og bestigerOppkuven (704m) på veien.Planleggingsmøte blir tirsdag 22. september på grunn avbestilling av plass på sykkelbussen.23


Tjørnholstind-massivetTid:2. – 4. oktoberSted:JotunheimenPåmeldingsfrist: 30. septemberTransport: PrivatbilerOvernatting: Privat hyttePris:Drivstoff til mennesker og bilerAntall deltakere: Maks 8Utstyr:Fjellstøvler og gnagsårplasterPlanleggingsmøte: Onsdag 30. september kl 19 vedbiljardbordene på FrederikkeKontaktperson: Kikki Seem, 957 07 646,gikkilure@hotmail.comFjellmøteTid: Onsdag 7. oktober kl. 19:00Sted: Biblioteket, Chateau NeufVi samles igjen, ikke akkurat ved leirbålet, men rundtsnacksskålene i biblioteket på Chateau Neuf. Tiden ermoden for å presentere del to av turprogrammet.I tillegg blir det nok en gang vår sagnomsuste fjellquiz,en god mulighet til både å vise fram sine sære fjellkunnskapersamt tilegne seg noen nye.Planen er å dra fredag ettermiddag med biler oppovertil familien Seems komfortable fjellhytte, lokalisert likeved Hindsæter. Lørdag morgen kjører vi den 20 minutterlange turen over til Valdresflya og parkerer der. Etterkryssing av Leirungsåi (forseres over bro) går rutenopp til Tjørnholstind (2330m) (Vestre og Austre, ellerSteinflytinden for de som foretrekker det) via Bukkehammeren(1910m), Kvassryggen (2070m) og Høgdebråten(2226m). På returen får vi med oss Tjørnholsoksle(2145m).Jeg vil tørre å påstå at denne turen er ganske overlegennår det gjelder å få bryne seg på hva Norges fjell harå tilby. Det understrekes at turen til tider er noe luftig(man bør ikke lide av høydeskrekk) og er ganske fysiskkrevende. Tilbake på hytta lager vi en bedre middag ogfyrer opp i badestuen, pleier såre bein foran peisen oguler mot fullmånen. Søndagen tar vi som den kommer.Tilgangen på tinder er stor (Nautgaardstind, Glittertind,osv). Men det er også mange lett tilgjengelige høer omdet er alt vi har i beina (Knutshøi, osv).24


Hauktjern med klatringTid:10. – 11. oktoberSted:Hauktjern i ØstmarkaPåmeldingsfrist: 6. oktoberTransport: T-baneOvernatting: Åpen himmel eller gapahuk/teltAntall deltakere: MangeUtstyr:Klatreutstyr hvis man har, klær ogmat for en helg i markaPlanleggingsmøte: Onsdag 7. oktober kl 18, ved biljardbordetpå FrederikkeKontaktperson: Anders Gjendem, 915 95 438, anders.gjendem@gmail.comLett tur med fokus på det sosiale. Møt opp på Ulsrudt-banestasjon kl. 11 (linje 3 mot Mortensrud). Derfra tardet ca. 45 minutter å rusle i rolig tempo inn i Østmarkatil Hauktjern, Oslos mest populære klatrefelt. Områdetkan tilby utfordringer på alle nivåer, og dette er enutmerket mulighet til å prøve klatring for første gang.Det er velegnede leirsteder ved vannet og bademuligheter.Kanskje slakkline. Kanskje kano. Helt sikkert grilling,og helt sikkert sosialt. Vi kjører planleggingsmøte onsdagfør turen slik at de som vil låne klatreutstyr får ordnetdette. I utgangspunktet sover vi under åpen himmel,evt. med presenning i gapahuk om været tvinger oss.Det er også mulig å ta med telt selv om man vil. Ta medmat og drikke, så tar vi med griller til felles bruk. Det erikke utenkelig at OSI Klatring også stiller på turen!HøstblotTid:17. – 18. oktoberSted:Øyungens østre bredde, NordmarkaPåmeldingsfrist: 13. oktoberTransport: Buss til SkarOvernatting: Åpen himmel eller teltPris:100-150 krAntall deltakere: MangeUtstyr:Kniv og gaffelPlanleggingsmøte: Onsdag 14. oktober kl 18 på BlindernAtlethicaKontaktperson: Helge Wangberg, 90 62 62 48,h.h.wangberg@studmed.uio.noHva er vel høsten uten helgrillet lam? Bli med fjellgruppaut i Marka denne helga - og la dine undertrykte,primitive sider få fritt spillerom! I god tradisjon ofrervi lam og treski til snøgudene, som forhåpentligvis blirlike takknemlige som etter blotet i fjor. Vi tar også medkanoer, så de som vil kan utforske Øyungen fra kanoen.Møt opp til gildet og uforglemmelig stemning rundt båletnå når høstmørket senker seg over Marka!25


SunnmørsturTid:22. – 25. oktoberSted:Hjørundfjorden, SunnmørePåmeldingsfrist: 19. oktoberTransport: PrivatbilerOvernatting: Telt/turisthytteUtstyr:Vanlig turutstyr, gode fjellskoPlanleggingsmøte: 21. oktober kl. 18 ved biljardbordetpå Frederikke, BlindernKontaktperson: André Skeie, 922 54 198,andre.skeie@no.cisv.orgSunnmøre har mange utrolig flotte fjelltopper som deter verdt å besøke. Med høstfargene i dalene og kanskjelitt snø øverst på toppene kan dette bli en utrolig fintur. De fleste av toppene ligger mellom 1400-1600 moh,så vi håper det ikke blir for mye snø. Tanken er å kjørevestover på torsdag ettermiddag, siden det er langt åkjøre. Da har vi hele fredag og lørdag, og formiddagpå søndag til å gå på toppturer. Akkurat hvilke toppervi skal gå er ikke bestemt, men Slogen er blant deaktuelle. På kvelden blir det god mat og topp stemning itelt, lavvo eller DNT-hytte.Kyststien ved StavernTid:30. oktober – 1. novemberSted:Stavern-distriktetPåmeldingsfrist: 28. oktoberTransport: Buss, evt. togOvernatting: Telt, evt. campinghyttePris:Penger til buss og togAntall deltakere: Alle som vilUtstyr:Vanlig turutstyrPlanleggingsmøte: Onsdag 28. oktober kl. 19 vedbiljardbordene på FrederikkeKontaktperson: Vilde Selvig, 932 24 001,vilde.selvig@gmail.comPlanen er å ta bussen fra Oslo til Stavern fredag kveld,evt. lørdag morgen. Derfra vil vi begi oss ut på en turbeskrevet som en av Sør-Norges vakreste kystvandringer.Kyststier finnes lang store deler av Oslofjorden etterhvert, men strekket mellom Stavern og Helgeroa/Barkevik er et av de første som ble anlagt. Løypa følgerkysten fra Stavern via Nevlunghavn, Mølen og Helgeroatil Ødegården ved Barkevik (mot Telemark). Distansenvi skal tilbakelegger er ca.35 km. Fra Helgeroa tar vibuss tilbake til Stavern eller Larvik, og derfra tilbake tilOslo søndag kveld. Sjekk ut http://www.istavern.no/index/informasjon/kategori/C152/ for å se bilder ogbeskrivelser fra løypa.26


FørstehjelpskursTid:6. – 8. novemberSted:NordmarkaTransport: Bil/kollektivtOvernatting: HyttePris:Se nettsideneAntall deltakere: Begrenset, se nettetKontaktperson: Ida Sørbye, 920 95 786,idasorbye@yahoo.noStabilt eller ustabilt sideleie og hvordan spjelker manegentlig et brukket ben? Er du i tvil er det på høytid at du blir med på årets mest lærerike og sosialeførstehjelpskurs. Vi får med oss en instruktør fra NorskFjellmedisinsk Selskap, som gir oss en bedre innføringi den førstehjelpen man faktisk trenger på fjellet. Vidrar opp i Nordmarka og kombinerer det nyttige meddet sosiale i kjent Fjellgruppa-stil. Dette er et kurs sompasser ypperlig for de som har hatt litt eller mye omemnet før og som trenger en oppfriskning.KSI-hytteturTid:14. – 15. novemberSted:NordmarkaPåmeldingsfrist: 12. novemberTransport: T-bane og sykkel/beinaOvernatting: SengerPris:Ca 150 kr for mat og hytteAntall deltakere: MangeUtstyr:God drikke, ok humørKontaktperson: Joakim Grønnevik, 975 16 366,kavringreven@hotmail.comUrgamle tradisjoner er ofte vanskelig å bli kvitt. Det blirmed andre ord selvsagt tur til KSI-hytta i år også. Fellesavgang lørdag formiddag. Planen er å traske innoverover Skjennungstua/Vettakollen så blir det litt tur – ikkebare strake veien. Passer tidspunktet dårlig, er det muligog komme innover senere på dagen fra Frognerseteren.Tradisjon tro blir det uhøytidelig leik og spilloppmakeri,med (fylle)sisten, klatring i trærne, ringdans på knærne,god middag og kanskje badstu utover kvelden.NB: Overstadig karskfesting er ingen nødvendig innstillingfor å bli med. Mumibrus-drikking etterfulgt avtannpuss og fluortabletter klokka 21:00 er selvsagt ogsåfullt lovlig. Alle er hjertelig velkommen. Jo flere, jobedre, så bli med, bli med!27


FjellmøteTid: Onsdag 18. november kl. 19:00Sted: Biblioteket, Chateau NeufSemesterets siste fjellmøte, der vi får presentert sistedel av turprogrammet. Som vanlig blir det også sladderog snikksnakk fra de siste ukers opplevelser, og muligheterfor å bli kjent med nye fjellfanter.Dessuten får vi besøk av selveste Cato Zahl Pedersen,som skal holde et lite foredrag for oss. Han trenger velegentlig ingen presentasjon, men vi kan jo allikevelnevne at han nesten har besteget Everest og gått tilSydpolen, tross sitt handicap av manglende armer. Haner også olympisk mester, og har vært med å etablereet senter for rehabilitering. Garantert spennende oginteressant å høre på!Solonatt i felleskapTid:21. – 22. novemberSted:NordmarkaPåmeldingsfrist: 16. oktoberTransport: KollektivtOvernatting: Telt/gapahuk, hengekøye, åpenhimmelUtstyr:Kniv, sag, fyrstikker og annet turutstyrPlanleggingsmøte: 18. november kl. 18 ved biljardbordenepå Frederikke, BlindernKontaktperson: André Skeie, 922 54 198,andre.skeie@no.cisv.orgSolonatt er kanskje et litt merkelig navn på en fellestur,kan mange tenke. Men dette er en mulighet for deresom syns det å overnatte ute i skogen alene høres littspennende ut, samtidig som det virker litt skummelt. Vitenker å gå samlet innover i marka og ha et lite bålfyringskursfor de som ønsker det og spiser felles lunsj. Sågår man i «stjerneformasjon» fra lunsjstedet for å finnesin egen leirplass for natten. Man kan selv velge om manønsker å være et sted der man ser bålene til de andre.Etter en forhåpentligvis god natts søvn spiser vi fellesfrokost, før vi returnerer til byen og eksamensjaget.Dette er en ypperlig anledning til å komme seg vekk fraoverfylte lesesaler og samle litt energi!28


IsklatreturTEKNyttårstur til AlpeneTid:18. – 20. desemberSted:Rjukan/HemsedalPåmeldingsfrist: 15. desemberTransport: PrivatbilOvernatting: HyttePris:Ca 500 kr for overnatting og transportVanskelighetsgrad: Krever klatrekunnskaperUtstyr:Isklatreutstyr, men gruppa har en delPlanleggingsmøte: Onsdag 16. desemberKontaktperson: Hans Olav Heggen, 917 56 005,hanshe@math.uio.noForhåpentligvis blir det en skikkelig god vinter i år,flere kuldegrader og snø. Dersom vinteren skulle dukkeopp i desember i år, og fossene fryser, blir dette en godanledning for å rote frem alt utstyret som har vært stuetvekk over sommeren.Vi satser på overnatting innendørs, så vi får varmet ossog tørket klær. Rjukan er alltid et godt alternativ, men vikan også prøve oss på andre steder som feks Hemsedal.Det avgjør vi på planleggingsmøtet. For å delta bør duha litt klatreerfaring, helst på is.Tid:27. desember – 3. januarSted:Gemmipass, SveitsPåmeldingsfrist: Så fort som mulig = billigere flyTransport: Fly, tog, taubaneOvernatting: HøyfjellspensjonatPris:Ca. 3000 kr for overnatting, mat ogtog. Fly i tillegg.Utstyr:Ski, feller, skredutstyr (kan lånes)Planleggingsmøte: Ja, flere, meld din interesse til DanielKontaktperson: Daniel Todt, 951 61 919,danitodt@gmail.comNyttårsaften 2009 bør feires over 2000 meter. Planen erå etablere en basecamp i Gemmipass, et vakkert fjelllandskapmed deilig utsikt, masse snø og fine turmuligheter.Der er et koselig høyfjellshotell, som enkelt nårfra Zürich eller Geneve med tog, buss og taubane.Fjellene rundt Gemmipass gir et bredt utvalg av turmuligheteri forskjellige lengde- og vanskelighetsgrader.Wildstubelmassivet i vest gir et variert utvalg av toppermellom 2806 og 3243 m.o.h. Disse toppene kan bestigesmed fjellski eller telemark/randonnee, og vi tenker åorganisere turer i dette området som vil passe perfektogså for nybegynnere. De fleste av disse toppene tilbyrogså mer utfordrende nedkjøringsmuligheter, så vårepudderhelter med plankeski skal nok finne noe å bryneseg på her de også. Og for de av dere som heller ønskerå ta det litt roligere finnes det i tillegg over 2 mil medpreparerte langrennløyper i dette vakre høyfjellsterrenget.Fjellområdet rundt Gemmipass er kjent for å være sværtsnøsikkert. I fjor lå det en god meter snø utenfor hotelletnår fjellgruppen var der ved nyttårstider, og vi håperpå liknende snøforhold i år også. Selvfølgelig forutsettertoppturer halvveis brukbare værforhold og at skredfarenligger på et forsvarlig nivå, men med langrennsløyper,alpinanlegg og termalbad like i nærheten har vi en rekkebra alternativer i tilfelle værgudene ikke er med oss.Se nettsidene våre for mer info og bilder!30


* KNIPS *Er det helg er det fjellgruppe-tur, og med såmye aktivitet dukker det så klart opp ett ogannet blinkskudd. Her ser du litt av det somskjedde i våres. For å se flere bilder er detbare å besøke nettsidene våre, der vi har etbildegalleri. Vi tar gjerne i mot flere bilder,både til Fjellposten og nettsidene. Send demtil morten.odegaard@gmail.com eller ta medCD/minnepinne på et fjellmøte.Terje snør bort på Snøheim i januar.Bygging av kano på sommerfesten.Vårskitur i mai.Utsikten sørover fra Store Smørstabbtind, under Basecampen i sommer.


Full oversiktLurer du på hva du skal til helga?Lur ikke lenger. Kast bare et blikk påFjellpostens bakside, og vips, så erplanene klare!August20. – 23. Topptur i Rondane27. Frokost på BåntjernSeptember2. Fjellmøte4. – 6. Bretur til Jølster4. – 6. Fisketur i Nordmarka9. Tørrtrening på breredning11. – 13. Fjellfilmfestivalen17. – 20. Friluftstreffet23. Handlekveld25. – 27. Aurlandsdalen26. – 27. 5 topper i NordmarkaOktober2. – 4. Tjørnholstind-massivet7. Fjellmøte10. – 11. Klatring på Hauktjern17. – 18. Høstblot23. – 25. Sunnmøre30. – 1. Kyststien ved StavernNovember7. – 8. Førstehjelpskurs14. – 15. KSI-hyttetur18. Fjellmøte21. – 22. Solonatt i fellesskap27. – 29. Sesongstart på ski 1Desember4. – 6. Sesongstart på ski 218. – 20. Isklatretur27. – jan. Nyttårstur til Alpenewww.osifjell.no

More magazines by this user
Similar magazines